Overeenkomst overdracht aandelen

3,882 views
3,692 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Overeenkomst overdracht aandelen

 1. 1. Overeenkomst overdracht aandelen<br />Bosman & Wynter<br />Advocaten<br />Alexander Wynter – Master in Businesslaw<br />Wolfsijzers en schietgeweren bij onderhandelingen<br />Aconas Academy – 25 mei 2010<br />
 2. 2. <ul><li>1. Manieren om een onderneming over te nemen
 3. 3. 2. dynamisch proces van de acquisitie
 4. 4. 3. opschortende voorwaarden
 5. 5. 4. garantieclausules
 6. 6. 5. aansprakelijkheid van de onderhandelaar - bestuurder</li></li></ul><li>Share Deal Vs. Asset Deal<br />
 7. 7. <ul><li>Dynamisch proces</li></ul>NDA (Non DisclosureAgreement)<br />Verkennende gesprekken<br />LOI (Letter of Intent)<br />Due Diligence<br />Signing<br />Closing<br />Het overnameproces - Overzicht<br />
 8. 8. Geheimhoudingsovereenkomst<br />Essentiële clausules<br />definitie van “vertrouwelijke informatie”<br />Verbod openbaarmaking en misbruik info<br />Niet-afwervingsbeding personeel<br />Geen contacten leveranciers / cliënteel<br />forfaitaire schadevergoeding<br />Non DisclosureAgreement (NDA)<br />
 9. 9. Heads of agreement, principeovereenkomst, raamovereenkomst, memorandum of understanding,….<br />Angelsakisch recht<br />Geen definitie in Belgisch recht…<br />Procedurele en inhoudelijke bepalingen<br />Letter of Intent (LOI) <br />
 10. 10. Procedurele bepalingen<br />Onderhandelingstermijn (verlenging overeenkomen!)<br />Exclusiviteit<br />Due diligence (Data room)<br />NDA (indien nog niet overeengekomen)<br />kostenregeling<br />Letter of Intent (LOI) <br />
 11. 11. <ul><li>Inhoudelijke bepalingen
 12. 12. Belangrijkste principes over acquisitie vastleggen
 13. 13. Verder onderhandelingstraject uitstippelen
 14. 14. OPGEPAST: CONSENSUALISME!
 15. 15. Begrip: art. 1583 B.W.
 16. 16. Oplossing?
 17. 17. “NON BINDING” in titel?
 18. 18. “Subject to contract” clausule?
 19. 19. preambule
 20. 20. Belang opschortende voorwaarden </li></ul>Letter of Intent (LOI)<br />
 21. 21. Begrip: boekenonderzoek – financiële audit<br />Data room rules; duidelijke omschrijving van de ingeziene documenten (belang verkoper)<br />Belang boekhouder/revisor<br />Due Diligence <br />
 22. 22. Uitgebreide koop-verkoopovereenkomst<br />Garantieclausules!<br />“Two step”<br />Ondertekening<br />Vervulling opschortende voorwaarden<br />Closing<br />Signing - Closing<br />
 23. 23. Vuistregel 1: is er onzekerheid over de vervulling van de voorwaarden?<br />= Potestativiteit<br />i.e. een voorwaarde die de uitvoering van de overeenkomst laat afhangen van een gebeurtenis die de ene of de andere partij vermag te doen plaatshebben.<br />Gevolg?<br />Opschortende voorwaarden<br />
 24. 24. Vuistregel 2: “stand-still”<br />Voorkomen dat in de periode tussen ondertekening en vervulling van de voorwaarden (signing-closing) belangrijke materiële en financiële wijzigingen ontstaan in de over doelwitvennootschap.<br />Bepalen dat in deze periode alle belangrijke beslissingen (op te lijsten) in samenspraak met de koper gebeuren.<br />Opschortende voorwaarden<br />
 25. 25. Vuistregel 3: TERMIJN <br />Het is aangeraden steeds een termijn overeen te komen waarbinnen de opschortende voorwaarde zich dient te vervullen<br />Vermijden dat een en ander blijft aanslepen zonder mogelijkheid weg te stappen<br />Termijnverlenging overeenkomen<br />Opschortende voorwaarden<br />
 26. 26. Goedkeuring door de raad van bestuur<br />Haast in elke LOI of overnameovereenkomst en steeds potestatief!<br />Belang is relatief indien voldoende andere opschortende voorwaarden.<br />Opschortende voorwaarden <br />
 27. 27. Positief resultaat van due diligence onderzoek<br />Moet goed worden geformuleerd.<br />Negatief formuleren: vb. mogelijkheid tot walk away voor koper indien zakencijfer (EBITDA) na due diligence meer dan bvb. 20% bedraagt dan oorspronkelijk meegedeelde cijfers<br />Termijn <br />Opschortende voorwaarden <br />
 28. 28. Uitvoering van bepaalde werken door een partij<br />Voorbeeld: opschortende voorwaarde tot het uitvoeren van een bodemonderzoek<br />potestatief en dus ongeldig <br />Wel geldig: opschortende voorwaarde tot afleveren gunstig bodemattest door OVAM of bekomen van een bepaalde vergunning<br />Opschortende voorwaarden<br />
 29. 29. Post-acquisitie aansprakelijkheid<br />Verborgen gebreken slaan ENKEL op de aandelen (eigendom, stemrechten, dividendrechten) en niet op de onderneming als dusdanig!<br />Dus: ondervangen door garantieclausules<br />Garantieclausules<br />
 30. 30. Angelsaksisch principe: warranty<br />Resultaatsverbintenis voor verkoper<br />De verkoper waarborgt dat de vaststellingen die de koper heeft gedaan correct op datum van signing en closing zijn en dat hij alle informatie dienaangaande aan de koper heeft verstrekt.<br />Opgepast voor toevoeging naar “kennis” van de verkoper of “naar het beste weten van”…middelenverbintenis!<br />Garantieclausules<br />
 31. 31. Welke garanties te bedingen? Belang van specificiteit van de doelwitvennootschap.<br />Vb: internetbedrijf vs productiebedrijf (belang intellectuele eigendomsrechten > bvb. milieugaranties.<br />Steeds op maat te ontwerpen in het licht van due diligence onderzoek<br />Garantieclausules <br />
 32. 32. <ul><li>Debiteuren
 33. 33. Hangende litiges
 34. 34. Onroerende goederen
 35. 35. Roerende goederen
 36. 36. Verzekeringen
 37. 37. Intellectuele eigendomsrechten
 38. 38. Overeenkomsten met derden
 39. 39. Subsidies en steunmaatregelen
 40. 40. Vergunningen en milieu
 41. 41. Belastingen en sociale zekerheid
 42. 42. …</li></ul>Garantieclausules<br />
 43. 43. <ul><li>Vergoedingsregeling bij inbreuk
 44. 44. Specificindemnities</li></ul>Vb: schade die voortvloeit uit een bepaalde gerechtelijke procedure is voor risico van de verkoper en hij dient de koper schadeloos te stellen<br />“De verkoper zal de koper vrijwaren en schadeloos stellen m.b.t. alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade door de koper van of i.v.m. [omschrijving risico], met inbegrip van alle kosten die in verband daarmee door de koper worden gemaakt.”<br />Kan worden beperkt in tijd (vb. 2 jaar na closing) en naar bedrag (no-claimclause; vb. niet indien minder dan 1% koopprijs met maximum vb. 25% koopprijs)<br />Garantieclausules<br />
 45. 45. <ul><li>Uitzonderingen kunnen worden gestipuleerd (in het voordeel van de verkoper)
 46. 46. “De verkoper waarborgt dat de vaststellingen die de koper heeft gedaan correct zijn op datum van signing en closing en dat hij alle informatie dienaangaande aan de koper heeft verstrekt, behoudens:”
 47. 47. Due diligence (volledige data room wordt gedisclosed?)
 48. 48. Gevaar voor uitholling van de garanties, zeker voor professionele kopers!
 49. 49. Best specifieke disclosures vragen als koper!
 50. 50. Zoniet: “Bekendmakingen worden geacht op billijke wijze te zijn geschied indien de koper, door prima facie kennis te nemen van de aldus bekendgemaakte feiten of omstandigheden, redelijkerwijze geacht mag worden ervan op de hoogte te zijn dat deze feiten of omstandigheden een inbreuk op de garanties en verklaringen opleveren.”</li></ul>Garantieclausules<br />
 51. 51. <ul><li>Uitzonderingen kunnen worden gestipuleerd (in het voordeel van de verkoper)
 52. 52. “De verkoper waarborgt dat de vaststellingen die de koper heeft gedaan correct zijn op datum van signing en closing en dat hij alle informatie dienaangaande aan de koper heeft verstrekt, behoudens:”
 53. 53. Disclosure letter (brief waarin de specifieke uitzonderingen op de verklaringen en waarborgen worden uiteengezet; aan te hechten aan de overeenkomst)
 54. 54. Zaken van algemene bekendheid (vb. gepubliceerde jaarrekeningen)</li></ul>Garantieclausules<br />
 55. 55. <ul><li>Voorzie steeds in een niet-concurrentiebeding (3 jaar maximum + geografische aanduiding)
 56. 56. Verzeker u van de leveranciers, bestaande contractanten, niet alleen via niet-concurrentiebeding, ook mogelijk via earn-out (deel van de prijs slechts betaald indien bepaalde doelstellingen bereikt)
 57. 57. Overgedragen verliezen overnemen is zeer interessant, maar fiscus moet akkoord zijn: enkel indien economisch gerechtvaardigd om bvb handelsactiviteit te verzekeren of geen afvloeiingen te doen. Vooraf ruling is aangeraden (opschortende voorwaarde)
 58. 58. Rechtbank of arbitrage?
 59. 59. Lege doos-vennootschappen
 60. 60. Quid indien onbetaalde factuur boven water komt? (verjaart pas na 10 jaar…)
 61. 61. Quid bij belastingcontrole?
 62. 62. DUS: ook hier garantiebedingen!</li></ul>Nog enkele praktische tips…<br />
 63. 63. <ul><li>Art. 527 W. Venn. Stelt dat “de bestuurders, leden van het directiecomité, en dagelijks bestuurders (…) overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk zijn voor de tekortkomingen in hun bestuur.”
 64. 64. Gemeen recht?
 65. 65. Regels van het mandaat – lastgeving + rechtspraak</li></ul>Concreet:<br />Enkel flagrante fouten kunnen tot aansprakelijkheid leiden: zorgvuldigheidscriterium. <br />De rechter vergelijkt de bestuurder met de “normaal, zorgvuldig en redelijk handelend persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden” en zal slechts rekening houden met elementen die de bestuurder wist of behoorde te weten in de toen gekende context.<br />Opm: “behoorde te weten”… = strenger voor professionals!<br />Aansprakelijkheid van de onderhandelaar-bestuurder<br />

×