Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)

1,302 views

Published on

Reinder Tolsma geportretteerd in het Nieuwsblad van Noordoost Friesland op vrijdag 8 april 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
144
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reinder Tolsma blijft altijd sneuper (Nieuwsblad Noordoost-Friesland)

  1. 1. nieuws.pagina.8 vrijdag 8 april 2011 nieuwsbladnoordoostfrieslandReinder Tolsma blijft altijd sneuper per ingrijpende wijzigingen. Het vertrouwde A4-formaat werd ingeruild voor de hui- dige, kleinere vorm van het blad. Voortaan geen stencils meer, maar een gedrukt exemplaar. Advertenties deden hun intrede en de redactie werd losgekoppeld van het bestuur. De Sneuper wordt gedrukt in een oplage van 475 exem- plaren en is doorgaans 68 pagina’s dik. ,,Dat is elk jier in boek’’, merkt de man op die afscheid gaat nemen van de redactie. ,,Ik wol net ergens fiifentweintich jier by wêze’’, is zijn argumenta- tie om te stoppen. Tot het najaar blijft hij de lay-out verzorgen, daarna wordt dit werk overgenomen door Warner Banga. Vorige maand is Atze Glas de redac- tie komen versterken. De andere redactieleden zijn Piet de Haan, Otto Vos en Eimert Smits. De Oosternijkerker mag dan wel stoppen als redacteur, sneuper zal hij altijd blijven. Tolsma gaat nog elke dins- dagavond naar het streek-Reinder Tolsma is bijna vijfentwintig jaar redacteur van De Sneuper: ,,It blêd hat him ûntwikkele as in poadium foar fraach en antwurd. Wy krigen brieven fan minsken dy’t ús fregen oft wy archief aan het Kalkhús-mear wisten fan in hûs of famylje. Wy stjoerden it antwurd werom en pleatsten it yn ‘e Sneuper. plein. Daar zijn dan een man of acht op zoek naar het pagina’s werden gevuld met umke’’, vertelt Tolsma. getiteld Stads en dorpsge- verleden van hun dorp, bestuursmededelingen. In Een aantal leden heeft mee- zichten Dongeradeel, is een familie of, zoals in het gevalIn het Streekarchief Noordoost Friesland het volgende nummer stond gewerkt aan de totstandko- themanummer. Het staat vol van Tolsma de geschiedenisin Dokkum is zaterdag de presentatie van een overzicht van de leden ming van de kadastrale en met foto’s uit vooral de van de kerken van Oosternij- en de onderzoeken waarmee prekadastrale atlas van Frys- eerste helft van de vorige kerk. Op 14 mei is er opende honderdste Sneuper. Dit jubileum- ze zich bezig hielden. De lân. ,,In man as acht hat eeuw uit de gemeenten die dorp en dan houdt Tolsma in vereniging veranderde in de jûnen en jûnen de gegevens later Dongeradeel vormden. de kerken een praatje.nummer van het orgaan van de Histori- loop der jaren van samen- sammele en ynfierd fan elk ,,Jan de Jager hie tûzenen Van het jubileumnummersche Vereniging Noordoost-Friesland stelling. De club herbergde perseel yn East- en Westdon- foto’s ynscand. Hiel bysûn- zijn duizend exemplaren niet meer alleen archiefon- geradiel, Dokkum en Dantu- dere foto’s. Dêr moasten wy gedrukt, waarvan bijna destaat vol met historische, niet eerder ge- derzoekers, vandaar dat de madiel, in gigantysk wurk.’’ wat mei dwaan. Fierder helft naar de leden gaat. De naam in 2004 werd gewij- Ter gelegenheid van het wienen der foto’s fan Jaco- overige boeken zijn voor eenpubliceerde foto’s uit Dongeradeel. zigd in Historische Vereni- twintigjarig bestaan van de bus van der Werff út Dok- tientje te koop bij het streek- ..................................................................... ging Noordoost-Friesland. Er vereniging is in 2008 een kum, dy’t er makke hat yn ‘e archief, R. Tolsma (Oosternij-TEKST EN FOTO: KOOS MOLENAAR zijn op dit moment 450 boek verschenen waarin de jierren tritich. Dêrneist kerk, tel. 241593) en J. de leden en nog steeds wordt verhalen van de vissers van hienen we it fotoargyf fan Jager (Dokkum, 220135). bijgehouden welke onder- Paesens-Moddergat waren Eastdongeradiel en foto’s Morgen krijgt wethouderDOKKUM Reinder Tolsma bijeen in het archief, dat zoeken door wie worden opgetekend. De bedoeling is fan partikulieren.’’ Tytsy Willemsma het eerste(60) uit Oosternijkerk is een toen nog boven de brand- verricht, nu aangevuld met dat dat project een vervolg In 1993 onderging De Sneu- exemplaar aangeboden.van de redacteuren van De weerkazerne aan de Rond- emailadressen! krijgt bij het zilveren jubile-Sneuper. Hij was er vanaf weg was gevestigd. Toen de De Sneuper ontwikkelde um. ,,Dan komme oare be-het begin bij, maar vindt het cursus afgelopen was zat de zich tot een podium voor roppen oan de oarder, lykasnu welletjes. Wie mocht gang naar het archief er in. vraag en antwoord, zegt in deagraver, in Indiëgonger,denken dat geschiedenis zijn De een zocht iets over zijn Tolsma: ,,Wy krigen brieven in skuonmakker, ien dy’tfavoriete vak was, heeft het familie, de ander was meer fan minsken dy’t ús fregen oan ‘e Lauwersseewurkenmis. Dat was namelijk na- geïnteresseerd in de kerken oft wy mear wisten fan in meidien hat, in froulike ...de tiid fantuurkunde. Tolsma is dan van zijn dorp en een derde hûs of famylje. Wy stjoerden boade fan ‘e boargemaster, pake en beppe...ook bij toeval met historisch wilde meer weten over de it antwurd werom en pleat- in kantoarklerk fan it ge- &onderzoek in aanraking huisvesting van de voorou- sten it ek yn ‘e Sneuper. meentehûs, in boer, in bak-gekomen. ders. Fanút it hiele lân krigen wy ker.’’,,Yn 1977 wie der in aksje Allemaal deden ze hun eigen fragen om wat op te sykjen, In de loop der tijd zijn diver-Geef om de natuur. Sa kaam onderzoeken, maar op voor- want om fanút Haarlem nei se themanummers versche-ik by de bakker en dy syn stel van Keune bundelden zij Dokkum te kommen om in nen. De eerste ging over STADSsoan fertoande dia’s fan hun krachten in de Vereni- pear kopieën te meitsjen, Doederus Johannes Kammin-doarpsgesichten. Dat fûn ik ging van Amateur Archief dat is in hiele ûndernim- ga (1884-1977), daarna volg- ennijsgjirrich. In jier letter wie Onderzoekers. Het woordder in doarpsreuny. Se fre- ming. Tsjintwurdich kin den afleveringen over vlas- amateur verdween overigens eltsenien in soad opsykje op teelt en linnenweversfami- DORPSgen my om in skiednisboek al gauw uit de naam. Vol- internet.’’oer it doarp te meitsjen, en gens de statuten is de vereni- De vereniging bestaat uit lies, een lijst uit 1853 van burenplicht (,,in geweldige GEZICHTENdêrnei bin ik skriuwen ging in 1988 opgericht, maar mensen die zich interesse- fynst, op dy list stienen de DONGERADEELbleaun. Oer famyljes, pleat- volgens Tolsma werd de ren voor de geschiedenis, kadastrale hûsnûmers, sa-sen, skoallen, tsjerken en ‘e basis al twee jaar eerder maar zich ook inzetten voor datst yn ’t kadaster finemuzykferiening.’’ gelegd. Hij vormde samen het behoud van historisch koest wêr’t it hûs stienIn datzelfde jaar meldde met Jaap Heeringa en Ei- materiaal. ,,Ien fan ús leden hat’’), een nummer metTolsma zich aan voor de merts Smits het eerste be- kaam der achter dat it garna- genealogische gegevens encursus oud schrift, die werd stuur en dat trio was ook de lehúske yn Moddergat oprû- er verscheen een CD metgegeven door streekarchiva- redactie van De Sneuper. Het me wurde soe. Wy binne dêr daarop, digitaal, de inhoudris Wim Keune. Elke dins- blad verscheen in 1987 op tsjin yn aksje kaam, it gebou van de eerste 75 Sneupers. Historische Vereniging Noordoost Frieslanddagavond kwam het clubje A4-formaat en de dertien is opknapt en is no in muse- Ook de honderdste Sneuper,

×