Pembantu pegawai perubatan

9,764 views
9,420 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
114
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembantu pegawai perubatan

  1. 1. Ikatan Perkhidmatan Pelatih tajaan Kementerian Kesihatan Malaysia diwajibkan berkhidmatdengan Kerajaan bagi tempoh 4 tahun. Institusi Latihan KKM 1. Kolej Pembantu Perubatan UluKinta, Perak2. Kolej Pembantu Perubatan Alor Star, Kedah3. Kolej Pembantu Perubatan Seremban, Negeri Sembilan4. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching, SarawakSubjek Teras KurikulumSains Perubatan AsasSains Perubatan dan PembedahanSains Kesihatan KomunitiSains KejururawatanSains Tingkah LakuKERJAYA SEBAGAIPENOLONG PEGAWAI PERUBATANPENGENALANPenolong Pegawai Perubatan adalah antara profesion terawal wujud di Malaysia dan ia kinimenjangkau lebih daripada 120 tahun. Pada awalnya ia dikenali sebagai Apothecaries yangdiperkenalkan oleh British Malaya di Pulau Pinang.Dibawah pemerintahan British Malaya Apothecaries dikenali juga sebagai Sub-Assistant Surgeonatau Dressar. Dalam abad ke 19, profesion ini telah melalui beberapa siri transformasi berikutanperanannya yang berkembang bersesuaian dengan jawatan profesion ini pada ketika itu sebagaiPembantu Rumah Sakit (1963), Pembantu Hospital (1970), Pembantu Perubatan (1985) dan kiniPenolong Pegawai Perubatan (mulai 20 Mac 2007). Sekolah Latihan Pembantu Hospital telahdibuka secara rasminya di Seremban Negeri Sembilan pada 1971 dan seterusnya 4 buah sekolahlatihan yang lain iaitu di Ulu Kinta, Alor Setar, Kuching dan Kota Kinabalu. Sekolah latihan inikemudiannya dinaik taraf kepada Kolej Pembantu Perubatan pada 1993.Selain dari kolej latihan yang dikendalikan oleh KKM terdapat beberapa kolej swasta yangmenawarkan latihan Diploma Pembantu Perubatan dengan mendapat kelulusan dan dipantauoleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Lembaga Pembantu Perubatan. Selari denganperkembangan semasa, skop pekerjaan PPP telah diperluaskan dengan peranannya di klinik-klinik kesihatan dan di unit pengkhususan atau Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 5 kepakaran di hospital-hospital, institusi latihan, penyelidikan, penguatkuasaan danlain-lain. Terdapat profesion yang hampir sama dengan Penolong Pegawai Perubatan di luarnegara. Perbezaan hanya pada nama dimana di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai PhysicianAssistant, Barefoot Doctor di Australia, Kanada, Rusia, China serta di beberapa negaramembangun seperti Filipina dan sebagainya.Profesion ini diluluskan amalannya oleh Parlimen Malaysia di bawah Akta 180, Akta PembantuPerubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran)1979. Lembaga Pembantu Perubatan merupakan entiti yang bertanggungjawab mengawal seliadan menguatkuasa Akta 180, Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977 dan Peraturan-Peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 serta Kod Etika Penolong PegawaiPerubatan. Keanggotaan di dalam Lembaga Pembantu Perubatan terdiri daripada dua orang Ex.Officio iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia sebagai Pengerusi Lembaga manakala KetuaPenolong Pegawai Perubatan (Ketua Pembantu Perubatan) sebagai Setiausaha Lembaga.Seramai lima belas lagi Ahli Lembaga dilantik oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuktempoh tiga tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh.
  2. 2. Selaras dengan perubahan gelaran jawatan Pembantu Perubatan kepada Penolong PegawaiPerubatan, nama skim perkhidmatan berkenaan juga telah ditukar kepada Skim PerkhidmatanPenolong Pegawai Perubatan berkuatkuasa mulai 2 Julai 2009. Skim perkhidmatan yang telahditambahbaik ini merupakan Skim Perkhidmatan Bersepadu yang merangkumi KumpulanSokongan dan Kumpulan Pengurusan & Profesional. Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 6BAB 1PERANAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN1.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWABPenolong Pegawai Perubatan bertanggungjawab dalam memberi perkhidmatan kesihatanmerangkumi aspek promotif (promosi), preventif (pencegahan), kuratif (perawatan), danrehabitatif (pemulihan) pada tahap yang bersesuaian dalam program kesihatan awam danperubatan di bawah pengawasan Pegawai Perubatan. Perkhidmatan-perkhidmatan yang terlibatadalah seperti berikut :-i. Penjagaan Kesihatan Primer (Prima)Memberi rawatan primer (pesakit luar) dan kecemasan di Klinik Kesihatan, Klinik 1 Malaysia,Pusat Latihan Khidmat Negara, Klinik-klinik khas di Penjara Malaysia, Puspen, Sekolah-sekolahSukan, Pusat Tahanan Imigresin, Institusi Pengajian Tinggi Awam, perkhidmatan kesihatankomuniti, kem-kem kesihatan dan sebagainya. Membuat saringan ke atas pesakit yang me erlukan rawatan. m Memeriksa, mendiagnosa penyakit dan memberikan rawatan keatas penyakit ringan. Memberi kaunseling dan pendidikan kesihatan kepada pesakit dan masyarakat setempat. Memberikan rawatan awal bagi keskes kecemasan. -ii. Perkhidmatan pengkhususan dan kepakaran (Sekunder)Memberi perkhidmatan pengkhususan di bawah program kesihatan awam serta di unit-unitkepakaran dan sub-kepakaran di bawah program perubatan bagi aktiviti-aktiviti berikut : KerjayaPenolong Pegawai Perubatan 7 Perkhidmatan PengkhususanProgram WellnessKesihatan Remaja, Kesihatan Dewasa, Kesihatan Warga Emas, Kesihatan Orang Kurang Upaya,Kesihatan Mental, Kesihatan Sekolah, Warga Sihat dan lain-lain.Program Non Communicable DiseaseDiabetes, Penyakit Kardio Vaskular, Berhenti Merokok, Darah Tinggi, Asma, Routine MedicalExamination dan lain-lain.Program Communicable DiseaseTuberculosis, Leprosi, Denggi, HIV, H1N1 dan lain-lain. Perkhidmatan Kepakaran (Program Perubatan)Kecemasan, Perubatan Am, Pembedahan, Ortopedik, Oftalmologi, Otorinolaringologi, Nefrologi,Kardiologi & Koronari, Respiratori, Kardiotoraksik, Dermatologi, Obstetrik & Ginekologi, Urologi,Pediatrik, Anestesiologi, Rawatan Rapi, Hemodialisis, Forensik, Organ Transplant dan lain-laindan Psikiatri. Perkhidmatan Sub-KepakaranNeurofisiologi, Pembedahan Plastik, Pembedahan Mikro Tangan, Perubatan Nuklear,Pembedahan Spinal dan sebagainya. Latihan Profesional dan Latihan Dalam Perkhidmatan. Penyelidikan dan Kualiti Amalan. Kawal Selia Amalan dan Penguatkuasaan.BAB 2
  3. 3. PELANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADUPENOLONG PEGAWAI PERUBATAN2.1 SYARAT LANTIKAN(a) Lantikan Ke Gred U29i. Memiliki Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan KementerianKesihatan Malaysia atau institusi latihan yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftardengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.ii. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.iii. Calon bagi lantikan ke Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan hendaklah terdiridaripada warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas.(b) Lantikan Ke Gred U41i. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi-institusipengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh Kerajaan serta telahberdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.ii. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ataukelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 92.2 CARA PERMOHONANCalon yang mempunyai kelulusan seperti di para 2.1 (a) dan (b) adalah layak untuk memohonjawatan Penolong Pegawai Perubatan dengan mengisi Borang SPA 8 melalui laman sesawangSuruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) di alamat http://www.spa.gov.my Kerjaya PenolongPegawai Perubatan 10 BAB 3KEMUDAHAN LAINPenolong Pegawai Perubatan layak menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalamperkhidmatan awam. Kemudahan yang layak diterima adalah seperti berikut :i. Kemudahan Perubatan percuma untuk individu, keluarga dan ibu bapaii. Kuarters (jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan)iii. Pinjaman perumahaniv. Pinjaman komputerv. Pinjaman kenderaanvi. Skim pencen atau KWSPvii. Peluang melanjutkan pelajaranviii. Elaun dalam perkhidmatan seperti berikut :-Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 13a. Elaun bertugas rasmib. Elaun kemudahan dan bayaran kerana bertukar atau berpindah rumah dalam negeric. Elaun kerana berkursusd. Elaun bertugas di seberang laute. Elaun Upah Jahit Pakaian Seragamf. Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan
  4. 4. ix. Kelayakan cuti seperti berikut :-a. Cuti tahunan sebanyak 25 hari setahunb. Cuti separuh gajic. Cuti tanpa gajid. Cuti mengerjakan haji 40 harie. Cuti kerana berkursusf. Cuti tanpa rekodg. Cuti tugas khas perubatanh. Cuti atas sebab perubatanx. Kemudahan pengurusan jenazah anggota sebanyak RM 1,000.00;BAB 4PELUANG KERJAYA PENOLONG PEGAWAI PERUBATANDI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA4.1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN4.1.1 Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan peluang latihan kepada Penolong PegawaiPerubatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu.Sehubungan itu, pelbagai Kursus Pos Basik/Pengkhususan ditawarkan kepada Penolong PegawaiPerubatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Di antara bidang-bidang tersebut adalahseperti berikut :-i Anestesiaii Kecemasaniii Gastrointestinal Endoscopyiv Pengurusan Personel Kesihatanv Penjagaan Kesihatan Primervi Perawatan Gerontologivii Perawatan Koronoriviii Perawatan Oftalmikix Perawatan Onkologix Perawatan Ortopedikxi Perawatan Perioperatifxii Perawatan Psikiatrixiii Perawatan Rapixiv Perawatan Renalxv Pengurusan Diabetisxvi Perubatan Sukanxvii Perawatan OtorinolaringologiKerjaya Penolong Pegawai Perubatan 15xviii Perubatan Forensikxix Perawatan Perianestesia Kawalan Infeksixx Rehabilitasi4.1.2 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam Kumpulan Sokongan dan berhasratmelanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi Awam(IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan layak mendapatkemudahan cuti kursus sambilan, atau cuti belajar separuh gaji dengan maksimum dua kalisepanjang tempoh perkhidmatan bagi mengiktui kursus Jangka Panjang.
  5. 5. 4.1.3 Penolong Pegawai Perubatan yang dilantik ke dalam kumpulan pengurusan danprofessional boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pasca ijazah di IPTA /IPTS yang diiktirafoleh kerajaan dan layak mendapat cuti bergaji penuh setelah memenuhi syarat-syarat yangditetapkan4.2 PELUANG KENAIKAN PANGKAT4.2.1 Kenaikan pangkat bagi Penolong Pegawai Perubatan adalah berasaskan merit danmengambil kira perkara-perkara seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan PegawaiAwam (perlantikan, kenaikan pangkat, dan penamatan perkhidmatan) 2005, (P.U.(A) 176/2005)iaitu mengambil kira :i) Kecekapan dan prestasi kerja;ii) Kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalama;iii) Sifat-sifat peribadi, termasuk kesesuaiannya dengan jawatan kenaikan pangkat itu, keutuhan,potensi dan kepimpinan; daniv) Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan masyarakat.4.2.2 Di samping itu, untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat, seseorang Penolong PegawaiPerubatan itu perlulah memenuhi semua syarat Kerjaya Penolong Pegawai Perubatan 16PEMBANTU FARMASIPembantu Perubatan Penolong Pegawai PerubatanPembantu Farmasi Penolong Pegawai FarmasiSkop Fungsi dan Bidang Tugas: .i. Sebelum gedung ubat dibuka untuk perkhidmatan, PembantuFarmasi memastikan kebersihan gedung ubat, khasnya di kaunter gedung ubat, kebersihan gelas-gelas sukatan dan semua alatan. ii. Memeriksa dan memenuhi semua botol-botol bancuhan yangkosong, pil-pil,losen untuk penyediaan perkhidmatan di hari itu. iii. Pembahagian ubatan kepadapesakit dan memberi keterangan yang betul atas kegunaan ubat yang diberikan dengan bahasa yangdifahami oleh pesakit. iv. Membekal campuran, losen dan ointments kepada wad-wad denganmenentukan label-label dengan terang dan bersih. v. Membantu Pembantu Farmasi Kanan di dalampungutan hasil. vi. Membantu di dalam menyediakan stok-stok yang banyak seperti butir-butircampuran, losen, ointments dan membotolkan dengan segera untuk pembahagian. vii.Menjalankan kerja di gedung ubat atau klinik sebagaimana di arah oleh Penguasa Ahli Kimia Ubatuntuk memastikan kelicinan perkhidmatan farmasiyang ditetapkan dalam skim perkhidmatannya dan jika terdapat kekosongan di dalam jawatankenaikan pangkat. Beliau juga mestilah bebas daripada tindakan tatatertib, tapisan SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan telahmengisytihar harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan.4.2.3 Penolong Pegawai Perubatan berpeluang untuk dinaikkan pangkat ke Gred U32 danseterusnya ke Gred U36, ,U42, U44, U48, U52 dan U54. Syarat kenaikan pangkat adalah sepertiyang dinyatakan dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan.4.2.4 Penolong Pegawai Perubatan di Gred U29, U32 dan U36 yang menunjukkan prestasi yangcemerlang serta mempunyai ijazah yang berkaitan adalah layak dipertimbang Kenaikan PangkatSecara Lantikan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan ke jawatan Pengajar Gred U41 yangkosong mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.* Rujuk pekeliling Perkhidmatan Pengurusan Latihan (JPA)Serta mengikut Pekeliling Perkhidmatan 13/2006 bagi perubahan Skim Pembantu Perubatan kepadaSkim Bersepadu KerjaPegawai Perubatan 17

×