สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทวีปโรป

1,277
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,277
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทวีปโรป

 1. 1. สภาพทางสังคม และ วัฒนธรรม ของทวีปยุโรป จัดทำโดย ด.ญ.เกวลิน อุณหพัฒนำ เลขที่ 13 ด.ญ.โชติกำ ใจกว้ ำง เลขที่ 16 ด.ญ.ธัญญำ สุ รินทร์ ชัย เลขที่ 19 ด.ญ.ปรียำวดี จิระประภำ เลขที่ 22 ด.ญ. ศรสวรรค์ ปิ ยะดำ เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2/1
 2. 2. ประชากรประชากรของทวีปยุโรปประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ หลายภาษา เชื้อชาติ เป็ นกลุ่มผิวขาว แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มดอร์ ดิก เป็ นกลุ่มคนผิวขาวที่อาศัยอยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนือ ่ของยุโรป โดยเฉพาะประเทศรอบๆ ทะเลเหนือ มีรูปร่ างสู งใหญ่ ผมสี ทองนัยน์ตาสี ฟ้า กะโหลกศีรษะยาว 2 กลุ่มเมดิเตอร์ เรเนี ยน เป็ นกลุ่มคนผิวขาวที่อาศัยอยูทางตอนใต้ของ ่ยุโรป มีรูปร่ างเล็ก ผิวคล้ า ผมดา นัยน์ตาสี ฟ้า กะโหลกศีรษะกลม 3 กลุ่มแอลไพน์ เป็ นกลุ่มคนผิวขาวในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง มีรูปร่ างเตี้ย ล่า ผมสี น้ าตาล กะโหลกศีรษะกลม
 3. 3. ศาสนาชาวยุโรปนับถือศาสนาคริสต์ มี 3 นิกาย 1 นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นศาสนาของกลุมประชากรผูใ้ ช้ ่ภาษาโรแมนซ์หรือภาษาละติน ยกเว้นโรมาเนีย ประชากรนับถือนิกายออร์โธดอกซ์ ประชากรกลุมภาษา ่อื่น เช่น ไอร์แลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฯลฯ 2 นิกายโปรเตสแตนต์ เป็ นศาสนาของกลุมประชากรในกลุม ่ ่สแกนดิเนเวีย ฟิ นแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร 3 นิกายออร์โธดอกซ์ เป็ นศาสนาของประชากรในประเทศคาบสมุทรบอลข่านและยุโรปตะวันออก เช่น กรีซ บัลแกเรีย มาซิโดเนียยูโกสลาเวีย โรมาเนีย รัสเซีย ยูเครน ฯลฯ
 4. 4. การศึกษา การศึกษา ยุโรปเป็ นทวีปที่ประชากรมีการศึกษาดีกว่าทุกทวีป มีมหาวิทยาลัยที่จดขึนอย่างเป็ นระบบเมือประมาณ 700- ั ้ ่800 ปี เช่น มหาวิทยาลัยโบโลนญาในอิตาลี มหาวิทยาลัยปารีสในฝรังเศส มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ใน ่อังกฤษ
 5. 5. การคมนาคมขนส่ง ยุโรปเป็ นทวีปทีมกำรคมนำคมขนส่ งเจริญก้ ำวหน้ ำมำก ่ ี 1 ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่ างเมือง เขตอุตสาหกรรมและประเทศต่ างๆ มีระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ ของโลก 2 ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟในโลก ประเทศที่มีทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยต่ อเนือที่แล้ วมากที่สุด คือ ้เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองที่เป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารี ส ลอนดอน เบอร์ ลน วอร์ ซอิมอสโก
 6. 6. 3 ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเปนของตนเอง ใช้ติดต่อระหว่างเมืองภายในประเทศ ็ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศนย์กลางการบินส่วน ูใหญ่เปนเมืองหลวงของแต่ละประเทศ ็ 4 ทางน้า แม่น้าสาคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น้าไรน์ แม่น้าเซน แม่น้าดานูบ แม่น้าโวลกา แม่น้าโอเดอร์ และมีการข ุดคลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ในเยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรังเศส ่เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก
 7. 7. บรรณานุกรม ออนไลน์ เข้ าถึงได้ จากยุโรปhttp://www.kr.ac.th/tech/det48m2/f010.html 2553 สืบค้ นวันที่ 5 /7 2553
 8. 8. ขอจบการเสนอไว้ เพียงเท่ านี ้
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×