งานกลุ่ม2603244 เทอมปลาย2556

189 views
117 views

Published on

yy

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานกลุ่ม2603244 เทอมปลาย2556

  1. 1. 2603244 General Principles of Insurance งานกลุม ่ รหัสนิสิต ชือ นามสกุล Group หัวข้ อทีต้ องนําเสนอ หัวข้ อทีต้ องทําเพิม วันทีนําเสนอ 1 5430203821 นายดํารงค์ฤทธิ สิ ริวฒิววฒน์ ุ ิั 8 กลุม1 ่ ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ิ 29 มค 57 2 5430638121 นายสิ ทธิเดช เลนุกูล 6 กลุม2 ่ ประกันภัยเงิน ประกันภัยอุบัตเหตุการเดินทางไปต่างประเทศ ิ 29 มค 57 3 5530050121 นายคณิน ฐานถิร 6 กลุม3 ่ ประกันภัยคุ ้มครองการว่างงาน ประกันภัยสําหรับผู ้ตรวจสอบอาคาร 29 มค 57 4 5530188121 นายถิรวัฒน์ อุดมสมฤดี 6 กลุม4 ่ ประกันภัยร ้านทอง ประกันภัยการดูแลระยะยาวสําหรับผู ้สูงอายุ 29 มค 57 5 5530532321 นายวิรุจน์ นวโชติไชยกุล 6 กลุม5 ่ ประกันภัยสินค ้าไม่ปลอดภัย (Product Liability) ѷ ิ ประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สน 29 มค 57 6 5432017823 น.ส.จิตตกานต์ ปัจฉิ มสวัสดิ 4 กลุม6 ่ ประกันภัยผู ้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 5 กพ 57 7 5432023523 น.ส.ชญานี ชัยรัตนวัฒน์ 4 กลุม7 ่ ประกันภัยอิสรภาพ ѷ ประกันภัยชดเชยรายได ้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสําหรับโครงการสินเชือไทยเข ้มเข็ง 5 กพ 57 8 5432143123 น.ส.ลลิตา ศิลปสม 4 กลุม8 ่ ่ ประกันภัยอุบัตเหตุสวนบุคคล ิ Ѹ ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบธุรกิจควบคุมประเภททีѷ 3 ตามกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมนํѸ ามันเชือเพลิง 5 กพ 57 9 5433293823 น.ส.ภาสิ ตา เปล่งปลัง 9 กลุม9 ่ ประกันภัยความรับผิดของผู ้ขนส่ง ประกันภัยเครืองจักร ѷ 5 กพ 57 10 5433304023 นายสุจินดา โชติรัตน์ศิริกุล 9 กลุม10 ่ ประกันภัยผู ้โดยสารเรือโดยสาร ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน 5 กพ 57 11 5533560423 นายชัยฤทธิ ขาวผ่อง 3 12 5533565623 นายธนปกรณ์ สุทธิวารี พงษ์ 2 13 5533567923 นายธนวัฒน์ พรามนาค 3 14 5533569123 น.ส.ธัญญาดา คงพริ ว 2 15 5533574223 น.ส.เบญจพร เอียมประโคน 2 16 5533575923 นายปฏิศกดิ ศรี มีชย ั ั 3 17 5533582223 นายพรรษ วติวฒิพงศ์ ุ 3 18 5632605023 นายจัตุพร เลิศบุญเรื อนกุล 1 19 5632609523 น.ส.ณัญกรณ์ อิมเอิบ 1 20 5632621023 น.ส.แพรวา ธาราธาร 1 21 5632628423 น.ส.ยลรวี กิตติบุญเกศ 1 22 5633557723 น.ส.จิตราภา แสงอรุ ณ ถอน 23 5633584623 นายปภาวิน เจริ ญชัยปิ ยกุล ถอน 24 5633589823 นายภควัต ขุนพล ถอน 25 5633597823 นายศิรวิทย์ จันทร์ประสิ ทธิ 8 26 5633604523 น.ส.สราสิ นี สมเจตนา 8 27 5341208724 น.ส.ณภัทร มุขพันธ์ 5 28 5343501927 น.ส.กนกรัตน์ ภูวฒนศิลป์ ั 5
  2. 2. 29 5343773227 น.ส.พิมพ์มาดา เกิดเมืองสมุทร 5 30 5343932727 น.ส.อิชยา จรรยางาม 5 31 5443521527 น.ส.เกษศิรินทร์ สุขสําราญ 9 32 5443699627 น.ส.สวรรยา เพชรดี 9 33 5543901427 นายกันตพงศ์ อังเกิดโชค 10 34 5543902027 น.ส.กานต์สินี แสนใจงามวรภัทร์ 10 35 5543903727 นายกิตติธช ออไอศูรย์ ั 7 36 5543907227 น.ส.ชิดชนก สุวรรณประดิษฐ์ 7 37 5543916927 น.ส.มยุรา วงศ์ภูวเดช 10 38 5543917527 น.ส.มานิตา ปานดํา 7 39 5543922627 น.ส.สมนวรรณ เอียมพิมลรัตน์ 10 40 5345521829 นายจิรพงศ์ เจียมจรัสรังษี 8 41 5635173730 นายพงศกร ธุวไมตรี 4 42 5637404038 น.ส.กมลรัตน์ ทวีรัตน์ 2

×