Mokomės visą gyvenimą laikraščio penktas numeris

2,265
-1

Published on

Švietimo mainų paramos fondo informacinis leidinys: "Mokomės visą gyvenimą" penktas numeris

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,265
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mokomės visą gyvenimą laikraščio penktas numeris

  1. 1. Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokomės visą gyvenimą 2009 m. lapkritis, Nr. 5 Švietimo mainų paramos fondo penktajame laikraštyje siekiame per- teikti žinią, kad dirbame Jums ir dėl Jūsų: vaikų, paauglių ir suaugusių- jų – visų, kuriems pakanka ryžto tobulėti, kurti ir svajoti. Baltic EXPRO istorija – 2 psl. Šiame proginiame leidinyje norime parodyti, kad mūsų bendradarbia- vimas yra prasmingas, o pasiekti rezultatai – įspūdingi. Jūsų įgyven- ŠMPF Kokybės konkursas 2009 – 6–7 psl. dinti projektai turi neabejotinos įtakos asmeninei ir institucinei raidai, o patirties poveikis vargu ar gali būti pervertintas. Galbūt tik ne iš karto Specialus Baltic EXPRO+ kryžiažodis – 8 psl. pamatuojamas... Esame tikri, kad ypač šiuo metu pasirinkimas veikti – mokytis ir moky- ti – yra išmintingas sprendimas.
  2. 2. Renginio istorija Baigdamas kūrybiškumo ir naujovių metus Švietimo mainų paramos fondas kviečia į didžiausią tarptautinį švietimo renginį Baltic Expro+ EXPRO tradicija užsimezgė 2005 m. rudenį Lapkričio 12 dieną Šiaulių arenoje tikslas yra stiprinti mokyklinio ugdymo euro- Estijoje, kai buvo švenčiamas Europos Sąjun- (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai) veiks Baltijos pinę dimensiją, skatinant Europos mokyklų gos švietimo programos Socrates dešimtme- šalių švietimo institucijų vykdytų tarptautinių bendradarbiavimą. Dalyviai bus supažin- tis. Šia proga Archimedes fondas nutarė Tali- projektų paroda, bus pristatyta aktuali infor- dinami su Comenius mokyklų partnerystės ne surengti parodą Socrates 10 EXPRO, kurioje macija apie reikalavimus Fondo administruo- tikslais, prioritetais, tikslinėmis grupėmis ir Estijos švietimo institucijų atstovai pristatė jamoms programoms pagal 2010 metų kvieti- finansavimo taisyklėmis. Informaciniuose savo projektų rezultatus. mą teikti paraiškas ir iškilmingai apdovanoti renginiuose bus siekiama sudominti Lietuvos Pirmajame EXPRO renginyje atsirado tra- Kokybės konkurso 2009 nugalėtojai. švietimo institucijas Comenius mokyklų part- dicija apdovanoti ir sėkmingai užbaigtus pro- Baltic EXPRO – tai jau tradicija tampanti nerystės veikla. jektus ir juos įgyvendinusias institucijas, taip bendra trijų Baltijos šalių administruojamų pat Leonardo da Vinci programos rašinių kon- švietimo programų dalyvių geriausių projektų Nordplus kurso nugalėtojus. Kartu su paroda buvo orga- paroda. Numatoma, kad šiais metais parodoje Informaciniuose seminaruose planuo- nizuojami informaciniai seminarai, dalijama dalyvaus 50-ies projektų atstovai iš Latvijos, jama trumpai pristatyti pagal bendrąją pro- medžiaga apie programos teikiamas galimy- Estijos ir Lietuvos. Lietuvos laimėjimus pa- gramą Nordplus siūlomas Šiaurės ir Baltijos bes, vyko įvairi pramoginė veikla, pvz., EXPRO rodoje pristatys 30-ies pavyzdinių projektų šalių bendradarbiavimo švietimo srityje monetos kalimas. Parodą aplankė daugiau pagal Comenius, Grundtvig, Leonardo da galimybes. Juose bus kalbama apie tris pa- kaip 300 žmonių, besidominčių nacionaliniu Vinci ir Nordplus programas vykdytojai. Baltic programes – Nordplus Junior, skirtą bend- bendradarbiavimu švietimo srityje. EXPRO+ mugės tema – kūrybiškumas ir naujo- rojo ugdymo institucijoms, Nordplus Adult 2007 m. lapkričio mėn. mes trečią kartą vės projektuose. – suaugusiųjų švietimo institucijoms ir Nord- suorganizavome renginį ir pakvietėme į jį ko- Švietimo mainų paramos fondas antrą plus Horizontal – įvairių švietimo sektorių legas iš Latvijos ir Lietuvos nacionalinių agen- kartą organizuoja administruojamų programų institucijoms. Dalyviai bus supažindinami tūrų dalyvauti stebėtojų teisėmis. kokybės konkursą. 2009 metų apdovanojimų su programos ir paprogramių tikslais, prio- 2008 m. rugsėjį Baltic EXPRO 2008 buvo ceremonijoje bus pagerbti ir apdovanoti ko- ritetais, tikslinėmis grupėmis, veiklos tipais jau tarptautinis renginys, surengtas kartu su kybiškiausi, kūrybiškiausi ir naujoviškiausi ir finansavimo taisyklėmis. Informaciniuose Latvijos ir Lietuvos nacionalinėmis agentūro- projektai, individualaus mobilumo veiklos renginiuose bus siekiama sudominti Lietu- mis. Pirmą kartą EXPRO vyko įvairūs praktiniai dalyviai, aktyviausios institucijos. vos švietimo institucijas bendrąja programa užsiėmimai: buvo galima išmėginti amatus, Be projektų parodos ir Kokybės konkurso Nordplus. gaminti saldainius, mokytis vaikščioti su kojū- 2009 apdovanojimų ceremonijos vyks infor- kais, šokti škotiškus šokius ir kita. Renginyje maciniai seminarai, kuriuose vidurinių, profe- Leonardo da Vinci dalyvavo ir Comenius asistentai, jie pasidalijo sinių mokyklų, verslo įmonių ir kitų organiza- Seminare bus plačiau pristatoma dar vie- savo darbo užsienyje patirtimi. Iš viso susirin- cijų atstovai galės susipažinti su reikalavimais na Mokymosi visą gyvenimą programos pa- ko apie 500 dalyvių. 2010 metų ES Mokymosi visą gyvenimą progra- programė – Leonardo da Vinci programa. Tai • 2005 m. 45 Socrates projektus pristatė 27 mos bei Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbia- programa, skirta Europos Sąjungos (ES) šalių Estijos mokyklos, 2 universitetai, įvairūs vimo programos Nordplus projektams. bendradarbiavimui remti ir pradiniam bei tęs- fondai, leidyklos, muziejai ir pan. tiniam profesiniam rengimui ir tobulėjimui • 2006 m. 40 Socrates ir 20 Leonardo da Vinci Comenius skatinti. Seminare kalbėsime apie galimybes projektų pristatė 26 Estijos mokyklos ir 20 Informaciniuose seminaruose planuoja- teikti paraiškas Leonardo da Vinci programos profesinio mokymo įstaigų, keli universite- ma pristatyti Mokymosi visą gyvenimą progra- mobilumo, naujovių perkėlimo ir partnerystės tai, mokymo centrai, suaugusiųjų mokymo mos, mokyklų partnerystės pagal Comenius projektams bei parengiamiesiems vizitams. institucijos, leidyklos, muziejai ir pan. programą veiklos siūlomas bendradarbiavi- Bus pateikta bendra informacija apie pro- • 2007 m. apie 60 tęstinio mokymosi progra- mo galimybes švietimo srityje. Per seminarus gramą ir projektų tipus, išdėstyti 2010 metų mos projektų atstovavo 50 Estijos organiza- bus kalbama apie dvišalės ir daugiašalės nacionaliniai prioritetai, apžvelgtos 2010 cijų. partnerystės projektus. Comenius partnerys- metų kvietimo teikti paraiškas naujovės. Nors • 2008 m. apie 60 projektų buvo atstovavo tės projektai – tai mokyklų bendradarbiavimo programa gyvuoja ne vienus metus, naujovių 32 Estijos, 12 Latvijos ir 10 Lietuvos institu- projektai, kurie vienija bendrai veiklai moky- randasi kasmet, todėl net ir turintys patirties cijų. mo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą projektų koordinatoriai išgirs nemažai svar- Parengė Estijos Nacionalinė agentūra „Archimedes “ fondas programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos bios informacijos 2 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
  3. 3. Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkursas 2009 Grundtvig Dėkojame visiems teikusiems paraiškas KOLEGIJOS projektas E. mokymosi modu- Informaciniuose seminaruose planuo- Švietimo mainų paramos fondo surengtam lis: Anglų kalba informacinių technologijų jama pateikti informaciją apie Mokymosi Kokybės konkursui. Konkurso tikslas – at- specialistams. visą gyvenimą programą ir Grundtvig papro- rinkti ir apdovanoti kokybiškiausius, kūrybiš- • 2007 metų Leonardo da Vinci programos gramę, skirtą suaugusiųjų švietimui ir tęsti- kiausius ir naujoviškiausius Mokymosi visą mobilumo projektas – VILNIAUS PASLAUGŲ niam mokymuisi. Didžiausias dėmesys bus gyvenimą programos projektus, individua- VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO skiriamas Grundtvig programos mokymosi laus mobilumo veiklos dalyvius ir profesinio CENTRO projektas Kirpėjų profesinių kompe- partnerystės projektams, kuriuose pagrin- informavimo specialistus. tencijų ugdymas siekiant sėkmingos integra- dinis dėmesys skiriamas suaugusiųjų švie- 2009 metų konkursui Švietimo mainų pa- cijos tęstinėms studijoms. timo vadybai ir (arba) suaugusiųjų švietėjų, ramos fondas gavo 93 institucijų ir 17 asmenų • 2008–2009 metų Pažintinių vizitų progra- vadybininkų supažindinimui su mokymo paraiškas. Ypač aktyviai šiame konkurse daly- mos dalyvis – Klaipėdos „Gabijos“ pagrindi- metodais, keitimosi patirtimi galimybėmis ir vavo pirmą kartą kviesti pristatyti savo veiklą nės mokyklos direktorius AUDRIUS KURLAVI- informacija apie drauge išplėtotą naują po- profesinio informavimo taškai (PIT). Remiantis ČIUS. žiūrį, metodus. Šiuose projektuose dalyvau- ekspertų pateiktais vertinimais Švietimo mai- • 2008 metais kokybiškiausiai veikęs profesi- ja švietėjai ir besimokantieji, atstovaujantys nų paramos fondo sudaryta Kokybės konkur- nio informavimo taškas – ŠIAULIŲ RAJONO suaugusiųjų švietimo įstaigoms iš ne mažiau so atrankos komisija 2009 m. rugpjūčio 11 d. KUŽIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PROFESINIO kaip trijų Mokymosi visą gyvenimą programo- įvykusiame posėdyje priėmė galutinį spren- INFORMAVIMO TAŠKAS. je dalyvaujančių šalių. Dalyviai bus supažin- dimą dėl projektų ir asmenų apdovanojimo. • Fondo kokybės konkurso 2009 specialusis dinami su Grundtvig mokymosi partnerystės Vertinant kokybės konkursui pateiktas pa- prizas, skirtas 2010-iesiems, Europos kovos tikslais, prioritetais, tikslinėmis grupėmis ir raiškas ypatingas dėmesys buvo kreipiamas su skurdu ir socialine atskirtimi metams, finansavimo taisyklėmis. Informaciniuose į įgyvendintų projektų ar veiklos kokybę, pa- – VšĮ SOPA už sėkmingai įgyvendintą 2007 renginiuose bus siekiama sudominti Lietuvos siektų tikslų, sukurtų rezultatų naudą ir povei- metų Leonardo da Vinci mobilumo projektą suaugusiųjų švietimo institucijas šia veikla. kį, rezultatų sklaidos veiksmingumą, projekto Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pa- administravimo kokybę, finansavimo panau- žintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir Informacinis seminaras profesi­ dojimo efektyvumą. praktika. nio informavimo ir konsultavimo spe­ • Erasmus institucija, kokybiškiausiai organi- cialistams projekto Euroguidance 2009 metų Kokybės konkurso dalyviai zavusi atvykstančių studentų studijas Lietu- tema varžėsi 10 kategorijų. Pristatome laureatus: voje 2007–2008 metais – ISM VADYBOS IR Seminare profesinio informavimo ir kon- • 2008 m. Comenius kvalifikacijų tobulinimo EKONOMIKOS UNIVERSITETAS. sultavimo specialistai bus supažindinami kursų dalyvis – Panevėžio rajono Velžio gim- • Specialus Švietimo mainų paramos fondo su kvalifikacijos kėlimo galimybėmis, kurias nazijos mokytoja RASA STAKIENĖ. apdovanojimas Už indėlį įgyvendinant Eras- teikia Mokymosi visą gyvenimą programa. • 2008 m. pasibaigęs Comenius partnerystės mus programą Lietuvoje 1999–2008 metais Specialistams bus pristatytas naujas profesi- projektas – JONAVOS NERIES PAGRINDINĖS komisijos sprendimu skirtas Erasmus institu- niam orientavimui skirtas leidinys Profesinio MOKYKLOS projektas E-tiltas. ciniams koordinatoriams – Kauno medicinos konsultavimo metodai ir technikos II, projek- • 2008 m. Grundtvig kvalifikacijų tobulinimo universiteto senato pirmininko pavaduotojai to Euroguidance 2010 metų veiklos kryptys kursų dalyvis – Asociacijos Senjorų inici- prof. habil. dr. ANGELIJAI VALANČIŪTEI ir Lie- ir planai, nauja 2010 metų Profesijos vadovo atyvų centras projektų koordinatorė EDITA tuvos muzikos ir teatro akademijos Tarptauti- koncepcija, kitos profesinio informavimo ir ŠATIENĖ. nių ryšių skyriaus Karjeros plėtros ir išorinių konsultavimo naujienos ir aktualijos. • 2008 m. pasibaigęs Grundtvig mokymosi ryšių koordinatorei LAIMAI BAKIENEI. partnerystės projektas – VŠĮ VALSTYBĖS INS- • Papildomas apdovanojimas už kokybiškiau- TITUCIJŲ KALBŲ CENTRO projektas Praeities sią profesinio informavimo veiklą profesinė- legendos – žvilgsniai į ateitį. je mokykloje skirtas VŠĮ ALANTOS TECHNO- • 2006 metų Leonardo da Vinci programos LOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS profesinio procedūros B projektas – VILNIAUS VERSLO informavimo taškui. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
  4. 4. Baltic eXPRo + parodos planas ir dalyviai CoMenIus 1. E-Tiltas, LT 2. Menas iš praeities į ateitį, LV 3. Atliekų tvarkymas ir ekologinis švietimas mokykloje, LT 4. Jonio septyni draugai, EE 5. Komunikacija per muziką – muzikiniai užrašai, LT 6. Kūrybiškas mokymasis visą gyvenimą sveikam gyvenimui Europoje, LV 7. Gerbk skirtumus ir įvertink pranašumus, LT 8. Europinė įmonė – įdomus verslas, EE 9. Mokymasis gamtoje: skatinkime mokymąsi lauke, LT 10. Tyras vanduo – prisiminimas ir palikimas ateičiai, EE 11. Vanduo – energijos ir gyvybės šaltinis, LT 12. Žaiskime kartu!, LV 13. Mokymosi kliūčių šalinimas, LT 14. Aplinka, kurioje gyvenu: šiandien – vakar - rytoj, LT 15. Sveikame kūne sveika siela: integruotas ugdymas gamtoje, LT 16. Mokykla – geresnė ir saugesnė vieta mūsų vaikams, LV DRAuGAI 17. Euroguidance, Europass, Pažintiniai vizitai 18. E-Twining 19. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje 20. Europa piliečiams LeonARDo DA VInCI 21. Mėsos perdirbėjų kompetencijų gilinimas tarptautinėje gamybinėje praktikoje, LT 22. Slaugytojų profesinis mokymas virtualioje aplinkoje, EE 23. Statybos pakraipos specialybių programų bei metodinės medžiagos renginio ir ugdymo proceso tobulinimo naujovės ES šalyse, LT 24. MAP:ECVET; VALORIS – TIQSS; CULTOUR (Grundtvig); EE 25. Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma meto- dika ir praktika, LT 26. E mokymosi modulis: anglų kalba informacinių technologijų specialistams, LT 27. Žinių apie REACH kūrimas ir sklaida, LT 28. TRAIN, EE 29. VOGS+, EE 30. Viešųjų informacijos prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas, LT 31. Stop karui keliuose, LT 32. Strateginių individo kompetencijų vystymas eurointegracijos procese, LT MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
  5. 5. 33. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas modulinio ir elektroninio mokymo(si) procese, LT 34. ES šalių patirtis rengiant klientų aptarnavimo sferos darbuotojus, LT 35. Saldus profesinės rengimo mokyklos mokinių stažuotė Prancūzijoje, LV 36. Gamybos technologijų tobulinimas konditerijos pramonėje, LT 37. Tradicijos ir naujovės profesiniame menų mokyme, LV 38. Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant sėkmingos integracijos tęsti- nėms studijoms, LT GRunDtVIG 39. Socialinė integracija teatro ir muzikos pagalba mokantis Europos kalbų, LT 40. Suaugusiųjų kalbų mokymas ir tarpkultūrinė patirtis, LV 41. PASS. Migrantų asmeninių mokymosi galimybių sustiprinimas, Lietuva 42. Kartu kiekvienas pasiekime daugiau, LV 43. Praeities legendos – žvilgsniai į ateitį, LT 44. Europai reikia aktyvių senjorų, EE 45. Naujos skatinimosi mokytis užsienio kalbų strategijos nepalankiose vietovėse, LT 46. Mokymasis gamtoje: skatinkime mokymąsi lauke, LT 47. Etnografinių rankdarbių dirbtuvės Europoje, EE 48. Ženklai: senjorų reikšmė kartų dialogui švietime, LT 49. 10 vietinių menų, LT noRDPLus 50. ELECTIONS, EE 51. Švietimas per sakytinę istoriją, LV 52. Tausojantis gyvenimo būdas – kiek kainuoja žinojimas, LT 53. Profesijos susijusios su liaudies menu, amatais dabar ir praeityje, LT 54. Pažink nepažintą, LT 55. Nacionalinės kalbos ir kultūros – gyvenimo būdas, LV 56. Mokykis keliaudamas, LT – piešimo zona – informacija INFORMACIJA MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
  6. 6. Angelija Aldona Valančiūtė Vinčienė Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkursui gavome 93 paraiškas. Dėkojame visiems dalyva­ vusiems konkurse ir pristatome įdomiausius projektus bei kviečiame susipažinti su koordinatoriais. Interviu su p. Angelija Valančiūtė iš Kauno Įsimintinų įvykių buvo daug. Visada la- Visos šios priežastys padarė įtaką mūsų medicinos universiteto bai įsimena naujų mokslo metų inauguracija: institucijos dalyvavimui Leonardo da Vinci Ar sunku buvo suderinti dėstytojo darbą kada susirenka drauge ir pagal Erasmus bei programos projektų kokybės konkurse. ir vadovavimą tarptautinių ryšių skyriaus veik- kitas mainų programas atvykę studentai, ir Ar sunku suderinti mokytojo darbą ir va- lai? Kaip Jums tai pavykdavo? studentai, atvykę studijuoti pagal visą studijų dovavimą tarptautiniams projektams? Kaip Suderinti dėstytojo darbą ir vadovavimą programą ir siekti laipsnio (diplomo). Tai visa- jums tai pavyksta? Tarptautinių ryšių ir studijų centrui nebuvo da didelė šventė, kurioje matyti visas studijų Nesunku, tikrai nesunku. Mokytojo profe- lengva visų pirma dėl didelės darbo apimties tarptautiškumas. sija tik padeda pasiekti gerų rezultatų projek- einant abejas pareigas. Man pasisekė, nes Ką patartumėte ar palinkėtumėte kole- tinėje veikloje: juk tavo rankose ŽMOGUS, o dirbau su puikiais, darbingais kolektyvais goms, plėtojantiems tarptautinę veiklą savo jam kaip želmeniui – reikia šilumos, įsiklau- tiek Tarptautinių ryšių ir studijų centre, tiek institucijose? symo, nuolatinio dėmesio. Kiekvienas žmo- ir KMU histologijos ir embriologijos katedro- Kolegoms, ypač pradedantiems savo vei- gus, kuris pasirinko šią profesiją ir integravo je. Tai, kad esi universiteto dėstytoja ir kartu klą, patarčiau būti atkakliems. Reikia stengtis ją į savo gyvenimo būdą, gali sėkmingai dirb- vadovauji universiteto tarptautinei veiklai, kuo geriau pažinti savo universiteto žmones, ti su projektais, nes jam visiškai pakanka psi- iš tiesų labai padeda suprasti ir studentus, rasti progų su jais pabendrauti. Tikiu, kad chologinių žinių ir žmogiškųjų išteklių. ir dėstytojus. Kai esi kartu ir dėstytojas, ge- universitetuose yra daug iniciatyvių, protingų Aišku, negaliu nuneigti, kad didelis mo- rai įsivaizduoji studijų aplinką, gali geriau žmonių. Kuo daugiau dalyvių bus įtraukta į kytojo darbo krūvis neleidžia daugumai Lietu- suvokti, kokias tarptautiškumo priemones tarptautinę veiklą, tuo didesnė bus inovatyvių vos mokytojų patiems parengti ir organizuoti įdiegti yra realiausia ir kaip pasiekti geriau- tarptautinių projektų sėkmė. projektus. Man sekasi šis darbas gana len- sią rezultatą. gvai, kadangi aš tiesiogiai atsakinga už pro- Kokie Jums buvo didžiausi iššūkiai organi- Interviu su VšĮ Kelmės profesinio rengimo jektinį darbą VšĮ Kelmės PRC ir per devynerius zuojant skyriaus veiklą ir skleidžiant tarptau- centro projektų vadove Aldona Vinčiene darbo metus esu įvaldžiusi šio darbo plony- tiškumą institucijoje? Kodėl teikėte paraišką Leonardo da Vinci bes, sukūrusi vietinį ir užsienio šalių partne- Pats didžiausias iššūkis mano, kaip programos projektų kokybės konkursui? Ar, rių tinklą, galiu lengvai valdyti projekto nenu- dėstytojos, karjeroje ir organizuojant mūsų jūsų manymu, reikalingas šventinis apdova- matytas, dėl subjektyvių priežasčių iškilusias universiteto tarptautinę veiklą, buvo studi- nojimų renginys? situacijas, kurios dažnai kitiems projektų jų anglų kalba įdiegimas. Mūsų universitete Aš manau, kad Lietuva šiandien išgyvena vadovams neįveikiamos. Manau, mano darbo pirmieji studentai, studijuojantys anglų kalba ne tik sunkų ekonominį laikotarpį, bet ir dva- sėkmę nulemia ir asmeninės charakterio sa- medicinos studijų programoje, pasirodė 1990 sinį žmonių nusivylimą, ypač išaugusį pasta- vybės – atsidavimas darbui ir šalia esančiam metais. Iki 1995 metų į šį procesą įsitraukda- ruoju laikotarpiu. Nedarbas, menkas dėme- žmogui, neieškojimas naudos dirbant su part- vo vis naujos Medicinos ir Farmacijos fakulte- sys jaunimo integravimui į šalies ekonomikos neriais, situacijos įvertinimas ir nepasiseku- tų, o vėliau ir Odontologijos bei Visuomenės plėtrą, darbuotojų, tarp jų ir mokytojų darbo sio darbo priežasčių analizavimas. Aš savęs sveikatos fakultetų klinikos ir katedros. Įsi- nuvertinimas, paskatino mus pasidžiaugti neįsivaizduoju kitame darbe, nors kartais traukiant vis naujiems padaliniams, tekdavo gyvenimu, prabilti garsiai, kad yra tokios pro- kūnas sako: „... pavargau“, o protas – „dar daug bendrauti su dėstytojais, juos drąsinti. gramos kaip ŠMPF Leonardo da Vinci progra- geriausio projekto neparašiau ...“ Kiekviena- Pradžia buvo itin sunki: trūko vadovėlių ang- ma, kuri nepamiršta žmogaus dvasinio augi- me įgyvendintame projekte randu naujų, tęs- lų kalba, juos būdavo sunku įsigyti, žmonės mo, žinių ir turimų kompetencijų tobulinimo tinių idėjų ir partnerių kitiems dviems ar trims nebuvo įpratę dirbti su kitos kultūros studen- galimybių, prisideda prie LR profesinių moky- projektams. O svarbiausia – šalia savęs turiu tais, o ir studentų integracija nebuvo papras- klų strateginių mokymo planų įgyvendinimo ir nuostabius kolegas mokytojus ir mokinius, ta. Kitas didelis iššūkis buvo bendravimas su paprasčiausiai pilkas Lietuvos mokytojo die- kurie dirba mano asistentais. Taigi man tikrai Migracijos departamento pareigūnais ir ban- nas nudažo šviesiomis gyvenimo spalvomis. nesunku, nes esu ne viena! dymas nenuleisti rankų ir vis tiek kviesti už- Juk visi žinome auksinę gyvenimo taisyklę: Netikėčiausias projekto įvykis... sieniečius studijuoti, nors įstatymai tam buvo jei nori save dalyti kitiems, turi dvasinių jėgų Tiek daug netikėtų ir linksmų įvykių per labai nepalankūs. Dabartinis kardinalus tiek gauti iš savo aplinkos. tuos devynerius metus, kad, atrodo, net ant aukštojo mokslo politikos posūkis, skatinan- Be to, centro darbuotojai pastebėjome, kad jaučio odos nesurašytum ... tis tarptautiškumą, tiek žymiai paprastesni, nuoseklus mūsų dalyvavimas ŠMPF programų Tačiau manau, kad netikėčiausias ir ne- negu buvo daugelį metų, Šengeno šalių vizų projektuose nuo 1998 metų išaugino mus kaip planuotas mano gyvenimo įvykis – tai, kad gavimo reikalavimai parodė, kad dirbome tei- galingus medžius, kurie ošia, tylėti negali... Mes mano asmeninis gyvenimas dėl partnerystės singa kryptimi. norime savo laimėjimais pasidalyti su kitais su Austrijos šalimi pakrypo kita vaga: tapau Koks yra Jūsų įsimintiniausias įvykis, susi- bendraminčiais, o gal truputį ir pasigirti, kad to- laiminga moterimi... jęs su tarptautine veikla? kie esame Leonardo da Vinci šeimoje... MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
  7. 7. Geroji Profesinio informavimo su teikiamomis paslaugomis, aptarė bendra- rašydami informacinius biuletenius apie kiek- taškų patirtis darbiavimo su mokyklomis galimybes. vieną mokyklą ir jų veiklą. Kiekviena mokykla Konferencijoje dalyvavo 68 dalyviai iš partnerė stebėjo lankomos mokyklos darbą, ŠMPF Kokybės konkurso 2009 laurea- Kupiškio, Kėdainių, Šiaulių, Telšių rajonų ir pasidalijo savo patirtimi ir pastabomis bei pa- tas – Šiaulių rajono Kužių vidurinės mokyklos miestų. Profesijos patarėjų klausimai ir dis- siūlymais, pristatė savo mokyklos vertinimo PIT ne tik vykdo profesinio informavimo vei- kusijos konferencijoje parodė, kad tokie ren- kriterijus ir mokymo kokybės įvertinimus. klą savo mokykloje ir bendruomenėje, bet ir giniai reikalingi ir aktualūs, kad mokytojai yra    ėmėsi iniciatyvos telkti visos šalies profesinio kūrybingi, turintys vidinę motyvaciją, geban- Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ informavimo specialistus, dalytis gerąja patir- tys kokybiškai teikti profesinio informavimo projektas Pažinti mane, pažinti tave (angl. timi, kartu ieškoti aktualių problemų sprendi- paslaugas. Knowing Me Knowing You), www.volungele.lt mo būdų. Tuo tikslu 2009 metų kovo 24 dieną Projekto tikslas – supažindinti vaikus Šiaulių rajono Kužių vidurinėje mokykloje įvy- su kitomis kultūrinėmis tradicijomis, padėti ko respublikinė metodinė praktinė konferen- Pristatome įdomius ŠMPF jiems susipažinti su kitų Europos šalių rimu, cija profesijos patarėjams „Profesijos patarėjo Kokybės konkursui 2009 teiktus, istorijomis ir šventėmis-festivaliais. veikla mokykloje. Patirtis ir perspektyvos“. bet laureatais netapusius Įgyvendindami projektą tyrinėjome kie- Kužių vidurinės mokyklos PIT darbuoto- Comenius projektus kvienos dalyvaujančios šalies tradicijas, rimą, jos – mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdy- istorijas ir festivalius. Paruošta spausdinti mui ir PIT veiklos koordinatorė Edita Brasienė Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos knyga, kurią sudarė visų keturių projekto ša- ir profesijos patarėja Edita Lingaitė teigia, kad projektas Taikios mokyklos Europoje idėjos lių eilėraštukai ir dainos, projekto dalyvių idėja surengti konferenciją profesijos patarė- (angl. PEACE: Concepts for Peaceful Schools in išvertos į visas dalyvių kalbas ir iliustruotos jams arba mokytojams, kurie vykdo profesinį Europe), www.comeniuspeace.com nepaprastai talentingo Volungėlės darželio informavimą, kilo po ŠMPF 2008 metų Koky- auklėtinio. bės konkurso „Geriausias profesinio informa- Projekto tikslai: vimo specialistas“ laureatų apdovanojimo • plėtoti taikios mokyklos kultūros idėjas, Vilniuje. Edita Brasienė, Kužių vidurinės mo- sukurti sėkmingo mokymo(si) atmosferą Pristatome įdomius ŠMPF kyklos PIT veiklos koordinatorė ir šio konkurso kiekvienoje organizacijoje; Kokybės konkursui 2009 teiktus, laureatė, pažymėjo, jog būtų puiku susitikti • suburti moksleivių grupes ir sukurti perso- bet laureatais netapusius su kitomis konkurso laureatėmis ir pasidalinti nalo mokymo kursą įgyvendinti Taikios mo- Grundtvig projektus gerąja darbo patirtimi. Mintis, kad profesinio kyklos Europoje idėjoms. informavimo klausimams mokyklose skiriama Palaikydamos partnerystę bendradarbia- Mykolo Romerio universiteto projektas per mažai dėmesio, neapibendrinta profesijos vo 10 institucijų iš 9 šalių. Analizuota nauja ir PASS – Migrantų asmeninių mokymosi ga- patarėjų veikla, pastūmėjo imtis iniciatyvos svarbi smurto ir (arba) konfliktų prevencijos ir limybių sustiprinimas (PASS - Influence on organizuoti renginį Šiaulių rajono mokyto- sprendimų tema. Bendradarbiauta su Vokieti- personal access to education for people with jams, juolab kad Kužių vidurinės mokyklos jos ekspertais, keistasi praktinėmis žiniomis, migrant background), http://www.fresiapro- administracija ir mokytojai kasmet organizuo- pristatyta konfliktų valdymo programa. Galuti- getti.it/phpgroupware/login.php ja konferencijas Šiaulių rajono mokytojams nis rezultatas – sukurta nauja metodikos sve- Palaikydamos partnerystę bendradarbia- įvairiais pedagoginiais klausimais. tainė http://www.comeniuspeace.com/web- vo 7 suaugusiųjų švietimo institucijos iš Aus- PIT darbuotojos pasakoja, kad konferenci- site/peaceplatform.htm trijos, Italijos,Vokietijos, Turkijos ir Lietuvos. joje profesijos patarėjai pirmą kartą turėjo gali-    Projekto rezultatai. Išspausdintas projek- mybę aptarti veiklos aktualijas mokykloje, ste- Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mo- to leidinys anglų kalba, kuriame aprašoma bėti praktinę veiklą – parodomąjį seminarą su kyklos projektas Mokymosi kokybės patikrini- dalyvių veikla ir naratyvinio interviu (Oral His- mokiniais savęs pažinimo, karjeros planavimo mas vykdant vidinį ir išorinį įvertinimą (angl. tory/Narrative interview) metodika, iš interviu klausimais, pasidalyti mintimis apie taikomų Quality Assurance through the synergy of in- fragmentų sukurtas spektaklio scenarijus ir metodų, darbo formų įvairovę ir tinkamumą. ternal and external evaluation), http://www. padarytas spektaklio vaizdo įrašas. Tai svar- Konferencijoje dalyvavo profesijos patarėjų walkwoodms.worcs.sch.uk/Comenius.htm biausi projekto rezultatai, jie pristatyti visose socialiniai partneriai iš Šiaulių jaunimo darbo Dvejų metų projekto laikotarpiu 5 šalių centro, Šiaulių darbo biržos, kurie supažindino mokytojai bendravo projekto susitikimuose, Nukelta į 8 psl. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
  8. 8. Atkelta iš 7 psl. Po darbų šalyse partnerėse su migrantais dirbančioms Kryžia žodis 1. Bendras Latvijos, Estijos ir Lietuvos pava- dinimas: „ ........ šalys“ institucijoms. Sukurta interneto tinklavietė 2. Konkurso laureatų pagerbimo ceremonija www.fresiaprogetti.it, kurioje sukauptas bend- KRyžIAžoDžIo nR. 4 AtsAKyMAI: 3. Miestas, kuriame vyksta 2009 metų paro- ras projekto PASS archyvas. da Baltic Expro Adaptuotas ir aprobuotas intervencijos prie- 1. Vaivorykštė. 2. Geltona. 3. Oranžinė. 4. Avie- 4. Miestas, kuriame Baltic Expro paroda įvyko monių rinkinys, leidžiantis individualizuoti švie- tės. 5. Grundtvig. 6. Mandarinas. 7. Agrastas. 2008 metais timo karjerą. Sukurtos kūrybinės interaktyvios 8. Vyšnios. 9. Juoda. 10. Mėlyna. 11. Balta. 5. Naujovės kitaip švietimo priemonės, kurios skatina palankią 12. Obuolys. 13. Žemuogių. 14. Mėlynės. 6. Mokymosi visą gyvenimą programa, skirta integravimosi aplinką, t. y. galimybes aktyviai Raktas – naujovės. mokykliniam ugdymui dalyvauti vietinės bendruomenės ir migrantų 7. Tarptautinis parodos ar mugės pavadini- Mieli leidinio skaitytojai, linkime sėkmės grupių atstovams (Forumo teatro metodas). mas sprendžiant šio numerio užduotį, o išspren- Sėkmingai įgyvendinto projekto rezultatai ir 8. Lotyniška raidė, kuri aritmetikoje reiškia sukurtasis projekto vaizdo pastoviosios atmin- dusiųjų laukia smagus ir naudingas Švieti- daugybos ženklą ties kompaktinis diskas (CD-ROM) toliau naudo- mo mainų paramos fondo prizas. Atsakymų 9. Apdovanojimas, kurį gauna konkurso nu- jami ir skleidžiami per pristatymus, paskaitas. laukiame renginio Baltic EXPRO+ metu infor- galėtojas    macijos taške arba el. paštu info@smpf.lt, 10. Gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti sa- Užsienio kalbų mokymosi centro So- arba paprastu paštu adresu Švietimo mainų varankiškai, nestereotipiškai ros International House projektas Aktyvaus paramos fondas, Geležinio Vilko g. 12, 01112 11. Švietimo mainų paramos .... pilietiškumo svarba jaunimo ugdymo pro- Vilnius. Sėkmės 12. Sudėties ženklas cese (The Importance of Active Citizenship for Young Adults in Education and Training 10 5 10 5 – AcCyEd), www.sih.lt Partnerystę palaikė suaugusiųjų švietimo 7 8 12 institucijos iš Kipro, Prancūzijos, Vengrijos, 7 8 12 1 Lenkijos, Turkijos ir Lietuvos. 1 9 3 Projekto rezultatai. Sukurtas portalas 9 3 www.youngactivecitizen.eu. Projektui vyks- tant surengti 6 tarptautiniai virtualūs forumai. 11 Šie forumai sutraukė gausų būrį jaunuolių iš 4 visų šalių partnerių. Jaunimas aktyviai išsakė 2 4 nuomonę forumų vadovų pateiktomis temo- 2 mis, jų išreikštos mintys skatino aktyvias įvai- rioms kultūroms ir tautybėms atstovaujančių žmonių diskusijas. Sukurtos išorinės darbo 6 6 grupės (angl. external working group, EWG), kurios raštu ir žodžiu atliko apklausas pilie- tiškumo ugdymo klausimais, aktyvai dalyvavo tarptautiniuose virtualiuosiuose forumuose ir Raktas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kartu su projekto partneriais organizavo įvai- rius renginius viešosiose erdvėse ir savo mo- kymo įstaigose (pavyzdžiui, diskusija-semina- ras, skirtas vaikų gynimo dienai). Parengtas konspektas – vadovas (CD formatu). Konspek- te surinkti ir apibendrinti dviejų tipų klau- simynų raštu ir apklausos žodžiu rezultatai šalyse partnerėse, pateikta gerosios aktyvaus pilietiškumo patirties pavyzdžių, tarptautinių forumų temos ir apibendrinimai, įdėtos klau- simynų formos, kurios gali būti naudojamos mokytojų ar suaugusiųjų švietėjų darbe. Forumų dalyvių ir nuomonių gausa įkvė- pė partnerius tęsti tarptautinius forumus ir projektui pasibaigus (tolesnių forumų temos aptartos galutiniame partnerių susitikime). Leidėjas: Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5 ) 2610592, faksas (8 5 ) 2497137 Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Mokomės visą gyvenimą Tiražas 1000 egz. © Švietimo mainų paramos fondas, 2009 Numerį rengė: Dovilė Rudzenskė, Martynas Šukys, Vytautas Pačiauskas, Sigita Remeikienė, Jurgita Budvilaitytė, Anne Hütt. 2009 m. lapkritis, Nr. 5 Maketavo UAB „Sapnų sala“, spausdino UAB „Sapnų sala“ Šio leidinio finansavimą remia Europos Komisija. Leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

×