Jordbruksforhandlingene 2012,presentasjon

214 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
214
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jordbruksforhandlingene 2012,presentasjon

  1. 1. Jordbruksforhandlingene 2012 Innspill til Buskerud Fylkeskommune
  2. 2. Fokus på Buskeruds muligheter og utfordringer.Buskerud –et Norge i miniatyr.For omfattende å gi innspill på alle produksjoner,dette innspilletomhandler produksjoner og temaer som har stor fokus ijordbruksforhandlingene.Det er også slik at noen produksjoner ermindre avhengig av jordbruksforhandlingene enn andre.Vi har en felles landbrukspolitikk, virkemidler som blir framforhandletI jordbruksforhandlingene vil gjelde for hele landet.Stortingsmeldinga ble av mange karakterisert som lite konkret. Vimener det blir opp til organisasjonene å ”fylle” meldinga medkonkrete virkemidler.
  3. 3. KornproduksjonBuskerud har en betydelig kornproduksjon, med flere områder som liggergodt til rette for korndyrking.Produksjonen har gått noe tilbake de siste år, både arealmessig ogved stagnasjon eller reduksjon i avlingsnivå.Det bør være ei prioritert oppgave å få opp igjen korndyrkinga i Buskerud,så vel som nasjonalt.Forslag til tiltak:  En generelt bedre økonomi, både ved produktpriser og direktetilskudd.  En strukturprofil på tilskuddene som motvirker utviklinga mot store ”kornentreprenører”.Tunge maskiner ødelegger jordstrukturen.  Mer fokus på vedlikehold av jorda og god agronomi. Høge krav til effektivitet fører til jordbearbeiding under ugunstige forhold. Manglende kalking og manglende grøfting. Ensidig korndyrking uten vekstskifte og jordpakking er negativt for livet i jorda, og dermed for jordas evne til å produsere mat.  Det bør gjeninnføres tilskudd til grøfting og tiltak som tar høgde for klimaendringer.
  4. 4. Grasbaserte produksjonerBuskerud er framfor alt et ”grasfylke”. Unytta beiteressurser i skog og fjell og jord sombest egner seg for grasdyrking kan gi grunnlag for økt verdiskaping . Samtidigproduseres mat på en ressurs-og miljøvennlig måte.Mjølkeproduksjon på ku viser en fortsatt negativ tendens i Buskerud.Forslag til tiltak:  En endret korn –og kraftforpolitikk. Billig kraftfor(i stor grad importert) gjør at produksjon av mjølk og kjøtt på gras i stor grad blir ”utkonkurrert” av kraftforbaserte produksjoner. Høgere pris på norsk forkorn vil samtidig være en stimulans til å dyrke mer av det slaget. Strukturprofil på tilskuddene som tilgodeser en variert bruksstruktur. Særlig innen mjølkeproduksjonen føler mange at de stadig må leie mer jord, og stadig lengre unna. Gratis mjølkekvote til nyetablerere, tilpasset arealgrunnlaget. Ved utbygging/modernisering av husdyrbruk må driftsplanene i større grad ta utgangspunkt i det stedegne arealgrunnlaget. Ei rovdyrforvaltning som tilgodeser husdyr i utmark.
  5. 5.  Stimulering til mer ekstensiv kjøttproduksjon på storfe. Kastratokser kan slippes på utmarksbeite. En miljø-og ressursvennlig produksjon ,med beskjedent innslag av kraftfor. Trenger ekstra stimulans via jordbruksavtalen.PotetdyrkingI Norge blir det dyrket stadig mindre poteter. Samtidig har vi i Buskerudområder som egner seg bra for denne produksjonenForslag til tiltak:  Ekstra stimulans til økt potetdyrking over jordbruksavtalen.Økologisk landbrukBuskerud ligger langt framme når det gjelder utviklingen av økologisklandbruk. Denne utviklingen bør fortsette, ikke bare fordi økologiske varer haren merverdi i markedet, men også fordi ø.l. kan være en ”spydspiss” iutviklingen mot et mer miljømessig bærekraftig landbruk.
  6. 6. JordvernDet bygges fortsatt ned mye verdifull matjord. Mye av den jorda som går ut avproduksjon skjer i forbindelse med at gårdsbruk legges ned.Forslag til tiltak:  Gi dyrka jord en lovfestet vernestatus.  Omdisponering av dyrka jord til andre formål belastes med en miljøavgift.  En landbrukspolitikk som bremser opp nedleggingen av gårdsbruk  Økt bevisstgjøring om verdien av den dyrka jordaBirøktBirøkt gir ikke bare honning, biene gjør en nyttig jobb innen frukt-ogbærdyrkingen. Fra Birøkterlaget i Buskerud har vi mottatt innspill som vibringer videre:  Kr 400,- i produksjonstilskudd pr kube for de over 25 kuber  De som søker om produksjonstilskudd ellers i landbruket må fortsatt kunne søke om produksjonstilskudd for birøkt, selv om kubetallet er færre enn 25
  7. 7.  Et ekstra produksjonstilskudd for økologisk birøkt på kr 150,-pr kube Ved eventuelt utbrudd av bisjukdommen Åpen Yngleråte i Buskerud ogkrav om sanering av bigårder, krever vi at også disse skal kunne søke omproduksjonstillegg Ei regelverksendring slik at de som har fått flytteforbud som følge avovernevnte sjukdom, får dekket deler eller alt av eventuelle merutgifter.
  8. 8. Jordbruket i Buskerud en viktig del av kulturlandskapet.Ved siden av å produserer mat står jordbruket i Buskerud for et vakkertkulturlandskap. Dette er en verdi som blant annet turistnæringen er avhengigav. Det er stor aksept blant folk flest at disse verdiene må bevares.Forslag til tiltak:  ”Slipp oss til, ungdom inn i landbruket”  ”Lys i alle glas”  Aksept for ”mangesysleri i landbruket  En landbrukspolitikk som stimulerer til en allsidig bruksstruktur. Gardsbruk i drift er den beste bevarer av kulturlandskapet  Økte tilskudd, kombinert med skattemessige virkemidler for å bevare og restaurere verna og verneverdige hus på gardsbruk Takk for oppmerksomheten!

×