• Like
ประวัติศาสตร์ไทย 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

ประวัติศาสตร์ไทย 3

 • 1,563 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ๑แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๐ หน่วยกิต : ๒ คาบ/สัปดาห์รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ส๓๐๑๑๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ครูผู้สอน นางสายพิน วงารัตน์คาอธิบายรายวิชาศึกษาความสาคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยในการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์ความเจริญ สมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน บทบาทของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านวัฒนธรรมการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่าศึกษาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กาหนดประเด็นปัญหา ฝึกทักษะการประเมินคุณค่าหลักฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ และนาเสนออย่างเป็นระบบเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญถึงการปฏิรูปประเทศไทย สู่ความทันสมัยและการรักษาเอกราชของชาติไทย เข้าใจพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่การปกคร องแบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย ความสาคัญของตัวอย่างบุคคลสาคัญที่สร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย โดยใช้วิธีการประวัติศาสตร์ ศึกษาประเด็นสาคัญ และนาบทเรียนที่เป็นปร ะโยชน์ในการดารงชีวิต การร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างประโยชน์ที่ดีงามให้กับสังคม๑. ผลการเรียนรู้๑.๑เ ข้าใจพัฒนาการการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๑.๒ วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญของการปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยและผลที่ได้รับโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสต ร์๑.๓ วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย๑.๔ ตระหนักถึงบทบาทของบุคคลสาคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมมาตรฐานและตัวชี้วัดส ๔.๓ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทยตัวชี้วัดชื่อ......................................................................ชั้น ม.๖/………….เลขที่...........
 • 2. ๒แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๓. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้สัปดาห์ที่ คาบที่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้๑ ๑ แนะนารายวิชา การวัดและประเมินผล ปฏิทินกาหนดการจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ เว็ปไซต์สาคัญข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเข้าใจความหมายและความสาคัญของรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย๑. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และขอบเขตสาระ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓ ได้๒. บอกการวัดและประเมินผล ปฏิทินกาหนดการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ และเว็ปไซต์สาคัญได้๓.ร่วมกันเสนอการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓ ได้๑๒๓๔๕๒๓-๔๕-๖๗-๘๙๑. พัฒนาการสาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ ๑ – ๓๑.๑ รูปแบบของการปกครอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตามการวางรากฐานมาจากอยุธยา- การปรับปรุงกฎหมายและการศาล ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ (กฎหมายรัชกาลที่ ๑)๑.๒ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๑– ๓เป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวทาการค้ากับต่างประเทศจีนและตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒ – ๓ มีการทาสัญญาทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ ๓ กับอังกฤษและอเมริกา- รายได้จากการค้ากับต่างประเทศ และระบบเจ้าภาษีนายอากร๑.๓ การจัดระเบียบสังคมและลักษณะการควบคุมกาลังคน- การปรับปรุงพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๑.๔ บทบาทชนต่างชาติในสังคมไทย ชาวจีนและชาวตะวันตก ในเรื่องการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการนาวิทยาการทันสมัยมาใช้๑.๕ การปรับปรุงและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยรัชกาลที่ ๒ จัดว่าเป็น “ยุคทองแห่วรรณกรรม”บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เกิดกวีที่สาคัญเช่นพระสุนทรโวหารฯลฯ๑. เข้าใจพัฒนาการการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๑.บอกสาเหตุที่มีการชาระกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ ๑๒.อธิบายลักษณะการค้าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้๓.อธิบายสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดระบบเจ้าภาษีนายอากร๔.วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขยายตัว๕.อธิบายระบบการควบคุมกาลังคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้๖.อธิบายสาเหตุที่มีการปรับปรุงพุทธศาสนาและชาระพระวินัยสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๗.อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดสมัยรัชกาลที่๒ จึงได้รับยกย่องว่าเป็น“ยุคทองแห่งวรรณกรรม”๘.วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับจีนและตะวันตกที่ส่งผลต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้๙.วิเคราะห์สภาพสังคมของไทยที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรมได้๕ ๑๐ ๒. การปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยรัชกาลที่ ๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๒.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การปฏิรูปประเทศให้๒. วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญของการปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยและผลที่ได้รับโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์๑.วิเคราะห์สาเหตุที่นาไปสู่การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยได้
 • 3. ๓แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)สัปดาห์ที่ คาบที่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้๖๗๗๘๘-๙๙๑๐๑๑-๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖-๑๗๑๘๑๙ทันสมัย- การเผยแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยมเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๒.๒ การปรับปรุงประเทศด้านการปกครอง-การศาล สังคม และการศึกษา ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. ๒๓๙๘- ปฏิรูประบบภาษีอากรและการคลัง๒.๔ การรับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๓.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ๓.๒ การปฏิรูปการปกครองสาเหตุที่มาจากบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อปรับปรุงการปกครองในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๓๐ และผลของการปฏิรูปการปกครอง๓.๓ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้เป็นระบบโดยการจัดระเบียบการเงิน การคลัง๓.๔ การปรับปรุงทางสังคมอันเนื่องมาจากการเสด็จประพาสต้น จัดระเบียบสังคมเรื่อง ไพร่และการเลิกทาส ควบคู่กับส่งเสริมทางการศึกษา บทบาทบุคคลสาคัญในการนาเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาผสมผสานกับศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย๒.อธิบายได้ว่าการเผยแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยมเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลต่อประเทศไทยในสมัยนั้นอย่างไร๓.วิเคราะห์ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร๔.อธิบายถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ส่งผลต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทยได้๕.วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยน แปลงด้านต่างๆ๖.อธิบาย สาเหตุ ที่มา และผลของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้๑.อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๕ได้๒.วิเคราะห์การเสด็จประพาสต้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมหลังจากการขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์ได้๓.วิเคราะห์ผลกระทบของการเลิกทาสที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้๔.ยกตัวอย่างบุคคลสาคัญที่มีส่วนในการนาเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับปรุงกับวัฒนธรรมไทยได้๑๐ ๒๐ ประเมินผลการกลางภาคเรียน (บทที่ ๑-๒)๑๑๑๑-๑๒๒๑๒๒-๒๔๓.๕ การเสด็จประพาสต่างประเทศกับความมั่นคงของประเทศไทย๓.๖ การรักษาเอกราชของชาติไทย- บทบาทของรัชกาลที่ ๕ และบุคคลต่างๆที่พยายามรักษาเอกราชจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม- การเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสการทาและการแก้ไขสนธิสัญญา๑.วิเคราะห์การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่ ๕ ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้๒.วิเคราะห์การเสียดินแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้
 • 4. ๔แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)สัปดาห์ที่ คาบที่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้๑๓-๑๔๑๔๑๕๑๕-๑๖๑๗๑๘๒๕-๒๗๒๘๒๙๓๐-๓๔๓๕๓๖๔.การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตย๒๔๗๕ – ปัจจุบัน ความเป็นมาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง๔.๑ การวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยและ กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๔.๒ การปรับปรุงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก๔.๓ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑สาเหตุและผลที่ได้จากการเข้าร่วมสงคราม๔.๔ การเปลี่ยนแปลงช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๔-ปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๗- การปฏิวัติสู่ความเป็นประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕สาเหตุเหตุการณ์และผล- สภาพการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตย๔.๕ บทบาทของประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และผลจากการเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพา๔.๖ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมไทยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครามวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ. ๒๔๗๕และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทของบุคคลสาคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม๑.อธิบายสาเหตุของกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ได้๒.ยกตัวอย่างการปรับปรุงทางสังคมในสมัยรัชกาลที่๖ให้เป็นสากล๑.อธิบายถึงเหตุผลการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ได้๒.วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕๓.ลาดับเหตุการณ์พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยสู่เสรีนิยมได้๔.ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากนโยบายสร้างชาติของจอมพลแปลก พิบูลสงครามได้๑๙-๒๐ ๓๗-๓๙ ๕.การเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ –ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม๕.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การฟื้นฟูประเพณีไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์๕.๒ เหตุการณ์การเปลี่ยนทางการเมืองเพื่อสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย ต่อต้านระบอบเผด็จการทหาร๕.๓ การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงพ.ศ. ๒๕๔๐- การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย๑.วิเคราะห์สาเหตุสาคัญที่ต้องมีการฟื้นฟูประเพณีไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้๒.ลาดับเหตุการณ์การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเมืองสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยปัจจุบันได้๓.วิเคราะห์สาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง พ .ศ. ๒๕๔๐ ที่ส่งผลถึงปัจจุบันได้๔.เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้๒๐ ๔๐ ประเมินผลปลายภาคเรียน (บทที่ ๒-๔)
 • 5. ๕แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงานการสอนรายวิชา ส๓๐๑๐ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีแผนการประเมินผล ดังนี้๔.๑ ประเมินจากงานที่มอบหมาย ภาระงาน/ชิ้นงาน๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค๓๐ คะแนน๑๐ คะแนน๓๐ คะแนน๓๐ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน๔.๑ การประเมินจากงานที่มอบหมาย (๓๐ คะแนน)รายการ รูปแบบของงานวันทีมอบหมาย กาหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้คะแนนก่อนการประเมินผลกลางภาคเรียน๑.แบบฝึกหัดก่อนหรือหลังเรียน งานเดี่ยว ในคาบเรียนและรวบรวมส่งปลายภาคแบบฝึกละ ๓๐นาที๑๐๒.แบ่งกลุ่มค้นคว้าเหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่อง การปกครอง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์- นาเสนอสาระสาคัญในรูปแบบ VDOเน้นความถูกต้องของสาระ (๔ คะแนน)- การนาเสนอน่าสนใจ (๓ คะแนน)- การอ้างอิงที่ถูกต้อง ( ๒ คะแนน )- ตรงเวลาและนาเสนอตามกาหนดภายในเวลา ๑๕ นาที (๑ คะแนน )งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ ๑ ๓๐นาที๒๐
 • 6. ๖แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส ๓๐๑๑๐ประวัติศาสตร์ ไทย ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๖ ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่างหัวข้อการประเมินผลการประเมินดีเยี่ยม(๒)ปานกลาง(๑)ต้องปรับปรุง(๐)๑. การตรงต่อเวลา ๒ คะแนน-เข้าชั้นเรียนตรงเวลา- ส่งงานตรงเวลา๒. ความซื่อสัตย์๒ คะแนน- ทางานด้วยความสุจริต- ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด๓. มีวินัย ๒ คะแนน๔. ความรับผิดชอบ๒ คะแนน- เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ๕. มารยาทดี๒ คะแนน- พูดจาสุภาพ กริยาอ่อนน้อม๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค (๓๐ คะแนน)กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ก.ค. ๒๕๕๖ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจานวนข้อสอบ คะแนน๑. พัฒนาการสาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ ๑–๓ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม- ปรนัยเลือกตอบ ๑๐ข้อ- อัตนัย(บรรยาย) ๑ ข้อ๕๑๐๒. การปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยรัชกาลที่๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ- ปรนัยเลือกตอบ๕ข้อ ๒.๕๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ- ปรนัยเลือกตอบ๕ข้อ- อัตนัย(บรรยาย) หัวข้อที่ ๒และ ๓ รวม ๑ ข้อ๒.๕๑๐รวม ๓๐
 • 7. ๗แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔.๔. ประเมินจากการสอบปลายภาค (๓๐ คะแนน)กาหนดสอบปลายภาคระหว่าง ก.ย.๒๕๕๖ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ /เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตารางหัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจานวนข้อสอบ คะแนน๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๓.๔.การเสด็จประพาสต่างประเทศกับความมั่นคงของประเทศไทย๓.๕ การรักษาเอกราชของชาติไทย- การเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสการทาและการแก้ไขสนธิสัญญา- ปรนัยเลือกตอบ ๔ข้อ ๒๔. การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตย ๒๔๗๕ – ปัจจุบัน- ความเป็นมาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง๔.๑ การวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยและกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๔.๒ การปรับปรุงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก- ปรนัยเลือกตอบ ๑๒ ข้อ- อัตนัย(บรรยาย)หัวข้อที่๓ –๔รวมกัน ๑ ข้อ๖๑๐๕. การเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ – ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม- ปรนัยเลือกตอบ๔ข้อ- อัตนัย(บรรยาย) ๑ ข้อ๒๑๐รวม ๓๐สื่อ/แหล่งเรียนรู้๑. ใบความรู้ ใบงาน๒. เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว๓. เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ๔. Websites ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง๕. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท๖. คลิปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์๗. ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์๘. เว็ปไซด์การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมSocial Media ครูสายพิน วงษารัตน์http://innovativesaipin.wordpress.com/http://saipin2011.wordpress.com/ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓http://saipinn.wordpress.com/
 • 8. ๘แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)สรุปเนื้อหาวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ส๓๐๑๑๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖๑. พัฒนาการสาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ ๑ – ๓๑.๑ รูปแบบของการปกครอง๑.๒ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๑– ๓- รายได้จากการค้ากับต่างประเทศ - ระบบเจ้าภาษีนายอากร -สนธิสัญญาเบอร์นี๑.๓ การจัดระเบียบสังคมและลักษณะการควบคุมกาลังคน- การฟื้นฟูพุทธศาสนา - ระบบไพร่ ทาส และชาวจีน๑.๔ บทบาทชาวชาวตะวันตก เรื่องการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและวิทยาการทันสมัย๑.๕ การปรับปรุงและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี- การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ - “ยุคทองแห่งวรรณกรรม” สมัยรัชกาลที่ ๒๒. การปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยรัชกาลที่ ๔๒.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การปฏิรูปประเทศ - ลัทธิจักรวรรดินิยม๒.๒ การปรับปรุงประเทศด้านการปกครอง สังคม และการศึกษา๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. ๒๓๙๘- ระบบภาษีอากรและการคลัง๒.๔ การรับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับเปลี่ยนผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕๓.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การการปฏิรูปประเทศ๓.๒ การปฏิรูปการปกครองในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๓๐ และผลของการปฏิรูปการปกครอง๓.๓ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้เป็นระบบโดยการจัดระเบียบการเงิน การคลัง๓.๔ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางสังคม- การเสด็จประพาสต้น - ไพร่และการเลิกทาส - ส่งเสริมทางการศึกษา- ข้าราชการชาวตะวันตก - ศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย๔. การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตย๒๔๗๕ – ปัจจุบัน๔.๑ การวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยและกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๔.๒ การปรับปรุงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก๔.๓ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ สาเหตุและผลที่ได้จากการเข้าร่วมสงคราม
 • 9. ๙แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔.๔ การเปลี่ยนแปลงช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๔- ปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่๗- การปฏิวัติสู่ความเป็นประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕ สาเหตุ เหตุการณ์ และผลจากการเปลี่ยนแปลง- สภาพการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย๔.๕ บทบาทของประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ และผลจากการเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพา๔.๖ สังคมไทย สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม “ยุควัฒนธรรมสร้างชาติ”๕. การเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ – ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม๕.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การฟื้นฟูประเพณีไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์๕.๒ เหตุการณ์การเปลี่ยนทางการเมืองเพื่อสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยต่อต้านระบอบเผด็จการทหาร๕.๓ การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๐- การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย
 • 10. ๑๐แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)เนื้อหาวิชาในการค้นคว้าและจัดทา VDO รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ส๓๐๑๑๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖๑. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์๒. การค้าสาเภาหลวง๓. กฎหมายตราสามดวง๔. การสังคายนาพระไตรปิฏก๕. ยุคทองของวรรณกรรมแห่งรัตนโกสินทร์๖. สถาปัตยกรรมพระราชนิยมรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๗. ระบบเจ้าภาษีนายอากร๘. สนธิสัญญาเบอร์นี๙. กาเนิดพุทธศาสนา คณะธรรมยุติกนิกาย๑๐.ลัทธิจักรวรรดินิยม กับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๑.การปรับปรุงประเทศ สมัยรัชกาลที่๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๒.สนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. ๒๓๙๘๑๓.การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๔.การปฏิรูปด้านการศึกษา๑๕.การปฏิรูปด้านสังคม การเลิกไพร่ เลิกทาส๑๖.การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การจัดระเบียบการเงิน การคลัง๑๗.ศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๘.การเสด็จประพาสต้น สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๙.การเสด็จประพาสยุโรป สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๒๐.การพัฒนาประเทศให้ทันสมัย สมัยรัชกาลที่๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๒๑.ข้าราชการชาวตะวันตกกับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่๕๒๒.กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๒๓.ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑๒๔.การปฏิวัติสู่ความเป็นประชาธิปไตย สมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๒๕.ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒๒๖.สังคมไทย สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม“ยุควัฒนธรรมสร้างชาติ”๒๗.สังคมไทย สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ “ฟื้นฟูประเพณีไทย”๒๘.เหตุการณ์ทางการเมืองสาคัญยุคประชาธิปไตย๒๙.วัดประจารัชกาล พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์
 • 11. ๑๑แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๓๐.จารึกวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มรดกแห่งความทรงจาของโลก