การสื่อสารภายในองค์กร

6,119 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,119
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสื่อสารภายในองค์กร

 1. 1. การสื่อสารภายในองค์กร บรรยายโดย อ.สมิทธิ์ บุญชุติมาเรียบเรียงจาก เอกสารของ รศ.กรรณิการ์ อัศวดรเดชา 1
 2. 2. องค์กร: คำจำกัดควำม• การรวบรวม หรื อระบบของปั จเจกบุคคลซึงแสวงหา ่ เพื่อให้ สาเร็จตามเปาหมายที่วางไว้ โดยลาดับชันของ ้ ้ ตาแหน่งและการแบ่งงานกันทา 3
 3. 3. การแบ่งงานกันทา ทาให้เกิดการ ทางานเฉพาะ เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ แต่ละหน้าที่ตองการการดูแลเฉพาะ ้Division of labor 4
 4. 4. Span of control ขอบเขตการควบคุม (Span of Control) : การจากัดอานาจหน้าที่ของผูควบคุมดูแลแต่ละคน ้ 5
 5. 5. การควบคุมรู ปปิ รามิด 6
 6. 6. การควบคุมรูปปิรามิด1. เจ้าหน้าที่คนไหนขึ้นอยู่กับใคร2. ระบบเป็นทางการ (บนลงล่าง, ล่างขึ้นข้างบน) ที่เรียกว่า สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)3. ระบบอย่างไม่เป็นทางการ (นอกเหนือจากสายการบังคับบัญชา)4. สมาชิกต้องปฏิบัติตามบทบาทที่คาดหวัง
 7. 7. Post-industrial society 9
 8. 8. A service industry is based more on a person- to-person relation rather than a man-to-machine relation” Denial Bell (1969,p.1) SociologistPost-industrial society 10
 9. 9. SERVICES Trade Finance Real estate Transportation Education Health Research GovernmentPost-industrial society 11
 10. 10. ? % PERCENT BELIEVED THERE WAS A DEFINITE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION AND EMPLOYEE PRODUCTIVITYIMPORTANCE OFCOMMUNICATION 12
 11. 11. 96 % PERCENT BELIEVED THERE WAS A DEFINITE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION AND EMPLOYEE PRODUCTIVITYIMPORTANCE OFCOMMUNICATION 13
 12. 12. ความสาคัญของการสื่อสารหน้าที่ของผู้บริหาร คือ พัฒนาและรักษาระบบการสื่อสาร(Chester Barnard)ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร และผลผลิตของพนักงานเมื่อถามผู้จัดการ และบุคลากรที่รับผิดชอบในองค์กรธรุกิจว่าใช้เวลาไปในการสื่อสารเท่าไหร่ คาตอบคือ ร้อยละ 85-99 และส่วนมากตอบว่า มากกว่าร้อยละ 90
 13. 13. คุณสมบัติที่ผู้บริหารต้องการจากผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ (ของจานวนผู้ตอบ)ทักษะในการสื่อสารด้วยคาพูดและการเขียน 83.5ทักษะในความเป็นผู้นา 79.7ทักษะในการวิเคราะห์ 75.3ความสามารถในการทางานเป็นทีม 71.4ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 65.9ความรู้สึกรับผิดชอบทางสังคม อาชีพ และจริยธรรม 64.3การจัดการการเงิน 46.7
 14. 14. Japanese Organization American OrganizationLifetime Employment Short-term employmentSlow Evaluation and Promotion Rapid Evaluation and PromotionNon-Specialized Career Path Specialized Career PathImplicit Control Mechanisms Explicit Control MechanismsCollective Decision Making Individual Decision MakingCollective Responsibility Individual ResponsibilityWholistic Concern Segmented Concern 16
 15. 15. 17
 16. 16. ประเภทของการสื่อสาร 1. การสื่อสารการควบคุมดูแล (Supervisory Communication) 2. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) 3. การสื่อสารจากล่างขึ้นสู่บน (ประสิทธิภาพ,อานาจ) 4. การสื่อสารตามแนวนอน 5. การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ
 17. 17. ปัจจัยความพึงพอใจในการสื่อสาร 1. การสื่ อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยัง ผู้ใต้ บังคับบัญชา 2. การสื่ อสารจากบนลงล่ าง 3. การรั บรู้ ของผู้บังคับบัญชาในเรื่ องการ สื่ อสารกับผู้ใต้ บังคับบัญชา 4. การสื่ อสารจากล่ างขึนบน้ 5. ความเชื่ อมันในข้ อมูลข่ าวสาร ่
 18. 18. DOWNWARD COMMUNICATION 20
 19. 19. เกมบอกต่อ (10 นำที)• สำหรั บคนที่หนึ่ง ท่านมีเวลา 1 นาที จงอ่านข้ อความต่อไปนี ้ให้ กบเพื่อนคนถัดไป แล้ วคืน ั แผ่นกระดาษนี ้ให้ กบวิทยากร ั• สำหรั บคนที่สองจนถึงคนสุดท้ ำย หลังจากที่ท่านได้ ยินข้ อความจากเพื่อนแล้ ว ให้ จาข้ อความให้ ดีแล้ ว เขียนข้ อความที่จาได้ ลงในพื ้นที่ด้านล่างนี ้ (1 นาที) จากนันให้ ท่านอ่านข้ อความที่ท่านเขียนไว้ ให้ กบเพื่อนคนถัดไป (1 นาที) ้ ั โดยไม่ให้ เพื่อนเห็นหรื อคัดลอก แล้ วคืนแผ่นกระดาษให้ วิทยากรประจากลุม ่ 21
 20. 20. เกมบอกต่อ 2 (10 นำที)• สำหรั บคนที่หนึ่ง ท่านมีเวลา 1 นาที จงอ่านข้ อความต่อไปนี ้ให้ กบเพื่อนคนถัดไป แล้ วคืน ั แผ่นกระดาษนี ้ให้ กบวิทยากร ั• สำหรับคนที่สองจนถึงคนสุดท้ ำย หลังจากที่ท่านได้ ยินข้ อความจากเพื่อนแล้ ว ให้ จาข้ อความให้ ดีแล้ ว เขียนข้ อความที่จาได้ ลงในพื ้นที่ด้านล่างนี ้ (1 นาที) ตรวจทำนและแก้ ไขกับคนในลำดับเดียวกันของกลุ่มอื่น (1 นาที) จากนันให้ ท่านอ่านข้ อความที่ท่านเขียนไว้ ให้ กบเพื่อนคนถัดไป (1 นาที) ้ ั โดยไม่ให้ เพื่อนเห็นหรือคัดลอก แล้ วคืนแผ่นกระดาษให้ วิทยากรประจากลุม ่ 22
 21. 21. เกมบอกต่อ 3 (10 นำที)• สำหรั บคนที่หนึ่ง ท่านมีเวลา 1 นาที จงอ่านข้ อความต่อไปนี ้ให้ กบเพื่อนคนถัดไป แล้ วคืน ั แผ่นกระดาษนี ้ให้ กบวิทยากร ั• สำหรับคนที่สองจนถึงคนสุดท้ ำย ระหว่ ำงที่ท่ำนได้ ยินข้ อควำมจำกเพื่อน ก็ให้ เขียนข้ อควำมที่ได้ รับลงใน พืนที่ด้ำนล่ ำงนี ้ (1 นาที) ้ ตรวจทำนและแก้ ไขกับคนในลำดับเดียวกันของกลุ่มอื่น (1 นาที) จากนันให้ ท่านอ่านข้ อความที่ท่านเขียนไว้ ให้ กบเพื่อนคนถัดไป (1 นาที) ้ ั โดยไม่ให้ เพื่อนเห็นหรือคัดลอก แล้ วคืนแผ่นกระดาษให้ วิทยากรประจากลุม ่ 23
 22. 22. 24
 23. 23. เมื่อคนเรามีข่าวสารเข้ ามามากๆ จะปรับตัวต่อไปนี ้ 1. ข้ ามไป (ไม่จดการข่าวสารทังหมด) ั ้ 2. ทาผิดพลาด (ไม่สนใจ ไม่แก้ ไขเมื่อผิด) 3. เข้ าแถว (ปล่อยวางไว้ ) 4. กรอง (จัดการตามลาดับความสาคัญ) 5. หย่อนความถูกต้ อง 6. มอบอานาจให้ คนอื่นไปจัดการ 7. หนี (ปฏิเสธที่จะจัดการ) 25
 24. 24. 26
 25. 25. UPWARD COMMUNICATION 27
 26. 26. หน้าที่ของการสื่อสารจากล่างขึ้นบน 1. ให้ ข้อมูลที่ จาเป็ นสาหรั บการตัดสิ นใจ 2. ช่ วยลดความกดดันและความเครี ยดในการ ทางาน 3. เพิ่มความรู้ สึกในการเป็ นส่ วนหนึ่งของ องค์ กร 4. สามารถตรวจวัดประสิ ทธิ ผลของการ สื่ อสารจากบนลงล่ างได้
 27. 27. HORIZONTALCOMMUNICATION 29
 28. 28. หน้าที่ของการสื่อสารตามแนวนอน 1. ประสานงาน เช่น ประชุมประจาเดือน 2. แก้ปญหา ั 3. ให้ขอมูลข่าวสาร ้ 4. แก้ปญหาขัดแย้ง ั
 29. 29. การลดอุปสรรคการสื่อสารตามแนวนอน 1. เน้นประสิทธิภาพของทั้งหมดองค์กร 2. การมีปฏิสัมพันธ์มากขึนและการสื่อสารบ่อยๆ ้ รางวัลพิจารณาจากการช่วยเหลือที่ให้เท่ากัน 3. หมุนเวียนการทางานระหว่างกลุ่ม 4. เน้นการนาทรัพยากรมารวมกันเพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด รางวัลควรกระจายไปทุกฝ่าย
 30. 30. INFORMALCOMMUNICATION 34
 31. 31. Word of mouth RumorINFORMALCOMMUNICATION 35
 32. 32. Word of mouth Rumor R = i xa x1 C i = importance a = ambiguity c = critical senseINFORMALCOMMUNICATION 36
 33. 33. ข่าวลือ : การเปลี่ยนแปลงสาร 1. Leveling : กระบวนการที่รายละเอียด บางประการถูกละเลย 2. Sharpening : การพูดเกินเลยความจริง ข่าวลือบางส่วน 3. Assimilation : วิธีที่คนบิดเบือนข่าวสาร เพื่อให้เข้าได้กับทัศนะของตนINFORMALCOMMUNICATION 37
 34. 34. ประเภทของการสื่อสาร 1. การสื่อสารการควบคุมดูแล (Supervisory Communication) 2. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) 3. การสื่อสารจากล่างขึ้นสู่บน (ประสิทธิภาพ,อานาจ) 4. การสื่อสารตามแนวนอน 5. การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ

×