สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม       สมาชิกกลุ่ม 1 ( ม.2/4 )ด.ช. บุรัสกร จินะเขียว เลขที่ 7ด.ช. พิชญ์ บุญวราเดชา เลขที่ 11ด...
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม•  ประชากร•  ศาสนา•  ภาษา•  การศึกษา•  การคมนาคม•  การท่องเที่ยว•  การเมืองการปกครอง
ประชากร• ลักษณะทางประชากร และการตั้งถิ่นฐาน• จานวนประชากร ทวีปยุโรปมีประชากรทั้งสิ้ น 729,085,611 คน• ความหนาแน่นและการกร...
• ประชากรใน ทวีปยุโรปกระจายตัวตามภาคต่าง ๆของทวีปอย่างทัวถึง ่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม และ ทรัพยากรธร...
เชื้อชาติ• ประชากรใน ทวีปยุโรประกอบด้วย 2 เชื้อชาติ ได้แก่• 1. เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็ นชนผิวขาวและเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ แ...
• กลุ่มอัลไพน์ รู ปร่ างค่อนข้างล่าสันและเตี้ย ผมและตาสี                        ่ น้ าตาล กะโหลกศ...
ภาษา• ภาษา ภาษาในทวีปยุโรปเป็ นตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปี ยน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม• 2.1 กลุ่มภาษาเยอร์มานิก เป็ นภาษาของประชา...
ศาสนา• 3.1 นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นศาสนาของกลุ่มประชากรผูใช้ภาษา                            ้ ...
การศึกษา• ยุโรปเป็ นทวีปที่ประชากรมีการศึกษาดีกว่าทุกทวีป มีมหาวิทยาลัยที่จด                       ...
การคมนาคม• ยุโรปเป็ นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่ งเจริ ญก้าวหน้ามาก• 1. ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและ ...
• 3. ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็ นของตนเอง ใช้ ติดต่อระหว่างเมืองภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศ...
สถานที่ท่องเที่ยว•  0102 สนามกีฬากรุ งโรม•  0103 หอเอนเมืองปิ ซา•  0104 กองหิ นประหลาดสโตนเฮนจ์•  0105 สุ เหร่ าเซนต์โ...
•  0110 หอนาฬิกาบิกเบน•  0111 พระราชวังอัลฮามบรา•  0112 วิหารนักบุญปี เตอร์•  0113 ปอมเปอี•  0114 แมตเตอร์ฮอร์น•  01...
การเมืองการปกครอง• การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็ นการปกครองที่ประชาชนส่ วนมาก ที่มีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศ ดังนั้นประเทศ...
• การปกครองแบบสังคมนิยม การปกครองระบอบนี้จะมีพรรคการเมืองมี อานาจสูงสุ ดเพียงพรรคเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศแรกที่ ร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ลักษณะสภาพสังคมและวัฒนธรรม 2.4

568 views
445 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ลักษณะสภาพสังคมและวัฒนธรรม 2.4

 1. 1. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สมาชิกกลุ่ม 1 ( ม.2/4 )ด.ช. บุรัสกร จินะเขียว เลขที่ 7ด.ช. พิชญ์ บุญวราเดชา เลขที่ 11ด.ญ. ธันว์รดา วงศ์ศรี วิชย เลขที่ 21 ัด.ญ. ลานนา สิ ทธิชยคา เลขที่ 29 ัด.ญ. อรุ ณวรรณ ผ่านสุ วรรณ เลขที่ 33
 2. 2. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม• ประชากร• ศาสนา• ภาษา• การศึกษา• การคมนาคม• การท่องเที่ยว• การเมืองการปกครอง
 3. 3. ประชากร• ลักษณะทางประชากร และการตั้งถิ่นฐาน• จานวนประชากร ทวีปยุโรปมีประชากรทั้งสิ้ น 729,085,611 คน• ความหนาแน่นและการกระจายของประชากร• ทวีปยุโรป มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของประชากร 32 คนต่อตาราง กิโลเมตร เป็ นทวีปที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก
 4. 4. • ประชากรใน ทวีปยุโรปกระจายตัวตามภาคต่าง ๆของทวีปอย่างทัวถึง ่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม และ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บริ เวณที่มีประชากรหนาแน่นเป็ น เขตเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สาคัญของ ทวีปยุโรป ได้แก่ เขต ที่ราบภาคตะวันออกและภาคกลางของทวีป บริ เวณภาคเหนือของ ฝรั่งเศส ภาคใต้ของอังกฤษ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ภาคกลางของ เยอรมนี โปแลนด์ และรัสเซีย ส่ วนบริ เวณที่มีประชากรอาศัยเบาบาง ได้แก่ คาบสมุทรและภาคเหนือของรัสเซีย
 5. 5. เชื้อชาติ• ประชากรใน ทวีปยุโรประกอบด้วย 2 เชื้อชาติ ได้แก่• 1. เชื้อชาติคอเคซอยด์ เป็ นชนผิวขาวและเป็ นประชากรส่ วนใหญ่ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่• กลุ่มนอร์ดิน รู ปร่ างใหญ่ ตาสี ฟ้า ผมสี ทอง กะโหลกศีรษะค่อนข้าง ่ ยาว ส่ วนใหญ่อาศัยอยูในนอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก• กลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน รู ปร่ างไม่สูงใหญ่มาก ผมสี ดา ตาสี ดา กะโหลก ่ ศีรษะค่อนข้างยาว อาศัยอยูในภาคใต้ของ ทวีปยุโรป บริ เวณประเทศ สเปน อิตาลี และกรี ซ
 6. 6. • กลุ่มอัลไพน์ รู ปร่ างค่อนข้างล่าสันและเตี้ย ผมและตาสี ่ น้ าตาล กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม อาศัยอยูแถบเทือกเขาแอลป์ ใน ยุโรปภาคกลาง และภาคใต้• กลุ่มแอลป์ และบัลติกตะวันออก รู ปร่ างไม่สูงใหญ่ ตาสี ฟ้า กะโหลก ่ ศีรษะค่อนข้างกลม ส่ วนใหญ่อาศัยอยูในยุโรปตะวันออก รวมทั้งใน รัสเซีย ุ่• 2. เชื้อชาติมองโกลอยด์ เป็ นชนผิวเหลือง อาศัยอยูยโรปตะวันออก เช่น ฮังการี
 7. 7. ภาษา• ภาษา ภาษาในทวีปยุโรปเป็ นตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปี ยน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม• 2.1 กลุ่มภาษาเยอร์มานิก เป็ นภาษาของประชากรในกลุ่มประเทศ สแกนดิเนเวีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรี ย ไอร์แลนด์ สหราช อาณาจักร บางส่ วนของสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยียม• 2.2 กลุ่มภาษาโรแมนซ์ หรื อภาษาละติน เป็ นภาษาของประชากรใน ประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส โรมาเนีย• 2.3 กลุ่มภาษาสลาวิก เป็ นกลุ่มของประชากรในประเทศตอนกลาง และตะวันออกของยุโรป คาบสมุทรบอลข่าน ลัตเวีย ลิทวเนีย เบลารุ ส ั มอลโดวา ยูเครน รัสเซีย
 8. 8. ศาสนา• 3.1 นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นศาสนาของกลุ่มประชากรผูใช้ภาษา ้ โรแมนซ์หรื อภาษาละติน ยกเว้นโรมาเนีย ประชากรนับถือนิกายออร์โธ ดอกซ์ ประชากรกลุ่มภาษาอื่น เช่น ไอร์แลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ออสเตรี ย เช็ก สโลวัก ฯลฯ• 3.2 นิกายโปรเตสแตนต์ เป็ นศาสนาของกลุ่มประชากรในกลุ่ม สแกนดิเนเวีย ฟิ นแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย เยอรมนี สหราชอาณาจักร• 3.3 นิกายออร์โธดอกซ์ เป็ นศาสนาของประชากรในประเทศ คาบสมุทรบอลข่านและยุโรปตะวันออก เช่น กรี ซ บัลแกเรี ย มาซิโดเนีย ยูโกสลาเวีย โรมาเนีย รัสเซีย ยูเครน ฯลฯ
 9. 9. การศึกษา• ยุโรปเป็ นทวีปที่ประชากรมีการศึกษาดีกว่าทุกทวีป มีมหาวิทยาลัยที่จด ั ขึ้นอย่างเป็ นระบบเมื่อประมาณ 700-800 ปี เช่น มหาวิทยาลัยโบ โลนญาในอิตาลี มหาวิทยาลัยปารี สในฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และเคมบริ ดจ์ในอังกฤษ
 10. 10. การคมนาคม• ยุโรปเป็ นทวีปที่มีการคมนาคมขนส่ งเจริ ญก้าวหน้ามาก• 1. ทางรถยนต์ มีทางหลวงเชื่อมระหว่างเมือง เขตอุตสาหกรรมและ ประเทศต่างๆ มีระยะทางยาวประมาณ 1 ใน 5 ของทางรถยนต์ของ โลก• 2. ทางรถไฟ ทวีปยุโรปมีทางรถไฟยาว 1 ใน 3 ของทางรถไฟใน โลก ประเทศที่มีทางรถไฟยาวเมื่อเฉลี่ยต่อเนื้อที่แล้วมากที่สุด คือ เบลเยียม รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่เป็ น ศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟคือ ปารี ส ลอนดอน เบอร์ลิน วอร์ซอ มอสโก
 11. 11. • 3. ทางอากาศ แต่ละประเทศต่างก็มีสายการบินเป็ นของตนเอง ใช้ ติดต่อระหว่างเมืองภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และระหว่างทวีป ศูนย์กลางการบินส่ วนใหญ่เป็ นเมืองหลวงของแต่ละประเทศ• 4. ทางน้ า แม่น้ าสาคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ งภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ได้แก่ แม่น้ าไรน์ แม่น้ าเซน แม่น้ าดานูบ แม่น้ าโวลกา แม่น้ าโอเดอร์ และมีการขุดคลองเพื่อการคมนาคม เช่น คลองคีล ใน เยอรมนี เชื่อมระหว่างทะเลบอลติกกับทะเลเหนือ คลองมีดีในฝรั่งเศส เชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก
 12. 12. สถานที่ท่องเที่ยว• 0102 สนามกีฬากรุ งโรม• 0103 หอเอนเมืองปิ ซา• 0104 กองหิ นประหลาดสโตนเฮนจ์• 0105 สุ เหร่ าเซนต์โซเฟี ย• 0106 พระราชวังแวร์ซายส์• 0107 วิหารพาร์เธนอน• 0108 ม่อนผานักบุญมิแชล• 0109 หอไอเฟล
 13. 13. • 0110 หอนาฬิกาบิกเบน• 0111 พระราชวังอัลฮามบรา• 0112 วิหารนักบุญปี เตอร์• 0113 ปอมเปอี• 0114 แมตเตอร์ฮอร์น• 0115 ปราสาทน็อยสวันสไตน์• 0116 แชลแนลเทิลแนว• 0117 ปราสาท Heidelburg• 0118 พระราชวังเครมลิน• 0119 วิหารอโครโปลิส ประเทศกรี ซ• 0120 วิหารพาธีนอน• 0121 โบสถ์เซนต์บาซิล• 0122 จตุรัสแดง• 0122 จตุรัสแดง• 0122 จตุรัสแดง• 0123 สวนเคอเคนฮอฟ
 14. 14. การเมืองการปกครอง• การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็ นการปกครองที่ประชาชนส่ วนมาก ที่มีส่วนร่ วมในการปกครองประเทศ ดังนั้นประเทศในยุโรปหลาย ประเทศจึงใช้ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะ ประเทศในยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตก ยุโรปใต้ สาหรับประเทศที่การ ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สามารถเป็ นแม่แบบที่สาคัญและมี ชื่อเสี ยงมาก ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์เป็ นต้น
 15. 15. • การปกครองแบบสังคมนิยม การปกครองระบอบนี้จะมีพรรคการเมืองมี อานาจสูงสุ ดเพียงพรรคเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศแรกที่ ระบอบนี้มาใช้คือ ประเทศสหภาพโซเวียต(เดิม) และมีประเทศต่างๆที่ นาระบอบนี้มาใช้ เช่น โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย บัลแกเรี ย แอลเบเนีย และเซอร์เบีย• การปกครองแบบเผด็จการ เป็ นการปกครองที่ประมุขของรัฐมีอานาจ เด็ดขาดเพียงผูเ้ ดียว ประเทศที่ปกครองระบอบนี้ในทวีปยุโรป ได้แก่ รัฐ ั ่ วาติกน ซึ่งประมุขหรื อผูนาคือ สันตะปาปา จะมีอานาจอยูตลอดชีวิต ้

×