• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Overeenkomst overdracht aandelen
 

Overeenkomst overdracht aandelen

on

 • 4,275 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,275
Views on SlideShare
4,261
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
34
Comments
0

1 Embed 14

http://www.slideshare.net 14

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Overeenkomst overdracht aandelen Overeenkomst overdracht aandelen Presentation Transcript

  • Overeenkomst overdracht aandelen
   Bosman & Wynter
   Advocaten
   Alexander Wynter – Master in Businesslaw
   Wolfsijzers en schietgeweren bij onderhandelingen
   Aconas Academy – 25 mei 2010
   • 1. Manieren om een onderneming over te nemen
   • 2. dynamisch proces van de acquisitie
   • 3. opschortende voorwaarden
   • 4. garantieclausules
   • 5. aansprakelijkheid van de onderhandelaar - bestuurder
  • Share Deal Vs. Asset Deal
   • Dynamisch proces
   NDA (Non DisclosureAgreement)
   Verkennende gesprekken
   LOI (Letter of Intent)
   Due Diligence
   Signing
   Closing
   Het overnameproces - Overzicht
  • Geheimhoudingsovereenkomst
   Essentiële clausules
   definitie van “vertrouwelijke informatie”
   Verbod openbaarmaking en misbruik info
   Niet-afwervingsbeding personeel
   Geen contacten leveranciers / cliënteel
   forfaitaire schadevergoeding
   Non DisclosureAgreement (NDA)
  • Heads of agreement, principeovereenkomst, raamovereenkomst, memorandum of understanding,….
   Angelsakisch recht
   Geen definitie in Belgisch recht…
   Procedurele en inhoudelijke bepalingen
   Letter of Intent (LOI)
  • Procedurele bepalingen
   Onderhandelingstermijn (verlenging overeenkomen!)
   Exclusiviteit
   Due diligence (Data room)
   NDA (indien nog niet overeengekomen)
   kostenregeling
   Letter of Intent (LOI)
   • Inhoudelijke bepalingen
   • Belangrijkste principes over acquisitie vastleggen
   • Verder onderhandelingstraject uitstippelen
   • OPGEPAST: CONSENSUALISME!
   • Begrip: art. 1583 B.W.
   • Oplossing?
   • “NON BINDING” in titel?
   • “Subject to contract” clausule?
   • preambule
   • Belang opschortende voorwaarden
   Letter of Intent (LOI)
  • Begrip: boekenonderzoek – financiële audit
   Data room rules; duidelijke omschrijving van de ingeziene documenten (belang verkoper)
   Belang boekhouder/revisor
   Due Diligence
  • Uitgebreide koop-verkoopovereenkomst
   Garantieclausules!
   “Two step”
   Ondertekening
   Vervulling opschortende voorwaarden
   Closing
   Signing - Closing
  • Vuistregel 1: is er onzekerheid over de vervulling van de voorwaarden?
   = Potestativiteit
   i.e. een voorwaarde die de uitvoering van de overeenkomst laat afhangen van een gebeurtenis die de ene of de andere partij vermag te doen plaatshebben.
   Gevolg?
   Opschortende voorwaarden
  • Vuistregel 2: “stand-still”
   Voorkomen dat in de periode tussen ondertekening en vervulling van de voorwaarden (signing-closing) belangrijke materiële en financiële wijzigingen ontstaan in de over doelwitvennootschap.
   Bepalen dat in deze periode alle belangrijke beslissingen (op te lijsten) in samenspraak met de koper gebeuren.
   Opschortende voorwaarden
  • Vuistregel 3: TERMIJN
   Het is aangeraden steeds een termijn overeen te komen waarbinnen de opschortende voorwaarde zich dient te vervullen
   Vermijden dat een en ander blijft aanslepen zonder mogelijkheid weg te stappen
   Termijnverlenging overeenkomen
   Opschortende voorwaarden
  • Goedkeuring door de raad van bestuur
   Haast in elke LOI of overnameovereenkomst en steeds potestatief!
   Belang is relatief indien voldoende andere opschortende voorwaarden.
   Opschortende voorwaarden
  • Positief resultaat van due diligence onderzoek
   Moet goed worden geformuleerd.
   Negatief formuleren: vb. mogelijkheid tot walk away voor koper indien zakencijfer (EBITDA) na due diligence meer dan bvb. 20% bedraagt dan oorspronkelijk meegedeelde cijfers
   Termijn
   Opschortende voorwaarden
  • Uitvoering van bepaalde werken door een partij
   Voorbeeld: opschortende voorwaarde tot het uitvoeren van een bodemonderzoek
   potestatief en dus ongeldig
   Wel geldig: opschortende voorwaarde tot afleveren gunstig bodemattest door OVAM of bekomen van een bepaalde vergunning
   Opschortende voorwaarden
  • Post-acquisitie aansprakelijkheid
   Verborgen gebreken slaan ENKEL op de aandelen (eigendom, stemrechten, dividendrechten) en niet op de onderneming als dusdanig!
   Dus: ondervangen door garantieclausules
   Garantieclausules
  • Angelsaksisch principe: warranty
   Resultaatsverbintenis voor verkoper
   De verkoper waarborgt dat de vaststellingen die de koper heeft gedaan correct op datum van signing en closing zijn en dat hij alle informatie dienaangaande aan de koper heeft verstrekt.
   Opgepast voor toevoeging naar “kennis” van de verkoper of “naar het beste weten van”…middelenverbintenis!
   Garantieclausules
  • Welke garanties te bedingen? Belang van specificiteit van de doelwitvennootschap.
   Vb: internetbedrijf vs productiebedrijf (belang intellectuele eigendomsrechten > bvb. milieugaranties.
   Steeds op maat te ontwerpen in het licht van due diligence onderzoek
   Garantieclausules
   • Debiteuren
   • Hangende litiges
   • Onroerende goederen
   • Roerende goederen
   • Verzekeringen
   • Intellectuele eigendomsrechten
   • Overeenkomsten met derden
   • Subsidies en steunmaatregelen
   • Vergunningen en milieu
   • Belastingen en sociale zekerheid
   Garantieclausules
   • Vergoedingsregeling bij inbreuk
   • Specificindemnities
   Vb: schade die voortvloeit uit een bepaalde gerechtelijke procedure is voor risico van de verkoper en hij dient de koper schadeloos te stellen
   “De verkoper zal de koper vrijwaren en schadeloos stellen m.b.t. alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade door de koper van of i.v.m. [omschrijving risico], met inbegrip van alle kosten die in verband daarmee door de koper worden gemaakt.”
   Kan worden beperkt in tijd (vb. 2 jaar na closing) en naar bedrag (no-claimclause; vb. niet indien minder dan 1% koopprijs met maximum vb. 25% koopprijs)
   Garantieclausules
   • Uitzonderingen kunnen worden gestipuleerd (in het voordeel van de verkoper)
   • “De verkoper waarborgt dat de vaststellingen die de koper heeft gedaan correct zijn op datum van signing en closing en dat hij alle informatie dienaangaande aan de koper heeft verstrekt, behoudens:”
   • Due diligence (volledige data room wordt gedisclosed?)
   • Gevaar voor uitholling van de garanties, zeker voor professionele kopers!
   • Best specifieke disclosures vragen als koper!
   • Zoniet: “Bekendmakingen worden geacht op billijke wijze te zijn geschied indien de koper, door prima facie kennis te nemen van de aldus bekendgemaakte feiten of omstandigheden, redelijkerwijze geacht mag worden ervan op de hoogte te zijn dat deze feiten of omstandigheden een inbreuk op de garanties en verklaringen opleveren.”
   Garantieclausules
   • Uitzonderingen kunnen worden gestipuleerd (in het voordeel van de verkoper)
   • “De verkoper waarborgt dat de vaststellingen die de koper heeft gedaan correct zijn op datum van signing en closing en dat hij alle informatie dienaangaande aan de koper heeft verstrekt, behoudens:”
   • Disclosure letter (brief waarin de specifieke uitzonderingen op de verklaringen en waarborgen worden uiteengezet; aan te hechten aan de overeenkomst)
   • Zaken van algemene bekendheid (vb. gepubliceerde jaarrekeningen)
   Garantieclausules
   • Voorzie steeds in een niet-concurrentiebeding (3 jaar maximum + geografische aanduiding)
   • Verzeker u van de leveranciers, bestaande contractanten, niet alleen via niet-concurrentiebeding, ook mogelijk via earn-out (deel van de prijs slechts betaald indien bepaalde doelstellingen bereikt)
   • Overgedragen verliezen overnemen is zeer interessant, maar fiscus moet akkoord zijn: enkel indien economisch gerechtvaardigd om bvb handelsactiviteit te verzekeren of geen afvloeiingen te doen. Vooraf ruling is aangeraden (opschortende voorwaarde)
   • Rechtbank of arbitrage?
   • Lege doos-vennootschappen
   • Quid indien onbetaalde factuur boven water komt? (verjaart pas na 10 jaar…)
   • Quid bij belastingcontrole?
   • DUS: ook hier garantiebedingen!
   Nog enkele praktische tips…
   • Art. 527 W. Venn. Stelt dat “de bestuurders, leden van het directiecomité, en dagelijks bestuurders (…) overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk zijn voor de tekortkomingen in hun bestuur.”
   • Gemeen recht?
   • Regels van het mandaat – lastgeving + rechtspraak
   Concreet:
   Enkel flagrante fouten kunnen tot aansprakelijkheid leiden: zorgvuldigheidscriterium.
   De rechter vergelijkt de bestuurder met de “normaal, zorgvuldig en redelijk handelend persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden” en zal slechts rekening houden met elementen die de bestuurder wist of behoorde te weten in de toen gekende context.
   Opm: “behoorde te weten”… = strenger voor professionals!
   Aansprakelijkheid van de onderhandelaar-bestuurder