แบบเสนอโครงร่าง โครงงานคอมพิวเตอร์

6,764 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบเสนอโครงร่าง โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. แบบเสนอโครงร่ าง โครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 5 ปี การศึกษา 2555 สื อการเรียนการสอนโปรแกรม Microsoft Power Point ชือผู้ทําโครงงาน นางสาวนภัสวรรณ สีคาดี ํ ชั;นมัธยมศึกษาปี ที 6/5 เลขที 4 ชืออาจารย์ ทีปรึกษา คุณครู เขือนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที 1-2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ;
 2. 2. ใบงาน การจัดทาข้ อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์คําชีแจง : ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามหัวข้อต่อไปนี ัชื อโครงงาน : สื& อการเรี ยนการสอนโปรแกรม Microsoft Power Pointประเภทโครงงาน : โครงงานสื& อการเรี ยนการสอนชื อผู้ทา โครงงาน : นางสาวนภัสวรรณ สี คาดี ํ ํชื ออาจารย์ ทปรึกษา : คุณครู เขื&อนทอง มูลวรรณ์ ีระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรี ยนที& 1-2 ปี การศึกษา 2555แนวคิด ทีมาและความสาคัญ เนื&องจากโปรแกรม Microsoft Power Point เป็ นโปรแกรมที&ใช้ในการสร้างข้อความหรื อรู ปภาพเพื&อนําเสนองานในสถานที&ต่างๆสามารถสร้างสรรค์งาน ออกมาได้อย่างหลากหลายรู ปแบบและยังเป็ นที&รู้จก ั ั ่และเคยทดลองใช้กนเมื&อตอนที&ยงเรี ยนอยูใน ชันประถมศึกษาแต่ไม่ได้มีการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม ัMicrosoft Power Point และหน้าที&การใช้งานของเครื& องมือ ต่างๆที&มีในโปรแกรม Microsoft Power Pointอย่างจริ งจังและด้วยเนื& องจากที&โปรแกรม Microsoft Power Point มีเครื& องมีมากมาย ที&เราสามารถนํามาสร้างสรรค์ผลงานได้โดยที&เครื& องมีแต่ละอันก็มีหน้าที&และวิธีการใช้ที&แตกต่างกัน ไป ถ้าเราไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี&ยวกับเครื& องมือต่างๆในโปรแกรม Microsoft Power Point เราก็จะไม่สามารถที& จะนํา เครื& องมือเหล่านันมาสร้างสรรค์ผลงานของเราให้ออกมาเหมาะสมกับหน้าที&และวิธีการใช้ของ เครื& องมือนันๆ ดังนันกลุ่มของพวกเราจึงได้จดทํา สื& อการสอนเกี&ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point เพื&อที&ทุก คนจะสามารถ ัใช้เครื& องมือในโปรแกรม Microsoft Power Point ได้อย่างถูกวิธีวัตถุประสงค์ 1. เพื&อเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่คนที&ตองการที&จะเรี ยนรู ้เกี&ยวกับโปรแกรม Microsoft Power ้Point ให้มาก ยิงขึนกว่าเดิม & 2.เพื&อที&จะให้ความรู ้เกี&ยวกับหน้าที&และวิธีการใช้งานของเครื& องมือต่างๆในโปรแกรม MicrosoftPower Point 3. เพื&อเสริ มความรู ้เกี&ยวกับการสร้างงานโดยโปรแกรม Microsoft Power Point 4. เพื&อเป็ นสื& อการเรี ยนการสอนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตที&ง่ายต่อการศึกษา
 3. 3. หลักการและทฤษฎีเปิ ดโปรแกรม Power Pointคลิกทีปุ่ ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point 2003
 4. 4. ส่ วนประกอบของโปรแกรม
 5. 5. แถบเครืองมือMenu Bar คือ แถบเมนูคาสั&งต่างๆ ประกอบไปด้วย แฟ้ มแก้ไข แทรก รู ปแบบ เครื& องมือ การนําเสนอ ํภาพนิ&ง หน้าต่าง และวิธีการใช้Tool Bar คือ เครื& องมือที&โปรแกรม Power Point ให้มาเพื&อช่วยในการเรี ยกใช้ Function ต่าง ๆได้สะดวกขึน เมื&อเริ& มต้นใช้งานหน้าต่างโปรแกรมจะปรากฎ Toolbar สําหรับการใช้งานคล้ายกับMicrosoft Word หรื อ Microsoft Excel เช่น Toolbars Standard และ Formatting ส่ วนToolbar อื&น ๆ ก็สามารถเปิ ดใช้งานได้เช่นเดียวกัน เมื&อเลือกแถบเครื& องมือแล้ว หลังจากนันจะปรากฏแถบเครื& องมือดังรู ป
 6. 6. แนะนําแถบเครืองมือมาตรฐาน (Standard Toolbars) ประกอบด้ วยปุ่ มทีใช้ งานดังนี;
 7. 7. กําหนดมุมมองของแผ่ นสไลด์Power Point มีตวเลือกสําหรับเรี ยกดูรูปแบบสไลด์ได้หลายมุมมอง โดยสามารถคลิกเลือกได้จาก ั ่ไอคอนที&อยูมุมล่างซ้าย ของจอภาพ หรื อ จากเมนู
 8. 8. การปิ ดโปรแกรม
 9. 9. ขั;นตอนการดาเนินงาน1. เสนอหัวข้อโครงงาน2. ศึกษาเกี&ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point3. ศึกษาเกี&ยวกับเครื& องมือต่างๆเกี&ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point4. ทดลองใช้โปรแกรม Microsoft Power Point5. ทดลองใช้เครื& องมือต่างๆเกี&ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point6. ศึกษาข้อมูลเพิ&มเติมจากข้อบกพร่ องในตอนที&ทดลองใช้โปรแกรม7. จัดทําสื& อการสอนเรื& องคู่มือการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point8. รายงานผลการดําเนินงาน9.จัดทําเอกสาร10. นําเสนอผลงานสื& อการสอน
 10. 10. แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบติงาน การศึกษาเกี&ยวกับสื& อการเรี ยนการสอน ชื&อโครงงาน สื& อการเรี ยนการสอนโปรแกรม ั Microsoft Power Point ประจาปี การศึกษา 2555 ระยะเวลา ในการ โครงงาน / กิจกรรม รายละเอียด /การดําเนินงาน วัน / เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ ดําเนินงาน ธันวาคม ตังหัวข้อเกี&ยวกับสื& อ เสนอความคิดของแต่ละคนในกลุ่ม แล้ว สัปดาห์แรกของ สมาชิกในกลุ่ม 2555 การเรี ยนการสอน คัดเลือกหัวข้อที&น่าสนใจ การเปิ ดเทอม ค้นหาข้อมูลจาก ช่วยกันค้นหาข้อมูลสื& อการเรี ยนการสอน สัปดาห์ที&สอง สมาชิกในกลุ่ม อินเตอร์ เน็ต รู ปแบบต่างๆจากในอินเตอร์ เน็ต แล้ว รวบรวมข้อมูลที&หามาได้ให้มีเนือหา ใจความที&เข้าใจง่าย มกราคม จัดเรี ยงเนื อหารายงาน นําเนื อหาที&ได้มาจากการค้นหามาคัด สัปดาห์แรก สมาชิกในกลุ่ม 2555 กรองเพื&อเรี ยบเรี ยงลงในรายงาน ตรวจสอบความ ตรวจสอบรายงานว่ามีความเรี ยบร้อย สัปดาห์ที&สอง สมาชิกในกลุ่ม เรี ยบร้อยและนาเสนอ สมบูรณ์ แล้วจากนันก็นาเสนอแก่อาจารย์ ในรู ปแบบรายงาน
 11. 11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ 1. จะเป็ นสื& อการสอนที&ใช้ประโยชน์ได้จริ งกับทุกคน ั ้ ้2. เป็ นสื& อการสอนที&สร้างประโยชน์ให้กบผูที&ตองการศึกษาโปรแกรม Microsoft Power Point 3. เป็ นการส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนการสอน4. เป็ นการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุ ด5. สามารถให้ผอื&นนาความรู ้ที&ได้จากสื& อการสอนไปต่อยอดได้ ู้6. เป็ นสื& อการสอนที&ถูกต้องและมีคุณภาพ
 12. 12. แหล่งอ้างอิงhttp://office.microsoft.com/th-th/powerpoint-help/HAcdcdefghg.aspx#BMkhttp://school.obec.go.th/suplopburi/e-learning/Power%gcpoint/lessond.htmlhttp://www.comnetsite.com/powerpoint-tech.php

×