αρχαια ασκηση για μετοχεσ

931 views
860 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αρχαια ασκηση για μετοχεσ

  1. 1. Α. Να αναγνωρίςετε ςτισ παρακάτω προτάςεισ τισ επικετικζσ μετοχζσ καινα διευκρινίςετε το ςυντακτικό τουσ ρόλο.1. Αι πόλεισ αι δθμοκρατοφμεναι τοισ νόμοισ τοισ κειμζνοισ διοικουνται.2. Νόμουσ γεγραμμζνουσ Λυκοφργοσ ουκ ζκθκεν.3. Οι ςτρατιωται είχον τασ αςπίδασ εκκεκαλυμμζνασ.4. Ο διϊκων των δικαςτων δικαιοςφνθν ιτει.5. Ο δθμοσ τουσ λζγοντασ αςμζνωσ ικουςεν.Β. Να αναγνωρίςετε τισ κατθγορθματικζσ μετοχζσ , τα ριματα εξάρτθςθσκαι να μεταφράςετε τισ προτάςεισ.1. Ουτοι ικουον τθν χϊραν δθουμζνθν.(δθόομαι-οφμαι=λεθλατοφμαι).2. Ουτοσ επιβουλεφων θμιν φαίνεται.3. Τιςςαφζρνθσ ζτυχεν εν Σάρδεςιν ϊν.4. Οι Ζλλθνεσ ζμακον Κυρον τεκνθκότα (κνιςκω=πεκαίνω).5. Επζδειξα τουτον ψευδόμενον.Γ. Να αναγνωρίςετε τισ επιρρθματικζσ μετοχζσ, το είδοσ τουσ και τοςυντακτικό τουσ ρόλο (ςυνθμμζνεσ ι απόλυτεσ).1. Αφικόμενοσ εισ Δελφοφσ ζκυςε τω κεω.2. Οι Ακθναίοι εισ Ιωνίαν φςτερον ωσ ουχ ικανθσ οφςθσ τθσ Αττικθσαποικίαν εξζπεμφαν.3. Οι Ζλλθνεσ παρεςκευάηοντο ωσ δεξόμενοι αυτόν.4. Δίκαια δράςασ ςυμμάχουσ ζξεισ κεοφσ.5. Αγθςίλαοσ αποπλει οίκαδε καίπερ μζςου χειμϊνοσ όντοσ.Δ. Να ανγνωρίςετε και να αιτιολογιςετε τισ μετοχζσ ςτισ παρακάτωπροτάςεισ.1. Ακθναιοι ετίμων τουσ νενικθκότασ εν Ολυμπία ακλθτάσ.2. Η ψυχι άρχεται απολείπουςα το ςωμα.3. Ουδενόσ κωλφοντοσ (κωλφω=εμποδίηω) οι ςτρατιωται τον ποταμόν ουκδιθλκον.4. Ουκ επίςταςκε (επίςταμαι=γνωρίηω, κατανοϊ) κνθτοί όντεσ;5. Ήκεν θ Μανδάνθ προσ τον πατζρα τον υιόν ζχουςα.

×