M-poslovanje          M-commerce - SMS tehnologija Saša Jovanović, sjovanovic@infoxpress.co.yu M-agični štapić D...
M-commerce - SMS tehnologijaradi preuzimanja vozila. Za servise ovo   menzija stigao je novom kurirskom po-znači kraće ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Io 52 m-agicni stapic

323 views
264 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Io 52 m-agicni stapic

 1. 1. M-poslovanje M-commerce - SMS tehnologija Saša Jovanović, sjovanovic@infoxpress.co.yu M-agični štapić Džogirajući pored reke jedan čovek je među mnoštvom ljudi pored kojih je gom. Prvo što vam pada na pamet je TV i outdoor oglašavanje – bilboardi, prolazio uočio ribara čije mu je ponašanje upalo u oči. Naime taj ribar murali itd. Smislili ste poruku, debelo kad god bi upecao ribu, uzeo bi lenjir izmerio je i onda bi neke, one veli- platili agenciju da vam pripremi oglas i svakako rezultati neće izostati. Pitanje ke, razočarano vraćao u vodu, dok bi bio presrećan kad uhvati malu ribu je da li je moglo i bolje? Uvek može bo- i odmah bi je stavljao u torbu. Jednog dana, prišao je ribaru i pitao ga lje! Na našim bilboardima i TV retko možete videti Internet adresu, dok je u zašto to radi, zašto tako lepe velike ribe vraća u vodu a male čuva? Ri- svetu to već sastavni deo svake rekla- bar mu je odgovorio: “Vidite ja kod kuće imam tiganj koji je širok samo me. Interakcija sa korisnikom višestru- ko povećava efikasnost vašeg oglasa. 20 cm, zato ja svaku ribu izmerim i ako je veća od 20 cm vraćam je u Ako uz svoj oglas stavite i broj na koji vodu, jer ne mogu da je spremim celu u svom tiganju”... korisnici mogu poslati SMS za dodatne informacije, oni će moći da reaguju još dok su ispred bilboarda ili TV-a. Najbo- a poslovnim seminarima često da osetite njihove potrebe i zajedno sa lji način je da se slanjem SMS poruke N možete čuti ovu ili slične pri- če. Svi mi imamo u glavi taj “tiganj”, ta ograničenja i limite dokle njima podelite oduševljenje novim bo- ljim kvalitetom proizvoda i usluge. PRIMERI koja sadrži e-mail adresu pošiljaoca ili njegovu poštansku adresu inicira ispo- ruka dodatnog reklamnog materijala ili mislimo da dosežu naše mogućnosti, kataloga. U slučaju da se u SMS poruci želje, verovanja i snovi. Najveći broj lju- Da vidimo na primerima kako mobil- upisuje e-mail adresa, isporuka materi- di zadovoljan je tim malim “tiganjem” na tehnologija, pre svega SMS, može jala je trenutna i zadovoljstvo korisnika i ne shvataju da mogu rešiti problem pruženom uslugom maksimalno. Isto- samo proširujući svoje granice, naba- vremeno troškovi kompanije koja na vljajući “veći tiganj”. ovaj način organizuje distribuciju svog Kada očekujete da vam tehnologija reklamnog materijala su minimalni. pomogne u poslu, prvo šta morate ura- diti je da razmišljate šire nego do sada SLUČAJ 2: HALO TAXI i da oslobodite um za nova saznanja i Škotska kompanija Computer Cab poslovne tehnike. Taj prvi korak je naj- šalje SMS poruke svojim korisnicima teži, jer morate sami sebi priznati da neposredno pre dolaska taksija. Kada postoji oblast koju uopšte ne poznaje- taksi stigne na polazište, vozač priti- te, i ako ste zarobljeni svojim egom ne- skom na dugme šalje automatsku SMS ma vam pomoći – moraćete da se zado- poruku: “Your car has arrived and is voljite malim ribama, dok će velike outside”. hvatati neko drugi. Jer, tehnologija ni- je magični štapić kojim samo treba SLUČAJ 3: BRIGA O LJUDIMA, A NE SAMO ZA mahnuti da bi stvari krenule bolje. PROFIT Tehnologija je više nalik ženi, ako se U zemljama koje više brinu o ljudi- bojite da očekujete mnogo od nje - ne- ma, staranje o potrebama hendikepira- ćete dobiti ništa. Ni magični štapić ni- unaprediti vašu poziciju na tržištu i ka- nih, odnosno osoba sa posebnim potre- je za svakoga magičan; ako ne znate ko može povećati zadovoljstvo krajnjeg bama, nije samo politička demagogija kako da ga upotrebite, drvo ostaje sa- korisnika. Probajte da sami prepoznate već i stvarnost. mo drvo. Magija novih tehnologija je u koristi i za kompaniju koja pruža Automobilska asocijacija Velike Bri- vašoj sposobnosti da ih shvatite i upo- SMS uslugu i za korisnika SMS uslu- tanije ima servis koji osobama koje trebite da biste pomerili svoje granice. ge. Generalno, za kompaniju, svaka imaju probleme sa sluhom ili govo- Pritom morate ovladati i demonstra- SMS akcija znači formiranje svoje baze rom omogućava da putem SMS poru- cijom koristi koju tehnologije kojima korisnika tj. brojeva telefona. Što je vi- ke zatraže pomoć na putu kada im je raspolažete nude vašim klijentima, jer še takvih akcija, baza je veća i vrednija. potrebna. oni ne moraju sa podjednakim oduše- Ne samo oni, već i svi koji ostave po- vljenjem prepoznati prednosti nove SLUČAJ 1: KLASIČAN I SMS MARKETING kvareno vozilo u servisu putem SMS-a tehnologije koju koristite. Oni treba da Dobro se kotirate na tržištu i rešili bivaju obaveštavani o statusu poprav- prepoznaju nove koristi za sebe, a vi - ste da počnete sa ozbiljnijim marketin- ke, tako da mogu planirati svoje vreme76 Internet ogledalo 52
 2. 2. M-commerce - SMS tehnologijaradi preuzimanja vozila. Za servise ovo menzija stigao je novom kurirskom po-znači kraće zadržavanje vozila u servi- šiljkom iako je bio praznik. Desetak da-su, a za vlasnika automobila brže po- na kasnije, nakon praznika, prodavacnovno korišćenje vozila. je obavestio naručioca da je došlo do greške u tumačenju faksa i da je jednaSLUČAJ 4: UVEK SI U žURBI KADA PUTUJEŠ osmica protumačena kao trojka i za- Indijska kompanija IRCTC (Indian molio za termin kada može poslati ne-Railway Catering and Tourism Corpo- kog po prvi tepih, koji je pogrešno ispo-ration) svojim korisnicima nudi mo- ručen. U ovom slučaju kompanija jegućnost rezervacije karte putem SMS. svesno ostvarila gubitak, ali je dobilaPutnik slanjem SMS-a vrši rezervaciju, zadovoljnog kupca.a kurirska služba kompanije isporuču- Pet različitih primera, svaki kao pričaje karte direktno na vrata kupca. Tako- za sebe i jedan primenljiv u svakom po-đe, ovaj sistem omogućava promene slu. U nekima profit nije očigledan. Urezervacije putem SMS-a. poslu olovka i papir mnogo znače i spa- Ovo je tipičan primer kompanije ko- siće vas od bankrotstva ako ih uz maloja ulaže i više nego što se od nje očeku- znanja matematike redovno koristite.je da bi dobila i zadržala kupca. Ali za stvaran napredak ponekad je po- trebno uraditi i ono šta se ne isplati. Ko-SLUČAJ 5: SELJAK ALI MODERAN liko puta vam se desilo da ste robu ispo- Poljoprivreda je grana u kojoj se če- ručili na pogrešnu adresu, da ste pogre-sto i neprimetno spajaju najnovije teh- šno adresirali poštu ili da ste na pravunologije sa hiljadugodišnjim iskustvi- adresu isporučili pogrešnu robu? Koli-ma. Jedan sistem koji se upravo uvodi ko puta se desilo da uređaj ili programkod nas omogućava seljacima da tradi- koji ste isporučili ne radi kako očekuje-cionalno iskustvo upotrebe na vreme te. To se dešava svakome. To nije pro-da bi zaštitili svoje voćnjake. U sarad- blem. Problem je kako to prihvatate. Danji sa meteorološkom službom dobijaće li ste ponovili isporuku na pravu adresuiz jednog consulting centra obavešte- ne čekajući povraćaj pogrešno adresira-nja o naglim promenama vremena (na ne pošiljke? Da li ste isporučili nov pro-primer kada naglo nailazi mraz) uz izvod ili ste hladno rekli: “Servisiranjekratak savet šta da urade. Pravovreme- prema garanciji može trajati do mesecna reakcija, dok temperatura još uvek dana”? Kada sledeći put očekujete danije počela da pada, može spasiti hilja- neko shvati da vam se ne isplati da ne-de tona voća od smrzavanja. ispravan uređaj zamenite novim dok ga servisirate ili da pošaljete novu isporu-SLUČAJ X: VAžNIJE OD PROFITA ku ne čekajući da se pogrešna vrati, za- Amerikanci su nacija za koju je Božić pitajte se koliko ste zaista zaintersovanipravi porodični ritual. Na jednom se- za svog kupca. Ako toliko štedite da neminaru Boba Proctora, jedan od govor- možete privremeno uložiti više negonika ispričao je priču o ljudskim gre- ste planirali u tog kupca, nećete se raz-škama i njihovom otklanjanju. Naime, likovati od drugih. Kada već napraviteon je želeo da u novoj kući, koju su grešku, nemojte prati ruke i nemojteupravo kupili, dočekaju Božić i da po- škrtariti – dajte sve od sebe i uložite ko-rodicu obraduje poptuno novim tepi- liko treba da hitno zadovoljite očekiva-hom. Tepih je, kako je to uobičajeno, nja vašeg kupca, kod koga nezadovolj-poručio iz kataloga, zatim pozvao call stvo vašom uslugom počinje da raste.centar kompanije da pita mogu li ga is- Vaša mala velikodušnost pokazaće se,poručiti do 24. decembra. Operater je dugoročno, kao pametan potez.odgovorio potvrdno iako se kompani- Da bi ste to umeli da uradite morateja nalazila na drugoj obali Amerike. biti iskreno zainteresovani za potrebeRano ujutru tepih je bio u trpezariji, ali svojih kupaca.avaj, prekratak i to za čitavih 5 sto- Oslobodite um, upoznajte mogućno-pa!!! Besan, pozvao je ponovo kompa- sti novih tehnologija, hrabro ih prime-niju, operater je primio poziv i eviden- nite stvarajući novu vrednost i ne šte-tirao ga, ali nije mogao ništa obećati dite truda i novaca da steknete zado-jer je već sutra bio praznik. Sledećeg voljnog korisnika.jutra novi tepih ovaj put ispravnih di- Profit će onda doći sam po sebi. Io Internet ogledalo 52 77

×