ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท

311,208 views
310,441 views

Published on

5 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
311,208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
238
Actions
Shares
0
Downloads
1,403
Comments
5
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท

 1. 1. การจัดทํารายงานโครงการ 5 บท ในการจัดทํารายงานวิชาโครงการในลักษณะ 5 บท มาตรฐานทางวิชาการมีคณครูหลายทาน ุใหความสนใจเปนอยางมาก และเสนอใหมีการกําหนดมาตรฐานรูปแบบการพิมพรายงานในหัวขอตางๆเพื่อใหเกิดมาตรฐาน และมีรูปแบบเดียวกัน จากการที่ไดไปศึกษาเอกสารจากหลายวิทยาลัย และเอกสารที่สวนกลาง(สอศ.) ที่เคยสงเผยแพรไปยังสถานศึกษาในเรื่องการจัดทํารายงานวิชาโครงการ พบวา สถานศึกษาไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดทํารายงาน หลากหลายรูปแบบ ที่ผานมา มีทั้งลักษณะ 3 บท 5 บท(เชิงวิจัย) และบางสถานศึกษาไมไดกําหนดเปนบท แตครูกําหนดหัวขอใหผูเรียนไปศึกษา สําหรับในปการศึกษานี้ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองการพัฒนาทักษะวิจัยใหนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยการบูรณาการความรูในสาขาวิชาชีพ โดยใหผูเรียนสามารถการสรางชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐตางๆ โดยมีกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูเพื่อพิสจน ูประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสรางชินงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐดงกลาว โดยผานการเรียน ้ ัการสอนวิชาโครงการหรือวิชาชีพ ซึ่งขั้นตอนสุดทายการศึกษาในรายวิชาโครงการกําหนดใหผูเรียนจะตองมีการจัดทํารายงานเพื่อเผยแพรผลงาน ซึ่งจะเปนการสะทอนผลการศึกษาและการปฏิบติงานใหเกิดความเขาใจใน ัผลงาน ทั้งแกผูเรียน ผูสนใจ และผูเกี่ยวของ จึงขอเสนอตัวอยางรูปแบบการจัดทํารายงาน ขอกําหนดการพิมพ ลักษณะ ผลงานทางวิชาการ 5 บท ซึ่งไดตวอยางมาจาก คูมอการจัดทําโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ั ื2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) 2546. ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก1 และขอขอบคุณ อ.ปยะศักดิ์ เวียงคํา วิทยาลัยเทคนิคปราจีน ที่ไดมอบเอกสารสวนนี้มาเปนตัวอยางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู (เปนตัวอยางแนวทางเทานั้น ซึงสถานศึกษา ่/ครูผูสอนสามารถนําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาและโครงการของผูเรียน แตใหคงลักษณะรายงานการวิจัย 5 บท) ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคปราจีน การกําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานแนว 5 บทไวนาสนใจ ดังนี้
 2. 2. 44 ตัวอยางโครงรางรายงานวิจัย 5 บท ตัวอยางหนาที่ 1 ปกนอก เขาปกแข็ง ขนาด 24 หนา หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ AUTOMATIC CLEAN ROBOT ขนาด 22 หนา นายวัชระ คุณวิวัฒน นายวุฒิชย นอยคําปน ั ขนาด 18 หนา โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปการศึกษาที่จบ ปการศึกษา 2547หมายเหตุ เสนอรูปแบบ เพือเปนตัวอยาง/แนวทางเทานัน ซึ่งสถานศึกษา/ครูผูสอนสามารถ ่ ้นําไปพัฒนา ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาและโครงการของผูเรียน แตใหคงลักษณะรูปแบบรายงานการวิจย 5 บท ั
 3. 3. 45 ตัวอยางหนาที่ 2(กระดาษเปลารองปกใน 1 แผน)
 4. 4. 46 ตัวอยางหนาที่ 3 ใบรับรองโครงการ ขนาด 18 หนา ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเรื่อง หุนยนตดดฝุนอัตโนมัติ ูโดย นายวัชระ คุณวิวัฒน รหัส 4631050033 นายวุฒชัย นอยคําปน ิ รหัส 4631050034ไดรบอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ัคณะวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส_________________________หัวหนาแผนกวิชา _______________________หัวหนาคณะวิชา (………………………) (………………………) วันที…………เดือน…………………………….พ.ศ…………….. ่คณะกรรมการสอบโครงการ_______________________________________________ประธานกรรมการ( ชื่ออาจารย )_______________________________________________กรรมการ( ชื่ออาจารย )_______________________________________________กรรมการ( ชื่ออาจารย )
 5. 5. 47 ทั้งหนานี้ ใชนาด 16 ปกติ ตัวอยางหนาที่ 4 ปกใน หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ  นายวัชระ คุณวิวัฒน นายวุฒิชัย นอยคําปน โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ปการศึกษา 2547
 6. 6. 48 ตัวอยางหนาที่ 5 บทคัดยอ ขนาด 16 ปกติชื่อ : นายวัชระ คุณวิวัฒน , นายวุฒิชัย นอยคําปนชื่อเรื่อง : หุนยนตดดฝุนอัตโนมัติ ูสาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกสคณะวิชา : ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ปรึกษา : อาจารยวเิ ชียร ทวีสุข , อาจารยชูเกียรติ คีรีปการศึกษา : 2547 ขนาด 18 หนา บทคัดยอ ขนาด 16 ปกติ โครงการ เรื่อง หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ มีจุดมุงหมายเพื่อ……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… การเขียนบทคัดยอ จะตองกลาวถึงหัวขอตอไปนี้ * ชื่อโครงการ * วัตถุประสงค * สวนประกอบของโครงการ ตามลักษณะของบลอกไดอะแกรม * รูปแบบของการทดลอง * ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง เขียนเปนยอหนาเดียวกัน โดยความยาวไมเกิน 1/2 หนากระดาษ (ค)
 7. 7. 49 ตัวอยางหนาที่ 6 กิตติกรรมประกาศ ขนาด 18 หนา กิตติกรรมประกาศ ขนาด 16 ปกติ คําขอบคุณผูใหความชวยเหลือตาง ๆ ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. นายวัชระ คุณวิวัฒน นายวุฒิชย นอยคําปน ี (ง)
 8. 8. 50 ตัวอยางหนาที่ 7 สารบัญ ขนาด 18 หนา สารบัญ หางจากขอบบน 2 นิ้วเรื่อง หนาบทคัดยอ ค ขนาด 16 ปกติกิตติกรรมประกาศ งสารบัญตาราง ชสารบัญรูป ซบทที่ 1 บทนํา 1 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 1.3 ขอบเขตของโครงการ 1.4 วิธีการดําเนินการ 1.5 ประโยชนท่ไดรับของโครงการ ี 1.6 นิยามศัพทบทที่ 2 เอกสารและงานวิจยที่เกียวของ ั ่ 2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 2.2 อัลตราโซนิคเซ็นเตอร 2.3 สเต็ปมอเตอร 2.4 งานวิจยทีเ่ กี่ยวของ (ถามี) ับทที่ 3 วิธีดําเนินงานโครงการ/วิธีดําเนินการวิจัย 3.1 แผนผังการทํางานของหุนยนต 3.2 การออกแบบวงจร 3.3 การออกแบบโปรแกรมควบคุม 3.4 อุปกรณทใชในการทดลอง ี่บทที่ 4 ผลการทดลอง 4.1 การทดสอบหุนยนต 4.2 ผลจากการทดสอบหุนยนต 4.3 การนําไปใชงาน (จ)
 9. 9. 51 ขนาด 18 หนา สารบัญ(ตอ)บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ ขนาด 16 ปกติ 5.1 สรุปผลการทดลอง 5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง 5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาบรรณานุกรมภาคผนวก ก. * ชุดคําสั่งการทํางานของโปรแกรมควบคุมหุนยนตดดฝุน ู * รูปแสดงสวนประกอบของหุนยนตดูดฝุน  * รายละเอียดของอุปกรณ * วงจรพิมพ * การวางแผนอุปกรณบนวงจรพิมพภาคผนวก ข. * คุณสมบัติของ IC 89C2051ประวัติผูจัดทํา (ฉ)
 10. 10. 52 ขนาด 18 หนา สารบัญตาราง ขนาด 16 ปกติ หนาตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 5 (ช)
 11. 11. 53 ขนาด 18 หนา สารบัญรูป ขนาด 16 ปกติ หนารูปที่ 3.1 บลอกไดอะแกรมสวนประกอบหุนยนต 20 * * * (ซ)
 12. 12. 54 ขนาด 18 หนา บทที่ 1 ขนาด 16 หนา บทนํา1. ความเปนมาของโครงการ ขนาด 16 ปกติ กลาวถึงความเปนมา เหตุจูงใจที่ตองทําโครงการนี้ การยอหนาใหม ใหหางจาก2. วัตถุประสงคของโครงการ ขอบกระดาษ4 ตัวอักษรหรือ 2.1 เพื่อสรางหุนยนตดูดฝุนแบบอัตโนมัติ  ประมาณ 1 เซนติเมตร ทุกครั้ง 2.2 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 2.3 เพื่อศึกษาหลักการทํางานของอัตราโซนิค 2.4 เพื่อศึกษาการทํางานของสเต็ปปงมอเตอร3. ขอบเขตของโครงการ (ระบุขอบเขตของงานที่ตองการทํา ใชเครื่องมือและอุปกรณอะไรบาง) 3.1 เดินหลบสิ่งกีดขวางไดอยางอัตโนมัติ หัวขอยอย บรรทัดตอไปใหเยื้อง 3.1.1 เดินตามเสนสีขาว ลดหลั่นกันไปแบบขั้นบันได 3.1.2 เดินไดเฉพาะบริเวณทีมีแสงสวาง ่ 3.1.2.1 เดินไดเฉพาะแสงสวางไมนอยกวา 100 ลักส  3.2 ใชกับแหลงจายตรงขนาด 12 โวลท4. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ประโยชนที่ไดจากการทําโครงการ โดยเขียนเปนขอ ๆ5. วิธีการดําเนินการ เขียนเปนลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติดาเนินงาน ตั้งแตเริ่มตนหาหัวเรืองที่สนใจ จนกระทั่ง ํ ่การจัดทําคูมือโครงการ6. นิยามศัพท นิยามศัพทที่เกียวของที่สําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจในงาน ่
 13. 13. 55 ขนาด 18 หนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาเรืองหุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและหลักการตางๆ ่จากเอกสารและงานวิจยทีเ่ กียวของดังตอไปนี้ ั ่ ขนาด 16 หนา2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร MCS-51 ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกับคอมไพเลอรสําหรับแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรก็ตองกลาวถึงภาษานัน รวมทั้ง วิธีการที่ไดมาซึ่งคอมไพเลอรตัวนั้น และการใชอุปกรณอะไร ้บันทึกโปรแกรมลงในตัวชิพไมโครคอนโทรลเลอร ขนาด 16 ปกติ2.2 อัลตราโซนิคเซ็นเตอร2.3 สเต็ปปงมอเตอร  กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการทําโครงการ และตองครบถวน ตัวอยางเชน เรื่อง หุนยนตดูดฝุนอัตโนมัติ ในเนื้องานใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร 89C52 ใชสเต็ปปงมอเตอรเปนตัว ขับเคลื่อน ใชอัลตราโซนิกเปนตัวตรวจจับปองกันการชน * ไมโครคอนโทรลเลอร 89C52 พรอมกับคอมไพเลอรสําหรับแปลโปรแกรม ใชภาษาอะไรก็ ตองกลาวถึงภาษานั้น รวมทั้งวิธีการที่ไดมาซึ่งคอมไพเลอรตัวนั้น และการใชอุปกรณอะไร บันทึก โปรแกรมลงในตัวชิพ ไมโครคอนโทรลเลอร * สเต็ปปงมอเตอรพรอมทั้งการบังคับ * คลื่นอุลตราโซนิก พรอมทั้งวิธีการกําเนิดคลื่น และวิธีการตรวจจับ เทาที่ตรวจพบนักศึกษามักจะลอกหนังสือตํารา หรือบทที่ 2 ของกลุมอื่นมา ซึ่งเปนเรื่องที่ไรมารยาท ทางวิชาการ ใหนักศึกษาเรียบเรียงใหกระชับ แลวอางอิงเอกสารที่นําขอมูลมานั้นในบรรณานุกรม
 14. 14. 56 บทที่ 3 ขนาด 18 หนา วิธีดําเนินโครงการดําเนินการ/วธีดําเนินการวิจัย ขนาด 16 หนากลาวถึงออกแบบโดยละเอียด ยกตัวอยางดังตอไปนี้3.1 บล็อกไดอะแกรมของหุนยนตทุกภาค พรอมทั้งอธิบายการทํางานของแตละภาคอยางละเอียด3.2 การออกแบบแตละบล็อกและวงจรแตละภาค ขนาด 16 ปกติ3.3 ผังงานในการทํางานของระบบ3.4 รูปแบบวงจรและการคํานวณที่มาของอุปกรณ3.5 แหลงจายไฟของระบบและการปองกันการลัดวงจร3.6 การออกแบบชุดคําสั่ง (ไดแก โฟลชารจแสดงขั้นตอนของโปรแกรมการทํางาน)
 15. 15. 57 บทที่ 4 ขนาด 18 หนา ผลการทดลอง/วิจัยละการวิเคราะหขอมูล  ใหกลาวถึงวิธีการทดลอง วาทําอยางไรใหมีภาพประกอบตามวิธีการที่ทดลองนั้น ผลที่ได เปนอยางไร ลักษณะของสัญญาณที่จําเปนบางจุด เมื่อใหทํางานซ้ํา ๆ ตั้งแต 20 ครั้งขึ้นไป มีอัตราใน การทํางานที่ประสบความสําเร็จกี่ครั้ง หากมีขอผิดพลาดและทําการแกไขแลว ผลเปนอยางไร ตาราง บันทึกผลการทดลอง กราฟรูปคลื่นที่แสดงถึงประสิทธิภาพของโครงการ ขนาด 16 หนา1.1 การทดสอบหุนยนต - วิธีการ/ขันตอนทดสอบ ้1.2 ผลการจากการทดสอบหุนยนต - ผลการวิเคระหขอมูลที่เปนตัวเลขหรือคาสถิติที่คํานวณไดนยมนําเสนอในรูปตารางและแผยภูมิ ิกราฟประกอบ - การแปลความหมายขอมูลจากตาราง1.3 การนําไปใชงาน
 16. 16. 58 ขนาด 18 หนา บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ใหนําผลการทดลองไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา วาเปนที่พอใจ หรือตรงกับขอบเขตของงานแลว หรือยัง แลวใหแกไขตามที่ อาจารยปรึกษาแนะนํา จนอาจารยที่ปรึกษาอนุญาตใหนัดนําเสนอแลว จึงสรุปผลการทดลองวาไดผลอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไร หากมีใครสนใจจะทําตอจะเสนอแนะใหผทําู ตอพัฒนา หรือแกไขอะไร อยางไร5.1 สรุปผลการทดลอง ขนาด 16 หนา -สวนนีจะสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการ วิธดําเนินโครงการ ้ ีไดแก เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและผลการทดลอง5.2 ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง สอดคลองหรือขัดแยงในทางทฤษฎีอยางไร - สวนนีจะเปนการอภิปรายผล วาทําไมผลการทดลองจึงเปนเชนนี้ สอดคลองหรือขัดแยง ้ในทางทฤษฎีอยางไร ปญหาและอุปสรรคในการทดลอง(ปญหาทางเทคนิค)5.3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา - สิ่งที่คาดวาเปนไปได เพื่อใหสามารถพัฒนาตอไป ไดอยางสมเหตุสมผล
 17. 17. 59 ขนาด 18 หนา บรรณานุกรมภาษาไทยหนังสือ ขนาด 16 ปกติ() ชื่อผูแตง . ชื่อหนังสือ . พิมพครั้งที่ . จังหวัด; สํานักพิมพ . ป พ.ศ. ที่พิมพ.ตัวอยาง(1)ธนัท ชัยยุทธ . วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน . พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร; อักษรเจริญ ทัศน.2545.(2)ปรีชา ชนะสงคราม และ สมพล ศรีสะอาน . มอเตอรกระแสตรงพืนฐาน . กรุงเทพมหานคร : ้ ซีเอ็ดยูเคชั่น . 2545.-เวน 8 ตัวอักษร-เมื่อเขียนในบรรทัดเดียวไมพอ เมื่อขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาเขาไป 8 ตัวอักษรวารสาร()ชื่อผูแตง . "ชื่อเรื่อง" . ชื่อวารสาร . ฉบับที่ ; หนาที่ .ตัวอยาง(3)ยืน ภูสวรรณ. "การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน". วารสารไมโครคอมพิวเตอร. ุ  ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ 2545 ; 120-129.หมายเหตุ ใหเรียงลําดับชื่อผูแตงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยและใสหมายเลขกํากับแตละรายการไวหนา โดยเขียนไวในเครื่องหมาย ()ภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลําดับผูแตงตามอักษรภาษาอังกฤษ เชน(4)Heinich, Robert and Russal, Jame D. Instructional Media : the New Technologies of Instruction. New York: John Wiley&Sons Inc.,1982.เว็ปไซท ถามีการอางอิงขอมูลจากเว็บไซต ใหอางอิงเปนชื่อเว็บไซตที่อางถึงขอมูลอยู และเรียงลําดับตามอักษรภาษาอังกฤษ(5)http://www.elecnet.chandra.ac.th/tipntrick/stepper/index.html(6)http://www.kmitnb.ac.th/mte/motor/index.html
 18. 18. 60 ขนาด 18 หนา ภาคผนวกประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ (ถามี)ก) ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานข) Data Sheetค) รายการอุปกรณง) ภาพถายแสดง สวนประกอบการติดตั้งจ) ภาพวงจรพิมพ (ภาพแผนปรินซ)ซ) ภาพวงจรทีมีขนาดใหญไมสามารถแสดงอยูในรูปกระดาษ A4ได และอื่น ๆ ที่มี ่
 19. 19. 61 ขนาด 18 หนา ประวัติผูจัดทําชื่อ - สกุลชื่อเรื่อง (ชื่อโครงการ)สาขาวิชาประวัติ ประวัติสวนตัววัน เดือน ป ที่เกิด อายุที่อยู (ปจจุบัน) ประวัติการศึกษาป พ.ศ. 25.. ปวช. สาขาวิชาชาง……………………ป พ.ศ. 2547 ปวส. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 20. 20. 62 สวนประกอบของโครงการ1. ปก ทําดวยกระดาษแข็ง และชื่อหัวขอโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อผูจดทําโครงการวิชา ั และปการศึกษาที่จบ สันขางพิมพชื่อโครงการและปการศึกษาที่จบ 1.1 ใบรองปก มีไวเพื่อยึดปกใหตดกับเลมหนังสือ และชวยปองกันเนือหนังสือเมื่อปกหลุด ิ ้ใชกระดาษสีขาวปลอยเปนแผนซอนบนหนังสือ 1.2 ปกใน ขอความในปกจะเหมือนกับปกแข็งดานนอกทุกอยางและเปนภาษาไทย พิมพไมใชตัวหนา 1.3 ใบรองปกหลัง อยูกอนปกหลังเปนกระดาษเปลาสีขาว2. ใบรับรองโครงการ ใบรับรองโครงการ อนุมัติใหนบโครงการ ระดับประกาศนียบัตร…………. ั สาขาวิชาชาง……………………. นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร… ตองมีการอนุมัตผลจากกรรมการผูสอบ จึงจะสมบูรณ ิ3. บทคัดยอ ใหเขียนบทคัดยอ เปนการสรุปยอความหลักการและเหตุผลความสําคัญของเนื้อหา ที่จัดทํา4. กิตติกรรมประกาศ เปนการแสดงคําอุทิศความดีของหนังสือใหแกผูมีพระคุณ ซึงไดใหความ ่ชวยเหลือสนับสนุนจนโครงการสําเร็จดวยดี5. สารบัญ เปนหนาบอกรายการและตําแหนงของเนื้อหาสาระในเลม เชนบอกบทอยูหนาทีเ่ ทาใด อาจเพิ่มหนาสารบัญตาราง และสารบัญภาพประกอบเพิ่มเติม6. เนื้อเรื่อง บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยที่เกียวของ ั ่ บทที่ 3 วิธีดําเนินโครงการ/วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการทดลอง/วิจัย และการวิเคราะหขอมูล บทที่ 5 สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะหมายเหตุ รายละเอียดแตละบท ไดแสดงไวในหนาทีบทตาง ๆ ขางตนแลว ่
 21. 21. 637. บรรณานุกรม เอกสารอางอิง เปนรายการแสดงรายชือหนังสือที่ใชคนควาหรืออางอิง ่  ตองพิมพใหถูกตอง และดูรายละเอียดไดในหนาบรรณานุกรม8. ภาคผนวก เปนสวนขอมูลอื่น ๆ ที่ตองการเพิ่มเติม และ มีความสําคัญในการคนควา และใช เปนอางอิงได เชน Data sheet รายการอุปกรณ ภาพถายชิ้นงาน โปรแกรมควบคุมการทํางาน แตละเรื่องแบงเปนภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ตามความเหมาะสม9. ประวัติ ผูจัดทํา แสดงชือ อายุ การศึกษา ประสบการณ อาชีพ และ ความสามารถของผูจัดทํา ่ โครงการ เปนกระดาษหนาสุดทายของเนื้อหา ถาผูจดทํามากกวา 1 คน ใหคนแยกคนละหนา ั
 22. 22. 64 รายละเอียดการพิมพ* การพิมพใหใชตวอักษร AngsanaUPC เทานั้น โดยมีขอกําหนดดังนี้ ั 1. บทที่ และชื่อเรื่องบท ใชขนาด 18 แบบ หนา หางจากขอบบน 2 นิ้ว 2. หนาอื่นที่ไมใชหนาบท ใหหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว  3. ถาเปนการพิมพขอความปกติใช ขนาด 16 และ หัวขอเนื้อหา ใหใช ขนาด 16 แบบหนา 4. การใชภาษาอังกฤษใหใชรูปแบบเดียวกันรูปแบบที่เปนภาษาไทย* การตั้งหนากระดาษ 1. ขอบบน 1.5 นิ้ว 2. ขอบซาย 1.5 นิ้ว 3. ขอบขวา 1 นิ้ว 4. ขอบลาง 1 นิ้ว* ขึ้นตนบทใหมใหคําวา "บทที่.." หางจากขอบบน 2 นิ้ว และไมพมพตัวเลขบอกหนา ิ* ตัวเลขบอกหนาใหพิมพบนตําแหนงของขอบบนขวา หางจากขอบกระดาษดานบน 0.5 นิ้ว และหางจากขอบขวา 0.5 นิ้ว และตัวอักษร AngsanaUPC ขนาดปกติ 16* ตั้งแตบทคัดยอจนถึงบทที่ 1 ใหพิมพเลขหนาขอบลาง ตรงกลาง เปนภาษาไทยและมีวงเล็บ โดยเริ่มหนาบทคัดยอเปน (ค) ไปจนถึงหนากอนบทที่ 1
 23. 23. 65 การจัดหนากระดาษ กระดาษ A4 หนาปกติทั่วไป หนาเริ่มตนบทตาง ๆ ใหกั้นบน 1 1/2 นิ้ว ใหกั้นบน 2 นิ้ว หนาทั่วไปใหเริ่มชิดขอบบน 1.5 นิ้ว ทุกหนา ยกเวนบทที่กั้นหนา 1 1/2 นิ้ว บทที่ 3 เวน 1 บรรทัด การออกแบบและการดําเนินงาน กั้นหลัง 1 นิ้ว กั้นลาง 1 นิ้ว
 24. 24. 66 บรรณานุกรมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีน. คูมือการจัดทําโครงการ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546) และหลักสูครประกาศนียบัตร วิชาชั้นสูง (ปวส.) 2546. ฉบับสําเนาเปนอยางไรบางคะคุณครูทุกทานพอจะไดตัวอยาง
 25. 25. 67

×