Your SlideShare is downloading. ×
Προοπτικές για μια εναλλακτική και καινοτόμο τηλεόραση : η περίπτωση Arretsurimages.net
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Προοπτικές για μια εναλλακτική και καινοτόμο τηλεόραση : η περίπτωση Arretsurimages.net

715
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
715
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ραςθ : πτωςθ Arretsurimages.net Νίκοσ Σμυρναίοσ Université de ToulouseΗμερίδα: από τθ « δφναμθ του μζςου » ςτο « τζλοσ τθσ τθλεόραςθσ » Πάντειο Πανεπιςτιμιο 30 Μαίου 2012
  • 2. Προβλθματικι και μζκοδοσ Ποια είναι και πωσ λειτουργοφν τα κοινωνικο-οικονομικά μοντζλα των ανεξάρτθτων δθμιοςιογραφικϊν ιςτότοπων; Πρόγραμμα IPRI με υποςτιριξθ τθσ Agence nationale de la recherche, 2010-2012 Digital Methods (Rogers, 2009): network analysis, Lexicometric & quantitative content analysis Συνεντεφξεισ, εκνογραφικι παρατιρθςθ, ανάλυςθοικονομικϊν δεδομζνων, ςτατιςτικϊν επιςκεψιμότθτασ κλπ.
  • 3. Arrêt sur images 1995-2007 εκπομπι κριτικισ των ΜΜΕ ςτθ δθμόςια TV2007 Κατάργθςθ τθσ εκπομπισ από τθν κυβζρνθςθ Σαρκοηφ 150.000 υπογραφζσ ςτιριξθσ του Daniel Schneidermann 2008 Δθμιουργία του ιςτότοπου Arretsurimages.net2010 1o βιβλίο ςε αυτοζκδοςθ: « Κρίςθ ςτο Σαρκοηιςτάν » 2011 Πρϊτθ χρονιά με κερδοφορία 250.000 επιςκζπτεσ
  • 4. Οικονομικό μοντζλοΔφο πθγζσ εςόδων : 27.000 ςυνδρομθτζσ + πωλιςεισ βιβλίων (30.000 αντίτυπα το 2010) 900.000€ ςφνολο πωλιςων για το 2011 Χωρίσ διαφιμιςθ, ςπόνςορεσ ι μάρκετινγκ850.000 ετιςιο κόςτοσ, το 60% οι μιςκοί (8 μόνιμοι, 5 εκ των οποίων δθμοςιογράφοι + 5 free lance) Μοντζλο low cost, επαγγελματικό studio αλλά λιτό, Κλίμακα μιςκϊν 1 προσ 3
  • 5. Περιεχόμενα 3 εβδομαδιαίεσ εκπομπζσ μίασ ϊρασ (κυρίωσ πλατϊ, με λίγα εξωτερικά και ρεπορτάη), 4.500 κεάςεισ τθν εβδομάδα Dailymotion + 1.500 downloadsΚακθμερινά 1 με 2 μεγάλα άρκρα (πολιτικι, οικονομία,ΜΜΕ), 1 κφριο άρκρο γνϊμθσ, 5 με 6 ςφντομεσ ειδιςεισ Αρχικά κυρίωσ κάλυψθ ΜΜΕ και πολιτικισ, πλζον και γενικότερα κζματα (π.χ. Ελλθνικι κρίςθ)Υψθλζσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ, δεοντολογίασ, κριτικι προςζγγιςθ, απόλυτθ ανεξαρτθςία
  • 6. Δθμοςιογραφικι πρακτικι Προςπάκεια διαχωριςμοφ από τθν κυρίαρχθ ατηζντα Είτε πρωτότυπα κζματα, είτε πρωτότυπθ κάλυψθΙδζεσ κεμάτων μετά από ςυηιτθςθ με το κοινό ςτο φόρουμ (πχ. Ιςλανδία)Ελευκερία ςε ςχζςθ με τουσ περιοριςμοφσ τθσ τθλεόραςθσ: απεριόριςτοσ χρόνοσ εκπομπισ, κακόλου μοντάη, αντιεμπορικά κζματα (πχ. ςυηιτθςθ ςε βάκοσ για βιβλία)Όλοι κάνουν από όλα: ςυγγραφι, διόρκωςθ, απαντιςεισ ςε ςχόλια κλπ.
  • 7. Σχζςθ με το κοινό Δθμοςιογράφοι ιδιαίτερα δραςτιριοι ςτο Twitter120.000 followers, 5% των επιςκζψεων (0,5% Lemonde.fr) Συνεχισ διάλογοσ με τουσ ςυνδρομθτζσ: απαντιςεισ ςε ςχόλια παρατθριςεισ και ερωτιςεισ ςτο φόρουμ και ςτα κοινωνικά δίκτυα Επεξιγθςθ και δικαιολόγθςθ δθμοςιογραφικϊν επιλογϊν και γραφόμενων (accountability)Συνεχισ διαπραγμάτευςθ μεταξφ δωρεάν περιεχομζνου και paywall, ανάγκθ για διαφφλαξθ αξίασ για ςυνδρομθτζσ
  • 8. Small is beautiful ?Απουςία περιοριςμϊν εμπορικισ ςτρατθγικισ και μάρκετινγκ Απουςία εξωτερικϊν μετόχων και απαιτιςεων υψθλισ κερδοφορίασ Στακερόσ αρικμόσ ςυνδρομθτϊν, μικρι άυξθςθ Μικρό κόςτοσ, λίγα μζςα Κακιςτι δθμοςιογραφία χωρίσ εξωτερικι ζρευνα & ρεπορταη, 70% τθσ ζρευνασ από άλλα ΜΜΕ & διαδίκτυο Τζλοσ τθσ προεδρίασ Σαρκοηφ: και τϊρα;

×