• Like
פקודת הסמים המסוכנים תשל"ג 1973
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

פקודת הסמים המסוכנים תשל"ג 1973

 • 647 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
647
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫פקודת הסמים המסוכנים ]נ ו סח חדש [, התשל "ג -‬ ‫פרק א: פרשנות‬ ‫1 . הגדרות )ת י ק ו נים : התשל "ט , התשמ "ט (‬ ‫בפקודה זו -‬ ‫"אמנה" - האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו-יורק ביום 03 במרס‬ ‫1691;‬ ‫"במעבר" - מובא לישראל ביבשה, באוויר או במים, רק לשם הובלה לארץ‬ ‫אחרת באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא שוטען בישראל;‬ ‫"המרה" - שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם;‬ ‫"היתר הטיה" - היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן,‬ ‫הנמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;‬ ‫"היתר יבוא" - היתר לפי סעיף 2 שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו‬ ‫של סם מסוכן;‬ ‫"היתר יצוא" - היתר לפי סעיף 3 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות‬ ‫מוסמכת של הארץ שממנה הסם מיוצא;‬ ‫"יבוא" - שלא במעבר;‬ ‫"ייצור" - לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם;‬ ‫"יצוא" - שלא במעבר;‬ ‫"מנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין‬ ‫הנדון;‬ ‫"סם מסוכן" - חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו,‬ ‫וכן כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;‬ ‫"עבירה של עסקת סמים" - עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או‬ ‫יותר;‬‫"רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-‬ ‫6791;‬ ‫"רופא שיניים" - כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-9791;‬ ‫"רופא וטרינרי" - כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;‬ ‫___________________‬ ‫1. דמ"י ]נוסח חדש[ 72 )3791.7.01(, 625.‬ ‫תיקונים:ק"ת 5923, התשל"ה )5791.2.02(, עמ 919;‬ ‫1‬
 • 2. ‫ק"ת 4853, התשל"ו )6791.9.2(, עמ 4062;‬ ‫ק"ת 3263, התשל"ז )6791.11.52(, עמ 124;‬ ‫ק"ת 3562, התשל"ז )7791.1.02(, עמ 757 ]התשל"ז )מס 2([;‬ ‫ק"ת 9883, התשל"ח )8791.9.41(, עמ 5702;‬ ‫ס"ח 149, התשל"ט )9791.8.3(, עמ 431 )בתיקון זה הוספה תוספת שניה וניתנה‬ ‫הוראה‬ ‫שבכל חיקוק המאזכר את התוספת יבוא במקומה: התוספת הראשונה(;‬ ‫ק"ת 7424, התשמ"א )1891.6.92(, עמ 7611;‬ ‫ק"ת 6334, התשמ"ב )2891.4.51(, עמ 158;‬ ‫ס"ח 9411, התשמ"ה )5891.7.3(, עמ 041;‬ ‫ס"ח 3821, התשמ"ט )9891.8.3(, עמ 08 )ראה הוראות תחילה בחוק המתקן(;‬ ‫ק"ת 3535, התשנ"א )1991.5.9(, עמ 238;‬ ‫ס"ח 3731, התשנ"ב )1991.21.4(, עמ 02;‬ ‫ק"ת 3555, התשנ"ד )3991.01.12(, עמ 95, 06 ]התשנ"ד )מס 1( ו-)מס 2([;‬ ‫ס"ח 1251, התשנ"ה )5991.4.21(, עמ 602;‬ ‫ס"ח 3751, התשנ"ו )6991.3.8(, עמ 741;‬ ‫ק"ת 5095, התשנ"ח )8991.6.51(, עמ 109;‬ ‫ס"ח 3571, התש"ס )0002.8.71(, עמ 403;‬ ‫ק"ת 3116, התשס"א )1002.7.2(, עמ 409;‬ ‫ק"ת 7616, התשס"ב )2002.5.51(, עמ 586;‬ ‫ק"ת 2126, התשס"ג )2002.21.9(, עמ 852;‬ ‫ס"ח 9091, התשס"ד )3002.11.21(, עמ 41;‬ ‫ק"ת 3726, התשס"ד )3002.11.81(, עמ 84 ]התשס"ד )מס 2([.‬ ‫"רוקח" - רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים;‬ ‫"רכב" - כלי-רכב, כלי-שיט, כלי-טיס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר‬ ‫להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה;‬ ‫"רכוש" - מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה‬ ‫של רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.‬ ‫פרק ב: היתרים‬ ‫2 . פרטי היתר היבוא‬ ‫היתר יבוא יכלול -‬‫2‬
 • 3. ‫)1( פרטים מלאים על הסם וכמותו;‬ ‫)2( השם והמען של האדם שמותר לו לייבא את הסם;‬ ‫)3( השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;‬ ‫)4( פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.‬ ‫3 . פרטי היתר יצוא‬ ‫היתר יצוא יכלול -‬ ‫)1( פרטים מלאים על הסם וכמותו;‬ ‫)2( השם והמען של המייצא;‬ ‫)3( השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;‬ ‫)4( שם הארץ שאליה ייוצא הסם;‬ ‫פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.‬ ‫)5(‬ ‫4 . פרטי היתר הטיה‬ ‫היתר-הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר-יצוא ואת שם‬ ‫הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילה.‬ ‫5 . הרשות המוסמכת בישראל‬ ‫המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר‬ ‫לייבאו, לייצאו או להטותו.‬ ‫פרק ג: עבירות‬ ‫סימן א: ייצור , החזקה ושימוש‬ ‫6 . ייצור , הכנה והפקה )ת י ק ו נים : התשל "ט , התשמ "ט (‬ ‫לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין‬ ‫אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על‬ ‫הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה‬ ‫מן הקנס האמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791.‬ ‫7 . החזקה ושימוש )תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט, התשנ"ה(‬ ‫)א( לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר‬ ‫בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.‬ ‫)ב( האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן‬ ‫הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו.‬ ‫)ג( העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או‬‫קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-‬‫3‬
 • 4. ‫7791.‬ ‫ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו - מאסר שלוש‬ ‫שנים או קנס כאמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791.‬ ‫)ד( על אף הוראות סעיף קטן )ג( סיפה, מי, שלצריכתו העצמית,‬ ‫מחזיק בסם או משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו‬ ‫לומד באותו בית ספר, דינו - מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על‬ ‫מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.‬ ‫8 . דרכי החזקה‬ ‫לענין אישום בשל החזקת סם מסוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן‬ ‫נמצא ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או‬‫אם הסם של הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם‬ ‫הסם נמצא במקום שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום‬ ‫אדם.‬ ‫9 . חצרים )תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט(‬ ‫)א( המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש‬ ‫בו, מכירתו על עשיית עיסקה אחרת בו, שלא בהיתר.‬‫)ב( לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן )א(.‬ ‫)ג( לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכנים.‬ ‫)ד( העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי‬ ‫עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-‬ ‫7791,‬ ‫ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד,‬ ‫דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-‬ ‫7791.‬ ‫01 . כלים )תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט(‬ ‫לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו,‬ ‫שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עשרים שנים או‬ ‫קנס פי עשרים וחמישה מהקנס האמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-‬ ‫7791,‬ ‫ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו - מאסר שלוש שנים‬ ‫או קנס כאמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791.‬ ‫11 . החזקה מותרת )תיקון התשל"ט(‬‫4‬
 • 5. ‫לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב לתוספת הראשונה מותרת באחת‬ ‫מאלה:‬ ‫)1( המחזיק הוא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;‬ ‫)2( המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי, ולפי חיקוק הדן ברופאים,‬ ‫ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור;‬ ‫)3( המחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק‬ ‫לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי‬ ‫הרשאים לפי הדין לספק סמים או תרופות;‬ ‫)4( הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.‬ ‫21 . שימוש מותר‬ ‫השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח,‬ ‫רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 11)3( או סופק על פי רשיון.‬ ‫סימן ב: מסחר ומעבר‬ ‫31 . יצוא, יבוא, מסחר והספקה‬‫לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו,לא יסחר בו, לא‬‫יעשה בו שום עיסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך, בין בתמורה ובין שלא בתמורה,‬ ‫אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל.‬ ‫41 . תיווך‬ ‫לא יתווך אדם - בין בתמורה ובין שלא בתמורה - בפעולה אסורה לפי סעיף 31.‬ ‫51 . הובלה במעבר‬ ‫לא יוביל אדם סם מסוכן במעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל‬‫ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה; בא הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה - תנאי נוסף‬ ‫הוא שיהא עם הסם היתר-יצוא או היתר-הטיה בר-תוקף.‬ ‫61 . הטיה‬ ‫)א( סם מסוכן שהובא לישראל במעבר, לא יגרום אדם להטייתו למקום-יעד שאינו‬ ‫המקום שאליו נשגר מתחילה, אלא על פי היתר-הטיה.‬‫)ב( סם במעבר, שיש עמו היתר-יצוא או היתר-הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ-‬ ‫חוץ, יראו את ארץ היעוד לפי האמור בהיתר כארץ אשר אליה נשגר הסם מתחילה.‬ ‫71 . טלטול סם במעבר‬ ‫)א( לא ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעבר, ולא יטלטל אדם‬ ‫5‬
 • 6. ‫סם מסוכן בישראל לאחר שהורחק כאמור, אלא לפי רשיון-הרחקה מאת מנהל אגף‬ ‫המכס והבלו.‬ ‫)ב( נתינתו וסירובו של רשיון-הרחקה כאמור מסורים לשיקול-דעתו המוחלט של‬ ‫מנהל אגף המכס והבלו.‬ ‫81 . פגיעה בסם במעבר‬ ‫סם מסוכו שבמעבר, לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח‬ ‫ולא ישבור, במזיד, אריזה המכילה אותו, אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה.‬ ‫91 . סייג‬ ‫הוראות סעיפים 51 עד 81 לא יחולו על -‬ ‫)1( סם מסוכן במעבר בדואר;‬ ‫)2( סם מסוכן במעבר בכלי-טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה;‬ ‫)3( כמות של סם מסוכן היכולה להיות, בתום-לב ובסבירות, חלק מן המלאי‬ ‫כלי-שיט או כלי-טיס.‬ ‫הרפואי של‬ ‫91 א. עונשין )תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט(‬ ‫העובר על הוראות סימן זה, דינו - מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה‬ ‫האמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791.‬ ‫מהקנס‬ ‫02 . בקורת סמים מסוכנים במעבר‬ ‫בכפוף לסייג כאמור בסעיף 91, רשאי מנהל אגף המכס והבלו, או פקיד שהוא‬ ‫הסמיך, לדרוש שיוצג היתר היצוא או היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן‬ ‫ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי‬ ‫המובל במעבר בישראל,‬ ‫שנקבע בתקנות.‬ ‫סימן ג: הדחת קטינים‬ ‫12 . הדחת קטין לסמים מסוכנים )תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט(‬‫)א( העושה אחת מאלה, דינו - מאסר עשרים וחמש שנים או קנס פי עשרים וחמישה‬ ‫מהקנס האמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791:‬ ‫)1( נותן לקטין סם מסוכן;‬ ‫)2( בהיותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;‬ ‫)3( משדל קטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו.‬‫ב( לענין סעיף זה, "אחראי לקטין" - הורה, לרבות הורה חורג, מאמץ, אפוטרופוס או‬ ‫מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו.‬ ‫6‬
 • 7. ‫22 . סייג )ת י ק ו ן התשל "ט (‬ ‫סעיף 12 לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי, בהיותו רופא או‬ ‫רופא שיניים, או לפי הוראת רופא או רופא שיניים או בנסיבות חוקיות אחרות.‬ ‫32 . דרכי ביצוע‬ ‫לענין מעשה לפי סעיף 12 אין נפקא מינה -‬ ‫)1( אם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כך;‬ ‫)2( פרט לגבי פיסקה )3(, אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו.‬ ‫42 . חזקות‬ ‫חזקה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף 12 אם עשה אחת מאלה:‬ ‫)1( נתן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכן;‬ ‫)2( הזמין קטין למקום שבו רגילים להשתמש בסמים מסוכנים;‬ ‫)3( הזמין קטין למקום שבו יכול הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בו;‬ ‫)4( הפנה קטין למקום כאמור בפיסקאות )2( או )3( או עיכב אותו במקום כאמור.‬ ‫52 . מאסר חובה‬ ‫מי שהורשע בעבירה לפי סעיף 12 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה‬‫יוטל עליו עונש מאסר, אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, אך‬ ‫כאמור,‬ ‫מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו-מבחן.‬ ‫לא יוטל עליו‬ ‫פרק ד: בקורת‬ ‫62 . כניסה ובקורת‬ ‫בכל עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצריו של אדם שמותר לו, לפי סעיף 11)‬ ‫1(, )2( או )4(, להחזיק סמים מסוכנים, כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים‬ ‫שבהחזקתו ואת הרשומות והפנקסים של עיסקאות בסמים מסוכניםשעליו לקיים‬ ‫לפי תקנות שעל פי פקודה זו; ורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה את‬ ‫כל המסמכים, החשבונות וההיתרים הנוגעים לעיסקאותיו בסמים מסוכנים.‬ ‫72 . הפרעה לכניסה ולבקורת )תיקונים: התשל"ט, התשמ"ט(‬ ‫לא יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף 62, לא יפריע ולא יעכב‬ ‫בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור, ולא יימנע מהציג, לפי הדרישה,‬ ‫את כל מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו, את הרשומות‬ ‫והפנקסים שעליו לקיימם ומסמכים אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעיסקאותיו‬ ‫בסמים מסוכנים. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס‬ ‫כאמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791.‬ ‫7‬
 • 8. ‫82 . חיפוש ) ת י ק ו נים : התשל" ט , התשמ" ט , התשנ" ו (‬ ‫)א( סמכויות שוטר לפי סעיף 52 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח‬ ‫חדש[, התשכ"ט-9691, יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו.‬ ‫)ב( מבלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפוש, רשאי שוטר‬ ‫לערוך חיפוש בלא צו חיפוש:‬ ‫)1( בכל רכב - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;‬ ‫)2( על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(‬ ‫]נוסח חדש[, התשכ"ט-9691, אף אם לא עצר אותו, אם יש לו יסוד סביר להניח‬ ‫שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן;‬ ‫)3( על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(‬ ‫]נוסח חדש[, התשכ"ט-9691, אגב כניסתו לשדה תעופה, למנחת, למתקן תעופתי,‬ ‫לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, בעת שהייתו שם וכן‬ ‫בעת שהייתו בכלי טיס או שיט - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו;‬‫)4( במטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה התעופה, למנחת, למתקן תעופתי,‬‫לנמל, לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לפני העלאתם לכלי טיס‬‫או שיט, אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות‬ ‫פקודה זו;‬ ‫)5( על גופו של אדם כאמור בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש(‬ ‫]נוסח חדש[, התשכ"ט-9691, אגב כניסתו למקום שבו נתונים עצירים במשמורת‬ ‫המשטרה - אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו.‬ ‫)ג( )בוטל(.‬ ‫)ד( לענין חיפושים לפי סעיפים קטנים )ב()3( עד )5( ו-)ג(, תהיה לשוטר ולסוהר‬‫הסמכות הנתונה בסעיף 9)ג( לחוק הטיס )בטחון בתעופה האזרחית(, התשל"ז-7791,‬ ‫לגבי מי שמסרב לחיפוש.‬ ‫)ה( לפני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכב, יודיע המחפש לאותו אדם או‬‫למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר;‬ ‫חיפוש אצל אשה לא ייעשה אלא בידי אשה.‬ ‫)ו( נעשה חיפוש לפי סעיף זה, תיערך רשימת הדברים שנתפשו; הרשימה תיחתם‬‫בידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופו; נערך החיפוש ברכב, במטען‬ ‫או בטובין, תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש; העתק הרשימה‬ ‫החתומה כאמור יימסר למי שחתם עליה‬ ‫לפי דרישתו.‬ ‫פרק ה: שפיטה ועונשין‬ ‫8‬
 • 9. ‫92 . )ב ו טל ( )ת י ק ון התשמ "ט (‬ ‫03 . )ב ו טל ( )ת י ק ון התשמ "ה (‬ ‫13 . חזקות )ת י ק ונים : התשל "ט , התשמ "ט (‬ ‫במשפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה -‬ ‫)1( הטוען שבידו תעודה, רשיון, היתר, רשומה או מסמך לענין פקודה זו - עליו‬ ‫הראיה;‬ ‫)2( היה המשפט על עבירה לגבי סם, חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא מסוכן,‬ ‫להגנתו שלא ידע על כך - עליו הראיה;‬ ‫והטוען‬ ‫)3( מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות‬ ‫המפורטת לצידו - חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה‬ ‫לסתור;‬ ‫)4( עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית‬‫שנעשתה בסם, תהיה ראיה לענין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח‬ ‫היפוכה;‬‫)5( הושמד סם מסוכן כאמור בסעיף 63)א(, תהיה תעודה שניתנה בהתאם לתקנות‬ ‫שהתקין שר המשפטים על סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו והחתומה בידי שני‬ ‫עדים, ראיה לענין הסם שהושמד, כל עוד לא הוכח היפוכה;‬ ‫)6( קבע בית המשפט לפי סעיף 63א)ב( שנידון הוא סוחר סמים –‬ ‫)א( כל רכוש של אדם כאמור, ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם מלאו להם‬ ‫עשרים ואחת שנים, וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את רכישתו או העבירו‬‫לאותו אדם ללא תמורה, ייראה כרכוש של הנידון שהושג בעבירה של עסקת סמים,‬ ‫אלא אם כן הוכיח הנידון אחד מאלה:‬ ‫)אא( האמצעים להשגת הרכוש היו חוקיים;‬‫)בב( הרכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים שקדמו ליום הגשת‬ ‫כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון;‬ ‫)ב(כל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו אלא אם כן‬ ‫הוכיח שהרכוש הוא של זולתו, שאינו אחד האנשים המפורטים בפסקה )א(.‬ ‫23 . קנס לפי שווי או טובת הנאה )תיקון התשל"ט(‬ ‫בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו, למעט בעבירה‬ ‫שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם, קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה‬ ‫העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה, או את הקנס שנקבע במפורש‬ ‫לעבירה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.‬ ‫9‬
 • 10. ‫33 . עבירה על תקנות )ת י ק ו ן התשמ "ט (‬ ‫)א( העובר על תקנה שהותקנה על פי פקודה זו, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס‬ ‫כאמור בסעיף 16)א()4( לחוק העונשין, התשל"ז-7791.‬ ‫)ב( )בוטל(.‬ ‫43 . מנהלי חברה‬ ‫הורשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יאשמו באותה עבירה‬ ‫היושב-ראש, כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, זולת אם הוכיח שהעבירה‬ ‫נעברה שלא בידיעתו או הסכמתו.‬ ‫53 . חילוט חובה‬‫הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה, יצווה בית המשפט על חילוטם‬ ‫של הסמים המסוכנים, המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, והם‬ ‫יושמדו או ייעשה בהם בדרך אחרת, הכל כפי שייראה לבית המשפט.‬ ‫63 . חילוט רשות )תיקון התשמ"ט(‬ ‫)א( הגיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם, רשאי‬ ‫בית המשפט, לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף 13)5(, לצוות על חילוטם‬ ‫וכן על השמדתם בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם, ובלבד שאם הוגש כתב‬ ‫אישום, לא יורה בית המשפט על השמדת‬ ‫הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 13)5( נמסר לנאשם או לסניגורו‬ ‫וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או לגביהם את הפעולות הנדרשות לפי דעתם‬ ‫כדי לסתור את ראיות התביעה לענינם.‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא יורה בית המשפט על השמדת סמים‬ ‫מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש‬ ‫כתב אישום.‬ ‫63 א. חילוט רכוש בהליך פלילי )תיקון התשמ"ט(‬‫)א( הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר שלא‬‫לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל‬ ‫רכוש שהוא -‬ ‫)1( רכוש ששימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד‬ ‫לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;‬ ‫)2( רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע‬ ‫העבירה, או שיועד לכך.‬ ‫לענין פסקאות )1( ו-)2( -‬‫01‬
 • 11. ‫"ב י צוע העבירה " - לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים, אף אם לא‬ ‫הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.‬ ‫)ב( בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק‬ ‫רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור, יקבע‬ ‫בהכרעת הדין, על פי בקשת תובע, שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן - יצווה‬ ‫בגזר הדין, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידון שהושג‬ ‫בעבירה של עסקת סמים, אלא‬ ‫אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט.‬ ‫)ג( לא יצווה בית המשפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן‬ ‫ידועים לבעל הרכוש, למי שהרכוש נמצא בחזקתו או בשליטתו ולמי‬ ‫אם הם‬ ‫שטוען לזכות ברכוש )להלן - הטוען לזכות ברכוש(, הזדמנות להשמיע את‬ ‫טענותיהם.‬ ‫)ד( טען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן )ג(, וראה בית‬ ‫המשפט, מטעמים שיירשמו, כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון‬ ‫בהליך הפלילי, רשאי הוא לקבוע שהדיון בחילוט יהיה בהליך אזרחי; קבע בית‬ ‫המשפט כן, יחולו בהליך האזרחי הוראות סעיף 13)6(.‬ ‫)ה( בקשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשים,‬ ‫יצויינו בכתב האישום; נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים, רשאי תובע לתקן‬ ‫את כתב האישום בכל שלב של ההליכים עד לגזר הדין.‬‫)ו( הודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר לטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.‬ ‫63 ב. חילוט רכוש בהליך אזרחי )תיקון התשמ"ט(‬ ‫)א( נוכח בית משפט מחוזי, על פי בקשה של פרקליט מחוז, כי רכוש -‬‫)1( שימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים 6 או 31 או כדי לאפשר ביצוע עבירה‬ ‫כאמור;‬‫)2( הוא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע‬ ‫עבירה כאמור -‬‫הושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמים, או כתוצאה מביצוע‬ ‫)3(‬ ‫עבירה כאמור -‬ ‫רשאי הוא לצוות על חילוטו גם אם לא הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי‬ ‫הפקודה )להלן - חילוט אזרחי(.‬ ‫)ב( בקשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה‬ ‫תימסר למי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע.‬ ‫)ג( המשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזכות ברכוש, אם הוא ידוע;‬ ‫11‬
 • 12. ‫קבע בית המשפט כאמור בסעיף 63א)ד(, יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף‬ ‫זה.‬‫)ד( על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה‬ ‫בענין אזרחי.‬ ‫63 ג . סייגים לחילוט רכוש )ת י ק ו ן התשמ "ט (‬ ‫)א( בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 63א או 63ב, אם הוכיח מי‬ ‫שטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידיעתו או שלא בהסכמתו, או‬ ‫שרכש את זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או‬ ‫הושג בעבירה.‬ ‫)ב( בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים 63א ו-63ב אלא אם כן נוכח‬‫שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום‬ ‫מגורים סביר.‬‫)ג( בית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף‬ ‫22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-7691.‬ ‫63 ד. ביטול חילוט )תיקון התשמ"ט(‬ ‫)א( מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיפים 63א או 63ב )להלן בסעיף זה -‬ ‫המבקש(, ולא הוזמן להשמיע את טענותיו לענין צו החילוט, רשאי לבקש מאת בית‬ ‫המשפט שציווה על החילוט - לבטל את הצו.‬ ‫)ב( בקשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד‬ ‫מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן.‬‫)ג( ביטל בית המשפט את צו החילוט - יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום‬‫תמורתו מאוצר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל‬ ‫את תמורתו; ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש - יקבע בצו את סכום‬‫התשלום בהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו החילוט או ביום מתן‬ ‫צו התשלום, לפי הגבוה שבהם; צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חדשים מיום‬ ‫שהחליט בית המשפט לבטל את צו החילוט.‬ ‫)ד( ביטל בית המשפט את צו החילוט, רשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימוש‬ ‫ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש, וכן על תשלום פיצוי בשל נזק או‬ ‫פחת שנגרם לרכוש באותה תקופה.‬ ‫)ה( צו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מששים‬ ‫ימים מיום נתינתם.‬ ‫63 ה. ערעור )תיקון התשמ"ט(‬ ‫21‬
 • 13. ‫ערעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף 63א וערעור על החלטת בית‬ ‫המשפט לפי סעיף 63ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי, ואולם אם‬ ‫ניתנה ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין, רשאי בית המשפט שלערעור‬ ‫לשמוע גם את ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש.‬ ‫63 ו . סעדים לחילוט רכוש )ת י ק ו ן התשמ "ט (‬ ‫)א( הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי‬ ‫בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, לתת‬ ‫צו זמני בדבר - מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם אחר המחזיק ברכוש, צוי‬ ‫מניעה, צוי עיקול או הוראות בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של‬ ‫מימוש החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני‬ ‫של הרכוש )להלן בסעיף זה - צו זמני(; לענין זה, "בית המשפט" - בית המשפט‬ ‫המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין.‬ ‫)ב( בית המשפט המחוזי רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיף קטן )א(, בטרם הוגש‬ ‫כתב אישום, על-פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד‬‫סביר להניח שהרכוש שלגביו מבקשים את הצו עלול להיעלם או שעלולים לעשות בו‬‫פעולות שימנעו את מימוש החילוט; תקפו של צו זמני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא‬ ‫הוגש כתב אישום תוך תשעים ימים מיום שניתן.‬ ‫)ג( בית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב( גם במעמד‬ ‫צד אחד, אם סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכוש, שתכשיל את חילוטו; תקפו של‬ ‫צו זמני, שניתן במעמד צד אחד, לא יעלה על עשרה ימים, והבקשה תישמע במעמד‬‫הצדדים בהקדם האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו; בית המשפט רשאי, מנימוקים‬‫שיירשמו, להאריך את תקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד לתקופה נוספת שלא‬ ‫תעלה על עשרה ימים.‬ ‫)ד( על החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון‬‫שידון בערעור בשופט אחד; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה‬‫)ה( ציווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ב(, ולא‬ ‫למערער.‬ ‫חולט הרכוש, רשאי בית המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר‬ ‫המדינה.‬ ‫63 ז. חילוט רכוש אחר )תיקון התשמ"ט(‬ ‫הורה בית המשפט על חילוט רכוש, כאמור בסעיפים 63א או 63ב והרכוש לא אותר‬ ‫או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של‬ ‫הנידון או שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי, וכן לפי בקשת הנידון -‬ ‫31‬
 • 14. ‫רשאי בית המשפט לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון, השווה בערכו לרכוש‬ ‫שעל חילוטו הורה; לענין סעיף זה, "הנידון" - לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט‬ ‫לפי סעיף 63ב.‬ ‫63 ח . ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו )ת י ק ונים : התשמ "ט , התש "ס ,‬ ‫התשס "ד (‬‫)א( החלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס‬ ‫הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; הרכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס‬ ‫הכללי ויופקד על-ידיו בקרן שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לענין זה.‬ ‫)ב( שר המשפטים, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים,‬ ‫התשמ"ח-8891, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבעו בתקנות את‬ ‫דרכי הנהלת הקרן שהוקמה לפי סעיף קטן )א(, את השימוש שייעשה בנכסי הקרן‬ ‫ואת דרך חלוקתם למטרות אלה:‬ ‫)1( תשלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסים;‬ ‫)2( ביצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית‬ ‫למלחמה בסמים, התשמ"ח-8891;‬ ‫)3( תשלומים על מידע, עזרה באכיפת הפקודה או גילוי רכוש בר-חילוט;‬ ‫)4( תשלומים לפי סעיף 63ד)ג( ו-)ד(;‬ ‫)5( ביצוע תפקידי המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הון,‬ ‫התש"ס-0002, לרבות חילוט רכוש לפי החוקים האמורים;‬‫)6( ביצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-0002, וכן‬ ‫מימון מאגר המידע לפי החוק כאמור.‬ ‫63 ט. תקנות לענין חילוט )תיקון התשמ"ט(‬ ‫שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות‬ ‫הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים‬ ‫לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, ערעור, לרבות‬ ‫מועדי ערעור, וכן בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות‬ ‫לבעלי ענין ברכוש, ולרבות כל ענין אחר הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין‬ ‫חילוט.‬ ‫63 י. שימוש בקנסות )תיקון התשמ"ט(‬ ‫קנס שהטיל בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 63ח)א(.‬ ‫73 . סגירת חצרים‬ ‫הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 7, 9 או 01, והעבירה נעברה בחצרים המשמשים‬ ‫41‬
 • 15. ‫בית-קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור רשאי להיכנס‬ ‫אליהם, ונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עבירה לפי פקודה זו,‬ ‫רשאי הוא, בנוסף על כל עונש אחר, לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך‬ ‫קבע או לתקופה שיורה עליה.‬ ‫73 א . שלילת רשיון )ת י ק ונים : התשמ "ט , התשנ "ב (‬ ‫)א( הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה‬ ‫כאמור ולא הרשיעו, רשאי בית המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו‬‫לפי סעיף 34 לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[, לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון‬ ‫נהיגה או מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים, ורשאי הוא, אם‬ ‫הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן‬ ‫על הציבור, לפסול אותו כאמור לתקופה ארוכה יותר.‬ ‫)א 1( הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7)ג( סיפה, או קבע בית המשפט כי האדם‬ ‫עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או‬ ‫שנקבע לגביו לפני כן כי עבר עבירה כאמור, יפסול אותו בית המשפט מלקבל או‬ ‫מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים; אולם רשאי בית-המשפט, בנסיבות‬ ‫מיוחדות שיפרט בפסק הדין, שלא לפסול אותו כאמור או להורות על פסילה‬ ‫לתקופה קצרה יותר.‬ ‫)א 2( פסל בית-המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה, ואותו אדם נדון גם‬ ‫לעונש מאסר, רשאי בית-המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי‬ ‫עונש המאסר.‬ ‫)ב( הורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה‬‫כאמור ולא הרשיעו, ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, ובית‬‫המשפט נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון, או‬ ‫שביצועה נתאפשר או הוקל עקב הפעלת המקצוע או העסק או השימוש ברשיון, או‬ ‫שהעבירה נעברה במקום המקצוע או העסק - רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש‬ ‫אחר, לצוות על שלילת‬ ‫הרשיון לתקופה שיקבע, אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור.‬ ‫73 ב. שלילת דרכון )תיקון התשמ"ט(‬ ‫הורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקב‬ ‫שימוש בדרכון ישראלי, רשאי הוא בנוסף לכל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון‬ ‫לתקופה שיקבע, ולהורות על תפישת דרכונו.‬ ‫83 . עבירות חוץ‬ ‫51‬
 • 16. ‫)א( אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו נעשה‬ ‫בישראל היה עבירה לפי פקודה זו - רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.‬ ‫)ב( מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו‬‫נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 6 או סימן ב של פרק ג, או עבירה של‬ ‫החזקת סם מסוכן לפי סעיף 7 - רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל.‬ ‫)ג( לא יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן )ב( אם המעשה נעשה במקום‬‫הנתון לשיפוטה של מדינת-חוץ, אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק החל במקום‬ ‫המעשה.‬ ‫)ד( כתב-אישום לפי סעיף זה לא יוגש אלא מטעם היועץ המשפטי לממשלה או‬ ‫בהסכמתו בכתב.‬ ‫)ה( לא יוגש כתב-אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו‬ ‫מחוץ לישראל.‬ ‫פרק ו: תקנות וצווים‬ ‫93 . תקנות )ת י ק ונים : התשל "ט , התשמ "ט (‬ ‫שר הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, חוק‬‫ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע פקודה זו, ובלי לגרוע מכלליות הסמכות‬ ‫האמורה רשאי הוא -‬ ‫)1( לקבוע את נהלי היבוא, היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים‬ ‫והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך;‬ ‫)2( להורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות‬ ‫בדבר קנייתם והעשייה בהם;‬ ‫)3( להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים;‬ ‫)4( להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים, רופאי שיניים ורופאים‬ ‫וטרינריים והטיפול במרשמים אלה;‬‫)5( לקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכנים שבידי רשויות המדינה‬ ‫ומוסדותיה.‬ ‫04 . החלת הפקודה על סמים מסויימים‬ ‫שר הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זו, בשינויים שיפורשו בצו, על‬ ‫סמים אלה ועל מלחיהם:‬ ‫)1( מתילמורפין, הידוע, בדרך כלל, בשם קודאין;‬ ‫)2( אתילמורפין, הידוע, בדרך כלל, בשם דיונין.‬ ‫14 . שינוי התוספת )תיקון התשל"ט(‬ ‫61‬
 • 17. ‫שר הבריאות רשאי, באישור ועדת השירותים הציבורים של הכנסת ובהודעה‬‫ברשומות, לשנות את התוספות, להוסיף עליהן או לגרוע מהן, ולהתנות בהן תנאים.‬ ‫24 . תחילה‬ ‫תחילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומו.‬ ‫]תיקונים: התשל"ו, התשל"ז, התשל"ז )מס 2(, התשל"ט, התשמ"א, התשמ"ב,‬ ‫התשמ"ט,‬ ‫התשנ"א, התשנ"ד, התשנ"ד )מס 2(, התשנ"ח, התשס"א, התשס"ב, התשס"ג,‬ ‫התשס"ד )מס 2([‬ ‫תוספת ראשונה‬ ‫)סעיפים 1, 11 ו-14(‬ ‫תנאים:‬ ‫)א( לענין הסמים המפורטים בסימן ב של חלק א ובסימנים ב ו-ג לחלק ב, תהא‬ ‫משמעות "האמנה", במקום משמעותה לפי סעיף 1 לפקודה, האמנה בדבר חמרים‬ ‫פסיכוטרופיים שנחתמה בוינה ביום 12 בפברואר 1791.‬‫)ב( על הסמים שבסימנים ג ו-ד של חלק ב לא יחולו הוראות בפקודה לעניין היתרי‬ ‫יבוא ויצוא; לעניין זה יהיה די בהצהרת יצואן או יבואן הכוללת את הפרטים‬ ‫הדרושים בהיתרי יצוא או יבוא, לפי העניין.‬ ‫בתוספת זו -‬ ‫"אופיום" - מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג בין בצורתו‬ ‫המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים, תהא אשר תהא כמות המורפין‬ ‫שבו; לרבות פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום;‬ ‫"אופיום רפואי" - אופיום שעבר את התהליכים הדרושים כדי להתאימו לשימוש‬ ‫רפואי בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים‬ ‫נויטראליים;‬ ‫"עלי קוקה" - עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום )‪ (Erythroxylum‬שאפשר‬ ‫להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי;‬‫"קנבוס" - כל צמח מהסוג קנבוס )‪ (Cannabis‬וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט‬ ‫שמן המופק מזרעיו.‬ ‫חלק א‬ ‫סימן א‬ ‫1. קנבוס‬ ‫71‬
 • 18. CannabisCannabis Resina ‫2. שרף של קנבוס‬Syn: Hashish ‫ידוע גם בשם: חשיש‬ Cocae ‫3. עלי קוקה‬ Folia ‫4. אופיום‬ Opium Somniferum Papaver ,‫5. כל צמח ממין הפרג המרדים‬ ‫וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט הזרעים‬ Papaver Bracteatum ,‫6. כל צמח ממין פרג החפים‬ ‫וכל חלק ממנו, לרבות שרשיו אך למעט הזרעים‬ ‫סימן ב‬ Acidum diethylamido-Lysargicum ‫1. דיאתילאמיד של החומצה הליזרגית‬ NN-Diethyl-lysergamidum :Synonyma :‫ידוע גם בשמות‬ LSD, LSD-25 ,25-‫לס"ד, לס"ד‬ Lysergide, Lysargamid ,‫ליזרגיד, ליזרגאמיד‬ Delysid ‫דליזיד‬ ‫- דימתילפנאתילאמין‬a 4, – ‫2. 5,2 - דימתוקסי‬ dimethoxy – a,4 - dimethylphenethylamine – 2,5 ‫ - מתילפנאתילאמין‬a - ‫2א. 4 - ברומו - 5,2 - דימתוקסי‬ bromo – 2,5 – dimethoxy a – methylphenethylamine – 4 ‫2ב. 4 - ברומו - 5,2 - דימתוקסיפנאתילאמין‬ bromo – 2,5 – dimethoxyphenethylamine – 4 Bufoteninum ‫3. בופוטנין‬ :aminopropiophenone Cathinone-2-(5)(-) ‫3א. קאתינון‬ ‫למעט עלי הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה‬ Delta-Tetrahydro-Cannabinola ‫4. דלתה-טטראהידרו-קאנאבינולים‬ NN-diethyltryptamimum ‫ - דיאתילטריפטאמין‬N,N .5 Synonymum: DET ‫ידוע גם בשם: דאי"ט‬ NN-dimethyltryptaminum ‫ – דימתילטריפטאמין‬N,N .6 Synonymum: DMT ‫ידוע גם בשם: דמ"ט‬ DMA: 2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine ‫6א. ד.אמ.איי‬ DMHP ‫7. דמה"פ‬18
 • 19. dimethylhepty)-1 hydroxy-7,8,9,10- tetrahydro-6,6-1,2)-3 trimethyl-6H-dibenzo (b,9) pyran-9 DOET: 4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine .‫7א. די.או.אי.טי‬ Etryptamine: 3-(2-aminobutyl) iodole ‫7ב. אטריפטאמין‬ Harmalinum (3,4-dihydro- ‫8. הארמאלין‬ Harmimum ‫הארמין‬ .harminum) 9 7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido-(3,4-b)-indolum Mescalimun ‫01. מסקאלין‬ trimethoxy-phenethylaminum-3,4,5 METHCATHINONE: 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one ‫01א. מתקאתינון‬ METHYLAMINOREX-4 ‫01ב. 4- מתילאמינורקס‬ (cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline- (± Parahexyl ‫11. פאראהכסיל‬ hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6H-dibenzo (b,d) pyranum-3 PCE ‫11א. פס"י‬ N-ethyl-l-phenylcyclohexylamine (PHP (PCPY (‫11ב. פה"פ )פספ"י‬ phenylcyclohexyl) pyrrolidine-1)-1PMA .‫11ג. פי.אמ.איי‬ p-methoxy-a- methylphenethylamine Psilocinum ‫21. פסילוצין‬ hydroxy-dimethyl-triptaminum vel-4 Psilocybinum ‫31. פסילוציבין‬ 4-phosphoryloxy-nn-dimethyl-tryptminym vel 3- (2-dimethyl-aminoethyl)- indol-4-yl dihydro phosphas TCP ‫31א. טס"פ‬ thienyl) cyclohexyl) piperidine-2)-1)-1 TMA ‫31ב. טי.אמ.איי‬ (±)-3,4,5-trimethoxy-a- methylphenethylamineMDMA .‫31ב. אמ.די.אמ.איי‬ N,a –dimethyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine MDA .‫31ג. אמ.די.איי‬ a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine N - ethyl MDA .‫ - אתיל אמ.די.איי‬N .‫31ד‬ N - ethyl - a - methyl – 3,4 - (methylenedioxy) phenetylamine N - hydroxy MDA .‫ - הידרוקסי אמ.די.איי‬N .‫31ה‬ N - [a - methyl – 3,4- (methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine MMDA .‫31ו. אמ.אמ.די.איי‬19
 • 20. -methoxy - a – 4,5 - (methylenedioxy) phenethylamine 2 MBDB .‫31ז. אמ.בי.די.בי‬ N - methyl - a - ethyl -3,4- (methylenedioxy) phenethylamine MTA-4 ‫4 - אמ.טי.איי‬ .‫31ח‬ a-methyl -4-methylthiophenethylamine ‫41. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד‬ .‫מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש‬ ‫חלק ב‬ ‫סימן א‬ Acetorphinum ‫1. אצטורפין‬ (O3 acetyl 7, 8 dihydro 7alpha (1(R) hydroxy 1 methylbutyl O6 methyl 6,14 endoethenomorphinum Acetyl-alphamethylfentanyl ‫1א. אציטיל-אלפא-מתילפנטאניל‬ N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] acetanilide Acetyldihydrocodeinum ‫2. אצטילדיהידרוקודאין‬ Acetylmethadolum ‫3. אצטילמתאדול‬-3 acetoxy 6 dimethylamino 4,4 diphenylheptanum Alphetanil ‫3א. אלפנטניל‬ N [1 [2 (4 Ethyl 4, 5 Dihydro 5 OXO 1H Tetrazol 1 YL) Ethyl] 4) (Methoxymethyl) 4 Piperidinyl] N Phenylpropanamide Monohydrochioride Allylprodinum ‫4. אלילפרודין‬ 3 allyl 1 methyl 4 phenyl 4 propionoxypiperidinum Alphacetylmethadolum ‫5. אלפאצטילמתאדול‬ alpha 3 acetoxy 6 dimethylamino 4, 4 diphenylheptanum Alphameprodinum ‫6. אלפאמפרודין‬ alpha 3 ethyl 1 methyl 4 phenyl 4 propionoxypiperidinum Alphamethadolum ‫7. אלפאמתאדול‬ alpha 6 dimethylamino 4, 4 diphenyl 3 heptanolum Alpha-methylfentanyl ‫7א. אלפא-מתילפנטאניל‬ N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide Alpha-methylthiofentanyl ‫7ב. אלפא-מתילתיופנטאניל‬ ]-methyl-2- (2-thienyl)ethyl] -4-piperidyl) propionanilide N-[1-1 Alphaprodinum ‫8. אלפאפרודין‬ alpha 1,3 dimethyl 4 phenyl 4 propionoxypiperidinum Anileridinum ‫9. אנילרידין‬ ethylium 1 para aminophenethyl 4 phenyl piperidin 4 carboxylicum Benzethidinum ‫01. בנזטידין‬ ethylium 1 (2 benzyloxyethyl) 4 phenyl piperidin 4 carboxylicum 20
 • 21. Benzyl-Morphinum ‫11. בנזילמורפין‬ 3- benbyloxy 6 hydroxy N methyl 4, 5 epoxy morphinenum (7) Betacetylmethadolum ‫21. בטאצטילמתאדול‬ beta 3 acetoxy 6 dimethylamino 4, 4 diphenylheptanum Beta-hydroxyfentanyl ‫21א. בטא-הידרוקסיפנטאניל‬ N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide Beta-hydroxy-3-methylfentanyl ‫21ב. בטא-הידרוקסי-3-מתילפנטאניל‬ N-(1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl- 4-piperidinyl)- propionanilide Betameprodinum ‫31. בטאמפרודין‬ beta 3 ethyl 1 methyl 4 phenyl 4 propionoxypiperidinum Betamethadolum ‫41. בטאמתאדול‬ beta 6 dimethylamino 4, 4 diphenyl 3 heptanolum Bethaprodinum ‫51. בטאפרודין‬ beta 1, 3 dimethyl 4 phenyl 4 propionoxypiperidinum Bezitramidum ‫61. בזיטראמיד‬ 1--3) cyano 3, 3 diphenylpropyl) 4 (2 oxo 3 propionyl 1 benzimidazolinyl- piperidinum (‫71. )בוטל‬ Clonitazenum ‫81. קלוניטאזן‬-2 para chlorbenzyl 1 diethylaminoethyl 5 nitrobenzimidazolum Cocainum ‫91. קוקאין‬ beta-carbomethody-3-beta-benzzoxytropanum vel benzoyl-methylecgoninum-2 Codainum ‫02. קודאין‬-3 methylmorphinum ‫בהתאם לתקנות לפי סעיף 51)2( לפקודה‬ :‫למעט‬ ‫1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ-1.0 גרם קודאין למנה‬ ‫2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות קודאין עד לריכוז של %5.2 ועד בכלל‬ Codoximum ‫12. קודוכסים‬ dihydrocodeinon 6 carboxymethyloximum Concentrate of poppy straw ‫12א. תרכיז אופיום‬ Dezomorphinum ‫22. דזומורפין‬ dihydrodeoxymorphinum Dextromoramidum ‫32. דכסטרומוראמיד‬) - 4 -(+) 2-methyl 4 oxo 3, 3 diphenyl 4 (1 pyrrolidinyl) butyl) morpholinum Dextropropxyphene ‫32א. דקסטרופרופוקסיפן‬ a (+) 4 dimethlamino 1,2 diphenyl- 3 methyl 2 butanol propionate :‫למעט‬ ‫תכשירים המכילים לא יותר מ-051 מ"ג של חומר זה במנה או בריכוז שאינו‬ 21
 • 22. ‫עולה על 5.2 אחוזים בתכשירים בלתי מחולקים, מעורב בחמרים פעילים‬ ‫אחרים שאינם סמים מסוכנים ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור‬ .‫ולהפיק את החומר‬ Diampromidum 24. ‫דיאמפרומיד‬ N ((2 methylphenethylamino) propyl) propionanilidum Diethylthiambutinum ‫52. דיאתילתיאמבוטן‬-3 diethylamino 1, 1 di (2 thienyl) 1 butenum Difenoxin ‫52א. דיפנוקסין‬ (1-(3-cyano 3,3 diphenylpropyl) 4 phenylisonipecotic acid Dihydrocodeinum ‫62. דיהידרוקודאין‬ Dihydroetorphine ‫62א. דיהידרואטורפין‬ dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine-7,8 Dihydromorphinum ‫72. דיהידרומורפין‬ Dimenoxadolum ‫82. דימנוכסאדול‬ 2- dimethylaminoethyl 1 ethoxy 1, 1 diphenylacetas Dimepheptanolum ‫92. דימפפטאנול‬ - 6 dimethylamino 4, 4 diphenyl 3 heptanolum Dimethylthiambutenum ‫03. דימתילתיאמבוטן‬ 3- dimethylamino 1, 1 di (2 thienyl) 1 butenum Dioxaphetyl Butyratum ‫13. דיאוכסאפטיל בוטיראט‬ ethyl 4 morpholino 2, 2 diphenylbutyratum Diphenoxylatum ‫23. דיפנאוכסילאט‬ ethylium 1 (3 cyano 3, 3 diphenylpropyl) 4 phenylpiperidin 4 carboxylicum :‫למעט‬ ‫1. תכשירים מוצקים המכילים תערובת של דיפנאוכסילאט מחושב לבסיס‬ 0.025-‫לא יותר מ-5.2 מיליגרם למנה עם אטרופין סולפאט לא פחות מ‬ .‫מיליגרם למנה‬ ‫2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסה של דיפנאוכסילאט הידרוכלוריד‬ ‫לא יותר מ-5.2 מיליגרם מחושב לבסיס ואטרופין סולפאט לא פחות‬ .‫מ-520.0 מיליגרםבסמ"ק אחד‬ Dipipanonum ‫33. דיפיפאנון‬diphenyl 6 piperidin 3 heptanonum-4-,4Drotebanol ‫33א. דרוטבנול‬ (3,4-dimethoxy 17 methylmorphinan 6b 14 diol (Ecgoninum ‫43. אקגונין‬acidum 3 hydroxy 2 tropancarboxylicum Ethylmethylthiambutenum ‫53. אתילמתילתיאמבוטן‬ 22
 • 23. 3 -ethylmethylamino 1, 1 di (2 thienyl) 1 butenum Ethylmorphinum ‫63. אתילמורפין‬ - 3 ethylmorphinum :‫בהתאם לתקנות לפי סעיף 51)2( לפקודה למעט‬ ‫1. תכשירים מוצקים המכילים לא יותר מ-1.0 גרם אתילמורפין למנה‬ %2.5 ‫2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסות אתילמורפין עד לריכוז של‬ ‫ועד בכלל‬ Etonitazenum ‫73. אטוניטאזן‬ (1-diethylaminoethyl 2 para ethoxybenzyl 5 nitrobenzimidazolum)Etorphinum ‫83. אטורפין‬ tetrahydro 7alpha (1 hydroxy 1 methylbutyl) 6, 14 endoetheno oripavinum Etoxeridinum ‫93. אטוכסרידין‬ ethylium 1 (2 (2 hydroxyethoxy) ethyl) 4 phenylpiperidin 4 carboxylieumFentanylum ‫04. פנטאניל‬ 1 phenethyl 4 N propionylanilinopiperidinumFurethidinum ‫14. פורתידין‬ ethylium 1(2 tetrahydrofurfuryloxyethyl) 4 phenylpiperidin 4 carboxylicum ‫24. הרואין‬ Heroinum diacetylmorphinum Hydrocodonum ‫34. הידרוקודין‬ dihydrocodeinonum :‫למעט‬ ‫תכשירים נוזליים המכילים עד 30.0% הידרוקודון ועד בכלל‬ Hydromorphinolum ‫44. הידרומורפינול‬14 -hydroxydihydromorphinum Hydromorphonum ‫54. הידרומורפון‬ Dihydromorphinonum Hydroxypethidinum ‫64. הידרוכסיפתידין‬ ethylium 4 meta hydroxyphenyl 1 methylpiperidin 4 carboxylicum Isomethadonum ‫74. איזומתאדון‬ 6 dimethylamino 5 methyl 4 , 4 diphenyl 3 hexanonum Ketobemidonum ‫84. קטובמידון‬ - 4 meta hydroxyphenyl 1 methyl 4 propionylpiperidinum Levomethorphanum ‫94. לבומתורפאן‬ 3methoxy N methylmorphinanum-(-) ‫למעט: דקסטרומטורפן‬ Levomoramidum ‫05. לבומוראמיד‬ (-)-4-(2- methyl 4 oxo 3, 3 diphenyl 4 (1 pyrolidinyl) butyl) morpholinum Levophenacylmorphanum ‫15. לבופנאצילמורפאן‬ 23
 • 24. (-)-3-hydroxy N phenacylmorphinanumLevorphanolum ‫25. לבורפאנול‬ (-)-3- hydroxy N methylmorphinanumMetazocinum ‫35. מטאזוצין‬ 2- hydroxy 2, 5, 9 trimethyl 6, 7 benzomorphanum Methadoni Intermediatum ‫45. מתאדון חומר ביניים‬ 4- cyano 2 dimethylamino 4, 4 diphenylbutanumMethadonum ‫55. מתאדון‬ 6- dimethylamino 4, 4 diphenyl 3 heptanonum Methyldesorphinum ‫65. מתילדזורפין‬ 6- methyl delta 6 deoxymorphinum Methyldihydromorphinum ‫75. מתילדיהידרומורפין‬ 6 –methyldihydromorphinum methylfentanyl-3 ‫75א. 3-מתילפנטאניל‬ N-( 3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide methylthiofentanyl-3 ‫75ב. 3-מתילתיופנטאניל‬ N-( 3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl) propionanilideMetoponum ‫85. מטיפון‬ 5- methyldihydromorphinonum Moramidi Intermildiatum ‫95. מוראמיד חומר ביניים‬ acidum 2 methyl 3 morpholino 1, 1 diphenyl propanearboxylicum Morpheridinum ‫06. מורפרידין‬ ‫16. מורפין מתוברומיד ותולדותיו האחרות של מורפין עם חנקן חמש ערכי‬ Morphini methobromidum et alia Morphini derivata cum Nitrogenio Pentavalente MPPP .‫16א. אמ.פי.פי.פי‬ 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) ‫-אוקסיד ותולדותיו האחרות של מורפין עם חנקן חמש ערכי‬N-‫26. מורפין‬ Morphin N Oxidum et alia Morphini Derivata cum Nitrogenio PentavalenteMorphinum ‫36. מורפין‬ 3,6- dihydroxy N methyl 4, 5 epoxymorphinenum (7) ‫למעט: תכשירים המכילים לא יותר מ-2.0% מורפין מעורב בחומרים פעילים‬ ‫אחרים )שאינם סמים מסוכנים( ועשויים בצורה שאינה מאפשרת לחזור‬ ‫ולהפיק את המורפין‬Myrophinum ‫46. מירופין‬ MyristylbenzylmorphinumNicocodinum ‫56. ניקוקודין‬ 6 –nicotinylcodeinum Nicodicodinum ‫66. ניקודיקודין‬ 6- nicotinyldihydrocodeinum Nicomorphinum ‫76. ניקומורפין‬ 3,6- dinicotinylmorphinum 24
 • 25. ‫‪Moracymethadolum‬‬ ‫86. נוראצימתאדול‬ ‫‪(+-)- alpha 3 acetoxy 6 methylamino 4, 4 diphenylheptanum‬‬‫‪Norcodeinum‬‬ ‫96. נורקודאין‬ ‫‪N demethylcodeinum‬‬ ‫‪Norlevorphanolum‬‬ ‫07. נורלבורפאנול‬ ‫‪(-)-3- hydroxymorphinanum‬‬ ‫‪Normetuadonum‬‬ ‫17. נורמתאדון‬ ‫‪6 -dimethylamino 4, 4 diphenyl 3 hexanonum‬‬‫‪Normorphinum‬‬ ‫27. נורמופין‬ ‫‪Demethylmorphinum‬‬‫‪Norpipanonum‬‬ ‫37. נורפיפאנון‬ ‫‪4,4-diphenyl 6 piperidino 3 hexanonum‬‬ ‫‪Opii Extracta et Tincturae et Praeparata‬‬ ‫47. תמציותיו ומשרותיו‬ ‫ותכשיריו של אופיום למעט:‬ ‫תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ-2.0% מורפין‬ ‫‪Opium Medicinale‬‬ ‫57. אופיום רפואי‬ ‫למעט:‬ ‫1. אבקת אופיום עם איפקאקואנה )אבקת דובר(, לפי ההרכב:‬ ‫אופיום אבקה 01%‬ ‫איפקאקואנה אבקה 01%‬ ‫חומר בלתי פעיל באבקה 08%‬ ‫2 . תכשיריו של אופיום המכילים לא יותר מ-%2.0 מורפין מעורב בחמרים‬ ‫פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים( ועשויים בצורה שאינה מאפשרת‬ ‫לחזור ולהפיק את המורפין‬ ‫‪Oxycodonum‬‬ ‫67. אוכסיקודון‬‫41‬ ‫‪-hydroxydibydrocodeinonum‬‬ ‫‪Oxymorphonum‬‬ ‫77. אוכסימורפון‬ ‫‪14- hydroxydihydromorphinonum‬‬ ‫‪Papaveris Somniferi Extracta‬‬ ‫87. תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו‬ ‫‪Praeparata‬‬ ‫‪et Tincturae et‬‬ ‫של הפרג המרדים‬ ‫למעט:‬ ‫תמציותיו ומשרותיו ותכשיריו של הפרג המרדים המכילים לא יותר מ-%2.0‬ ‫מורפין‬ ‫87א. פארא-כלואורופנטאניל ‪Para-fluorofentanyl‬‬ ‫‪4 -fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide‬‬ ‫87ב. פי.אי.פי.איי.פי ‪PEPAP‬‬ ‫1-‪(phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester‬‬ ‫52‬
 • 26. Pethidini Intermediatum – A ‫97. פתידין חומר ביניים - א‬4 -cyano 1 methyl 4 phenylpiperidinum Pethidini Intermediatum - B ‫08. פתידין חומר ביניים - ב‬ ethylium 4 phenylpiperidin 4 carboxylicum Pethidini Intermediatum - C ‫18. פתידין חומר ביניים - ג‬ acidum 1 methyl 4 phenylpiperidin 4 carboxylicum Pethidinum ‫28. פתידין‬ ethylium 1 methyl 4 phenylpiperidin 4 carboxylicumPhenadoxonum ‫38. פנאדוכסון‬ 6- morpholino 4, 4 diphenyl 3 heptanenum Phenampromidum ‫48. פנאמפרומיד‬ N (1 methyl 2 piperidinoethyl) propionanilidum Phenazocinum ‫58. פנאזוצין‬2 -hydroxy 5, 9 dimethyl 2 phenethyl 6, 7 benzomorphanum Phenomorphanum ‫68. פנומורפאן‬ 3- hydroxy N phenethylmorphinanum Phenoperidinum ‫78. פנופרידין‬ ethylium 1 (3 hydroxy 3 phenylpropyl) 4 phenylpiperidin 4 carboxylicumPholcodinum ‫88. פולקודין‬ morpholinylethylmorphinum :‫למעט‬ ‫1. תכשירים מוצקים מעורבים עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים‬ ‫מסוכנים( המכילים לא יותר מ-1.0 גרם פולקודין למנה‬% ‫2. תכשירים נוזליים המכילים תמיסת פולקודין עד לריכוז של‬ ‫5.2 ועד‬ ‫בכלל‬Piminodinum ‫98. פימינודין‬ ethylium 4 phenyl 1 (3 phenylaminopropyl) pipridin 4 carboxylicum Piritrmidum ‫09. פיריטראמיד‬ acidum 1 (3 cyano 3, 3 diphenylpropyl) 4 (1 piperidino) piperidin 4 carboxylicum amidum Proheptazinum ‫19. פרוהפטאזין‬ 1,3- dimethyl 4 phenyl 4 propionoxyazacycloheptanumProperidinum ‫29. פרופרידין‬ isopropylium 1 methyl 4 phenylpiperidin 4 carboxylicumPropiranum ‫39. פרופיראם‬ N (1 methyl 2 piperidinoethyl) N 2 pyridylpropionamidum Racemethorphanum ‫49. ראצמתורפאן‬ (+-)-3- methoxy N methylmorphinanum Racemoradium ‫59. ראצמוראמיד‬ 26
 • 27. (+)-1-(2- methyl 4 oxe 3, 3 diphenyl 4 (1 pyrrolidinyl) (butyl) morpholinum Racemorphanum ‫69. ראצמורפאן‬ (+)-3- hydroxy N methylmorphinanumSufentanil ‫69א. סופנטניל‬ N [4 (methoxymethyl) 1 [2 (2 thienyl) ethyl] 4 piperidyl] propionanilideRemifentanil ‫69א 1. רמיפנטניל‬ methoxycarbonyl-ethyl)- 4- (phenylpropionylamino) - piperidine -4 -2)-1 -carboxylicacidmethyl esterThebaconum ‫79. תבאקון‬ acetyldihydrocodeinonum ‫89. תבאין‬ Thebainum ‫89א. טילידין‬ Tilidine (+-)- ethyl trans 2 (dimethylamino) 1 phenyl 3 phenyl 3 cyclohexene 1 carboxylate Thiofentanyl ‫89ב. תיופנטאניל‬ N-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide Trimeperidinum ‫99. טרימפרידין‬ 1,2,5- trimethyl 4 phenyl 4 propionoxypiperidinum ‫001. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של‬ .‫כל אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש‬ .(‫101. )נמחק‬ (‫201.-401. )נמחקו‬ ‫סימן ב‬ Amphetaminum ‫1. אמפטאמין‬ (+-)-2- amino 1 phenylpropanum Amineptine ‫1א. אמינפטין‬ (dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]hetanoic acid-10,11)]-7) Dexamphetaminum ‫2. דכסאמפטאמין‬ (+)-2- aminol 1 phenyl propanum Mecloqualone ‫2א. מקלוקואלון‬ chlorophenyl) 2 methyl 4 (3H)quinazolinone-0)-3 Methamphetaminum ‫3. מתאמפטאמין‬ (+)-2-methylamino 1 phenylpropanum Methaqualone ‫3א. מתאקואלון‬ 2- methyl 3-0- tolyl 4 (3H)quinazoline Methylphenidatum ‫4. מתילפנידאט‬ methylium 2 phenyl 2 (2 piperidyl) aceticum Phencyclidinum ‫5. פנציקלידין‬ 1-(1- phenylcyclohexyl) piperidinum 27
 • 28. Phenmetrazinum ‫6. פנמטראזין‬ 3- methyl 2 phenylmorpholinum ‫6א. פנטילין‬ Fenetylline DL- 3, 7 dihydro 1, 3 dimethyl 7 [2 [(1 methyl 2 phenylethyl) amino [ ethyl] 1h purine 2, 6 dioneSecobarbital ‫6ב. סקוברביטל‬ 5 -allyl 5 (1 methylbutyl) barbituric acid Levamfetamine ‫6ג. לבאמפטאמין‬ (–)-(R)- α-methylphenethylamine Levomethamphetamine ‫6ד. לבומתאמפטאמין‬ (–)-N,α-dimethylphenethylamine Metamfetamine Racemate ‫6ה. מתאמפטאמין רצמאט‬ (±)-N,α-dimethylphenethylamine Zipeprol α-(α- ‫6ו. זיפאפרול‬ methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol ‫7. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל‬ .‫אחד מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש‬ (‫8. )נמחק‬ ‫סימן ג‬ Amobarbitalum ‫1. אמובארביטאל‬ acidum 5 ethyl 5 (3 methylbutyl) barbituricum :‫למעט‬ ‫1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם אמובארביטאל עד 30.0 גרם‬ ;(‫למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים‬ ‫2. נרונים עם אמובארביטאל עד 1.0 גרם למנה, בלתי מעורב או‬ .(‫מעורב עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים‬Buprenorphine ‫1א. בופרנורפין‬ 21- cyclopropyl 7 a[(s) 1 hydroxy v 1,2,2, trimethylpropyl] 6,14 endo ethano 6, 7, 8, 14 tetrahydrooripavineButalbital ‫1ב. בוטאלביטאל‬ 5- allyl 5 isobutylbarbituric acid Cathine ‫1ג. קאתין‬ S)-α -[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol)-(+) ‫למעט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה‬ Cyclobarbitalum ‫2. ציקלובארביטאל‬ acidum 5 (1 cyclohexen 1 yl) 5 ethylbarbituricum GHB ‫2א. גי.ה.בי‬ gamma hydroxybutiric acid 28
 • 29. ‫‪Glutethimidum‬‬ ‫3. גלוטתימיד‬ ‫‪2- ethyl 2 phenyl glutarimidum‬‬ ‫‪Flunitrazepam‬‬ ‫3א. פלוניטראזפאם‬ ‫5‬ ‫‪-(oflurophenyl) ,13 dihydro 1 methyl 7 nitro 2h‬‬ ‫‪1,4 benzodiazepin-2-one‬‬‫‪Pentazocine‬‬ ‫3ב. פנטזוצין‬ ‫)‪1,2,3,4,5,6- hexahydro 6, 11 dimethyl 3 (3 methyl 2 butenyl‬‬ ‫‪2,6- methano 3 benzazocin 8 ol‬‬ ‫‪Pentobarbitalum‬‬ ‫4. פנטובארביטאל‬ ‫‪acidum 5 ethyl 5 (1 methylbutyl) barbituricum‬‬ ‫למעט:‬ ‫1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנטובארביטאל עד 30.0‬ ‫גרם למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים(;‬ ‫2. נרונים עם פנטובארביטאל עד 1.0 גרם למנה, בלתי מעורב או‬ ‫מעורב עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים(.‬ ‫5. )נמחק(‬ ‫6. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד‬ ‫מהחמרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.‬ ‫7. )נמחק(.‬ ‫סימן ד‬‫‪Amfepramonum‬‬ ‫1. אמפפרמון‬ ‫2‬ ‫‪-(diethylamino) propiophenonum‬‬‫‪Barbitalum‬‬ ‫2. בארביטאל‬ ‫‪acidum 5,5 diethylbarbitricum‬‬ ‫למעט:‬ ‫1. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם בארביטאל עד 50.0 גרם‬ ‫למנה מעורב עם חומרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים(‬ ‫2. תמיסות המכילות תערובת של בארביטאל עד 4.0% וחמרים פעילים‬ ‫אחרים )שאינם סמים מסוכנים(‬ ‫3. נרונים עם בארביטאל עד 1.0 גרם למנה, בלתי מעורב או מעורב‬ ‫עם חומרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים(‬ ‫4. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם בארביטאל עד 051 מיליגרם‬ ‫למנה ומעורב עם חומר אנטיפיטיראנאלגטי כגון אמידופירין,‬ ‫פנציטין, אספירין וכדומה עד 3.0 גרם למנה‬ ‫‪Benzphetamine‬‬ ‫2א. בנשפטאמין‬ ‫‪n benzyl n,adimethylphenethylamine‬‬ ‫92‬
 • 30. ‫‪Ethchlorvynolum‬‬ ‫3. אתכלודוינול‬ ‫‪ethyl 2 chlorovinylethinylcarbinolum‬‬ ‫‪Ethinamatum‬‬ ‫4. אתינאמאט‬ ‫‪1- ethynylcyclohexanolcarbamatum‬‬‫‪Mazindol‬‬ ‫4א. מזינדול‬ ‫‪5-(p chlorohenyl) ,25 dihydro 3h imidazo (2,i a) isoindol 5 ol‬‬ ‫‪Meprobamatum‬‬ ‫5. מפרובאמאט‬ ‫‪2- methyl 2 prophyl ,13 propandiol dicarbamatum‬‬ ‫6. )נמחק(‬ ‫‪Methylphenobarbitalum‬‬ ‫7. מתילפנובארביטאל‬ ‫‪acidum 5 ethyl 1 methyl 5 phenylbarbituricum‬‬ ‫למעט:‬ ‫מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם מתילפנובארביטאל עד 60.0 גרם למנה‬ ‫‪Methyprylonum‬‬ ‫8. מתיפרילון‬ ‫‪3,3-diethyl 5 methyl ,24 piperidin dionum‬‬ ‫‪Phendimetrazine‬‬ ‫8א. פנדימטרזין‬ ‫‪3,4- dimethyl 2 phenylmorpholine‬‬ ‫‪Phenobarbitalum‬‬ ‫9. פנובארביטאל‬ ‫‪acidum 5 ethyl 5 phenylbarbituricum‬‬ ‫למעט:‬ ‫1. מוצרים מוצקים לשימוש פנימי עם פנובארביטאל עד 1.0 גרם למנה‬ ‫2. מוצרים מוצקים, לשימוש פנימי, עם פנובארביטאל עד 50.0 גרם‬ ‫למנה מעורב עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים(‬ ‫3. תמיסות המכילות תערובת של פנובארביטאל עד 4.0% וחמרים פעילים‬ ‫אחרים )שאינם סמים מסוכנים(‬ ‫4. נרונים עם פנובארביטאל עד 1.0 גרם למנה, בלתי מעורב או‬ ‫מעורב עם חמרים פעילים אחרים )שאינם סמים מסוכנים(‬‫‪Phentermine‬‬ ‫9א. פנטרמין‬ ‫‪aa dimethylphenethylamine‬‬‫‪Pipradrolum‬‬ ‫01. פיפראדרול‬ ‫‪1,1-diphenyl 1 1 (2 piperidyl) methanolum‬‬ ‫11. ספ"א ‪SPA‬‬ ‫‪(-)-1- dimethylamin ,12 diphenylethanum‬‬ ‫21. האיזומרים האופטיים, הסטראואיזומרים, האסטרים והאתרים של כל אחד‬ ‫מהחומרים המפורטים בסימן זה, אם לא מועטו במפורש.‬ ‫31. )נמחק(‬ ‫03‬
 • 31. ‫תוספת שניה )תיקונים: התשל"ט,התשמ"א,התשמ"ט(‬ ‫)סעיפים 13)3( ו-14(‬ ‫בתוספת זו -‬ ‫"גרם נטו" - משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר, התרכובות,‬ ‫התערובת או התמיסה;‬ ‫"קנבוס", "שרף של קנבוס" ו"אופיום" - כמשמעותם בתוספת הראשונה.‬ ‫הכמות‬ ‫הסם המסוכן‬ ‫הפרט בתוספת הראשונה‬ ‫חלק א -‬ ‫סימן א‬ ‫51 גרם‬ ‫קנבוס‬ ‫1‬ ‫51 גרם‬ ‫שרף של קנבוס‬ ‫2‬ ‫2 גרם‬ ‫אופיום‬ ‫4‬ ‫סימן ב‬‫3 יחידות כלשהן כפי שהן‬ ‫לס"ד‬ ‫1‬ ‫מופיעות‬ ‫בסחר‬ ‫חלק ב -‬ ‫סימן א‬ ‫3.0 גרם‬ ‫קוקאין‬ ‫91‬ ‫3.0 גרם‬ ‫הרואין‬ ‫24‬ ‫51.0 גרם נטו‬ ‫מתאדון‬ ‫55‬ ‫3.0 גרם נטו‬ ‫מורפין‬ ‫36‬ ‫3.0 גרם תכולת מורפין נטו‬ ‫משרת אופיום‬ ‫47‬ ‫1 גרם נטו‬ ‫פתידין‬ ‫28‬ ‫סימן ב‬ ‫2.0 גרם נטו‬ ‫אמפטאמין‬ ‫1‬ ‫2.0 גרם נטו‬ ‫דכאמפטאמין‬ ‫2‬ ‫2.0 גרם נטו‬ ‫מתאמפטאמין‬ ‫3‬‫13‬
 • 32. 32