ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี

6,251 views
5,880 views

Published on

ผลงานนักเรียน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
450
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย อยุธยาและธนบุรี

 1. 1. ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศในสมัยกรุ งศรีอยุธยา
 2. 2. จัดทาโดย1.นางสาวปริญญารักษ์ จรเอ้ กา เลขที่ 222.นางสาวพัทธนันท์ ศรี ออนทอง ่ เลขที่ 253.นางสาวสุทธิดา ใส่ยะ เลขที่ 294.นางสาวอนงค์พร ทิศหล้ า เลขที่ 305.นางสาวณิศาชล ประธานราษฎร์ เลขที่ 326.นางสาวศรี สกุล โพธิ เลขที่ 34 เสนอ ครูสายพิน วงษารัตน์
 3. 3. ความสัมพันธ์ กับสุโขทัย
 4. 4. ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อูทอง) แห่งกรุงศรี อยุธยาได้ ยกกองทัพไป ่ยึดเมืองชัยนาทจากอาณาจักรสุโขทัยไว้ ได้ ซึงตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชา ่ลิไทแห่งสุโขทัยสุโขทัยได้ สงเครื่ องราชบรรณาการมาถวายพระเจ้ าอูทอง เพื่อขอ ่ ่เมืองชัยนาทคืน พระเจ้ าอูทองจึงคืนเมืองชัยนาทกลับคืนให้ กบสุโขทัยตามเดิม ่ ัสุโขทัยจึงต้ องยอมรับเป็ นไมตรีกบกรุงศรี อยุธยา ั ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอาณาจักรสุโขทัยเกิดการจลาจล เพราะล้ านนาเข้ ามาตีเมืองพิษณุโลกแต่ตีไม่ได้ จงไปตีเมืองกาแพงเพชร กรุง ึ ศรี อยุธยาจึงมาช่วยปองกันเมืองไว้ ได้ และพระบรมไตรโลกนาถจึงมาประทับ ้ อยูที่พิษณุโลก และให้ พระบรมราชาธิราชที่ 2 ราชโอรสปกครองกรุงศรี ่ อยุธยาต่อมาพระบรมไตรโลกนาถเจริญสัมพันธไมตรี กบล้ านนาทาให้ ั สงครามยุติและสุโขทัยจึงรวมเป็ นอาณาจักรเดียวกับกรุงศรี อยุธยา
 5. 5. เจดีย์ทรงระฆังคว่าของวัดพระศรี สรรเพชญเป็ นเจดีย์ศิลปะแบบสุโขทัย
 6. 6. ความสัมพันธ์ กับพม่ า
 7. 7. พม่ายกทัพมาตีไทยถึง 24 ครัง โดยสาเหตุของสงครามส่วนใหญ่มีดงนี ้ ้ ั 1.เกิดปั ญหาเกี่ยวกับหัวเมืองชายแดนที่พม่าต้ องการยึดให้ ได้ เพื่อขยายอานาจมายังอาณาจักรกรุงศรี อยุธยา 2.ไทยกับพม่าในสมัยกรุงศรี อยุธยามีอานาจเท่าเทียมกันจนกลายเป็ นคูแข่งทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยมีความสัมพันธ์ด้านสงครามไทยกับพม่า ่ดังนี ้ -สงครามครังแรกก็คือศึกเชียงกราน พ.ศ.2081 ในสมัยพระไชย ้ ราชาธิราช กรุงศรี อยุธยาเสียเอกราชครังแรกแก่พม่าในปี พ.ศ.2112 ใน ้ สมัยพระเจ้ ามหินทราธิราช
 8. 8. -สงครามสมเด็จพระศรี สริโยทัยถูกพระเจ้ าแปรฟั นคอ ุ ขาดบนคอช้ าง เนื่องจากพระองค์ไสช้ างไปขวางพระเจ้ าแปรไม่ให้ ตามพระมหาจักรพรรดิทนั -สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชของไทยได้ ในปี พ.ศ.2127 และปี 2135 พระนเรศวรมหาราชทรง ทายุทธหัตถีกบพระมหาอุปราชของพม่าจนได้ ชยชนะ ั ั -ในปี พ.ศ.2310 ไทยเสียกรุงให้ พม่าครังที่ 2ในสมัย ้ พระเจ้ าเอกทัศ
 9. 9. การทายุทธหัตถีระหว่ างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชแห่ งพม่ า
 10. 10. ความสัมพันธ์ กับอาณาจักรล้ านนา
 11. 11. ใน พ.ศ. 1893 กรุงศรี อยุธยาเริ่มขยายอานาจออกไปยังบริเวณที่อยูรอบนอก เพื่อความมันคงของกรุงศรี อยุธยาและในปี ่ ่พ.ศ.1929 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1(ขุนหลวงพะงัว) ่ทรงเป็ นพระมหากษัตริย์กรุงศรี อยุธยาองค์แรกที่ไปตีเชียงใหม่แต่ไม่สาเร็จหลังสงคราม พ.ศ.1929 แล้ วกรุงศรี อยุธยาได้ ทาสงครามกับล้ านนาอีกหลายครัง สงครามได้ ดาเนินไประหว่าง พ.ศ.2003- ้2017 จึงยุติลงและทังสองฝ่ ายเป็ นไมตรี ตอกันพ.ศ.2050 ้ ่ล้ านนายกทัพไปรุกรานหัวเมืองฝ่ ายเหนือของกรุงศรี อยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 จึงยกทัพไปตีลาปาง
 12. 12. ครันสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพม่าทาสงครามกับจีน ้ล้ านนาจึงมาพึงกรุงศรี อยุธยา ครันพม่าทาสงครามกับจีน ่ ้เสร็จล้ านนาจึงไปเข้ ากับพม่าอีก พระนารายณ์มหาราชจึงยกทัพมาตีล้านนาได้ ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่พ.ศ. 2306 พม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่ทาให้ เชียงใหม่ต้องขอกองทัพจากกรุงศรี อยุธยามาช่วยแต่ไม่ทน เชียงใหม่จงตกเป็ น ั ึเมืองประเทศราชของพม่าจนกรุงศรี อยุธยาเสียแก่พม่า
 13. 13. ความสัมพันธ์ กับลาว (ล้ านช้ าง)
 14. 14. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเป็ นไปได้ ด้วยดีกว่าประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆ ความสัมพันธ์เป็ นไปลักษณะ “บ้ านพี่เมืองน้ อง” จุดมุงหมายที่ไทยกับลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีตอกันคือ ่ ่เพื่อต่อต้ านพม่าในปี พ.ศ.2103 พระมหาจักรพรรดิของไทยและพระไชยเชษฐาธิราชของลาวได้ ทรงร่วมสร้ าง“พระธาตุศรีสองรัก”(ปั จจุบนอยูที่อาเภอด่านซ้ ายจังหวัดเลย) เพื่อแสดง ั ่ความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน ่
 15. 15. พระธาตุศรี สองรั ก อ.ด่ านซ้ าย จ.เลย
 16. 16. ความสัมพันธ์ กับอาณาจักรเขมร (ขอม)
 17. 17. ไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์กนทังด้ านวัฒนธรรมและการทา ั ้สงครามกัน ด้ านการทาสงครามมีความสัมพันธ์กนดังนี ้ ั-ไทยกับเขมร ได้ เริ่มทาสงครามตังแต่สมัยสมเด็จพระ ้รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้ าอูทอง) ทังนี ้เขมรตกอยูภายใต้ การ ่ ้ ่ปกครองของไทยหลายครัง ้-ในขณะที่ไทยเสียเอกราชหรื อมีศกสงคราม เขมรมักจะตังตัว ึ ้เป็ นอิสระทาให้ เกิดความยุงยากแก่ไทย ่-การปกครองของเขมรไทยมักให้ เจ้ านายของเขมรปกครองกันเอง แต่มกจะเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกนอยู่เสมอ ั ั
 18. 18. พระปรางค์ วัดราชบูรณะเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบเขมรที่มาเผยแพร่ ในกรุ งศรี อยุธยา
 19. 19. ความสัมพันธ์ ระหว่ างกรุ งศรี อยุธยากับชาติตะวันตก
 20. 20. ชาติตะวันตกที่เข้ ามาติดต่อสัมพันธ์กบกรุงศรี อยุธยามี ัจุดมุงหมายที่สาคัญ ได้ แก่ ่-ชาวตะวันตกที่มาติดต่อจะเริ่มด้ วยการขอมีไมตรี ทางการค้ าสร้ างความเข้ าใจและปฏิบติต่อกันโดยสุจริต อยุธยาจึงได้ รับ ัผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางด้ านการค้ าชาติตะวันตกที่เข้ ามาติดต่อสัมพันธ์กบกรุงศรี อยุธยามี ัจุดมุงหมายที่สาคัญ ได้ แก่ ่-ชาวตะวันตกที่มาติดต่อจะเริ่มด้ วยการขอมีไมตรี ทางการค้ าสร้ างความเข้ าใจและปฏิบติต่อกันโดยสุจริต อยุธยาจึงได้ รับ ัผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางด้ านการค้ า
 21. 21. -สร้ างระบบคานอานาจในหมูชาวตะวันตกก่อให้ เกิดการ ่ ถ่วงดุลอานาจกัน ขณะเดียวกันก็สร้ างความเข้ มแข็งพร้ อมที่ จะปองกันตนเองถ้ าถูกชาติอื่นโจมตี ้
 22. 22. ขบวนแห่ พระราชสาส์ นของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชไปถวายพระเจ้ าหลุยส์ ท่ ี14แห่ งฝรั่ งเศส
 23. 23. จบการนาเสนอ

×