สงครามโลกครั้งที่1.2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

สงครามโลกครั้งที่1.2

on

 • 1,083 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,083
Views on SlideShare
1,083
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

สงครามโลกครั้งที่1.2 สงครามโลกครั้งที่1.2 Presentation Transcript

 • หน่ว ยการเรีย นรู้ท ี่ 7ความขัด แย้ง และการ ประสานประโยชน์ ระหว่า งประเทศ
 • สงครามโลกครั้ง ที่ 1 (World War I ค.ศ. 1914 - 1918)
 • สงครามโลกครั้ง ที่ 1 (World War I ค.ศ. เริ่มต้นขึ้นเมือเดือ1918) ค.ศ. 1914 - นสิงหาคม ่ 1914 และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เป็นเวลานานถึง 4 ปี 3เดือน เกิดจากความขัดแย้งของประเทศ ในทวีปยุโรปและลุกลามไปยังประเทศ ต่างๆ ทัวโลกมากกว่า 30 ประเทศ ่ สร้างความเสียหายให้แก่มนุษยชาติอย่างรุนแรง เรียกอีกอย่างหนึงว่า มหา ่ สงคราม (Great War)
 • สาเหตุข อง 1. ลัท ธิช าติน ย ม สงคราม ิ (Nationalism)่งเศส-ปรัสเซีย เกิดจากการแย่งชิงอำานาจ หลังสงครามฝรั ทางการเมืองระหว่างฝรั่งเศสกับปรัสเซีย ปรัสเซียสามารถเอาชนะ ฝรั่งเศสได้ ฝรั่งเศสจึงต้องเสียแคว้นอัลซาซ-ลอเรนให้แก่เยอรมนี ทำาให้รัฐเยอรมนีสามารถรวมตัวกันและสถาปนาเป็นจักรวรรดิ ขณะเดียวกันก็ทำาให้การ เยอรมัน เป็นมหาอำานาจในยุโรปปกครองในระบบจักรวรรดิฝรั่งเศสต้องสิ้นสุดลงและเปลียนแปลงการ ่ปกครองเป็นสาธารณรัฐ รวมทั้งยัง ส่งผลให้อิตาลีรวมชาติได้สำาเร็จทำาให้เกิดลัทธิชาตินิยมในฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ในเวลาใกล้ เคียงกันก็เกิดลัทธิชาตินิยมใน คาบสมุทรบอลข่านที่ประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวสลาฟต้องการ
 • สาเหตุข อง สงคราม 2. การแข่ง ขัน กัน แสวงหาอาณานิค ม มหาอำานาจตะวันตกแสวงหาอาณานิคมในแอฟริกาและเอเชีย เพือเป็นแหล่งวัตถุดิบ โดยใช้กำาลังทหารเข้ายึด ่ ครองดินแดนทีมแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้ ่ ี เกิดสงครามหลายครั้งเพือแย่งชิงดินแดนใน 2 ทวีป การ ่ ขัดแย้งนำาไปสู่การสะสมกำาลังทหาร กำาลังอาวุธ ประเทศจักรวรรดินยมหรือมหาอำานาจตะวันตก ิ ยุทโธปกรณ์และมีความหวาดระแวงต่อกันมากขึ้นได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลีเบลเยียม
 • แผนที่แ สดงเขต อาณานิค ม•ดินแดนในแอฟริกาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ฝรังเศส่เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม โปรตุเกส•ทวีปเอเชีย อังกฤษครอบครองอินเดีย พม่า มลายู บอร์เนียว ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์•ทวีปเอเชีย ฝรั่งเศสครอบครองลาว เขมร ญวน รวมเป็นอินโดจีนฝรั่งเศส
 • สาเหตุข อง สงคราม 3. ความขัด แย้ง ระหว่า งชาติ มหาอำา นาจต่า งๆในด้านผลประโยชน์ อำานาจทางการ เมืองและเศรษฐกิจรวมทังความมันคงของประเทศ ้ ่ 3.1 ความขัด แย้ง ระหว่า งฝรั่ง เศสกับ ปรัส เซีย ฝรั่งเศสมีความขัดแย้งกับปรัสเซีย(รัฐเอกของ เยอรมนี) ซึ่งเป็นผู้นำากองทัพเยอรมนีทพยายามจะรวม ี่ ชาติให้สำาเร็จ ฝรั่งเศสพยายามกีดกันไม่ให้เยอรมนีรวม ชาติ เพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อฝรั่งเศส จนต้องทำา สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย ผลคือฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต้องทำา สัญญาสงบศึก ต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสได้ทำาสัญญาแฟรงค์ เฟิร์ต (Treaty of Frankfurt) ต้องสูญเสียดินแดนอัล
 • สาเหตุข อง สงคราม 3.2 ความขัด แย้ง ระหว่า งออสเตรีย -ฮัง การีก บ ั สหภาพโซเวีย ต ออสเตรีย-ฮังการีแข่งขันกันขยายอิทธิพลในดิน แดนยุโรปตะวันออกและคาบสมุทรบอลข่าน ในคริสต์ ศตวรรษที่ 15 คาบสมุทรบอลข่านได้ตกอยูภายใต้การ ่ ปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน แต่ต่อมาจักรวรรดิออตโตมันอ่อนแอลง ทำาให้สูญเสียดินแดนในครอบครองให้กับ ชาติอื่น เช่น
 • •ตามสนธิสาเหตุข อง (Treaty of สัญญาคาร์โลวิทซ์ Karlowitz : ค.ศ. 1699) ออสเตรียได้ครอบครอง สงคราม ย และสลาโวเนีย ฮังการี ทรานซิลเวเนีย โครเอเชี •ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 จักรวรรดิออตโตมันทำาสนธิสัญญากูชก ไกนาร์จี (Treaty of Kuchuk Kainarji : ุ ค.ศ. 1774) ทำาให้สหภาพโซเวียตได้ดนแดนชายฝั่ง ิ ตอนเหนือของทะเลดำาและสิทธิในการคุ้มครองคริสต์ ศาสนิกชนนิกายกรีกออร์ธอดอกซ์ในดินแดนของ จักรวรรดิออตโตมัน นอกจากนีสหภาพโซเวียตยัง ้ดำาเนินนโยบายต่างประเทศทีเรียกว่า อุด มการณ์ร วม ่ กลุ่ม สลาฟ และเข้าแทรกแซงทางการเมือง ทำาให้ชนชาติสลาฟในคาบสมุทรบอลข่านหวังให้สหภาพโซเวียต ช่วยให้ตนเองได้ตั้งรัฐอิสระและปกครองตนเอง •ภายหลังสนธิสญญาบูคาเรสต์ (Treaty of ัBucharest : ค.ศ. 1812) สหภาพโซเวียตได้เป็นผู้คำ้า
 • สาเหตุข อง สงครามใน ค.ศ. 1875 พวกสลาฟในบอสเนียได้ก่อกบฏ เพือ ่ แยกตนเป็นอิสระและหวังผลประโยชน์ในการใช้คาบสมุทรบอลข่านเป็นทางออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงประกาศสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันค.ศ. 1877 สงครามยุติลง สหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายชนะจึงสนับสนุนเซอร์เบียในการรวมชาวสลาฟ เมือ ่ ออสเตรีย-ฮังการีใช้เหตุการณ์ทพวกเติร์กก่อการ ี่ ปฏิวัติ ผนวกดินแดนที่มชาวสลาฟ 2 แคว้นคือ ีบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นของตน เพื่อป้องกันมิ ให้ขบวนการรวมกลุ่มสลาฟซึ่งมีเซอร์เบียเป็นผู้นำา ดำาเนินการเคลื่อนไหวกับพวกสลาฟในบอสเนีย เซ
 • สาเหตุข อง สงครามค.ศ. 1908 เกิดวิกฤตการณ์บอสเนีย ภายหลังการเจรจาวิกฤตการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง แม้ปราศจากสงครามแต่ก็ก่อความร้าวฉานระหว่างเซอร์เบียและสหภาพโซเวียตกับ ออสเตรีย-ฮังการี ค.ศ. 1912 - 1913 เซอร์เบีย บัลแกเรีย และกรีซ ทำา สงครามกับตุรกี และสามารถยึดครองดินแดนตุรกีในยุโรปได้ แต่หลังจากสงครามเกิดปัญหาการแบ่งแยกดิน แดนจนขัดแย้งกันเอง ทำาให้เกิดสงครามระหว่างสามประเทศ ผลของสงครามทำาให้บัลแกเรียเสียดินแดนบางส่วนให้กรีซและเซอร์เบีย เซอร์เบียจึงกลายเป็นแคว้นที่มี อิทธิพลมากทีในกลุ่มสลาฟ จนเป็นทีเกรงกลัวของ ่ ่
 • สาเหตุข อง สงคราม3.3 ความขัด แย้ง ระหว่า งอัง กฤษกับ เยอรมนี อังกฤษไม่พอใจเยอรมนีที่เสริมสร้างความ เข้มแข็งทางทหารเพิ่มขึ้นตลอดเวลา รวมทังการ ้แข่งขันด้านการค้า ทำาให้อังกฤษเห็นว่าความเข้ม แข็งของเยอรมนีเป็นภัยคุกคามอังกฤษ
 • สาเหตุข อง สงคราม4. มหาอำา นาจในยุโ รปแตกแยก ออกเป็น 2 ฝ่า ย เริ่มเมือเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี ลงนามในสนธิ ่ สัญ ญาพัน ธไมตรีท วิภ าคี เพราะออสเตรีย-ฮังการีไม่ ไว้ใจสหภาพโซเวียตจากการแข่งกันขยายอำานาจในคาบสมุทรบอลข่าน ส่วนเยอรมนีต้องการหาพันธมิตรหาก เกิดสงครามกับฝรั่งเศสหรือสหภาพโซเวียต โดยทังคู่้ สัญญาว่าจะช่วยเหลือกันและกัน ถ้าถูกสหภาพโซเวียตโจมตี ต่อมาสัญญาฉบับนีได้ขยายเป็นสนธิส ัญ ญาพัน ธ ้ไมตรีไ ตรภาคี (Triple Alliances : ค.ศ. 1882) โดย รวมอิตาลีเข้ามาด้วย เพราะอิตาลีเกรงว่าจะถูกฝรั่งเศส โจมตี
 • สาเหตุข อง สงคราม อีกฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มประเทศความตกลงไตรภาคี(Triple Entente) คือสหภาพโซเวียตกับฝรั่งเศสได้ลง นามในอนุส ัญ ญาว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ทางทหาร(Military Convention : ค.ศ. 1892) เพราะสหภาพ โซเวียตกำาลังแข่งอำานาจกับออสเตรีย-ฮังการี และหวั่นเกรงว่าเยอรมนีจะเข้าข้างออสเตรีย-ฮังการี อนุสัญญานี้ ต่อมาได้กลายเป็นสนธิส ัญ ญาพัน ธไมตรีฝ รั่ง เศส - รัส เซีย (Franco-Russian Alliance : ค.ศ. 1894) โดยตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารต่อกันใน กรณีทถูกเยอรมนีและพันธมิตรโจมตี ี่
 • สาเหตุข อง สงคราม ทางด้านอังกฤษ ดำาเนินนโยบายต่างประเทศแบบอยู่ อย่างโดดเดี่ยว แต่ภายหลังสงครามบัวร์ (Boer War : ค.ศ. 1899-1902) อังกฤษถูกประณามจากประเทศมหาอำานาจ รวมทังไม่พอใจการเสริมกำาลังกองทัพและการ ้ขยายแสนยานุภาพทางทะเลของเยอรมนี อังกฤษจึงดำาเนินนโยบายและแสวงหาพันธมิตร โดยทำาความตกลงฉันท์มตร ิ กับฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1904 และลงนามใน ความตกลง อัง กฤษ-รัส เซีย (Anglo-Russian Entente : ค.ศ. 1907) และต่อมากลายเป็น ความตกลงไตรภาคี (Triple Entente) ระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย
 • ชนวนของสงครามโลก ครั้ง ที่ 1 วิกฤตการณ์ซาราเยโวหรือ วิกฤตการณ์เดือนกรกฎาคม อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ และเจ้าหญิงโซฟี วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 อาร์คดุ๊กฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ รัชทายาทของออสเตรีย-ฮังการี พร้อมเจ้าหญิงโซฟีพระชายา ขณะเสด็จประพาสเมืองซาราเยโว นครหลวงของ บอสเนีย ได้ถูกนายกัฟริโล ปรินซิป ชาวบอสเนียเชื้อสาย เซิร์บ ลอบปลงพระชนม์เพื่อแก้แค้นที่จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีเข้ายึดครองบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินาและขัดขวางการ รวมตัวของชาวสลาฟกับเซอร์เบีย ออสเตรีย-ฮังการีจึง ประกาศสงครามกับเซอร์เบียเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.
 • กัฟรีโล ปรินซีป ถูกจับกุมทันทีหลังลอบปลงพระ ชนม์อาร์คดุ๊กเฟอร์ดินานด์
 • ชนวนของสงครามโลก ครั้ง ที่ 1 สหภาพโซเวียตในฐานะผู้พทกษ์ชาวสลาฟระดมพล ิ ั เพือช่วยเหลือเซอร์เบียทำาสงครามกับออสเตรีย-ฮังการี ซึ่ง ่ เป็นพันธมิตรกับเยอรมนี ฝรั่งเศสปฏิเสธทีจะวางตนเป็นก ่ ลาง เนืองจากโกรธแค้นจากการทีเยอรมนียดครองดินแด ่ ่ ึ นอัลซาซ-ลอเรนในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย เยอรมนีจึง ประกาศสงครามกับสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1914 และประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเมือวันที่ 3 ่สิงหาคม ค.ศ. 1914 และก็ได้ส่งกองทัพบุกเบลเยียมซึ่งเป็น ประเทศทีได้รับการประกันความเป็นกลาง เพือบุกฝรั่งเศส ่ ่ ตามแผนชลีฟ เฟิน (Schlieffen Plan : แผนการรบของ เยอรมนีด้วยวิธีรบรุกอย่างรวดเร็ว เพือจะพิชิตฝรั่งเศส ่สหภาพโซเวียต และอังกฤษ) อังกฤษจึงประกาศสงครามต่อ
 • สงครามขยายออกเป็น 2 ฝ่า ย คือ 1. ฝ่า ยมหาอำา นาจพัน ธมิต ร (The Allied Powers) ประกอบด้วย อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต เซอร์เบีย เบลเยียม รวมทังอิตาลีทเปลี่ยนใจเข้ากับ ้ ี่ ฝ่ายมหาอำานาจพันธมิตรเพราะต้องการทีจะผนวกดิน ่ แดนของออสเตรีย-ฮังการีทมชาวอิตาลีอาศัยอยู่ ี่ ี จำานวนมากและชาติอื่นๆ รวมทั้งญีปุ่นและ ่ สหรัฐอเมริกา ที่เมือเริ่มสงครามประกาศนโยบายต่าง ่ 2. ฝ่า ยมหาอำา นาจกลาง (The Central ประเทศแบบเป็นกลาง จนกระทังเมือ ค.ศ. 1917 จึง ่ ่ Powers)เข้าข้างฝ่ายมหาอำานาจพันธมิตร ประกอบด้วย เยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี ตุรกี และ บัลแกเรีย
 • Leaders of the Major Allied Powersofas ofGeorge V, King the UnitedKingdom 1917Raymond Poincaré,President of FranceWoodrow Wilson, Presidentof the United StatesVittorio Emanuele III, King ofItalyAlbert I, King of the Belgium
 • All the Allied Powers Flags as of 1917
 • Leaders of the Major Central Powers Kaiser Wilhelm II: German Emperor Franz Joseph: Emperor of Austria-Hungary
 • At this point there were two major alliances, the Allied powers, the Central powers, and their supporters. The rest were neutral.
 • แผนที่แ สดงประเทศผูเ ข้า ร่ว ม ้ สงครามโลกครั้ง ที่ 1 สีเขียว คือ ฝ่ายมหาอำานาจ สัมพันธมิตร สีส้ม คือ ฝ่ายมหาอำานาจ
 • การรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการรบทังทาง ้ อากาศ ทางบก และทางเรือ ประเทศคู่สงครามต่าง ประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ ทีมอำานาจการทำาลาย ่ ี สูงมาใช้ เช่น อังกฤษเป็นชาติแรกทีประดิษฐ์เรือดำานำ้าที่ ่ เรียกว่า เรือยู (U-Boat)” เป็นเรือดำานำ้าที่ผลิตโดยประเทศอังกฤษในระหว่างสงครามโลกคร
 • ปลายสงคราม เยอรมนีเริ่มพ่ายแพ้ในการรบ ทหารและประชาชนชาวเยอรมันได้ก่อการปฏิวัติ คณะรัฐบาล ถูกยุบ กษัตริยเยอรมันทรงสละราชสมบัติแล้วเสด็จไป ์ประทับทีเนเธอร์แลนด์ จักรวรรดิเยอรมนีล่มสลายลงและ ่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐเมื่อวันที่11 พฤศจิกายน ค.ศ 1918 ผู้นำาคณะรัฐบาลชุดใหม่ขอ สงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรและลงนามในสัญญาสงบศึก สงครามโลกครั้งที่ 1 จึงยุติลง (เมือใน ค.ศ. 1918) ่ พระเจ้าไกเซอร์วิลเลียมที่ 2
 • สถานการณ์ข องสงคราม - แนวรบด้า นตะวัน ตก กองทัพเยอรมันบุกประเทศเบลเยียมตามแผนชลีฟเฟินเพือโจมตีฝรั่งเศส โดยยึดเบลเยียมได้เกือบทัง ่ ้ประเทศรวมถึงภาคเหนือของฝรั่งเศส แต่ได้รับการต่อต้านจากฝ่ายมหาอำานาจสัมพันธมิตรจนไม่สามารถรุกต่อไปยังกรุงปารีสได้11 ทหารเยอรมันในตู้รถไฟขนสินค้าขณะไปยังแนวหน้าใน ค.ศ. 1914 ข้อความบนตู้เขียนว่า "ทริปไปปารีส" ในช่วงต้นของ
 • - แนวรบด้า นตะวัน ออก สหภาพโซเวียตส่งกองทัพเข้าโจมตีเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ในระยะแรกสหภาพโซเวียตเป็น ฝ่ายได้ชัยชนะ แต่หลังจาก ค.ศ. 1915 กองทัพ สหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ กองทัพเยอรมันยึดเมืองวอร์ซอและเมืองวิลนาในโปแลนด์ ทำาให้สหภาพ โซเวียตสูญเสียทหารกว่า 1 ล้านคน เชลยศึกรัสเซียที่เทนเนนแบร์ก
 • - แนวรบด้า นบอลข่า น กองทัพออสเตรีย-ฮังการีไม่สามารถเอาชนะเซ อร์เบียได้ แต่เมือตุรกีและบัลแกเรียเข้าช่วยฝ่าย ่ มหาอำานาจกลาง กองทัพฝ่ายมหาอำานาจกลางก็ สามารถยึดครองประเทศเซอร์เบีย แอลเบเนีย และมอน เตเนโกรได้ทหารออสเตรียประหารชีวิตชาวเซอร์เบียที่ ทหารบัลแกเรียในสนามเพลาะถูกจับเป็นเชลยใน ค.ศ. 1917 เซอร์เบียสูญ เตรียมยิงอากาศยานที่กำาลังมา เสียประชากรราว 850,000 คน หนึ่งในสี่ของประชากรก่อนสงคราม และทรัพยากร
 • - แนวรบทางทะเล กองทัพเรืออังกฤษสามารถเอาชนะกองทัพเรือ เยอรมัน และตัดขาดเส้นทางคมนาคมในมหาสมุทร แอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้สำาเร็จ ต่อมาเยอรมนีใช้เรือดำานำ้าทำาลายเรือรบและเรือสินค้า รอบๆ เกาะอังกฤษ ส่งผลให้เรือกลไฟของฝรั่งเศสชื่อ ซัสเซก ทีมชาวอเมริกันโดยสารมาด้วยเสียชีวิต แม้ ่ ีรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะประท้วง แต่เยอรมนีก็ยงคง ัทำาสงครามด้วยเรือดำานำ้าต่อไป สหรัฐอเมริกาจึงตัดสิน ใจเข้าช่วยฝ่ายมหาอำานาจสัมพันธมิตร และประกาศ สงครามกับเยอรมนีเมือวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1917 ่
 • กองเรือรบ ประจัญบานแห่งกองเรือทะเลหลวง ในมหาสมุทร แอตแลนติก HMS Lionระหว่างยุทธนาวีจัต แลนด์ หลังถูกระดมยิง อย่างหนักจากเรือรบเยอรมัน
 • - การเข้า ร่ว มสงครามของสหรัฐ อเมริก า สหรัฐอเมริกาส่งทหารและยุทโธปกรณ์ทางบกทางเรือ และทางอากาศเข้าร่วมรบและปราบปรามเรือ ดำานำ้าของเยอรมนี และได้เพิ่มกำาลังทหารเข้าไปใน ยุโรปจำานวนกว่า 1 ล้านคน หลังจากนั้นกองทัพเยอรมันก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ส่วนประเทศพันธมิตร ของเยอรมันก็เริ่มพ่ายแพ้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 ออสเตรีย- ฮังการีแยกเป็น 2 ประเทศและขอทำาสัญญาสงบศึก ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เยอรมนี ลงนามในสัญญาสงบศึก สงครามโลกครั้งที่ 1 จึงยุติ ลง
 • วิลสันประกาศตัดความสัมพันธ์กับเยอรมนีอย่างเป็น ทางการต่อหน้ารัฐสภา 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1917
 • ผลของ สงครามโลกครั้ง ที่ 1 1. เกิด ความเสีย หายด้า นชีว ต และ ิ ทรัพ ย์ส น จำา นวนมหาศาล ิ มีทหารเสียชีวิตประมาณ 13 ล้านคน บาดเจ็บ มากกว่า 20 ล้านคน ภายหลังสงครามประชาชนใน ยุโรปต้องเผชิญกับโรคระบาด ความอดอยากเศรษฐกิจตกตำ่าลง อุตสาหกรรมและการค้าถูกทำาลาย
 • แผนภูม ิแ สดงจำา นวนทหารที่เ สีย ชีว ิต ในสงครามโลก ครั้ง ที่ 1
 • ผลของ สงครามโลกครั้ง ที่ 1 2. เกิด ความเปลี่ย นแปลงทางด้า น มหาอำา นาจในยุโ รป ดุลอำานาจในยุโรปเปลี่ยนไป จักรวรรดิ ออสเตรีย-ฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันสลายตัวดินแดนส่วนใหญ่ถูกแบ่งให้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร แต่แม้จะชนะสงครามก็อ่อนแอลงและเสียหายอย่างหนัก ทำาให้เกิดมหาอำานาจใหม่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ทีมบทบาทเพิ่มขึ้นในการเมืองโลก และญี่ปุ่นกลาย ่ ี เป็นมหาอำานาจในเอเชียและได้ครอบครอง อาณานิคมต่างๆ ของเยอรมนีในเอเชีย
 • ผลของ สงครามโลกครั้ง 3. เกิด ที่ 1 ประเทศใหม่ จัก รวรรดิอ อสเตรีย -ฮัง การี แตกออกเป็นประเทศเอกราชใหม่ ได้แก่ ออสเตรีย ฮังการีเชโกสโลวาเกีย ยูโกสลาเวียน ล่มสลาย แผ่นดินเดิม จัก รวรรดิอ อตโตมั ของจักรวรรดินอกจากที่ราบสูงอนาโตเลียได้ถูก แบ่งให้กลายเป็นอาณานิคมของผู้ชนะสงคราม สหภาพโซเวีย ต ซึ่งได้ถอนตัวจากสงครามในปี 1917 ได้สูญเสียดินแดนของตนเป็น จำานวนมากทางชายแดนด้านตะวันตกกลายเป็นประเทศใหม่ บ เดิม เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิ อาหรั ได้แก่ กลายเป็น ทัรกี ย และ โปแลนด์ ประเทศตุ วเนี
 • Map Europe 1923
 • ผลของ สงครามโลกครั้ง ที่ ่อ งมื 4. เกิด การพัฒ นาเครื1 อ เครื่อ ง ใช้ อาวุธ ยุท โธปกรณ์ เช่น ปืนใหญ่ ปืนกล แก๊สพิษ รถถัง เรือดำานำ้า โดยเฉพาะเครื่องบินประเภทต่างๆ ซึ่งนำาไปสู่การประดิษฐ์เครื่องบินโดยสารในเวลาต่อมา รถถัง Mark I พัฒนาขึ้นโดยกองทัพบกอังกฤษ ใน ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1
 • ซากเรือดำานำ้า HMS E-18 ของ อังกฤษ ทีหายสาบสูญไประหว่างลาดใน ่ บริเวณทะเลบอลติก เรือรบ QUEEN ELIZABETH CLASS เรือรบที่ฝ่ายอังกฤษสร้างขึนเมื่อ ้ สงครามโลกครั้งที่ 1และปรับปรุงใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย
 • ผลของ 5. เกิด การเปลีย นแปลงการปกครองในประเทศ ่ต่า งๆ เช่น ออสเตรีย เปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐ เรียก สงครามโลกครั้งว่า สาธารณรัฐออสเตรียที่ 1 ส่วนเยอรมนีเปลี่ยนการปกครองเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งต่อมาเรียที่ า1 กว่ สาธารณรัฐไวมาร์ สำาหรับสหภาพโซเวียตเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม โดยเปลียนชื่อ ประเทศเป็นสหภาพสาธารณรัฐ ่สังคมนิยมโซเวียตหรือสหภาพโซเวียต (The Union ofSoviet Socialist Republics : U.S.S.R) เมื่อ ค.ศ. 1918เนื่องจากการทำาสงครามยาวนานทำาให้เกิดภาวะขาดแคลนต่างๆ และรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ ประกอบกับการพ่ายแพ้ในการรบอยูเนืองๆ ชาวรัสเซียจึงก่อการปฏิวัติขึ้นก่อน ่สงครามโลกยุติลง กล่าวได้ว่าสงครามโลกครั้ง ที่ 1 เป็น ตัวเร่ง ที่ท ำา ให้เ กิด รัฐ สัง คมนิย มคอมมิว นิส ต์แ ห่ง แรกของโลก อียปต์ ปาเลสไตน์ จอร์แดน และอิรัก เปลี่ยนเป็นรัฐใน ิ
 • ผลของ สงครามโลกครั้ง 6. ประเทศผู้แ พ้ส งครามเมือ ถูก ลงโทษด้ว ย ่ ที่ งทรัการเสีย ดิน แดน สูญเสียแหล่1 พยากร และต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอย่างหนัก สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างยิงว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็น ่สาเหตุหนึงทีทำาให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นอีก ่ ่7. ประเทศทัง หลายตระหนัก ถึง ความหายนะของ ้สงคราม และพยายามที่จะหาทางไม่ให้เกิดสงครามอีกผู้นำาแต่ละประเทศต่างต้องการเจรจาทำาสัญญาสันติภาพโดยจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศสันนิบาตชาติขึ้น
 • สนธิส ัญ ญาแวร์ซ าย (Treaty of Versailles) เป็นสนธิสัญญาสันติภาพทีจัดทำาขึ้นเมือวันที่ 28 ่ ่ มิถุนายน ค.ศ. 1919 ณ พระราชวังแวร์ซาย ประเทศ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการยุติสถานะสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรและจักรวรรดิเยอรมัน ซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ส่วนกลุ่มประเทศฝ่ายมหาอำานาจกลางอื่น ๆ ได้มการตกลงยกเลิกสถานภาพสงครามด้วย ี สนธิสัญญาฉบับอื่น แม้จะได้มการลงนามสงบศึกตั้งแต่ ี วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 แล้วก็ตาม การประชุมสันติภาพทีกรุงปารีสกินเวลานานกว่า 6 เดือน จึง ่ ได้มการสรุปสนธิสัญญา ี
 • หน้าต้นของสนธิสัญญาแวร์ซาย
 • สนธิส ัญ ญาแวร์ซ าย (Treaty of Versailles)ผลจากสนธิส ญ ญา ั สนธิสญญาได้กำาหนดให้จักรวรรดิเยอรมันต้อง ั ยินยอมรับผิดในฐานะผู้ก่อสงครามแต่เพียงผู้เดียว ภาย ใต้ข้อตกลงทีเรียกว่า อนุประโยคความรับผิดใน ่ อาชญากรรมสงคราม เยอรมนีถูกปลดอาวุธ ถูกจำากัด อาณาเขตดินแดน และต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามให้ แก่กลุ่มประเทศฝ่ายไตรภาคีเป็นจำานวนมหาศาล เมือปี ค.ศ. 1921 ได้ประเมินว่ามูลค่าของค่า ่ ปฏิกรรมสงครามทีเยอรมนีจะต้องจ่ายนันสูงถึง ่ ้ 132,000 ล้านมาร์ก (ราว 31,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,600 ล้านปอนด์) เป็นจำานวนทีมากเกินกว่าจะ ่
 • ไทยกับ การเข้า ร่ว มสงครามโลก ครั้ง ที่ 1 พ.ศ. 2457งเกิดขึ้นในรัชสมัยของ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ - 2461 รัชกาลที่ 6 เมือ พ.ศ. 2457 ไทยตั้งตัวเป็นกลาง จน ่ กระทังวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ไทยจึงได้ ่ประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี และส่งทหารอาสาสมัครไปช่วยรบ 1,233 นาย ในจำานวนนี้ เสียชีวิต 19 นาย ทหารอาสาออกเดินทางเมือ พ.ศ. 2461 ถึง ่ ประเทศฝรั่งเศสอยู่ใต้บัญชาการของนายพล เปแตงซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งแม่ทพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตร ั ได้ไปปฏิบัติการในสมรภูมประเทศฝรั่งเศสและ ิ เบลเยียม ่
 • กองทหารไทยในดิน ทหารไทยสวนสนาม แดนเยอรมนี ที่องกฤษ ั
 • ไทยกับ การเข้า ร่ว มสงครามโลก ครั้ง ที่ 1 เมือเสร็พ.ศ. 2457 นาจพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะ ่ จสงคราม มหาอำา - 2461ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าประชุม ณ พระราชวังแวร์ซายด้วย ผลพลอยได้จากการเข้าสงครามนีคือ สัญญาต่าง ๆ ที่ ้ ไทยทำากับเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี ย่อมสิ้นสุดลง ตั้งแต่ไทยประกาศสงคราม และไทยขอเจรจาข้อแก้ไขสนธิสัญญาฉบับเก่า ซึ่งทำาไว้กบอังกฤษ ฝรั่งเศส และชาติ ั อื่น ๆ โดยได้ความช่วยเหลือจาก ดร. ฟรานซิส บีแซร์ (Dr. Francis B. Sayre) ชาวอเมริกา ซึงเคยเป็นที่ ่ปรึกษาต่างประเทศ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยากัลยา ณ ไมตรี ในที่สดประเทศต่าง ๆ 13 ประเทศ ุ รวมทังอังกฤษตามสนธิสัญญา พ.ศ. 2468 และฝรั่งเศส ้
 • ผลที่ไ ทยได้ร ับ จากการเข้า ร่ว ม1. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติค้ง ที่ 1 สงครามโลกครั ุณของประเทศ2. ได้รับเกียรติเข้าร่วมทำาสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์3. เมือสงครามสงบได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกประเภทริเริ่ม ่ขององค์การสันนิบาตชาติ เป็นหลักประกันเอกราชและความปลอดภัยของประเทศ4. แก้ไขสัญญาทีทำาไว้แต่รัชกาลที่ 4 เป็นผลสำาเร็จ ยกเลิก ่สัญญาต่าง ๆ ทีไทยทำากับเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี ่และทำาสัญญากับประเทศต่าง ๆ ใหม่5. ได้ยดทรัพย์จากเชลย ึ6. เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์ เพื่อนำาไปใช้ในกองทัพไทยทีเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ่7. สร้างอนุสาวรียเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึงคือ ์ ่อนุสาวรีย์ทหารอาสา วงเวียน 22 กรกฎา สมาคมสหาย