Unit7.ppt (read only)

885 views
690 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit7.ppt (read only)

 1. 1. การประยุกตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริการพยาบาล และบริหารการพยาบาล  อ.สิรินยา พวงจำปา 
 2. 2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม •  อธิบายการประยุกตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการพยาบาล และบริหารการพยาบาลได •  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการพยาบาลและบริหารการพยาบาลได •  วิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการพยาบาลและบริหารการ พยาบาลได  
 3. 3. •  การบริการพยาบาล...กิจกรรมการชวยเหลือผูปวยเพื่อใหอยูในสภาวะที่จะ ตอสูกับโรคไดทั้งรางกายและจิตใจ •  การบริหาร...การทำใหงานตางๆหรือกิจการใดๆของหนวยงานหรือองคการที่ กำหนดขึ้น ประสบความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ บรรลุวัตถุประสงคตามที่คาดหวัง โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริหารที่ ประหยัดรวมไปกับความรวมมือรวมใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 4. 4. การประยุกตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการบริการพยาบาล •  เปนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ พยาบาลในคลินิค •  เปนระบบที่เปนประโยชนในการรักษาดูแลผูปวย 
 5. 5. การประยุกตใชในคลินิค •  Assessment •  Planning •  Implementation •  Evaluation 
 6. 6. Assessment •  การประเมิน เฝาระวัง สังเกตอาการ และบันทึกขอมูลผูปวย  ¢ Patient Monitoring ! !  ¢ Assessment Data from Other Department  ¢ Nursing-Generated Assessment Data 
 7. 7. Patient Monitoring  การเฝาระวังอาการผูปวยอยางตอเนื่อง •  เริ่มตนจากการใช monitor electrocardiograms •  ปจจุบันใชกันแพรหลายใน ICU, ER, CCU, neonatal ICU เพื่อ hemodynamic and vital signs monitoring •  นำขอมูลที่ไดบันทึกและใชในการสนับสนุน การตัดสินใจ 
 8. 8. Hemodynamic monitoring in ICU 
 9. 9. Assessment Data from Other Department  การเรียกใชขอมูลผูปวยจากแผนกอื่น •  Uses in special diagnosis  –  LABs เห็นผลLabs ไดอยางรวดเร็ว  –  Radiography (PACS) เห็นภาพไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว •  Support  –  Pharmacy การไดรับขอมูลยาจากหนวยเภสัช  –  dietary •  Special treatment  –  Radiation therapy  –  dialysis  
 10. 10. Nursing-Generated Assessment Data  การบันทึกขอมูลที่พยาบาลประเมินได •  Source data capture  – พยาบาลสามารถบันทึกขอมูลที่ประเมินไดจากผูปวย โดยตรงไดจากทุกที่ (Point of Care)  
 11. 11. Clinical Documentation to support the process of physical assessment finding •  การบันทึกขอมูลผูปวยที่ไดจากการประเมินถือเปนสิ่งสำคัญ  •  ลักษณะการบันทึกเอกสารโดยใชคอมพิวเตอรมี 2 หลักการคือ  – Computerized library → nurse chooses the phrase or combination of phrase that best describes the patient conditions.  – Branching questionnaire → answer “yes or no” , free form narrative text input 
 12. 12. Planning •  การวางแผนการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล มีการบันทึกทางการ พยาบาลและผลลัพธทางการพยาบาล  ¢ Automated Care Planning  ¢ Decision Support Systems 
 13. 13. Automated Care Planning •  Care map  แผนการจัดการดูแลผูปวย  •  Clinical pathway •  CPG (Clinical Practice Guidelines) แนวปฏิบัติในการดูแลผูปวย •  Discharge Planning แผนการจำหนายผูปวย 
 14. 14. ประโยชนของการวางแผนการพยาบาลอัตโนมัต  ิ•  ประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับการเขียนบรรยาย •  สามารถดูแลผูปวยไดมากขึ้น •  ความผิดพลาดการละเลยผูปวยลดลง •  มีความคงที่ของการใหการพยาบาลผูปวยในแตละเวร หรือแตละวัน •  ชวยในการตัดสินการมอบหมายงานแกพยาบาล 
 15. 15. Decision Support Systems •  ชวยเตือนความจำและตือนเมื่อมีความเสี่ยงตออันตราย •  ณ จุดที่ใหการดูแล (Point of care )สามารถเขาถึงความรูเกี่ยวกับแนวทางการ ใหการดูแลผูปวยในเรื่องการใหยา การปฏิบัติการพยาบาล นโยบาย •  ชวยวิเคราะหขอมูลของผูปวยและนำเสนอขอวินิจฉัยทางการพยาบาลใหเลือก พยาบาลจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธขอวินิจฉัยทางการพยาบาลนั้นก็ได 
 16. 16. Implementation •  ตามกระบวนการพยาบาลในขั้นตอนการใหการพยาบาลแกผูปวย มีการใช คอมพิวเตอรชวยไมมาก  •  ยกตัวอยางไดแก   •  โปรแกรมการใหยาแกผูปวยในICU  •  การใชโปรแกรมคำนวนปริมาณยาที่ใหทางหลอดเลือดดำโดยวิเคราะหจากขอมูลของผู ปวย เชน น้ำหนัก อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต  •  การใช barcode scanning เพื่อ การใหยาอยางถูกตอง 6 R   ! ! 
 17. 17. Evaluation •  เปนการใชคอมพิวเตอรเพื่อการประเมินผลการพยาบาลในทันที (real-time auditing)  o อาจใชการประเมินโดยใชโปรแกรมการบันทึก NOC ,ICNP •  และเปนตัวชี้วัดในการจัดการคุณภาพของการใหการพยาบาล โดยการวัดจาก Outcome ของการใหการพยาบาล (ดูเพิ่มเติมในการประยุกตใชในการบริหาร) 
 18. 18. การประยุกตใชในชุมชน •  Telehealth   – Face to face consultation. Videoconferencing ,interactive television(IATV), e-mail, image transfer  
 19. 19. การประยุกตใชในชุมชน •  Community Health Information Network System  – ระบบที่มีการควบคุม การสงขอมูลเกี่ยวกับการเกิดโรค การ ระบาดของโรคตางๆ ดำเนินการโดยองคกรของรัฐเพื่อจัดการ ระดับนโยบาย •  Home High-Tech Monitoring  – Cardiac monitoring, hemodyalysis system 
 20. 20. การประยุกตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการบริหารพยาบาล •  การบริหารคือการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดำเนินงานใหบรรลุผลสำเร็จตาม เปาหมาย •  การบริหารงานที่ใช information system มาใชแบงไดเปน 2 ประเภท  – ผูบริหารการพยาบาลใชขอมูลเพื่อตัดสินใจ (Management Information System: MIS)  – ผูบริหารมีการสื่อสารในสิ่งที่ตัดสินใจ (Nursing Office Automation System) 
 21. 21. Management Information System: MIS •  เปนการใชคอมพิวเตอรเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศที่ถูกตองในรูปแบบตาง ๆ สำหรับชวยผูบริหารตัดสินใจในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว •  พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม •  การใชสารสนเทศเพื่อการบริหารเพื่อชวยภารกิจในการดูแลผูปวยสำเร็จลุลวง ไปดวยดี 
 22. 22. •  A method of collecting, storing, retrieving, and processing information that is used or desired by one or more managers in the performance of their duties. 
 23. 23. SubsystemInventory Payroll Corporate Ect. planning processing Information Output Data input Database Report Managerial actions Unstructured and manager informal information
 24. 24. Management Information System: MIS •  Quality Management •  Ongoing reporting  •  Human resources •  Fiscal resources •  Physical resource 
 25. 25. QUALITY MANAGEMENT •  ใหขอมูลยอนกลับแกพยาบาล เพื่อใหทราบลักษณะการปฏิบัติงานที่ทำอยูวาได มาตรฐานหรือไม โดยดูไดจากขอมูลเชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน Nurser’s notes ความพึงพอใจของผูปวย มีการตรวจสอบประเมินการทำงานอยางสม่ำเสมอ •  ทำใหเกิดโอกาสในปรับปรุงการบริการดูแลผูปวยใหดียิ่งขึ้น •  เปนกระบวนการที่ทำใหองคกรเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ 
 26. 26. QUALITY MANAGEMENT •  มีการประกันคุณภาพ และผลของการใหบริการ •  มีการจัดการกระบวนการดูแลผูปวย -มีแนวทางสำหรับการดูแลผูปวยเปนระบบ การจัดการรายกรณี •  มีแนวปฏิบัติทางคลินิคโดยอัตโนมัติ  •  ทบทวนตัวชี้วัดผลลัพธโดยใชโปรแกรมชวยตัดสินใจ 
 27. 27. การจัดการคุณภาพ •  การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง CQI •  แนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร •  แนวคิดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 •  แนวคิดการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 
 28. 28. การสรางรายงาน 
 29. 29. Human Resources Management •  Management of people on a nursing unit  –  Skill and education  –  Job classification and salary level  –  Dates for performance reviews  –  Dates for certification  –  Dates for annual inservice education  –  Annual vacation  –  Statutory holiday schedules, sick timerecord. 
 30. 30. Human Resources Management • Staffing systems-Automated staff scheduling, online bidding for unfilled shifts • Record of workload and interventions • Staff development  • Quality of life of staff 
 31. 31. Fiscal Resources •  Management of financial and statistic data  – Cost analysis   – Payroll, supplies/materiel. and service  – Finding trends for operating budget purposes 
 32. 32. Physical Resources •  Care and maintenance of the physical facilities •  Responsibility for equipment and furniture on their unit •  มีระบบตรวจตราอุปกรณ เครื่องใชใน unit ปองกันอันตรายที่จะเกิดกับบุคลากร 
 33. 33. OFFICE AUTOMATION •  Electronic mail for improved communication •  Electronic office system 
 34. 34. บทบาทพยาบาลในการนำสารสนเทศ  ทางการพยาบาลไปใช •  มีความรูและสามารถใชระบบสารสนเทศ •  มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจที่จะเลือก •  ระบบสารสนเทศสำหรับนำมาใชในโรงพยาบาล •  ใหความรวมมือในการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการนำระบบสารสนเทศมาใช •  ตรวจสอบและติดตามความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ ในการนำไปใชใกลชิดเพื่อการ ปรับปรุงแกไข 
 35. 35. บทบาทพยาบาลในการนำสารสนเทศ  ทางการพยาบาลไปใช •  จัด/เขารับการอบรมอยางจริงจังใหแกพยาบาลผูใชเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศในการนำไปใช •  มีทัศนคติทางบวกกับการใชระบบงานสารสนเทศ •  พัฒนาความสามารถในการใชระบบงานสารสนเทศ •  ใหคำปรึกษาและใหความชวยเหลือแกผูที่ตองการพัฒนาความรูเกี่ยวกับสารสนเทศ •  ทำ/รวมทำวิจัยเกี่ยวกับการใชสารสนเทศของพยาบาล 
 36. 36. กิจกรรมกลุม •  คะแนน 2 % •  วิเคราะหสถานการณการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในหัวขอตอไปนี้ แลว นำเสนอ  – เปนการนำไปใชในการบริการพยาบาลหรือการบริหารการพยาบาล? (อธิบาย อยางละเอียด)  – วิเคราะหขอดี ขอเสียของการใชเทคโนโลยีนี้  – ขอเสนอแนะในการนำไปใชจริง 

×