2008 m. finansuotų Grundtvig mokymosi partnerysčių sąvadas

2,228 views

Published on

2008 m. finansuotų Grundtvig mokymosi partnerysčių sąvadas

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008 m. finansuotų Grundtvig mokymosi partnerysčių sąvadas

 1. 1. 2008 M. FINANSUOTŲ GRUNDTVIG MOKYMOSI PATNERYSČIŲ Grundtvig SĄVADAS 
 2. 2. Turinys Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras 4 Plungės rajono savivaldybės administracija 5 Širvintų rajono švietimo centras 6 Plungės suaugusiųjų švietimo centras 7 VšĮ „Vilniaus dizaino mokymo centras“ 8 VšĮ „Darnaus vystymo iniciatyvos“ 9 Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) 10 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka 11 VšĮ Romų visuomenės centras 12 VšĮ „Socialinių investicijų valdymo centras“ 13 Druskininkų švietimo centras 14 Nacionalinė aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacija 15 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 16 VšĮ Jaunimo mainų agentūra 17 Asociacija „Langas į ateitį“ 18 VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas 19 Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras 20 Socialinių veiklų centras „ADVERSUS“ 21 Alytaus dailiųjų amatų mokykla 22 Alytaus verslo inovacijų centras 23 Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacija 24 Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka 25 Moterų informacijos centras 26 Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras 27 Vytauto Didžiojo universitetas 28 Šilutės žemės ūkio mokykla 29 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras 30 VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 31 VšĮ Socialinės plėtros ir konsultacijų centras 32 Labdaros ir paramos fondas „KRIS Šiaurės Vakarų Lietuvoje“ 33 UAB „Studijų ir verslo sistemos“ 34 Joniškio žemės ūkio mokykla 35 UAB „Globalios idėjos“ 36 Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla 37 VšĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras“ 38 Tekstai užsienio kalbomis gauti iš projektų rengėjų. Alytaus verslo inovacijų centras 39 Švietimo mainų paramos fondas už jų turinį neatsako. Asociacija Zanavykų seimelis 41 Vilniaus Arkivyskupijos Caritas 42  2  / Kontaktai Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras 43
 3. 3. Mokymosi visą gyvenimą programos prioritetas – didinti švie- Viena iš Grundtvig programos dalių yra mokymosi par- timo ir mokymo indėlį įgyvendinant Lisabonos strategijos iš- tnerysčių projektai, kurių tikslas yra tobulinti suaugusiųjų keltus tikslus: siekti, kad Europos Sąjungos ekonomika taptų švietimą pagal Europos Sąjungos kokybės standartus. Tai konkurencingiausia žiniomis grįsta ekonomika, pasižyminti nedideli, dvejų metų trukmės suaugusiųjų švietimo (pla- darnia plėtra, didėjančiu darbo vietų skaičiumi ir stipresne čiąja prasme) organizacijų bendradarbiavimo projektai. socialine sanglauda. Kiekvienoje Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig mokymosi partnerystės projektuose dalyvauja programos dalyje pirmenybė teikiama veiklai, remiančiai na- dėstytojai ir besimokantieji, atstovaujantys suaugusiųjų cionalinių mokymosi visą gyvenimą strategijų plėtrą, įvairių švietimo įstaigoms iš ne mažiau kaip trijų Mokymosi visą švietimo ir mokymo sistemos pakopų bendradarbiavimo sti- gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Projektuose da- prinimą, mokymosi visą gyvenimą tęstinumo užtikrinimą ir lijamasi patirtimi, gerąja praktika ir metodais, susipažįsta- pagrindinių kompetencijų įgijimą. ma su įvairių Europos šalių kultūra, socialiniu ir ekonominiu gyvenimu. Projekte dalyvaujančios institucijos skatinamos Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogra- bendradarbiauti su vietos ir nacionalinio lygio valdžia, už- mėje numatoma tinkamai reaguoti į senėjančios Europos tikrinti plačią projektų idėjų ir veiklos sklaidą. Mokymosi visuomenės reikmes švietimo srityje ir padėti suaugusie- partnerysčių projektuose didelis dėmesys yra skiriamas su- siems rasti būdus tobulinti savo žinias ir gebėjimus. augusiųjų švietimo vadybai. Suaugusiųjų švietėjai ir vady- Įgyvendinant Grundtvig paprogramėje numatytus tikslus, bininkai supažindinami su mokymo metodais, informuoja- siekiama: mi apie drauge išplėtotą naują požiūrį ir metodus. Viena iš a) gerinti suaugusiųjų švietime dalyvaujančių asmenų institucijų projekte atlieka koordinatoriaus funkcijas, kitos mobilumo kokybę ir didinti jo užmojus; yra partneriai. Partnerystės projekto paraišką bendrai ren- b) skatinti organizacijų, susijusių su suaugusiųjų švietimu, gia visos institucijos, kiekviena teikia paraišką savo šalyje ir bendradarbiavimą ir gerinti jo kokybę; gauna dotaciją iš savo nacionalinės agentūros. c) padėti pagrindinių kvalifikacijų neįgijusiems ir pažei- Švietimo mainų paramos fondo šiais metais leidžiamame są- džiamų socialinių grupių žmonėms, suteikti jiems alter- vade apžvelgiami 2008 metais finansuoti projektai. Leidinys natyvaus mokymosi galimybę; parengtas pagal institucijų atsiųstas įgyvendinamų projektų d) sudaryti sąlygas plėtoti ir perduoti naujovišką suaugu- santraukas. siųjų švietimo praktiką; 2008 m. Fondas gavo 105 paraiškas Grundtvig mokymosi e) remti naujovišką, informacinėmis komunikacinėmis partnerysčių projektams, 2007 m. buvo pateiktos 132 pa- technologijomis pagrįstą mokymosi visą gyvenimą tu- raiškos. Aktyviausios ir toliau išlieka Vilniaus (pateiktos 34 rinio, paslaugų, pedagogikos ir praktikos plėtojimą; paraiškos) ir Kauno (pateiktos 23 paraiškos) apskritys. Švie- f ) gerinti pedagogikos metodus ir suaugusiųjų švietimo timo mainų paramos fondas pasirašė sutartis su 39 institu- organizacijų valdymą. cijomis. 2008 metais Europos Komisija šioms veikloms įgy- vendinti skyrė 600 000,00 eurų. Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems rengti šį sąvadą, ir tikimės, kad leidinys bus naudingas besidomintiems tarptau- tiniu bendradarbiavimu suaugusiųjų švietimo srityje. Rengėjai  3  / Turinys
 4. 4. Kėdainių suaugusiųjų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba mokymo centras Projekto metu bus organizuojamos mokytojų ir besimokančiųjų darbo grupės, kuriose bus aptariamos audiovizualinės priemo- Organization of workshops between trainers and learners about video as educational tool. The project includes the realization of nės, kaip mokymo(si) įrankis. Darbo grupėse bus nagrinėjami šie workshops, for young people and adults, in order to develop: klausimai: Projekto pavadinimas lietuvių kalba • Audiovisual tools as high potential educational method • audiovizualinės priemonės, kaip potencialus ugdymo • Sharing of such educational methodologies Audivizualinės mokymo(si) priemonės jaunimui ir metodas; • Intercultural approaches to enhance European values suaugusiesiems • audiovizualinių metodų sklaida ir dalijimasis jais; • Respect of differences and mutual rights between • europinės vertės didinimas tarpkultūrinėje veikloje; communities Projekto pavadinimas projekto darbo kalba • pagarbos nacionaliniams skirtumams, abipusiam supratimui • Recovery of local cultures Audiovisual Workshops for Young and Adults: an ir teisėms tarp bendruomenių puoselėjimas; • Consolidation of spontaneous networks of collaboration and Educational Tool • vietinių kultūrų puoselėjimas; solidaritythrough educational/ recreational and formative activi- • bendradarbiavimas ir solidarumas per mokomuosius, pra- ties, and training sessions, providing professional tools to work moginius užsiėmimus, teikiant profesionalias metodines with disadvantaged young people Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos priemones darbui su neįgaliais jaunais žmonėmis. Planned activities: Planuojama tarptautinė darbo grupių veikla: Fondazione il Forteto onlus • workshops at international level about the use of video as an Dicomano, Italija • audiovizualinių metodų naudojimas įvairiose disciplinose; interdisciplinary tool; • diskusijos ir dalijimasis gerąja patirtimi apie audiovizualines • common discussions and sharing of different educational ex- Ubutv. Cultural Audiovisual and New tecnology priemones; periences with audiovisual technologies; Association • įvairių filmavimo žanrų mokymasis (dokumentika, žinios, in- • sharing methods of teaching filming for different genres (docu- Barcelona, Ispanija terviu ir t.t.); mentaries, news reports, interviews, etc.); • programos Web 2 įgyvendinimas tarptautiniu lygiu; • editing and audiovisuals as a tool to develop individual and col- PLEIADA tv-Deveopment Programe Centre for • audiovizualinių formatų pritaikymas internete; lective identitiesWeb 2.0 implementation at the international Children and Young People • vietos mokytojų instruktavimas remiantis patirtimi, suteikiant level; Nicosia, Kipras elementarių žinių apie TV kalbą, padedant mokytis dirbant • workshops at international level about management and use Syndesmos Ekpaideushs Enhlikwn kartu; of web 2.0, ftp, upload and codec of • technikos pristatymas įgyvendinant bendruomenių TV veiklą; • audiovisual formats for the internet, and mailing lists Peania, Graikija • ateities veiklos skatinimas. creation; Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras • workshops at local level aimed at trainers, based on past expe- Vietos centrų inicijuojama veikla bus nemokama. Kėdainiai, Lietuva riences with audiovisual tools, giving basic elements to appro- ach film and TV language, helping cooperative learning; • introduction to the techniques for the realization of communi- ty TVs promoting the autonomy of future activities. Admission to the initiatives organized by the local centres will be free.  4  / Turinys
 5. 5. Plungės rajono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba savivaldybės administracija Projekto tikslas – surinkti skirtingų Europos šalių savivaldybes ir bendruomenių tarybas, kad būtų galima pasikeisti pagyvenusių ir The main objective of the project is to bring together Municipali- ties and Community Councils from different European countries pensinio amžiaus žmonių socialinio aprūpinimo idėjomis, patirti- in order to exchange ideas, experience and knowledge for the mi ir žiniomis. Atsakingiems už miestų plėtrą ir besirūpinantiems welfare of elderly/retired people. Throughout the duration of this Projekto pavadinimas lietuvių kalba pagyvenusių ir išėjusių į pensiją piliečių gerove žmonėms pro- project, seminars, lectures and workshops will be organised to Pensinis amžius – svarbus veiksnys kuriant dialogą tarp jekto metu bus rengiami seminarai, paskaitos, organizuojamos increase the knowledge of those who are responsible for the de- darbo grupės. Projektas skatins pagyvenusių ir išėjusių į pensiją velopment of the towns and for those who are committed to the skirtingų kultūrų žmonių aktyvų dalyvavimą kiekviename mieste, suteiks galimybę wellbeing of retired/elderly citizens. The project will facilitate the Projekto pavadinimas projekto darbo kalba perteikti savo patirtį vėlesnėms kartoms. active participation of retired/elderly people in each town, to give them the opportunity of using their life experience for the benefit Retirement – a Sense of Purpose through an Intercultural Kartu dirbančios savivaldybės ir bendruomenės tarybos, siekda- of successive generations. Dialogue (RE.S.P.I.D.) mos palyginti, kas pasikeitė veikloje, susijusioje su pagyvenusiais ir pensinio amžiaus žmonėmis, sutelks darbuotojus, besimokan- The partner Municipalities/Community Councils will mobilise čiuosius, politikus ir kitus susinteresuotus žmones iš asocijuotų staff, learners, elected persons and other relevant people from as- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos struktūrų. Visi partneriai pateiks vienodas anketas pagyvenusių sociated partners; this will enable a comparison to be made of žmonių poreikiams ištirti; partnerių organizacijos dirbs kartu, policies which relate to retired/elderly people. All partners will Koinotiko Simboulio Pyrgou Lemesou siekdamos prasmingų tikslų dėl tų, kurie jau pensijoje. also investigate retired people’s needs using the same question- Limassol, Kipras naire, and all partner organisations will work together develop- Projekto metu bendruomenės rengs seminarus ir užsiėmimus Plungės rajono savivaldybės administracija ing projects in order to give to those in retirement a sense of pagyvenusiems ir pensinio amžiaus žmonėms, taip pat bus orga- Plungė, Lietuva purpose. nizuojamos mokymosi visą gyvenimą mokyklos. Pirmenybė bus Menai Bridge Town Council teikiama žmonėms su specialiaisiais poreikiais. During the project meetings the Communities will organise semi- nars and entertainment for retired and elderly people. They will Anglesey, Didžioji Britanija Kiekvienos bendruomenės pagyvenę žmonės palaikys ryšius su also organise lifelong learning schools for elderly people. Priority tais kitų bendruomenių nariais, kurie leidžia laikraščius, liaudies Comune Di Santa Severina pasakų knygas, liaudies dainų kompaktinius diskus, tradicinius re- will be given for those with special needs. Santa Severina, Italija ceptus. Bus sukurtas bendras interneto puslapis. Informacija apie Elderly people in each community will liaise with those of the oth- Consiliul Local Breaza visą veiklą bus skelbiama masinės informacijos priemonėse, žur- er partner communities to publish newsletters, books with tradi- naluose ir kiekvieno partnerio interneto svetainėje. tional myths, CDs with traditional songs of each town, traditional Breaza, Rumunija recipes – all to cover the towns included in the project. They will Projekto koordinatoriai ir tarybos kas dvi savaites bendraus elek- also develop a common website. All activities will be publicised troniniu paštu; tai leis stebėti ir vertinti projekto eigą. Tolesnis in the local media, and in magazines and in the website of each vertinimas numatytas dar šiais metais, jis taip pat apims ir pagy- partner town. venusių bei pensinio amžiaus žmonių nuomonę apie projektą. Antrųjų projekto metų pabaigoje pagyvenusiems ir pensinio am- Coordinators and Councils will communicate every two weeks by e- žiaus žmonėms kiekviename mieste bus išplatintos anketos – tiek mail. This will enable a regular evaluation of the progress of the project savivaldybėms, tiek bendradarbiaujantiems dalyviams. Rezultatai to be made. Further evaluation will be made at the end of the first bus paskelbti. year, to include the opinions of the project of retired/elderly people. At the end of the second year a common questionnaire will be given to retired/elderly people of each town, to Municipality and other par- ticipant within the partnership. The results will be published.  5  / Turinys
 6. 6. Širvintų rajono Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba švietimo centras Šiais laikais mokinių grupės vis dažniau yra heterogeninės (žmonės yra skirtingi savo kultūra, išsilavinimu ir tautybe), todėl ir mokiniams, As groups of learners become increasingly heterogeneous, it is important that both learners and their teachers develop intercul- ir mokytojams yra ypač svarbi tarpkultūrinė kompetencija. Ji apima tural competence. By this, we mean the set of skills, understand- gebėjimus, supratimą ir požiūrį, kurie yra būtini dirbant daugiakultū- ings and attitudes needed to function effectively within a multi- Projekto pavadinimas lietuvių kalba rėje aplinkoje. (Tai kompetencijos, kurias Byram apibūdina kaip „žino- cultural setting. (Competences which Byram (1997) identifies as jimą“ (Savoirs) – Savoir tre: noras sužinoti apie tarpkultūrinį mokymą- the ‘Savoirs’ – ‘Savoir tre’: The willingness to approach intercultural Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją si, Savoir comprendre: gebėjimas interpretuoti kitas kultūras ir susieti learning with curiosity and openness, ‘Savoir comprendre’: The Projekto pavadinimas projekto darbo kalba jas su savąja, Savoir apprendre: mokėjimas atrasti, pasitelkus socialinę ability to interpret other cultures and relate them to one’s own, sąveiką, Savoir s‘engager: gebėjimas įvertinti kultūras ir Savoir etre: sa- ‘Savoir apprendre’: Proficiency in discovery via social interaction, Creative Approaches to Intercultural Competence (CAIC) vęs suaktyvinimo ir aplinkinių vertinimo nuostata). ‘Savoir s’engager’: Skill in evaluating cultures and ‘Savoir etre’: An attitude of revitalising oneself and valuing others). Projektu „Kūrybiniai metodai ugdant tarpkultūrinę kompetenciją“ Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos (CAIC) siekiama pažinti ir įgyvendinti inovatyvius metodus prakti- The CAIC project (Creative Approaches to Intercultural Compe- koje, stiprinant suaugusiųjų tarpkultūrinę kompetenciją, o vėliau – tence) seeks to identify and develop innovative practical methods Waterford Institute of Technology pasidalyti gerąja patirtimi. for enhancing the intercultural competence of our adult learners, Waterford, Airija then to disseminate this good practice widely. Projekto partneriai iš aštuonių skirtingų šalių institucijų atliks šias Centro de Educación Permanente de Adultos: CEPA užduotis: The partners, from a range of institutions in eight widely-spread „Castillo de Almansa“ countries, will: • dirbs su tikslinėmis projekto grupėmis ugdydami tarpkultūri- Almansa, Ispanija nę kompetenciją; • Work with target groups of learners to develop their intercul- Alanya Belediyesi • dalysis gerąja patirtimi ir įgyvendins naujus pedagoginius tural competence Alanya, Turkija metodus skatindami tarpkultūrinę kompetenciją; • Share experience and develop innovative pedagogical appro- • daugiau sužinos vieni apie kitus ir apie skirtingas kultūras. aches to enhancing intercultural competence GLTT CVO (Gemeenschapsleergangen voor Talen en • Learn more about each other and our diverse cultures. Techniek) Nors šis projektas daugiau dėmesio skiria pačiam mokymosi ir pa- žinimo procesui nei galutiniam rezultatui, visgi yra numatyti trys Although our main emphasis is on process rather than product, Sint-Genesius-Rode, Belgija there are three key deliverables: galutiniai produktai: Göteborgs Stad Kortedala • archyvas interneto tinklalapyje, kuriame bus sukaupta inovaty- • A web-based archive of innovative approaches to help tea- Göteborg, Švedija vi metodinė medžiaga, leisianti mokytojams efektyviai skatin- chers develop intercultural competence in adult learners ti, ugdyti suaugusiųjų mokinių tarpkultūrinę kompetenciją; • An online collection of intercultural educational material and FAN s.r.o. communication tools useful to adult learners • internetinė mokomosios medžiagos ar mokomųjų priemonių Turnov, Čekija kolekcija ir suaugusiems mokiniams naudingos bendravimo • A set of eight, large, framed, photographs, depicting aspects of priemonės ; the culture of the eight member-states involved, for exhibition Širvintų rajono švietimo centras • aštuonių didelių įrėmintų fotografijų, vaizduojančių aštuo- in each of the partner institutions as a permanent reminder of Širvintos, Lietuva nių skirtingų projekto šalių kultūrų bruožus ar momentus, our European friendships. Sørum Voksenopplæring rinkinys. Ši nuotraukų paroda bus eksponuojama kiekvienos Sørumsand, Norvegija projekto šalies partnerės įstaigoje kaip ilgalaikis prisiminimas apie Europos šalių kultūrų draugystę.  6  / Turinys
 7. 7. Plungės suaugusiųjų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba švietimo centras Projekto tikslas − dalyvaujant projektuose skirtingose bendruomenėse ugdyti supratimą, „ką reiškia būti euro- The project aims to develop the sentiment of “being a European teacher” in our different communities through pietišku mokytoju“, ir nagrinėti neakademines esmines projects and research into non academic key competences Projekto pavadinimas lietuvių kalba mokytojų kompetencijas. of teachers. Europos mokytojo aplanko link Tokiu būdu susiformuos supratimas apie neakademines Finally we will have as a product a European Teacher Port- esmines kompetencijas, kurias privalėtų turėti bet kuris folio about all the non academic key competences that any (ieškant neakademinių esminių kompetencijų, kurias Europos mokytojas, ir būdus, kaip jas įgyti. Bus lyginami European teacher should have and ways of training to get bet kuris Europos mokytojas turi įgyti mokydamasis visą panašumai ir skirtumai tarp įvairių Europos regionų. Tuo, that non academic-key competences. We will look at the gyvenimą) ką sužinojome, pasidalysime su kitais, gautus rezultatus similarities and differences between different areas of Eu- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba pateikdami viešosiose organizacijose visose šalyse. rope. We will share what we have learned about the right non academic key competences of European teachers by Towards a European Teacher Portfolio Bus sudarytas neakademinių esminių kompetencijų Euro- displaying our results in public institutions in any country. pos mokytojo aplankas, pasiūlyti sprendimai, būdai ir idė- ( in search of the non academic key –competences that jos ar kursai jam įgyti. At the end, we will reach that European Teacher Portfolio any European teacher should get during his/her lifelong of non academic key competences and we will offer solu- learning) Mūsų nuomone, neakademinės esminės kompetencijos tions, ways and ideas of training or courses to reach these yra socialiniai, pilietiniai, kultūriniai, tarpkultūriniai gebėji- competences. mai, novatoriškumas, taip pat mokėjimas naudotis IT ir kal- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos bėti užsienio kalbomis. We understand as non academic key competences such as Cep De Tomelloso abilities that are: social, civic, cultural, intercultural and the Tomelloso, Ispanija spirit of innovation, use of ICT, use of languages. Plungės suaugusiųjų švietimo centras Plungė, Lietuva Konya Il Milli Egitim Mudurluge Konya, Turkija Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Koszalin, Lenkija Balkanplan Ltd Sofia, Bulgarija  7  / Turinys
 8. 8. VšĮ „Vilniaus dizaino Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba mokymo centras“ Projektas „Meninis mokymas ir kultūrinė veikla, kaip pa- grindas bendrauti tarp kartų“ ( T.A.P.E. – Transgenerational ‘Project T.A.P.E., offers older and younger people in seven eligible countries (Estonia, Ireland, Italy, Lithuania, Poland, Art/Cultural Platform in Education) siūlo septynių šalių (Esti- Turkey and Slovakia) a platform for dialogue and cultural Projekto pavadinimas lietuvių kalba jos, Airijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Turkijos ir Slovakijos) communication through the Arts. vyresnės ir jaunesnės kartos žmonėms naują pagrindą kurti Meninis mokymas ir kultūrinė veikla, Older participants will be drawn from local communities dialogą ir kultūrinį bendravimą per meną ir kūrybą. where there is a history of limited access to Formal Edu- kaip pagrindas bendrauti tarp kartų Vyresnieji projekto dalyviai, „senjorai“, būtų iš tos vietinės cation. Highly motivated, formally educated young-adult Projekto pavadinimas projekto darbo kalba bendrijos kartos, kurios formalus išsilavinimas buvo ri- ‘Helpers’ will join the older people in a programme involv- bojamas istoriškai susiklosčiusių aplinkybių. Išsilavinimą ing Media and Communications training and experimental Transgenerational Art/Cultural Platform in Education ir stiprią motyvaciją turintys jaunesnieji (bet jau suaugę) workshops in a variety of Art-forms. projekto dalyviai, „padėjėjai“, prisijungtų prie senjorų, da- This process will enable innovative, trans-generational in- Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos lyvaudami bendroje programoje, kuri apimtų informacinių terface and dialogue, which will challenge both younger priemonių ir technologijų mokymąsi, taip pat įvairių formų Co. Roscommon Vocational Education Committee and older participants to ‘refine’ and ‘share’ their ideas in eksperimentinę meninę kūrybą. Roscommon, Airija meaningful ways . Šis procesas padėtų kurti kokybiškai naują dialogą ir są- Žilinská univerzita v Žiline The intergenerational groups will gradually together begin veiką tarp kartų. Vyresniems ir jaunesniems projekto daly- Žilina, Slovakija to create and design ‘letters’ and ‘art-works’ in a variety of viams tai leistų naujai pažvelgti į savo patirtį ir įprasminti forms. These will be based mainly on the experience, life- Lihula Muusika- ja Kunstikool idėjas pasidalijant jomis su kitos kartos atstovais. learning and wisdom of the older participants. Lihula, Estija Šios dvi projekto dalyvių grupės palaipsniui kartu pradėtų The individual stories of older citizens, their wisdom, their Elazig Halk Egitimi Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu kurti „laiškus“ ir „meno kūrinius“, naudodamos įvairias jų creative and critical voices will be made audible in a new Mudurlugu formas, kurios, iš esmės, remtųsi vyresniųjų žmonių gyve- way, as will the responses of the younger generation; on Elazig, Turkija nimiška patirtimi ir išmintimi. a community Platform, through local media (Radio/TV ComeUnaMarea „Laiškais“ perteiktos asmeninės vyresniųjų žmonių istori- broadcasts), publication and exhibition, and on a wider Palermo, Italija jos, prisiminimai, jų išmintis, jų kritinis požiūris būtų jauno- European Platform, through the T.A.P.E. project Website, sios kartos išgirsti ir interpretuoti naujai, šiuolaikiniais infor- project mobilities and four international exhibitions. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz mavimo būdais. Vietinėje bendruomenėje tai būtų daroma Łódź, enkija per vietines visuomenės informavimo priemones (radiją ir VšĮ „Vilniaus dizaino mokymo centras“ TV), publikacijas ir parodas, o platesnėje − Europos bendri- Vilnius, Lietuva joje − per šį T.A.P.E. projektą, jo interneto puslapį, projek- tinius dalyvių susitikimus ir keturias tarptautines parodas. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Olsztyn, Lenkija Taigi, šis projektas duotų pagrindą naujam kartų bendravi- mo būdui – per bendrą meninę kūrybą, kultūrinę veiklą, pa- sinaudojant geriausia kartų patirtimi. Tokiu būdu skirtingų kartų žmonės pasidarytų artimesni, jų dialogas taptų šiltesnis,  8  / Turinys o tarpusavio bendravimas įgautų naują prasmę ir reikšmę.
 9. 9. VšĮ „Darnaus vystymo Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba iniciatyvos“ Projektas jungia šešias šalis partneres (Belgiją, Bulgariją Italiją, Lietuvą, Rumuniją, Slovėniją), kurias vienija tikėjimas, The project unites 6 partners (Belgium, Bulgaria, Italy, Lithuania, Romania, Slovenia), whose share the belief that kad tik skatinant piliečius ir inovatyviai mokant suaugusiuo- through civic activation and innovative adult education is Projekto pavadinimas lietuvių kalba sius įmanoma suteikti vietos žmonėms galimybę pasirūpinti possible to provide local people with tools for self-support savimi ir taip prisidėti prie mažiau palankių kaimo teritorijų and this way contribute to development of less advanced Inovatyvus suaugusiųjų mokymas darniai kaimo plėtrai plėtros ir konkurencingesnės Europos kūrimo. rural areas and more competitive Europe. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Projektas siekia paskatinti piliečius aktyviau dalyvavauti The project aims to promote active civic involvement into Innovative Adult Education for Sustainable Rural darnios kaimo plėtros veikloje, padedančioje išlaikyti gerą sustainable rural practices for maintaining environment Development aplinkos kokybę ir socialinę įtrauktį. Pagrindiniai planuo- quality and social inclusion. The main expected results: jami projekto rezultatai ir poveikis: 1. innovative method of involvement of older rural inhabi- 1. Sukurtas ir naudojamas inovatyvus vyresnių kaimo gy- tants in adult education created and used; Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos ventojų įtraukimo į suaugusiųjų mokymo praktikas me- 2. rural learners are better assisted in development of soci- VšĮ „Darnaus vystymo iniciatyvos“ todas. al, civic, intercultural competencies and entrepreneurs- Vilnius, Lietuva 2. Pagalba besimokantiesiems iš kaimo vietovių įgyjant hip skills in order to adapt to changing Europe and local Polo Europeo della Conoscenza –Istituto socialines, pilietines, kultūrines kompetencijas ir verslu- labor markets; Comprensivo Fumane Lorenzi B. mo įgūdžius, skatinant juos prisitaikyti prie besikeičian- 3. quality of cooperation and best practices transfer bet- Fumane, Italija čios Europos ir vietos darbo rinkos. ween partnering countries enhanced. 3. Geresnė bendradarbiavimo kokybė ir gerosios prakti- Asociatia Agora – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Partnership is based on active collaboration in implemen- kos mainai tarp šalių partnerių. Durabila tation of common activities: visits to partner countries in- Odorheiu Secuiesc, Rumunija Partnerystė grindžiama aktyviu bendradarbiavimu kartu cluding selected sites of best practice examples, thematic rengiant vizitus į partnerių šalis ir parinktas gerosios prak- seminars for partners and training courses for rural learn- De Groene Kans vzw tikos pavyzdžių vietoves, tematinius seminarus partnerystės ers. Partners will jointly prepare and widely use several out- Diksmuide, Belgija dalyviams ir mokymo kursus kaimo besimokantiesiems. puts: innovative educational guidelines, project Internet The Greener Bourgas Foundation Partneriai kartu plėtos šiuos veiklos rezultatus: inovatyvų site with actively moderated discussion forum, quarterly Bourgas, Bulgarija mokymąsi, projekto interneto svetainės medžiagą ir ak- newsletters, CD of best communities’ practices. Project will tyviai vedamą diskusijų forumą, ketvirtinius naujienų biu- develop its monitoring and evaluation method to be ap- Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in letenius, kompaktinius diskus su bendruomenių geriausių plied to all project events and results. Nanosom praktikų pavyzdžiais. Projektas parengs savo stebėsenos Ilirska Bistrica, Slovėnija ir vertinimo metodą, kurį taikys visai projekto veiklai ir rezultatams.  9  / Turinys
 10. 10. Lietuvos kurčiųjų draugija Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba (LKD) Europos pilietybės integracija ir skirtumai: „Aš Europoje – Europa manyje“. Integration and differences of European citizenship ME IN EUROPE, EUROPE IN ME Šio projekto partneriai dirba su įvairiomis atskirties grupėmis, The European partners of this Grundtvig learning partnership daugiausiai su imigrantais ir kurčiaisiais žmonėmis. Jie tikisi nefor- Projekto pavadinimas lietuvių kalba work with disadvantaged groups mainly migrants and deaf peo- maliojo ugdymo sistema padėti asmenims tobulinti jų asmenines, ple. They expect to help individuals develop personal, social, cul- Aš Europoje – Europa manyje socialines ir kultūrines kompetencijas, reikalingas siekiant įsidar- tural, basic competences through informal educational systems binti ir aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba in order to lead them to active citizenship and employment. Grupės mokysis vienos iš kitų kartu kurdamos plakatus, kur kie- Me in Europe, Europe in Me The groups will learn from each other through a collective pro- kvienas projekto dalyvis išreikš savo požiūrį į Europos pilietišku- duction: a poster in which each participant will present his or her mą. Užimtumas ir diskusijos grupėse su vadovais skatins inicia- ideas about European citizenship. Exchanges and discussions tyvumą, pilietines savybes, pagarbą ir teigiamą požiūrį į abipusį within the group and with the trainers will encourage a sense of Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos mokymąsi, dalijimąsi gerąja patirtimi. initiative, civic competences, mutual respect and a positive atti- ADPI Projekto tikslas – plėtoti tikslinės grupės gebėjimus per praktiką. tude to learn from each other and share best practices. Paris, Prancūzija Pedagoginiai metodai, kuriuos naudos mokytojai su grupėmis, The aim is to develop skills through practical exercises; the peda- bus pritaikyti visoms tikslinėms grupėms, o metodų lyginamoji Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) gogical methods used by the trainers will be adapted to each tar- analizė leis tobulinti mokymų kokybę ir mokytojų kompetencijas. Vilnius, Lietuva get group and comparative analysis of informal education will im- Skatinti imigrantų ir kurčiųjų bendravimo kompetencijas yra pa- prove the quality of the trainings and of the personel. Increase the grindinis šio projekto tikslas. GRETA Paramedical et social communication of migrants and deaf is essential in this project. Paris, Prancūzija Pirmųjų metų pabaigoje partneriai parengs plakatus, pristatan- At the end of the first year, every partner will produce a poster čius Europos pilietiškumo sąvoką skirtingose šalyse ir grupėse. Grupo Caras Direitas – Associação de Acção Social, representing European citizenship for the different countries; as Plakatai perteiks, kaip besimokantieji priima Europos kultūrą, kaip Cultura e Desporto the learners open themselves to European culture, they build jie integruojasi į šalį, kurioje patys gyvena. Figueira da Foz, Portugalija their own integration in the country where they live. Antraisiais projekto metais bus vykdomas lyginamasis mokymas The second year will be a comparative study on that theme; at Stichting Intorno Ensemble pilietiškumo tema: organizuojamos diskusijos ir parodos. Galuti- the end of the project, a final seminar will show the different ap- Schiedam, NL nės konferencijos metu partneriai pristatys skirtingus metodus proaches and the involvement of staffs trainers, institutions and ir pasiekimus įtraukiant darbuotojus, institucijas ir vietines ben- Vocational Adult Education Centre local communities. There will be exhibitions in the different coun- druomenes. Bus organizuojama baigiamoji tarptautinė darbų Porvoo, Suomija tries about that 2 years programme. paroda. Per dvejus projekto metus bus atliekamas projekto įverti- nimas ir vykdoma jo sklaida. Evaluate, disseminate, valorise the results will be done by all part- ners all along the 2 years. Svarbiausias projekto uždavinys yra palyginti tiek imigrantų, tiek kurčiųjų žmonių integracijos galimybes ir požiūrius, siekiant už- A larger view of the project is to compare one’s point of view tikrinti šių grupių jungimąsi į Europos bendruomenę ir Europos about integration with other migrants and deaf people to better darbo rinką. adapt oneself to European society and European employment.  10  / Turinys
 11. 11. Telšių rajono savivaldybės Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba Karolinos Praniauskaitės Mokymosi partnerystės projektas „Europos bibliotekos kaip besimokančių suaugusiųjų švietimo centrai“ apima ben- The Learning Partnership Project: “European libraries as ed- ucation centres for adults learners” concerns to the coop- viešoji biblioteka dradarbiavimą tarp penkių institucijų, kurios plėtoja savo veiklą suaugusiųjų švietimo srityje, siekia kurti, tobulinti ir eration of five institutions which work in the field of adult education and want to create and extend their educational plėtoti jų teikiamas švietimo paslaugas. offer. During the Project, 6 programmes of trainings for adult learners will be created and carried out. 6 educa- Projekto pavadinimas lietuvių kalba Projekto vykdymo laikotarpiu bus paruoštos ir įvykdytos tional packages will be prepared and each will consist of šešios mokymo programos besimokantiems suaugusiems Europos bibliotekos kaip besimokančių suaugusiųjų a description part and teaching tools. Programmes will be asmenims, bus paruošti šeši mokomieji paketai, sudary- švietimo centrai prepared on such didactic level so that person with peda- ti iš aprašomosios dalies ir mokomųjų įrankių. Paruoštos gogical background and a general humanistic and techni- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba programos bus tokio didaktinio lygmens, kad projekte cal knowledge will able to be a trainer. This Project focuses dalyvaujantys asmenys, turintys bendrųjų pedagoginių, European Libraries As Education Centres for Adults on learner involvement: the adult learners themselves will humanistinių ar techninių žinių, galės tapti suaugusiųjų Learners play an active role – they will create the content of the pro- mokytojais. grammes together with the personnel of partner institu- Projekto dėmesio centre − besimokančių suaugusiųjų tions. 1 programme will concern the application of modern Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos įtraukimas į projektinę veiklą. Besimokantieji aktyviai daly- ICT technologies in adult education and in teaching the Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum vaus įgyvendinant projektą: jie kartu su organizacijomis – basic digital competence. The remaining 5 programmes for Animacji Kultury w Poznaniu projekto partnerėmis – kurs mokymo programų turinį. adults will concern education within the scope of: commu- Poznań, Lenkija Pirmoji programa apims šiuolaikinių informacinių ir komu- nicating in foreign languages, sense of entrepreneurship, nikacinių technologijų (IKT) taikymą ir skaitmeninio raštin- learner self-development through literature and culture. Umeå Stadsbibliotek gumo pagrindų mokymą suaugusiųjų švietime. Kitos pen- The Partners will discuss and exchange the newly devel- Umeå, Švedija kios programos numato švietimą tokiose srityse: užsienio oped training subjects. The information about the Project Biblioteca Comunale Di Amalfi kalbų tobulinimas, verslumo ugdymas, savęs tobulinimas will be available to the representatives of adult education Amalfi, Italija per literatūrą ir kultūrą. Įgyvendindami projektą partneriai institutions from each country. diskutuos ir keisis informacija apie naujai išplėtotus moko- Associazone culturale educazione permanente muosius dalykus. SCARABEUS Livorno, Italija Informacija apie projektą bus prieinama kiekvienos daly- vaujančios šalies suaugusiųjų švietimo įstaigų atstovams. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka Telšiai, Lietuva  11  / Turinys
 12. 12. VšĮ Romų visuomenės Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba centras Tarpkultūrinis dialogas yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos tikslų. Tokio dialogo tikslas − etninio kultūrinio Intercultural dialogue is one of the most important goals of European Union. For a successful implementation of in- paveldo pažinimas, suvokimas ir išsaugojimas tarp Euro- tercultural dialogue between adult inhabitants of Europe, Projekto pavadinimas lietuvių kalba pos gyventojų, šiuo atveju – tarp tų suaugusiųjų, kurie yra especially those that for any reason are considered vulner- įtraukti į tikslinę grupę ir turi specialiųjų poreikių. Projekte able target groups, it is necessary to be aware of smb own Kultūrinis paveldas ir mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas savo ir kitų Europos tautų kultūrinio pavel- cultural heritage as well as cultural heritage of other Euro- Projekto pavadinimas projekto darbo kalba do pažinimas ir išsaugojimas, ugdant pagarbą kitoms tau- pean nations and places. The cultural heritage represents a toms. Kultūrinis paveldas sudaro svarbią individo identite- very important part of any individual’s identity. Cultural Heritage and Life Long Learning to dalį. Preserving the cultural heritage is important especially for Paveldo kaip vertybės suvokimas ypač svarbus nutolusio- places which are far from the centre, decisions making and Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos se gyvenamosiose vietovėse, kur gyventojai atitrūkę nuo important events. These places hide many worth phenom- Ljudska univerza Murska Sobota centrinių informacijos srautų, esminių įvykių, sprendimus ena in their old core, for example, old traditional, preserved Murska Sobota, Slovėnija priimančių institucijų. Bet būtent tokiose vietovėse slypi buildings, natural sights, handicrafts and similar things, vertingi kultūriniai objektai – seni tradiciniai saugomi pas- very interesting smaller museums. Silogos parapligikon, tetrapligikon, kinitika anapiron tatai, gamtos vaizdai, amatai ir taikomieji menai, įdomūs n. kavalas Experience in teaching adults shows that adults like to par- maži muziejai. Kavala, Graikija ticipate in educational programmes that involve a socially Suaugusiųjų mokymo patirtis rodo, kad žmonės, nedaly- important topic especially if it is of local interest. Preserving VšĮ Romų visuomenės centras vaujantys mokymo procese, noriai dalyvauja socialinės te- old customs, items, documents and knowledge of our pred- Vilnius, Lietuva matikos švietimo programose, ypač orientuotose į vietinius ecessors seems to be a very important issue for preserving reikalus ir jų problematiką. Mūsų protėvių senųjų tradicijų, their own identity and the identity of their children. apeigų, daiktų, dokumentų, folkloro ir žinių palikimo paži- The project is aimed to motivate people, who usually do nimas bei išsaugojimas formuoja mūsų ir mūsų vaikų iden- not or very rarely participate in formal educational pro- titetą, papildo kultūrinę terpę. grammes, for an informal life long learning. Therefore we Projektas numato motyvuoti žmones, kurie visai nesimoko decided for carrying out study groups whose aim it will be arba labai retai dalyvauja formaliose švietimo programose, the research and preservation of cultural heritage in differ- išbandyti neformalaus mokymosi visą gyvenimą galimy- ent European countries and places. bes. Neformalus mokymas keičia požiūrį į pažinimo proce- są, padeda atsikratyti kompleksų, skatina saviraišką. Projekto vykdytojai tikisi, kad projekto rezultatai taps rimtu įdirbiu išsaugojant tiek vietinį, tiek kitų Europos Sąjungos šalių kultūrinį paveldą.  12  / Turinys
 13. 13. VšĮ „Socialinių investicijų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba valdymo centras“ Projekto tikslai – stiprinti žmonių gebėjimą savarankiškai spręsti problemas savo bendruomenėse ir skatinti aktyvų The main aim of the project is the development of grass- roots participation and local problem solving capacity, and demokratinį dalyvavimą stiprinant suaugusiųjų švietimą. development of adult people ability to learn, especially by Projekto pavadinimas lietuvių kalba Tikslinė grupė – tai suaugusiųjų švietimo praktikai ir šia use of concept of mutual learning. The target group of the veikla besidomintys asmenys, tiesiogiai dirbantys su kaimo project is informal adult education fieldworkers, who pro- Vietos demokratinio dalyvavimo skatinimas per švietimą žmonėmis. Partnerystėje dalyvaus mokytojai, neformalaus vide and generate knowledge and skills of rural population Projekto pavadinimas projekto darbo kalba ugdymo specialistai, bendruomenių lyderiai, šeimos spe- (small towns and villages), low skilled persons of Lithua- cialistai, verslo konsultantai, mokslininkai ir kiti asmenys, nia, Poland as well as immigrant communities in Norway Education for Local Democracy and Grass-root kasdienėje veikloje susiduriantys su socialiai atskirtomis and Sweden. The project team will include: informal educa- Participation (LOCADEMIA) grupėmis ir regionų gyventojais Lietuvoje, Lenkijoje, Norve- tion trainers, tutors, facilitators, teachers, local community gijoje ir Švedijoje. Projekto dalyviai dalysis patirtimi ir žinio- fieldworkers and volunteers, mentors in family learning, Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos mis neformalaus suaugusiųjų švietimo ir savišvietos srityse, health trainers, arts therapists, social workers, academics, ypatingą dėmesį skirdami praktinio švietimo studijų ratelių business consultants, trade unionists, and politicians from VšĮ „Socialinių investicijų valdymo centras“ (angl. study circles) metodo ir kitų aktualių neformalaus Lithuania, Poland, Norway and Sweden. They will share Vilnius, Lietuva švietimo metodų tobulinimui ir pritaikymui savo organiza- their experience and knowledge of informal, adult learn- The Centre Party Adult Education Organisation cijų veikloje. Partnerių bendradarbiavimo uždaviniai – tai ing and self-education skills through the method of study Oslo, Norvegija praktinio švietimo studijų ratelių tinklo Lietuvoje ir Lenkijo- circles and live action role-plays as well as other modern je sukūrimas, gausių imigrantų bendruomenių įtraukimas educational skill, using arts and music. The partnership will Centrum Edukacji i Badań Społecznych - CEBS į egzistuojančius studijų ratelius Norvegijoje ir Švedijoje, result in: creation of the network of study circles in Lithua- Wrocław, Lenkija modernių informacinių technologijų naudojimas, didinant nia, Poland, Norway and Sweden; increase of the use of ICT Studieförbundet Vuxenskolan studijų ratelių galimybes ir žinomumą. Projekto patirtis bus and innovative methods for lifelong learning; strengthen- Stockholm, Švedija apibendrinta lietuviškame leidinyje apie praktinio suaugu- ing of local democratic participation. The experience of siųjų švietimo metodus ir naudą demokratijos kokybės ge- empowering of the rural and low skilled population will be rinimo kontekste (įvertinant ES Naujosios kaimynystės bei used for developing of universal study materials on demo- Plėtros politikos tikslus). cratic potential of study circles, which can be used for qual- ity “spread of democracy” according to EU New Neighbor- hood and Development policy goals.  13  / Turinys
 14. 14. Druskininkų švietimo Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba centras ,,Būdai, kaip pritraukti suaugusiuosius mokytis“ – tai projek- tas, kuriuo siekiama padrąsinti suaugusiuosius ateiti į švieti- “Ways of attracting adults to keep learning” is a project through which we want to encourage adults to come to mo institucijas ,,mokytis darant“, t. y. suaugusieji naudotųsi the institutions to learn through “learning by doing”, that Projekto pavadinimas lietuvių kalba informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir kompiu- means they would have to use ICT and computers, learn teriais, mokytųsi anglų kalbos ir naudotųsi internetu, kad English and use the Internet to acquire, select, assess, store, Būdai, kaip pritraukti suaugusiuosius nuolatos mokytis įgytų, atrinktų, įvertintų, saugotų, pristatytų ir keistųsi visų produce, present and exchange all kinds of information. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba rūšių informacija. Jie turi bendrauti ir dalyvauti bendruose They have to communicate and participate in collaborative projekto šalių suaugusiųjų tinkluose, keistis informacija su networks, keeping in touch and exchanging information Ways of Attracting Adults to Keep Learning kitais besimokančiais suaugusiaisiais ir skatinti tarpkultūri- with other adult learners and promote a real inter-cultral nį dialogą lankydami vieni kitų šalis. dialogue by visiting each other’s country. Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos Projekto tikslas – pritraukti kuo daugiau besimokančių su- Our aim is to attract more adult learners and we believe Ies Campo De San Alberto augusiųjų. Mes manome, kad projekto veikla besimokan- that the proposed activities will offer them: Noia, Ispanija tiems suaugusiesiems suteiks šiuos privalumus: • High motivation because they are going to work with Second Chance School of Volos • didelę motyvaciją, kadangi suaugusieji mokysis tų da- subjects that have a close connection to their lives, like Volos, Graikija lykų, kurie yra glaudžiai susiję su jų gyvenimu, pvz., jie “journalists” making a report on their own town. kaip žurnalistai rašys apie savo miestą; • Active learning, i.e. when trying to find out the origin Druskininkų švietimo centras • aktyvų mokymąsi, t. y. suaugusieji bandys sužinoti gat- and the history of the street names, they will have to do Druskininkai, Lietuva vių pavadinimų kilmę ir istoriją, turės tyrinėti istorinius research into historic events. IPSSCT Giustino Fortunato įvykius; • Significant learning, when doing research about well- Napoli, Italija • prasmingą mokymąsi, renkant faktinę medžiagą apie known local people, jotting down anecdotes, stories įžymius vietos žmones, užrašinėjant anekdotus, pasako- and recipes, taking and scanning digital pictures and Technical University of Ostrava jimus ir receptus, fotografuojant ir darant skaitmenines processing all the information with computer software. Ostrava, nuotraukas, apdorojant visą informaciją kompiuterine • Interdisciplinary work through the different links on the Čekija technika; “NON-OFFICIAL GUIDE OF THE TOWN” home page (stre- • tarpdalykinį darbą rengiant „Neoficialų miesto gidą“ et names, nature trails, recipes, festivals, traditions). Chitalishte Prosveta - Asparuhovo (gatvių pavadinimai, gamtos takai, receptai, šventės, Varna, Bulgarija These activities will also relate to the contents of the differ- tradicijos ir kt.). ent subjects in the curriculum and will always concentrate Vana-Kalamaja Adult High School Ši veikla bus siejama su įvairių mokomųjų dalykų progra- on the Key Competences: Communication in the mother Tallinn, Estija mų turiniu ir remsis pagrindinėmis kompetencijomis: ben- tongue, Communication in foreign languages (English), dravimu gimtąja kalba, bendravimu užsienio kalba (anglų basic skills in science and technology, Digital competence, k.), pagrindiniais gebėjimais technologijų ir mokslo srity- Learning to learn and Interpersonal skills, Inter-cultural, so- se, skaitmeniniu raštingumu, mokymusi mokytis ir tarp- cial and civic competences along with cultural expression. asmeniniais įgūdžiais, socialiniais ir pilietiniais gebėjimais, taip pat kultūriniu sąmoningumu ir raiška.  14  / Turinys
 15. 15. Nacionalinė aukštesniųjų Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba liaudies mokyklų asociacija Projekto veikloje dalyvauja 13 institucijų iš 13 Europos šalių (Austrijos, Kipro, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, The partnership consists of 13institutions from 13 Euro- pean countries (Austria, Cyprus, France, Greece, Hungary, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos Italy, Lithania, Poland, Slovak republic, Slovenia, Spain, Projekto pavadinimas lietuvių kalba ir Turkijos). Partnerystė apima daugybę skirtingų institucijų Sweden and Turkey) and covers wide range of the differ- tipų (mažas ir vidutines įmones, nevalstybines organizacijas ent types of institutions (SMEs, NGOs and universities). The IMPROGE − piliečių senjorų galimybių didinimas darbe ir ir universitetus). Skirtingų institucijų tipų pasirinkimas su selection of the different types of institutions with different bendruomenės veikloje skirtingais lavinimo būdais ir skirtingomis patirtimis suau- approaches to education and different experiences in the Projekto pavadinimas projekto darbo kalba gusiųjų lavinimo srityje užtikrina aukštos kokybės bendra- area of adult education guarantee a high quality Partner- darbiavimą. Taip pat žiūrint geografiniu ir politiniu aspektu, ship. Also from the geographical and political point of view Improving Opportunities for Older People in Work and bendrijai priklauso daug senųjų ES šalių, tokių kaip Austrija, the partnership covers wide range of old EU countries as Community Activity - Winning the Generation Game Prancūzija, Graikija, Italija, Švedija ir Ispanija, taip pat šalys Austria, France, Greece, Italy, Sweden, and Spain, countries įstojusios į ES 2004 metais – Vengrija, Kipras, Lenkija, Slo- entering EU in 2004 as a Hungary, Cyprus, Poland, Slovakia, Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos vakija, Slovėnija ir Lietuva, taip pat Turkija, kuri vis dar nėra Slovenia and Lithuania and also Turkey that is still in pre- Association for the Promotion of Technology Transfer įstojusi. Patirties dalijimasis piliečių senjorų lavinimo srityje accession stage. The exchange of experience in the area Kosice, Slovakija tokiai bendrijai padės rasti naujų būdų spręsti suaugusiųjų of senior citizens education within such a partnership will EPLEFPA-CFPPA Ste Livrade lavinimo problemas ir pažvelgti į jas naujai. bring new approaches and new sight into the adult educa- Sainte Livrade Sur Lot, Prancūzija tion problems. Soma Hellinon Proskopon Athens, Graikija Nacionalinė aukštesniųjų liaudies mokyklų asociacija Kaunas, Lietuva Consorzio Lavoro e Ambiente Rome, Italija Institut fur gesselschaftswissenschaftkiche Forsung , Bildung und Information Innsbruck, Austrija University of Nicosia Nicosia, Kipras PRO-MED spółka z o. o. Gdańsk, Lenkija Centro Especial Empleo FEPAMIC Cordoba, Ispanija Partnership for Employment in Pilis Region Piliscsaba, Vengrija Yenicaga HAlk Egitim Merkezi ve ASO Bolu, Turkija  15  / Turinys
 16. 16. Vilniaus technologijų ir Partnerystės projekto santrauka lietuvių kalba Partnerystės projekto santrauka projekto darbo kalba dizaino kolegija Projekto „Tėvų mokykla“ tikslas yra sukurti jaukią šeimyninę aplinką mokymo įstaigose. Norint įgyvendinti šį tikslą, bus The aims of Parents school project are to create a warm family atmosphere in the school, to make the school safe siekiama: sukurti saugią aplinką; įsteigti bendruomenės place for education, to provide the school as the common Projekto pavadinimas lietuvių kalba susitikimų ir renginių centrą mokyklose; palaikyti nuolatinį meeting place open to society and to bring the communi- bendravimą su šeimomis, įtraukiant jas į mokyklų kultūrinį cation sustainable with family and to revert the family as a Tėvų mokykla gyvenimą. part of school culture. Projekto pavadinimas projekto darbo kalba Tėvų bendruomenės projekte, įvairių sričių specialistai tu- With Parents School Project, it will be provided that the Parents School rės galimybę pristatyti savo aplinką, darbo planą, sudaryti parents will be given opportunity to arrange their own tėvų ir dėstytojų grupę, kuri, aktyviai dirbdama kartu, ieš- schedules on their own and parent-teacher association di- kos problemų sprendimų. Tėvai ir dėstytojai dalyvaus kon- rectorate and they will become as a part of problems and Projekto partnerystėje dalyvaujančios institucijos ferencijose, kursuose ir seminaruose, kuriuose bus nagrinė- solution offers with active enterprising participation and Mus Anadolu Teknik Lise ve Endustri Meslek Lisesi jamos šios temos: vaikai ir psichologinė sveikata, mamos ir working together. Parents, as learners themselves, will par- Mudurlugu Okul Aile Birligi Baskanligi vaiko sveikata, smurto pasekmės šeimoje, kompiuterių ir ticipate in courses, seminars and conferences such as Chil- Muş, Turkija interneto prieiga vakarais mokyklose. Dalyviai keletą kartų dren and Mental Health, Mother-Child Health, Violence in susitiks Vokietijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir pasidalys idėjo- Family, Computer and Internet Access in the schools in the Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija mis bei patirtimi kultūrinės aplinkos, Europos suvokimo, evening. In addition, these parents will meet their coevals Vilnius, Lietuva pilietiškumo, šeimų problemų sprendimo klausimais. in Europe (in Germany, Lithuania, Spain) several times and F+U gemeinnutzige Bildungseinrichtung fur exchange ideas and experiences on cultural circulation, Eu- Fortbildung und Umschulng Sachsen GmbH (F+U ropean consciousness and citizenship, common solution Sachsen gGmbH) offer to family problems. Chemnitz, Vokietija MS Barcelona/ icall Espana S. L. Barcelona, Ispanija  16  / Turinys

×