0
LA IMATGE EN MOVIMENT: EL CINEMA
CINEMA I REALITAT
El cinema s’apropa més que la fotografia a la realitat ja que afegeix el moviment
Al començament les imatges van crear un gran impacte fins el punt de confondre cinema i realitat
Una cosa semblant va succeir en un altre mitjà de comunicació de masses, la ràdio. Al programa d’Orson Welles “La guerra d...
La grandesa del cinema radica en què es projecta en una gran pantalla
A més el cinema té l’habilitat sociològica anomenada “L’experiència vicària” és a dir, posarnos en lloc de l’altre i viure...
No fa gaire temps que la gent que assistia a la projecció d’un film insultava, afalagava o aplaudia els personatges de les...
FONAMENTS DEL CINEMA
La paraula cinema és una abreviatura de cinematogràfic, que és un aparell òptic capaç de reproduir la imatge en moviment
El terme procedeix del grec: KINEMA (moviment) i GRAFEIN (escriure)
Però la paraula amb el temps ha tingut diverses acepcions: Sala per a la projecció de pel·lícules CINEMA Indústria per a ...
El cinema, però, és una activitat lúdica i d’oci no essencial en la nostra vida
Com que el cinema és una indústria es mou pel rendiment econòmic. Així, per a poder vendre el producte es crearan modes i ...
Això fa que és important que les pel·lícules agradin a una majoria de públic i queden gustos minoritaris que no són contem...
FONAMENTS PERCEPTIUS
LA IL·LUSIÓ DEL MOVIMENT
L’ésser humà sempre, des que fa art, cerca el moviment com a forma de màxima iconicitat. Això reb el nom d’imaginari col·l...
Les imatges mentals que produeixen les novel·les i la literatura sempre es formen en moviment
Quan un artista gòtic pinta un retaule va a la recerca de l’esdevenir i el moviment
Les imatges són vistes en moviment per això la major iconicitat d’una representació és la imatge en moviment
EVOLUCIÓ TÈCNICA
Les primeres experiències de les imatges fixes fins a arribar a les imatges en moviment van ser d’animals en moviment
Aquesta experiència, enregistrada per Edward Muybridge van ser realitzades en fotos per E. J. Marey amb el seu fusell foto...
El fenòmen del cinema és anomenat originàriament “fotografia en moviment”
Els primers experiments ajunten la fotografia fixa i el moviment i creaven una il·lusió de moviment. Eren el zootrop, el p...
Finalment Thomas Edison inventà el Cinetoscopi, últim aparell anterior a la projecció de les pel·lícules en una pantalla
FISIOLOGIA DEL CINEMA: LA PERSISTÈNCIA RETINIANA
La il·lusió del moviment s’aconsegueix per un fenòmen lògic anomenat PERSISTÈNCIA RETINIANA
Quan percebem una imatge, aquesta queda a la nostra retina un petit moment
El cinema és una successió d’imatges fotogràfiques fixes que apareixen i desapareixen molt ràpid
El nostre cervell perceb aquesta imatge amb una cadència determinada (més de 12 per segon) i en un ordre, que es projecten...
El resultat és que podem veure totes les imatges com una sola en moviment
Aquest fenòmen es por comprovar si fem dibuixos seqüenciats en la cantonada d’un quadern i els passem depressa
SENSACIÓ DE REALITAT
El cinema hereda de la fotografia el sentiment de realitat però amb major iconicitat que aquesta
El cinema, igual que la fotografia, imita l’ull humà ja que capta la llum i perceb el to i el color. Per aquesta raó dona ...
LA REALITAT EN ELS ORIGENS DEL CINEMA
La primera sessió cinematogràfica va ser celebrada el 28 de setembre de 1895 al “Saló indien”, uns soterranis del “Grand C...
La gent quedava bocabadada veient imatges molt senzilles
L’admiració del primer cinema venia donada per l’aproximació a la realitat que representava la captació del moviment
També perquè es reproduien persones de l’època en el seu àmbit habitual ja que l’atractiu inicial era captar la realitat d...
Més tard George Méliès va introduir manipulació i va iniciar el cinema de ficció
<ul><li>Entre les primeres pel·lícules d’ambient realista destaquem: </li></ul><ul><li>PARTIDA DE NAIPES </li></ul><ul><li...
CINEMA D’IMATGE REAL
El cinema sempre té com a origen la relació entre ell i la realitat
CINEMA I REALITAT <ul><li>Representació de la realitat </li></ul><ul><li>Sensació de realitat </li></ul><ul><li>Realisme <...
REPRESENTACIÓ DE LA REALITAT El cinema reprodueix escenes, figures i imatges de la realitat
SENSACIÓ DE REALITAT Les imatges fan sentir als espectadors que el que estan veient ha succeït, que està succeint o que po...
Tenint en compta la proximitat de les imatges a la realitat podem distingir: CINEMA D’IMATGE REAL i CINEMA D’ANIMACIÓ
A vegades el cinema d’imatge real expressa sentiments i idees amb llenguatges i estètiques diverses
REALISME: És la presentació més fidel i objectiva de la realitat
El cinema realista presenta un esdeveniment com si ho contemplessim des de fora sense participar-hi
Quan la realitat s’exposa molt detalladament s’anomena hiperrealisme
SURREALISME: Representa un món de somnis, del subconscient
També la imatge de la realitat que imaginem i que no està subjecta a lleis físiques o naturals
El surrealisme seria la base del cinema fantàstic
EXPRESSIONISME: Concedeix gran importància a l’expressió dels sentiments i les emocions
Les imatges expressionistes tenen un alt contingut simbòlic quan ens evoquen idees transcendentals
FONAMENTS TÈCNICS DEL CINEMA
LA CÀMERA CINEMATOGRÀFICA
Tècnicament el cinema està fonamentat en la captació d’imatges que seran fotografies seqüenciades i que posteriorment es p...
LA PEL·LÍCULA
És una cinta coberta d’una emulsió química sensible a la llum
COMPOSICIÓ DE LA PEL·LÍCULA: La pel·lícula era de cel·luloid inicialment. Actualment és de triacetat de cel·lulosa
FORMAT: El format fa referència al costat més ample de la pel·lícula. El més utilitzat és de 35 mm.
També hi ha formats més amateurs, com el de 8 mm. I el de 16 mm. I també altres més grans, com els de 70 mm. Anomenats “sc...
PROCESSOS DE LA PEL·LÍCULA REVELAT POSITIVAT
REVELAT: La pel·lícula revelada es transforma en negatiu
POSITIVAT: El negatiu es transforma en positiu i la pel·lícula pot ser ja projectada
LA CAPTACIÓ
La càmera enregistra el nombre d’imatges necessàries perquè l’ull percebi la sensació de moviment
Al començament, la cadència d’imatges era de 16 fotogrames per segon. La sensació era de moviment accelerat
Posteriorment es va arribar a 24 fotogrames per segon i el moviment es va aconseguir de manera més fluïda
L’OBJECTIU: L’òptica és la mateixa que a la càmera fotogràfica; és a dir, un joc intercanviable d’objectius amb diferents ...
Un diafragma per a jugar amb l’entrada de llum
EL CRON: És el mecanisme que capta el número suficient d’imatges per a aconseguir la sensació de moviment
El cron consta de l’obturador que permet que passi la llum a l’interior i un sistema d’arrossegament que fa que passi el f...
MOVIMENTS DE LA CÀMERA
Al principi la càmera estava fixa i eren els actors qui es movien davant d’ella
Però la càmera pot agafar diferents punts de vista per a captar la mateixa cosa
El conjunt de totes aquestes possibilitats és el que s’anomena realització
Normalment la càmera se sustenta sobre un trípode però pot moure’s per diferents mecanismes:
EL TRÀVELLING: Sistema de rails en línia recta o circular que fa desplaçar la càmera o gira en torn a un eix
GRUES: Són de diferents ordres i per a diferents moviments, com la “dolly” per a moviments verticals d’ascens, descens i g...
Més evolucionat és l’steadycam, arné que porta l’operador i que permet qualsevol tipus de moviment sense perdre estabilita...
GÈNERES CINEMATOGRÀFICS
Però també es poden utilitzar com a tràvellings automòbils o altres artefactes
Les obres es poden agrupar en categories perquè posseeixen característiques similars, tant en formes com en continguts
Les pel·lícules es classifiquen en gèneres segons la forma de crear les imatges, expressar pensaments o sentiments
Com que el cinema és una indústria va consolidar aquests gèneres segons la demanda del mercat
GÈNERES CINEMATOGRÀFICS Western Thriller Cinema policiac Cinema d’acció Cinema d’aventures Comèdia Drama Cinema musical Ci...
WESTERN: Pel·lícules de l’Oest amb diferents trames que comparteixen escenaris específics del desert, indis, colons, etc.
THRILLER: Es caracteritza per la intriga psicològica per a resoldre un enigma per part dels personatges
En el thriller el més important és com els protagonistes resolen els conflictes plantejats al començament
CINEMA POLICÍAC: També s’anomena cinema negre. A vegades es confon amb el thriller ja que pot plantejar conflictes psicolò...
Però el cinema policíac sobretot planteja la lluita del bé (policies, detectius, agents secrets) contra el mal (criminals,...
CINEMA D’ACCIÓ: Històries de diferents tipus explicades amb persecucions, lluites cos a cos, acrobàcies…
El cinema d’acció ha de ser espectacular i distret, amb escenes violentes i vertiginoses
CINEMA D’AVENTURES: Combina l’acció i l’expressió de sentiments amb la relació entre personatges
Explica històries en èpoques i llocs distants per a l’espectador. Presenta situacions, viatges o experiències difícils o i...
COMÈDIA: La funció principal és fer riure, per això permet una gran varietat de temes
Hi ha comèdies romàntiques que creen situacions simpàtiques en relació a l’amor
Comèdies psicològiques en les quals es fa broma de les qüestions existencials o els conflictes emocionals, gairebé sempre ...
DRAMA: També admet gran varietat. Sol explicar històries serioses que reflecteixen situacions de conflictes personals
CINEMA MUSICAL: La importància fonamental són els números musicals, coreografies, balls, etc. Per a explicar històries o e...
CINEMA HISTÒRIC: Explica històries autèntiques i utilitza entrevistes a protagonistes o persones relacionades amb els fets...
CINEMA BÈL·LIC: Explica històries de batalles de tots els temps i llocs. Admeten imatges d’acció, comèdia, drama i thriller
Les situacions de guerra poden ser autèntiques o inventades
CINEMA DE TERROR I FANTÀSTIC: Busca provocar la por en l’espectador en totes les seves variants
Utilitza personatges específics com monstres, fantasmes, vampirs… i espais com cases fosques. Pot apropar-se al thriller
CINEMA DE CIÈNCIA FICCIÓ: El plantejament científic es produeix en èpoques futures o bé és més avançat que l’actual
El cinema de ciència ficció pot coincidir amb altres gèneres ja que pot fer riure, expressar sentiments, explicar aventure...
CINEMA D’AUTOR: Engloba les pel·lícules difícils de classificar en altres gèneres o bé les que exposen les idees personals...
També pertanyen al cinema d’autor pel·lícules en què s’experimenta un nou llenguatge cinematogràfic
CINEMA D’ANIMACIÓ: Són pel·lícules realitzades amb personatges no reals, com dibuixos o animacions diverses
El contingut pot ser molt variat: còmic, dramàtic, històric, musical, de ciència ficció, etc.
ELEMENTS EXPRESSIUS: ESPAI I TEMPS
FRAGMENTACIÓ DE L’ESPAI: PLANIFICACIÓ I ANGULACIÓ
Igual que l’idioma escrit funciona a partir de fonemes o signes mínima, el llenguatge cinematogràfic parteix d’una unitat ...
Les seqüències o conjunts de plans són com les frases en el sistema oral o escrit
Les transicions serien la sintaxi, és a dir la forma de barrejar els plànols
L’espai no es podria presentar en la seva totalitat, per això cal fragmentar-lo. Això és l’enquadrament
Enquadrem tot el que volem seleccionar de la realitat i serà el que presentem a l’espectador
El conjunt dels elements que determinen l’espai són bàsicament tres: LA PLANIFICACIÓ, L’ANGULACIÓ I EL MOVIMENT DE CÀMERA
LA PLANIFICACIÓ
Planificar és triar el tipus d’espai que seleccionem de la realitat per a limitar la imatge
GRAN PLA GENERAL PANORÀMIC: És el pla que recull la totalitat d’un paisatge, decorat o escenari ample en el qual es desenv...
Tot i que en el GRAN PLA GENERAL PANORÀMICA poden sortir personatges, és l’espai que domina sobre els personatges
PLA GENERAL: La visió de l’escenari és àmplia i enquadra diversos personatges de cos sencer
PLA GENERAL O PLA ¾: Mostra una figura humana des dels genolls fins el cap i es dona més importància a la figura que als p...
PLA MITJÀ: El personatge apareix enquadrat des de la cintura fins al cap. El pla mitjà permet percebre moviments de braços...
PRIMER PLA: Mostra les espatlles i el cap d’una figura. Expressa proximitat al subjecte enquadrat
GRAN PRIMER PLA: Enquadra el rostre del personatge i els gestos d’ulls i boca. Setveix per a descriure les emocions i esta...
PLA DETALL: Enquadra més objectes que persones, tot i que apropa l’atenció de l’espectador en un detall
L’ANGULACIÓ
L’angulació és la posició de la càmera respecte als objectes i figures que capta ANGULACIÓ PICAT CENITAL CONTRATICAT NADIR
PICAT: La càmera se situa en una posició superior a la de la figura des d’una situació superior a 45 º
El picat sol utilitzar-se per a assenyalar la inferioritat d’un personatge
ZENITAL: És un picat en vertical sobre la figura enregistrada; 360º respecte a l’eix
CONTRAPICAT: S’utilitza per a assenyalar la superioritat d’un personatge
NADIR: És un contrapicat extrem. La càmera està per sota de la figura en 180º respecte a l’eix
MOVIMENTS DE CÀMERA
La càmera pot realitzar moviments per a descriure millor objectes i personatges MOVIMENTS DE CÀMERA FIXA PANORÀMICA ESCOMB...
FIXA: La càmera no realitza cap moviment i tot s’observa d’una manera estàtica
PANORÀMICA: Els moviments lents mostren una visió general La càmera gira sobre el seu eix de dreta a esquerra o en vertical
ESCOMBRADA: És un moviment molt ràpid amb una sensació fugaç. No permet percebre imatges clares i s’utilitza per a express...
TRÀVELLING: La càmera es desplaça horitzontal o verticalment però no sobre el seu eix sinó sobre una plataforma
El tràvelling pot ser d’acompanyament, d’ascens, de descens, etc.
ZOOM: És un moviment òptic basat en el canvi d’angulació progressiva produida per un objectiu variable. En aquest moviment...
LA COMPOSICIÓ
Composar és situar objectes i personatges sintre del quadre
L’ENQUADRAMENT: És la relecció i organització d’objectes, figures i personatges dins el CAMP que veurà l’espectador
EL CAMP: El camp és el resultat de l’enquadrament
LA PROFUNDITAT DE CAMP: És la quantitat de plans nítids dels objectes i personatges que apareixen en el camp
S’utilitza per a assenyalar la importància d’un element respecte dels altres. S’aconsegueix, com a la fotografia, graduant...
FORA DE CAMPO: És l’espai que hi ha fora del quadre. El fora de campo és marcat per la mirada dels actors ENQUADRAMENT FOR...
POSADA EN ESCENA: És la preparació de l’espai que hem d’enquadrar, com decorat, colors, il·luminació, maquillatge o assaigs
RECURSOS EXPRESSIUS DEL MUNTATGE
MUNTATGE: És el procés de selecció i ordenació del material enregistrat per a construir un relat cinematogràfic complet
El muntatge en la terminologia del video i la TV s’anomena edició
Tècnicament el muntatge consisteix en seleccionar els fragments útils per a donar continuïtat al relat
La continuïtat s’anomena RÀCORD que consisteix en fer comprensiu el relat audiovisual a l’espectador
El ràcord consisteix en la lògica del que passa i pot ser de diverses maneres RÀCORD De moviment De mirada D’enquadrament ...
RÀCORD DE MOVIMENT: Els plans consecutius han de mantenir la direcció del moviment inicial de subjectes i objectes
RÀCORD DE MIRADA: El personatge que mira en una direcció ha de mantenir aquesta direcció en plans consecutius
RÀCORD D’ENQUADRAMENT I SALT D’EIX: Les figures i objectes que intervenen en una acció han d’ocupar el mateix lloc en els ...
El salt d’eix és el canvi de col·locació de la càmera que s’ha de fer respectant també les posicions inicials d’objectes i...
RÀCORD DE POSADA EN ESCENA: Els objectes, vestuari, maquillatge, actors… han de ser els mateixos en els plans que composen...
MUNTATGE, ORGANITZACIÓ DEL RELAT
El muntatge és la unió dels plans que resulten de les preses correctes obtingudes al rodatge
Per fer un correcte muntatge cal visualitzar tot el material i seleccionar, segons un guió, les imatges tenint en compta t...
ORGANITZACIÓ DEL MUNTATGE NARRATIU DESCRIPTIU EXPRESSIU SIMBÒLIC
NARRATIU: Presenta l’evolució temporal dels fets. Ex. L’edat del gel Explica les peripècies d’un tigre i un peresós que ...
DESCRIPTIU: Afavoreix la contemplació de formes per a descriure l’aspecte de les coses. Ex. Nòmades del vent es descriu ...
EXPRESSIU: Destaquem els elements expressius. Ex. En Los lunes al sol destaca l’expressió de l’amistat, soledat i dignit...
SIMBÒLIC: Es creen significats simbòlics i ideològics perquè l’espectador els assocïi amb els valors i conceptes abstracte...
Ex. A la pel·lícula En construcció es filma la realitat quotidiana d’un edifici en obres per a parlar de valors com l’am...
LITERATURA I GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
La literatura explica una història mitjançant paraules
El cinema explica la història mitjançant imatges i paraules per això en el cinema s’uneixen la literatura (guió) i la imatge
ELEMENTS NARRATIUS
ELEMENTS NARRATIUS PERSONATGES ACCIÓ ESPAI TEMPS NARRADOR DIÀLEG
PERSONATGES: El guió ha de definir a ls qui realitzen l’acció del relat. Ex. Podríem definir a Harry Potter com un nen orf...
ACCIÓ: Els personatges busquen aconseguir uns objectius i per això existeis l’acció, sense la qual no hi ha història
En la pel·lícula La pedra filosofal Harry Potter desitja aprovar el primer curs de l’escala màgica de Hogwarts però haur...
Espai: Són els llocs on es desenvolupen les accions del filmEl cinema
TEMPS: L’acció es pot desenvolupar en el passat, en el present o en el futur. També hi poden haver salts en el temps: cap ...
També cal saber que hi ha detalls que se sobreentenen. Això s’anomena el·lipsi
NARRADOR: S’expressa en veu en off i descriu espais, caracteritza personatges i expressa opinions. Pot ser algun personatge
DIÀLEGS: Una pel·lícula no és com una novel·la, així les escenes d’acció expliquen moltes narracions però també utilitza e...
PASSOS PER ESCRIURE UN GUIÓ
El guió s’ha de confeccionar seguint els següents passos: ETAPES DEL GUIÓ IDEA STORY LINE SINOPSI ESTRUCTURA TRACTAMENT ES...
LA IDEA: És el missatge, el tema o la idea que volem transmetre
STORY LINE: És la síntesi molt curta de la història
SINOPSI: Més extensa que la story line. Es presenten els personatges caracteritzats i es resumeixen les accions més import...
L’ESTRUCTURA: És la fragmentació del relat en escenes i seqüències. S’han de posar en ordre i explicar com seran les trans...
EL TRACTAMENT: A partir de l’estructura es desenvolupen les accions i les escenes; es profunditza en els personatges i es ...
L’ESCRIPTURA DEFINITIVA: Text escrit amb la narració completada, ordenada. S’anomena també guió literari i inclou també la...
EL GUIÓ TÈCNIC
A partir del guió literari es produeix el guió tècnic que recull pla per pla totes les operacions (il·luminació, enquadram...
També el guió tècnic especificarà els mitjans tècnics (càmeres, objectius, grues, focus, decorats…)
Finalment cal especificar les condicions del rodatge (de nit, durant el dia, amb ambient assolellat, plujós, al plató, en ...
El guió tècnic haurà d’ordenar-se per escenes o seqüències mecàniques per a poder-se organitzar el rodatge i facilitar el ...
El rodatge no es realitzarà en l’ordre de la història sinó per les necessitats de platós, espais, etc.
GUIÓ IL·LUSTRAT
A vegades és difícil expressar una idea en paraules i la millor manera és dibuixar-la pla per pla
El guió il·lustrat ajuda als tècnics que hi intervenen per a aconseguir una bona il·luminació, atrezzo, decorats, maquilla...
El guió il·lustrat mostra en vinyetes els elements de la composició, l’enquadrament, l’angulació, la disposició de les fig...
L’ANIMACIÓ: GÈNERES I TÈCNIQUES BÀSIQUES
QUÈ ÉS L’ANIMACIÓ?
Animar una cosa significa otorgar-li moviment. Per això animació és l’acció i el resultat de moure objectes i figures
L’animació en el cinema són totes les tècniques capaces de donar moviment a coses inanimades com dibuixos, ninots de paper...
EL CINEMA D’ANIMACIÓ ENVERS EL CINEMA D’IMATGE REAL
El cinema d’animació comparteix amb el d’imatge real molts dels seus elements, enquadraments, planificació, angulació, etc.
DIFERÈNCIES AMB EL CINEMA D’IMATGE REAL <ul><li>Manca de sensació de realitat </li></ul><ul><li>Més possibilitats de crear...
ORÍGENS DEL CINEMA ANIMAT
El fenaquitoscopi deixava veure per les seves escletxes dibuixos que donaven sensació de moviment
El praxinoscopi aconsegueix projectar en una pantalla dibuixos i altres imatges fixes que sembla que es moguin
El 1888 es projectà una cinta de cel·luloide on es superposen els personatges al decorat
La cinta ja estava perforada lateralment per el seu arrossegament
EVOLUCIÓ DEL CINEMA D’ANIMACIÓ
ELS PIONERS
Emile Reynaud va dibuixar damunt la mateixa pel·lícula
Però els pioners dibuixen les animacions sobre paper una per una. Aquest procés s’anomena imatge per imatge
Tres pioners del començament del segle XX són l’espanyol Segundo Chomón , el francès Emile Cohl i l’americà James Stua...
Les seves pel·lícules encara no tenen una preocupació per l’estètica i les imatges són simples
Les pel·lícules són fruit de milers i milers de dibuixos per poder explicar una història i no disposen de grans recursos
ELS INICIS DEL DIBUIX ANIMAT ALS ESTATS UNITS I A EUROPA
Als Estats Units es creà el cinema d’animació a partir de les tires còmiques que publiquen els diaris
La fama que proporciona aquest cinema inicial fa que es puguin financiar noves animacions
A Europa als anys 20 un grup d’avantguarda comença a utilitzar l’animació com a vehicle d’expressió de les seves inquietud...
Les seves pel·lícules només arriben a un públic minoritari però perfeccionen el cinema d’animació
EXPANSIÓ DEL CINEMA D’ANIMACIÓ
Als anys 30 el cinema d’imatge real ja és sonor i el cinema de dibuixos animats queda com un aperitiu abans de les pel·líc...
Però el 1930 Walt Disney creà un veritable art nou capaç de competir amb el cimena d’imatge real
Es crea una indústria amb animadors i dibuixants que proporcionen un gran èxit i bons beneficis
Apareix Micky Mouse, l’ànec Donald i el gos Pluto
Finalment el 1938 es creà el primer llargmetratge de la història: La Blancaneus
Entre 1930 i 1950 Disney aixecà el seu imperi cinematogràfic
APORTACIONS DE DISNEY AL CINEMA D’ANIMACIÓ <ul><li>Formes dels dibuixos més naturals </li></ul><ul><li>S’aprofita les poss...
Hollywood se n’adona del filó de les animacions i autors com Tex Avery es desmarca de la innocència de Disney i introdueix...
Porky o Bugs Bunny són creacions de Tex Avery
Es creen personatges ja històrics com l’àneg Daffy (el pato Lucas), Tom i Jerry, el Coyote i el Correcaminos…
L’ANIMACIÓ FORA DELS ESTATS UNITS
Després de la Segona Guerra Mundial als païssos del sud d’Europa on l’estat financiava la producció, com Rússia, Polònia, ...
Aquests artistes i dibuixants van influir en Europa així, a Bèlgica i França va començar una producció de pel·lícules a es...
Lucky Luke o els Barrufets
A Itàlia es va començar a utilitzar amb finalitats publicitària i així es va introduir en el món dels adults, com a la pel...
També a Àsia o Japó es desenvolupa un cinema d’entreteniment massiu amb representació de les llegendes nacionals
L’animació japonesa va evolucionar amb el món del còmic en direcció al manga
A la Xina les pel·lícules destaquen pel seu aspecte artístic amb dibuixos de la tradició xinesa
LA TELEVISIÓ I L’ORDINADOR
La televisió i l’ordenador marquen dues etapes claus en l’evolució del cinema d’animació
TELEVISIÓ
La televisió a partir dels anys 50 necessita omplir la programació amb tot tipus de continguts
Els dibuixos animats es converteixen en programes de gran popularitat
Sèries com L’ós Yogui, Els Picapiedra, La Pantera Rosa o Popeye
Mazinger-Z, Comando G, Heidi o Marco
Aquest fenòmen segueix vigent a l’actualitat amb títols com Los Simpson, South Park o Pokemon
EL ORDENADOR
Els ordenadors faciliten amb els seus avenços la nova tecnologia per a la creació d’animacions
L’animació redueix el cost de producció i introdueix noves formes d’expressió; a més de donar més qualitat a la imatge
Els moviments de l’animació són agafats directament de la realitat, donant-hi una sensació de molta autenticitat
Destaquen pel·lícules com Star Wars
Shrek
Monstruos SA
Hormigaz
Toy Story
TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ
TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ <ul><li>Animació amb dibuixos </li></ul><ul><li>Animació amb ninots </li></ul><ul><li>Animació per or...
ANIMACIÓ AMB DIBUIXOS
És la tècnica més utilitzada perquè el dibuix permet des de traços senzills fins a creacions més complexes
Per a valorar els dibuixos animats cal tenir presents els següents conceptes: PRINCIPIS DE L’ANIMACIÓ <ul><li>CAMP D’IMATG...
CAMP D’IMATGE: El dibuix s’ha de realitzar dins d’un quadre que tingui les mateixes proporcions que el quadre de la pel·lí...
MOVIMENT: S’han de crear molts dibuixos amb les mateixes proporcions i anar variant allò que es mogui
FONS: És l’escenari on es desenvolupa la història. Es dibuixa un sol cop i l’animació es munta al damunt
LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC: L’animació es crea seguint totes les regles del llenguatge cinematogràfic: continuïtat, enquadr...
ANIMACIÓ AMB NINOTS
Per una pel·lícula amb ninots se segueixen els mateixos principis que pels dibuixos animats: camp de la imatge, moviment i...
DIFERÈNCIES DEL TREBALL AMB NINOTS <ul><li>FILMACIÓ </li></ul><ul><li>ELABORACIÓ </li></ul><ul><li>LLENGUATGE CINEMATOGRÀF...
FILMACIÓ: Les imatges es filmen una per una però no en una superfície plana sinó en un espai preparat amb el seu decorat, ...
ELABORACIÓ: Els ninots són difícils de transformar per a crear moviment però el mateix model pot servir per a tot el film
LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC: La composició de les imatges es crea idèntica a la del cinema d’imatge real
La continuïtat, els tipus d’angles, la posada en escena o l’enquadrament no es creen abans de la filmació sinó que es fan ...
ANIMACIÓ PER ORDINADOR
Els principis de l’animació que es refereixen al camp, al moviment, al fons i al llenguatge cinematogràfic són idèntics pe...
Les imatges en 2D han d’ajustar-se als principis de l’animació per dibuixos
Les imatges en 3D han d’ajustar-se a les normes de l’animació per ninots
L’ordinador aporta la rapidesa en el treball d’animació
ANIMACIÓ PER ORDINADOR <ul><li>ELABORACIÓ </li></ul><ul><li>LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC </li></ul><ul><li>FILMACIÓ </li></ul>
ELABORACIÓ: L’elaboració, tant d’imatges en 2D com la de 3D necessita un programa específic
Sobretot els programes faciliten l’elaboració de les ombres dels ninots, la coloració, etc.
LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC: Segueix les mateixes regles de l’animació cinematogràfica i s’hauran d’integrar al treball info...
FILMACIÓ: En aquest tipus d’animació no intervé la càmera ja que una gravadora s’encarrega d’impressionar les imatges que ...
ALTRES TÈCNIQUES
La tècnica d’imatge per imatge permet crear animacions d’imatges fixes elaborades amb tot tipus de tècniques i materials
Totes aquestes tècniques han de seguir els principis relatius al camp, moviment, fons i llenguatge cinematogràfic
DIBUIX SOBRE PEL·LÍCULA: Les imatges van sobreposades damunt escenes de cinema real
ANIMACIÓ AMB RETALLABLES: Realitzada amb troços de paper, cartolina, etc.
ANIMACIÓ AMB ALTRES MATERIALS: En comptes de ninots o plastilina es pot utilitzar filferro, llauna, draps, cordill, etc.
EL SO AL CINEMA D’ANIMACIÓ
El so afegeix sensacions i augmenta els efectes de la narració. Treu el màxim d’expressivitat al material visual
LA SINCRONITZACIÓ
L’enregistrament del so és anterior a la creació de les imatges perquè aquestes s’ajustin perfectament a la música, als ef...
El so enregistrat es cronometra en una pantalla que indica el número d’imatges necassàries per a aconseguir la sincronitza...
VEUS
Per sincronitzar les veus amb el moviment de la boca s’ha de tenir en compte que cada so del llenguatge humà ha de corresp...
MÚSICA
És un recurs expressiu amb les finalitats següents <ul><li>EXPRESSIÓ DEL MOVIMENT </li></ul><ul><li>EFECTES SONORS </li></...
EXPRESSIÓ DE MOVIMENT: La música acompanya de forma sincronitzada les accions dels personatges i reforça la sensació de mo...
Una música ràpida referma l’acció i una música lenta otorga tranquilitat al moviment
EFECTES SONORS: Els animadors utilitzen instruments musicals per crear efectes sonors, per exemple una gota d’aigua es pot...
EXPRESSIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS: També s’utilitza la música per a reforçar gestos, emocions o sentiments. Ex. Una música...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

La imatge en moviment el cinema 004

3,451

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,451
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "La imatge en moviment el cinema 004"

 1. 1. LA IMATGE EN MOVIMENT: EL CINEMA
 2. 2. CINEMA I REALITAT
 3. 3. El cinema s’apropa més que la fotografia a la realitat ja que afegeix el moviment
 4. 4. Al començament les imatges van crear un gran impacte fins el punt de confondre cinema i realitat
 5. 5. Una cosa semblant va succeir en un altre mitjà de comunicació de masses, la ràdio. Al programa d’Orson Welles “La guerra de los mundos” s’explicava, com si fos un informatiu, la invasió de la Terra per extraterrestres
 6. 6. La grandesa del cinema radica en què es projecta en una gran pantalla
 7. 7. A més el cinema té l’habilitat sociològica anomenada “L’experiència vicària” és a dir, posarnos en lloc de l’altre i viure la situació en primera persona
 8. 8. No fa gaire temps que la gent que assistia a la projecció d’un film insultava, afalagava o aplaudia els personatges de les pel·lícules com si fos teatre
 9. 9. FONAMENTS DEL CINEMA
 10. 10. La paraula cinema és una abreviatura de cinematogràfic, que és un aparell òptic capaç de reproduir la imatge en moviment
 11. 11. El terme procedeix del grec: KINEMA (moviment) i GRAFEIN (escriure)
 12. 12. Però la paraula amb el temps ha tingut diverses acepcions: Sala per a la projecció de pel·lícules CINEMA Indústria per a la creació de pel·lícules Art de representar imatges en moviment
 13. 13. El cinema, però, és una activitat lúdica i d’oci no essencial en la nostra vida
 14. 14. Com que el cinema és una indústria es mou pel rendiment econòmic. Així, per a poder vendre el producte es crearan modes i gèneres, com el western, el thriller o la comèdia
 15. 15. Això fa que és important que les pel·lícules agradin a una majoria de públic i queden gustos minoritaris que no són contemplats pels cineastes
 16. 16. FONAMENTS PERCEPTIUS
 17. 17. LA IL·LUSIÓ DEL MOVIMENT
 18. 18. L’ésser humà sempre, des que fa art, cerca el moviment com a forma de màxima iconicitat. Això reb el nom d’imaginari col·lectiu
 19. 19. Les imatges mentals que produeixen les novel·les i la literatura sempre es formen en moviment
 20. 20. Quan un artista gòtic pinta un retaule va a la recerca de l’esdevenir i el moviment
 21. 21. Les imatges són vistes en moviment per això la major iconicitat d’una representació és la imatge en moviment
 22. 22. EVOLUCIÓ TÈCNICA
 23. 23. Les primeres experiències de les imatges fixes fins a arribar a les imatges en moviment van ser d’animals en moviment
 24. 24. Aquesta experiència, enregistrada per Edward Muybridge van ser realitzades en fotos per E. J. Marey amb el seu fusell fotogràfic
 25. 25. El fenòmen del cinema és anomenat originàriament “fotografia en moviment”
 26. 26. Els primers experiments ajunten la fotografia fixa i el moviment i creaven una il·lusió de moviment. Eren el zootrop, el praxinoscopi, etc.
 27. 27. Finalment Thomas Edison inventà el Cinetoscopi, últim aparell anterior a la projecció de les pel·lícules en una pantalla
 28. 28. FISIOLOGIA DEL CINEMA: LA PERSISTÈNCIA RETINIANA
 29. 29. La il·lusió del moviment s’aconsegueix per un fenòmen lògic anomenat PERSISTÈNCIA RETINIANA
 30. 30. Quan percebem una imatge, aquesta queda a la nostra retina un petit moment
 31. 31. El cinema és una successió d’imatges fotogràfiques fixes que apareixen i desapareixen molt ràpid
 32. 32. El nostre cervell perceb aquesta imatge amb una cadència determinada (més de 12 per segon) i en un ordre, que es projecten i són retingudes un temps per la retina
 33. 33. El resultat és que podem veure totes les imatges com una sola en moviment
 34. 34. Aquest fenòmen es por comprovar si fem dibuixos seqüenciats en la cantonada d’un quadern i els passem depressa
 35. 35. SENSACIÓ DE REALITAT
 36. 36. El cinema hereda de la fotografia el sentiment de realitat però amb major iconicitat que aquesta
 37. 37. El cinema, igual que la fotografia, imita l’ull humà ja que capta la llum i perceb el to i el color. Per aquesta raó dona una sensació de realitat
 38. 38. LA REALITAT EN ELS ORIGENS DEL CINEMA
 39. 39. La primera sessió cinematogràfica va ser celebrada el 28 de setembre de 1895 al “Saló indien”, uns soterranis del “Grand Cafè de París”
 40. 40. La gent quedava bocabadada veient imatges molt senzilles
 41. 41. L’admiració del primer cinema venia donada per l’aproximació a la realitat que representava la captació del moviment
 42. 42. També perquè es reproduien persones de l’època en el seu àmbit habitual ja que l’atractiu inicial era captar la realitat d’una forma fidel
 43. 43. Més tard George Méliès va introduir manipulació i va iniciar el cinema de ficció
 44. 44. <ul><li>Entre les primeres pel·lícules d’ambient realista destaquem: </li></ul><ul><li>PARTIDA DE NAIPES </li></ul><ul><li>SORTIDA DELS OBRERS DE LA FÀBRICA </li></ul><ul><li>DESTRUCCIÓN DE LAS MALAS HIERBAS </li></ul><ul><li>ALMUERZO CAMPESTRE </li></ul>
 45. 45. CINEMA D’IMATGE REAL
 46. 46. El cinema sempre té com a origen la relació entre ell i la realitat
 47. 47. CINEMA I REALITAT <ul><li>Representació de la realitat </li></ul><ul><li>Sensació de realitat </li></ul><ul><li>Realisme </li></ul><ul><li>Surrealisme </li></ul><ul><li>Expressionisme </li></ul>
 48. 48. REPRESENTACIÓ DE LA REALITAT El cinema reprodueix escenes, figures i imatges de la realitat
 49. 49. SENSACIÓ DE REALITAT Les imatges fan sentir als espectadors que el que estan veient ha succeït, que està succeint o que podrà succeir realment
 50. 50. Tenint en compta la proximitat de les imatges a la realitat podem distingir: CINEMA D’IMATGE REAL i CINEMA D’ANIMACIÓ
 51. 51. A vegades el cinema d’imatge real expressa sentiments i idees amb llenguatges i estètiques diverses
 52. 52. REALISME: És la presentació més fidel i objectiva de la realitat
 53. 53. El cinema realista presenta un esdeveniment com si ho contemplessim des de fora sense participar-hi
 54. 54. Quan la realitat s’exposa molt detalladament s’anomena hiperrealisme
 55. 55. SURREALISME: Representa un món de somnis, del subconscient
 56. 56. També la imatge de la realitat que imaginem i que no està subjecta a lleis físiques o naturals
 57. 57. El surrealisme seria la base del cinema fantàstic
 58. 58. EXPRESSIONISME: Concedeix gran importància a l’expressió dels sentiments i les emocions
 59. 59. Les imatges expressionistes tenen un alt contingut simbòlic quan ens evoquen idees transcendentals
 60. 60. FONAMENTS TÈCNICS DEL CINEMA
 61. 61. LA CÀMERA CINEMATOGRÀFICA
 62. 62. Tècnicament el cinema està fonamentat en la captació d’imatges que seran fotografies seqüenciades i que posteriorment es passaran ràpidament
 63. 63. LA PEL·LÍCULA
 64. 64. És una cinta coberta d’una emulsió química sensible a la llum
 65. 65. COMPOSICIÓ DE LA PEL·LÍCULA: La pel·lícula era de cel·luloid inicialment. Actualment és de triacetat de cel·lulosa
 66. 66. FORMAT: El format fa referència al costat més ample de la pel·lícula. El més utilitzat és de 35 mm.
 67. 67. També hi ha formats més amateurs, com el de 8 mm. I el de 16 mm. I també altres més grans, com els de 70 mm. Anomenats “scope”
 68. 68. PROCESSOS DE LA PEL·LÍCULA REVELAT POSITIVAT
 69. 69. REVELAT: La pel·lícula revelada es transforma en negatiu
 70. 70. POSITIVAT: El negatiu es transforma en positiu i la pel·lícula pot ser ja projectada
 71. 71. LA CAPTACIÓ
 72. 72. La càmera enregistra el nombre d’imatges necessàries perquè l’ull percebi la sensació de moviment
 73. 73. Al començament, la cadència d’imatges era de 16 fotogrames per segon. La sensació era de moviment accelerat
 74. 74. Posteriorment es va arribar a 24 fotogrames per segon i el moviment es va aconseguir de manera més fluïda
 75. 75. L’OBJECTIU: L’òptica és la mateixa que a la càmera fotogràfica; és a dir, un joc intercanviable d’objectius amb diferents distàncies focals
 76. 76. Un diafragma per a jugar amb l’entrada de llum
 77. 77. EL CRON: És el mecanisme que capta el número suficient d’imatges per a aconseguir la sensació de moviment
 78. 78. El cron consta de l’obturador que permet que passi la llum a l’interior i un sistema d’arrossegament que fa que passi el fotograma següent
 79. 79. MOVIMENTS DE LA CÀMERA
 80. 80. Al principi la càmera estava fixa i eren els actors qui es movien davant d’ella
 81. 81. Però la càmera pot agafar diferents punts de vista per a captar la mateixa cosa
 82. 82. El conjunt de totes aquestes possibilitats és el que s’anomena realització
 83. 83. Normalment la càmera se sustenta sobre un trípode però pot moure’s per diferents mecanismes:
 84. 84. EL TRÀVELLING: Sistema de rails en línia recta o circular que fa desplaçar la càmera o gira en torn a un eix
 85. 85. GRUES: Són de diferents ordres i per a diferents moviments, com la “dolly” per a moviments verticals d’ascens, descens i girs
 86. 86. Més evolucionat és l’steadycam, arné que porta l’operador i que permet qualsevol tipus de moviment sense perdre estabilitat la imatge
 87. 87. GÈNERES CINEMATOGRÀFICS
 88. 88. Però també es poden utilitzar com a tràvellings automòbils o altres artefactes
 89. 89. Les obres es poden agrupar en categories perquè posseeixen característiques similars, tant en formes com en continguts
 90. 90. Les pel·lícules es classifiquen en gèneres segons la forma de crear les imatges, expressar pensaments o sentiments
 91. 91. Com que el cinema és una indústria va consolidar aquests gèneres segons la demanda del mercat
 92. 92. GÈNERES CINEMATOGRÀFICS Western Thriller Cinema policiac Cinema d’acció Cinema d’aventures Comèdia Drama Cinema musical Cinema històric Cinema documental Cinema bèl·lic Cinema de terror i fantàstic Cinema de ciència ficció Cinema d’autor Cinema d’animació
 93. 93. WESTERN: Pel·lícules de l’Oest amb diferents trames que comparteixen escenaris específics del desert, indis, colons, etc.
 94. 94. THRILLER: Es caracteritza per la intriga psicològica per a resoldre un enigma per part dels personatges
 95. 95. En el thriller el més important és com els protagonistes resolen els conflictes plantejats al començament
 96. 96. CINEMA POLICÍAC: També s’anomena cinema negre. A vegades es confon amb el thriller ja que pot plantejar conflictes psicològics
 97. 97. Però el cinema policíac sobretot planteja la lluita del bé (policies, detectius, agents secrets) contra el mal (criminals, mafiosos, delinqüents)
 98. 98. CINEMA D’ACCIÓ: Històries de diferents tipus explicades amb persecucions, lluites cos a cos, acrobàcies…
 99. 99. El cinema d’acció ha de ser espectacular i distret, amb escenes violentes i vertiginoses
 100. 100. CINEMA D’AVENTURES: Combina l’acció i l’expressió de sentiments amb la relació entre personatges
 101. 101. Explica històries en èpoques i llocs distants per a l’espectador. Presenta situacions, viatges o experiències difícils o imposibles de viure
 102. 102. COMÈDIA: La funció principal és fer riure, per això permet una gran varietat de temes
 103. 103. Hi ha comèdies romàntiques que creen situacions simpàtiques en relació a l’amor
 104. 104. Comèdies psicològiques en les quals es fa broma de les qüestions existencials o els conflictes emocionals, gairebé sempre en clau de crítica social
 105. 105. DRAMA: També admet gran varietat. Sol explicar històries serioses que reflecteixen situacions de conflictes personals
 106. 106. CINEMA MUSICAL: La importància fonamental són els números musicals, coreografies, balls, etc. Per a explicar històries o expressar sentiments
 107. 107. CINEMA HISTÒRIC: Explica històries autèntiques i utilitza entrevistes a protagonistes o persones relacionades amb els fets històrics que es tracten
 108. 108. CINEMA BÈL·LIC: Explica històries de batalles de tots els temps i llocs. Admeten imatges d’acció, comèdia, drama i thriller
 109. 109. Les situacions de guerra poden ser autèntiques o inventades
 110. 110. CINEMA DE TERROR I FANTÀSTIC: Busca provocar la por en l’espectador en totes les seves variants
 111. 111. Utilitza personatges específics com monstres, fantasmes, vampirs… i espais com cases fosques. Pot apropar-se al thriller
 112. 112. CINEMA DE CIÈNCIA FICCIÓ: El plantejament científic es produeix en èpoques futures o bé és més avançat que l’actual
 113. 113. El cinema de ciència ficció pot coincidir amb altres gèneres ja que pot fer riure, expressar sentiments, explicar aventures, resoldre enigmes psicològics…
 114. 114. CINEMA D’AUTOR: Engloba les pel·lícules difícils de classificar en altres gèneres o bé les que exposen les idees personals dels seus creadors
 115. 115. També pertanyen al cinema d’autor pel·lícules en què s’experimenta un nou llenguatge cinematogràfic
 116. 116. CINEMA D’ANIMACIÓ: Són pel·lícules realitzades amb personatges no reals, com dibuixos o animacions diverses
 117. 117. El contingut pot ser molt variat: còmic, dramàtic, històric, musical, de ciència ficció, etc.
 118. 118. ELEMENTS EXPRESSIUS: ESPAI I TEMPS
 119. 119. FRAGMENTACIÓ DE L’ESPAI: PLANIFICACIÓ I ANGULACIÓ
 120. 120. Igual que l’idioma escrit funciona a partir de fonemes o signes mínima, el llenguatge cinematogràfic parteix d’una unitat mínima: el pla o fotograma
 121. 121. Les seqüències o conjunts de plans són com les frases en el sistema oral o escrit
 122. 122. Les transicions serien la sintaxi, és a dir la forma de barrejar els plànols
 123. 123. L’espai no es podria presentar en la seva totalitat, per això cal fragmentar-lo. Això és l’enquadrament
 124. 124. Enquadrem tot el que volem seleccionar de la realitat i serà el que presentem a l’espectador
 125. 125. El conjunt dels elements que determinen l’espai són bàsicament tres: LA PLANIFICACIÓ, L’ANGULACIÓ I EL MOVIMENT DE CÀMERA
 126. 126. LA PLANIFICACIÓ
 127. 127. Planificar és triar el tipus d’espai que seleccionem de la realitat per a limitar la imatge
 128. 128. GRAN PLA GENERAL PANORÀMIC: És el pla que recull la totalitat d’un paisatge, decorat o escenari ample en el qual es desenvolupa l’acció
 129. 129. Tot i que en el GRAN PLA GENERAL PANORÀMICA poden sortir personatges, és l’espai que domina sobre els personatges
 130. 130. PLA GENERAL: La visió de l’escenari és àmplia i enquadra diversos personatges de cos sencer
 131. 131. PLA GENERAL O PLA ¾: Mostra una figura humana des dels genolls fins el cap i es dona més importància a la figura que als personatges. També és anomenat PLA AMERICÀ
 132. 132. PLA MITJÀ: El personatge apareix enquadrat des de la cintura fins al cap. El pla mitjà permet percebre moviments de braços i mans
 133. 133. PRIMER PLA: Mostra les espatlles i el cap d’una figura. Expressa proximitat al subjecte enquadrat
 134. 134. GRAN PRIMER PLA: Enquadra el rostre del personatge i els gestos d’ulls i boca. Setveix per a descriure les emocions i estats d’ànim. També expressa intimitat
 135. 135. PLA DETALL: Enquadra més objectes que persones, tot i que apropa l’atenció de l’espectador en un detall
 136. 136. L’ANGULACIÓ
 137. 137. L’angulació és la posició de la càmera respecte als objectes i figures que capta ANGULACIÓ PICAT CENITAL CONTRATICAT NADIR
 138. 138. PICAT: La càmera se situa en una posició superior a la de la figura des d’una situació superior a 45 º
 139. 139. El picat sol utilitzar-se per a assenyalar la inferioritat d’un personatge
 140. 140. ZENITAL: És un picat en vertical sobre la figura enregistrada; 360º respecte a l’eix
 141. 141. CONTRAPICAT: S’utilitza per a assenyalar la superioritat d’un personatge
 142. 142. NADIR: És un contrapicat extrem. La càmera està per sota de la figura en 180º respecte a l’eix
 143. 143. MOVIMENTS DE CÀMERA
 144. 144. La càmera pot realitzar moviments per a descriure millor objectes i personatges MOVIMENTS DE CÀMERA FIXA PANORÀMICA ESCOMBRADA TRÀVELLING ZOOM
 145. 145. FIXA: La càmera no realitza cap moviment i tot s’observa d’una manera estàtica
 146. 146. PANORÀMICA: Els moviments lents mostren una visió general La càmera gira sobre el seu eix de dreta a esquerra o en vertical
 147. 147. ESCOMBRADA: És un moviment molt ràpid amb una sensació fugaç. No permet percebre imatges clares i s’utilitza per a expressar canvis ràpids a espais o personatges
 148. 148. TRÀVELLING: La càmera es desplaça horitzontal o verticalment però no sobre el seu eix sinó sobre una plataforma
 149. 149. El tràvelling pot ser d’acompanyament, d’ascens, de descens, etc.
 150. 150. ZOOM: És un moviment òptic basat en el canvi d’angulació progressiva produida per un objectiu variable. En aquest moviment la càmera no es mou
 151. 151. LA COMPOSICIÓ
 152. 152. Composar és situar objectes i personatges sintre del quadre
 153. 153. L’ENQUADRAMENT: És la relecció i organització d’objectes, figures i personatges dins el CAMP que veurà l’espectador
 154. 154. EL CAMP: El camp és el resultat de l’enquadrament
 155. 155. LA PROFUNDITAT DE CAMP: És la quantitat de plans nítids dels objectes i personatges que apareixen en el camp
 156. 156. S’utilitza per a assenyalar la importància d’un element respecte dels altres. S’aconsegueix, com a la fotografia, graduant el diafragma
 157. 157. FORA DE CAMPO: És l’espai que hi ha fora del quadre. El fora de campo és marcat per la mirada dels actors ENQUADRAMENT FORA DE CAMPO
 158. 158. POSADA EN ESCENA: És la preparació de l’espai que hem d’enquadrar, com decorat, colors, il·luminació, maquillatge o assaigs
 159. 159. RECURSOS EXPRESSIUS DEL MUNTATGE
 160. 160. MUNTATGE: És el procés de selecció i ordenació del material enregistrat per a construir un relat cinematogràfic complet
 161. 161. El muntatge en la terminologia del video i la TV s’anomena edició
 162. 162. Tècnicament el muntatge consisteix en seleccionar els fragments útils per a donar continuïtat al relat
 163. 163. La continuïtat s’anomena RÀCORD que consisteix en fer comprensiu el relat audiovisual a l’espectador
 164. 164. El ràcord consisteix en la lògica del que passa i pot ser de diverses maneres RÀCORD De moviment De mirada D’enquadrament i salt d’eix De posada en escena
 165. 165. RÀCORD DE MOVIMENT: Els plans consecutius han de mantenir la direcció del moviment inicial de subjectes i objectes
 166. 166. RÀCORD DE MIRADA: El personatge que mira en una direcció ha de mantenir aquesta direcció en plans consecutius
 167. 167. RÀCORD D’ENQUADRAMENT I SALT D’EIX: Les figures i objectes que intervenen en una acció han d’ocupar el mateix lloc en els enquadraments següents
 168. 168. El salt d’eix és el canvi de col·locació de la càmera que s’ha de fer respectant també les posicions inicials d’objectes i figures
 169. 169. RÀCORD DE POSADA EN ESCENA: Els objectes, vestuari, maquillatge, actors… han de ser els mateixos en els plans que composen una escena
 170. 170. MUNTATGE, ORGANITZACIÓ DEL RELAT
 171. 171. El muntatge és la unió dels plans que resulten de les preses correctes obtingudes al rodatge
 172. 172. Per fer un correcte muntatge cal visualitzar tot el material i seleccionar, segons un guió, les imatges tenint en compta tres aspectes: SELECCIÓ, ORDRE I DURACIÓ
 173. 173. ORGANITZACIÓ DEL MUNTATGE NARRATIU DESCRIPTIU EXPRESSIU SIMBÒLIC
 174. 174. NARRATIU: Presenta l’evolució temporal dels fets. Ex. L’edat del gel Explica les peripècies d’un tigre i un peresós que busquen els pares d’un bebé esquimal
 175. 175. DESCRIPTIU: Afavoreix la contemplació de formes per a descriure l’aspecte de les coses. Ex. Nòmades del vent es descriu la vida de les aus a la terra
 176. 176. EXPRESSIU: Destaquem els elements expressius. Ex. En Los lunes al sol destaca l’expressió de l’amistat, soledat i dignitat a partir de la situació que provoca l’atur
 177. 177. SIMBÒLIC: Es creen significats simbòlics i ideològics perquè l’espectador els assocïi amb els valors i conceptes abstractes.
 178. 178. Ex. A la pel·lícula En construcció es filma la realitat quotidiana d’un edifici en obres per a parlar de valors com l’amistat, l’amor, la intolerància, la desigualtat …
 179. 179. LITERATURA I GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
 180. 180. La literatura explica una història mitjançant paraules
 181. 181. El cinema explica la història mitjançant imatges i paraules per això en el cinema s’uneixen la literatura (guió) i la imatge
 182. 182. ELEMENTS NARRATIUS
 183. 183. ELEMENTS NARRATIUS PERSONATGES ACCIÓ ESPAI TEMPS NARRADOR DIÀLEG
 184. 184. PERSONATGES: El guió ha de definir a ls qui realitzen l’acció del relat. Ex. Podríem definir a Harry Potter com un nen orfe amb ulleres, caràcter bondadós que viu aventures i a qui apassiona la màgia
 185. 185. ACCIÓ: Els personatges busquen aconseguir uns objectius i per això existeis l’acció, sense la qual no hi ha història
 186. 186. En la pel·lícula La pedra filosofal Harry Potter desitja aprovar el primer curs de l’escala màgica de Hogwarts però haurà de superar durant l’aprenentatge els obstacles malignes dels enemics
 187. 187. Espai: Són els llocs on es desenvolupen les accions del filmEl cinema
 188. 188. TEMPS: L’acció es pot desenvolupar en el passat, en el present o en el futur. També hi poden haver salts en el temps: cap el passat o flashback o cap el futur o flashfoward
 189. 189. També cal saber que hi ha detalls que se sobreentenen. Això s’anomena el·lipsi
 190. 190. NARRADOR: S’expressa en veu en off i descriu espais, caracteritza personatges i expressa opinions. Pot ser algun personatge
 191. 191. DIÀLEGS: Una pel·lícula no és com una novel·la, així les escenes d’acció expliquen moltes narracions però també utilitza el recurs del diàleg
 192. 192. PASSOS PER ESCRIURE UN GUIÓ
 193. 193. El guió s’ha de confeccionar seguint els següents passos: ETAPES DEL GUIÓ IDEA STORY LINE SINOPSI ESTRUCTURA TRACTAMENT ESCRIPTURA DEFINITIVA
 194. 194. LA IDEA: És el missatge, el tema o la idea que volem transmetre
 195. 195. STORY LINE: És la síntesi molt curta de la història
 196. 196. SINOPSI: Més extensa que la story line. Es presenten els personatges caracteritzats i es resumeixen les accions més importants de la història
 197. 197. L’ESTRUCTURA: És la fragmentació del relat en escenes i seqüències. S’han de posar en ordre i explicar com seran les transicions
 198. 198. EL TRACTAMENT: A partir de l’estructura es desenvolupen les accions i les escenes; es profunditza en els personatges i es narra l’acció com si fos un conte
 199. 199. L’ESCRIPTURA DEFINITIVA: Text escrit amb la narració completada, ordenada. S’anomena també guió literari i inclou també la descripció dels escenaris
 200. 200. EL GUIÓ TÈCNIC
 201. 201. A partir del guió literari es produeix el guió tècnic que recull pla per pla totes les operacions (il·luminació, enquadrament, profunditat de camp, decoració, durada del pla, sons…)
 202. 202. També el guió tècnic especificarà els mitjans tècnics (càmeres, objectius, grues, focus, decorats…)
 203. 203. Finalment cal especificar les condicions del rodatge (de nit, durant el dia, amb ambient assolellat, plujós, al plató, en exteriors…)
 204. 204. El guió tècnic haurà d’ordenar-se per escenes o seqüències mecàniques per a poder-se organitzar el rodatge i facilitar el trasllat del material i els recursos humans
 205. 205. El rodatge no es realitzarà en l’ordre de la història sinó per les necessitats de platós, espais, etc.
 206. 206. GUIÓ IL·LUSTRAT
 207. 207. A vegades és difícil expressar una idea en paraules i la millor manera és dibuixar-la pla per pla
 208. 208. El guió il·lustrat ajuda als tècnics que hi intervenen per a aconseguir una bona il·luminació, atrezzo, decorats, maquillatge, etc.
 209. 209. El guió il·lustrat mostra en vinyetes els elements de la composició, l’enquadrament, l’angulació, la disposició de les figures, objectes i personatges, etc.
 210. 210. L’ANIMACIÓ: GÈNERES I TÈCNIQUES BÀSIQUES
 211. 211. QUÈ ÉS L’ANIMACIÓ?
 212. 212. Animar una cosa significa otorgar-li moviment. Per això animació és l’acció i el resultat de moure objectes i figures
 213. 213. L’animació en el cinema són totes les tècniques capaces de donar moviment a coses inanimades com dibuixos, ninots de paper, dibuixos fets per ordinador, maquetes, figures fetes de plastilina, etc.
 214. 214. EL CINEMA D’ANIMACIÓ ENVERS EL CINEMA D’IMATGE REAL
 215. 215. El cinema d’animació comparteix amb el d’imatge real molts dels seus elements, enquadraments, planificació, angulació, etc.
 216. 216. DIFERÈNCIES AMB EL CINEMA D’IMATGE REAL <ul><li>Manca de sensació de realitat </li></ul><ul><li>Més possibilitats de crear imatges fantàstiques </li></ul><ul><li>Té aplicacions en expressió artística, didàctica, humor o publicitat </li></ul>
 217. 217. ORÍGENS DEL CINEMA ANIMAT
 218. 218. El fenaquitoscopi deixava veure per les seves escletxes dibuixos que donaven sensació de moviment
 219. 219. El praxinoscopi aconsegueix projectar en una pantalla dibuixos i altres imatges fixes que sembla que es moguin
 220. 220. El 1888 es projectà una cinta de cel·luloide on es superposen els personatges al decorat
 221. 221. La cinta ja estava perforada lateralment per el seu arrossegament
 222. 222. EVOLUCIÓ DEL CINEMA D’ANIMACIÓ
 223. 223. ELS PIONERS
 224. 224. Emile Reynaud va dibuixar damunt la mateixa pel·lícula
 225. 225. Però els pioners dibuixen les animacions sobre paper una per una. Aquest procés s’anomena imatge per imatge
 226. 226. Tres pioners del començament del segle XX són l’espanyol Segundo Chomón , el francès Emile Cohl i l’americà James Stuart Blackton
 227. 227. Les seves pel·lícules encara no tenen una preocupació per l’estètica i les imatges són simples
 228. 228. Les pel·lícules són fruit de milers i milers de dibuixos per poder explicar una història i no disposen de grans recursos
 229. 229. ELS INICIS DEL DIBUIX ANIMAT ALS ESTATS UNITS I A EUROPA
 230. 230. Als Estats Units es creà el cinema d’animació a partir de les tires còmiques que publiquen els diaris
 231. 231. La fama que proporciona aquest cinema inicial fa que es puguin financiar noves animacions
 232. 232. A Europa als anys 20 un grup d’avantguarda comença a utilitzar l’animació com a vehicle d’expressió de les seves inquietuds ideològiques i poètiques
 233. 233. Les seves pel·lícules només arriben a un públic minoritari però perfeccionen el cinema d’animació
 234. 234. EXPANSIÓ DEL CINEMA D’ANIMACIÓ
 235. 235. Als anys 30 el cinema d’imatge real ja és sonor i el cinema de dibuixos animats queda com un aperitiu abans de les pel·lícules d’actors i escenaris reals
 236. 236. Però el 1930 Walt Disney creà un veritable art nou capaç de competir amb el cimena d’imatge real
 237. 237. Es crea una indústria amb animadors i dibuixants que proporcionen un gran èxit i bons beneficis
 238. 238. Apareix Micky Mouse, l’ànec Donald i el gos Pluto
 239. 239. Finalment el 1938 es creà el primer llargmetratge de la història: La Blancaneus
 240. 240. Entre 1930 i 1950 Disney aixecà el seu imperi cinematogràfic
 241. 241. APORTACIONS DE DISNEY AL CINEMA D’ANIMACIÓ <ul><li>Formes dels dibuixos més naturals </li></ul><ul><li>S’aprofita les possibilitats estètiques del color </li></ul><ul><li>Es desenvolupa el so i la música com a recursos per a crear emocions en l’espectador </li></ul>
 242. 242. Hollywood se n’adona del filó de les animacions i autors com Tex Avery es desmarca de la innocència de Disney i introdueix humor absurd o corrossiu i violència
 243. 243. Porky o Bugs Bunny són creacions de Tex Avery
 244. 244. Es creen personatges ja històrics com l’àneg Daffy (el pato Lucas), Tom i Jerry, el Coyote i el Correcaminos…
 245. 245. L’ANIMACIÓ FORA DELS ESTATS UNITS
 246. 246. Després de la Segona Guerra Mundial als païssos del sud d’Europa on l’estat financiava la producció, com Rússia, Polònia, Txecoslovàquia Iugoeslàvia, etc. Apareix una animació amb contingut ideològic
 247. 247. Aquests artistes i dibuixants van influir en Europa així, a Bèlgica i França va començar una producció de pel·lícules a escala industrial amb adaptació de còmics famosos, com Tintin o Astèrix i Obèlix
 248. 248. Lucky Luke o els Barrufets
 249. 249. A Itàlia es va començar a utilitzar amb finalitats publicitària i així es va introduir en el món dels adults, com a la pel·lícula La rebel·lió dels animals (1954) de George Orwell
 250. 250. També a Àsia o Japó es desenvolupa un cinema d’entreteniment massiu amb representació de les llegendes nacionals
 251. 251. L’animació japonesa va evolucionar amb el món del còmic en direcció al manga
 252. 252. A la Xina les pel·lícules destaquen pel seu aspecte artístic amb dibuixos de la tradició xinesa
 253. 253. LA TELEVISIÓ I L’ORDINADOR
 254. 254. La televisió i l’ordenador marquen dues etapes claus en l’evolució del cinema d’animació
 255. 255. TELEVISIÓ
 256. 256. La televisió a partir dels anys 50 necessita omplir la programació amb tot tipus de continguts
 257. 257. Els dibuixos animats es converteixen en programes de gran popularitat
 258. 258. Sèries com L’ós Yogui, Els Picapiedra, La Pantera Rosa o Popeye
 259. 259. Mazinger-Z, Comando G, Heidi o Marco
 260. 260. Aquest fenòmen segueix vigent a l’actualitat amb títols com Los Simpson, South Park o Pokemon
 261. 261. EL ORDENADOR
 262. 262. Els ordenadors faciliten amb els seus avenços la nova tecnologia per a la creació d’animacions
 263. 263. L’animació redueix el cost de producció i introdueix noves formes d’expressió; a més de donar més qualitat a la imatge
 264. 264. Els moviments de l’animació són agafats directament de la realitat, donant-hi una sensació de molta autenticitat
 265. 265. Destaquen pel·lícules com Star Wars
 266. 266. Shrek
 267. 267. Monstruos SA
 268. 268. Hormigaz
 269. 269. Toy Story
 270. 270. TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ
 271. 271. TÈCNIQUES D’ANIMACIÓ <ul><li>Animació amb dibuixos </li></ul><ul><li>Animació amb ninots </li></ul><ul><li>Animació per ordinador </li></ul><ul><li>Altres tècniques </li></ul>
 272. 272. ANIMACIÓ AMB DIBUIXOS
 273. 273. És la tècnica més utilitzada perquè el dibuix permet des de traços senzills fins a creacions més complexes
 274. 274. Per a valorar els dibuixos animats cal tenir presents els següents conceptes: PRINCIPIS DE L’ANIMACIÓ <ul><li>CAMP D’IMATGE </li></ul><ul><li>MOVIMENT </li></ul><ul><li>FONS </li></ul><ul><li>LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC </li></ul>
 275. 275. CAMP D’IMATGE: El dibuix s’ha de realitzar dins d’un quadre que tingui les mateixes proporcions que el quadre de la pel·lícula en què es filma
 276. 276. MOVIMENT: S’han de crear molts dibuixos amb les mateixes proporcions i anar variant allò que es mogui
 277. 277. FONS: És l’escenari on es desenvolupa la història. Es dibuixa un sol cop i l’animació es munta al damunt
 278. 278. LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC: L’animació es crea seguint totes les regles del llenguatge cinematogràfic: continuïtat, enquadrament, profunditat de camp, etc.
 279. 279. ANIMACIÓ AMB NINOTS
 280. 280. Per una pel·lícula amb ninots se segueixen els mateixos principis que pels dibuixos animats: camp de la imatge, moviment i llenguatge cinematogràfic
 281. 281. DIFERÈNCIES DEL TREBALL AMB NINOTS <ul><li>FILMACIÓ </li></ul><ul><li>ELABORACIÓ </li></ul><ul><li>LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC </li></ul>
 282. 282. FILMACIÓ: Les imatges es filmen una per una però no en una superfície plana sinó en un espai preparat amb el seu decorat, il·luminació, etc.
 283. 283. ELABORACIÓ: Els ninots són difícils de transformar per a crear moviment però el mateix model pot servir per a tot el film
 284. 284. LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC: La composició de les imatges es crea idèntica a la del cinema d’imatge real
 285. 285. La continuïtat, els tipus d’angles, la posada en escena o l’enquadrament no es creen abans de la filmació sinó que es fan amb l’ús de la càmera i els instruments en el moment del rodatge
 286. 286. ANIMACIÓ PER ORDINADOR
 287. 287. Els principis de l’animació que es refereixen al camp, al moviment, al fons i al llenguatge cinematogràfic són idèntics per a l’animació per ordinador
 288. 288. Les imatges en 2D han d’ajustar-se als principis de l’animació per dibuixos
 289. 289. Les imatges en 3D han d’ajustar-se a les normes de l’animació per ninots
 290. 290. L’ordinador aporta la rapidesa en el treball d’animació
 291. 291. ANIMACIÓ PER ORDINADOR <ul><li>ELABORACIÓ </li></ul><ul><li>LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC </li></ul><ul><li>FILMACIÓ </li></ul>
 292. 292. ELABORACIÓ: L’elaboració, tant d’imatges en 2D com la de 3D necessita un programa específic
 293. 293. Sobretot els programes faciliten l’elaboració de les ombres dels ninots, la coloració, etc.
 294. 294. LLENGUATGE CINEMATOGRÀFIC: Segueix les mateixes regles de l’animació cinematogràfica i s’hauran d’integrar al treball informàtic
 295. 295. FILMACIÓ: En aquest tipus d’animació no intervé la càmera ja que una gravadora s’encarrega d’impressionar les imatges que seran magatzemades a l’ordinador o en altres suports (cinta de video, DVD, CD-ROM)
 296. 296. ALTRES TÈCNIQUES
 297. 297. La tècnica d’imatge per imatge permet crear animacions d’imatges fixes elaborades amb tot tipus de tècniques i materials
 298. 298. Totes aquestes tècniques han de seguir els principis relatius al camp, moviment, fons i llenguatge cinematogràfic
 299. 299. DIBUIX SOBRE PEL·LÍCULA: Les imatges van sobreposades damunt escenes de cinema real
 300. 300. ANIMACIÓ AMB RETALLABLES: Realitzada amb troços de paper, cartolina, etc.
 301. 301. ANIMACIÓ AMB ALTRES MATERIALS: En comptes de ninots o plastilina es pot utilitzar filferro, llauna, draps, cordill, etc.
 302. 302. EL SO AL CINEMA D’ANIMACIÓ
 303. 303. El so afegeix sensacions i augmenta els efectes de la narració. Treu el màxim d’expressivitat al material visual
 304. 304. LA SINCRONITZACIÓ
 305. 305. L’enregistrament del so és anterior a la creació de les imatges perquè aquestes s’ajustin perfectament a la música, als efectes especials i a les veus
 306. 306. El so enregistrat es cronometra en una pantalla que indica el número d’imatges necassàries per a aconseguir la sincronització
 307. 307. VEUS
 308. 308. Per sincronitzar les veus amb el moviment de la boca s’ha de tenir en compte que cada so del llenguatge humà ha de correspondre amb una imatge dels llavis, la llengua i les dents
 309. 309. MÚSICA
 310. 310. És un recurs expressiu amb les finalitats següents <ul><li>EXPRESSIÓ DEL MOVIMENT </li></ul><ul><li>EFECTES SONORS </li></ul><ul><li>EXPRESSIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS </li></ul>FINALITAT DE LA MÚSICA
 311. 311. EXPRESSIÓ DE MOVIMENT: La música acompanya de forma sincronitzada les accions dels personatges i reforça la sensació de moviment
 312. 312. Una música ràpida referma l’acció i una música lenta otorga tranquilitat al moviment
 313. 313. EFECTES SONORS: Els animadors utilitzen instruments musicals per crear efectes sonors, per exemple una gota d’aigua es pot aconseguir amb un toc del triangle
 314. 314. EXPRESSIÓ D’EMOCIONS I SENTIMENTS: També s’utilitza la música per a reforçar gestos, emocions o sentiments. Ex. Una música de flauta pot acompanyar una imatge d’enamorament
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×