Aconas Academy sessie 26 oktober 2010

1,816 views

Published on

Presentatie over Notionele Intrestaftrek en
Hoe fiscaal vriendelijk geld uit uw vennootschap halen? door Filip Cardon

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,816
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aconas Academy sessie 26 oktober 2010

 1. 1. 1) Notionele Intrestaftrek 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen? Filip Cardon 26 oktober 2010 1
 2. 2. 1) Notionele Intrestaftrek De “notionele interestaftrek”: een fraai geschenk ??? • Wet van 22 juni 2005 (B.S. van 30 juni 2005) is het systeem van de zogenaamde “notionele interestaftrek” ingevoerd in onze vennootschapsbelasting • Officieel heet het systeem “de belastingaftrek voor risicokapitaal”. • Vanaf aanslagjaar 2007 ingevoerd: – Jaarlijks bedrag – gelijk aan een percentage x toepasselijke rentetarief – gecorrigeerd eigen vermogen – aftrek van haar belastbare winst 2
 3. 3. a) tarief • Jaarlijks bepaald percentage van het berekende risicokapitaal. • Vastgesteld per aanslagjaar • gelijk aan het gemiddelde van de door het Rentenfonds maandelijks bekendgemaakte referte-indexen J van de 10- jarige OLO’s • 2 begrenzingen: – nieuwe percentage mag niet meer afwijken dan één percentpunt t.o.v. het percentage van het vorige jaar; – het toe te passen percentage mag nooit hoger zijn dan 6,5 %. • Kleine Vennootschap: – Verhoogde aftrek van 0,5 % – Geen verhoging: behoren tot geconsolideerde groep • Boekjaar korter of langer dan 12 maanden – Vermenigvuldiging – Prorata berekening Notionele intrest of belastingaftrek voor risicokapitaal Het tarief van de notionele interestaftrek : Aanslagjaar 2010 - inkomsten 2009 : 4,473 % - Dit percentage is een halve procent hoger voor de KMOs, nl. 4,973 %. Aanslagjaar 2009 - inkomsten 2008 : 4,307 % - Dit percentage is een halve procent hoger voor de KMOs, nl. 4,807 %. Aanslagjaar 2008 - inkomsten 2007 : 3,781 % - Dit percentage is een halve procent hoger voor de KMOs, nl. 4,281 %. Aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006 : 3,442 % - Dit percentage is een halve procent hoger voor de KMOs, nl. 3,942 %. 3
 4. 4. Kleine Vennootschappen – vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die, voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 • jaaromzet, exclusief BTW 7 300 000 euro • balanstotaal 3 650 000 euro – tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. Volgens de laatste zinsnede kan een vennootschap met meer dan honderd personeelsleden nooit klein zijn; zij is verplicht een ondernemingsraad op te richten en hiervoor gelden alle bepalingen van de grote vennootschappen. 4
 5. 5. Boekjaar • Langer of korter dan 12 maanden – Tarief van de notionele intrestaftrek – Vermenigvuldigen met breuk: • Teller: totaal aantal dagen van belastbare tijdperk • Noemer: gelijk aan 365 dagen Tarief pro rata op dagbasis evenredig vermeerderd of verminderd wordt (indien korter of langer dan 12 maanden) – Voorbeeld: NV opgericht 01/10/2008 – 1ste keer afsluiten op 31/12/2009 • Percentage dat voor aftrek van risicokapitaal voor het aanslagjaar 2010 op deze nv van toepassing = (tarief X 457/365° 5
 6. 6. b) risicokapitaal = gecorrigeerd eigen vermogen • De berekeningsgrondslag bestaat uit het boekhoudkundig eigen vermogen, dat eventueel moet gecorrigeerd worden • Boekhoudkundig eigen vermogen op einde van het voorgaande boekjaar • fiscale netto-waarde eigen aandelen - fiscale netto-waarde van aandelen onder de financiële vaste activa - fiscale waarde van aandelen van DBI-beleggingsvennootschappen - netto-actief van buitenlandse inrichtingen in land met verdrag - netto-actief van buitenlandse onroerende goederen in land met verdrag - boekwaarde van activa in zover de kosten de beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen - boekwaarde van beleggingen zonder periodieke belastbare inkomsten - boekwaarde van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop die gebruikt worden door bedrijfsleiders, hun echtgenote of hun minderjarige kinderen - herwaarderingsmeerwaarden (nog niet afgeschreven deel) - kapitaalssubsidies (netto gedeelte) + of – pro rata van wijzigingen in de loop van het boekjaar = risicokapitaal 6
 7. 7. b) 1. Het boekhoudkundige vermogen als vertrekpunt Bij de berekening vertrekken we van het boekhoudkundig eigen vermogen aan het einde van het voorgaande belastbare tijdperk waarvoor de notionele aftrek wordt gevraagd. In praktijk telt dus het eigen vermogen (bepaald conform de boekhoudwetgeving) uit de beginbalans van het boekjaar waarvoor men de aftrek voor risicokapitaal wil toepassen. Een vennootschap (met een boekjaar per kalenderjaar) die de nieuwe aftrek voor risicokapitaal toepast voor het aanslagjaar vertrekt van haar boekhoudkundig eigen vermogen van het voorgaande boekjaar • Het boekhoudkundig eigen vermogen bestaat uit volgende componenten: I. Kapitaal (klasse 10) II. Uitgiftepremies (klasse 11) III. Herwaarderingsmeerwaarden (klasse 12) IV. Reserves - wettelijke, onbeschikbare, beschikbare, belastingvrije (klasse 13) V. Overgedragen winst of verlies (klasse 14) VI. Kapitaalsubsidies (klasse 15) Bij een pas opgerichte vennootschap wordt het risicokapitaal afgeleid uit de openingsbalans bij gebrek aan een voorgaand jaar. 7
 8. 8. b) 2. Correcties op het boekhoudkundig eigen vermogen • Op dat boekhoudkundig eigen vermogen dienen diverse correcties te worden doorgevoerd om dubbeltellingen te voorkomen en misbruiken te vermijden. Ingeval van twijfel moet de belastingadministratie het bewijs aanvoeren dat een actief is uitgesloten. – 1 ste correctie: m.b.t. aandelen en deelnemingen – 2 de correctie: buitenlandse vaste inrichtingen – 3 de correctie: in buitenland gelegen onroerende goederen – 4 de correctie: “vermogensbesmettende activa” • 1. de netto boekwaarde van materiële vaste activa of een gedeelte ervan in zover de erop betrekking hebbende kosten op een onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen • 2. de boekwaarde van onroerende goederen of andere zakelijke rechten m.b.t. dergelijke goederen van de vennootschap waarvan hun bedrijfsleider (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar van de vennootschap) alsook de echtgeno(o)t(e) ervan of de niet-ontvoogde minderjarige kinderen van hiervoor genoemde personen het gebruik ervan hebben – 5 de correctie: herwaarderingsmeerwaarden en kapitaalsubsidies – 6 de correctie: wijzigingen in de loop van het belastbare tijdperk 8
 9. 9. Voorbeelden (1) Cijfervoorbeeld 1 • Een vennootschap (met boekhouding volgens kalenderjaar) beschikt over een eigen vermogen van 250 000,00 EUR op 31-12-2005. Op haar balans staan aandelen van een Nederlands bedrijf voor 32 000,00 EUR geboekt onder de financiële vaste activa (boekwaarde = aanschaffingswaarde). Die aandelen blijven ongewijzigd op de balans van 31-12-2006 staan. • Op 12-03-2006 verhoogt de vennootschap haar kapitaal met 25 000,00 EUR (geld). • Berekening van het risicokapitaal voor aanslagjaar 2007 : • Boekhoudkundig eigen vermogen op 31/12/2005 250 000,00 • Fiscale nettowaarde aandelen onder FVA (art. 205ter, §1 WIB92) - 32 000,00 • Kapitaalverhoging in 2006 (25 000,00 x 9/12) in meer + 18 750,00 => 236 750,00 9
 10. 10. Voorbeelden (2) Cijfervoorbeeld 2 Een NV met boekjaar per kalenderjaar heeft op 31-12-2005 een boekhoudkundig eigen vermogen van 500 000,00 EUR en onder activa staan: - Materiële vaste activa : boekwaarde 270 000,00 EUR appartement aan zee ter beschikking van de bestuurder voor privé-gebruik (aanschaffingswaarde 300 000,00 ; geboekte afschrijvingen : 5 % x 300 000,00 x 2 jaar). - Eigen aandelen boekwaarde 5 000,00 EUR - Aandelen in dochtervennootschap boekwaarde 50 000,00 EUR (rek. 2800) - Kunstwerken voor boekwaarde van 80 000,00 EUR. N.a.v. de fiscale controle heeft de belastingadministratie op het appartement aan zee een afschrijvingsexcedent weerhouden van 6 000,00 EUR per jaar (fiscaal aanvaarde afschrijving per jaar = 3 % x 300 000,00 = 9 000,00 EUR per jaar). De vennootschap past haar boekhouding niet aan. • Op 07-04-2006 heeft de vennootschap kunstwerken met een boekwaarde van 30 000,00 EUR verkocht met een meerwaarde van 7 000,00 EUR. Het risicokapitaal voor het aanslagjaar 2007 ziet er dan als volgt uit: • Boekhoudkundige eigen vermogen : 500 000,00 • Fiscale netto waarde van eigen aandelen - 5 000,00 • Fiscale netto waarde van aandelen in dochtervennootschap - 50 000,00 • Boekwaarde appartement privé gebruik bestuurder - 270 000,00 • Boekwaarde van belegging kunstwerk - 80 000,00 • verkoop kunstwerk (8 / 12 x 30 000,00) in meer + 20 000,00 => 115 000,00 10
 11. 11. Voorbeelden (3) Cijfervoorbeeld 3 • We nemen een NV zonder buitenlandse inrichtingen waarvan de balans op 31 december 2005 volgende bestanddelen voor hun netto-boekwaarde vermeldt : Activa: • Verbonden vennootschap : deelneming in NV ACE (€ 100.000,00) • Appartement Knokke: vruchtgebruik (€ 200.000,00) • Vakantiehuis in Nice (verhuring) (€ 300.000,00) • Diverse handelspanden in België (verhuring) (€ 600.000,00) • Overige activa (€ 500.000,00) • Totaal: € 1.700.000,00 11
 12. 12. Voorbeelden (4) Cijfervoorbeeld 3 Passiva • Kapitaal : € 750.000,00 • Wettelijke reserves € 75.000,00 • Beschikbare reserves € 25.000,00 • Overgedragen winst € 150.000,00 • Schulden mbt vakantiehuis in Nice € 200.000,00 • Overige schulden € 500.000,00 • Totaal: € 1 700 000,00 12
 13. 13. Voorbeelden (5) Cijfervoorbeeld 3 Op 2-03-2006 wordt dochteronderneming ACE verkocht. Op 10-09-2006 koopt de NV een vakantieverblijf in de Ardennen ter waarde van 80 000,00 EUR. Berekening van het risicokapitaal voor aanslagjaar 2007: • Boekhoudkundige eigen vermogen : 1 000 000,00 • aandelen onder de FVA - 100 000,00 • Huis in Nice = land met verdrag (300 000,00 – 200 000,00) - 100 000,00 • onroerend goed voor privégebruik (Oostende) - 200 000,00 • verkoop deelneming (9 / 12 x 100 000,00) in meer + 75.000,00 • aankoop woning Ardennen (3 / 12 x 80 000,00) in min - 20.000,00 • Totaal: € 655 000,00 13
 14. 14. C Cumulatieverbod met investeringsreserve • Kmo-vennootschappen die genieten van verlaagd tarief: – Voorwaarden • Minimumbezoldiging (inclusief bezoldiging, VAA, Tantiième,…) – 1 zaakvoerder > € 36000,00 – Uitgekeerde bezoldiging groter dan belastbare winst • Dividend niet groter dan 13 % van gestort kapitaal • Vennootschap mag niet deel uitmaken van een coördinatiecentrum • Rechtstreekse controle door Natuurlijke personen – Keuze • Notionele Intrestaftrek – Kan na deze keuze het volgende aanslagjaar overschakelen naar de investeringsreserve • Investeringsreserve – Dat jaar & 2 volgende belastbare tijdperken – Verlies recht op notionele intrestaftrek 14
 15. 15. D Fiscale mogelijkheden • Optimalisatie Eigen Vermogen – Kapitaalsverhogingen Iedere aanbreng van vers kapitaal in geld en/of in niet-besmette natura versterkt het eigen vermogen van de vennootschap en maakt de fiscale notionele aftrek groter. – Terugboeken van afschrijvingsexcedenten Indien de vennootschap in het verleden bepaalde activa te snel heeft afgeschreven en de administratie de afschrijvingsexcedenten fiscaal heeft belast, dan is het opportuun om de boekhouding daaraan aan te passen. De vennootschap boekt dan het overdreven afschrijvingsbedrag terug. Door uitzonderlijke opbrengsten uit te drukken groeit het boekhoudkundig vermogen (= hogere basis voor de notionele aftrek) terwijl de vorige excedenten tot nul worden herleid via het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting. – Gespreide taxatie van meerwaarde • Indien de vennootschap ervoor opteert om de door haar gerealiseerde meerwaarden gespreid in de tijd te laten belasten, dan boekt zij de netto meerwaarde op het credit van de rekening 132 ‘belastingvrije reserve’. Deze keuze krijgt nu een extra aantrekking: enerzijds zorgt men voor uitstel van taxatie en anderzijds stijgt het eigen vermogen door die rekening 132 zodat de notionele interestaftrek toeneemt. • Wie in het verleden beroep deed op de gespreide taxatie, kan zelfs het toekomstige belastingdeel van de rekening 168 ‘uitgestelde belastingen’ transfereren naar de rekening 132 ‘belastingvrije reserves’ als men kan aantonen dat er in de toekomst geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn (o.a. mede door de nieuwe aftrek). 15
 16. 16. D Fiscale Mogelijkheden • Optimalisaties van de activa – Indien de vennootschap beschikt over “besmette activa” die opgesomd staan onder de correcties, dan heeft zij er baat bij om die “slechte” actiefbestanddelen af te stoten. – Indien die activa strikt noodzakelijk zijn voor de operationele activiteiten van de vennootschap kan men eventueel een ‘sale and rent back operatie’ overwegen. De vennootschap verkoopt dan haar besmette activa en huurt ze daarna terug onder de vorm van een huurcontract. Het actiefbestanddeel is dan verdwenen van de balans en in de plaats daarvan trekt de vennootschap de betaalde huur af als beroepskosten. – Binnen een groep van bedrijven kan een vennootschap met een aanzienlijk vermogen haar aandelenparticipaties verkopen (desgevallend met een vrijstelbare meerwaarde) aan een andere verbonden vennootschap die sowieso toch weinig kan profiteren van de nieuwe aftrek door de samenstelling van haar vermogen. Door die aandelenverkoop zuivert de eerste vennootschap immers haar risicokapitaal wat de notionele aftrek ten goede komt. 16
 17. 17. 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen 1. Verhuur van roerende goederen – Auto, Kantoormateriaal, Computer, gereedschap,… – Overeenkomst is niet verplicht, maar omwille van bewijsredenen aangeraden – Redelijke prijs vaststellen (min of meer normale verhuurprijs van het goed) – Aftrekbaar? • Beroepsmatige gebruikte goederen zijn aftrekbaar – Belastbaar • Privé word je op de verhuur belast • Bruto Ontvangen Huur (12 maanden x 100 €) = € 1200,00 – Forfaitaire kosten aftrek: » 15 % (€ 180,00) » 50 % (verhuur meubelen van uw bureau thuis aan uw vennootschap) – Netto belastbare huur: » 15 % : € 1020,00 » 50 % : € 600,00 – Te betalen belasting: » 15 %: € 153,00 » 50 %: € 90,00 – Onderworpen aan Sociale Bijdragen? Afzonderlijk belastbaar • Pro: – Afzonderlijk belastbaar tegen 15 % – Forfaitaire Kostenaftrek van 15 % of 50 % – Geen Sociale Bijdragen & Voorafbetalingen • Contra: – Beperking: redelijk bedrag zijn – Beperkt Aanbod – Geen Loonvoordeel voor berekening van de maximaal aftrekbare premie groepsverzekering 17
 18. 18. 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen 2. Forfaitaire reisvergoeding binnenland – Terugbetaling door de vennootschap – Uitgaven die u privé betaald heeft – Vanwege uw activiteit buitenshuis – Welke Kosten? • Eten • Drinken • Parking – Forfaitair • Vast bedrag per dag terugbetalen (vergelijken met de maximale bedragen bij de ambtenaren – Meer dan 5 uur & minder dan 8 uur: € 3,60 – Meer dan 8 uur: € 18.11 • Zonder facturen, bonnetjes, ticketjes voor te leggen • Redelijk bedrag vastleggen • Aanvaardbaar bedrag: bedrag dat de staat aan zijn ambtenaren uitbetaalt – Hoe uitbetalen? • Maandelijks dit bedrag op uw privé-rekening starten • Afboeken van het tegoed op uw rekening courant – Aftrekbaar & Belastbaar? • Aftrekbaar voor de vennootschap • Privé belast? Neen – Vermelden op de loonfiche 281.20 & 281.50 -=> aanslag geheime commissielonen vermijden 18
 19. 19. 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen 3. Forfaitaire reisvergoeding buitenland – Terugbetaling door de vennootschap – Uitgaven die u privé betaald heeft – Vanwege uw activiteit in het buitenland – Welke Kosten? • Eten • Drinken • Parking – Forfaitair • Dagelijkse vergoeding – jaarlijkse update terug te vinden in het Belgische Staatsblad – Nederland: € 93,00 – Duitsland: € 100,00 – Spanje: € 87,00 – Luxemburg: € 92,00 – Frankrijk: € 95,00 – Thailand: € 85,00 – China: € 78,,0 • Zonder facturen, bonnetjes, ticketjes voor te leggen – Hoe uitbetalen? • Maandelijks dit bedrag op uw privé-rekening storten • Afboeken van het tegoed op uw rekening courant – Aftrekbaar & Belastbaar? • Aftrekbaar voor de vennootschap • Privé belast? Neen – Vermelden op de loonfiche 281.20 & 281.50 -=> aanslag geheime commissielonen vermijden 19
 20. 20. 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen 4. Kapitaalvermindering – Rekening houden met de minimumkapitalen: • BVBA: € 18.550,00 • NV: € 61.500,00 – Vermindering is mogelijk tot het vereiste minimumkapitaal van bovenstaande vennootschapsvormen – Hoe gaat dit in zijn werk? • Beslissing Aandeelhouders: Buitengewone Algemene vergadering • Notarieel: Notariële Akte – Vermelding welk soort kapitaal er gebruikt wordt om dit door te voeren » Geïncorporeerde reserves » Werkelijk gestort kapitaal – Iets “inhouden” bij een kapitaalvermindering? • Inhouding 25 % Roerende Voorheffing – Bij zogenaamde geïncorporeerde reserves – Geen Roerende Voorheffing • Werkelijk volstort kapitaal – Gevolgen? • Financieel Gevolg? Eigen Vermogen daalt • Fiscaal Gevolg? Eigen Vermogen daalt -> notionele intrestaftrek volgend aanslagjaar lager 20
 21. 21. 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen 5. Opname Rekening Courant – Creatie Credit Rekening Courant – Overname Eenmanszaak (Goodwill, Investeringen, Stock) – Facturen vennootschap privé betaald • Rekening courant < volstort kapitaal – Administratie kan dit als een dividend beschouwen » Roerende Voorheffing 15 % of 25 % van toepassing – Omzetten naar een achtergestelde lening » Positief voor financiële instellingen • Terugbetaalbaar? – Ooit! – Nooit! • Gratis Lening @ Vennootschap – Voordeel door niet bij de banken te moeten lenen – Intrestberekening - marktrentevoet (bvb OLO) – Bij afsluiten van het boekjaar » Opbouw Credit Rekening Courant door toekennen van intresten – Creatie Debet Rekening Courant – Privé uitgaven betaald via de vennootschap – VAA Wagen, VAA Sociale Kas, VAA Elektriciteit & Verwarming • Gratis Lening @ Bestuurder, Zaakvoerder – Voordeel door niet bij de bank te moeten lenen – Intrest 10.30 % (Aanslagjaar 2010 – Inkomstenjaar 2009) » Vrij hoge intrestvoet » Proberen vermijden 21
 22. 22. 2) Hoe goedkoop geld uit uw vennootschap halen 6. Groepsverzekering 7. Vruchtgebruik Woning 8. Forfaitaire Onkostenvergoeding 9. Kilometervergoeding – Woonwerkverkeer: € 0.15 per kilometer – Verplaatsingen mbt Werk: € 0.3178 per kilometer (01/07/2010) 10. Gratis Huishulp – Voordeel Alle Aard van ongeveer € 5950,00 11. Gratis PC & Internet – Voordeel Alle Aard 12. Maaltijdcheques – Ook mogelijk voor bedrijfsleiders 13. Gratis Woning – Voordeel Alle Aard obv Kadastraal Inkomen 14. Gratis Auto – Voordeel Alle Aard op basis van CO2 uitstoot 15. Dividenden – Winst maken – 15 % roerende voorheffing (aandelen uitgegeven na 01/01/1994) – 25 % roerende voorheffing (aandelen uitgegeven voor 01/01/1994) – Algemene Vergadering 16. Huurinkomen – Verhuur Kantoorruimte in Privé Woning – Opletten Overdreven Huur 17. Bezoldiging – Voldoende Bedrijfsvoorheffing Inhouden – Sociale Kas Jaarlijks Optimaliseren 22

×