Google Adsense Event

712 views
637 views

Published on

Laat uw bedrijf groeien met Google AdSense

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dekkingverhogen:Behalve 3 standaardadvertentieblokken, maguook tot 3 link units en 2 zoekvakken op iederepaginaplaatsen, maarhoud in gedachtendatalsu het maximum aantaladvertentieblokkengebruikt, diteenbeetjeonoverzichtelijkkanworden. STRESS THIS POINT THOROUGHLY!!!!!Wanneeruadvertentiescreeert, adviseren we omteopterenvoor text- en beeldadvertentiesvooralleadvertentieblokken. Alleadvertentietypen (text, beeld, video en gadget) zullendanconcurrerenbinneneen online veiling en onssysteemzaldan die advertentievertonen die u de meesteinkomstenoplevert. Door het activeren van text- en beeldadvertenties, bent uerzeker van datualleaanwezigeadverteerderslaatconcurrerenvoorpublicatie, en duszorgtuervoordatermeerbetaaldwordtvoor de plaatsen op uw site.Vooralwanneeradverteerderservoorkiezenom site-getargetecampagnestevoeren, zullenzeeerdergeneigdzijnuw site tekiezenvoorhuncampagne en daardoorvergrootu de kansvoorhogereinkomsten.
 • Grotereformatenleverenbetereresultatenvoor de volgenderedenen:Zebieden de ruimtevoormeer text, welkemakkelijkertelezen is en waardoor de gebruikereerdergeneigdzalzijn op teklikken.Zebiedenmeeradvertentieruimte, watleidt tot eenhogere CPMZebiedenadverteerders die placement targeted campaigns voeren de kansommeerhuisadvertenties en rich media tevertonen, waardoorzeeerdergeneigdzijnuw site tekiezen.
 • Voor het behalen van maximalevoordeelvoorminimalemoeiteuit de AdSenseadvertenties op uw site, adviseren we het optimaliseren van uwkleuren. Het selecteren van de juistekleurenkan het verschiluitmakentussenadvertenties die uwgebruikerszullenzien en klikken en advertenties die zenietopmerken. Erzijndrietechnieken die ukuntgebruikenom de kleuren van uw site teoptimaliseren:Integreren: gebruikdezelfdeachtergrondkleur van uw site ookvoor de advertenties, zodatzeeengeintegreerdgeheelvormen. Alsunietzoveeltijdwilbestedenaan de achtergrondkleur van uwadvertentie, kuntuzelfskiezenvooronze pre-ontworpen Open kleurpalet.Complementeren: Gebruikkleuren van uw website, maargebruiknietdezelfdeachtergrondkleur en kleurenvoor de randen van de advertenties.Contrast: Kieskleuren die opvallentegen de achtergrondkleur van uw site. Deze tip is alleenaanteradenvoor sites met donkereachtergronden.
 • Blokken met links zijneengeweldigemanierominkomstenteverdienenaan de kleinere/smallerespaties op uw site. Zebiedenu de mogelijkheidomeenlijst met onderwerpentevertonen die gerelateerdzijnaan de inhoud van uwpagina. Wanneereengebruikerklikt op eenonderwerp, krijgthijeenpaginatezien met advertenties en wanneerhijdaaropklikt, genereertditinkomstenvoorualsuitgever.U kunt tot 3 blokken met links plaatsen op elkepagina van uw site die voldoetaan de voorwaarden van Google AdSense.
 • Zoeken is de kern van Google. Het is wat we het bestedoen en waar we de technologievoorhebben. Allesbegint en eindigt met zoeken. Zoeken is de populairemanieromuwwegtevinden op het internet vanuiteengebruiker’soogpunt. Alseigenaar en editor van websites, geeftAdSensevoorzoekenuook de mogelijkheidomgebruikers op uw site tebehouden en eenbeteregebruikerservaringtecreeren, omdatzekunnenvindenwaarzenaarzoeken. Ditleidtuiteindelijk tot eenverhoogdemonetarisatie van uw site, laatgebruikersvindenwaarzenaar op zoekzijn en tevenszullenzeeventueelklikken op de advertenties die danvertoondworden.
 • Volgensverschillende studies is het zodat de meestegebruikers het web surfen door tezoeken, en wel tot 80% van allegebruikers. Door het bieden van eenzoekvak op uw site, biedtueenwaardevolle service aan die ervoorzorgtdatuuwgebruikerslangerbehoudt op uw site, u hen snellerlaatvindenwaarzenaarzoeken, umaaktuw site gebruikersvriendelijker, de gebruikerszullenmeerderesoortgelijkezoekopdrachtendoen en uw website weerbezoeken.Eenanderebelangrijkfeit is datwanneergebruikersnietkunnenvindenwaarzenaar op zoekzijn, 80% van hen opgeeft en terugkeertnaarzoeken. Door het implementeren van AdSensevoorzoeken, trektumeerverkeernaaruw site.
 • AdSensevoorzoeken iseen gratis oplossingdatutoelaatom tot 2 zoekvakken op elkepagina van uw site teplaatsen, waardooruinkomstenkuntgenererenuit de relevanteadvertenties op de zoekresultatenpagina. Tevensverbetertu de gebruikerservaring van uw site door hen de zoekfunctieaantebieden en de gebruikers heel snelresultatenaantebieden en ubehoudt het verkeer op uw site.Selecteer de inhoud die de gebruikerskunnenzoeken: uw site, eencollectie van sites of het hele web. U kuntook het zoekenlimiterennaaralleeneenaantalspecifiekesecties van uw site. U kunt het uiterlijk van de zoekvakookaanpassennaaruw site, waarbiju de kleuren en locatiekuntkiezen van zowel het zoekvakals de advertenties die wordenvertoond op de zoekresultatenpagina. Naastditalles is het eengrootvoordeelomdatukuntverdienen van de getargeteadvertenties die vertoondworden op de resultatenpagina’s.
 • AdSensevoorzoeken is duseen gratis functie die ulaatkiezenwelkeinhoudulaatzienaanuwgebruikersaan de hand van waarzenaarzoeken. Een van de functies die AdSensevoorzoekenbiedt, is het gebruik van kernwoordenwaardoor de meestrelevanteadvertentieswordenvertoond op uwzoekresultatenpagina’s. De bestekernwoordenzijndiegenen die bepaaldeaspectenbeschrijvenzoals het onderwerp van de zoekopdracht en de inhoud die uwildatgepromootwordt.Het is belangrijkom de prestatie van de advertenties op de zoekresultatenpagina’stemonitoren. Ditkuntu het bestedoen door kanalen op tezetten. U kuntkiezentussen twee kanalen: URL kanalen en aangepaste (custom) kanalen. In het geval van het monitoren van advertenties op de zoekresultatenpagina, gebruiktuaangepastekanalen.
 • De locatie van het zoekvak: Zoekvakkenmoetenmakkelijktevindenzijn, doorgaansonder the header of de linker navigatie balk. Ditomgebruikersaantesporenomtevindenwatzewillen, in plaats van urentespenderenaan het zoeken door uwinhoud. Probeerdezelfdezoekvak template tehanteren op elkepagina van uw site en het op dezelfdelocatieteplaatsen op elkepagina, zodatgebruikerswetenwaarzenaar toe moetenvoortoekomstigezoekopdrachten.Twee zoekvakken per pagina: Vooralvoorpagina’s met veelinhoud, adviseren we twee zoekvakkenteplaatsen op elkepagina, eentjehelemaalbovenaan de pagina, zodatgebruikersdezemakkelijkzien en eentjebenedenaan de paginazodatzenaarietsanderskunnenzoekenna de inhoud van de paginatehebbengelezen. U kunt de prestatie van elk zoekvakmonitoren door het aanmaken van aangepastekanalen.Zoekresultaten op uw site: Om de zoekresultaten op uw site tehosten, kuntu de zoekresultatenintegrergen met de advertenties. Op dezemanierhoevengebruikersuw site nietteverlaten. Eenanderegoede tip is omeenzoekvakteplaatsen op de zoekresultatenpaginazodatuzeker van kuntzijndat de gebruiker de mogelijkheidheeftommeerzoekopdrachtentedoen. Het is belangrijkomtewetendater op de zoekresultatenpaginaeenblok met advertenties en eenzoekvakmag, maargeenoverige Google advertenties.Uiterlijk aanpassen: Pas de zoekresultaten aan met de kleuren van uw site en kies voor lange zoekvakken die eerder zichtbaar zijn.
 • Monetarizeer het uiteindelijkeverlaat van uw site. Datgebruikersuw site verlaten is eenfeit (hoe moeilijkdanook). Datze via de zoekfunctie op uw site kunnenvindenwaarzenaarzoeken is een comfort, en wetendatzeinkomstenkunnengeneren door het klikken op getargeteadvertenties op uwzoekresultatenpagina’sverzachtzeker de pijn.
 • Talk about ADBLINDNESS!!!! And that the important idea of AdSense is to experiment!!!
 • Belangrijk is om te weten dat optimalisatie niet start en eindigt met de bovengenoemde punten. Een complete set van Google tools kan u helpen om het maximale te halen uit uw site qua inkomsten. Google Maps en AdWords kunnen u helpen om meer verkeer aan te trekken naar uw site. Webmaster tools kan u helpen bij het identificeren van index of crawling problemen met uw site. Ad Planner kan u helpen meer adverteerders op uw site te laten adverteren. Youtube en Google Analytics kunnen u een overzicht geven van gebruikersgedrag op uw site. Website Optimizer laat u twee alternatieve advertentie codes testen op uw site om te kijken welke beter werkt, en DFP Small Business (Double click for publishers) welke uw advertentie blokken laat afwisselen tussen directe advertenties en AdSense advertenties.
 • Google Adsense Event

  1. 1. Laat uw bedrijf groeien met Google AdSense Amsterdam, 12 oktober 2010
  2. 2. Welkom Kick Zandbergen Strategic Partnerships – AdSense Benelux
  3. 3. © Google Confidential and Proprietary MKB-uitgevers zijn van essentieel belang voor het online ecosysteem ...en vertegenwoordigen een steeds hoger percentage van het aantal wereldwijde paginaweergaven Percentage internetpaginaweergaven dat plaatsvond op MKB-sites Percentage paginaweergaven dat plaatsvindt op sites buiten de top 5 (sites van gespecialiseerde uitgevers) Verleden: Heden:
  4. 4. © Google Confidential and Proprietary Google helpt uitgevers gedurende alle fasen van hun bedrijfscyclus Inhoud maken • AdSense voor inhoud • AdSense voor zoeken • Display Netwerk • en meer • Productsyndicatie (Google Maps, YouTube, iGoogle) • en meer • Google Zoeken • Google Video's • Google Alerts • Artikelen • AdWords • en meer Inkomsten genereren met verkeer Lezers aantrekken Betrokkenheid vergroten
  5. 5. © Google Confidential and Proprietary De verschuiving van op sites gebaseerd kopen naar op doelgroepen gebaseerd kopen genereert meer vraag naar uw voorraad 24% van adverteerders maakt nu regelmatig gebruik van doelgroeptargeting Op sites gebaseerd kopen Op doelgroepen gebaseerd kopen
  6. 6. © Google Confidential and Proprietary Adverteerders investeren in display-advertenties 41% van West-Europese marketeers geven aan dat display- advertenties een bestedingsprioriteit zijn Bron: European Interactive Advertising Association (EIAA), 'Marketers' Internet Ad Barometer 2009', 1e helft 2009
  7. 7. © Google Confidential and Proprietary Voortdurende optimalisatie is van essentieel belang voor succes in een zich snel ontwikkelende branche 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q4 Q1 Q2 Voortdurende optimalisatie E… 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q4 Q1 Q2 Eenmalige optimalisatie Earnings (Thousands)Inkomsten (duizenden)Inkomsten (duizenden) Uitgever test en herhaalt dit meerdere keren per maand Uitgever voert elke zes maanden één optimalisatie uit K4 K1 K2 K4 K1 K2 Inkomsten (duizenden)
  8. 8. Google Confidential and Proprietary 8 Our Network Vision Publishers Advertisers Worry-free yield Return on media spend Consumers P C A Engaged audiences Ensured through • Scale matched with precision • Insights & accountability Ensured through • Greater efficiency of ad operations • Insights to your business • Control over ads that appear on your properties Ensured through • Meaningful ad formats • Targeted environments
  9. 9. AdSense: Top Optimalisatie Tips Nathaniel Kolenberg Optimalisatie Team AdSense 12 oktober 2010
  10. 10. © Google Confidential and Proprietary Het Google Display Netwerk en u 1 2 3 4 Bereik 80% van alle gebruikers wereldwijd In meer dan 100 landen en 20 talen Duizenden adverteerders Gmail, Google Finance, Web sites, Blogs, enz.
  11. 11. © Google Confidential and Proprietary Hoe te optimaliseren Advertentieplaatsing Dekking (Coverage) Formaten en Kleuren Blokken met links AdSense voor Zoeken
  12. 12. © Google Confidential and Proprietary Plaats uw advertenties boven de vouw (above the fold), dichtbij uw inhoud
  13. 13. © Google Confidential and Proprietary Coverage verhogen en kiezen voor Text- en Beeldadvertenties Behalve 3 standaard advertentie blokken, mag u ook tot 3 link units en 2 zoekvakken op iedere pagina plaatsen van uw website
  14. 14. © Google Confidential and Proprietary Pas uw formaten aan Grotere formaten leveren betere resultaten voor de volgende redenen: •Ze bieden de ruimte voor meer text, welke makkelijker te lezen is en waardoor de gebruiker eerder geneigd zal zijn op te klikken. •Ze bieden meer advertentie ruimte, wat leidt tot een hogere CPM •Ze bieden adverteerders die placement targeted campaigns voeren de kans om meer huisadvertenties en rich media te vertonen, waardoor ze eerder geneigd zijn uw site te kiezen.
  15. 15. © Google Confidential and Proprietary … en Kleuren Integreren: gebruik dezelfde achtergrondkleur van uw site ook voor de advertenties, zodat ze een geintegreerd geheel vormen. Als u niet zoveel tijd wil besteden aan de achtergrondkleur van uw advertentie, kunt u zelfs kiezen voor onze pre-ontworpen Open kleurpalet Complementeer: Gebruik kleuren van uw website, maar gebruik niet dezelfde achtergrondkleur en kleuren voor de randen van de advertenties Contrast: Kies kleuren die opvallen tegen de achtergrond kleur van uw site. Deze tip is alleen aan te raden voor sites met donkere achtergronden
  16. 16. © Google Confidential and Proprietary Blokken met links Blokken met links zijn een geweldige manier om inkomsten te verdienen aan de kleinere/smallere spaties op uw site. Ze bieden u de mogelijkheid om een lijst met onderwerpen te vertonen die gerelateerd zijn aan de inhoud van uw pagina. Wanneer een gebruiker klikt op een onderwerp, krijgt hij een pagina te zien met advertenties en wanneer hij daarop klikt, genereert dit inkomsten voor u als uitgever.
  17. 17. © Google Confidential and Proprietary AdSense voor zoeken
  18. 18. © Google Confidential and Proprietary Hoe navigeren gebruikers binnen het Google Netwerk? Sources: Forrester Research, Google Enterprise Solutions: Case for Search, April 2007, Jupiter Media Matrix Wanneer gebruikers niet vinden wat ze zoeken op uw site, verlaat 80% van hen de website
  19. 19. © Google Confidential and Proprietary AdSense voor zoeken is een oplossing die u toelaat om het verkeer te behouden op uw website Extra inkomsten Verbeter de gebruikerservaring Behoud het verkeer op uw website
  20. 20. © Google Confidential and Proprietary Optimaliseer uw zoekfunctie 20 1 2 3 4 Zoeken op het web Kanalen Zoeken op uw site Kernwoorden
  21. 21. © Google Confidential and Proprietary Optimaliseer uw zoekvak en resultaten 21 1 2 3 4 Locatie Aanpassen Twee zoekvakken Zoekresultaten
  22. 22. © Google Confidential and Proprietary Monetariseer het verlaten van uw website
  23. 23. © Google Confidential and Proprietary Optimaliseer en analyseer de resultaten … en optimaliseer en analyseer de resultaten
  24. 24. © Google Confidential and Proprietary Google Tools
  25. 25. © Google Confidential and Proprietary DFP Small Business Claudia Lombardi – DFP Small Business Specialist
  26. 26. Google Confidential and Proprietary What is ad serving? Direct advertisers Ad Networks Ad Exchanges Direct advertisers Ad Networks Ad Exchanges Advertisers Publishers Ad Server
  27. 27. Google Confidential and Proprietary Directly Sold Ads Directly Sold Ads Direct advertisers One Platform, Total Revenue Management Directly Sold Ads Ad networks Directly Sold Ads Advertisers Publishers Directly Sold Ads
  28. 28. Google Confidential and Proprietary Why use DFP Small Business? Simplify your workflow • Centralized management of any ad channels • Tag your pages once and never again • Simple and intuitive UI • Informed inventory management • Powerful inventory forecasting • Granular reporting Capture opportunities • Advanced targeting • Ad behaviour control/Flexible delivery • AdWords and AdPlanner Integration Create appeal for advertisers Earn more money • Always serve the highest paying ad • Monetise unsold inventory (AdSense Dynamic Allocation)
  29. 29. Google Confidential and Proprietary Increase your revenue with AdSense Inventory richness Show an ad for every ad unit impression Price Tag Protect your premium inventory Dynamic AdSense bidding Real-time competition
  30. 30. Google Confidential and Proprietary PowerfulCost effective DFP SB is on the same platform used by high end publishers all over the world Open access to APIs, partners, publishers, and advertisers Pay no infrastructure, maintenance, or bandwidth costs Integrated Breaking down barriers to advanced ad serving
  31. 31. Google Confidential and Proprietary http://www.google.com/intl/nl/dfp/info/sb/index.html
  32. 32. Google Confidential and Proprietary Four simple steps to start serving ads 1. Define your Ad Units 2. Group Ad Units into Placements 3. Tag your pages 4. Create your campaigns INVENTORY ORDER
  33. 33. Best Practices voor Webmasters Selina Choo Team Lead, Search Quality Team 12 oktober 2010
  34. 34. © Google Confidential and Proprietary Bronnen - Centrum voor Webmasters - Helpforum voor Webmasters - Richtlijnen voor Webmasters - Beginnershandleiding voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) - Google Webmaster tools op Youtube - Aanvraag voor heroverweging - Spam melden - Alles is te vinden op: www.google.nl/webmasters
  35. 35. Laat uw bedrijf groeien met Google AdSense Amsterdam, 12 oktober, 2010 Bedankt voor uw aanwezigheid

  ×