• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช1
 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช1

on

 • 699 views

 

Statistics

Views

Total Views
699
Views on SlideShare
688
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 11

http://studenttsuccess.wordpress.com 11

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช1 Presentation Transcript

  • พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช เสด็ จ เลื่ อ งชื่ อ ในยุ โ รป นอกจากนั้น หลัก การข้อมูลส่ วนพระองค์ พระราชสมภพ ณ เมืองพิษณุ โลกเมื่อปี เถาะ สงครามที่ เป็ นที่ยอมรั บอย่างกว้างขวางในพระปรมาภิไธย: สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ วัน พุ ท ธศัก ราช 2098 พระองค์เ ป็ นพระราช ปั จ จุ บั น เ ช่ น ก า ร ด า ร ง ค ว า ม มุ่ งสวรรคต: 25 เมษายน พ.ศ 2148 โอรสในสมเด็ จ พระมหาธรรมราชา และ หมาย หลักการรุ ก การออมกาลัง และการพระอิสริยยศ: พระมหากษัตริ ยแห่งกรุ งศรี อยุธยา ์ พระวิสุ ท ธิ ก ษัต รี ราชธิ ด าในสมเด็ จ พระ รวมกาลัง การด าเนิ น กลยุ ทธ เอกภาพในพระราบิดา: สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราช มหาจัก รพรรดิ์ และสมเด็ จ พระศรี สุ ริ โย การบั งคั บบั ญชา การระวังปองกัน การจู่ ้พระราชมารดา: พระวิสุทธิกษัตริ ย ์ ทัย ดังนั้น พระองค์จึงมีพระชาติท้ งราชวงศ์ ั โจม หลัก ความง่ า ย ฯลฯ พระองค์ก็ ท รง พระร่ วงแห่ งกรุ งสุ โขทัยทางพระราชบิ ดา น ามาใช้ อ ย่ า งเชี่ ยวชาญ และประสบการครองราชย์ และราชวงศ์อยุธยาทางพระราชมารดา ผลสาเร็ จอย่างงดงามมาโดยตลอดราชวงศ์ : พระราชวงศ์สุโขทัย พระองค์ทรงมีพระพี่นางพระนามว่า พระทรงราชย์ : 29 กรกฎาคม พ.ศ 2133 – 25 เมษายน สุ วรรณเทวีหรื อพระสุ พรรณกัลยา และพระ พระราชกรณียกิจพ.ศ 2148 น้องยาเธอ พระนามว่า สมเด็จพระเอกาทศ พ.ศ. 2113 เสด็จออกร่ วมรบกับทหารโดยระยะเวลาครองราชย์ :15 ปี รถ ขณะทรงพระเยาว์ แ ละในระหว่ า งที่ ขับไล่กองทัพเขมรได้ สาเร็จรัชกาลก่อนหน้ า: สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ่ พระองค์ประทับอยูที่กรุ งหงสาวดี ก็ได้ทรง พ.ศ. 2114 ได้รับสถาปนาให้ปกครองเมืองรัชกาลถัดไป: สมเด็จพระเอกาทศรถ ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์ และวิชาพิชยสงคราม ั พิษณุโลก เมื่อพระชนมายุ๑๖พรรษา ทรงนิ ยมในวิชาการรบทัพจับศึก พระองค์ พ.ศ.2117 เสด็จไปรบที่เวียงจันทน์ เผอิญ ทรงมีโอกาสศึกษาทั้งภายในราชสานักไทย ทรงประชวรเป็ นไข้ทรพิษจึงเสด็จกลับ และราชส านั ก พม่ า มอญ และได้ท ราบ พ.ศ.2121 ทรงทาสงครามขับไล่พระยาจีน ยุท ธวิ ธี ข องชาติ ต่ า ง ๆ ที่ ม ารวมกัน อยู่ใ น จันตุออกไปจากกรุ งศรี อยุธยา กรุ งหงสาวดีเป็ นอย่างดี ทรงนาหลักวิชามา พ.ศ.2127 ทรงประกาศอิ ส รภาพที เ มื อ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ เหตุ ก ารณ์ แ ละ แครง และกวาดต้อนคนไทยกลับพระนคร สภาพแวดล้อมได้เป็ นเลิ ศ ดังเห็ นได้จาก พ.ศ. 2127-พ.ศ. 2130 พม่ า ยกกองทัพ มาตี การสงครามทุกครั้งของพระองค์ ยุทธวิธีที่ ไทยถึง ๔ ครั้ง แต่ถูกไทยตีแตกพ่ายกลับไป ทรงใช้ เช่ น การใช้คนจานวนน้อยเอาชนะ พ.ศ. 2133 ทรงเสด็จครองราชย์ ณ กรุ งศรี คนจ านวนมาก และ ยุ ท ธ วิ ธี เดิ นเส้ น อยุธยาเมื่อพระชนมายุ๓๕พรรษา ใน พระองค์ ท รงน ามาใช้ ก่ อ นจอมทัพ ที่
  • พ.ศ.2135 ทรงทาสงครามยุทธหัตถี จนมังกะยอชะวา สิ้ นพระชนม์พ.ศ. 2136 ทรงยกกองทัพไปตีเขมรและจับ พระยาละแวกทาพิธีปฐมกรรมพ.ศ. 2138 และ พ.ศ. 2141 ทรงกรี ฑาทัพไปตีกรุ งหง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสาวดี ครั้งที่๑และครั้งที่๒พ.ศ. 2148 ทรงกรี ฑาทัพไปตี กรุ งอังวะ โดยยกทัพ สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็ นกษัตริ ย ์ นักรบที่มีพระปรี ชาสามารถ พระองค์ได้หลวง ๑๐๐,๐๐๐ นาย ออกจากอยุธ ยา ไปทางเมือ ง ประกาศอิสรภาพให้แก่กรุ งศรี อยุธยาที่เมืองเชียงใหม่ และแรมทัพในเชียงใหม่ ๑ แครง เมื่อครั้งที่พระองค์ยงทรงดารงตาแหน่ง ั พระมหาอุปราชแห่งกรุ งศรี อยุธยา หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ แล้ว ในปี พ.ศ. 2135 เมื่อพระมหาอุปราชาทรง ยกทัพมาตีกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระนเรศวร ทรงเป็ นจอมทัพนากองทัพไทยไปตั้งรับกองทัพผลงานทีสาคัญ ่ พม่าที่ตาบลหนองสาหร่ าย แขวงเมือง จัดทาโดย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็ น สุ พรรณ พระองค์ทรงกระทายุทธหัตถีชนะพระ นางสาวอัญชิษฐาโพธิ เลขที่ 33พระมหากษัตริ ยที่มีบทบาทและมีความสาคัญในการ ์ มหาอุปราชา ทาให้กองทัพพม่าแตกพ่ายไปใน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 ้กอบกูอิสรภาพให้แก่กรุ งศรี อยุธยาในการเสี ยกรุ งครั้งที่1 ที่สุด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็ นพระราช เสนอ โอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิ คุณครู สายพิน วงสารัตน์กษัตรี พระราชธิ ดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกบ ัสมเด็จพระสุ ริโยทัย ทรงมีพี่นองร่ วมพระราชมารดา ้ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษาปี ที่ 2555เดียวกัน 2 พระองค์ ได้แก่ พระสุ พรรณกัลยา ซึ่งเป็ น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชี ยงรายพนาง และสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา