Beleidskader socialmedia gemeente

209 views
158 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beleidskader socialmedia gemeente

 1. 1. Titel : Beleidskader Social Media Datum : 20 oktober 2011 Versie : 2.0 Status : Definitief Opsteller : David de Haan Beleidskader Social Media
 2. 2. Beleidskader Social Media 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING....................................................................................................................................... 3 SOCIAL MEDIA........................................................................................................................................ 3 OVERHEIDSCOMMUNICATIE..................................................................................................................... 3 BELEIDSKADER ...................................................................................................................................... 3 OPBOUW ............................................................................................................................................... 4 VERVOLG .............................................................................................................................................. 4 DEFINITIES ............................................................................................................................................ 4 2. DE GEMEENTE ALS GESPREKSPARTNER................................................................................ 5 NOODZAAK ............................................................................................................................................ 5 DOELGERICHT ....................................................................................................................................... 5 LUISTEREN ............................................................................................................................................ 5 PLATFORM............................................................................................................................................. 5 ACCOUNT .............................................................................................................................................. 6 ROL VAN DENHAAG.NL............................................................................................................................ 6 FUNCTIONEEL BEHEER ........................................................................................................................... 6 REDACTIE.............................................................................................................................................. 6 REAGEREN ............................................................................................................................................ 6 HUISSTIJL.............................................................................................................................................. 7 3. DE BESTUURDER ALS GESPREKSPARTNER........................................................................... 8 PERSOON VS. FUNCTIE........................................................................................................................... 8 ROL VAN DENHAAG.NL............................................................................................................................ 8 NIET NAMENS DE GEMEENTE................................................................................................................... 8 4. DE AMBTENAAR (ALS PRIVÉPERSOON) ALS GESPREKSPARTNER.................................... 9 NUT ...................................................................................................................................................... 9 WERK EN PRIVÉ ..................................................................................................................................... 9 FORMELE RICHTLIJNEN........................................................................................................................... 9 HANDREIKINGEN .................................................................................................................................... 9 CURSUSSEN ........................................................................................................................................ 10
 3. 3. Beleidskader Social Media 3 1. Inleiding Social media Social media is een verzamelterm voor online diensten, netwerken en platforms waar mensen veelal zonder tussenkomst van een redactie de inhoud verzorgen. Bekende voorbeelden zijn weblogs, fora, Hyves, Facebook en Twitter. De huidige staat van het Internet waarbij deze social media een grote rol spelen wordt ook wel aangeduid als Web 2.0. Overheidscommunicatie Social media zijn niet meer weg te denken en worden steeds breder geaccepteerd in de samenleving. Om aansluiting te houden bij deze samenleving moet de overheid hierin mee gaan. Door de inzet van social media kunnen we mensen aanspreken op de (digitale) plaats waar ze zich bevinden in plaats van te wachten tot ze naar ons komen. Overheidscommunicatie moet meer zijn dan het verkondigen van een boodschap. Er moet gezocht worden naar interactie door onder meer gebruik te maken van nieuwe media (cie. Wallage). Dit sluit goed aan op de ambities die dit college heeft uitgesproken op het gebied van participatie. Participatie stimuleren Er is nog veel onbenutte doe- en denkkracht in de stad. Wij willen stimuleren dat die kracht naar boven komt en volgen daarin de lijn van de concept Inspraak en participatieverordening. Wij gaan nieuwe vormen van participatie invoeren, dichtbij Hagenaars (in de wijk) en met gebruik van interactieve media (‘e-participatie’). Participatie werkt het beste als het praktisch vorm krijgt, bijvoorbeeld door deelname aan een concreet project met een duidelijk begin en eind. In elk beleidsvoorstel aan de gemeenteraad staat voortaan hoe Hagenaars kunnen participeren of hebben geparticipeerd in het beleid. Participatie moet daarmee een vanzelfsprekendheid worden. De gemeente Den Haag maakt al veel gebruik van social media. Zo is Den Haag de Nederlandse gemeente met de meeste followers op Twitter en zijn er pagina’s op Facebook, Hyves en LinkedIn. Het ontbreekt echter aan heldere doelstellingen waarop je de kwaliteit en de effectiviteit van deze inzet kan beoordelen. Ook schiet deze inzet nog tekort op het vlak van eenduidigheid van de profilering en communicatie. De gemeentelijke communicatie moet zich niet beperken tot social media. Hedendaagse communicatie bestaat uit een goede mix van verschillende kanalen om de doelgroep te bereiken. Het feit dat in dit kader enkel de afspraken rond social media staan betekent dus niet dat we social media als een op zichzelf staand gebeuren kunnen behandelen. Ambtenaren van de gemeente zijn privé ook al veelvuldig actief op social media. Helderheid over wat daarbij wel en wat daarbij niet gewenst is ontbreekt momenteel. Dit kan uitglijders veroorzaken maar ook onzekerheid opleveren en hierdoor medewerkers ervan weerhouden om gebruik te maken van social media. Beleidskader Dit beleidskader social media beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente omgaat met communicatie via social media en wat de gemeente verwacht van haar medewerkers bij gebruik van social media. Social media leveren een aantal kwesties op waarin de bestaande afspraken in bijvoorbeeld de gedragscode, het websitebeleid, campagnemanagement en de richtlijn persvoorlichting niet volledig voorzien. In dit beleidskader zijn dan ook de aanvullende afspraken opgenomen die ten aanzien van social media gewenst zijn. Door bij management, politiek en medewerkers helderheid te geven over deze verwachtingen kan dit kader het gebruik van social media stimuleren. Voor communicatiespecialisten biedt het daarnaast helderheid over de verdeling van verantwoordelijkheden. Dit zal helpen om de inzet van social media te stimuleren, maar ook om de kwaliteit van deze inzet te verhogen en te borgen. Voor de inzet van specifieke middelen zullen met de betrokkenen verdere procedures moeten worden uitgewerkt. Dit kader gaat niet in op dienstverlening via apps of websites die als intermediair optreden (bijv. BuitenBeter). Beleid ten aanzien van deze ontwikkeling kan onderdeel zijn van het dienstverleningsbeleid van de gemeente, maar is geen onderdeel van het communicatiebeleid.
 4. 4. Beleidskader Social Media 4 Periodiek zal de directie Communicatie het initiatief nemen tot een actualisatie van dit beleidskader op basis van ervaringen en input van betrokkenen. Opbouw In dit beleidskader is een driedeling gemaakt naar gesprekspartner: de gemeente, de bestuurder of de ambtenaar (als privépersoon). Deze verschillende gesprekspartners vragen namelijk ook om verschillende behandelingen in dit kader. Vervolg Dit beleidskader bevat de algemene afspraken rond social media. Voor een goede omgang met social media zijn de volgende vervolgacties nodig: • Strategie gemeentelijke communicatie In dit beleidskader staat hoe social media ingezet kan worden. De vraag wanneer de gemeente social media inzet en welke positie we social media geven in een meerkanaals aanpak is hiermee nog niet beantwoord. Dit zal uitgewerkt moeten worden in een corporate strategie en in individuele communicatieplannen. • Werkwijze per platform Voor de omgang met een bepaald platform, bijvoorbeeld Twitter of Facebook, moeten aanvullende afspraken gemaakt worden. Hierbij gaat het om veelal praktische en /of technische zaken die aan sterke verandering onderhevig zijn en ook per platform kunnen verschillen. Bij deze afspraken moeten met name de communicatieafdelingen en de CMO betrokken zijn. • Overzicht accounts Om op denhaag.nl een compleet beeld te geven van de online aanwezigheid van de gemeente moet een inventarisatie plaatsvinden van alle accounts. Voordat deze geplaatst wordt op denhaag.nl moeten de accounts uiteraard getoetst worden aan dit beleidskader. • Handreiking via intranet Om medewerkers te ondersteunen bij het omgaan met social media moeten de uitgangspunten uit dit kader verder uitgewerkt worden. Dit moet resulteren in een praktisch verhaal op intranet waarin duidelijk wordt gemaakt hoe je met social media kan omgaan. Hier moeten veel praktijkvoorbeelden in zijn opgenomen. • Advies over cursussen Om afdelingen die een cursus social media willen te ondersteunen moet de directie Communicatie hier adviezen over opstellen. Dit kan aan de ene kant een advies zijn over meer of minder geschikte cursussen en aan de andere kant een inhoudelijk advies naar de maker van een cursus. Definities Social media Containerbegrip voor diverse online media waarbij mensen zonder tussenkomst van een redactie de inhoud verzorgen. Platform De verschillende social media-omgevingen die beschikbaar zijn zoals Twitter, Facebook, Hyves, LinkedIn, enz. Account De verschillende profielen of domeinen op een platform. Bijvoorbeeld het @gemeentedenhaag twitteraccount of de facebookpagina gemeenteDH. Wanneer relevant kan de gemeente dus op één platform meerdere accounts hebben. VoRa Voorlichtingsraad, een adviesorgaan van het GMT waarin de hoofden communicatie van alle kerndiensten zijn vertegenwoordigd. CMO Content Management Organisatie, de afdeling van de Dienst Publiekszaken die www.denhaag.nl beheert.
 5. 5. Beleidskader Social Media 5 2. De gemeente als gesprekspartner Noodzaak De gemeente sluit met de inzet van social media aan op een inmiddels duurzaam gebleken ontwikkeling in de samenleving. De gemeentelijke communicatie is hiermee in staat aan te sluiten op de beleving van bewoners, bedrijven en instellingen en bezoekers. Door de inzet van social media kan het college invulling geven aan de ambitie om de stad open, transparant en uitnodigend tegemoet te treden. Via social media kan de gemeente partijen betrekken bij het maken van beleid, kan de gemeente heel open communiceren en kan de gemeente luisteren naar ieders ideeën. De gemeentelijke communicatie voert de volgende missie: “Wij verbinden bewoners, bedrijven en bezoekers met de gemeente Den Haag om het gemeentelijke beleid meer doeltreffend en gedragen te maken!” Het kernbegrip hierin is verbinden. Er spreekt een nadrukkelijke wens uit om meer te doen dan alleen het zenden van boodschappen. Er moet interactie ontstaan, communicatie is tweerichtingsverkeer. Dit tweerichtingsverkeer is een belangrijk kenmerk van social media. Het is dan ook van groot belang dat social media een plek heeft in de gemeentelijke communicatie. Het doel hiervan is verbindingen leggen tussen de gemeente Den Haag en bewoners, bedrijven en bezoekers, ondermeer om het gemeentelijke beleid meer doeltreffend en gedragen te maken. Doelgericht Door doelstellingen te definiëren voor communicatie kan de effectiviteit van een uiting beter beoordeeld worden. Dit geldt zeker ook voor de inzet van social media. Deze inzet mag nooit een doel op zich vormen. Bij goed meetbare doelstellingen valt te meten in hoeverre de doelen bereikt worden en werken we aan het lerend vermogen van de organisatie. Wanneer de inzet van social media onderdeel vormt van een campagne is dit uiteraard onderdeel van het campagnemanagement. Luisteren Omgaan met social media begint met luisteren wat er gezegd wordt, oftewel monitoring. Monitoring van social media kent vele belanghebbenden binnen de gemeente. Het is dan ook belangrijk dat dit centraal binnen de gemeente plaatsvindt waarbij verschillende afdelingen gebruik kunnen maken van de resultaten voor bijvoorbeeld een stakeholders- of omgevingsanalyse. Belangrijk is dat deze monitoring in samenhang plaatsvindt met de monitoring van andere online en offline media. Dit maakt een juiste interpretatie van de gegevens uit (social) media beter mogelijk. Monitoring moet over thema's of kanalen doelgerichte periodieke overzichten kunnen leveren, maar ook continu de actualiteit volgen. Voor verdere analyse is het belangrijk dat de onbewerkte data beschikbaar zijn in een bruikbaar format. Platform In het veranderende medialandschap dient de gemeente een bescheiden positie in te nemen. Met social media kunnen mensen zonder tussenkomst van een redactie publiceren en communiceren. De regie over de communicatie ligt niet bij de gemeente. Als we effectief willen communiceren met onze doelgroepen moeten we aansluiten bij de kanalen die zij kiezen. Vanuit het oogpunt van efficiëntie moet de gemeente zich wel beperken tot een aantal kanalen in de social media. Bij deze keuze staat het bereik van de kanalen (bij de doelgroep) dus voorop. Beter een paar kanalen goed, dan dat de gemeente overal aanwezig is zonder goed beheer. De gemeente heeft geen rol als trendsetter op het gebied van social media. Als eerste aanwezig zijn op een nieuw platform draagt niet bij aan effectieve communicatie. Pas wanneer het gezien het bereik van een platform effectief en efficiënt is wordt de gemeente actief op een platform. Door actief te zijn op een platform kiest de gemeente er voor om zich te gedragen naar de gebruiken van dit platform. Ter illustratie: Als een bepaald platform bedoeld is voor dialoog, dan dient de gemeente ook te reageren als hier iets gevraagd wordt. Dit kan een goede reden zijn om een bepaald platform soms niet te kiezen. Mocht er een goede reden zijn om toch af te wijken van de gebruiken van het platform, dan meldt de gemeente dit expliciet op het account. Dit kan vaak in een omschrijving / biografie gedeelte van het account.
 6. 6. Beleidskader Social Media 6 De gemeente begeeft zich alleen na toestemming van een eigenaar / beheerder op (semi) besloten platformen als een forum of discussiegroep. Inmenging in dergelijke platformen zonder toestemming wordt snel gezien als ongewenst of zelfs als spam. Account Ook via social media communiceert de gemeente Den Haag altijd vanuit een eenduidige afzender, ‘gemeente Den Haag’. Het is niet gewenst dat afzonderlijke afdelingen of projecten zich profileren via social media. Dit betekent dat op een gekozen platform een ‘gemeente Den Haag’ kanaal kan worden opgezet. Bij specifieke campagnes kan het verstandig zijn om wel voor een apart kanaal te kiezen vanwege een zeer specifieke boodschap en/of doelgroep. Ook om andere redenen kan afwijken gewenst zijn. De CMO zal aan de hand van criteria toetsen wanneer afwijken is toegestaan. De directie Communicatie zal deze criteria opstellen in overleg met de CMO en laten vaststellen door de VoRa. Bij de afweging of een account gewenst is speelt de naamgeving en visuele presentatie van het account ook een rol. Rol van denhaag.nl Bij de aanwezigheid op social media neemt de gemeentelijke website een centrale plaats in. Social media zijn vaak openbare kanalen waarop de gemeente communiceert terwijl de website een gesloten systeem is waarbij de gemeente bepaalt wie er publiceert. De website is dus het digitale kanaal dat het meest direct onder controle staat van de gemeente. Bij het zenden of reageren op social media moet dan ook zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van en verwezen worden naar informatie op denhaag.nl. De informatie op denhaag.nl kan namelijk eenvoudig geactualiseerd worden wanneer de omstandigheden hierom vragen. Om ontvangers in staat te stellen onze social media aanwezigheid te verifiëren bieden we op denhaag.nl ook een compleet overzicht van de kanalen van de gemeente op social media platformen. Andersom verwijzen we vanuit deze kanalen ook naar informatie op denhaag.nl waaruit blijkt dat het een officieel gemeentelijk kanaal is. Functioneel beheer Online media vragen om continu beheer. Wanneer dit niet goed geregeld is lopen we het risico dat verouderde informatie online blijft staan en dat er accounts ontstaan waar de gemeente geen toegang meer toe heeft. Om het overzicht te bewaken en om te garanderen dat ook op de lange termijn alle accounts onder controle van de gemeente blijven voert de CMO het functioneel beheer over alle gemeentelijke accounts. Dit functioneel beheer bestaat eruit dat de CMO verantwoordelijk is voor de inrichting en de eventuele opheffing van een account en dat de CMO te allen tijde beschikt over werkende inloggegevens. Ook toetst de CMO of gewenste accounts voldoen aan de criteria en voert de CMO webanalyse uit op de social media accounts. Redactie De redactie op een account, dat wil zeggen het plaatsen van berichten en het eventueel beantwoorden van vragen, kan zowel centraal (bij de CMO) als decentraal (bij een dienst) liggen. Binnen een dienst kan het handig zijn om dit centraal te beleggen bij de (web)redactie. Er mag geen account worden gestart wanneer het niet helder is wie verantwoordelijk wordt voor de redactie op het account. Reageren Op de platformen die gericht zijn op dialoog reageert de gemeente op vragen. In de reacties wordt gebruik gemaakt van de informatie op denhaag.nl en waar mogelijk ook verwezen naar deze informatie. Dergelijke vragen kunnen ook aanleiding vormen om content toe te voegen of aan te passen op denhaag.nl. De gemeente reageert niet op alle opmerkingen en vragen geadresseerd aan de gemeente. Sommige opmerkingen via social media worden wel gesteld als vraag, maar zijn niet bedoeld om een antwoord te krijgen. De beantwoording van burgervragen is een primaire taak van DPZ/KCC. Dit geldt ook voor vragen via social media. Waar dat nodig is betrekt het KCC hier uiteraard ambtenaren van verschillende diensten
 7. 7. Beleidskader Social Media 7 bij. Wanneer er gevraagd wordt om een standpunt van de gemeente of wanneer er sprake is van een publicitair gevoelige kwestie, dan vindt beantwoording plaats door (of in overleg met) de directie Communicatie. De gemeente reageert zeer terughoudend op opmerkingen of discussies waarbij niet specifiek een vraag aan de gemeente wordt gesteld. Wanneer het zeer gewenst is kan er na overleg met de betrokken communicatieafdeling wel gereageerd worden. Een dergelijk reactie bestaat uit het corrigeren van foutieve informatie met een verwijzing naar denhaag.nl of het bekendmaken en/of verhelderen van een gemeentelijk standpunt door te verwijzen naar denhaag.nl. Discussies of vragen via social media kunnen uiteraard ook reden zijn voor de gemeente om via andere kanalen te reageren. Bijvoorbeeld door een bericht op denhaag.nl te plaatsen of door een bepaalde persbenadering. Huisstijl Om de herkenbaarheid van de gemeente als afzender te vergroten houden we ons, binnen de technische mogelijkheden van het platform, aan de gemeentelijke huisstijl. Dit geldt zowel voor de primaire ‘gemeente den haag’-accounts als voor projectaccounts. Bij gebruik van social media speelt beeld vaak een grote rol. De impact van beelden is vaak veel groter dan die van tekst. Beeldgebruik moet ook passen binnen de kaders die hiervoor binnen de gemeente zijn gesteld.
 8. 8. Beleidskader Social Media 8 3. De bestuurder als gesprekspartner Persoon vs. functie Bestuurders (burgemeester en wethouders) zijn voor het publiek moeilijk los te zien van hun functie. Zij hebben echter naast hun rol als bestuurder ook persoonlijke opvattingen en vaak een rol in hun partij. Het kan gebeuren dat zij vanuit hun verschillende rollen verschillende boodschappen wensen te zenden. Hier kan op verschillende manieren mee worden om gegaan. De directie Communicatie zal een discussie over dit onderwerp in het college initiëren. Hiervoor worden verschillende scenario’s opgesteld. Uiteraard zal de uitkomst van deze discussie tot een aanvulling op dit beleidskader leiden. Te allen tijde ondersteunt de directie Communicatie bestuurders bij het omgaan met social media. Dit is onderdeel van de reguliere adviestaak die de afdeling Bestuursvoorlichting verzorgt. Rol van denhaag.nl Op de persoonlijke pagina van de bestuurder op denhaag.nl staan verwijzingen naar alle social media accounts van de bestuurder. Waar mogelijk wordt direct de recente inhoud van een account in een inzet getoond. Dit zorgt voor transparantie en bevestigt de authenticiteit van het account. Niet namens de gemeente De social media accounts van bestuurders worden niet gebruikt om namens de gemeente te reageren op discussies. Hiervoor zijn de ‘gemeente Den Haag’-accounts.
 9. 9. Beleidskader Social Media 9 4. De ambtenaar (als privépersoon) als gesprekspartner Nut Medewerkers van de gemeente die actief zijn op social media als Hyves, Facebook en Twitter kunnen via deze platforms werken aan persoonlijke ontwikkeling en hun sociale netwerk onderhouden. Dit kan grote voordelen in de werksituatie opleveren. Het gebruik van social media moet dan ook niet beperkt, maar gestimuleerd worden. Werk en privé strikt gescheiden De grens tussen werk en privé is niet altijd even helder te maken. In online discussies kan naar een persoonlijke mening gevraagd worden over onderwerpen waar een medewerker ook professioneel bij betrokken is. Door het combineren van informatie online is het vaak ook zeer eenvoudig te achterhalen dat iemand ambtenaar is. In dit beleidskader is er voor gekozen een strikte scheiding aan te brengen tussen werk en privé gebruik van social media. Dit betekent dat zakelijk gebruik, waarbij er namens de gemeente gesproken kan worden, nooit via een persoonlijk account kan gebeuren. Dit voorkomt verwarring over de rol die iemand heeft en het schept helderheid over de waarde van uitspraken die online gedaan worden. Om deze reden worden de persoonlijke kanalen van medewerkers niet ontsloten via denhaag.nl. Zakelijke discussies met vakgenoten via bijvoorbeeld LinkedIn kunnen natuurlijk wel heel goed vanuit een privé account gevoerd worden. Hier spreekt de medewerker namelijk zijn eigen, professionele mening uit en niet een gemeentelijk standpunt. Uiteraard is er hierbij ook de ruimte om te vertellen wat gemeentelijk beleid is ten aanzien van bepaalde zaken. Het is echter niet de bedoeling dat medewerkers namens de organisatie een standpunt innemen dat verder gaat dan vastgesteld beleid. Formele richtlijnen Formele richtlijnen ten aanzien van gewenst en ongewenst gedrag van ambtenaren bestaan al. Dit is geregeld in ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Den Haag’ en ‘Gedragscode 2008’. In de arbeidsvoorwaardenregeling staat: “De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt”. Dit wordt in de gedragscode verder geconcretiseerd rond ondermeer ‘goed ambtenaarschap’, ‘vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie’, ‘nevenfuncties en andere privéactiviteiten’ en ‘belangen van familieleden, vrienden en ex-collega’s’. Enkele relevante passages zijn: - U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te versterken. - U gaat functioneel om met gevoelige informatie. U respecteert de privacy van cliënten, zakelijke relaties en collega’s. - U ‘lekt’ geen vertrouwelijke informatie vanuit de gemeente naar buiten. U laat niet uit slordigheid buitenstaanders meeluisteren naar een gesprek over het werk of meekijken naar interne stukken. - U verstrekt geen informatie aan media zonder overleg met de afdeling Voorlichting. - U houdt privé-gebruik van e-mailsysteem, internet, (mobiele) telefoon, kopieerapparaat en dergelijke beperkt. U zorgt ervoor dat dit uw dagelijkse werkzaamheden niet hindert. - U bent terughoudend met het geven van adviezen aan bekenden in de privésfeer. U bent bedacht op botsing van belangen. Deze regels zijn onverminderd van toepassing bij het gebruik van social media. Aanpassing of aanvulling van de richtlijnen is dan ook niet aan de orde. Handreikingen Veel belangrijker dan de richtlijnen is de kennis van de ambtenaar over omgaan met social media. Missers rond social media kunnen gemakkelijk ontstaan door een verkeerde inschatting van de effecten van een uiting. Hiervoor kan instructie over social media, en de kansen en bedreigingen, uitkomst bieden. Zoals bij veel zaken rond integriteit is het delen van ervaringen en het tonen van goede en slechte voorbeelden erg belangrijk. Hierdoor kunnen medewerkers leren hoe ze met social media om moeten gaan.
 10. 10. Beleidskader Social Media 10 De directie Communicatie zal via intranet handreikingen doen over de omgang met social media. Deze handreikingen zullen een verdere uitwerking bevatten van de volgende principes: 1. Wees je bewust van de impact Uitingen op internet blijven vaak jarenlang staan en kunnen gemakkelijk door andere media worden overgenomen. Dit geldt zowel voor tekst als voor beeld. 2. Gedraag je als verantwoord ambtenaar Online is een privé-account gemakkelijk te koppelen aan de functie van iemand. Gedraag je hiernaar. Plaats geen zaken waarvan je niet zou willen dat je chef of je moeder ze kan zien. 3. Doe geen uitlatingen die je eigen functioneren of dat van de overheid schaden Ambtenaren voelen goed aan waar de grens ligt in hoe ze zich kunnen uitlaten, dit is immers online niet anders dan in andere activiteiten. Criteria die hierbij een rol spelen zijn: • De afstand tussen je functie en het beleidsterrein waarover je de uitlatingen doet • De politieke gevoeligheid van het onderwerp • Het tijdstip van de uitspraken • De manier waarop de uitspraken worden gedaan • Of eventuele schadelijkheid van de uitspraken te voorzien was geweest 4. Wees helder over je rol Schrijf je op persoonlijke titel over een onderwerp dat met je beleidsterrein te maken heeft, dan is het verstandig dit er duidelijk bij te zetten. Dan zet je er dus ook bij wat je functie is (ambtenaar bij …, op persoonlijke titel). Schrijf je over een onderwerp dat ver van je werk afstaat, je vakantie bijvoorbeeld, dan is het meteen duidelijk dat je niet als ambtenaar schrijft en hoef je dat dus ook niet te vermelden. Cursussen Bijscholing van medewerkers is een verantwoordelijkheid van de afdeling waar iemand werkzaam is. Bij diverse afdelingen is behoefte gebleken aan cursussen in social media. De directie Communicatie zal kritisch kijken naar de kwaliteit van het cursusaanbod op dit gebied en hierin adviserend optreden. Ook zal de directie zich inspannen om goede en slechte voorbeelden van social media gebruik zichtbaar te maken via het intranet. Het is belangrijk dat cursussen verder gaan dan uitleg van de knoppen. Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de afspraken binnen de gemeente en de manier waarop binnen de gemeente met social media wordt omgegaan.

×