Mokymosi visą gyvenimą programos lankstinukas

1,692 views
1,561 views

Published on

Lankstinukas, kuriame pristatomos Švietimo mainų paramos fondo administruojamos Mokymosi visą gyvenimą programos siūlomas galimybės.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokymosi visą gyvenimą programos lankstinukas

  1. 1. Ką Mokymosi visą gyvenimą programa siūlo institucijoms* MoKyTojų iR PRoFESijoS MoKyTojų REnGiMo inSTiTucijoMS įMonėMS: DiRBanTiEMS aSMEniMS LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialis­ ERASMUS – konsorciumo praktikos sertifikatas LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) SuauGuSiųjų ŠViETiMo inSTiTucijoMS tų stažuotės (VETPRo) ERASMUS – akademiniai tinklai ERASMUS – parengiamieji vizitai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) ERASMUS – struktūriniai tinklai ERASMUS – įmonių personalo mobilumas dėstymui aukštojo LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specia­ LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas ERASMUS – studijų programų rengimo projektai mokslo institucijose listų stažuotės (VETPRo) LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai ERASMUS – aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbia­ GRUNDTVIG – individualus mobilumas –asistentų praktika Ką MoKyMosi visą gyveniMą prograMa siūlo institucijoMs Ką MoKyMosi visą gyveniMą prograMa siūlo institucijoMs Ką MoKyMosi visą gyveniMą prograMa siūlo institucijoMs LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai vimas GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – dalyvauti seminare LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai ERASMUS – virtualūs centrai Ką MoKyMosi visą gyveniMą prograMa siūlo asMeniMs LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai TyRiMų cEnTRaMS LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) MoKiniaMS GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai mo­ LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas COMENIUS – individualus mokinių mobilumas (nuo 2011 m.) Mokymosi visą gyvenimą programą Lietuvoje administruoja Švieti­ kymosi partnerystės, senjorų savanorystės, teminių tinklų, dau­ LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Pirminio profesinio lygmens mo mainų paramos fondas giašaliams projektams LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai moksleivių stažuotės (iVT) Švietimo mainų paramos fondas veiklą pradėjo nuo 2007 metų, GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo jis sukurtas buvusių Socrates ir Leonardo da Vinci fondų pagrindu. GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas specialistams PERSonaLui, DiRBanČiaM BET KuRiojE MoKyMoSi ViSą Mūsų tikslas – padėti pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo GRUNDTVIG – Senjorų savanorystės projektai GyVEniMą SRiTyjE teikiamomis galimybėmis, administruoti programas ir skleisti in­ GRUNDTVIG – individualus mobilumas – galimybė priimti GRUND- MoKyKLoMS LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specia­ formaciją apie veiklos rezultatus. TVIG asistentą COMENIUS – individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai Mo­ listų stažuotės (VETPRo) GRUNDTVIG – Mokymosi partnerystės kyklų ir Regio partnerysčių projektams PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio moky­ Švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos ir PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo COMENIUS – individualus mobilumas – galimybė priimti come­ Ką Mokymosi visą gyvenimą programa siūlo asmenims mo specialistams projektai specialistams nius asistentą GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai COMENIUS – Mokyklų partnerystės BESiMoKanTiEMS SuauGuSiESiEMS mokymosi partnerystės, senjorų savanorystės, teminių tinklų, • Mokymosi visą gyvenimą programa: Comenius, Erasmus, aSociacjoMS COMENIUS – Regio partnerysčių projektai GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – dalyvauti seminare daugiašaliams projektams Leonardo da Vinci, Grundtvig, skersinė (pažintiniai vizitai) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) COMENIUS – individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulinimas GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulini­ • Euroguidance – profesinis informavimas ir konsultavimas LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialis­ LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialis­ ŠViETiMo įSTaiGų PERSonaLui mas tų stažuotės (VETPRo) tų (profesijos konsultantų) stažuotės (VETPRo) COMENIUS – individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulini­ GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Suaugusiųjų švietimo • Europass – vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripa­ PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo mas darbuotojų vizitai LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas žinimo dokumentai specialistams COMENIUS – individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai Mo­ GRUNDTVIG – individualus mobilumas – asistentų praktika LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai • Erasmus Mundus – jungtinės magistrantūros ir doktorantūros LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai kyklų ir GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – rengti ir/arba dalyvauti studijų programos ir bendradarbiavimas GRUNDTVIG – Mokymosi partnerystės uniVERSiTETaMS iR KT. auKŠTojo MoKSLo įSTaiGoMS Regio partnerysčių projektams seminare PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo ERASMUS – universiteto chartija ERASMUS – parengiamieji vizitai COMENIUS – individualus mobilumas – Kvalifikacijos tobulini­ • Tempus – švietimo reformų plėtra partnerinėse šalyse ERASMUS – personalo mobilumas dėstymui specialistams ERASMUS – mobilumo organizavimas mas • Nacionalinė Bolonijos ekspertų grupė – informacija apie Euro­ ERASMUS – akademiniai tinklai ERASMUS – personalo mobilumas mokymams COMENIUS – individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai Mo­ pos aukštojo mokslo erdvės kūrimą VaLDŽioS inSTiTucjoMS ERASMUS – struktūriniai tinklai ERASMUS – intensyvios programos kyklų ir Regio partnerysčių projektams COMENIUS – Regio partnerysčių projektai ERASMUS – studijų programų rengimo projektai GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Suaugusiųjų švietimo • Akademiniai mainai – valstybinės stipendijos ir mokslinės sta­ LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas ERASMUS – aukštojo mokslo modernizavimas darbuotojų STuDEnTaMS žuotės pagal tarptautines sutartis LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai ERASMUS – aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbia­ vizitai GRUNDTVIG – individualus mobilumas – asistentų praktika • Europos pažymėjimas – sėkmingiausių kalbų mokymo(si) ini­ LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai vimas GRUNDTVIG – individualus mobilumas – asistentų praktika GRUNDTVIG – Seminarų organizavimas – rengti ir/arba dalyvauti ciatyvų apdovanojimai PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Parengiamieji vizitai seminare specialistams LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai mokymosi ERASMUS – studentų mobilumas studijoms • Nordplus – šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai partnerysčių, senjorų savanorystės, teminių tinklų, daugiaša­ ERASMUS – studentų mobilumas praktikai DaRBo RinKai PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo liams projektams ERASMUS – intensyvūs kalbų kursai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) specialistams LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specia­ ERASMUS – intensyvios programos Mus rasite: LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialis­ listų stažuotės (VETPRo) COMENIUS – individualus mobilumas – asistentų praktika Vilniuje, Geležinio Vilko g. 12 tų stažuotės (VETPRo) PRoFESinio MoKyMo oRGaniZacjoMS PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio moky­ Tel.: (8 5) 261 0592, (8 5) 249 8189, (8 5) 249 7134 LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkė­ LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Pirminio profesinio lygmens mo specialistams arba www.smpf.lt limas moksleivių stažuotės (iVT) LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Profesinio mokymo specialis­ aBSoLVEnTaMS * Mokymosi visą gyvenimą programos veiklos, kurias administ­ LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai tų stažuotės (VETPRo) LEONARDO DA VINCI – Mobilumas – Darbuotojų stažuotės (PLM) ruoja Švietimo mainų paramos Fondas PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo LEONARDO DA VINCI – Daugiašaliai projektai – naujovių perkėlimas GRUNDTVIG – individualus mobilumas – asistentų praktika specialistams LEONARDO DA VINCI – Partnerysčių projektai GRUNDTVIG – individualus mobilumas – Suaugusiųjų švietimo Daugiau apie Mokymosi visą gyvenimą programos galimybes LEONARDO DA VINCI – Parengiamieji vizitai darbuotojų vizitai www.smpf.lt Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį PoLiTiKa – Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo jame pateikiamos informacijos naudojimą. specialistams COMENIUS – Partnerysčių projektai Mums svarbi jūsų nuomonė! Komentarus ir pastabas apie leidinį prašome siųsti elektroniniu paštu info@smpf.lt
  2. 2. MoKyMosi visą gyveniMą CoMeniUs – eRasMUs – aukštasis mokslas LeonaRdo da VinCi – gRUndTVig – sKersinĖ prograMa Jean MonneT prograMa MoKyMo ir MoKslinių tyriMų veiKla prograMa mokyklinis ugdymas Programa skirta Europos aukštojo mokslo mobilumui ir bendra- profesinis mokymas suaugusiųjų švietimas darbiavimui skatinti. Mokymosi visą gyvenimą programa remia mokymosi gali- Programa skirta mokykliniam ugdymui ir jo tobulinimui Programoje gali dalyvauti tik nacionaliniu lygmeniu pripažintos Ši programa yra skirta pradiniam ir tęstiniam profesiniam moky- Programa skirta suaugusiųjų mokymui ir mokymuisi, suaugusiųjų Skersinė programa apima 4 pagrindines veiklas. mybes nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas ugdymo- aukštojo mokslo institucijos ir mokslinių tyrimų įstaigos, turin­ mui. švietimui ir jo tobulinimui Veiklos, kurias administruoja čios kartu su universitetais bendrą doktorantūros teisę ir, būtinai, Visas veiklas administruoja si pakopas. Nauja programa remiasi geriausia Socrates, Švietimo mainų paramos fondas: gavusios Erasmus universiteto chartiją. Tačiau programa atvira ir Projektai, kuriuos administruoja Veiklos, kurias administruoja Europos Komisijos vykdančioji agentūra: Leonardo da Vinci ir e–Mokymosi programų patirtimi bei įvairiems kitiems dalyviams (įmonėms, socialiniams partneriams, Švietimo mainų paramos fondas: Švietimo mainų paramos fondas: Comenius partnerystės projektų tikslas yra stiprinti europinę di­ Politika – remiamas bendradarbiavimas vykdant mokymosi visą siūlo daug naujovių. mensiją švietimo srityje, skatinant bendradarbiavimą tarp Euro­ mokslinių tyrimų centrams ir pan.), kuriems nebūtina gauti Erasmus universiteto chartiją, kad galėtų organizuoti studentų praktikas arba Mobilumo projektai – tai galimybė išvykti į Europos šalį kelti Grundtvig parengiamieji vizitai – tai galimybė išvykti į užsienio gyvenimą politiką ir jos tobulinimą. Ši veikla skirstoma į: pos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pe­ kvalifikacijos, tobulinti profesinių žinių ir įgūdžių, atlikti praktiką šalį ieškant potencialių partnerių būsimiems projektams. dalyvauti daugiašaliuose projektuose, tinkluose arba papildomose • Pažintiniai vizitai, skirti švietimo ir profesinio mokymo specia­ dagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujo­ • trukmė 2007 m. sausis – 2013 m. gruodis; priemonėse. listams.* užsienio kalbų žinias bei pasidalinti gerąja patirtimi. Grundtvig suaugusiųjų švietimo darbuotojų vizitai – iki 12 savai­ mis technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, • Moksliniai tyrimai ir lyginamosios studijos. • Biudžetas 6,9 milijardai EuR; Veiklos, kurias administruoja čių trunkantys darbo vizitai užsienio suaugusiųjų švietimo insti­ LeonaRdo da VinCi – profesinis MoKyMas Comenius kvalifikacijos tobulinimas – tai galimybė mokytojams ir keistis patirtimi su kolegomis. Švietimo mainų paramos fondas: tucijose arba galimybė dalyvauti europinėje konferencijoje/semi­ Kalbos • programoje dalyvauja: 27 ES šalys narės, kitiems švietimo institucijų darbuotojams gilinti žinias, tobulinti Studentų mobilumas: Parengiamieji vizitai – tai galimybė išvykti į užsienio šalį ieškant nare • Kalbų mokymosi skatinimas ir valstybių narių kalbinės įvairo­ norvegija, islandija, Lichtenšteinas, Turkija. mokymo įgudžius, susipažinti su švietimo tendencijomis Europo­ MoKyMosi visą gyveniMą prograMa gRUndTVig – suaugusiuju ŠvietiMas • dalinės studijos užsienio aukštojo mokslo institucijose potencialių partnerių būsimiems projektams. vės rėmimas; je. Dotacijos skiriamos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuo­ Grundtvig asistentų praktika – ilgesnė nei 12 savaičių trukmės CoMeniUs – MoKyKlinis ugdyMas • praktika užsienio įmonėse se, vykstančiuose vienoje iš Mokymosi visą gyvenimą programoje Partnerysčių projektai – tai nedidelės apimties projektai bendrai praktika suaugusiųjų švietimo įstaigoje ar organizacijoje kitoje Informacinės komunikacijos technologijos eRasMUs – auKŠtasis MoKslas Mokymosi visą gyvenimą programa: • intensyvūs rečiau vartojamų Europos kalbų kursai dalyvaujančių šalių. veiklai jungantys profesinio rengimo ir mokymo srities organizaci­ Europos valstybėje, Mokymosi visą gyvenimą programos narėje. Aukštojo mokslo institucijų darbuotojų mobilumas: • novatoriškų, iKT pagristų mokymosi visą gyvenimą turinio, • Comenius – mokyklinis ugdymas; jas ir programoje dalyvaujančių šalių, kurios dalyvaudamos pro­ Comenius asistentų praktika – veikla skiriama paskutinių kursų • dėstymo vizitai užsienio aukštojo mokslo institucijose paslaugų, pedagogikos ir praktikos plėtojimas; grundtvig seminarų organizavimas – tai galimybė įvairių profe­ • Erasmus – aukštasis mokslas; ar tik baigusiems (bet dar neturintiems pedagoginio darbo patir­ • mokymosi vizitai (stažuotės) užsienio aukštojo mokslo jekte siekia abipusiškai naudingų rezultatų. sijų besimokantiems suaugusiesiems 5–10 dienų dalyvauti už­ Rezultatų viešinimas ir naudojimas ties) aukštąsias mokyklas studentams, būsimiems mokytojams. institucijose ar įmonėse • Leonado da Vinci – profesinis mokymas; Naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti sienio šalies mokymosi renginiuose, kuriuose ugdoma individo • Remiamų programų metu įgyvendintų projektų rezultatų ji suteikia būsimiems mokytojams galimybę plėsti supratimą apie • parengiamieji vizitai į užsienio aukštojo mokslo mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujo­ asmenybė. sklaida ir naudojimas, keitimasis gera praktika. • Grundtvig – suaugusiųjų švietimas; europinę dimensiją, pagerinti užsienio kalbų mokėjimą, pažinti institucijas – potencialias institucijas partneres vių perkėlimui profesinio mokymo srityje. • Skersinė programa: kalbos, iKT, Politika, kitas Europos šalis ir jų švietimo sistemas, patobulinti mokymo Įmonių personalo mobilumas: Grundtvig senjorų savanorystės projektai – skirti virš 50 m. žmo­ rezultatų viešinimas ir panaudojimas; įgūdžius. • įmonės specialistų dėstymo vizitai užsienio aukštojo nėms 3–8 savaitės dalyvauti užsienio šalies nepelno siekiančioje Projektai, kuriuos administruoja • Jean Monnet programa – mokymai, moksliniai Mokyklos, norinčios priimti Comenius asistentą mokslo institucijose • parengiamieji vizitai į užsienio aukštojo mokslo institucijas, Europos Komisijos vykdančioji agentūra: veikloje. Jean MonneT prograMa sKersine prograMa tyrimai ir svarstymai. Toks asmuo mokykloje padėtų: stiprinti europinę dimensiją insti­ Grundtvig mokymosi partnerystės projektai – tai nedideli 2 metų kurti praktikų konsorciumų Naujovių kūrimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti mo­ tucijoje, diegti cLiL (integruotas užsienio kalbos ir dalyko moky­ bendradarbiavimo su įvairiomis suaugusiųjų švietimo (plačiąja Programa skirta skatinti mokymą, mokslinius tyrimus ir svars- Intensyviosios programos – tai trumpos studijų programos, su­ kymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių mas) iniciatyvą, skatinti mokytis kitų kalbų, įgyvendinti Comenius prasme) organizacijomis projektai. Mokymosi partnerystė savo tymus Europos integracijos studijų srityje bei remti atitinkamas Mokymosi visą gyvenimą programos siekis: buriančios aukštojo mokslo institucijų studentus ir dėstytojus, kūrimui profesinio mokymo srityje ir geros praktikos plėtojimui. partnerystės projektą, dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. pagrindini dėmesį skiria suaugusiųjų švietimo vadybai ir/arba institucijas ir asociacijas, kurios pagrindinį dėmesį skiria klausi- • Comenius: įtraukti ne mažiau kaip 3 milijonus siekiant paskatinti efektyvų ir daugiatautį specialiųjų kursų, kurie Teminių tinklų projektai – tai formali ir neformali ekspertų ir orga­ suaugusiųjų švietėjų, vadybininkų supažindinimui su mokymo mams, susijusiems su Europos integracija bei europine perspekty- Comenius parengiamieji vizitai – tai galimybė išvykti į užsienio moksleivių per visą programos laikotarpį; nėra įtraukti į standartines studijų programas, dėstymą. nizacijų, dirbančių konkrečiais su profesiniu švietimu ir mokymų metodais, pasikeitimo patirtimi galimybėmis ir informacija apie va švietimo ir mokymo srityje. šalį ieškant potencialių partnerių būsimiems projektams. Intensyvūs kalbos kursai – tai Lietuvos aukštojo mokslo institucijų susijusiais klausimais, grupė, siekianti surinkti, susisteminti ži­ drauge išplėtotą naują požiūrį, metodus. • Erasmus: iki 2012 m. paremti 3 milijonus studentų, Comenius Regio partnerystės projektas – tarptautinis dvišalis organizuojami specializuoti lietuvių kalbos kursai į Lietuvą atvyku­ nias, identifikuoti reikalavimus ir prognozes bei skleisti pasiektus Visas veiklas administruoja dalyvaujančių mobilumo projektuose; bendradarbiavimo projektas tarp partnerinių institucijų į bendra­ siems užsienio šalių patvirtintiems Erasmus studentams. Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo kursai. Stipendijos skiriamos rezultatus. Europos Komisijos vykdančioji agentūra: darbiavimo procesą įtraukiantis ir vietos valdžios institucijas. Veiklos, kurias administruoja mokytojams, instruktoriams ir kitiems asmenims, dirbantiems • Leonardo da Vinci: padidinti dalyvių stažuočių skaičių iki 80.000 per metus; Europos Komisijos vykdančioji agentūra: Papildomų priemonių projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti suaugusiųjų švietimo srityje dalyvavimui Europos kvalifikacijos Vienašaliai projektai: Projektai, kuriuos administruoja Daugiašaliai tinklai: rezultatų sklaidai bei sukurtų rezultatų naudojimui skatinti. tobulinimo kursuose, įprastai trunkančiuose nuo vienos iki ketu­ • profesūros paskyrimas, kompetencijų centrų ir mokymo • Grundtvig: iki 2013 m. pasiekti 7000 individualių Europos Komisijos vykdančioji agentūra: rių savaičiuų kitoje šalyje. Dalyvavimas mokymo kursuose sutei­ • akademiniai tinklai modulių vystymas vizitų suaugusiųjų švietimo sektoriuje. Daugiašaliai bendradarbiavimo projektai kia galimybę suaugusiųjų mokymo specialistams susipažinti su • struktūriniai tinklai • profesorių ir mokslo darbuotojų, kurių specializacija – Teminių tinklų projektai Daugiašaliai projektai: užsienio kolegų metodika ir patirtimi. Europos integracija, asociacijų veikla • studijų programų rengimo projektai Projektai, kuriuos administruoja • su Bendrija susijusios informavimo ir mokslinių tyrimų • aukštojo mokslo modernizavimas Europos Komisijos vykdančioji agentūra: veiklos, kurių tikslas – skatinti diskusijas, svarstymus ir • aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimas žinias apie Europos integracijos procesą • virtualūs centrai Daugiašaliai bendradarbiavimo projektai • papildomos priemonės Teminių tinklų projektai Daugiašaliai projektai, kuriuose gali būti numatyta parama kuriant daugiašales mokslinių tyrimų grupes Europos integraci­ jos srityje. * Šia veikla administruoja Švietimo mainų paramos Fondas

×