1

21,287 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19,029
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1

 1. 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ฉบับย่อสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะรายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555ครูผู้สอน ครูสายพิน วงษารัตน์ ที่มา...1. ครูวชิราวรรณ บุนนาค 2. ครูพรรณวิภา ดารามาศ**************************************************************************************************1. คาอธิบายรายวิชา ส30106 ศึกษาความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เข้าใจความต่อเนื่องของเวลาและพัฒนาการของมนุษยชาติ ศึกษาปั จจั ยภูมิศาสตร์ บทบาทของบุคคลส าคัญ และแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานนาไปสู่ ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของโลกโดยภาพรวม ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อโลกในปัจจุบัน ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของโลก ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษานโยบายการสร้างความร่วมมือทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตร ศึกษาปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและประชากรโลก เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและปัญหาประชากรโลก2. ผลการเรียนรู้ 1. มีความรู้ความเข้าใจความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ บทบาทของบุคคลสาคัญและแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบันได้ 3. สามารถวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละเสนอแนวคิ ด โดยใช้ ห ลั ก ธรรมในศาสนาที่ ต นนั บ ถื อเพื่อแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของโลกที่มีผลกระทบถึงพัฒนาของมนุษยชาติตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบันได้ 4. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ บทบาทของบุคคลสาคัญและแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐานนาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่ หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงสิ้นสุดสงครามเย็น 5. มีความรู้ความเข้าใจสาเหตุความขัดแย้งและนโยบายของไทยในการสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคต่าง ๆ ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตร 6. มีความรู้ความเข้าใจปัจจัยที่นาไปสู่ปัญหาความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและประชากรโลก 7. ศึกษากรณีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและประชากรและเสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 1
 2. 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways3. กาหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ สัปดาห์ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ ที่ 1 1 แนะนารายวิชา การประเมินผล 1. มีความรู้ความเข้าใจความสาคัญ แผนการสอนฉบับย่อ การจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ของรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ หนังสือ Jackson J, Spielvogel. จากเว็บไซด์และห้องสมุด ก. อธิบายความหมาย - การตั้งคาถาม World History ข้อตกลงในการเรียนและส่งงาน ความสาคัญ และขอบเขต - การสร้างแผนผังความคิด เชาวลีย์ ณ ถลาง. เหตุการณ์ปัจจุบัน การประเมินผลก่อนเรียน ความต่อเนื่องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน Social Media ครูสายพิน วงษารัตน์ สาระวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้ http://saipimm.wordpress.com/ และ SAS Curriculum Pathways ข. บอกความสาคัญและ ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ สมัยใหม่และความต่อเนื่องกับ เหตุการณ์ปัจจุบันได้ ค. อภิปรายวิธีการเรียนและ ข้อตกลงในการเรียนและการ ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 2
 3. 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways สัปดาห์ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ ที่ 1 2 1. ความหมายและการแบ่ง จุดประสงค์การเรียนรู้ วีดิทัศน์ ตัวอย่างเพลง/ภาพยนตร์ ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ 1. มีความรู้ความเข้าใจความหมาย - เกมทายเพลง/ภาพตัวอย่าง สมัยสงครามเย็น (ทศวรรษ 1950 - สมัยใหม่ และการแบ่งช่วงเวลาของ สมัยสงครามเย็น 1960) เช่น 1.1 จุดเปลี่ยนที่นาไปสู่การ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ - กิจกรรมระดมความคิด http://www.bbc.co.uk/history/ แบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ 1.1 อธิบายความหมายและ worldwars/coldwar/ สมัยใหม่และความสืบเนื่องถึง การแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ Social Media ครูสายพิน วงษารัตน์ ปัจจุบัน สมัยใหม่และความสืบเนื่องถึงปัจจุบัน http://saipimm.wordpress.com/ SAS Curriculum Pathways 2 3-4 2. ปัจจัยภูมิศาสตร์ บทบาท 2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัย - การค้นหาคาตอบในเวลาสั้น และแนวคิดของบุคคลสาคัญที่ ภูมิศาสตร์ บทบาทของบุคคลสาคัญ (Buzzing) นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง และแนวคิดสาคัญที่เป็นพื้นฐาน - การสร้างผังความคิด ทางการเมือง สังคม และ นาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจของโลกตั้งแต่ การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึงปัจจุบัน ถึงปัจจุบันได้ 2.1 การแบ่งเขตอิทธิพล 2.1 วิเคราะห์บทบาทและแนวคิด -กระบวนการสืบค้น ระหว่างมหาอานาจ ในสงคราม ของบุคคลสาคัญที่นาไปสู่การ เย็น เปลี่ยนแปลงในช่วงหลังสงครามเย็นแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 3
 4. 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways สัปดาห์ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ ที่ 3 5-6 2.1.1 หลักการทรูแมน 2.1.2 แผนการมาร์แชล 2.1.3 การสร้างกาแพง เบอร์ลิน 2.1.4 องค์การโคมิน ฟอร์ม โคมินเทิร์น องค์การ สนธิสัญญาวอร์ซอ และองค์การ นาโต 4 7-8 2.2 บทบาทแนวคิดของบุคคล สาคัญในช่วงสงครามเย็น 2.2.1 โจเซฟ สตาลิน เฮนรี่ เอส ทรูแมน จอห์น เอฟ เคเนดี้ 5 9-10 ลินคอน บี จอห์สัน ริชาร์ด นิกสัน นิกิต้า ครุฟชอฟ ฟิเดล คาสโตรแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 4
 5. 5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways สัปดาห์ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ ที่ 6 11-12 3. ปัญหาและผลการ 3. สามารถวิเคราะห์สาเหตุและ การเรียนการสอนแบบการใช้ Social Media ครูสายพิน วงษารัตน์ เปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้าน เสนอแนวคิดโดยใช้หลักธรรม เทคโนโลยี Web Based http://saipimm.wordpress.com/ การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก้ปัญหา SAS Curriculum Pathways ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย- ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้าน ชาติตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ที่ 2 ถึงปัจจุบัน ของโลกที่มีผลกระทบถึงพัฒนาของ 3.1 สงครามเกาหลี มนุษยชาติตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง 3.2 วิกฤตการณ์คิวบา ที่สองถึงปัจจุบันได้ 7 13-14 3.3 สงครามเวียตนาม 3.1 วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ บทเรียนสาเร็จรูป SAS CP QL#209 Cold War: The 3.4 กรณีเขมรแดง ของสงครามตัวแทนในภูมิภาคเอเชีย SAS Curriculum Pathways Truman Doctrine 8 15 3.5 แนวคิดในการแก้ปัญหา 3.2 อธิบายสาเหตุ บทบาท แนวคิด ความขัดแย้งทางการเมือง สังคม ของบุคคลสาคัญในการปฏิวัติ และเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลที่ทา ให้จีนเปลี่ยน 3.5.1 แนวคิดของ เหมา นโยบายสู่ความทันสมัยได้ เจ๋อตง 3.3 วิเคราะห์นโยบายของ - การนาลัทธิคอมมิวนิสต์ เติ้ง เสี่ยวผิงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ มาใช้ จีน - การปฏิวัติวัฒนธรรม 3.4 บอกความหมายและวิธีการ ของนโยบายเปเรสทรอยกาและ กลาสนอสต์แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 5
 6. 6. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways สัปดาห์ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ ที่ 8-9 16-17 3.5.2 จีนคอมมิวนิสต์หลัง 3.5 วิเคราะห์สาเหตุการทาลาย สงครามเย็น สมัยเปิดประเทศ กาแพงเบอร์ลินและการรวมประเทศ : แนวคิดของเติ้ง เสียวผิง เยอรมนีได้ - นโยบายสี่ทันสมัย 3.6 อธิบายการล่มสลายของ - เหตุการณ์จัตุรัสเทียน สหภาพ อันเหมิน โซเวียตได้ การสืบค้น (Inquiry based) 9 18 3.6 การเปลี่ยนแปลงสหภาพ 3.7 วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ ระดมพลังสมอง โซเวียตก่อนสิ้นสุดสงครามเย็น ของความขัดแย้งในยุโรปตะวันออก 3.6.1 นโยบายเปเรสทรอย หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายได้ กา –กลาสนอสต (เปิด – ปรับ) 3.8 เปรียบเทียบผลกระทบจาก 3.6.2 การรวมประเทศ ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อม เยอรมนี ทั้งเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วย ( การทาลายกาแพงเบอร์ลิน) หลักธรรมที่ตนนับถือ 3.6.3 การขึ้นสู่อานาจของ บอลิส เยลตซินและการล่มสลาย ของสหภาพโซเวียต 10 19 3.6.4 ความขัดแย้งใน สาธารณรัฐรัสเซีย : เชสเนียและ จอร์เจียแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 6
 7. 7. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways สัปดาห์ คาบที่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้ ที่ 11 21-22 4. ความขัดแย้งในภูมิภาค 3.9 บอกสาเหตุความขัดแย้งใน - เกมเพิ่มพลังสมองคู่คิด บทความจากหนังสือพิมพ์รายวัน ต่าง ๆ หลังสงครามเย็น ภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชีย - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น Social Media ครูสายพิน วงษารัตน์ 4.1 การล่มสลายของ ตะวันออกเฉียงใต้ - การสร้างผังความคิด http://saipimm.wordpress.com/ ยูโกสลาเวีย 3.10 วิเคราะห์ผลกระทบของ SAS Curriculum Pathways 4.1.1 การแยกตัวของ ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออก ดินแดนในยูโกสลาเวีย กลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 37-38 8.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 7.3 วิเคราะห์ผลกระทบแรงงาน ในประเทศไทย ต่างด้าวในประเทศไทย 8.3 ปัญหาคุณภาพ ประชากร - ปัญหาการค้าประเวณีเด็ก - ปัญหายาเสพติด 20 39 - ปัญหาขอทาน 8.4 เสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและประชากร โดยหลักธรรมในศาสนาที่ตน 20 40 นับถือ ประเมินผลปลายภาคเรียน ผลการเรียนรู้ที่ 3 – 8แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 7
 8. 8. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่รหัสวิชา ส 30106 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555ประเมินเป็นอัตราส่วนดังนี้ คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30 คะแนนระหว่างภาค = คะแนนสอบก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนสอบ หลังกลางภาค +คะแนนจิตพิสัย = 15 + 30 +15 + 10 แผนการประเมินผลการเรียน คือ 4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย 30 คะแนน 4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย 10 คะแนน 4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค 30 คะแนน 4.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค 30 คะแนน รวม 100 คะแนนแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 8
 9. 9. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways 4.1 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (30 คะแนน) เวลาที่นักเรียนควรใช้ รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย กาหนดส่ง คะแนน (นาที)1. แบ่งกลุ่มค้นคว้าเหตุการณ์หลังสิ้นสุดสงครามเย็นถึง งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 1-2 17 - 21 ธ.ค.55 วันละ 10 นาที 10 ปัจจุบัน (24 ต.ค.– 2 พ.ย. 55 ) รวม 3 วัน 30 นาที - นาเสนอสาระสาคัญ เน้นของความถูกต้องของสาระ (3 คะแนน) - การนาเสนอได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย (3 คะแนน) - สรุปสาระที่นาเสนอพร้อมการอ้างอิงทีถูกต้อง ่(3 คะแนน ) - ตรงเวลาและนาเสนอตามกาหนด ภายในเวลา15 นาที (1 คะแนน)2. ทาแบบฝึกหัดท้ายคาบเรียน งานเดียว สัปดาห์ที่ 3,4 ในคาบที่เรียน วันละ 5 นาที 5 รวม 10 นาที3. บันทึกข่าว 1 เรื่อง เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทาง งานเดี่ยว สัปดาห์ที่ 6 7-11 มกราคม 2556 วันละ 5 นาที 5 เทคโนโลยีที่มีผลต่อเศรษฐกิจหรือการเมืองทั่วโลก ( 26 – 30 พ.ย.55) รวม 2 วัน 10 นาที (2 คะแนน) - แสดงความคิดเห็น (2 คะแนน) - ตั้งคาถามปรนัย พร้อมแสดงคาตอบ 1 ข้อ(1 คะแนน ) พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK 16 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 นามาถาม-ตอบในชั้นเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 9
 10. 10. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways เวลาที่นักเรียนควรใช้ รายการ รูปแบบของงาน วันที่มอบหมาย กาหนดส่ง คะแนน (นาที)4. แบ่งกลุ่มอภิปรายกลุ่มละ 4-5 คน งานกลุ่ม สัปดาห์ที่ 9 18 -22 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ละ 30 นาที 10 กาหนดประเด็นปัญหาค้นคว้าข้อมูลเรื่องปัญหา (17-21 ธ.ค. 55) 2556 สิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชากรในประเทศไทย นาเสนอประเด็นที่ค้นคว้ากลุ่มละ 10 นาที ผู้ร่วม อภิปรายกลุ่มอื่นๆ แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 2 ประเด็นให้แต่ละกลุ่มสรุปผล การอภิปรายลงในกระดาษ A4 เกณฑ์การให้คะแนน ความถูกต้องของข้อมูล (5 คะแนน) สรุปประเด็น (3 คะแนน) มีส่วนร่วมการอภิปราย (2 คะแนน) แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 10
 11. 11. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways4.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) การประเมินพฤติก รรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ส30106 ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้กาหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง ผลการประเมิน หัวข้อการประเมิน ดีเยี่ยม ปานกลาง ต้องปรับปรุง (2) (1) (0)1. การตรงต่อเวลา 2 คะแนน - เข้าชั้นเรียนตรงเวลา - ส่งงานตรงเวลา2. ความซื่อสัตย์ 2 คะแนน - ทางานด้วยความสุจริต - ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด3. มีวินัย 2 คะแนน4. ความรับผิดชอบ 2 คะแนน - เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ5. มารยาทดี 2 คะแนน - พูดจาสุภาพ กริยาอ่อนน้อม4.3 ประเมินจากการสอบกลางภาค (30 คะแนน) กาหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 24 -27 ธันวาคม 2555 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาที เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาค มีรายละเอียดดังนี้ ลักษณะและจานวน หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ คะแนน ข้อสอบ1. ความหมายและการแบ่งช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ - ปรนัยเลือกตอบ 1 ข้อ 0.5 สมัยใหม่2. ปัจจัยภูมิศาสตร์ บทบาทและแนวคิดของบุคคลสาคัญ - ปรนัยเลือกตอบ 5 ข้อ 2.5 ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและ เศรษฐกิจของโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน3. ปัญหาและผลการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้านการเมือง - ปรนัยเลือกตอบ 5 ข้อ 2.5 สังคมและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษยชาติ - อัตนัย (บรรยาย) 1 ข้อ 10 ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน 3.1 สงครามเกาหลี 3.2 วิกฤตการณ์คิวบา 3.3 สงครามเวียดนาม 3.4 กรณีเขมรแดงแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 11
 12. 12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathways ลักษณะและจานวน หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ คะแนน ข้อสอบ 3.5 แนวคิดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง - ปรนัยเลือกตอบ 4 ข้อ 2สังคมและเศรษฐกิจ - อัตนัย (บรรยาย) 1 ข้อ 10 3.5.1 จีนคอมมิวนิสต์สมัยหลังสงครามเย็น : แนวคิดของเหมา เจ๋อตง - การนาลัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้ - การปฏิวัติวัฒนธรรม 3.5.2 จีนสมัยเปิดประเทศ: แนวคิดของเติ้ง เสียวผิง - นโยบายสี่ทันสมัย - เหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมิน 3.6 การเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียตก่อนสิ้นสุด - ปรนัยเลือกตอบ 5 ข้อ 2.5 สงครามเย็น รวม 304.4. ประเมินจากการสอบปลายภาค ( 30 คะแนน) กาหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 เวลาที่ใช้ในการสอบ 60 นาทีหัวข้อ/เนื้อหา และลักษณะข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง ลักษณะและจานวน หัวข้อ/เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ คะแนน ข้อสอบ4. ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ หลังสงครามเย็น - ปรนัยเลือกตอบ 2 ข้อ 1 4.1 การล่มสลายของยูโกสลาเวีย - อัตนัย (บรรยาย) 1 ข้อ 10 4.2 ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มประเทศ - ปรนัยเลือกตอบ 9 ข้อ 4.5อาหรับ – การตั้งประเทศปาเลสไตน์ - อัตนัย (บรรยาย) 1 ข้อ 10 4.3 ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ(อิรัก – อิหร่าน , อิรัก-คูเวต) 4.4 ความขัดแย้งในอัฟกานิสถาน 4.5 บทบาทของกลุ่มก่อการร้ายอิสลามที่สาคัญ 4.6 ความขัดแย้งในกัมพูชา 4.7 ความขัดแย้งในเมียนม่าร์5. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่นาไปสู่การเปลี่ยน- - ปรนัยเลือกตอบ 2 ข้อ 1 แปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ในช่วงสงครามเย็น6. ความร่วมมือทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจระหว่างประเทศ - ปรนัยเลือกตอบ 4 ข้อ 2 ไทย กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย7. เทคโนโลยีกับมนุษย์ - ปรนัยเลือกตอบ 2 ข้อ 18. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพประชากร - ปรนัยเลือกตอบ 1 ข้อ .5 รวม 30แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 12
 13. 13. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media และ SAS Curriculum Pathwaysสื่อการเรียนการสอน 1. Websites เช่น http://www.questia.com และ http://www.answers.com 2. Gilbert,Martin. (2000 ). Challenge to Civilization : A History of The Twentieth Century 1952-1999. London: HarperCollins Publishers. 3. ชวลีย์ ณ ถลาง. (2545). เหตุการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 4. วิมลวรรณ ภัทโรดม. (2540). ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์. 5. ยาสึโกะ นะอิโต.(2536). 4 ปีนรกในเขมร .กรุงเทพฯ: ผีเสือ.้ 6. JUNG CHANG. จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล แปล. (2523). หงส์ป่า.กรุงเทพฯ: นามีบุ๊คส์. 7. วีดิทัศน์ เช่นเรื่อง “สงครามเวียตนาม” “สงครามอ่าวเปอร์เซีย” “ทุ่งสังหาร” “การสร้างกาแพงเบอร์ลิน” 8. แผนทีประวัติศาสตร์ยุโรป ่ คาอธิบายรายวิชาปีการศึกษา 2554 – 2555 ขอปรับใหม่และได้รับอนุญาตแล้ว เนื่องจากข้อความซ้าซ้อนกับคาอธิบายรายวิชา ส30110 ประวัติศาสตร์ไทย 3 ดังนี้ “ศึกษาปั จจั ยสิ่ งแวดล้ อม บทบาทของบุคคลส าคัญ และแนวคิดส าคัญ ที่เป็นพื้ นฐานนาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของไทย ตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตย จนถึงปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจสังคมไทยและการมีส่วนร่วมกันรักษาความเป็นชาติเอกราช ที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการประเมินผลฉบับย่อ วิชา ส30106 ประวัตศาสตร์สมัยใหม่ ิ หน้า 13

×