• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
2005 M. Leonardo Da Vinci Programos Mobilumo Projektų Kokybės Konkurso Laureatai
 

2005 M. Leonardo Da Vinci Programos Mobilumo Projektų Kokybės Konkurso Laureatai

on

 • 1,993 views

2005 M. Leonardo Da Vinci Programos apžvalga ir laureatai

2005 M. Leonardo Da Vinci Programos apžvalga ir laureatai

Statistics

Views

Total Views
1,993
Views on SlideShare
1,991
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 2

http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2005 M. Leonardo Da Vinci Programos Mobilumo Projektų Kokybės Konkurso Laureatai 2005 M. Leonardo Da Vinci Programos Mobilumo Projektų Kokybės Konkurso Laureatai Presentation Transcript

  • 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso laureatai Winners of Quality awards for 200 Leonardo da Vinci programme mobility projects
  • LT/05/EX/1/0887 LT/05/PL/3/0895 LT/05/PL/2/0927 LT/05/EX/1/0848 LT/05/EX/1/0887 LT/05/EX/1/0848 LT/05/PL/2/0927 LT/05/PL/2/0964 LT/05/PL/2/0964 LT/05/pl/2/0964 LT/05/PL/1/0941 LT/05/EX/1/0873 LT/05/EX/1/0883 LT/05/EX/1/0873 LT/05/PL/1/0941
  • Turinys Contents 6 Pratarmė 7 Introduction 8 200 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurso apžvalga 9 Overview of quality contest results of Leonardo da Vinci programme mobility projects P I r m I n I O P r O f e s I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g 10 nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis 11 national cuisine – art of culinary tourism 12 kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika 13 Work placement of deaf and hearing impaired pupils in german enterprises st u d e n t ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f st u d e n ts 14 Praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime 15 Improvement of practical skills in landscaping 16 tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje 17 International practice in the audiovisual sector a b s O LV e n t ų I r j a u n ų d a r b u OtO j ų s ta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a ce m e n ts O f yO u n g WO r k e r s a n d r ece n t g r a d uat es 18 tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika jauniems finansistams 19 Practice in the application of international accounting standards for the young financiers d ė s ty t O j ų , m O ky m O s P ec I a L I s t ų , į m O n I ų P e r s O n a LO e xc h a n g es O f h u m a n r es O u r ces m a n a g e r s , VO c at I O n a L Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I traInIng PrOgramme PLanners and managers, 20 Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio šalių profesinio rengimo t r a I n e r s a n d O ccu Pat I O n a L g u I da n ce s P ec I a L I sts įstaigose ir siuvimo pramonės verslo įmonėse 21 Innovative and progressive vocational experience of the sewer in the overseas vocational 22 Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/vadybinių mokymo specialistų training institutions and sewing industry companies patirties mainų su europos muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas 23 Project for exchange in experience of the technical and administrative/management teaching 24 tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas es šalyse ir mokymo specialists of the Lithuanian music theatres with the european music theatres and festivals programos rengimas Lietuvoje 25 training of international freight drivers in the eu countries and elaboration of the teaching program 26 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, taikant 27 Professional skill advancement in vocational rehabilitation of the disabled by applying novatoriškas veiklas innovative activities 28 namas 29 house 
  • pratarmė introduction Leonardo da Vinci programa – pirmoji es programa, skirta europos profesinio rengimo plėtrai, kuri remia tarptautinius the Leonardo da Vinci programme is the first eu programme designated to develop vocational education and training sys- bendradarbiavimo tarp įvairių profesinio rengimo dalyvių projektus, siekiančius didinti žmonių mobilumą, skatinti tems (Vet) in europe. this programme supports international cooperation projects among different Vet participants with novatoriškumą ir profesinio rengimo kokybę. Programos projektai prisideda prie verslo ir įvairių lygių mokymo įstaigų an aim of enhancing peoples’ mobility, promoting innovation and quality of vocational education and training system. bendradarbiavimo ir siekia užtikrinti, kad profesinis mokymas atitiktų darbo rinkos poreikius. the programme projects contribute to the cooperation of businesses and different level educational institutions and are įgyti naujų žinių ir įgūdžių kitoje kultūrinėje aplinkoje į europos šalis vykta vis daugiau Leonardo da Vinci progra- aimed at ensuring that vocational education and training meets the labour market demands. mos mobilumo projektų dalyvių: profesinio mokymo įstaigų moksleivių, įmonių darbuotojų, profesijos bei užsienio thanks to Leonardo da Vinci programme mobility projects, an ever greater number of students from vocational educa- kalbų dėstytojų, kitų profesinio rengimo ir profesinio konsultavimo specialistų. dalyvavimas mobilumo projektuose tion and training institutions, enterprise employees, vocation and foreign languages teachers, and other Vet and guid- leidžia tiesiogiai susipažinti su naujausiomis technologijomis, tobulinti savo asmenines ir profesines kompetencijas, ance specialists come to other european countries for work placement, acquisition of new knowledge, and skills in an- pažinti novatoriškus organizacijų valdymo sprendimus, atnaujinti užsienio kalbų žinias, užmegzti naudingų kontaktų. other cultural environment. Participation in these projects enable people to become directly familiarised with the newest kasmet apdovanojami kokybiškiausi mobilumo projektai, kurie sėkmingiausiai įgyvendino projekto tikslus, kurių technologies, improve their professional and vocational competencies, get to know management solutions of innovative rezultatai turėjo didžiausią naudą dalyviams bei institucijoms. apdovanojimas projektų rengėjams reiškia jų kruopš- organisations, renew foreign language skills, establish useful contacts, etc. taus darbo įvertinimą, organizacijai – gero vardo garsinimą, Švietimo mainų paramos fondui – kokybiškų, pavyzdinių each year the mobility projects that achieved the project goals most successfully and brought the biggest benefit to projektų sklaidą. its participants and institutions are given awards. an award for the contractors means acknowledgement of their diligent work, for an organisation – name recognition, and for the education exchanges support foundation - dissemination of high quality, exemplary projects. 
  • 2005 m. Leonardo da Vinci programos overview of quality contest results mobilumo projektų kokybės of Leonardo da Vinci programme konkurso apžvalga mobility projects 200 metų gegužės mėnesį Švietimo mainų paramos fondas pakvietė visus 200 m. mobilumo projektų rengėjus aktyviai dalyvauti may 200 the education exchanges support foundation invited all promoters of 200 mobility projects to actively participate in the Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų kokybės konkurse. svarbiausias konkurso tikslas – įvertinti įgyvendintų 200 m. quality contest of the Leonardo da Vinci programme mobility projects. the main goal of the contest was to assess the quality of 200 mobilumo projektų kokybę ir apdovanoti geriausių projektų rengėjus, skleisti informaciją apie geriausius mobilumo projektus Lietu- mobility projects as well as to award promoters of the best projects and disseminate information about the best mobility project in voje ir europoje. Lithuania and europe. mobilumo projektų kokybės konkursas organizuojamas jau ketvirtą kartą. nuo 2000 metų apdovanoti 32 kokybiški mobilumo the contest of mobility exchange projects has been organised four times now. since 2000, 32 good quality mobility projects that projektai, kurie nepriklausomų vertintojų pripažinti geriausiais. were recognised as the best by independent assessors have been awarded. Šiais metais mobilumo projektų kokybės konkurse galėjo dalyvauti visi įgyvendinti Leonardo da Vinci programos 200 m. mo- this year the quality contest of mobility projects could be attended by all implemented Leonardo da Vinci programme 200 mo- bilumo projektai. Švietimo mainų paramos fondui pateiktos 2 dalyvių anketos. kiekvieną konkurse dalyvaujantį projektą (projekto bility projects. twenty-seven participant questionnaires were submitted to the education exchanges support foundation. each project galutinę ataskaitą ir jos priedus) vertino 2 nepriklausomi vertintojai, kurie turėjo įvertinti keturis projekto kokybės aspektus: rezul- participating in the contest (the project final report and appendages thereto) was assessed by two independent assessors who had to tatus ir naudą projekto dalyviams bei organizacijoms, rezultatų sklaidos įgyvendinimą bei projekto valdymo kokybę. kiekvienam evaluate four aspects of the project quality: results and benefit to the project participants and organisations, implementation of the kokybės aspektų vertintojai suteikė nuo 1 iki 10 balų. galutinis projekto balas – dviejų vertintojų galutinių įvertinimų aritmetinis result dissemination and project management quality. each quality aspect was rated by the assessors within a 1-10 point scale. the vidurkis. final project score was an arithmetic average of the final assessments of the two assessors. Švietimo mainų paramos fondas, atsižvelgdamas į vertintojų skirtus balus ir Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos In consideration of the points given by the assessors and suggestions of the Leonardo da Vinci programme screening commission, siūlymus, nusprendė apdovanoti 10 kokybiškiausių 200 m. mobilumo projektų, kurių galutinis įvertinimo vidurkis buvo aukštes- the education exchanges support foundation decided to award the 10 best quality 200 mobility projects, whose final assessment nis nei balai. konkurso nugalėtojais tapo projektai, kurie sėkmingai pasiekė planuotus rezultatus, efektyviai paskleidė apie tai average was higher than points. the contest winners became the projects which achieved the planned results most successfully, informaciją, gauti rezultatai turėjo įtakos dalyviams, organizacijų plėtrai ir pokyčiams. Šie projektai gali būti sėkmingos projekto efficiently disseminated information about it, and the results obtained had an effect on the participants, development of organisations vadybos ir dotacijos panaudojimo pavyzdžiai. and changes. these projects may be examples of successful project management and grant usage. Leonardo da Vinci programos atrankos komisija nusprendė skirti padėką Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai už projekto the screening commission of the Leonardo da Vinci programme decided to extend an acknowledgement to the Lithuanian associa- „dialogo tarp bendruomenių ir formalaus bei neformalaus mokymo institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi tion of adult education for relevance of the topic and results of the project “enhancement of dialogue between communities and formal kontekste“ temos ir rezultatų aktualumą. and non-formal educational institutions in the non-formal and spontaneous learning context.” Sveikiname laureatus ir pristatome kokybiškiausius 2005 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektus! We congratulate the laureates and introduce the best quality Leonardo da Vinci programme 2005 mobility projects! 
  • P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis National cuisine – art of culinary tourism Projekto dalyvė natalija Venediktova: Nacionalinė virtuvė – kulinarinio turizmo dalis įgyvendindami projektą, 2 utenos apskrities profesinių nokyklų Project participant natalija Venediktova: National cuisine – art of culinary tourism during the project implementation 2 students of utena county voca- Lt/0/PL/1/01 moksleiviai, būsimieji maisto ruošimo specialistai bei viešbučių ir Lt/0/PL/1/01 tional schools, future food preparation specialists and hotel and tourism „Po stažuotės supratau, kad projekto rengėjas utenos regioninis profesinio mokymo centras turizmo kompleksų darbuotojai, vyko į stažuotes Latvijoje ir norvegijo- “After the placement I understood that Contractor complex workers were placed in Latvia and norway where they improved utena regional Vocational training centre je, kur tobulino profesines žinias ir darbo įgūdžius europos kulinarinio their vocational knowledge and work skills at enterprises of european aukštaičių g. , Lt-221 utena aukštaičių str. , Lt-221 utena, Lithuania studijuojama specialybė man patinka, projekto kontaktinis asmuo paveldo įmonėse. I like the speciality I am studying and project contact person culinary heritage. Projekto dalyviai gilino praktinius įgūdžius dirbdami su naujausia the project participants advanced their practical skills while working nijolė gailešienė nijolė gailešienė pradėjau labiau ja domėtis.“ tel. ( ~ 3)  el. paštas nijole.projektai@utenosrpmc.lt virtuvės ir baro įranga, naujausiomis viešbučių priežiūros priemonėmis became more interested in it.” tel. +30 3 with the newest kitchen and bar equipment, modern hotel maintenance bei prietaisais, mokėsi gaminti nacionalinius latvių ir norvegų patieka- e-mail nijole.projektai@utenosrpmc.lt means and devices, learned how to cook Latvian and norwegian dishes, Dotacija eurais lus, susipažino su Latvijos ir norvegijos maisto ruošimo, serviravimo Grant in Euros became familiarised with food preparation and serving customs and tra- 2 3 papročiais bei tradicijomis, patobulino užsienio kalbų žinias. 2 3 ditions of Latvia and norway, and improved their foreign language skills. P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Dalyvių skaičius Projekto iniciatoriai džiaugiasi užsimezgusiais stipriais bendradar- adVIce tO Other PartIcIPants the project initiators are happy about the strong relationships that Number of participants 2 biavimo ryšiais su užsienio partneriais: dalinamasi patirtimi, inicijuo- 2 were established with their overseas partners: they shared experiences „Jei yra galimybė ir noras – dalyvaukite partneriai jami nauji bendri projektai. “If you have the opportunity and willin- partners and new common projects were initiated. anykščių technologijos mokykla anyksciai Vocational school of technology, Lithuania stažuotėje. Tikrai nepasigailėsite. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras Vertintojai teigia, kad šis projektas vertas būti apdovanotas kaip koky- gness, take part in the placement. You Visaginas technology and business Vocational The assessors claim that this project is worthy to be awarded as a good education and training centre, Lithuania Všį alantos technologijos mokykla biškas, nes projekte sėkmingai įgyvendinti visi iškelti tikslai. Stažuotė quality project since all goals raised in the project were implemented. Public Institution alanta Vocational school of Prieš važiuodami į kitą šalį, uab „abuva“ prisidėjo prie dalyvių socializacijos gebėjimų sustiprinimo ir konkuren- won’t be sorry. Before going to another technology and business, Lithuania The placement contributed to the strengthening of the participants’ so- uab „utenos mėsa“ cingumo darbo rinkoje didinimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad nemaža uab “abuva”, Lithuania cialisation capabilities and enhancement of their competitiveness on the utenos apskrities viršininko administracija uab “utenos mėsa”, Lithuania pasidomėkite, koks ten oras, nes daugavpils tirdzniecibas skola, Latvija dalis stažuotojų buvo iš kaimiškų vietovių ir socialiai remtinų šeimų. Jie country, find out what the weather is like utena county governor’s administration, Lithuania labour market, in particular considering the fact that quite a few of the Luster vidaregaande skule, norvegija įgijo profesinių įgūdžių tarptautinėje aplinkoje, įgijo gyvenimo ir darbo trainees came from rural locations and socially supported families. They daugavpils tirdzniecibas skola, Latvia komandoje gebėjimų, sustiprino tarpkultūrinę kompetenciją. nebūtina prisikrauti daug rūbų.“ there, as it is not necessary to bring a lot Luster vidaregaande skule, norway acquired vocational skills in an international environment, mastered life and teamwork skills, and strengthened inter-cultural competence. rita kaminskaitė of clothes.” rita kaminskaitė 10 11
  • P I r m I n I O P r O f es I n I O Lyg m e n s m O ks L e I V I ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f P eO P L e u n d e r g O I n g I n I t I a L VO c at I O n a L t r a I n I n g Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika Work placement of deaf and hearing impaired pupils in German enterprises Projekto dalyvis andrej kirilov: Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų moksleivių praktika 12 klausos negalią turinčių jaunuolių 1 savaičių stažavosi įvairiose Project participant andrej kirilov: Work placement of deaf and hearing impaired pupils twelve hearing impaired young people went for a 1 week placement Vokietijos įmonėse Vokietijos įmonėse, kuriose gilino profesines žinias ir praktinius in German enterprises in different german enterprises where they advanced their vocational Lt/0/PL/1/0 Lt/0/PL/1/0 „Darbe labai daug bendravau su projekto rengėjas įgūdžius. “I communicated a lot at work with the Contractor knowledge and practical skills. staliaus ir apdailininko profesijas siekiantys įgyti moksleiviai turėjo students seeking to become professional joiners and carpenters uab „salo baltic International“ uab “salo baltic International” progą padirbėti naujais įrengimais ir medžiagomis, pasimokyti naujos were provided with an opportunity to work with modern equipment and kolektyvu ir neprigirdinčiais žmonėmis ir rinktinės g. , Lt-020 Vilnius gamybos kultūros. dvi viešbučio darbuotojo specialybės moksleivės staff members and hearing impaired rinktinės str. , Lt-020 Vilnius, Lithuania materials and to learn the new production culture. two students of the projekto kontaktinis asmuo project contact person naujų darbo metodų sėmėsi atlikdamos praktiką moderniuose Vokie- hotel management speciality studied new work methods by undergoing labai gerai juos suprasdavau. Išmokau tel. ( ~ ) 21 0 el. paštas ingasukaitiene@salo-baltic.lt tijos viešbučiuose. stažuotės metu dalyviai susipažino su užsienio people and understood them very well. Inga Šukaitienė tel. +30 210 a work placement in modern hotels in germany. during the placement šalies kultūra, išmoko geriau bendrauti, ėmė labiau pasitikėti savimi e-mail ingasukaitiene@salo-baltic.lt the trainees became familiarised with the overseas culture, learned dirbti su naujomis technologijomis.“ Dotacija eurais 2 ir savo profesiniais gebėjimais, sustiprėjo dalyvių motyvacija aktyviai I learned to work with new technologies.” Grant in Euros to communicate better, and boosted their self-confidence and trust in ieškotis darbo bei integruotis į visuomenę. 2 vocational skills. their motivation to actively seek work and become Dalyvių skaičius 12 užsienyje atliktą praktiką palankiai įvertino Vilniaus bei Šiaulių Number of participants integrated into society was enhanced. prekybos, pramonės ir amatų rūmai. tarptautinė darbo patirtis padėjo 12 the overseas placement was favourably assessed by Vilnius and partneriai adVIce tO Other PartIcIPants P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis visiems dalyviams sėkmingai įsidarbinti Lietuvoje. partners Šiauliai chamber of commerce, Industry and crafts. International experi- „Patariu klausyti ir labiau įsiklausyti profesinio mokymo centras Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras “I would recommend listening to and Vilnius Vocational rehabilitation centre for the deaf and the aurally Impaired, Lithuania ence helped all participates to successfully obtain a job in Lithuania. Didžiausias projekto privalumas – suteikta apčiuopiama nauda Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lithuanian centre of Vocational rehabilitation, Lithuania į mokytojų duodamus patarimus. salo+Partner berufliche bildung gmbh, Vokietija stažuotės dalyviams, nes jie turėjo galimybę atlikti profesinę praktiką following the advice given by the Vilnius chamber of commerce, Industry and crafts, Lithuania The greatest advantage of the project is tangible benefits provided to moderniose įmonėse. Stažuotė buvo vertinga socialinės integracijos salo+Partner berufliche bildung gmbh, germany the placement participants since they were offered an opportunity to patirtis moksleiviams, kurių negalia dažnai verčia juos likti socialinėje undergo vocational placement in modern companies. The placement Dalyvaukite projektuose ir mokykitės izoliacijoje. Pagirtina vykdančiosios organizacijos iniciatyva suteikti teachers more attentively, participating was a valuable social integration experience for students whose dis- papildomą parengimą dalyviams – paruošti vaizdo siužetą kaip jų ability frequently makes them stay in social isolation. An initiative of the kalbų.“ prisistatymą darbdaviui. in the project and learning foreign implementing organisation to provide the participants with additional preparation – a video as their introduction to the employer is particularly languages.” commendable. Loreta simanynaitė Loreta simanynaitė 12 13
  • s t u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I PLacements Of students praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų Improvement of practical skills in landscaping restruktūrizavime Projekto dalyvė Lina remezaitė: praktinių įgūdžių tobulinimas želdynų restruktūrizavime Projekto iniciatorius žemaitijos kolegija į 1 savaičių stažuotes užsie- Project participant Lina remezaitė: Improvement of practical skills in landscaping the project initiator žemaitijos college sent 12 students of the Lithua- Lt/0/PL/2/02 nio įmonėse siuntė 12 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Projektu Lt/0/PL/2/02 nian higher school for a 1 week placement in overseas companies. the „Grįžusi labiau domiuosi savo profesija. projekto rengėjas žemaitijos kolegija siekta tobulinti želdinių ir jų dizaino studijų programos studentų “Since coming back I am more interested Contractor žemaitijos college project was aimed at improving the practical skills of students attending praktinius įgūdžius želdynų projektavime, jų įrengimo ir priežiūros the planting and landscaping program in landscape design, organisa- L. Ivinskio g. , Lt-0311 rietavas L. Ivinskio str. , Lt-0311 rietavas, Lithuania organizavime. tion of landscape installation, and maintenance. Įgijau žinių ir daug patirties ir man labai projekto kontaktinis asmuo Projekto dalyviai turėjo puikias galimybes susipažinti su Ispanijos, in my vocation. I acquired knowledge project contact person the project participants had excellent opportunities to become famil- daiva jackūnienė daiva jackūnienė Lenkijos, Italijos želdynų ir jų kūrimo ypatumais, įgyti praktinio darbo iarized with plantings and landscape design in spain, Poland and Italy malonu savo patirtimi pasidalinti su tel. ( ~ ) 1 el. paštas zemko@zemko.lt įgūdžių realioje želdynų kūrimo aplinkoje. būsimieji želdinių ir jų and am very pleased to share my tel. +30 1 e-mail zemko@zemko.lt and acquire practical work skills in the landscape design environment. dizaino specialistai Italijoje darbavosi moderniose augalų dauginimo future planting and landscape design specialists worked in modern kitais žmonėmis.“ Dotacija eurais 3 laboratorijose, Ispanijoje restauravo martos mietelio senuosius rūmus experience with other people.” Grant in Euros 3 plant multiplication laboratories in Italy, restored an old mansion and Dalyvių skaičius ir jų sodus, Lenkijos Wroclavo miesto botanikos sode susipažino su Number of participants its gardens in the town of marta, became familiarised with a variety of 12 augalų įvairove bei jų priežiūra, parengė miesto savivaldybei detalų 12 plants and their maintenance in the botanical gardens of Wroclaw in P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s partneriai vaikų aikštelės apželdinimo projektą. adVIce tO Other PartIcIPants partners Poland, and prepared a detailed landscape design on the planting of the kauno kolegija dalyvių stažuotės metu rengtus projektus ir sukauptą informaciją, kaunas college, Lithuania children’s playground for the city municipality. „Imkite viską, ką duoda ši stažuotė, Vilniaus kolegija klaipėdos verslo ir technologijų kolegija išleistą mokslinės-praktinės studentų konferencijos „bendruomenių “Take everything that the placement Vilnius college, Lithuania klaipeda business and technology college, Lithuania Projects prepared by the participants during the placement, informa- želdinių ir sodybų teritorijų tvarkymo ir planavimo darbai“ medžiagą tion accumulated, and published materials of the scientific-practical ac tradustores, Ispanija ac tradustores, spain naudokitės proga pamatyti viską toje academia cordoba, Ispanija dėstytojai naudoja paskaitų metu. offers to you; use the opportunity to academia cordoba, spain student conference “territory arrangement and landscaping works in sistema turismo, Italija sistema turismo, Italy community plantings and homesteads” are used by the lecturers during futurum, Lenkija Vertintojų nuomone, projektas įgyvendintas kokybiškai dėl efektyvaus futurum, Poland the classes. šalyje, į kurią vykstate.“ administravimo, tinkamos nuolatinės projekto eigos priežiūros, plačios see everything in the country you are rezultatų sklaidos. Dalyviai įgijo vertingų profesinių įgūdžių (pvz., In the assessor’s opinion the project was implemented in good qual- Indrė budrytė stogų apželdinimo technologijos, miesto želdynų teritorijų ir parkų visiting.” ity because of efficient administration, proper supervision of the project priežiūros), kurie yra pakankamai nauji Lietuvos želdynų priežiūros course, and broad dissemination of the results. The participants acquired praktikoje, sukaupta kitų šalių unikali sektorinė patirtis. Indrė budrytė valuable vocational skills (e.g. in roof planting technology, maintenance of urban planting territories and parks) that are quite new in the Lithuanian maintenance practice of plantings, and unique sectoral experience of other countries was accumulated. 1 1
  • s t u d e n t ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I PLacements Of students Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje International practice in the audiovisual sector Projekto dalyvis dovydas Petravičius: Tarptautinė praktika audiovizualiniame sektoriuje Projektu siekta audiovizualinio sektoriaus studentams suteikti galimybę Project participant dovydas Petravičius: International practice in the audiovisual sector the project was aimed at providing students of the audiovisual sector Lt/0/PL/2/0 susipažinti su naujosiomis technologijomis, naudojamomis šiuolaikinėje Lt/0/PL/2/0 with an opportunity to become familiarized with the state of the art tech- „Šie keli mėnesiai, situacijų, įvykių projekto rengėjas Lietuvos muzikos ir teatro akademija audiovizualinių projektų gamyboje. jo metu 11 Lietuvos muzikos ir teatro “By the plenitude of events and situations Contractor Lithuanian academy of music and theatre nologies used in contemporary production of audio-visual projects. dur- bei Vilniaus dailės akademijų studentų pasisemti patirties vyko į Ispanijos ing the placement 11 students of the Lithuanian academy of music and gedimino pr. 2, Lt-01110 Vilnius gedimino av. 2, Lt-01110 Vilnius, Lithuania ir čekijos kino ir televizijos studijas bei reklamos agentūras. Vilnius academy of fine arts went to the movie and television studios gausumu prilygstantys vieneriems projekto kontaktinis asmuo dalyviai susipažino su kino, televizijos, reklamos agentūrų infrastruktū- these several months may be equated project contact person and advertisement agencies of spain and check republic. greta Zabukaitė greta Zabukaitė ra, darbo organizavimo metodais, išmoko dirbti su šiuolaikinėmis filma- the participants acquainted with the infrastructure of movie theatres, metams, prabėgo greitai, tačiau tai buvo tel. ( ~ ) 212 0 el. paštas studija@lmta.lt vimo, garso formavimo, montažo technologijomis, susipažino su audio- to a whole year. They passed quickly, tel. +30 2120 e-mail studija@lmta.lt advertisement agencies, and work organisation methods, mastered the vizualinių projektų biudžetų parengimo ypatumais, gamybinių santykių skills of contemporary shooting, montage technologies, familiarized nepakartojamas laikas, kai pažinau Dotacija eurais 3 3 specifika, užmezgė profesinių ryšių. yet we had an unforgettable time when Grant in Euros 3 3 with peculiarities for preparing the budgets of audiovisual projects, Dalyvių skaičius stažuočių čekijoje metu sukurti kino filmai – dienoraščiai pristatyti Number of participants specificity of production relations, established professional contacts. Ispanijos audiovizualinį sektorių ir pačią 11 visuomenei „skalvijos“ kino centre, surengta projekto dalyvių fotografijų I familiarized myself with the Spanish 11 movies – diaries created during placements in the check republic were partneriai paroda Ispanijos karalystės ambasadoje Vilniuje, stažuotės rezultatai partners introduced to the public in the “skalvija” movie theatre, and a photograph Ispaniją.“ Vilniaus dailės akademija pristatyti surengus Ispanijos festivalio „rec“ pristatymą Vilniuje. audiovisual sector and Spain itself.” Vilnius academy of fine arts, Lithuania exhibition of the project participants was arranged in the embassy of Všį Valstybės institucijų kalbų centras Public service Language centre, Lithuania spanish kingdom in Vilnius, whereas results of the placement were deliv- kino centras „skalvija“ “skalvija” movie theatre, Lithuania Geriausią įspūdį palieka individualūs stažuotės dalyvių pasiekimai. Sta- ered during the presentation of the spanish festival “rec” in Vilnius. north american Pictures, čekija north american Pictures, czech republic canal camp, Ispanija žuotės programos aprašymas liudija aktyvią praktiką, studentams pavyko canal camp, spain P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s adVIce tO Other PartIcIPants canal reus tV, Ispanija užmegzti asmeninių ryšių su Ispanijos ir Čekijos kino, televizijos, kultūros canal reus tV, spain The best impression is left by individual achievements of the placement eleven dreams bcn, Ispanija vadybos specialistais, dalyvaujama keliuose projektuose, kurie pratęsia šį eleven dreams bcn, spain participants. Description of the placement program witnesses an active „Pasisemkite visko, ką siūlo buvimas factotum barcelona s.L., Ispanija projektą. Be to, stažuotės dalyvių ataskaitos ir vaizdo filmai bei nuotraukos “Assimilate everything you are offered factotum barcelona s.L., spain practice. The students succeeded in establishing personal contacts with festival rec, Ispanija festival rec, spain taip pat liudija kūrybišką ir kartu praktišką požiūrį į stažuotę. Stažuotės the Spanish and Check specialists engaged in the movie, television, svečioje šalyje. Išnaudokite kiekvieną tarraco Visió, sL regional television, Ispanija dalyviams tai buvo svarbus etapas jų profesinėje karjeroje. Dar vienas in a host country. Use every day to get to tarraco Visió, sL regional television, spain culture management fields, and they participate in several projects projekto privalumas – plati ir tinkamai parinkta projekto rezultatų sklaida. where they continue this project. Besides, reports of the placement dieną kitai kultūrai ir žmonėms pažinti.“ know the culture and the people.” participants and video films and photographs also bespeak of a creative and at the same time pragmatic attitude towards the placement. For the giedrė simanauskaitė giedrė simanauskaitė placement participants it was a very important stage in their vocational career. Another advantage of the project is a broad and properly selected dissemination of the project results. 1 1
  • a b s O LV e n t ų I r j au n ų da r b u OtO j ų sta ž u O č I ų P r O j e k ta I P L a c e m e n t s O f yO u n g W O r k e r s a n d r ec e n t g r a d u at e s Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika practice in the application of international jauniems finansistams accounting standards for the young financiers Projekto dalyvis aleksandras bučys: Tarptautinių apskaitos standartų taikymo praktika siekdami kelti kvalifikaciją finansų srityje, įgyti patirties, tvarkant Project participant aleksandras bučys: practice in the application of international accounting seeking to advance qualification in the financial field, gain experience jauniems finansistams finansų apskaitą pagal tarptautinius apskaitos standartus (tas), į sta- standards for the young financiers how to handle financial accounting according to the International ac- Lt/0/PL/3/0 Lt/0/PL/3/0 „Manau, tokių projektų reikia jaunimui žuotes užsienyje vyko 11 kolegijų finansų srities absolventų bei įmonių “I think that the youth needs more such counting standards (Iac), 11 college graduates majoring in finance and projekto rengėjas Contractor jaunų darbuotojų. young company employees went for a placement overseas. Všį kolpingo kolegija kolping college kuo daugiau, nes tai geras įnašas į mūsų raguvos g. , Lt-2, kaunas dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kitų europos šalių finansine projects since this is a good input into raguvos str. , Lt-2 kaunas, Lithuania the participants had an opportunity to become familiarized with apskaita, įmonių administravimui naudojamomis informacinėmis siste- financial accounting of other european countries, information systems projekto kontaktinis asmuo project contact person momis, įgijo tarptautinių apskaitos standartų (tas) taikymo praktinių the future of all of us, all the more that used by the company administration, acquired practical skills in applying visų ateitį, juolab, kad visi keliai jau atviri elena mickūnaitė tel. ( ~ 3) 22 0030 įgūdžių, pagilino profesinės užsienio kalbos žinias. grįžę stažuotės elena mickūnaitė tel. +30 3 220030 the International accounting standards, and extended their knowledge in el. paštas info@kolping.lt dalyviai pritaikė naujas žinias savo įmonių veikloje. Projekto rezultatų all roads are already open and you only e-mail info@kolping.lt foreign vocational phraseology. upon return the placement participants ir tereikia norėti mokytis, ir sugebėti Dotacija eurais pagrindu parengta medžiaga kolegijose naudojama finansų apskaitos Grant in Euros applied their knowledge in the activities of their companies. the materials 22 0 paskaitų metu, supažindinant studentus su tarptautiniais apskaitos need a wish to study and be able to 22 0 prepared on the basis of the project results were used in colleges during įsisavinti tokių projektų naudą.“ Dalyvių skaičius standartais ir jų taikymo praktika užsienio šalyse. Number of participants the lectures on financial accounting when familiarizing the students with 11 assimilate the benefit of such projects.” 11 the International accounting standards and practice of their application partneriai Projekto privalumas – lygiavertė rezultatų nauda dalyviams ir projekte partners overseas. marijampolės kolegija dalyvavusioms organizacijoms. Stažuotojai iš regioninių kolegijų įgijo marijampolė college, Lithuania P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s utenos kolegija utena college, Lithuania profesinių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo įgūdžių tarptau- adVIce tO Other PartIcIPants An advantage of the project is equal benefit to the participants and žemaitijos kolegija žemaitijos college, Lithuania tinėje aplinkoje, kurie jiems suteikė daugiau pasitikėjimo ir savaran- organisations involved in the project. Trainees from the regional colleges „Visiems jauniems specialistams patariu V. Luotės firma „naujInta“ V. Luotė’s firm “naujInta”, Lithuania uab „juodasis gintaras“ kiškumo. Verslo įmonės pasirengė Tarptautinių apskaitos standartų “I would recommend that all young uab “juodasis gintaras”, Lithuania acquired skills in applying the international accounting standards in uab „kvistija“ įvedimui, kolegijos gavo vertingos medžiagos finansų apskaitos uab “kvistija”, Lithuania an international environment what boosted their self-confidence and važiuoti ir nebijoti! Pradžia visada sunki, kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmai paskaitoms. Projektas prisidėjo prie sėkmingo aukštųjų mokyklų specialists left the country and were not kaunas chamber of Industry, commerce and crafts, Lithuania independence. Business companies got prepared for the introduction of gesellschaft für europabildung e.V., Vokietija gesellschaft für europabildung e.V., germany hermes softLab, slovėnija ir verslo sektoriaus bei Lietuvos ir ES šalių įmonių ir organizacijų hermes softLab, slovenia the international accounting standards, and colleges received valuable tačiau patirtis ir įspūdžiai lieka visam dundee college, didžioji britanija bendradarbiavimo. afraid! The beginning is always difficult, dundee college, great britain materials for lectures on financial accounting. The project contributed Lancaster & morecambe college, didžioji britanija Lancaster & morecambe college, great britain to successful cooperation between the higher schools and the business gyvenimui.“ miller Insurance services Ltd, didžioji britanija yet experience and impressions stay for miller Insurance services Ltd, great britain sector, and Lithuanian and EU enterprises and organizations. natalija miller the whole life.” natalija miller 1 1
  • d ė s ty t O j ų , m O kym O s P ec I a L I st ų , į m O n I ų P e r s O n a LO Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I e xc h a n g e s O f h u m a n r e s O u r c e s m a n a g e r s , VO c at I O n a L t r a I n I n g P r O g r a m m e P L a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a I n e r s a n d O cc u Pat I O n a L g u I d a n c e s P ec I a L I s t s Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio Innovative and progressive vocational experience of the sewer šalių profesinio rengimo įstaigose ir siuvimo pramonės in the overseas vocational training institutions and sewing verslo įmonėse industry companies Projekto dalyvė Violeta Lukauskeinė: Inovatyvi ir pažangi siuvėjo profesinė patirtis užsienio projekto dalyviai, kėdainių regiono siuvimo profesijos mokytojos Project participant Violeta Lukauskienė: Innovative and progressive vocational experience of the sewer six project participants, kėdainiai region teachers of the sewing occupa- šalių profesinio rengimo įstaigose ir siuvimo pramonės bei siuvimo pramonės įmonių darbuotojai, turėjo galimybę tiesiogiai in the overseas vocational training institutions and sewing tion and sewing industry employees were provided with an opportunity verslo įmonėse industry companies „Mano moksleiviai noriai klausėsi Lt/0/ex/1/0 susipažinti su turkijos siuvimo sektoriaus naujausiomis technologijo- “My students willingly listened to the Lt/0/ex/1/0 to directly familiarize themselves with the newest technologies used in mis ir jų taikymu profesiniame mokyme. Projektu siekta įdiegti siuvėjo the turkish sewing sector and their application in the vocational training. projekto rengėjas Contractor profesijoje veiksmingesnę mokymo formą, kuri efektyviau tenkintų pasakojimų, kaip vyksta pamokos kėdainių profesinio rengimo centras šio sektoriaus darbdavių poreikius parengti aukštos kvalifikacijos stories how classes are conducted in kėdainiai Vocational training centre the project was aimed at introducing a more efficient training program for Šėtos g. 10, Lt- 11 kėdainiai Šėtos str. 10, Lt- 11 kėdainiai, Lithuania the sewer that would meet the demands of the employers of this sector to darbininką. Turkijoje. Visi kartu mokėmės siuvinėti projekto kontaktinis asmuo Vilija bakutytė Vizito į turkijos mokymo bei siuvimo įmones metu dalyviai susipaži- Turkey. All of us were learning together project contact person Vilija bakutytė prepare high qualification sewing industry workers more effectively. during the visit to the turkish training and sewing companies, the tel. ( ~ 3) 33 1 no su šios šalies siuvėjų profesinio rengimo ir praktinio mokymo orga- tel. +30 3 331 erdviniu būdu.“ el. paštas vilij@takas.lt nizavimu įmonėse, taikomais mokymo metodais ir metodine medžiaga. how to embroider in the spatial way.” e-mail vilij@takas.lt participants got familiarized with the organisation of vocational training for sewers and organization of practical work in the companies of that Dotacija eurais dalyviai įsisavino siuvinėjimo techniką, dirbant universaliomis siuvimo Grant in Euros 3 3 country, applicable teaching methods and methodological materials. mašinomis, drabužių mazgų naujas technologijas, džinsinių gaminių Dalyvių skaičius Number of participants the participants mastered an embroidery technology working with the P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s siuvimo ir apdailos procesą, audinių marginimo techniką ir kt. įgytą adVIce tO Other PartIcIPants  universal sewing machines, new technologies of cloth knots, sewing and patirtį apibendrino rengdami naują metodinę medžiagą. trimming technology of denim articles, fabric colouration technology, etc. „Labai svarbu įgyti tos šalies, partneriai dieveniškių žemės ūkio mokykla “It is very important to acquire partners dieveniskes agriculture school, Lithuania the experience gained was generalised by preparing a new methodologi- Vertintojai teigia, kad projektas gali būti laikomas pavyzdiniu visais kėdainių profesinio rengimo centras kėdainiai Vocational training centre, Lithuania cal material. į kurią važiuojate, kalbos pradmenų, uab „texdan“ aspektais. Jo metu visiškai įgyvendinti dalyvių bei organizacijų lūkes- experience of a country where you are uab “texan”, Lithuania uab „naujasis kaspinas“ čiai ir poreikiai, nauda visoms šalims konkreti ir vertinga. Projektas uab “naujasis kaspinas”, Lithuania uab „jugunda“ paskatino parengti metodinę medžiagą įvairiomis siuvimo temomis. Ši uab “jugunda”, Lithuania The assessors claim that the project may be considered exemplary in all pasidomėti šalies kultūra ir papročiais.“ kocasinan kiz meslek Lisesi, turkija medžiaga naudojama siuvėjo profesijos mokymo procese, papildomo going, learn the basic language skills, kocasinan kiz meslek Lisesi, turkey respects. During it expectations and needs of the participants and or- gurkar trkstil konfeksiyon urunleri san.vetic.a.s, turkija gurkar trkstil konfeksiyon urunleri san.vetic.a.s, turkey ugdymo užsiėmimų metu. Projektas sudarė sąlygas profesinio mokymo ganisations were completely implemented, and the benefit to all parties saulutė misevičienė ketencioglu tekstil Vegiam san.ve tic.a.s, turkija ir verslo organizacijų bendradarbiavimui. become interested in the country’s ketencioglu tekstil Vegiam san.ve tic.a.s, turkey is specific and valuable. The project motivated to prepare methodologi- cal materials on different sewing subjects. This material is used in the culture and customs.” teaching process for the sewer’s occupation, during additional training classes. The project established conditions for cooperation between saulutė misevičienė vocational training and business organisations. 20 21
  • d ė s ty t O j ų , m O kym O s P ec I a L I st ų , į m O n I ų P e r s O n a LO Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I e xc h a n g e s O f h u m a n r e s O u r c e s m a n a g e r s , VO c at I O n a L t r a I n I n g P r O g r a m m e P L a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a I n e r s a n d O cc u Pat I O n a L g u I d a n c e s P ec I a L I s t s Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/vadybinių project for exchange in experience of the technical and administrative/ mokymo specialistų patirties mainų su Europos muzikiniais teatrais management teaching specialists of the Lithuanian music theatres bei festivaliais projektas with the European music theatres and festivals Projekto dalyvė Lina stankevičiūtė: Lietuvos muzikinių teatrų techninių bei administracinių/ Projektas suvienijo trijų didžiausių Lietuvos miestų muzikinių teatrų Project participant Lina stankevičiūtė: project for exchange in experience of the technical and the project united the specialists of three music theatres of major vadybinių mokymo specialistų patirties mainų su Europos administrative/management teaching specialists of the Lithuanian specialistus, siekiančius kelti savo kvalifikaciją stažuojantis europos Lithuanian cities seeking to advance their skills during placement in muzikiniais teatrais bei festivaliais projektas music theatres with the European music theatres and festivals „Mainų vizitas užsienyje praplėtė mano Lt/0/ex/1/03 teatruose. Projektu siekta užsienyje įgyta patirtimi dalintis su kitais “An exchange visit overseas expanded Lt/0/ex/1/03 the european theatres. the project was aimed at sharing experiences teatrų specialistais, naujomis idėjomis papildyti dabartinį Lietuvos Contractor gained overseas with the specialists of other theatres, supplementing projekto rengėjas mokymo institucijose taikomą teatrų darbuotojų rengimo modelį bei the current model for preparing the theatre workers applicable in the supratimą apie mokymosi ir nuolatinio Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras a. Vienuolio g. 1, Lt-0110 Vilnius inicijuoti naujų mokymo programų kūrimą. my understanding of the importance Lithuanian national Opera and ballet theatre a. Vienuolio str. 1, Lt-0110 Vilnius, Lithuania Lithuanian teaching institutions and to initiate preparation of the new projekto kontaktinis asmuo dalyviai – muzikinių teatrų administracijos darbuotojai, techninių project contact person teaching programs. tobulėjimo profesinėje veikloje svarbą, neringa Šakinienė tarnybų specialistai bei meninių kolektyvų darbuotojai – vizitų metu of training and continual advancement neringa Šakinienė tel. ( ~ ) 21 3 tel. +30 213 during the visits the participants - administration workers of music el. paštas n.sakiniene@opera.lt ne tik įgijo daugiau profesinių žinių, patirties ir praktikos, parsivežė e-mail n.sakiniene@opera.lt theatres, specialists of the technical services and artists collectives - not paskatino ieškoti modernesnių savo naudingos medžiagos, bet ir pasitikėjimo savo jėgomis, patobulino of skills in the vocational activity, Grant in Euros only acquired more profound vocational knowledge, skills and practice, Dotacija eurais 3 2 užsienio kalbos įgūdžius. įgytą patirtį dalyviai taiko savo kasdieniame 3 2 brought back useful materials, but also boosted confidence in their abilities, profesinės veiklos metodų.“ Dalyvių skaičius darbe, organizacijų struktūrų ir darbo tvarkos tobulinime, papildė savo encouraged to look for more modern Number of participants improved foreign language skills. the experience gained is applied by the 2 mokymo programas/paskaitas, kurias dėsto studentams aukštosiose 2 participants in their daily life, in the improvement of organization structure partneriai mokyklose. Projekto metu užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai methods of my vocational activity.” partners and work order. they supplemented their teaching programs/lectures which kauno valstybinis muzikinis teatras kaunas state music theatre, Lithuania P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s su užsienio šalių teatrais, planuojami nauji bendri projektai. are delivered to the students of higher schools. close cooperation contacts klaipėdos valstybinis muzikinis teatras klaipėda state music theatre, Lithuania bregenzer festspiele gmbh, austrija bregenzer festspiele gmbh, austria with overseas theatres were established, and new common projects are „Naudokitės viskuo, ką pasiūlo Opernhaus graz gmbh, austrija Volksoper Wien, austrija Vertintojai teigia, kad stipriosios projekto pusės siejamos su gera adVIce tO Other PartIcIPants Opernhaus graz gmbh, austria Volksoper Wien, austria planned. projekto vadyba, kurią galima laikyti pavyzdine. Projektas pasižymėjo théâtre royal de La monnaie, belgija théâtre royal de La monnaie, belgium dideliu partnerių (3 siunčiančiosios ir 17 priimančiųjų organizaci- priimančioji organizacija, įveikite kalbos cOm-Pars Ltd., čekija narodni divadlo, čekija jų – teatrų) ir dalyvių (29) skaičiumi, tad projekto vadybos grupei teko “Make use of everything that the host cOm-Pars Ltd., czech republic narodni divadlo, czech republic The assessors claim that the strong points of the project are associated with the good project management which may be deemed exemplary. The project badisches staatstheater karlsruhe, Vokietija įdėti nemažai pastangų, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. badisches staatstheater karlsruhe, germany barjerą ir visko klauskite, klauskite.“ deutsche Oper am rhein, Vokietija Įgyvendinta plati ir efektyvi projekto rezultatų sklaida, apimanti tiek organisation offers to you, overcome the deutsche Oper am rhein, germany distinguished for a great number of partners (3 sending and 7 host organi- komische Oper berlin, Vokietija komische Oper berlin, germany sations – theatres) and participants (29), therefore the project manage- Oper frankfurt, Vokietija organizacijų, mokymo įstaigų, tiek nacionalinį lygmenį. Oper frankfurt, germany ment group had to put a lot of efforts to implement the project successfully. Vaiva grinienė gran teatre del Liceu, Ispanija language barrier, and ask, ask about gran teatre del Liceu, spain A broad and efficient dissemination of the project results covering both Opera Ireland, airija Opera Ireland, Ireland Latvijas nacionala Opera, Latvija Latvias nacionala Opera, Latvia the organisation, educational institution level and the national level was den norske Opera, norvegija everything.” den norske Opera, norway implemented. artsworld Presentations Ltd, didžioji britanija artsworld Presentations Ltd, great britain royal Opera house, didžioji britanija royal Opera house, great britain Welsh national Opera, didžioji britanija Vaiva grinienė Welsh national Opera, great britain 22 23
  • d ė s ty t O j ų , m O kym O s P ec I a L I st ų , į m O n I ų P e r s O n a LO Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I e xc h a n g e s O f h u m a n r e s O u r c e s m a n a g e r s , VO c at I O n a L t r a I n I n g P r O g r a m m e P L a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a I n e r s a n d O cc u Pat I O n a L g u I d a n c e s P ec I a L I s t s Tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas Training of international freight drivers in the EU countries ES šalyse ir mokymo programos rengimas Lietuvoje and elaboration of the teaching program Projekto dalyvė giedrė Šutinytė: Tarptautinių gabenimų (krovinių) vairuotojų mokymas 22 vairuotojų profesijos mokymo specialistai iš Lietuvos organizacijų Project participant giedrė Šutinytė: Training of international freight drivers in the EU countries and twenty-two driver training specialists from Lithuanian organisations ES šalyse ir mokymo programos rengimas Lietuvoje lankėsi Vokietijos, danijos, Prancūzijos bei Latvijos įmonėse ir domėjo- elaboration of the teaching program visited companies in germany, denmark, france and Latvia and were „Sukaupta nemažai medžiagos, kurią Lt/0/ex/1/0 si šių šalių patirtimi, rengiant vairuotojus. “Quite a lot of materials were compiled Lt/0/ex/1/0 interested in the experience of these countries in the training of drivers. projekto rengėjas dalyviai praktiškai susipažino su es šalių direktyvomis vairuotojų Contractor the participants got practical knowledge of the eu directives in the galima panaudoti rengiantis paskaitoms Všį Šiaulių darbo rinkos mokymo centras ruošimo įstaigose, sužinojo apie skaitmeninių tachografų diegimą which may be used for preparing for Šiauliai Labour market training centre driver training institutions, learnt about the introduction of digital tacho- dvaro g. 1a, Lt-1 Šiauliai dvaro str. 1a, Lt-1 Šiauliai, Lithuania es šalyse, pagilino žinias tarptautinių krovinių gabenimų vairuotojų graphs in the eu countries, extended their knowledge in the field of bei kuriant naują mokymo programą. projekto kontaktinis asmuo mokymo srityje, išsiaiškino pavojingų krovinių vežimo keliais pagal the lectures and developing a training project contact person training international freight drivers, cleared out the application of rules eglė Lingaitienė eglė Lingaitienė adr taisyklių taikymą es šalyse. naujas žinias dalyviai – vairuotojų program. Having familiarized ourselves for the carriage of hazardous goods according to adr rules. the par- Susipažinę su naujovėmis, mokymo tel. ( ~ 1) 2 21 ruošimo specialistai – pritaiko darbe, dalinasi su savo mokiniais. api- tel. +30 1 221 ticipants – driver training specialists apply the new knowledge at work e-mail mokymassdrmc@splius.lt el. paštas mokymassdrmc@splius.lt bendrinus vizito rezultatus, buvo sukurta nauja „tarptautinių gabeni- with the novelties, we will try to make our and share it with the students. after generalising the visit results a new procesą stengsimės daryti efektyvesnį Dotacija eurais mų (krovinių) vairuotojo“ mokymo programa. Grant in Euros teaching program for an “international freight driver” was developed. 1 00 teaching process more modern.” 1 00 ir modernesnį.“ Dalyvių skaičius Vertintojų nuomone, pagrindinis projekto privalumas – parengta iš- Number of participants In the assessors’ opining the main advantage of the project is that a 22 22 sami vizito programa ir patikimi partneriai, kurie gerai atitiko projekte comprehensive visit program was developed and the partners were keltus tikslus. Pasiekti rezultatai visiškai tenkino dalyvių poreikius. partners reliable who met the goals raised in the project quite well. The results partneriai adVIce tO Other PartIcIPants Vizitų metu dalyviai susipažino su specifine, jiems rūpima informacija Lithuanian labour market training authority achieved fully satisfied the demands of participants. During the visits P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarptautinių gabenimų vairuotojų mokymo srityje. Parengta nauja mo- “I would recommend that participants uab “Šiaulių tiekimo bazė”, Lithuania uab kaunas naujamiestis Labour market training centre, the participants got familiarized with specific information in the field of „Kitiems dalyviams patarčiau ypač gerai uab „Šiaulių tiekimo bazė“ kymo programa, kuri bus naudojama darbo rinkos mokymo centruose. Lithuania teaching the international freight drivers they were interested in. A new uab kauno naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras obtain a good knowledge of professional klaipėda Labour market training centre, Lithuania teaching program was developed that will be used for teaching at the įsigilinti į profesinius terminus užsienio Všį klaipėdos darbo rinkos mokymo centras Panevėžys Labour market training centre, Lithuania labour market centres. Všį Panevėžio darbo rinkos mokymo centras phraseology in a foreign language so Šiauliai Labour market training centre, Lithuania kalba, kad būtų galima kuo geriau suprasti Všį Šiaulių darbo rinkos mokymo centras Vilnius naujininkai Labour market training centre, Lithuania Všį Vilniaus naujininkų darbo rinkos mokymo centras that specificity of activities of the host gesellschaft für berufliche bildung kalka mbh & co. kg, priimančiosios organizacijos veiklos gesellschaft für berufliche bildung kalka mbh & co. kg, Vokietija euc sjaelland, danija organisation and information conveyed germany euc sjaelland, denmark groupe Promotrans, Prancūzija specifiką bei perduodamą informaciją.“ biedriba Latvijas profesionālo autoskolu federacija, Latvija could be assimilated as well as possible.” groupe Promotrans, france biedriba Latvias profesionālo autoskolu federacija, Latvia georgijus Šumskis georgijus Šumskis 2 2
  • d ė s ty t O j ų , m O kym O s P ec I a L I st ų , į m O n I ų P e r s O n a LO Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I e xc h a n g e s O f h u m a n r e s O u r c e s m a n a g e r s , VO c at I O n a L t r a I n I n g P r O g r a m m e P L a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a I n e r s a n d O cc u Pat I O n a L g u I d a n c e s P ec I a L I s t s Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų professional skill advancement in vocational rehabilitation kvalifikacijos kėlimas, taikant novatoriškas veiklas of the disabled by applying innovative activities Projekto dalyvė asta Vaitkevičienė: Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos Projekto iniciatorius Šiaulių universitetas į bendrą projektą subūrė Project participant asta Vaitkevičienė: professional skill advancement in vocational rehabilitation the project initiator Šiauliai university involved Lithuanian organisa- kėlimas, taikant novatoriškas veiklas Lietuvos organizacijas ir į mainų vizitus užsienyje siuntė neįgaliųjų pro- of the disabled by applying innovative activities tions and sent to the overseas exchange visits the specialists of these Lt/0/ex/1/03 Lt/0/ex/1/03 „Supratau, kad neįgaliųjų profesinis projekto rengėjas fesinės reabilitacijos srityje dirbančius šių organizacijų specialistus. “I understood that vocational and Contractor organisations working in vocational rehabilitation of the disabled. Šio projekto metu dalyviai susipažino su profesinės reabilitacijos sis- during the project the participants got familiarized with the vocational Šiaulių universitetas Šiauliai university temomis didžiojoje britanijoje, danijoje ir Vokietijoje, ypatingą dėmesį rehabilitation systems in great britain, denmark and germany, and paid rengimas turi būti glaudžiai susijęs su Vilniaus g. , Lt-2 Šiauliai skyrė profesinio konsultavimo ir paramos įsidarbinant klausimams. educational training of the disabled should Vilniaus str. , Lt-2 Šiauliai, Lithuania special attention to the issues of vocational guidance and support dur- projekto kontaktinis asmuo project contact person Parengta „neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų kva- ing employment. darbo rinkos reikalavimais ir jokiu būdu doc. dr. Ingrida baranauskienė tel. ( ~ 1) 00 lifikacijos kėlimo programa“, skirta specialistams, dirbantiems su be closely associated with the labour asst. Prof., dr. Ingrida baranauskienė tel. +30 1 00 “a program for the advancement of vocational skills of specialists in el. paštas all@cr.su.lt neįgaliais asmenimis. ji įgyvendinama Šiaulių universiteto tęstinių e-mail all@cr.su.lt vocational rehabilitation of the disabled” was developed designated for tarp šių veiksnių negali būti didelio Dotacija eurais studijų institute. Pagal projekto veiklas sukurtas vaizdo filmas, skirtas market demands and no way there could Grant in Euros the specialists working with the disabled persons. It is implemented in 30 0 socialiniams ir specialiesiems pedagogams rengti Šiaulių universiteto 30 0 the continuing studies Institute of Šiauliai university. a video film was atotrūkio.“ Dalyvių skaičius socialinės gerovės ir negalios studijų fakultete. su projekto rezultatais be a great gap between these factors.” Number of participants created according to the project activity types designated for the prepa- 21 ir jų taikymo galimybėmis Lietuvos mokslininkai ir praktikai turėjo 21 ration of social and special pedagogues at the faculty of social Welfare partneriai galimybę susipažinti mokslinėje-praktinėje konferencijoje. partners and disability studies of Šiauliai university. the Lithuanian scientists Lietuvos moterų su negalia bendrija Lithuanian association of disabled Women, Lithuania and practitioners were provided with an opportunity to become familiar- P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s adVIce tO Other PartIcIPants Šiaulių darbo birža Šiauliai labour market, Lithuania, Lithuania Vertintojai pastebi, kad projekte aiškiai apibrėžtas, koncentruotas ized with the project results and possibilities of their application at the Šiaulių neprigirdinčiųjų klubas „auditus“ Šiauliai club of people with hearing impairment “auditus”, „Nebijokite sunkumų kelionėje ir svečioje Všį Šiaulių ir tauragės aklųjų ir silpnaregių taryba tikslas, gera, stipri, tikslinė partnerystė tiek tarp Lietuvos, tiek užsienio “Do not be afraid of difficulties on the trip Lithuania scientific-practical conference. stiftung rehabilitationszentrum türinger Wald, Vokietija organizacijų. Projektas bendrai veiklai apjungė mokslo, darbo rinkos ir Šiauliai and tauragė council of the blind and people with vision scuola centrale formazione – scf, Italija viešąsias organizacijas, susijusias su neįgaliųjų reabilitacija. Bendra- impairment, Lithuania The assessors noted that a clear, concentrated goal was defined in the šalyje. Gauta asmeninė ir profesinė patirtis manchester metropolitan university, didžioji darbiavimas tęsiamas, inicijuojant naujus projektus. and in a host country. The personal and stiftung rehabilitationszentrum türinger Wald, germany project, and good, strong, target partnership both between the Lithua- britanija scuola centrale formazione – scf, Italy nian and the overseas organisations was established. The project united bei naujos kultūros pažinimo džiaugsmas vocational experience gained and the joy manchester metropolitan university, great britain for common activities scientific, labour market and public organisations associated with rehabilitation of the disabled. Cooperation is continued atpirks visus galimus sunkumus.“ of discovering a new culture will pay off by initiating new projects. marius daugėla your all possible hardships.” marius daugėla 2 2
  • d ė s ty t O j ų , m O kym O s P ec I a L I st ų , į m O n I ų P e r s O n a LO Va d OV ų m a I n ų P r O j e k ta I e xc h a n g e s O f h u m a n r e s O u r c e s m a n a g e r s , VO c at I O n a L t r a I n I n g P r O g r a m m e P L a n n e r s a n d m a n a g e r s , t r a I n e r s a n d O cc u Pat I O n a L g u I d a n c e s P ec I a L I s t s Namas House Projekto dalyvis antanas žemgulys: Namas Projektu siekta gerinti paslaugų sferos darbuotojų: statybininkų, Project participant antanas žemgulys: House the project was aimed at improving the quality of vocational training of Lt/0/ex/1/0 mūrininkų, elektrikų, stalių, apdailininkų, baldžių, valymo darbuoto- Lt/0/ex/1/0 workers in the services sphere: builders, bricklayers, electrical engi- „Vizito metu pamačiau, koks turi projekto rengėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla jų, kambarinių, teikiančių su namu susijusias paslaugas, profesinio “During the visit I saw what cooperation Contractor Šilutė tourism and services business school neers, joiners, carpenters, furniture makers, cleaning workers, house- rengimo kokybę. maids who provide associated services in the house. Lietuvininkų g. 2, Lt-12 Šilutė Lietuvininkų str. 2, Lt-12 Šilutė, Lithuania savaitės trukmės vizituose į suomijos ir estijos mokymo organizaci- a week long visit to educational organisations in finland and estonia būti mokyklos ir verslo įmonės projekto kontaktinis asmuo jas 20 projekto dalyvių susipažino su šių šalių patirtimi, rengiant pas- between the school and the business project contact person enabled 20 project participants to become familiarized with experience aurelija mikalauskienė aurelija mikalauskienė laugų sferos darbuotojus, mokyklų praktinio mokymo bazėmis ir moks- of these countries in training employees for the services sphere of activ- bendradarbiavimas, kad profesinis tel. ( ~ 1) 1 3 el. paštas aurelija_mika@yahoo.com leivių praktikos organizavimu. apsilankę verslo įmonėse, susipažino enterprise should be like in order to tel. +30 1 13 e-mail aurelija_mika@yahoo.com ity, practical training facilities at schools and organisation of students’ su naujausiomis technologijomis, moksleivių įdarbinimo specifika, placement. having visited business companies, the participants got mokymas būtų efektyvus.“ Dotacija eurais 12 00 analizavo užsienio šalių mokymo ir verslo įmonių bendradarbiavimo make vocational training efficient.” Grant in Euros 12 00 familiarized with the newest technologies, specificity of employing the Dalyvių skaičius profesiniame mokyme patirtį. Number of participants students, analyzed experience of cooperation between overseas educa- 20 Po vizitų dalyviai pateikė rekomendacijas ar patobulino mokymo 20 tional institutions and business companies in the vocational training. P at a r I m a I k I t I e m s d a Ly V I a m s partneriai programas, parengė naujas praktines užduotis, papildė pamokas nau- adVIce tO Other PartIcIPants partners following the visits the participants put forward recommendations or Liepio firma „stamela“ jai atsivežta medžiaga. remiantis suomių pavyzdžiu, Šilutės turizmo Liepis’ firm “stamela”, Lithuania improved the teaching programs, developed new practical tasks, sup- „Patarčiau prieš vykstant vizito Šilutės senelių globos namai uab „energetikos objektų statyba“ ir paslaugų verslo mokykloje įrengtos apdailininkų praktinio mokymo “I would recommend recapitulating Šilutė senior home, Lithuania uab “energetikos objektų statyba”, Lithuania plemented classes with the new materials brought. based on the finnish dirbtuvės, medienos apdirbimo praktinio mokymo technologinė linija. example, a workshop for practical training of carpenters and a techno- Šilutės rajono pedagogų švietimo centras Šilutė district teachers educational center, Lithuania pasikartoti užsienio kalbos žinias. narva Vocational training centre, estija foreign language skills before going on narva Vocational training centre, estonia logical wood processing line for practical teaching were installed in the kotka Vocational Institute, suomija Pagrindiniai projekto privalumai sietini su akivaizdžia nauda projekto kotka Vocational Institute, finland Šilutė tourism and services business school. dalyviams ir organizacijoms, gera rezultatų sklaida, sklandžiai vyku- Tai padės sukaupti kuo daugiau siais mainų vizitais. Projektas svarbus ir tuo, kad jame bendradarbiavo a visit. This will help accumulate more The main advantages of the project are associated with manifest benefit mokymo įstaiga ir verslo sektorius. Projekto įgyvendinimas leido toliau to the participants and organisations, good dissemination of the results, naudingos informacijos iš plėtoti bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos partneriais, įgyven- useful information from employees of and smoothly arranged exchange visits. The project is important in the dinti naujus projektus. sense that an educational institution and the business sector cooperated priimančiosios organizacijos the host organisation.” together. Implementation of the project enabled further expansion of cooperation with overseas and Lithuanian partners and implementation darbuotojų.“ edita endrulienė of new projects. edita endrulienė 2 2
  • LT/05/EX/1/0887 LT/05/PL/1/0897 LT/05/PL/3/0895 LT/05/EX/1/0883 LT/05/EX/1/0873 LT/05/EX/1/0883 LT/05/PL/3/0895 LT/05/PL/2/0964 LT/05/EX/1/0873 LT/05/EX/1/0889 LT/05/EX/1/0887 LT/05/EX/1/0883 LT/05/EX/1/0873
  • Leonardo da Vinci geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius tel.: ( ) 21 02, 212 33 faksas: ( ) 2 13 el. paštas: leonardo@smpf.lt, www.smpf.lt Šis leidinys finansuojamas remiant europos komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 32