แบบทดสอบหน่วยที่ 1 กรณฑ์ที่สอง

38,274 views
38,040 views

Published on

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 กรณฑ์ที่สอง

  1. 1. แบบทดสอบหน่วยที่ 1 กรณฑ์ที่สองคำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. จงหำค่ำของ - 49 ก. 7 ข. -7 ค. 49 ง. -49 2. จงหำค่ำของ (36) 2 ก. -36 ข. 36 ค. 6 ง. -6 3. จงหำค่ำของ 0.000125 ก. 0.05 ข. 0.005 ค. 0.0005 ง. 0.00005 4. จงหำค่ำของ 180  20 ก. 50 2 ข. 10 20 ค. 8 5 ง. 4 20 5. จงหำค่ำของ 2 x( 2  12 ) ก. 2 2 ข. 2 6 ค. 2 + 2 6 ง. 2 - 2 6
  2. 2. 46. จงหำค่ำของ a  3a 3 ก. 4 a ข. 4a ค. 2 a ง. 2a7. จงหำค่ำของ 7 12 + 75 -15 27 ก. 16 3 ข. - 16 3 ค. 26 3 ง. -26 3 8. จงหำค่ำของ 450  200  72 ก. 19 2 ข. 18 2 ค. 10 2 ง. 9 29. จงหำค่ำของ (6 + 3 y )(6 - 3 y ) ก. 36 – 3y ข. 36 + 3y ค. 36 – 9y2 ง. 36 +9y210. ถ้ำ 4(m  1)  20 แล้ว m มีค่ำเท่ำใด ก. 100 ข. 99 ค. 98 ง. 97

×