Brand Leaders Debat: Privacy

2,280 views
2,223 views

Published on

Met de ontwikkeling van social media en big data ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor merken om gebruik te maken van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

In hoeverre beschikken marketeers over juridische kennis op dit vlak? Hoe passen merken gegevens toe in hun marketing. En wat is hun toekomstvisie?

Om inzicht te krijgen op de antwoorden op deze vragen en als aanzet tot het debat voerde Social Embassy onderzoek uit.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,645
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brand Leaders Debat: Privacy

 1. 1. BRAND LEADERSDEBAT: PRIVACYHOE GAAN DE GROTEMERKEN OM MET ONZEPRIVACY OP INTERNET?juni 2013
 2. 2. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013KWALITATIEF ONDERZOEKNAAR PRIVACYONDER SOCIAL MEDIAVERANTWOORDELIJKENMet de ontwikkeling van social media en big dataontstaan er steeds meer mogelijkheden voor merkenom gebruik te maken van persoonlijke gegevens voormarketingdoeleinden.In hoeverre beschikken marketeers over juridischekennis op dit vlak? Hoe passen merken gegevens toein hun marketing. En wat is hun toekomstvisie?Om inzicht te krijgen op de antwoorden op dezevragen en als aanzet tot het debat voerdeSocial Embassy onderzoek uit.
 3. 3. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013TOETSING OP BASIS VANDERTIEN STELLINGENJURIDISCH:1 Ik weet precies waar ik persoonlijkegegevens van consumenten welen niet voor mag gebruiken in mijnmarketingactiviteiten en hoe ik dezemag verzamelen2 Ik weet 100% zeker dat mijn onlineactiviteiten zoals social mediacampagnes volledig in lijn zijn metprivacywetgeving3 Het internet is een publieke ruimte.Privacy speelt dan ook geen rol vanbetekenis. Consumenten kunnennamelijk zelf bepalen of ze meedoen ofnietMARKETING:4 Het verzamelen en benuttenvan persoonsgegevens isessentieel voor het slagen van mijnmarketingactiviteiten5 Privacy is meer een kwestie vanethiek dan wat er in de wet omschrevenstaat6 Ik ben volledig bekend met derichtlijnen die social media platformsals Facebook en Twitter stellen voormarketeers en handel ernaar7 Als het op online marketing aankomtgeldt: mijn klant is het product, ook opmijn Facebook pagina of binnen mijnsocial media campagne8 Ik verzamel privégegevens van mijnklanten via social media en gebruik dezevoor gepersonaliseerde marketing9 Wanneer ik social media campagnesdoe, zijn deze met zekerheid 100% in lijnmet de DDMA codes Privacy en SocialMedia MarketingBLIK OP DE TOEKOMST:10 Gedrag van de consument zalveranderen naar aanleiding vanverzamelen big data11 Privacy kennen we in de toekomstniet meer12 Het verdienmodel van bedrijven opInternet blijft in grote mate afhankelijkvan bedrijven en adverteerders.Consumenten moeten daar maar aanwennen. Ook als dat ten koste gaat vanhun privacy13 In de toekomst zullen consumentenzich bewuster worden van hun onlineprivacy en minder accepteren van onlineen social media marketing activiteitenvan bedrijvenIn hoeverre is men het eens metde volgende stellingen(schaal van 1 - 5):
 4. 4. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013CONCLUSIES – WELK BELANG HECHTENMERKEN AAN ONLINE PRIVACY?MERKEN STELLEN OP DE HOOGTE TE ZIJN VANPRIVACYWETGEVINGMarketeers geven aan op op de hoogte te zijnvan de privacywetgeving en wat zij wel en nietmogen doen met persoonlijke gegevens vande consument.MERKEN VOELEN ZICH VERANTWOORDELIJKMerken zijn het niet eens met het feit dat hetinternet openbaar is en dat privacy niet vanbelang is. Merken hechten waarde aan deprivacy van de consument. Daarnaast vindenzij wel dat de consument beter moet beseffenwelke (persoonlijke) informatie ze delen.PERSOONLIJKE GEGEVENS DRAGEN BIJ AAN HETSLAGEN MARKETINGACTIVITEITENDe deelnemende merken gebruiken persoon-lijke gegevens voor marketingactiviteiten endeze dragen bij aan het slagen hiervan.Echter, merendeel van de merken gebruiktgeen verzamelde informatie van de consu-ment voor gepersonaliseerde campagnes.RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA PLATFORMSONDUIDELIJKDe richtlijnen van social media platforms zijnvaak onduidelijk, niet transparant enveranderen vaak. Daardoor is het lastig voormerken om hiernaar te handelen.BEWUSTWORDING CONSUMENT ZAL VERGROTEN;CONSUMENT ZAL KRITISCHER WORDENDe merken verwachten dat de consumentbewuster zal worden van hun online privacy.De consument zal ook ook kritischer wordenbij het gebruik van hun persoonlijke gegevensdoor merken. Consumenten willen wellichtstraks meer kunnen zeggen over het gebruikvan hun persoonlijke gegevens. Aan de anderekant is er ook een beweging gaande waarbijconsumenten juist willen dat hun persoonlijkegegevens gebruikt worden voormarketingactiviteiten. Daardoor zullenbijvoorbeeld advertenties veel relevanterworden en minder irritant.
 5. 5. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013UITKOMSTENSTELLINGENPRIVACYBRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013
 6. 6. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013MERKEN WETEN WAARZIJ PERSOONLIJKEGEGEVENS VOOR MOGENVERZAMELEN ENGEBRUIKEN74% VAN DE ONDERVRAAGDEN GEEFT AANOP DE HOOGTE TE ZIJN VAN WAT ER INDE WET STAAT OVER HET GEBRUIK VANPERSOONLIJKE GEGEVENS.74% eens13% oneens13% neutraalIk weet precies waar ikpersoonlijke gegevens vanconsumenten wel en nietvoor mag gebruiken in mijnmarketingactiviteiten en hoe ikdeze mag verzamelenEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 1
 7. 7. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013MERKENHOUDEN ZICHAAN PRIVACY-WETGEVINGMERENDEEL VAN DE MERKEN GEEFT AAN DATBIJ ONLINE ACTIVITEITEN DE PRIVACY VANDE CONSUMENT GEWAARBORGD WORDT.9% VAN DE MERKEN GEEFT AAN DAT ZIJ NIETZEKER WETEN OF HUN ONLINE ACTIVITEITENCONFORM DE PRIVACYWETGEVING ZIJN.65% eensIk weet 100% zeker dat mijn onlineactiviteiten zoals social mediacampagnes volledig in lijn zijnmet privacywetgevingEENS NEUTRAAL ONEENS9% oneens26%neutraalSTELLING 2
 8. 8. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013FLORIS REGOUIN – SAMSUNG“Privacy vinden wij heel belangrijk, en wij zullen dusaltijd in zeer goede trouw omgaan met gevoeligeinformatie om het vertrouwen met consumenten niette schaden.”
 9. 9. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013MERKEN HECHTENWAARDE AANPRIVACYONDANKS DAT INTERNET EEN PUBLIEKERUIMTE IS, GEVEN MERKEN AAN DATPRIVACY BELANGRIJK IS.17% VAN DE MERKEN GEEFT AAN HET EENSTE ZIJN MET DE STELLING EN HECHTENMINDER WAARDE AAN PRIVACY. DECONSUMENT BEPAALT NAMELIJK ZELF OF HIJOF ZIJ PARTICIPEERT.75% oneens17% eens9% neutraalHet internet is een publieke ruimte.Privacy speelt dan ook geen rol vanbetekenis. Consumenten kunnennamelijk zelf bepalen ofze meedoen of nietEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 3
 10. 10. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013PATRICK BOONSTRA – COOSTO“Privacy is een gezamenlijke verantwoordelijkheid:mensen moeten zich beter beseffen welke informatieze zelf delen en waar deze voor gebruikt kan worden.Analisten moeten zich afvragen of data-verzamelingen -gebruik ook rechtvaardig is en waarde toevoegtvoor het onderwerp (persoon, dataset, etc) vanonderzoek.”JET LABRIE– DAS“Consumenten kunnen inderdaad zelf bepalenof ze meedoen of niet, maar dat wil nietzeggen dat privacy geen rol speelt. In mijnervaring realiseren veel mensen zich namelijkniet altijd hoe zichtbaar zij zijn als zij ietsposten, bijvoorbeeld doordat zij de privacy-instellingen van hun eigen profiel niet goedhebben ingesteld. Als organisatie moet jedaar dan zorgvuldig mee omgaan en hen daarbij helpen of beschermen.”
 11. 11. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013VERDEELDHEIDOVER BELANGPERSOONSGEGEVENSVOOR MARKETING-ACTIVITEITENMERKEN REAGEREN VERDEELD OP DE STELLING.27% GEEFT AAN DAT HET SUCCES VANMARKETINGACTIVITEITEN NIET AFHANGT VANHET BENUTTEN VAN PERSOONSGEGEVENS.64% VAN DE RESPONDENTEN GEEFT AANDAT HET VERZAMELEN EN BENUTTEN VANPERSOONSGEGEVENS WEL ESSENTIEEL IS VOORHET SLAGEN VAN DE MARKETINGACTIVITEITEN.64% eens9% neutraal27% oneensHet verzamelen en benutten vanpersoonsgegevens is essentieelvoor het slagen van mijnmarketingactiviteitenEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 4
 12. 12. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013BEGRIP PRIVACYMEER GEZIEN ALSETHIEKOOK BIJ DEZE STELLING HEERST ERVERDEELDHEID ONDER DE MERKEN. 50%VAN DE MERKEN VINDT PRIVACY MEER EENKWESTIE VAN ETHIEK TERWIJL 37% VAN DEMERKEN HET BEGRIP PRIVACY MEER BEKIJKTVANUIT DE WET.50% eens37% oneens13% neutraalPrivacy is meer een kwestievan ethiek dan wat er in de wetomschreven staatEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 5
 13. 13. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013RICHTLIJNEN SOCIALMEDIA PLATFORMSNIET GEHEELDUIDELIJKDE RICHTLIJNEN VAN SOCIAL MEDIAPLATFORMS LIJKEN NIET GEHEEL DUIDELIJKTE ZIJN BIJ DE MERKEN. 59% VAN DERESPONDENTEN GEEFT AAN NEUTRAAL OFONEENS TE ZIJN MET DE STELLING.41% eens27% oneens32% neutraalIk ben volledig bekend met derichtlijnen die social mediaplatforms als Facebook en Twitterstellen voor marketeers en handelernaarEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 6
 14. 14. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013BEREND SIKKENGA – ZIGGO“De richtlijnen van Facebook, Twitter, ed veranderenregelmatig en zijn (bewust?) niet altijd transparant.Waardoor het verdraaid lastig is om altijd hiernaar tehandelen.”
 15. 15. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013KLANT WORDTNIET GEZIEN ALSPRODUCT IN ONLINEMARKETING42% VAN DE RESPONDENTEN ZIET DE KLANTNIET ALS HET PRODUCT OP HET GEBIED VANONLINE MARKETING28% VAN DE MERKEN GEEFT AAN DAT DEKLANT WORDT GEZIEN ALS HET PRODUCTOP BIJVOORBEELD DE FACEBOOK PAGINA OFSOCIAL MEDIA CAMPAGNE.42% oneens32% neutraal26% eensAls het op online marketing aankomtgeldt: mijn klant is het product, ook opmijn Facebook pagina of binnen mijnsocial media campagneEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 7
 16. 16. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013PRIVÉGEGEVENSWEINIGGEBRUIKT VOORGEPERSONALISEERDEMARKETING50% VAN DE RESPONDENTEN GEEFT AANPRIVÉGEGEVENS VAN KLANTEN NIET TEGEBRUIKEN VOOR GEPERSONALISEERDEMARKETING.27% VAN DE MERKEN GEEFT AANGEPERSONALISEERDE MARKETING TEGEBRUIKEN OP BASIS VAN PRIVÉGEGEVENSVAN DE KLANT.27% eens23% neutraal50% oneensIk verzamel privégegevens van mijnklanten via social media en gebruikdeze voor gepersonaliseerdemarketingEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 8
 17. 17. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013SOCIAL MEDIACAMPAGNES IN LIJNMET DDMA CODES50% VAN DE RESPONDENTEN GEEFT AANDAT SOCIAL MEDIA CAMPAGNES IN LIJNZIJN MET DDMA CODES PRIVACY EN SOCIALMEDIA MARKETING.45% VAN DE MERKEN GEEFT AAN NEUTRAALTE ZIJN.50% eens5% oneens45% neutraalWanneer ik social mediacampagnes doe, zijn deze metzekerheid 100% in lijn met deDDMA codes Privacy en SocialMedia MarketingSTELLING 9EENS NEUTRAAL ONEENS
 18. 18. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013MERKEN VERWACHTENVERANDERING IN GEDRAGCONSUMENTHET OP STEEDS GROTERE SCHAALVERZAMELEN VAN DATA ZAL VOLGENS DEMERKEN UITMONDEN IN EEN VERANDERINGIN GEDRAG VAN DE CONSUMENT. 77% VAN DERESPONDENTEN GEEFT AAN HET EENS TE ZIJNMET DE STELLING.14% VAN DE MERKEN GEEFT AAN GEENVERANDERING IN GEDRAG VAN DE CONSUMENTTE VERWACHTEN.77% eens14% oneens9% neutraalGedrag van de consument zalveranderen naar aanleiding vanverzamelen big dataEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 10
 19. 19. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013BEREND SIKKENGA – ZIGGO“Naast beperking van privacy is er ook een tegen-beweging vanuit consumenten: ‘please retargetedme!’. Stop met niet relevante reclame, dus maak ajbgebruik van mijn profielgegevens.”
 20. 20. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013PRIVACY ZAL NIETVERDWIJNEN73% VAN DE RESPONDENTEN GEEFT AANDAT PRIVACY OOK IN DE TOEKOMST ZALBESTAAN.DAARENTEGEN GEEFT 27% VAN DERESPONDENTEN AAN TE VERWACHTEN DATPRIVACY VOLLEDIG ZAL VERDWIJNEN.27% eens73% oneensPrivacy kennen we in detoekomst niet meerEENS NEUTRAAL ONEENSSTELLING 11
 21. 21. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013VERDIENMODEL BLIJFTNIET AFHANKELIJKVAN BEDRIJVEN ENADVERTEERDERS64% VAN DE ONDERVRAAGDEN IS HET ONEENSMET DE STELLING EN GEEFT AAN DAT HETVERDIENMODEL VAN BEDRIJVEN OP INTERNETNIET AFHANKELIJK ZAL BLIJVEN VANBEDRIJVEN EN ADVERTEERDERS.22% eens14% neutraal64% oneensHet verdienmodel van bedrijvenop Internet blijft in grote mateafhankelijk van bedrijven enadverteerders. Consumentenmoeten daar maar aan wennen.Ook als dat ten koste gaat van hunprivacySTELLING 12EENS NEUTRAAL ONEENS
 22. 22. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013BEWUSTWORDINGCONSUMENT VERGROOTEN TOLERANTIEVERKLEINT73% VAN DE RESPONDENTEN GEEFT AANHET EENS TE ZIJN MET DE STELLING. DECONSUMENT ZAL ZICH BEWUSTER WORDENVAN ONLINE PRIVACY EN HET VERSTREKKENVAN PERSOONLIJKE GEGEVENS. DAARNAASTZAL DE CONSUMENT MINDER ACCEPTEREN OPHET GEBIED VAN SOCIAL MEDIA ACTIVITEITEN.23% VAN DE RESPONDENTEN ZEGT HETHIERMEE ONEENS TE ZIJN. ZIJ VERWACHTENIN DE BEWUSTWORDING EN ACCEPTATIE GEENGROTE VERANDERINGEN.23% oneens4% neutraal73% eensIn de toekomst zullen consu-menten zich bewuster wordenvan hun online privacy en minderaccepteren van online en socialmedia marketing activiteiten vanbedrijvenSTELLING 13EENS NEUTRAAL ONEENS
 23. 23. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013ALWIN SNIPPE – WEHKAMP“Overheid wordt hierin vergeten en heeft in het verle-den ook vaak ingegerepen hoe omgegaan mag wor-den met privacy en data voor marketingdoeleinden.”PATRICK BOONSTRA – COOSTO“Ik voorzie nog enkele uitwassen: door de transparantievan (Social) media komen deze echter snel aan het licht enworden deze snel de kiem ingesmoord of opgelost.”
 24. 24. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013A BIG THANK YOU TODE VOLGENDE ORGANISATIESHEBBEN MEEGEWERKT AANDIT ONDERZOEK:ANWBARKEC&ACoca-ColaCoostoDASDouwe EgbertsEssentFellingerFerreroINGKLMKPNLay’sOzokoziPON AutomotiveRobecoSamsungScenariusT-mobileWehkampWNFZiggo
 25. 25. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013OVER SOCIAL EMBASSYSocial Embassy is strategisch en operationeel social media partnervoor merken. Wij ondersteunen merken bij social media strategie,-implementatie en community management.Jaarlijks publiceert Social Embassy de Social Media Monitor.Het onderzoek naar de inzet van social media door merken:www.socialmediamonitor.nlHet privacy onderzoek is onderdeel van het debat over merken enprivacy op sociale media.Praat mee op ons blog:www.socialembassy.nl/blogVOOR INFORMATIE EN CONTACT:www.socialembassy.nlwww.twitter.com/socialembassy
 26. 26. BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013BRAND LEADERS DEBAT “PRIVACY” 2013#THNX

×