ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล     และการพยาบาล           อ.สิรินยา พวงจำปา                Nurs...
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม •  บอกความหมายและความสำคัญของ Electronic Health  Record •  อธิบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแ...
Electronic health record •  คือการจัดเก็บประวัติสุขภาพในรูปแบบ  อิเล็กทรอนิกส  •  จุดประสงคหลักคือพัฒนาคุณภาพและลดตนทุ...
ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  •  electronic health record system  •  บันทึกขอมูลประวัติการรับบริการของผูปวยไวในรูป  แ...
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล     (HIS : Hospital Information System)               ในการบริหารจัดก...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบการประมวลฐานข้อมูลโปรแกรม เวชระเบียน  โปรแกรม สั่งยา                ฐานข้อมูล           DBMS...
การเลือก DBMS ที่เหมาะสม •  ความเขากันไดกับ hard ware ที่มีอยู •  ความเร็วในการประมวลผล •  จำนวนผูใชเครื่องคอมพิวเตอร...
การเลือก DBMS ที่เหมาะสม •  การใชงานโปรแกรมประยุกต •  การใชงานโปรแกรมชวยสรางรายงาน •  ระบบรักษาความปลอดภัยของ DBMS แต...
DMS •  ทำงานอยูบนระบบเครือขาย (Local Area Network :  LAN) เดียวกัน คุณสมบัติของอุปกรณ (Hard Ware) ระบบ  ปฏิบัติการที่...
ระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลสามารถจำแนกไดเปน 2 กลุมงานใหญๆ คือ   กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล     กลุมงานบริหารแล...
Nursing Informatics 2011 
กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล •  ประกอบดวยระบบงานสารสนเทศ 21 ระบบ 1. ระบบเวชระเบียนและสถิติ Registry 2. ระบบงานผูปวย...
กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล 8.   ระบบงานวิสัญญี anesthesia 9.   ระบบงานหองคลอด LR 10.   ระบบงานทันตกรรม Dental ...
กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล 15.   ระบบงานโภชนาการ  16.   ระบบงานหนวยจายกลาง  17.   ระบบงานธนาคารโลหิต  18.  ...
กลุมงานบริหารและวิชาการ •  ประกอบดวยระบบงานสารสนเทศ 10 ระบบ 1. ระบบงานธุรการ  2. ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ  3. ระบบงานบัญชีแ...
กลุมงานบริหารและวิชาการ 6.  ระบบงานประชาสัมพันธ  7.  ระบบงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 8.  ระบบงานสำหรับผูบริหารโรง...
กลุมงานหลักในระบบ HIS •  เวชระเบียน •  ผูปวยนอก •  ผูปวยใน •  เภสัชกรรม •  ปฏิบัติการและชันสูตร •  รังสีวิทยา •  การเ...
การเดินทางของขอมูล        ห้องแพทย์         การเงินนอก     รับยาห้อง         สั่งยา     ...
ระบบเวชระเบียนและสถิติ  •  เปนระบบสำหรับบันทึกขอมูลผูปวยที่เขามารักษากับ  โรงพยาบาล สามารถสอบถามรายละเอียดของผูปวย...
ระบบเวชระเบียน •  เปนระบบงานสำคัญลำดับแรกในการกรอกบันทึก  ขอมูลของผูปวยอยางละเอียด                  ...
โปรแกรมกลวยน้ำไทยเฮลธซอฟทแวร               เพศ                   ชื่อสกุลผู้ป่วย   ...
ค้นหาผู้ป่วยเก่า      Nursing Informatics 2011 
โปรแกรม HOMC     ค้นหาผู้ป่วยเก่า         Nursing Informatics 2011 
โปรแกรม Medtrak           Nursing Informatics 2011 
จำนวนผปวย(ราย)   ู้ ่ 4,000                                               ...
ระบบงานผูปวยนอก •  ขอมูลที่ไดถูกบันทึกจากระบบเวชระเบียนจะถูกสง  มายังแผนกหนาหองตรวจของแพทยผูเชี่ยวชาญแตละ  คน ...
screening  สั่งทําการ         Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบงานผูปวยใน  •  ระบบบริการหอผูปวยใน เปนระบบที่รองรับการสงตัว  จากแผนกผูปวยนอกมาสูหอผูปวยในกรณีที่ผูปวยตอ...
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล       (Nursing Information System) •  เปนระบบสารสนเทศยอย ภายใตระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสา...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบงานเภสัชกร •  ! ระบบงานเภสัชกรรมเปนระบบจัดยาตามคำสั่ง แพทยโดยเภสัชกรเปนผูรับผิดชอบในการจายยา อธิบายการใชยาแกผ...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบหองปฏิบัติการ •  ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการเปนระบบสารสนเทศ  ที่ชวยการใหบริการผูปวยที่แพทยตองการทราบผล  การตร...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบงานรังสีวิทยา •  เมื่อแพทยทำการสั่งตรวจรังสีกับผูปวย ขอมูลคำสั่งใน  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลมา  ปราก...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
PACS:    Picture Archiving Communication System  •  สามารถคนหาผานระบบเครือขายเพื่อสงไปยัง  รังสีแพทยเพื่อวินิจฉัยคว...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบงานหองผาตัด  •  การสงขอมูลของผูปวยจะเริ่มตนดวยระบบเวช  ระเบียน นำไปสูการพบแพทยที่หองตรวจแลวจึงสงคำ  สั่...
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
Nursing Informatics 2011 
ระบบงานการเจาหนาที่  •  เปนระบบงานที่บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อ  บันทึกประวัติ การทำงาน สวัสดิการ อัตราเงิน  ...
Nursing Informatics 2011 
Document Scan - System’s workflow                                           Print O...
Nursing Informatics 2011 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit6.ppt (read only)

2,021 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,021
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit6.ppt (read only)

 1. 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล  และการพยาบาล  อ.สิรินยา พวงจำปา   Nursing Informatics 2011 
 2. 2. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม •  บอกความหมายและความสำคัญของ Electronic Health Record •  อธิบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลและการ พยาบาลได •  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลได   Nursing Informatics 2011 
 3. 3. Electronic health record •  คือการจัดเก็บประวัติสุขภาพในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส  •  จุดประสงคหลักคือพัฒนาคุณภาพและลดตนทุนดวย การนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส มาทดแทนกอง เอกสาร  Nursing Informatics 2011 
 4. 4. ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส  •  electronic health record system  •  บันทึกขอมูลประวัติการรับบริการของผูปวยไวในรูป แบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อความสะดวกในการเรียกดู แลกเปลี่ยน และสงตอขอมูลระหวางกัน รวมทั้งเพื่อ นำระบบสารสนเทศมาชวยพัฒนาคุณภาพและลด โอกาสเกิดขอผิดพลาดขึ้น  Nursing Informatics 2011 
 5. 5.   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล   (HIS : Hospital Information System)    ในการบริหารจัดการโรงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพยาบาล ทั้งในสวนที่เปนงานบริการผูปวย งานบริหารและงานสนับสนุนวิชาการ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  Nursing Informatics 2011 
 6. 6. Nursing Informatics 2011 
 7. 7. Nursing Informatics 2011 
 8. 8. Nursing Informatics 2011 
 9. 9. ระบบการประมวลฐานข้อมูลโปรแกรม เวชระเบียน โปรแกรม สั่งยา ฐานข้อมูล DBMS ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลยา โปรแกรม Lab ข้อมูลห้อง Lab ข้อมูลนัด โปรแกรม นัด Nursing Informatics 2011 
 10. 10. การเลือก DBMS ที่เหมาะสม •  ความเขากันไดกับ hard ware ที่มีอยู •  ความเร็วในการประมวลผล •  จำนวนผูใชเครื่องคอมพิวเตอร •  จำนวนแฟมขอมูลและขนาดเวชระเบียน •  ภาษาที่ใชจัดการขอมูล  Nursing Informatics 2011 
 11. 11. การเลือก DBMS ที่เหมาะสม •  การใชงานโปรแกรมประยุกต •  การใชงานโปรแกรมชวยสรางรายงาน •  ระบบรักษาความปลอดภัยของ DBMS แตละตัว •  โครงสรางฐานขอมูล DBMS แตละประเภท •  ความเหมาะสมตองานที่ทำและราคาของ DBMS  Nursing Informatics 2011 
 12. 12. DMS •  ทำงานอยูบนระบบเครือขาย (Local Area Network : LAN) เดียวกัน คุณสมบัติของอุปกรณ (Hard Ware) ระบบ ปฏิบัติการที่ใช (Operating System) โปรแกรมภาษา และ / หรือ โปรแกรมประยุกตที่เลือกใช (Application System) ควรเปนระบบที่เขากันได หรือเปนคุณสมบัติ (Platform) เดียวกัน  Nursing Informatics 2011 
 13. 13. ระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลสามารถจำแนกไดเปน 2 กลุมงานใหญๆ คือ   กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล  กลุมงานบริหารและวิชาการ  Nursing Informatics 2011 
 14. 14. Nursing Informatics 2011 
 15. 15. กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล •  ประกอบดวยระบบงานสารสนเทศ 21 ระบบ 1. ระบบเวชระเบียนและสถิติ Registry 2. ระบบงานผูปวยนอก OPD 3. ระบบงานผูปวยใน IPD 4. ระบบงานเภสัชกรรม Pharmacy 5. ระบบงานพยาธิวิทยา / ระบบงานชันสูตร (lab) 6. ระบบงานรังสีวิทยา radiology 7. ระบบงานหองผาตัด OR  Nursing Informatics 2011 
 16. 16. กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล 8.  ระบบงานวิสัญญี anesthesia 9.  ระบบงานหองคลอด LR 10.  ระบบงานทันตกรรม Dental 11.  ระบบงานจิตวิทยา Phyco 12.  ระบบงานสังคมสงเคราะห  13.  ระบบงานเวชกรรมสังคม  14.  ระบบงานเวชกรรมฟนฟู   Nursing Informatics 2011 
 17. 17. กลุมงานบริการดานการรักษาพยาบาล 15.  ระบบงานโภชนาการ  16.  ระบบงานหนวยจายกลาง  17.  ระบบงานธนาคารโลหิต  18.  ระบบงานการเงินผูปวย  19.  ระบบงานสงเสริมสุขภาพ  20.  ระบบงานสุขาภิบาลและปองกันโรค  21.  ระบบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   Nursing Informatics 2011 
 18. 18. กลุมงานบริหารและวิชาการ •  ประกอบดวยระบบงานสารสนเทศ 10 ระบบ 1. ระบบงานธุรการ  2. ระบบงานพัสดุ ครุภัณฑ  3. ระบบงานบัญชีและการเงิน  4. ระบบงานการเจาหนาที่  5. ระบบงานหองสมุด   Nursing Informatics 2011 
 19. 19. กลุมงานบริหารและวิชาการ 6.  ระบบงานประชาสัมพันธ  7.  ระบบงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 8.  ระบบงานสำหรับผูบริหารโรงพยาบาล  9.  ระบบการศึกษา (แพทยศาสตรศึกษา) และการศึกษา ตอเนื่องสำหรับพยาบาลเพื่อตออายุใบประกอบวิชาชีพ 10.  ระบบงานขอมูลขาวสารทางการแพทย  Nursing Informatics 2011 
 20. 20. กลุมงานหลักในระบบ HIS •  เวชระเบียน •  ผูปวยนอก •  ผูปวยใน •  เภสัชกรรม •  ปฏิบัติการและชันสูตร •  รังสีวิทยา •  การเงิน  Nursing Informatics 2011 
 21. 21. การเดินทางของขอมูล  ห้องแพทย์ การเงินนอก รับยาห้อง สั่งยา ยา LABเวชระเบียน OPD โต๊ะ admit IPD (ward) ผู้บริหาร เวชภัณฑ์ (CS) LAB ยา การเงินผู้ป่วย ใน Nursing Informatics 2011 
 22. 22. ระบบเวชระเบียนและสถิติ  •  เปนระบบสำหรับบันทึกขอมูลผูปวยที่เขามารักษากับ โรงพยาบาล สามารถสอบถามรายละเอียดของผูปวย พิมพบัตรประจำตัวผูปวยรวมทั้งออกรายงานสถิติตาง ๆ ได ขอมูลผูปวยที่บันทึกไวสามารถนำไปใชในระบบ อื่นไดอยางรวดเร็ว  Nursing Informatics 2011 
 23. 23. ระบบเวชระเบียน •  เปนระบบงานสำคัญลำดับแรกในการกรอกบันทึก ขอมูลของผูปวยอยางละเอียด  Nursing Informatics 2011 
 24. 24. โปรแกรมกลวยน้ำไทยเฮลธซอฟทแวร  เพศ ชื่อสกุลผู้ป่วย วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ศาสนา ที่อยู่ของผู้ป่วย สถานภาพบุคคลที่กําหนดให้ติดต่อเมื่อเกิดมีกรณีฉุกเฉิน ที่อยู่ของบุคคลกรณีฉุกเฉิน สิทธิการรักษา การแพ้ต่างๆ Nursing Informatics 2011 
 25. 25. ค้นหาผู้ป่วยเก่า Nursing Informatics 2011 
 26. 26. โปรแกรม HOMC  ค้นหาผู้ป่วยเก่า Nursing Informatics 2011 
 27. 27. โปรแกรม Medtrak  Nursing Informatics 2011 
 28. 28. จำนวนผปวย(ราย) ู้ ่ 4,000 ไทย 3,000 ญปุ่ น ี่ 2,000 ชาวตางประเทศอ่ื นๆ ่ รวม 1,000 80.00% 68.72% 64.70% 0 56.58% 52.62% 60.00% 47.36% 43.41% มค. กพ. มค. เมย. พค. ี มย. ิ กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 35.19% ชาย 40.00% 31.28% หญง ิ 20.00% 0.00%จำนวนผู้ ปวย(ราย) ่6000 ไทย ญปุ่ น ี่ ชาวต่ างประเทศอ่ื นๆ รวม5000 ไทย4000 ญปุ่ น ี่3000 ชาวตางประเทศอ่ื นๆ ่2000 รวม1000 0 Age Range(Year) <20 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85- >90 24 30 34 39 45 49 54 59 64 69 74 79 84 89 Nursing Informatics 2011 
 29. 29. ระบบงานผูปวยนอก •  ขอมูลที่ไดถูกบันทึกจากระบบเวชระเบียนจะถูกสง มายังแผนกหนาหองตรวจของแพทยผูเชี่ยวชาญแตละ คน •  พยาบาลจะเปนผูทำหนาที่สำคัญในการดูแลผูปวย กอนที่จะทำการพบแพทยโดยพยาบาลจะตองเขาสู ขบวนการ Nurse Screen  Nursing Informatics 2011 
 30. 30. screening สั่งทําการ Nursing Informatics 2011 
 31. 31. Nursing Informatics 2011 
 32. 32. Nursing Informatics 2011 
 33. 33. ระบบงานผูปวยใน  •  ระบบบริการหอผูปวยใน เปนระบบที่รองรับการสงตัว จากแผนกผูปวยนอกมาสูหอผูปวยในกรณีที่ผูปวยตอง นอนโรงพยาบาล  Nursing Informatics 2011 
 34. 34. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล   (Nursing Information System) •  เปนระบบสารสนเทศยอย ภายใตระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการพยาบาล เชน ระบบการบันทึกแผนการพยาบาลมาตรฐานที่อยูในระบบผูปวยใน มีการปอนขอมูลที่พยาบาลประเมินไดเขาระบบและเลือกรายการปญหาการวางแผนการพยาบาล การใหการพยาบาลและการสรุปประเมินผล  Nursing Informatics 2011 
 35. 35. Nursing Informatics 2011 
 36. 36. Nursing Informatics 2011 
 37. 37. Nursing Informatics 2011 
 38. 38. ระบบงานเภสัชกร •  ! ระบบงานเภสัชกรรมเปนระบบจัดยาตามคำสั่ง แพทยโดยเภสัชกรเปนผูรับผิดชอบในการจายยา อธิบายการใชยาแกผูปวย และขณะเดียวกันเภสัชกร ยังทำหนาที่ใหการจัดยามีความปลอดภัยสำหรับผูปวย ดวยการตรวจสอบปจจัยอันเปนความเสี่ยงของผูปวย เชนการแพยาของผูปวย การทำปฏิกิริยาระหวางยา เปนตน  Nursing Informatics 2011 
 39. 39. Nursing Informatics 2011 
 40. 40. Nursing Informatics 2011 
 41. 41. Nursing Informatics 2011 
 42. 42. Nursing Informatics 2011 
 43. 43. ระบบหองปฏิบัติการ •  ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการเปนระบบสารสนเทศ ที่ชวยการใหบริการผูปวยที่แพทยตองการทราบผล การตรวจทางรางกายเคมี เพื่อนำมาประกอบการ วิเคราะหโรค และอาการของผูปวย  Nursing Informatics 2011 
 44. 44. Nursing Informatics 2011 
 45. 45. Nursing Informatics 2011 
 46. 46. Nursing Informatics 2011 
 47. 47. Nursing Informatics 2011 
 48. 48. Nursing Informatics 2011 
 49. 49. ระบบงานรังสีวิทยา •  เมื่อแพทยทำการสั่งตรวจรังสีกับผูปวย ขอมูลคำสั่งใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลมา ปรากฏขึ้นที่หนาจอคอมพิวเตอร เพื่อใหเจาหนาที่ เทคนิครังสีทราบวามีผูปวยตองมาทำการเรื่องของ รังสีวิทยา การสั่งทำการสำหรับงานดานรังสีมีทั้งการ วินิจฉัยหาสาเหตุของการปวยและมีทั้งการบำบัด รักษาผูปวยดวยเทคนิคของรังสีวิทยา  Nursing Informatics 2011 
 50. 50. Nursing Informatics 2011 
 51. 51. Nursing Informatics 2011 
 52. 52. PACS:   Picture Archiving Communication System  •  สามารถคนหาผานระบบเครือขายเพื่อสงไปยัง รังสีแพทยเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติแปรผล และสง ตอใหแพทยผูตรวจรักษา โดยขอมูลเหลานี้จะถูกเก็บ ไวในศูนยขอมูลทางรังสีวิทยา (Radiology Information System)  Nursing Informatics 2011 
 53. 53. Nursing Informatics 2011 
 54. 54. Nursing Informatics 2011 
 55. 55. ระบบงานหองผาตัด  •  การสงขอมูลของผูปวยจะเริ่มตนดวยระบบเวช ระเบียน นำไปสูการพบแพทยที่หองตรวจแลวจึงสงคำ สั่งไปยังหองผาตัด จะถูกบันทึกคำสั่งโดพยาบาลผูที่ ตองบันทึกขอมูลดวยความถูกตองและระมัดระวัง เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการเลือกผูปวยผิดคน ไปผาตัด  Nursing Informatics 2011 
 56. 56. Nursing Informatics 2011 
 57. 57. Nursing Informatics 2011 
 58. 58. Nursing Informatics 2011 
 59. 59. ระบบงานการเจาหนาที่  •  เปนระบบงานที่บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อ บันทึกประวัติ การทำงาน สวัสดิการ อัตราเงิน เดือนสำหรับแผนกบุคคลและผูบริหารใชในการ ประเมินการปฏิบัติงาน โดยขอมูลจะตองมาจากตัว พนักงาน  Nursing Informatics 2011 
 60. 60. Nursing Informatics 2011 
 61. 61. Document Scan - System’s workflow   Print OPD Patient! Register staff / Record! Doctor! Nurse! Document Scan System! Retrieve patient record from Document Scan System! Doctor record treatment in OPD file! Keep patient files in Staff scan all document! Nurse collect all documentfile room (Registration Dept.)! Nursing Informatics 2011  in patient files!
 62. 62. Nursing Informatics 2011 

×