ประวัติศาสตร์ไทย 3

2,375 views
2,174 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
547
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติศาสตร์ไทย 3

 1. 1. ๑แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๐ หน่วยกิต : ๒ คาบ/สัปดาห์รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ส๓๐๑๑๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ครูผู้สอน นางสายพิน วงารัตน์คาอธิบายรายวิชาศึกษาความสาคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยในการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์ความเจริญ สมัยรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน บทบาทของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านวัฒนธรรมการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่าศึกษาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กาหนดประเด็นปัญหา ฝึกทักษะการประเมินคุณค่าหลักฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ และนาเสนออย่างเป็นระบบเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญถึงการปฏิรูปประเทศไทย สู่ความทันสมัยและการรักษาเอกราชของชาติไทย เข้าใจพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่การปกคร องแบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทย ความสาคัญของตัวอย่างบุคคลสาคัญที่สร้างสรรค์ความเจริญให้กับประเทศชาติ ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย โดยใช้วิธีการประวัติศาสตร์ ศึกษาประเด็นสาคัญ และนาบทเรียนที่เป็นปร ะโยชน์ในการดารงชีวิต การร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างประโยชน์ที่ดีงามให้กับสังคม๑. ผลการเรียนรู้๑.๑เ ข้าใจพัฒนาการการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๑.๒ วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญของการปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยและผลที่ได้รับโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสต ร์๑.๓ วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย๑.๔ ตระหนักถึงบทบาทของบุคคลสาคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสมมาตรฐานและตัวชี้วัดส ๔.๓ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทยตัวชี้วัดชื่อ......................................................................ชั้น ม.๖/………….เลขที่...........
 2. 2. ๒แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๓. กาหนดการสอนและผลการเรียนรู้สัปดาห์ที่ คาบที่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้๑ ๑ แนะนารายวิชา การวัดและประเมินผล ปฏิทินกาหนดการจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ เว็ปไซต์สาคัญข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนเข้าใจความหมายและความสาคัญของรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย๑. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และขอบเขตสาระ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓ ได้๒. บอกการวัดและประเมินผล ปฏิทินกาหนดการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ และเว็ปไซต์สาคัญได้๓.ร่วมกันเสนอการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓ ได้๑๒๓๔๕๒๓-๔๕-๖๗-๘๙๑. พัฒนาการสาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ ๑ – ๓๑.๑ รูปแบบของการปกครอง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตามการวางรากฐานมาจากอยุธยา- การปรับปรุงกฎหมายและการศาล ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑ (กฎหมายรัชกาลที่ ๑)๑.๒ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๑– ๓เป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวทาการค้ากับต่างประเทศจีนและตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๒ – ๓ มีการทาสัญญาทางการค้าในสมัยรัชกาลที่ ๓ กับอังกฤษและอเมริกา- รายได้จากการค้ากับต่างประเทศ และระบบเจ้าภาษีนายอากร๑.๓ การจัดระเบียบสังคมและลักษณะการควบคุมกาลังคน- การปรับปรุงพุทธศาสนาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๑.๔ บทบาทชนต่างชาติในสังคมไทย ชาวจีนและชาวตะวันตก ในเรื่องการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการนาวิทยาการทันสมัยมาใช้๑.๕ การปรับปรุงและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยรัชกาลที่ ๒ จัดว่าเป็น “ยุคทองแห่วรรณกรรม”บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เกิดกวีที่สาคัญเช่นพระสุนทรโวหารฯลฯ๑. เข้าใจพัฒนาการการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๑.บอกสาเหตุที่มีการชาระกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ ๑๒.อธิบายลักษณะการค้าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้๓.อธิบายสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดระบบเจ้าภาษีนายอากร๔.วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขยายตัว๕.อธิบายระบบการควบคุมกาลังคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้๖.อธิบายสาเหตุที่มีการปรับปรุงพุทธศาสนาและชาระพระวินัยสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น๗.อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดสมัยรัชกาลที่๒ จึงได้รับยกย่องว่าเป็น“ยุคทองแห่งวรรณกรรม”๘.วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับจีนและตะวันตกที่ส่งผลต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้๙.วิเคราะห์สภาพสังคมของไทยที่สะท้อนออกมาทางวรรณกรรมได้๕ ๑๐ ๒. การปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยรัชกาลที่ ๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๒.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การปฏิรูปประเทศให้๒. วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญของการปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยและผลที่ได้รับโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์๑.วิเคราะห์สาเหตุที่นาไปสู่การปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยได้
 3. 3. ๓แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)สัปดาห์ที่ คาบที่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้๖๗๗๘๘-๙๙๑๐๑๑-๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖-๑๗๑๘๑๙ทันสมัย- การเผยแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยมเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๒.๒ การปรับปรุงประเทศด้านการปกครอง-การศาล สังคม และการศึกษา ส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. ๒๓๙๘- ปฏิรูประบบภาษีอากรและการคลัง๒.๔ การรับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๓.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ๓.๒ การปฏิรูปการปกครองสาเหตุที่มาจากบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อปรับปรุงการปกครองในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๓๐ และผลของการปฏิรูปการปกครอง๓.๓ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้เป็นระบบโดยการจัดระเบียบการเงิน การคลัง๓.๔ การปรับปรุงทางสังคมอันเนื่องมาจากการเสด็จประพาสต้น จัดระเบียบสังคมเรื่อง ไพร่และการเลิกทาส ควบคู่กับส่งเสริมทางการศึกษา บทบาทบุคคลสาคัญในการนาเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาผสมผสานกับศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย๒.อธิบายได้ว่าการเผยแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยมเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลต่อประเทศไทยในสมัยนั้นอย่างไร๓.วิเคราะห์ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร๔.อธิบายถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ส่งผลต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม ศิลปกรรมไทยได้๕.วิเคราะห์ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การเปลี่ยน แปลงด้านต่างๆ๖.อธิบาย สาเหตุ ที่มา และผลของการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้๑.อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๕ได้๒.วิเคราะห์การเสด็จประพาสต้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมหลังจากการขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์ได้๓.วิเคราะห์ผลกระทบของการเลิกทาสที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้๔.ยกตัวอย่างบุคคลสาคัญที่มีส่วนในการนาเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับปรุงกับวัฒนธรรมไทยได้๑๐ ๒๐ ประเมินผลการกลางภาคเรียน (บทที่ ๑-๒)๑๑๑๑-๑๒๒๑๒๒-๒๔๓.๕ การเสด็จประพาสต่างประเทศกับความมั่นคงของประเทศไทย๓.๖ การรักษาเอกราชของชาติไทย- บทบาทของรัชกาลที่ ๕ และบุคคลต่างๆที่พยายามรักษาเอกราชจากอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยม- การเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสการทาและการแก้ไขสนธิสัญญา๑.วิเคราะห์การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่ ๕ ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้๒.วิเคราะห์การเสียดินแดนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยได้
 4. 4. ๔แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)สัปดาห์ที่ คาบที่ เนื้อหา/หัวข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้๑๓-๑๔๑๔๑๕๑๕-๑๖๑๗๑๘๒๕-๒๗๒๘๒๙๓๐-๓๔๓๕๓๖๔.การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตย๒๔๗๕ – ปัจจุบัน ความเป็นมาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง๔.๑ การวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยและ กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๔.๒ การปรับปรุงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก๔.๓ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑สาเหตุและผลที่ได้จากการเข้าร่วมสงคราม๔.๔ การเปลี่ยนแปลงช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๔-ปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๗- การปฏิวัติสู่ความเป็นประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕สาเหตุเหตุการณ์และผล- สภาพการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตย๔.๕ บทบาทของประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และผลจากการเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพา๔.๖ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมไทยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงครามวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ. ๒๔๗๕และพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทของบุคคลสาคัญที่มีส่วนสร้างสรรค์ความเจริญด้านวัฒนธรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม๑.อธิบายสาเหตุของกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ได้๒.ยกตัวอย่างการปรับปรุงทางสังคมในสมัยรัชกาลที่๖ให้เป็นสากล๑.อธิบายถึงเหตุผลการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ได้๒.วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕๓.ลาดับเหตุการณ์พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยสู่เสรีนิยมได้๔.ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากนโยบายสร้างชาติของจอมพลแปลก พิบูลสงครามได้๑๙-๒๐ ๓๗-๓๙ ๕.การเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ –ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม๕.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การฟื้นฟูประเพณีไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์๕.๒ เหตุการณ์การเปลี่ยนทางการเมืองเพื่อสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย ต่อต้านระบอบเผด็จการทหาร๕.๓ การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงพ.ศ. ๒๕๔๐- การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย๑.วิเคราะห์สาเหตุสาคัญที่ต้องมีการฟื้นฟูประเพณีไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้๒.ลาดับเหตุการณ์การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการเมืองสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยปัจจุบันได้๓.วิเคราะห์สาเหตุวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง พ .ศ. ๒๕๔๐ ที่ส่งผลถึงปัจจุบันได้๔.เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้๒๐ ๔๐ ประเมินผลปลายภาคเรียน (บทที่ ๒-๔)
 5. 5. ๕แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายภาระงานการสอนรายวิชา ส๓๐๑๐ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีแผนการประเมินผล ดังนี้๔.๑ ประเมินจากงานที่มอบหมาย ภาระงาน/ชิ้นงาน๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค๔.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค๓๐ คะแนน๑๐ คะแนน๓๐ คะแนน๓๐ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน๔.๑ การประเมินจากงานที่มอบหมาย (๓๐ คะแนน)รายการ รูปแบบของงานวันทีมอบหมาย กาหนดส่ง เวลาที่นักเรียนควรใช้คะแนนก่อนการประเมินผลกลางภาคเรียน๑.แบบฝึกหัดก่อนหรือหลังเรียน งานเดี่ยว ในคาบเรียนและรวบรวมส่งปลายภาคแบบฝึกละ ๓๐นาที๑๐๒.แบ่งกลุ่มค้นคว้าเหตุการณ์สาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ เรื่อง การปกครอง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์- นาเสนอสาระสาคัญในรูปแบบ VDOเน้นความถูกต้องของสาระ (๔ คะแนน)- การนาเสนอน่าสนใจ (๓ คะแนน)- การอ้างอิงที่ถูกต้อง ( ๒ คะแนน )- ตรงเวลาและนาเสนอตามกาหนดภายในเวลา ๑๕ นาที (๑ คะแนน )งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ ๑ ๓๐นาที๒๐
 6. 6. ๖แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส ๓๐๑๑๐ประวัติศาสตร์ ไทย ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๖ ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่างหัวข้อการประเมินผลการประเมินดีเยี่ยม(๒)ปานกลาง(๑)ต้องปรับปรุง(๐)๑. การตรงต่อเวลา ๒ คะแนน-เข้าชั้นเรียนตรงเวลา- ส่งงานตรงเวลา๒. ความซื่อสัตย์๒ คะแนน- ทางานด้วยความสุจริต- ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด๓. มีวินัย ๒ คะแนน๔. ความรับผิดชอบ๒ คะแนน- เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ๕. มารยาทดี๒ คะแนน- พูดจาสุภาพ กริยาอ่อนน้อม๔.๓ ประเมินจากการสอบกลางภาค (๓๐ คะแนน)กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ ก.ค. ๒๕๕๖ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคมีรายละเอียดดังนี้หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจานวนข้อสอบ คะแนน๑. พัฒนาการสาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ ๑–๓ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม- ปรนัยเลือกตอบ ๑๐ข้อ- อัตนัย(บรรยาย) ๑ ข้อ๕๑๐๒. การปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยรัชกาลที่๔พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ- ปรนัยเลือกตอบ๕ข้อ ๒.๕๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ- ปรนัยเลือกตอบ๕ข้อ- อัตนัย(บรรยาย) หัวข้อที่ ๒และ ๓ รวม ๑ ข้อ๒.๕๑๐รวม ๓๐
 7. 7. ๗แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔.๔. ประเมินจากการสอบปลายภาค (๓๐ คะแนน)กาหนดสอบปลายภาคระหว่าง ก.ย.๒๕๕๖ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที หัวข้อ /เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตารางหัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ ลักษณะและจานวนข้อสอบ คะแนน๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๓.๔.การเสด็จประพาสต่างประเทศกับความมั่นคงของประเทศไทย๓.๕ การรักษาเอกราชของชาติไทย- การเสียดินแดนให้อังกฤษและฝรั่งเศสการทาและการแก้ไขสนธิสัญญา- ปรนัยเลือกตอบ ๔ข้อ ๒๔. การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตย ๒๔๗๕ – ปัจจุบัน- ความเป็นมาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง๔.๑ การวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยและกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๔.๒ การปรับปรุงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก- ปรนัยเลือกตอบ ๑๒ ข้อ- อัตนัย(บรรยาย)หัวข้อที่๓ –๔รวมกัน ๑ ข้อ๖๑๐๕. การเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ – ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม- ปรนัยเลือกตอบ๔ข้อ- อัตนัย(บรรยาย) ๑ ข้อ๒๑๐รวม ๓๐สื่อ/แหล่งเรียนรู้๑. ใบความรู้ ใบงาน๒. เหตุการณ์ปัจจุบันจากข่าว๓. เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ๔. Websites ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง๕. แบบฝึกปฏิบัติในแต่ละบท๖. คลิปที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์๗. ตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์๘. เว็ปไซด์การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมSocial Media ครูสายพิน วงษารัตน์http://innovativesaipin.wordpress.com/http://saipin2011.wordpress.com/ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๓http://saipinn.wordpress.com/
 8. 8. ๘แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)สรุปเนื้อหาวิชา รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ส๓๐๑๑๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖๑. พัฒนาการสาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่ ๑ – ๓๑.๑ รูปแบบของการปกครอง๑.๒ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ ๑– ๓- รายได้จากการค้ากับต่างประเทศ - ระบบเจ้าภาษีนายอากร -สนธิสัญญาเบอร์นี๑.๓ การจัดระเบียบสังคมและลักษณะการควบคุมกาลังคน- การฟื้นฟูพุทธศาสนา - ระบบไพร่ ทาส และชาวจีน๑.๔ บทบาทชาวชาวตะวันตก เรื่องการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและวิทยาการทันสมัย๑.๕ การปรับปรุงและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี- การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ - “ยุคทองแห่งวรรณกรรม” สมัยรัชกาลที่ ๒๒. การปฏิรูปประเทศสู่ความทันสมัยรัชกาลที่ ๔๒.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การปฏิรูปประเทศ - ลัทธิจักรวรรดินิยม๒.๒ การปรับปรุงประเทศด้านการปกครอง สังคม และการศึกษา๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากสนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. ๒๓๙๘- ระบบภาษีอากรและการคลัง๒.๔ การรับวัฒนธรรมตะวันตกมาปรับเปลี่ยนผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย๓. การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๕๓.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การการปฏิรูปประเทศ๓.๒ การปฏิรูปการปกครองในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๓๐ และผลของการปฏิรูปการปกครอง๓.๓ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้เป็นระบบโดยการจัดระเบียบการเงิน การคลัง๓.๔ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางสังคม- การเสด็จประพาสต้น - ไพร่และการเลิกทาส - ส่งเสริมทางการศึกษา- ข้าราชการชาวตะวันตก - ศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย๔. การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตย๒๔๗๕ – ปัจจุบัน๔.๑ การวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยและกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๔.๒ การปรับปรุงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก๔.๓ การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ สาเหตุและผลที่ได้จากการเข้าร่วมสงคราม
 9. 9. ๙แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๔.๔ การเปลี่ยนแปลงช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๔- ปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการเมืองและเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่๗- การปฏิวัติสู่ความเป็นประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕ สาเหตุ เหตุการณ์ และผลจากการเปลี่ยนแปลง- สภาพการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตย๔.๕ บทบาทของประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ และผลจากการเข้าร่วมสงครามมหาเอเชียบูรพา๔.๖ สังคมไทย สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม “ยุควัฒนธรรมสร้างชาติ”๕. การเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ – ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม๕.๑ ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การฟื้นฟูประเพณีไทยในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์๕.๒ เหตุการณ์การเปลี่ยนทางการเมืองเพื่อสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยต่อต้านระบอบเผด็จการทหาร๕.๓ การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๐- การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย
 10. 10. ๑๐แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)เนื้อหาวิชาในการค้นคว้าและจัดทา VDO รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย ๓ ส๓๐๑๑๐ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖๑. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์๒. การค้าสาเภาหลวง๓. กฎหมายตราสามดวง๔. การสังคายนาพระไตรปิฏก๕. ยุคทองของวรรณกรรมแห่งรัตนโกสินทร์๖. สถาปัตยกรรมพระราชนิยมรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๗. ระบบเจ้าภาษีนายอากร๘. สนธิสัญญาเบอร์นี๙. กาเนิดพุทธศาสนา คณะธรรมยุติกนิกาย๑๐.ลัทธิจักรวรรดินิยม กับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๑.การปรับปรุงประเทศ สมัยรัชกาลที่๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๒.สนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. ๒๓๙๘๑๓.การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๔.การปฏิรูปด้านการศึกษา๑๕.การปฏิรูปด้านสังคม การเลิกไพร่ เลิกทาส๑๖.การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การจัดระเบียบการเงิน การคลัง๑๗.ศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๘.การเสด็จประพาสต้น สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๑๙.การเสด็จประพาสยุโรป สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๒๐.การพัฒนาประเทศให้ทันสมัย สมัยรัชกาลที่๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๒๑.ข้าราชการชาวตะวันตกกับการปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่๕๒๒.กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)๒๓.ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑๒๔.การปฏิวัติสู่ความเป็นประชาธิปไตย สมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ๒๕.ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒๒๖.สังคมไทย สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม“ยุควัฒนธรรมสร้างชาติ”๒๗.สังคมไทย สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ “ฟื้นฟูประเพณีไทย”๒๘.เหตุการณ์ทางการเมืองสาคัญยุคประชาธิปไตย๒๙.วัดประจารัชกาล พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์
 11. 11. ๑๑แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)๓๐.จารึกวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มรดกแห่งความทรงจาของโลก

×