A L A N A M E S

549 views

Published on

Oglejte si, ne bo vam žal.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
549
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A L A N A M E S

 1. 1. ♫♫ VKLOPITE ZVOČNIKE ♫VKLOPITE ZVOČNIKE ♫♫♫ VKLOPITE ZVOČNIKE ♫VKLOPITE ZVOČNIKE ♫
 2. 2. Rezbar Alan Ames je bil rojen 9. novembra 1953 v angleškem mestu Bedford. Kljub katoliški vzgoji v otroštvu se je oddaljil od Cerkve. Grešno ivljenje ga je vodilo v kriminal, alkohol inž pretepanje. Ko je bil e na robu obupa, je sre alž č Kathryn, dekle iz Avstralije. Kazalo je, da bo to sre anje spremenilo njegov pogled nač ivljenje. Poro ila sta se in se odpravila vž č Avstralijo z namenom za iveti na novo. Kerž sta bila blagoslovljena z dvema otrokoma in ker je Alan našel dobro slu bo, se je zdelo,ž da se ja ta korak izpla al.č Nekaj let zatem se je Alan vrnil na stara pota in znašel se je v slabi dru bi ter znovaž za el piti in se pretepati.č Postal je zasvojen z alkoholom in drugimi substancami. Zgubil je samospoštovanje in ob utek spoštovanja do drugih ter postalč zelo vase zaverovan.
 3. 3. as je tekel naprej in za ele so se no neČ č č more in prividi o slabih stvareh, zaradi esar pono i ni mogel spati.č č Kathryn je bila zaradi njegovega vedenja zelo zaskrbljena in mu je predlagala, naj obiš e duhovnika. Vendar pa ker Alan nič imel navade zahajati v cerkev, tega predloga ni sprejel. V svojem iskanju rešitve se je znašel pri raznih 'zdravilcih', a je videl, da so mnogim ljudem po irali premo enje in so narediliž ž le malo koristnega in dobrega. To izkustvo mu je pomagalo uvideti pasti za lahkomiselne. Angel je bil tisti, ki je ez nekaj asač č spregovoril in vodil Alana v pravo smer. Nadaljnja pomo je prišla odč Sv. Terezije Avilske, Sv. Štefana in apostolov Andreja in Mateja. Nau ili so ga moliti in muč razlo ili Sveto pismož . Alana so nazaj v katoliško cerkev pripeljala nebesa.
 4. 4. Nekaj mesecev pozneje, ko se je e bil vrnil kž zakramentalnemu ivljenju, je imel Alanž najprej videnje Naše Bla ene Matere.ž Pokazala mu je svoje brezmade no Srce.ž Prikazanja Naše Gospe Alanu so se nadaljevala, ko si je prizadeval ivetiž molitveno ivljenjež . Zdaj je hodil k sv. maši vsak dan in na dan zmolil tudi do devet ro nih vencev.ž Potem ko je o svojih izkušnjah govoril z nadškofom Barry-jem Hickey-em v Perthu v Avstraliji, (s svojim tamkajšnjim cerkvenim poglavarjem), mu je nadškof dodelil duhovnega vodjo, o etač Gerard-a Dickinson-a zato, da bi bdel nad Alanom in pregledoval njegove zapiske. O eč Dickinson je bil sprva skepti en, kmaluč pa je postal Alanov najmo nejšič zagovornik. ‘Da ga uporabljajo Sveta Trojica, naša Bla ena Gospa in angeli ter svetniki sž posebnim namenom, ve ne dvomim. Mojač nejevera in dvomi so izginili,’ je zapisal o eč G. Dickinson 15. avgusta 1996. Po smrti o etač Dickinson-a mu je nadškof kot duhovnega vodjo dodelil o etač Richard- a Rutkauskas-a. Nekaj mesecev pozneje se je Alanovo utirjeno ivljenje ustavilo, ko se je zalotil, da posve až č nedeljeno pozornost do srca segajo emuč glasu, ki ga je slišal, polnem ljubezni in so utja, in ki ga je takoj prepoznal kotč Jezusovega.
 5. 5. The Lord showed Alan the sins Alan had committed and how they had hurt Jesus on the cross, how they had hurt Alan’s soul and how they had hurt others. Ko je svojo dušo videl razgaljeno pred seboj, je Alan hotel kar umreti, ko je spoznal, kako je bil prizadel Gospoda in druge. Gospod Jezus je s svojim so utnim in usmiljenimč srcem poklical Alana h kesanju in mu ponudil odpuš anje.č Alan je poni no prosil zaž usmiljenje in ga od Gospoda prejel v zakramentu sprave. Zaljubil se je v Jezusa in mu obljubil, da mu bo od zdaj naprej slu il.ž Tako se je pri elo neverjetno potovanje, vč katerem je Alan z bo jo milostjo prepotovalž svet in oznanjal dobro novico o Jezusovi Ljubezni, in mnogi darovi, ki so jih ljudje prejeli preko Alana, so postali o itni vč ozdravljenjih in spreobrnjenjih, ki se dogajajo. ❀ ❁ ❀ ❁ ❀ ❁ ❀
 6. 6. Maria -Maria -ŠvicaŠvica SeptembrSeptembraa 20072007 na molitvenem sre anju zčna molitvenem sre anju zč AlanAlanomom AmesAmesom sem molila za svojegaom sem molila za svojega 1818-- letnega sina, ki je bil zasvojen z drogamiletnega sina, ki je bil zasvojen z drogami okoli 6 let. Od takrat naprej je nehal jematiokoli 6 let. Od takrat naprej je nehal jemati droge. Bogu hvaladroge. Bogu hvala .. Heinrich -Heinrich - Nem ijačNem ijač Šel sem poslušat govorŠel sem poslušat govor AlanAlanaa AmesAmesaa in semin sem prišel v imenu svojegaprišel v imenu svojega 1313-letnega-letnega vnuka, nevnuka, ne da bi on to vedel. Še vedno je mo il posteljo.čda bi on to vedel. Še vedno je mo il posteljo.č Bil je ozdravljen in od takrat naprej ve nečBil je ozdravljen in od takrat naprej ve neč mo i postelje. Zdravniki specialisti niso mogličmo i postelje. Zdravniki specialisti niso moglič dose i tega!čdose i tega!č Hvalo dajem Bogu inHvalo dajem Bogu in AlanAlanuu Erika -Erika - Nem ijačNem ijač Imela sem mo no depresijo. Ko ste molili zčImela sem mo no depresijo. Ko ste molili zč mano, sem dobila vrtoglavico in padlamano, sem dobila vrtoglavico in padla vznak. Nisem mogla nehati jokati in šla semvznak. Nisem mogla nehati jokati in šla sem nazaj na svoj sede . Imela sem mo no eljož č žnazaj na svoj sede . Imela sem mo no eljož č ž iti k spovedi in zaslišala sem glas, ki mi jeiti k spovedi in zaslišala sem glas, ki mi je rekel 'Pojdi k spovedi.' Med spovedjo semrekel 'Pojdi k spovedi.' Med spovedjo sem jokala in bila sem ozdravljena depresije. Vsejokala in bila sem ozdravljena depresije. Vse od takrat naprej lahko ivim brez tablet.žod takrat naprej lahko ivim brez tablet.ž Hvala Bogu in vam, dragi Alan.Hvala Bogu in vam, dragi Alan. Angela –Angela – Nem ijačNem ijač Ko jeKo je Alan AmesAlan Ames molil z mano, je molil nadmolil z mano, je molil nad sliko mojega mo a, ki je imel hude bole ine vž čsliko mojega mo a, ki je imel hude bole ine vž č ramenih e dve leti. Ko sem prišla domov, mižramenih e dve leti. Ko sem prišla domov, miž je mo rekel, da so bole ine izginile. Ko semž čje mo rekel, da so bole ine izginile. Ko semž č ga vprašala, kdaj je bilo to, sva ugotovila, daga vprašala, kdaj je bilo to, sva ugotovila, da v asu, ko sem bila v cerkvi pri molitvi zčv asu, ko sem bila v cerkvi pri molitvi zč Alanom.Alanom. Rosie – TeRosie – Teksksasas Moje pri evanje o ozdravljenju je, da semčMoje pri evanje o ozdravljenju je, da semč bila mentalno popolnoma na tlehbila mentalno popolnoma na tleh –– zdelo sezdelo se mi je, kot da bom znorela in bila sem na robumi je, kot da bom znorela in bila sem na robu iv nega zloma. Šla sem na zdravilno molitevž čiv nega zloma. Šla sem na zdravilno molitevž č kk AlanAlanuu AmesAmesuu in ko je na mojo glavo polo ilžin ko je na mojo glavo polo ilž roke sem vedela, da je nekaj prišlo nadme.roke sem vedela, da je nekaj prišlo nadme. utila sem vrtinec od glave do prsnegaČutila sem vrtinec od glave do prsnegaČ košakoša. . Neka te a se je dvignila z mene. OdžNeka te a se je dvignila z mene. Odž takrat naprej se je v celoti spremenila mojatakrat naprej se je v celoti spremenila moja miselnost, moje iv no stanje in mojež čmiselnost, moje iv no stanje in mojež č ivljenje. Moje ivljenje je vsak danž življenje. Moje ivljenje je vsak danž ž napolnjeno z mirom in radostjo.napolnjeno z mirom in radostjo. Zahvaljujem se BoguZahvaljujem se Bogu .. Lisa -Lisa - ZDZDAA MMoj mo je imel bolne ledvice 6 let in je moralžoj mo je imel bolne ledvice 6 let in je moralž jemati zdravila. Potem ko je Alan molil nadjemati zdravila. Potem ko je Alan molil nad njim, je šel k zdravniku, ki ni našel niti sledunjim, je šel k zdravniku, ki ni našel niti sledu o bolezni in mo ve ne potrebuje zdravil.ž čo bolezni in mo ve ne potrebuje zdravil.ž č Minnie -Minnie - ZDZDAA Trpela sem zaradi motnje prehranjevanja,Trpela sem zaradi motnje prehranjevanja, bulimije, dvajset let in zdelo se je, da nebulimije, dvajset let in zdelo se je, da ne morem ve naprej. Po utila sem se, kot dač čmorem ve naprej. Po utila sem se, kot dač č bom umrla. Potem ko je Alan molil nadbom umrla. Potem ko je Alan molil nad menoj, me je ozdravila mo Jezus Kristusa.čmenoj, me je ozdravila mo Jezus Kristusa.č Nimam ve bulimije in sem za vedno hvale nač žNimam ve bulimije in sem za vedno hvale nač ž Bogu, da me je ozdravil.Bogu, da me je ozdravil. Becky -Becky - ZDZDAA Bila sem tam tisti ve er, ko vam je BogčBila sem tam tisti ve er, ko vam je Bogč dovolil, da ozdravite nogo mojega ne akačdovolil, da ozdravite nogo mojega ne akač Jasona, ki je zrasla, tako da je zdaj enakoJasona, ki je zrasla, tako da je zdaj enako dolga kot njegova druga noga.dolga kot njegova druga noga. Carol - ACarol - Avvstralistralijjaa Alanu sem se elela zahvaliti za njegovežAlanu sem se elela zahvaliti za njegovež molitve. Odkar je molil zame, sem bilamolitve. Odkar je molil zame, sem bila uspešno ozdravljena vseh rakastih tvorb.uspešno ozdravljena vseh rakastih tvorb. Bog resni no uslišuje molitve.čBog resni no uslišuje molitve.č Christel -Christel - Nem ijačNem ijač Veliko let sem morala prenašati alergije inVeliko let sem morala prenašati alergije in nisem ve mogla zau iti soli in tudi nisemč žnisem ve mogla zau iti soli in tudi nisemč ž mogla jesti ve ine hrane, tako da sem bila lečmogla jesti ve ine hrane, tako da sem bila leč še kost in ko a in bila sem zelo šibka.žše kost in ko a in bila sem zelo šibka.ž AlanAlanaa AmesAmesa sem prosila za molitev in v trenutku,a sem prosila za molitev in v trenutku, ko je molil zame, sem bila ozdravljena alergijko je molil zame, sem bila ozdravljena alergij in sem lahko spet zau ila sol in sem si tudižin sem lahko spet zau ila sol in sem si tudiž opomogla.opomogla. LeopoldineLeopoldine - A- Avvstristrijjaa Med molitvenim sre anjem z Alanom AmesomčMed molitvenim sre anjem z Alanom Amesomč sem bila ozdravljena osteoporoze.sem bila ozdravljena osteoporoze. SlavimSlavim Boga za Njegovo milost.Boga za Njegovo milost. Donna -Donna - ZDZDAA Vrsto let sem imela probleme s spanjem. PoVrsto let sem imela probleme s spanjem. Po Alanovi molitvi nad menoj imam zdaj mirneAlanovi molitvi nad menoj imam zdaj mirne no i in vsako no spim. Sorodnikom inč čno i in vsako no spim. Sorodnikom inč č prijateljem sem povedala o tem velikemprijateljem sem povedala o tem velikem Gospodovem daru ozdravljenja.Gospodovem daru ozdravljenja. M.D. -M.D. - Nem ijačNem ijač Zaradi padca sem imela zelo mo ne bole ineč čZaradi padca sem imela zelo mo ne bole ineč č v hrbtenici, ki niso minile. Šla sem na molitevv hrbtenici, ki niso minile. Šla sem na molitev AlanAlanaa AmesAmesa. Tri dni pozneje je izginilaa. Tri dni pozneje je izginila vsakršna bole ina.čvsakršna bole ina.č Slava, ast in hvala Bogu in Bo ji Materi.č žSlava, ast in hvala Bogu in Bo ji Materi.č ž ODLOMKI O OZDRAVLJENJIH Z ALANOVE SPLETNE STRANI
 7. 7. BZ:BZ: Ko slišijo vašo zgodbo, nekateri ljudje re ejo:čKo slišijo vašo zgodbo, nekateri ljudje re ejo:č 'Zakaj bi ga poslušali? Kdo ve, e je njegova zgodbač'Zakaj bi ga poslušali? Kdo ve, e je njegova zgodbač resni na … Dandanes obstaja toliko vidcev inčresni na … Dandanes obstaja toliko vidcev inč prerokov, da je kar prete ko ugotoviti, kateri sožprerokov, da je kar prete ko ugotoviti, kateri sož pristni' …pristni' … AA:AA: Najprej re em ljudem, da naj poslušajo inčNajprej re em ljudem, da naj poslušajo inč verjamejo Katoliški cerkvi in njenim naukom. e karČverjamejo Katoliški cerkvi in njenim naukom. e karČ koli kar govorim ali delam nasprotuje nauku Cerkve,koli kar govorim ali delam nasprotuje nauku Cerkve, naj to ignorirajo in zavrnejo. To velja tudi za vsenaj to ignorirajo in zavrnejo. To velja tudi za vse ostale vidce, ne glede na to, kaj trdijo, da se jimostale vidce, ne glede na to, kaj trdijo, da se jim dogaja, tj. da jim govori Bog, ali da jim govori Marija,dogaja, tj. da jim govori Bog, ali da jim govori Marija, naša Mati.naša Mati. BZ:BZ: Nekateri ljudje so popolnoma obupani v svojihNekateri ljudje so popolnoma obupani v svojih ivljenjih in naredili bi vse, da bi dobili najmanjšiživljenjih in naredili bi vse, da bi dobili najmanjšiž znak od Boga, da bi slišali ali videli ali za utili, dačznak od Boga, da bi slišali ali videli ali za utili, dač niso sami, da je Bog z njimi. Kaj bi jim svetovali?niso sami, da je Bog z njimi. Kaj bi jim svetovali? AA:AA: Pojdite k Evharisti nemu Jezusu v aš enjuč č čPojdite k Evharisti nemu Jezusu v aš enjuč č č inin pripri Sveti Maši ter dovolite Gospodu Jezusu, naj vasSveti Maši ter dovolite Gospodu Jezusu, naj vas napolni s svojo bo ansko prisotnostjo in milostjo.žnapolni s svojo bo ansko prisotnostjo in milostjo.ž Svoja srca odprite v ljubezni do Našega Gospoda vSvoja srca odprite v ljubezni do Našega Gospoda v Evharistiji in Ga prosite, naj vam nakloni ob utiti dotikčEvharistiji in Ga prosite, naj vam nakloni ob utiti dotikč svoje ljubezni. e boste to po eli in se docelaČ čsvoje ljubezni. e boste to po eli in se docelaČ č osredoto ili na Boga ter vztrajali v tem, vas bo točosredoto ili na Boga ter vztrajali v tem, vas bo toč vodilo k temu, da Ga boste izkusili na intimen na in.čvodilo k temu, da Ga boste izkusili na intimen na in.č Ko se to zgodi, se lovek nikoli ve ne po uti sam, kerč č čKo se to zgodi, se lovek nikoli ve ne po uti sam, kerč č č ve, da je Bog z njim in da ga ljubi.ve, da je Bog z njim in da ga ljubi.    IZVLEČEK IZ INTERVJUJA Z ALANOM AMESOM ki ga je vodila Beatrix Zureich junij 2009
 8. 8. ALAN AMES TTa pove ava Razpela, ki ga Alan Ames uporablja vča pove ava Razpela, ki ga Alan Ames uporablja vč svojih molitvenih sre anjih za ozdravljenje jasnočsvojih molitvenih sre anjih za ozdravljenje jasnoč ka e kri, ki curlja iz Trnjeve Krone na Jezusovižka e kri, ki curlja iz Trnjeve Krone na Jezusoviž glavi.glavi. ""VVee ni O e, darujem ti Rane Našega Gospodač čni O e, darujem ti Rane Našega Gospodač č Jezusa Kristusa v ozdravljenje naših dušnih ran.Jezusa Kristusa v ozdravljenje naših dušnih ran. Moj Jezus, odpusti in se usmili po svojih SvetihMoj Jezus, odpusti in se usmili po svojih Svetih
 9. 9. Glasba: KEVIN MACLEODGlasba: KEVIN MACLEOD Fotografije: MATJA MALE IŽ Ž ČFotografije: MATJA MALE IŽ Ž Č Avtorstvo in prevod: SABRINA BABIČAvtorstvo in prevod: SABRINA BABIČ Za bolj poglobljeno branje o Alanovem slu enjužZa bolj poglobljeno branje o Alanovem slu enjuž obiš ite:čobiš ite:č http://www.alanames.orghttp://www.alanames.org

×