Your SlideShare is downloading. ×
Social Media กับความสำเร็จของ ททท.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Social Media กับความสำเร็จของ ททท.

751

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
751
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Social Mediaกับความสาเร็จของการท่องเทียวไทย ่ดร.ภิเษก ชัยนิรนดร์ ั
 • 2. รางวัล Gold Award“Amazing Thailand Social Networking”ประเภท Primary Government Destination
 • 3. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ผู อานวยการ ้กลุมสารสนสเทศการตลาดเกียวกับ ่ ่Digital Marketing และSocial Media Marketing
 • 4. การดาเนินงาน1. ด้านการสือสารการตลาด ่ • ประชาสัมพันธ์ • สร้างเนือหาข้อมูล ้ • จัดกิจกรรม • โฆษณาออนไลน์ • สร้างการตลาดแบบ Viral Marketing
 • 5. 2. ด้านการบริหารระบบ • วางแผนโครงการ • พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ • พัฒนา Application
 • 6. 3. ด้านการติดตาม ประเมินผล• จัดการข้อมูล• บริหารโครงการ• สร้างปฏิสมพันธ์ ั• การรับ Feedback• การตอบคาถาม
 • 7. 2 ส่วนสาคัญในการดาเนินงานของ ททท.• 1. ปรับปรุง website www.tourismthailand.org• 2. การใช้ Social Network ในการตลาด
 • 8. 1. ปรับปรุงเว็บ จากweb 1.0 เป็ น web 2.0• จากเดิมให้ขอมูลแต่ด้านเดียว ้• ให้กลุมเป้ าหมายได้มส่วนร่วม ่ ี ในการสร้างเนือหามากขึน ้ ้• มีการโต้ตอบ
 • 9. ตัวอย่าง กิจกรรม เทียวฟรี 5 ภาค ่• 5 เกมเกียวกับสถานทีท่องเทียว ่ ่ ่• จับรางวัล• มีการเชือมกับ Facebook ทาให้ ่ เกิดการบอกต่อ• กิจกรรมเฉพาะ สาหรับส่วนภูมภาค ิ
 • 10. www.tourismthailand.org web 1.0 -> web 2.0• ประสบการณ์ นักเดินทาง -> เล่าเรือง แชร์ภาพ คลิปวิดโี อ ่• ชุมชน นักเดินทาง -> แหล่งพู ดคุย Blog การโหวต ลดภาพความเป็ นองค์กร
 • 11. Blogger• ผู เ้ ล่าเรืองเชิงปัจเจก ่• น่าเชือมากกว่า ข้อมูลองค์กร ่• เป็ นผู ทรงอิทธิพลทางการตลาด ้
 • 12. Blogger• จัด Official Travel Blog• “Eugene goes Thailand” โดย Eugene Tang• มีผูตดตาม 20,000-30,000 ้ ิ คน
 • 13. Social Network เพือการตลาด ่
 • 14. Mascot• เปลียนจาก โลโก้ ่ เป็ น น้องสุขใจ
 • 15. น้องสุขใจ• สร้างบุคลิกภาพของ Fan page ได้ง่าย• Logo เป็ นทางการมากเกินไป• Mascot เปลียนหน้าตาได้ตาม ่ ต้องการ• เกิดความน่าสนใจมากขึน ้• เป็ นคนนาเทียว พาเทียวได้ ่ ่
 • 16. เนือหาใน Facebook ้• แนะนาสถานทีท่องเทียว ่ ่• แนะนาวิธการทาอาหารไทย ี• รายละเอียดของเทศกาลต่างๆ• รายละเอียดของกิจกรรม• บทความเกียวกับการท่องเทียว ่ ่ 2 ภาษา
 • 17. เนือหาใน Facebook ้• แจ้งข่าวกิจกรรมในจังหวัดต่างๆ• รูปถ่าย และคลิปวิดโี อ ทังส่วนของ ้ ททท. และ Fan• เกมออนไลน์ เพือความสนุกสนาน ่ และรับรู้วฒนธรรม ั
 • 18. การสนทนาของน้องสุขใจ• พู ดคุยบน Wall ตลอดเวลา• ทาให้เกิดการพู ดคุย แสดงความคิดเห็น• ใช้บทสนทนาในรูปแบบ เพือสร้างความคุ้นเคย ่• มีของรางวัลเพือกระตุ้น ่ การเสนอความคิดเห็น
 • 19. กิจกรรม เอ้อเอิงเอย• กิจกรรมเล็กๆ แจกน้องสุขใจเป็ นรางวัล• ผู ไ้ ด้รบรางวัล ดีใจ ั และสร้างความใกล้ชดได้ ิ
 • 20. Twitter• เน้นกลุมนักท่องเทียวชาวไทย ่ ่• แจ้งข่าวกิจกรรมท่องเทียวต่างๆ ่• มักเป็ นการพู ดให้ขอมูลข้างเดียว ้• มีไว้เพือ Update ข้อมูล ข่าวสาร ่ เท่านัน้

×