Social Mediaกับความสาเร็จของการท่องเทียวไทย             ่ดร.ภิเษก ชัยนิรนดร์        ั
รางวัล Gold Award“Amazing Thailand Social Networking”ประเภท Primary Government Destination
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ผู อานวยการ  ้กลุมสารสนสเทศการตลาดเกียวกับ   ่         ่Digital Marketing และSocial Media...
การดาเนินงาน1. ด้านการสือสารการตลาด      ่ •  ประชาสัมพันธ์ •  สร้างเนือหาข้อมูล       ้ •  จัดกิจกรรม ...
2. ด้านการบริหารระบบ  • วางแผนโครงการ  • พัฒนาเทคโนโลยี   สารสนเทศ  • พัฒนา Application
3. ด้านการติดตาม  ประเมินผล•  จัดการข้อมูล•  บริหารโครงการ•  สร้างปฏิสมพันธ์       ั•  การรับ Feedback•  การตอ...
2 ส่วนสาคัญในการดาเนินงานของ ททท.• 1. ปรับปรุง website www.tourismthailand.org• 2. การใช้ Social Network ในการตลาด
1. ปรับปรุงเว็บ จากweb 1.0 เป็ น web 2.0• จากเดิมให้ขอมูลแต่ด้านเดียว        ้• ให้กลุมเป้ าหมายได้มส่วนร่วม    ...
ตัวอย่าง กิจกรรม  เทียวฟรี 5 ภาค    ่• 5 เกมเกียวกับสถานทีท่องเทียว      ่    ่ ่• จับรางวัล• มีการเชือมกับ...
www.tourismthailand.org web 1.0 -> web 2.0• ประสบการณ์ นักเดินทาง -> เล่าเรือง แชร์ภาพ คลิปวิดโี อ      ่• ชุมชน นั...
Blogger• ผู เ้ ล่าเรืองเชิงปัจเจก        ่• น่าเชือมากกว่า ข้อมูลองค์กร      ่• เป็ นผู ทรงอิทธิพลทางการตลาด ...
Blogger• จัด Official Travel Blog• “Eugene goes Thailand” โดย Eugene Tang• มีผูตดตาม 20,000-30,000   ้ ิ คน
Social Network เพือการตลาด  ่
Mascot• เปลียนจาก โลโก้    ่ เป็ น น้องสุขใจ
น้องสุขใจ• สร้างบุคลิกภาพของ Fan page ได้ง่าย• Logo เป็ นทางการมากเกินไป• Mascot เปลียนหน้าตาได้ตาม        ่ ต้อ...
เนือหาใน Facebook ้•  แนะนาสถานทีท่องเทียว        ่ ่•  แนะนาวิธการทาอาหารไทย      ี•  รายละเอียดของเทศก...
เนือหาใน Facebook ้• แจ้งข่าวกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ• รูปถ่าย และคลิปวิดโี อ ทังส่วนของ              ้ ททท. แ...
การสนทนาของน้องสุขใจ• พู ดคุยบน Wall ตลอดเวลา• ทาให้เกิดการพู ดคุย แสดงความคิดเห็น• ใช้บทสนทนาในรูปแบบ เพือสร้างความคุ้น...
กิจกรรม เอ้อเอิงเอย• กิจกรรมเล็กๆ แจกน้องสุขใจเป็ นรางวัล• ผู ไ้ ด้รบรางวัล ดีใจ      ั และสร้างความใกล้ชดได้ ิ
Twitter•  เน้นกลุมนักท่องเทียวชาวไทย        ่    ่•  แจ้งข่าวกิจกรรมท่องเทียวต่างๆ              ่...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Social Media กับความสำเร็จของ ททท.

774

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
774
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Social Media กับความสำเร็จของ ททท."

 1. 1. Social Mediaกับความสาเร็จของการท่องเทียวไทย ่ดร.ภิเษก ชัยนิรนดร์ ั
 2. 2. รางวัล Gold Award“Amazing Thailand Social Networking”ประเภท Primary Government Destination
 3. 3. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ผู อานวยการ ้กลุมสารสนสเทศการตลาดเกียวกับ ่ ่Digital Marketing และSocial Media Marketing
 4. 4. การดาเนินงาน1. ด้านการสือสารการตลาด ่ • ประชาสัมพันธ์ • สร้างเนือหาข้อมูล ้ • จัดกิจกรรม • โฆษณาออนไลน์ • สร้างการตลาดแบบ Viral Marketing
 5. 5. 2. ด้านการบริหารระบบ • วางแผนโครงการ • พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ • พัฒนา Application
 6. 6. 3. ด้านการติดตาม ประเมินผล• จัดการข้อมูล• บริหารโครงการ• สร้างปฏิสมพันธ์ ั• การรับ Feedback• การตอบคาถาม
 7. 7. 2 ส่วนสาคัญในการดาเนินงานของ ททท.• 1. ปรับปรุง website www.tourismthailand.org• 2. การใช้ Social Network ในการตลาด
 8. 8. 1. ปรับปรุงเว็บ จากweb 1.0 เป็ น web 2.0• จากเดิมให้ขอมูลแต่ด้านเดียว ้• ให้กลุมเป้ าหมายได้มส่วนร่วม ่ ี ในการสร้างเนือหามากขึน ้ ้• มีการโต้ตอบ
 9. 9. ตัวอย่าง กิจกรรม เทียวฟรี 5 ภาค ่• 5 เกมเกียวกับสถานทีท่องเทียว ่ ่ ่• จับรางวัล• มีการเชือมกับ Facebook ทาให้ ่ เกิดการบอกต่อ• กิจกรรมเฉพาะ สาหรับส่วนภูมภาค ิ
 10. 10. www.tourismthailand.org web 1.0 -> web 2.0• ประสบการณ์ นักเดินทาง -> เล่าเรือง แชร์ภาพ คลิปวิดโี อ ่• ชุมชน นักเดินทาง -> แหล่งพู ดคุย Blog การโหวต ลดภาพความเป็ นองค์กร
 11. 11. Blogger• ผู เ้ ล่าเรืองเชิงปัจเจก ่• น่าเชือมากกว่า ข้อมูลองค์กร ่• เป็ นผู ทรงอิทธิพลทางการตลาด ้
 12. 12. Blogger• จัด Official Travel Blog• “Eugene goes Thailand” โดย Eugene Tang• มีผูตดตาม 20,000-30,000 ้ ิ คน
 13. 13. Social Network เพือการตลาด ่
 14. 14. Mascot• เปลียนจาก โลโก้ ่ เป็ น น้องสุขใจ
 15. 15. น้องสุขใจ• สร้างบุคลิกภาพของ Fan page ได้ง่าย• Logo เป็ นทางการมากเกินไป• Mascot เปลียนหน้าตาได้ตาม ่ ต้องการ• เกิดความน่าสนใจมากขึน ้• เป็ นคนนาเทียว พาเทียวได้ ่ ่
 16. 16. เนือหาใน Facebook ้• แนะนาสถานทีท่องเทียว ่ ่• แนะนาวิธการทาอาหารไทย ี• รายละเอียดของเทศกาลต่างๆ• รายละเอียดของกิจกรรม• บทความเกียวกับการท่องเทียว ่ ่ 2 ภาษา
 17. 17. เนือหาใน Facebook ้• แจ้งข่าวกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ• รูปถ่าย และคลิปวิดโี อ ทังส่วนของ ้ ททท. และ Fan• เกมออนไลน์ เพือความสนุกสนาน ่ และรับรู้วฒนธรรม ั
 18. 18. การสนทนาของน้องสุขใจ• พู ดคุยบน Wall ตลอดเวลา• ทาให้เกิดการพู ดคุย แสดงความคิดเห็น• ใช้บทสนทนาในรูปแบบ เพือสร้างความคุ้นเคย ่• มีของรางวัลเพือกระตุ้น ่ การเสนอความคิดเห็น
 19. 19. กิจกรรม เอ้อเอิงเอย• กิจกรรมเล็กๆ แจกน้องสุขใจเป็ นรางวัล• ผู ไ้ ด้รบรางวัล ดีใจ ั และสร้างความใกล้ชดได้ ิ
 20. 20. Twitter• เน้นกลุมนักท่องเทียวชาวไทย ่ ่• แจ้งข่าวกิจกรรมท่องเทียวต่างๆ ่• มักเป็ นการพู ดให้ขอมูลข้างเดียว ้• มีไว้เพือ Update ข้อมูล ข่าวสาร ่ เท่านัน้
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×