Unit10

458
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
458
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit10

 1. 1. นวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางสุ ข ภาพ อ.สิรินยา พวงจำปาSunday, March 4, 12
 2. 2. วั ต ถุ ป ระสงค เชิ ง พฤติ ก รรม —ระบุประโยชนของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทาง สุขภาพไดถูกตอง —วิเคราะหการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทาง สุขภาพไดถูกตองSunday, March 4, 12
 3. 3. นวั ต กรรม (INNOVATION) —หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมา จากของเดิมที่มีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้นSunday, March 4, 12
 4. 4. การพ ั ฒ นา นว ั ต กรรม แบ ง ออกเป น 3 ระยะ — ระยะที่ 1 มีการประดิษฐคิดคน (INNOVATION) หรือเปนการ ปรุงแตงของเกาใหเหมาะสมกับกาลสมัย — ระยะที่ 2 พัฒนาการ (DEVELOPMENT) มีการทดลองใน แหลงทดลองจัดทำอยูในลักษณะของโครงการทดลองปฏิบัติ กอน (PILOT PROJECT) — ระยะที่ 3 การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณทั่วไป ซึ่งจัดวา เปนนวัตกรรมขั้นสมบูรณSunday, March 4, 12
 5. 5. ลั ก ษณะของนวั ต กรรม 1. สิ่งใหมที่ไมเคยมีผูใดเคยทำมากอนเลย 2. สิ่งใหมที่เคยทำมาแลวในอดีตแตไดมีการ รื้อฟนขึ้นมาใหม 3. สิ่งใหมที่มีการพัฒนามาจากของเกาที่มีอยูเดิมSunday, March 4, 12
 6. 6. นวัตกรรมทางการพยาบาล กระบวนการ ผลลัพธทางการพยาบาลที่ไดสรางขึ้นใหม รวมทั้งเปนการพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมใหดี ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาวิชาชีพไดSunday, March 4, 12
 7. 7. ความสำคัญของนวัตกรรมทางการพยาบาล • การแขงขันดานการใหบริการทางการพยาบาลของโรงพยาบาลตางๆ • เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใหดียิ่งขึ้น • เปนสวนหนึ่งที่ชวยในการสงเสริมใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ • ยกระดับของโรงพยาบาลใหดีขึ้น • ลดคาใชจายในระบบสุขภาพ • เปนการสงเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพที่เขมแข็งSunday, March 4, 12
 8. 8. บทบาทของพยาบาล กับ นวัตกรรม สามารถแบงไดเปน 3 ดาน ดังนี้ ดานการคิดคนนวัตกรรม คือ วางแผนการใชนวัตกรรม บทบาทการมีสวนรวม ในการคิดคนนวัตกรรม ทางสุขภาพใหมๆ หรือรวมวางแผนการใชนวัตกรรมที่มี อยูแลว ดานเปนผูใชนวัตกรรม ควรศึกษานวัตกรรมใหเขาใจถองแท ถึงขอดี ขอเสีย และเตรียมเจาหนาที่ ใหเขาใจนวัตกรรมถูกตองตรงกัน การใชนวัตกรรมควรยึด หลักการสาธารณสุขมูลฐาน โดยเนนกระบวน การเรียนรูนวัตกรรมมากกวาผล งาน ดานการประเมินผล เมื่อนำนวัตกรรมไปใชในสถานที่บริการทางสุขภาพที่ใดแลว ในระยะเริ่มแรก ควรติดตามนิเทศอยางใกลชิด และประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อ รูขอดี ขอเสียของการดำเนินงาน แลวนำมาแกไข ปรับปรุงพัฒนาตอไปSunday, March 4, 12
 9. 9. แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและกลยุทธในการพัฒนานวัตกรรม สภาพแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม การบริหารทรัพยากร เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นในองคกร:ทรัพยากรที่ สำคัญในการพัฒนา นวัตกรรมขององคกร คืองบประมาณ บุคลากร เวลา และ ขอมูลสาระสนเทศ กระบวนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ผานเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลงาน การกำหนดโครงการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทักษะในการสรางนวัตกรรม การยอมรับและสรางแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม บุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมSunday, March 4, 12
 10. 10. ป ญ ญาประดิ ษ ฐ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AI) — เลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย ใหมีพฤติกรรมใกลเคียงกับมนุษยSunday, March 4, 12
 11. 11. ลั ก ษณะของAI —สามารถเรียนรูไดจากประสบการณ —สามารถตอบสนองตอสถาณการณใหมๆไดอยางรวดเร็ว —ใชความเปนเหตุผลในการแกปญหาและสามารถดำเนินการได อยางมีประสิทธิผล —รับรูถึงความสัมพันธขององคประกอบที่แตกตางกันในแตละส ถาณการณSunday, March 4, 12
 12. 12. ประโยชน  ข องป  ญ ญาประด ิ ษ ฐ  —มีความเที่ยงตรงและรวดเร็วในการแกปญหา —ชวยในการแกปญหาที่ยุงยาก ซึ่งไมสามารถดำเนินการดวยวิธี ทางคอมพิวเตอรทั่วไป —สนับสนุนในการแกปญหาที่มีขอมูลไมชัดเจน หรือไมสมบูรณ —เพิ่มผลผลิตในการดำเนินงาน —จัดการสารสนเทศที่เกินภาระงาน โดยการสรุปหรือแปรความ สารสนเทศที่มีปริมาณมากSunday, March 4, 12
 13. 13. AI —EXPERT SYSTEM —NATURAL LANGUAGE TECHNOLOGY —ROBOTIC & SENSORY SYSTEM —INTELLIGENCE COMPUTER-AIDED INSTRUCTION —MACHINE LEARNINGSunday, March 4, 12
 14. 14. Sunday, March 4, 12
 15. 15. Sunday, March 4, 12
 16. 16. ปจจุบัน “นวัตกรรม” ถือเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CHANGE) ในโลกยุคเศรษฐกิจสรางสรรค (CREATIVE ECONOMY) โดยมีเปา หมายเพื่อใหเกิดการสรางมูลคา (VALUE CREATION) ในระยะเวลาที่ผานมา ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมุงเนนในดานการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตเพื่อยกระดับ ศักยภาพทางการแขงขันขององคกร หากแตการดำเนินการดังกลาวสามารถทำได เพียงระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาวกาวกระโดดไปสูตลาดใน ระดับสากลก็มักจะประสบปญหาดานตนทุนที่ไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มี ความพรอมดานวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยี ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมใน ระยะหลังจึงมุงไปที่ "การสรางความแตกตาง" (DIFFERENTIATION) จาก ผลิตภัณฑเดิม รวมทั้งเนน "การสรางตราสินคา" (BRANDING) ของผลิตภัณฑ ดวยการนำเรื่องราวและวิถึการดำเนินงานตางๆ รวมทั้งการออกแบบมาผสม ผสานกับความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีSunday, March 4, 12
 17. 17. Sunday, March 4, 12
 18. 18. เวปไซต  ท ี ่ ค วรเข  า ไปศ ึ ก ษาเร ื ่ อ งนว ั ต กรรม ◦ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ HTTP://WWW.NIA.OR.TH ◦ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NATIONAL ELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY CENTER : NECTEC หรือ เนคเทค) HTTP://WWW.NECTEC.OR.TH/ ◦ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) HTTP:// WWW.NSTDA.OR.TH/ ◦ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี HTTP://WWW.MOST.GO.TH/ ◦ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) HTTP:// WWW.THAIHEALTH.OR.TH ◦ ศูนยกลางความรูแหงชาติ WWW.TKC.GO.TH Sunday, March 4, 12
 19. 19. ค น หาตั ว อย า งนวั ต กรรม —สืบคนนวัตกรรมจากเว็บไซตที่กำหนด ใชคำสำคัญ นวัตกรรม หรือ ปญญาประดิษฐ —วิเคราะหดังนี้ ◦ตรงตามเกณฑของนวัตกรรมหรือไม ◦เกี่ยวของกับพยาบาลอยางไร ◦เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม —สง LINK ขึ้น FB และ COMMENT การวิเคราะหSunday, March 4, 12
 20. 20. Sunday, March 4, 12
 21. 21. Sunday, March 4, 12
 22. 22. Sunday, March 4, 12
 23. 23. วาจา.เวอร์ชั่น 6.0 คอมพิวเตอร์พูดได้ เทคโนโลยีสังเคราะหเสียงพูด (TEXTTO-SPEECH SYNTHESIS : TTS) เปนเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรประเภทปญญาประดิษฐ ชวย แปลงขอความจากตัวอักษรเปนเสียงพูดหรือเสียงอานไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) ไดพัฒนาเทคโนโลยีภายใตชื่อ "วาจา เวอรชั่น 6.0" เปนเทคโนโลยีใหม ที่บีบอัดฐานขอมูลเสียงขนาดใหญเปนแบบจำลองทางสถิติในการ สังเคราะหเสียง แบบจำลองสามารถผลิตเสียงไดราบเรียบ ไมเกิดการ สะดุด อีกทั้งสามารถปรับคาตางๆในเนื้อเสียง เชน เสียงสูงต่ำ เสียงสั้น ยาวSunday, March 4, 12
 24. 24. วาจา.เวอร์ชั่น 6.0 คอมพิวเตอร์พูดได้ ที่ผานมามีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำ "วาจา เวอรชั่น 6.0" ไป ใหบริการในองคกรของตนในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย พัฒนาเปนระบบติดตามดูแลผูปวยเบาหวาน ผานโทรศัพทมือถือ ผูปวยและแพทยสามารถกำหนดเวลาในการติดตามผล การรักษาและการดูแลสุขภาพตนเอง, โรงพยาบาลเทศบาลเชียงใหมนำไป ประกอบใชในระบบเรียกคิวผูปวยในโรงพยาบาล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำไปใชสราง ELEARNING CONTENT สำหรับการเรียนการสอน, โรง พยาบาลศิริราชนำไปใชในการชวยใหผูปวยที่มีปญหาในการออกเสียง สามารถสื่อสารไดดวยการใชเสียงสังเคราะหที่เรียกชื่อวา ICU TALKSunday, March 4, 12
 25. 25. Sunday, March 4, 12
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×