• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
 

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

on

 • 3,539 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,539
Views on SlideShare
3,429
Embed Views
110

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

2 Embeds 110

http://innovativesaipin.wordpress.com 66
http://saipinn.wordpress.com 44

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป Presentation Transcript

  • ลักษณะภูมิอากาศใน ทวีปย ุโรป
  • จัดทาโดย เด็กหญิง ฐิตรัตน์ ทวีสุข เลขที่ 18 ิเด็กหญิง ธัญวรัตน์ โดมขุนทด เลขที่ 20 เด็กหญิง ภัสราภา สิ นธุบุญ เลขที่ 26เด็กหญิง วิริญจ์ อินทนงลักษณ์ เลขที่ 30 เด็กหญิง สิ ตานัน จันกิติ เลขที่ 32เด็กหญิง สุ ภานัน เชื้อเมืองพาน เลขที่ 33
  • ลักษณะทางภูมอากาศในทวีปยุโรป ิทวีปยุโรปตั้งอยูระหว่างละติจูดที่ 35 องศาเหนือ ถึง 71 องศาเหนื อ ซึ่ งพื้นที่ส่วน ่ใหญ่อยูในเขตอบอุ่น แต่มีบางส่ วนเท่านั้นที่อยูในเขตหนาว คือบางส่ วนของ ่ ่ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป ั ่1.ที่ต้ งหรื อละติจูด ทวีปยุโรปตั้งอยูระหว่างละติจูด 35 องศาเหนือ ถึง 71องศาเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่อยูในเขตอบอุ่น ไม่มีบริ เวณใดอยูในเขตร้อนเลย ่ ่2.ลมประจา ที่พดผ่านทวีปยุโรปคือ ลมประจาตะวันตกพัดจากมหาสมุทร ัแอตแลนติกเข้าสู่ ทวีปยุโรปด้านตะวันตก จึงทาให้ซีกตะวันตกของทวีปยุโรปมีฝนตกชุก ปริ มาณน้ าฝนสู ง ได้แก่ ชายฝั่งตะวันตกของสเปน ไอร์ แลนด์ สหราชอาราจักร และ นอร์ เวย์ ส่ วนตะวันออกของวีปจะมีปริ มาณน้ าฝนน้อยความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดุร้อนกับฤดูหนาวมีมากกว่าด้านตะวันตก
  • 3.กระแสน้ า ในมหาสมุทรบริ เวณชาบยฝั่งด้านตะวันตกของทวีปยุโรป ซึ่ งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ าอุ่นแอตแลนติกเหนือไหลผ่าน ตั้งแต่ชายฝั่งของประเทศสหราชอาณาจักร และไอร์ แลนด์ มีอากาศอบอุ่น หน้าหนาวอากาศไม่หนาวจัดและทาให้ชายฝั่งของประเทศนอร์ เวย์ น้ าทะเลไม่แข็งในฤดูหนาวแต่ในขณะที่ทะเลบอลติกซึ่ งมีน้ าแข็งตัวนานหลายเดือนเป็ นต้น4.ระยะห่ างไกลจากทะเล เนื่องจากทวีปยุโรปมีชายฝั่งทะเลยาวไม่มีส่วนใดของทวีปยุโรปอยูห่างไกลจากทะเลมาก จึงทาให้ส่วนต่างๆ ของทวีปยุโรป ไกด้รับอิทธิ พลจาก ่มหาสมุทร ดังนั้น ภูมิอากาศของทวีปยุโรปจึงไม่มีแขตแห้งแล้งเหมือนกับตอนกลางของทวีปเอเชีย ่5.การวางตัวของเทือกเขา เทือกเขาส่ วนใหญ่ของยุโรปวางตัวอยูในแนวตะวันตก –ตะวันออกไม่กีดขว้างทิศทางของลมประจาตะวันตกจากมหาสมุทรแอตแลนติก จึงทาให้ส่ วนต่างๆของทวีปยุโรปได้รับความชุ่มชื้นอย่างทัวถึง ่
  • เขตภูมิอากาศของทวีปยุโรป สารถแบ่ งได้ เป็ น 7 เขตคือ1.เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา หรื ออากาศแถบขั้วโลกเป็ นเขตที่อากาศหนาวเย็นตลอดปี ส่ วนฤดูร้อนระยะสั้นคือประมาณ 1-2 เดือนอุณหภูมิเฉลี่ยของเขตนี้เฉลี่ยทั้งปี ไม่เคยสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส2.เขตภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรื อแบบไทกา ลักษณะอากาศของเขตนี้คือ เป็ นเขตที่มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนมีระยะเวลายาว ่ขึ้นปริ มาณน้ าฝนทั้งปี อยูระหว่าง500 – 1000 มม.
  • 3.เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้นภาคทวีป ลักษณะสาคัญของภูมิอากาศเขตนี้ คือ ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ประมาณน้ าฝนทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 500-1000 มม.ส่ วนบริ เวณที่ฝนตกน้อย ได้แก่ดินแดนของประเทศโปแลนด์ สโลวาเกีย เอสโทเนีย เป็ นต้น4.ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เพราะเขตนี้อยูใกล้กบ่ ัมหาสมุทรจึงทาให้เขตนี้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้น ฝนตกสม่าเสมอตลอดปี ปริ มาณน้ าฝนทั้งปี เฉลี่ยปริ มาณระหว่าง 750-1500 มม.5.เขตภูมิอากาศอบอุ่นชื้น อากาศอบอุ่น ฤดูร้อนอากาศร้อน ฝนตกตลอดปี ปริ มาณน้ าฝนตลอดปี เฉลี่ยประมาณ 500-1000มม.
  • 6.ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน เป็ นเขตที่มีแสงแดดตลอดปี ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวจะมีฝนตก ปริ มารน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 500-1000มม.7.เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็ นเขตที่มีฝนตกน้อยปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยทั้งปี ต่ากว่า 500 มม.
  • บรรณานุกรมหนังสื อคู่มือเตรียมสอบสั งคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ม.2 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ.2551 ้ อาจารย์ นิคม สุ มงคล :2553
  • ขอบคุณค่ ะ