Voorbeeld VrijhandelsOptiek (W28 09)

506 views
459 views

Published on

Voorbeeld VrijhandelsOptiek (W28 09)

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voorbeeld VrijhandelsOptiek (W28 09)

  1. 1. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 28 2009 | 06-07-2009 | Pagina 1 Met HRe kan energiebesparing helaas ook omslaan in energieverspilling. Dat is het geval wanneer de HRe HRe dwingt tot drastische verhoging energiebelasting elektriciteit produceert terwijl er feitelijk geen behoefte is op gas aan de vrijkomende warmte. Met een conversiefactor van 25 tot 30% is het energetisch rendement van een Volg het voorbeeld van National Grid’s outlook HRe op zulke momenten slechter dan welke centrale rapporten ook. Bij de huidige belastingtarieven ligt het echter voor de hand dat een HRe toch wordt ingezet als de warmte Groen gas: vermijd de valkuilen van groene elektriciteit niet echt nodig is. De huidige energiebelastingen voor kleinverbruikers Nederland is geen gekke Henkie bedragen 19,25 EUR/MWh voor gas en 129,12 EUR/MWh voor elektriciteit (incl. BTW). Dit verschil is Het sprookje van emissievrij rijden dermate groot, dat zelfs bij het belabberde elektrische rendement van 25 tot 30%, het financieel lucratief is voor een huishouden om de HRe aan te zetten, desnoods met de ramen open. Bij energietarieven, inclusief belasting, van pakweg 230 EUR/MWh voor elektriciteit HRe dwingt tot drastische verhoging en 50 EUR/MWh voor gas, valt zelfs bij een elektrisch energiebelasting op gas rendement van 25% nog enkele centen te verdienen. Het gasverbruik per MWh elektriciteit is dan wel het Afgelopen woensdag, 1 juli, vond overleg plaats tussen dubbele van de verdrongen elektriciteitproductie en zelfs de Tweede Kamer en staatssecretaris De Jager over het viervoudige als inzet van de HRe er toe leidt dat fiscale vergroening. Tijdens dit overleg bleek dat de elders een (industriële) warmtekracht centrale wordt regeringscoalitie verdeeld is over nut en noodzaak van uitgeschakeld. 1 een verhoging van de energiebelasting op aardgas . Een drastische verhoging van de energiebelasting op Op termijn is mogelijk sprake van een miljoen aardgas is echter onontkoombaar. Om potentiële huishoudens die zijn voorzien van een HRe. Het energieverspilling door micro-WKK’s, de zogenaamde verspillingpotentieel van al die ketels is gigantisch. Het HRe ketels, tegen te gaan, dient de energiebelasting op devies van ‘gordijnen dicht en thermostaat een graadje aardgas met veel meer te worden verhoogd dan de 25% lager’ dreigt om te slaan in ‘thermostaat fors hoger en die nu op tafel ligt. Het enige alternatief voor een ventileren maar’. Om dit rampscenario te voorkomen drastische verhoging van energiebelasting op aardgas is moet voor kleinverbruikers het verschil in belastingdruk een drastische verlaging van de energiebelasting op op gas en elektriciteit flink worden teruggebracht. Als elektriciteit2. een uitontwikkelde HRe een elektrisch rendement haalt van 33%, dan moet op termijn en bij gelijkblijvende De regering steunt de ontwikkeling van HRe vanwege energiebelasting op elektriciteit, het huidige tarief voor potentiële energiebesparing die kan worden gerealiseerd energiebelasting op aardgas zowat worden verdubbeld. als kleinverbruikers tijdens de productie van warmte ook zelf elektriciteit opwekken3. In het geval de geprodu- ceerde warmte echt nodig is, wordt verondersteld dat de Volg het voorbeeld van National Grid’s outlook HRe elders elektriciteitproductie verdringt die geen rapporten nuttige toepassing voor de vrijkomende warmte heeft en dus ongeveer 50% van de energie als restwarmte dumpt Net als in voorgaande jaren heeft de Engelse in de buitenlucht of oppervlaktewater. systeembeheerder National Grid in de maand juni weer een consultatierapport over de vooruitzichten van de aanstaande winter gepubliceerd4. De consultatie moet er 1 toe leiden dat rond eind september een ‘Winter Outlook’ Zie ook FD, 2 juli 09 op het gebied van de beschikbaarheid van productie, 2 Zie ook artikel ‘Fiscale vergroening maakt of breekt HRe’ in Vrijhandelsoptiek W29-09 transport- en opslagcapaciteiten voor aardgas en 3 Naast financiële steun, zoals 10 miljoen EUR die Van der Hoeven in elektriciteit kan worden gepubliceerd. In het voorjaar april beschikbaar stelde, is de Staat ook verantwoordelijk voor met volgt dan een ‘Summer Outlook’. Met deze rapporten emissierechten afdekken van de CO2 uitstoot uit kleine bronnen, voorziet National Grid marktparticipanten van essentiële waaronder HRe’s. Dit in tegenstelling tot grootschalige informatie over een range van issues waarmee elektriciteitsproductie waar na 2012 de producent zelf de benodigde rechten zal moeten kopen. De verkapte subsidie voor kleine bronnen, marktpartijen kunnen worden geconfronteerd, zoals de vergroot de noodzaak tot zorgvuldige afweging over de mate waarin de Staat wenst bij te dragen aan verplaatsing van elektriciteitproductie op 4 basis van fossiele brandstoffen van grote naar kleine installaties. Zie: http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/TYS/outlook/ Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033-4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  2. 2. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 28 2009 | 06-07-2009 | Pagina 2 balans tussen vraag en aanbod, temperatuur correlaties Groen gas: vermijd de valkuilen van groene en transport issues. elektriciteit In Nederland zouden de Energiekamer, TenneT en GTS Op 2 juli is Vertogas opgericht. Deze dochteronder- er goed aan doen om het voorbeeld van National Grid neming van Gasunie zal de certificering van groen gas op te volgen. Weliswaar publiceert de Energiekamer gaan verzorgen. Daarmee wordt beoogd een markt voor belangwekkende monitoring rapporten, maar dit groen gas te creëren die in grote lijnen overeenkomt met betreffen vooral terugblikken. Bovendien zit er een (te) de markt voor groene elektriciteit. Groen gas betreft bio- groot gat tussen publicatiedatum en de periode gas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Door waarover wordt gerapporteerd. TenneT, GTS en ook certificering van groen gas kan net als bij elektriciteit regionale netbeheerders publiceren wel rapporten met worden bereikt dat het fysieke product en de immateriële vooruitzichten, maar dat betreffen vooral vooruitzichten milieukwaliteit bij de bron worden gescheiden en op het voor de langere termijn. Bovendien zijn deze rapporten afleverpunt weer bij elkaar worden gevoegd. De vaak gericht op het informeren van beleidsmakers en verhandelbaarheid van het product groen gas neemt toezichthouders. Dat geldt ook voor het interessante daardoor toe. rapport dat EBN op 18 juni publiceerde over vooruitzichten van de gasproductie in Nederland5. De Het ligt voor de hand dat de aanpak van Vertogas veel rapporten van National Grid daarentegen zijn vooral weg heeft van de aanpak van CertiQ bij elektriciteit. Er bedoeld om marktpartijen te informeren over zaken die zijn echter ook belangrijke verschillen tussen de markten van belang zijn voor de prijsvorming. voor groene stroom en groen gas. Zo is duurzame elektriciteit wettelijk verankerd terwijl zulk een ver- Door de fysieke koppeling tussen de Nederlandse en ankering voor hernieuwbaar gas vooralsnog ontbreekt. Engelse gasmarkt zijn de outlookrapporten van National Verder is groene elektriciteit internationaal verhandel- Grid ook van belang voor Nederlandse marktpartici- baar terwijl groen gas momenteel een Nederlandse 6 panten . Zo geeft National Grid onder andere een visie aangelegenheid betreft. Naar verwachting zal Duitsland over de inzet van de gasleidingen tussen Engeland en echter snel volgen. Voor de ontwikkeling van deze markt Nederland (BBL) en tussen Engeland en België (IUK). is te hopen dat regelgeving op Europees niveau Zo meldt National Grid in het consultatiedocument van gearrangeerd kan worden. 29 juni dat het Verenigd Koninkrijk de komende winter kan rekenen op stijgende gasleveringen door Het feit dat de markt voor groen gas nog in de beginfase Noorwegen. Dit gas zal deels via de IUK aan het verkeert, biedt de kans de onvolkomenheden van het Continent worden geleverd. BBL blijft daarentegen juist certificeringsysteem voor elektriciteit te vermijden. gas van het Continent naar het Verenigd Koninkrijk Daarbij gaat het vooral om wie centraal staat als pompen. De volumes die Nederland aan het Verenigd gebruiker van het systeem. Bij elektriciteit is het vooral Koninkrijk levert kunnen, volgens het rapport, echter de leverancier die centraal staat, terwijl het systeem juist lager uitvallen indien de administratieve revers flow bedoeld is om de afnemer zekerheid te verschaffen. 7 mogelijk wordt . Vertogas kan deze valkuil vermijden door zich wel te richten op eindverbruikers. Het woordgebruik op de Vooral op het gebied van gas is de behoefte aan website www.vertogas.nl doet echter vrezen dat ook informatievoorziening groot. Tot veel eindverbruikers groen gas een aangelegenheid wordt van producenten begint het nu pas door te dringen dat de gasprijs niet en handelaren/leveranciers. Vertogas doet er goed aan langer uitsluitend afhangt van de ontwikkelingen in de de onderstaande valkuilen te vermijden. oliemarkt. Internationale olieprijzen hebben plaatsgemaakt voor gasprijzen die op TTF tot stand Met certificaten, bij elektriciteit officieel garanties van komen. Veel eindverbruikers ontberen echter begrip van oorsprong geheten, heeft de afnemer zekerheid over wat TTF is en van welke factoren de prijsvorming op die herkomst, inclusief informatie over opwekmethodiek. Bij markt afhankelijk is. Dat komt het maatschappelijke groene elektriciteit, waarbij de leverancier certificaten en draagvlak voor de vrije energiemarkt niet ten goede. grijze elektriciteit bij de levering samenvoegt, gaat veel Daarom is het geëigend dat de overheid, dan wel van de beschikbare informatie voor de afnemer verloren. overheidsbedrijven, door middel van voorlichting en Erger nog is dat de hele keten, opgezet om zekerheid te informatie voorziening bijdragen aan zulk draagvlak. verschaffen aan de verbruiker, in de laatste schakel alsnog is aangewezen op goed vertrouwen in de leverancier. De afnemer heeft namelijk niet de mogelijkheid om te verifiëren of werkelijk alle benodigde 5 Zie: http://www.ebn.nl/files/focus_on_dutch_gas_2009.pdf certificaten zijn ingeleverd, laat staan of de juiste soort is 6 Na gereedkomen van de gelijkspanningskabel Britned in 2011/2012, ingeleverd. Bij het zogenaamde vergroenen van de gaat dit ook gelden voor elektriciteit. 7 Zie voor toelichting op revers flow Vrijhandelsoptiek W22-09 Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033-4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  3. 3. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 28 2009 | 06-07-2009 | Pagina 3 elektriciteit, waarbij de afnemer zelf het inleveren van de 1998 grotendeels aan Amerikaanse bedrijven verkocht9. elektriciteit ter hand neemt, bestaat deze zekerheid wel. Ook de Belgische energiesector is verkocht aan ‘het buitenland’. Electrabel is in Franse handen en Distrigas Vergroenen door grootverbruikers biedt tal van in Italiaanse. En wat te denken van de voorwaarden die voordelen. De verbruiker kan bewust die certificaten de EU verbindt aan de verkoop van Nuon en Essent? inkopen die het meest aanspreken. Een verbruiker met Deze bedrijven moeten eerst hun Duitse belangen weinig vertrouwen in de Scandinavische waterkracht die verkopen. Belangen die Duitsland volgens Tamminga ter plekke ook al als duurzame productie wordt gerekend nooit aan het buitenland zou verkopen. Mede door de koopt vooral certificaten uit Nederland. Een verbruiker overname van het energiebedrijf van Hamburg, beschikt die mest niet als duurzame biomassa ziet, die koopt het Zweedse Vattenfall echter al over grote vooral groen gas certificaten uit GFT vergisting. energiebelangen in Duitsland. Naast Vattenfall is ook het Franse EDF erg actief in Duitsland via de verworven Zelf vergroenen biedt eveneens een groot voordeel voor belangen in het ‘Duitse’ ENWB. afnemers die bijvoorbeeld hun ‘carbon footprint’ door een accountant willen laten verifiëren. Door de Tamminga pleit voor de het opzetten van een fonds om verificateur inzage te geven in de ‘redeem’ acties, kan strategische bedrijven in Nederlandse handen te deze eenvoudig vast stellen hoeveel vergroende kunnen houden. Dit onder het motto: “Wat je verkoopt, elektriciteit en van welke techniek er is verbruikt. krijg je nooit meer terug”. Nuon’s terugkoopactie van het ooit aan het Amerikaanse Reliant verkochte elektriciteits- Helaas mag vergroende elektriciteit volgens de productiebedrijf UNA logenstraft echter ook deze ministeriele regeling duurzame elektriciteit geen groene stelling. Tamminga en geestgenoten zitten volledig op elektriciteit heten. Hoewel vergroenen meer zekerheid het verkeerde spoor. In internationaal perspectief is de biedt, staat vergroende elektriciteit lager aangeschreven. verkoop van Nuon en Essent helemaal geen Ogenschijnlijk is dat gunstig voor leveranciers die uitzondering. Juist het behoudende Frankrijk valt steeds hierdoor meer grip op de groen markt houden. meer uit de toon. Niet behoud van eigendom maar Anderzijds is het heel wel mogelijk dat deze grip van bevorderen van een goede marktwerking biedt de beste leveranciers de ontwikkeling van de markt voor groen garantie voor een betaalbare en betrouwbare certificaten schaadt. energievoorziening. Zolang er nog geen ministeriele regeling duurzaam gas bestaat, heeft de overheid de kans om de voornoemde Het sprookje van emissievrij rijden valkuilen van de groene elektriciteit te vermijden. Vertogas kan hierbij een belangrijke rol spelen door Onder het SDE subsidie regime kan de productie van (eind)gebruikersvriendelijke systemen op te zetten en groen gas op financiële steun rekenen. Met deze steun grootverbruikers nadrukkelijk te betrekken bij deze wordt beoogd om CO2 uitstoot te beperken. Naar het ontwikkelingen. Uiteindelijk profiteren ook producenten zich laat aanzien lijkt dit doel helaas niet op een en handelaren ervan als er een levendige markt in groen kostenefficiënte wijze te worden behaald. In plaats van gas certificaten ontstaat. te kijken naar nut en noodzaak van energieverbruik, bieden groen gas en groene elektriciteit een excuus om weinig kritisch om te gaan met qua energieverbruik Nederland is geen gekke Henkie groeisector nummer 1: transport. Het AD liet gisteren8 de heer Tamminga aan het woord, In de kamerbrief over fiscale vergroening, d.d. 3 juni auteur van het boek ‘De uitverkoop van Nederland’. In 2009, meldt staatssecretaris De Jager dat naar het artikel beweert de journalist met grote stelligheid dat verwachting 50% van de groen gas productie zal worden omringende landen de verkoop van een nutsbedrijf als ingezet in het verkeer. Ook elektrisch rijden heeft de Essent “echt niet laten gebeuren”. afgelopen week veel steun toegezegd gekregen. Op de kabinetsplannen is door tal van organisaties enthousiast Uitlatingen over Nederland als de gekke Henkie van gereageerd. Zo meldt bijvoorbeeld Stichting Natuur en Europa doen het in de media erg goed, maar berusten Milieu10 dat elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage voor wat betreft de energiesector niet op feiten. Zo was kan leveren aan het tegengaan van de opwarming van de energiesector in het Verenigd Koninkrijk reeds in de aarde, op voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit. 8 9 Toen Amerikaanse bedrijven zich in 2002 uit Europa terugtrokken, http://www.ad.nl/economie/3345258/lsquoBuitenlandse_overnames_sl werd hun rol overgenomen door Duitse en Franse bedrijven. 10 echt_voor_werknemerrsquo.html Zie www.natuurenmilieu.nl, d.d. 3 juli 2009 Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033-4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  4. 4. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 28 2009 | 06-07-2009 | Pagina 4 De officieel klimaatsdoelstelling van de EU is het befaamde 20/20/20 actieplan: in 2020 moet er 20% minder broeikasgas worden uitgestoten, 20% van de energie uit duurzame bronnen komen en moet 20% energiebesparing zijn gerealiseerd. Met andere woorden, bij realisatie van dit actieplan komt in 2020 80% van de energie nog steeds uit fossiele bronnen. Terwijl kilometer beprijzing (rekening rijden) door het kabinet steeds verder naar achteren wordt geschoven, wordt ‘emissievrij rijden’ naar voren gehaald. Onderwijl verlaagt het kabinet de fiscale bijtelling voor relatief schone auto’s en maakt daarmee onbeperkt rijden op kosten van de zaak nog aantrekkelijker. Ook de kredietcrisis doet een duit in het zakje. Om Bouwend Nederland de winter door te helpen, wil het kabinet snel meer asfalt laten aanleggen. Het beeld dat hierdoor ontstaat is dat er ruim baan wordt gemaakt om het energieverbruik in de transportsector nog flink te laten stijgen. Met dank aan groencertificaten die voor een habbekrats te koop zijn, kan de groei van energieverbruik in de transportsector in de toekomst zogenaamd emissievrij plaatsvinden. Als er een piramide van Maslow voor het energieverbruik zou bestaan, dan begint de vergroening aan top. De basis van deze piramide wordt gevormd door het essentiële energieverbruik voor verwarming en voedselbereiding. De top van de piramide wordt gevormd door vermijdbaar energieverbruik voor luxe en zelfverwerkelijking. Het energieverbruik in het verkeer valt gedeeltelijk in deze categorie. Het is helaas een sprookje dat het vermijdbare energieverbruik emissievrij plaats kan vinden door het kopen van groencertificaten. De duurzaam geproduceerde energie hoort in eerste instantie te worden toegewezen aan het onvermijdbare energieverbruik. Pas wanneer die toewijzing volledig heeft plaatsgevonden en er nog steeds duurzame productie beschikbaar is, ontstaat er ruimte voor het vergroenen van luxe energieverbruik. Die tijd is echter nog erg ver weg. European Power & Dutch Gas Indications: Mid Market Closing Prices Gasoil 0.1% LSFO 1.0% APX APX EEX EEX 3 juli IPE Brent FOB Barges FOB Barges EUR / USD Baseload Peakload Baseload Peakload 2009 NWE NWE Power Power Power Power US $ / BBL US $ / MT US $ / MT Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh Euro / MWh Q3-09 67.85 549.37 383.25 1.4003 36.00 44.70 35.13 45.45 Q4-09 69.57 574.98 396.08 1.3999 47.25 61.48 45.25 62.23 Q1-10 71.14 601.78 414.08 1.3999 52.83 69.71 50.33 69.96 Q2-10 72.43 620.43 424.00 1.4004 44.50 60.03 43.50 60.03 Q3-10 73.46 639.10 435.25 1.4013 47.50 64.46 46.50 66.96 Q4-10 74.48 652.53 444.25 1.4025 58.25 79.80 56.50 80.80 Q1-11 75.40 666.71 451.75 1.4037 62.25 86.56 61.00 89.06 Q2-11 76.19 674.83 457.42 1.4049 49.00 64.35 47.75 66.85 Cal-11 76.49 679.11 460.46 1.4060 56.24 77.08 54.99 79.58 Nordpool CO2 NOK / USD API #2 TTF Power Emissions Euro / MWh US $ / MT EUR/MWh Euro / MT Q3-09 Q4-09 39.65 6.880 72.25 15.73 Dec-09 13.00 Q1-10 41.50 6.964 77.65 18.98 Q2-10 34.50 7.031 81.65 17.03 Q3-10 33.60 7.122 84.65 16.37 Q4-10 38.70 7.244 88.05 21.88 Q1-11 42.40 7.365 92.10 24.12 Q2-11 35.40 7.486 94.95 20.88 Cal-11 37.98 7.490 96.00 20.33 DISCLAIMER: De prijsinformatie is beschikbaar gesteld door Morgan Stanley. De informatie vormt in geen enkel opzicht een aanbieding voor koop of verkoop van een of meerdere van de genoemde producten. SLEA BV noch Morgan Stanley kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Gelieve bij vragen over prijzen en/of producten rechtstreeks contact op te nemen met Morgan Stanley. Contactpersoon is Brieuc Raskin, tel +442076777965, email brieuc.raskin@morganstanley.com Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033- 4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.
  5. 5. VRIJHANDELSOPTIEK Vijfde Jaargang | Week 28 2009 | 06-07-2009 | Pagina 5 Wenst u de Vrijhandelsoptiek elke twee weken te ontvangen? Dat kan dat door een abonnement te nemen: Bestelformulier: Vrijhandelsoptiek ___________________________________________________________________ Hierbij abonneer ik mij, met onmiddellijke ingang en tot wederopzegging, op de tweewekelijkse publicatie Vrijhandelsoptiek. Ik/wij zullen de publicatie per e-mail ontvangen. Het verschuldigde bedrag zal ik voldoen na ontvangst van de factuur. De kosten bedragen per kwartaal: 245 EUR voor de eerste lezer plus 19,75 EUR voor iedere extra lezer. Bij betaling eens per jaar, is het verschuldigde bedrag 950 EUR plus 75 EUR voor iedere extra lezer. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. Ik accepteer dat SLEA’s Algemene voorwaarden voor levering van publicaties op deze overeenkomst van toepassing zijn. Ik zal de e-mail adressen van de extra lezers actueel houden en doorgeven via info@slea.nl Ik wens eens per jaar/kwartaal te betalen. (doorhalen wat niet van toepassing is.) Aantal lezers: Voornaam of voorletters: Achternaam: Telefoon: E-mail adres: Naam organisatie: Adres: Factuuradres (indien afwijkend): t.a.v.: Handtekening/plaats en dagtekening: Gaarne dit formulier per fax toezenden aan: 033 469 1931 Of gescand naar info@slea.nl Alle rechten voorbehouden. © 2009 SLEA BV. Het auteursrecht van deze uitgave berust bij SLEA. Informatie: info@slea.nl; www.slea.nl; tel 033- 4690435 Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door VOEG. De inhoud hoeft echter niet over een te stemmen met de standpunten van VOEG en/of individuele leden van VOEG. SLEA BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze publicatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. SLEA BV noch VOEG kunnen op de inhoud van de publicatie worden aangesproken. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden.

×