สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

1,171 views
866 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  1. 1. พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จ เจ้ า ตากทรงท าพิ ธี ป ราบดาภิ เ ษกเป็ น กษั ต ริ ย์ สวรรคต สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อุ ทุ ม พรเสด็ จ เสวยราช ครองกรุ ง ธนบุ รี เมื่ อ วั น พุ ธ เดื อ นอ้ า ย แรม 4 ค่ า จุ ล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชสมภพ สมบัติได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายสิริราชสมบัติแก่สมเด็จพระ ศักราช 1130 ปีชวด ตรงกับวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 ในแผ่ น ดิ น บรมราชาที่ 3 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นาย 2311 ขณะมี พ ระชนมายุ ไ ด้ 34 พรรษา ทรงนามว่ าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรี สินมหาดเล็กรายงานเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4อยุธยา มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนชื่อ ขึ้นไปชาระความหัว เมืองฝ่ายเหนือ ซึ่งนายสินได้ปฏิบัติ แต่ ป ระชาชนทั่ ว ไปยั ง นิ ย มขนานพระนามพระองค์ ว่ านายไหฮอง หรื อ หยง แซ่ แ ต้ เป็ น นายอากรบ่ อ นเบี้ ย มี ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความดีความชอบ สมเด็ จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี หรื อ สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ นบรรดาศั ก ดิ์ เ ป็ น ขุ น พั ฒ น์ พระราชชนนี ชื่ อ นางนกเอี้ ย ง มาก จึ ง ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ ป็ น หลวง มหาราชเมื่อยังทรงพระเยาว์เจ้าพระยาจักรีได้ขอสมเด็จพระเจ้าตาก ยกกระบัตรเมืองตาก ช่วยราชการอยู่กับพระยาตาก ครั้นสิ น มหาราชไปเลี้ ย งเป็ น บุ ต รบุ ญ ธรรม และได้ ตั้ ง ชื่ อ เมื่อพระยาตากถึงแก่กรรมลงก็ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เลื่อนพระองค์ท่านว่า สิน หลวงยกกระบัตร (สิน) เป็นพระยาตาก ปกครองเมืองตาก พอนายสินอายุได้ 9 ขวบ เจ้าพระยาจักรีก็นาไป แทนฝากให้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในสานักของพระอาจารย์ทองดี พ.ศ. 2308 พระยาตาก (สิน) ได้รับพระกรุณาวัดโกษาวาส โปรดเกล้า ฯ ให้เข้ามาช่วยราชการสงครามเพื่อป้องกัน พออายุได้ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นานายสินเข้า พม่ า ในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พระยาตาก (สิ น ) มี ฝีมื อ การรบถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ป้องกันพระนครอย่างเข้มแข็งมีความดีความชอบมาก จึงบรมโกศ ตามประเพณี ข องการรั บ ราชการในสมั ย นั้ น ได้ รับ พระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ เลื่ อ นตาแหน่ ง ขึ้ น เป็ นในระหว่า งรั บ ราชการเป็ น มหาดเล็ ก นายสิ น ได้ พยายาม พระยาวชิรปราการ (สิน) สาเร็จราชการเมืองกาแพงเพชรศึกษาหาความรู้ทางด้านภาษาต่าง ประเทศหลายภาษา มี แทนเจ้าเมืองเดิมที่ถึงแก่กรรมภาษาจีน ภาษาญวน และภาษาแขก จนสามารถพูดได้สาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราช พ.ศ. 2310 กรุง ศรีอยุ ธยาเสียแก่ พม่าในเดือ น โอรสและพระราชธิดากับสมเด็จพระอัครมเหษี กรมหลวงภาษาอย่างชานาญ เมษายน พระยาตากก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืน บาทบริ จา และกรมบริจ าภั ก ดี ศรี สุ ดารัก ษ์ รวมทั้ ง พระ พอนายสิ น อายุ ไ ด้ 21 ปี เจ้ า พระยาจั ก รี ไ ด้ ได้ แล้วก็คิดจะปฏิสังขรณ์กรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี สนมต่าง ๆ รวมทั้งสิน 29 พระองค์ประกอบการอุปสมบทนายสินเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ในสานัก ใหม่ แต่ เ มื่ อ ได้ ต รวจความเสี ย หายแล้ ว เห็ น ว่ า กรุ ง ศรีอาจารย์ ท องดี ณ วัด โกษาวาส นายสิ น อุ ป สมบทอยู่ 3 อยุธยาได้รับความเสียหายเป็นอันมากยากที่จะบูรณะให้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็ จสวรรคตพรรษา แล้วก็ลาสิกขาบทกลับมาเข้ารับราชการตามเดิม เหมือนดังเดิมได้ และประกอบกับ ไพร่พลของเจ้าตากมีไม่ เมื่อวันเสาร์ เดือน 5 แรม 9 ค่า จ.ศ. 1144 ปีขาล ตรงกับเนื่องจากนายสินเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ขนบธรรมเนียมราชกิจ พอที่จ ะรั กษากรุง ศรี อยุ ธยาที่เป็น เมื องใหญ่ได้ จึง เลื อ ก วันที่ 6 เมษายน 2325 พระชนมายุ 48 พรรษา รวมสิริต่ า ง ๆ โดยมาก จึ ง ได้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด เมืองธนบุรีเป็นราชธานี และได้อพยพผู้คนลงมาตั้งมั่นที่ ราชสมบัติ 15 ปีกระหม่อมให้นายสินเป็ นมหาดเล็กรายงาน ด้วยราชการ เมืองธนบุรีทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวังศาลหลวง
  2. 2. พระราชกรณียกิจ การฟื้นฟูบ้านเมืองการรวบรวมหัวเมือง การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกรุงศรี อยุธยากลับคืนจากพม่าได้นั้นทาให้กิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่ว การรวบรวมบรรดาหัวเมืองต่า งๆ เข้าอยู่ ภายใต้ พระเกี ย รติ ย ศของพระองค์ จึ งแพร่ ไ ปว่ า เป็ น ผู้ ส ามารถกู้การปกครองเดียวกัน เนื่องจากมีคนพยายามตั้งตัวขึ้นเป็น แผ่นดินไทยให้พ้นจากอานาจพม่าข้าศึกได้ ทาให้ไพร่บ้านผู้นาในท้องถิ่นต่างๆ มากมาย เช่น ชุมนุมเจ้าเมืองพิษณุโลก พลเมืองที่ยังหลบลี้อ ยู่ตามที่ ต่างๆ พากัน มาอ่อนน้อมเข้ าชุมนุมเจ้าเมืองพิมาย ชุมนุมเจ้ าเมืองนครศรีธรรมราช เป็น ร่ว มกั บสมเด็ จพระเจ้า ตากสิน เป็ น จานวนมาก ซึ่ งจะเป็ นต้น ตลอดรัชกาล มีศึกสงครามเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งพระเจ้า กาลังในการบูรณะบ้านเมืองต่อไป พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของกรุง ธนบุรีได้ รับ ชัย ชนะในการศึก มาโดยตลอดในสมัย กรุ ง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชธนบุรีตอนปลาย จากหลักฐานต่างๆ มีระบุไว้ว่า สมเด็จพระเจ้ า ตา ก สิ น ม หา ร าช ท รง มี ส ติ ฟั่ น เ ฟื อ น ไ ม่ อ ยู่ ใ นทศพิธราชธรรม กระทาการข่มเหงประชาราษฎร์ให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายในกรุงธนบุ รี จัดทาโดยพระยาสรรค์กับพวกควบคุมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ ) ได้ ย กทัพกลั บ จากการปราบจลาจลที่เขมร และปรึกษากับเหล่าขุนนางกรณีสมเด็จพระเจ้าตาก นายพัชรดนย์ มากอยู่สินมหาราช โดยเห็นว่าควรนาไปประหารชีวิต สมเด็จพระเจ้ า ตากสิ น มหาราช สวรรคตเมื่ อ วัน ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ม.6/3 เลขที่ 7๒๓๒๕ เสนอ ครูสายพิน วงษารัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

×