จัด ทำำ โดย      น.ส.ศิร ิน วล สัน ติร ัก ษ์โ ยธิน            รหัส 4518/08/12     น.ส.ศิรินวล สันติรั...
โรคมือ เท้ำ ปำกเปื่อ ย   Hand foot mouth syndrome     ที่ประชุมคณะผู้เชียวชำญกรมควบคุมโรคมี            ...
ด้ำน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี   เปิดเผยว่ำ ขณะนี้พบสถำนกำรณ์แพร่ระบำดใน   ประเทศไทยแล้ว 14,000คน กรณีกำรเสี...
ขณะที่ น.ส.ศันสนีย์ นำคพงศ์ โฆษกประจำำ   สำำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ กระทรวง   สำธำรณสุขได้รำยงำนสถำนกำรณ์โรค มือ เท้ำ...
ทั้งนี้ นำยวิทยำ บุรณศิริ รมว.สำธำรณสุข รำยงำนว่ำ ปัจจุบนในประเทศไทยมีผู้ปวยโรค         ั         ่ ม...
โรคมือ เท้ำ ปำกเปือ ย            ่ Hand foot mouth syndrome     เป็นโรคที่มักพบกำรติดเชือในกลุ่มทำรกและ  ...
โรคมือเท้ำปำกจะเกิดเชือไวรัสกลุ่ม                ้   Enterovirus genusซึ่งเชื้อโรคในกลุ่ม   นี้ประกอบไ...
สำเหตุ     เกิดจำกเชือไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses          ้   ที่พบเฉพำะในมนุษย์ ซึ่งมีหลำยสำยพันธุ์ โรค...
อำกำร      ผูติดเชือส่วนใหญ่จะไม่แสดงอำกำรป่วย       ้   ้   หรืออำจพบอำกำรเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวด  ...
♥ไข้  มีอำกำรไข้สงอำจเกิน 39 องศำเซลเซียส         ู 2 วันแล้วจะมีไข้ตำ่ำๆ ประมำณ 37.5 - 38.5 องศำเซลเซียส อีก 3...
♥ปวดศีรษะ ♥ พบตุ่มพอง (vesicles) สีขำวขุ่นบนฐำนรอบสี  แดง ขนำด 3-7 มิลลิเมตร บริเวณด้ำนข้ำงของ  นิ้วมือ นิ้วเท้ำ บำงครั...
♥ในเด็กโตจะบ่นปวดศีรษะ ปวดหลัง อำจมี   อำเจียน เจ็บคอ นำ้ำลำยไหล จำกนั้นจะพบตุ่ม   พองใส ขนำด 1-2 มิลลิเมตร 2 ข้ำงของบ...
ระยะฝัก ตัว หมำยถึงระยะตั้งแต่ได้รับเชือจนกระทั่งเกิดอำกำร               ้ ใช้เวลำประมำณ 4-6 วัน กำรติด ต...
ระยะที่แ พร่เ ชื้อ ประมำณอำทิตย์แรกของกำรเจ็บป่วย เชื้อนั้น   อำจจะอยู่ในร่ำงกำยได้เป็นสัปดำห์หลังจำก   อำกำรดีขึ้นแล...
กำรวิน ิจ ฉัย ใช้กำรวินิจฉัยตำมอำกำร ส่วนกำรตรวจหำเชือ                     ้   สำเหตุนั้น โดยกำรเพำ...
กำรรัก ษำ ไม่มีกำรรักษำเฉพำะโดยมำกรักษำตำมอำกำร โรคนีเกิดจำกเชื้อไวรัส ไม่จำำเป็นต้องให้ยำ     ้ รักษำจำำเพำะ เพียง...
กำรรัก ษำ (ต่อ )ในช่วงที่มีอำกำรเจ็บแผลในปำก ให้เด็กกิน อำหำรเหลวหรือของนำ้ำๆ เช่น ข้ำวต้ม โจ๊ก แกงจืด นม นำ้ำเต้ำหู้ นำ้...
โรคแทรกซ้อ น  ผูป่วยส่วนใหญ่เกิดจำกเชือ coxsackievirus    ้           ้ A16 ซึ่งหำยเองใน 1 สัปดำห์ แต่หำกเ...
กำรป้อ งกัน โรคมือเท้ำปำกจะติดต่อจำกคนสู่คนโดยกำร สัมผัส นำ้ำมูก นำ้ำลำย เสมหะของผู้ปวย รวมทั้ง             ...
กำรป้อ งกัน (ต่อ ) ระมัดระวังกำรไอจำมรดกันให้ใช้ผ้ำปิดปำกปิดจมูก หลีกเลี่ยงทีมคนมำก ไม่ควรนำำเด็กเล็กไปในทีชุมชน    ...
โรคมือ เท้ำ ปำกมีผ ลต่อ คนตั้งครรภ์ห รือ ไม่ โดยหลักแล้วคนตั้งครรภ์ไม่ควรจะใกล้ชิดกับ   คนที่เป็นโรคมือเท้ำปำก เท่ำที่ม...
กำรแยกผู้ป ่ว ย ระวังสิ่งขับถ่ำยของผูป่วย ถ้ำผูป่วยในหอผูป่วย            ้     ้     ้ แม่และเด็กเกิด...
กำรทำำ ลำยเชื้อ ต้องทำำลำยเชือในนำ้ำมูก นำ้ำลำย อุจจำระ ของผู้        ้   ป่วยอย่ำงรวดเร็วปลอดภัย ล้ำงทำำควำมสะอ...
ควรพบแพทย์เ มื่อ ไร ไข้สูงรับประทำนยำลดไข้แล้วไม่ลง มีอำกำรเจ็บแผลในปำก จนกินอำหำรและดื่มนำ้ำไม่ ได้ มีภำวะขำดนำ้ำ เช่น...
จบกำรนำำ           เสนอค่ะ18/08/12  น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45  25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำโรคต่างๆ ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน

375 views
257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนะนำโรคต่างๆ ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน

 1. 1. จัด ทำำ โดย น.ส.ศิร ิน วล สัน ติร ัก ษ์โ ยธิน รหัส 4518/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 1
 2. 2. โรคมือ เท้ำ ปำกเปื่อ ย Hand foot mouth syndrome ที่ประชุมคณะผู้เชียวชำญกรมควบคุมโรคมี ่ มติสรุปผลกำรสอบสวนวินิจฉัยโรค ว่ำ เด็กหญิง อำยุ2ขวบครึ่งที่เสียชีวิตรพ.นพรัตนรำชธำนี ป่วยด้วยโรคมือ เท้ำปำกชนิดรุนแรง  18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 2
 3. 3. ด้ำน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ำ ขณะนี้พบสถำนกำรณ์แพร่ระบำดใน ประเทศไทยแล้ว 14,000คน กรณีกำรเสียชีวิต ของเด็ก 2 ขวบได้สงกำำชับให้กระทรวง ั่ สำธำรณสุข (สธ.) ไปดูแลครอบครัวเด็ก 2 ขวบ ที่เสียชีวิตแล้ว เบืองต้นสำมำรถควบคุม ้ สถำนกำรณ์โรคได้แล้วในระดับหนึง และได้ ่ กำำชับให้3กระทรวงประกอบด้วย สำธำรณสุข มหำดไทย และศึกษำธิกำร หำมำตรกำรป้องกัน ในพื้นที่18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 3
 4. 4. ขณะที่ น.ส.ศันสนีย์ นำคพงศ์ โฆษกประจำำ สำำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ กระทรวง สำธำรณสุขได้รำยงำนสถำนกำรณ์โรค มือ เท้ำ ปำกต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันนีว่ำ ้ สำำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค ระบุว่ำข้อมูล จำกกำรเฝ้ำระวังยังไม่พบโรคดังกล่ำวเกิดกำรก ลำยพันธุ์ และสถำนกำรณ์ในช่วง 2 สัปดำห์ที่ ผ่ำนมำกำรแพร่ระบำดลดลง แต่ก็คำดว่ำแนว โน้มจะยังคงพบกำรระบำดอีกรำว 6 สัปดำห์  18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 4
 5. 5. ทั้งนี้ นำยวิทยำ บุรณศิริ รมว.สำธำรณสุข รำยงำนว่ำ ปัจจุบนในประเทศไทยมีผู้ปวยโรค ั ่ มือเท้ำปำกจำำนวน 14,000 คน ขณะที่ เวียดนำมมีผู้ปวยประมำณ 63,000คน สิงคโปร์ ่ 20,000 คน และจีนประมำณ 1.2 ล้ำนคน      ขณะที่นำยกรัฐมนตรี กำำชับให้กระทรวง สำธำรณสุขดูแลครอบครัวเด็ก 2 ขวบที่เสียชีวิต และต้องสงสัยว่ำเป็นโรคมือเท้ำปำก18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 5
 6. 6. โรคมือ เท้ำ ปำกเปือ ย ่ Hand foot mouth syndrome เป็นโรคที่มักพบกำรติดเชือในกลุ่มทำรกและ ้ เด็กเล็ก แต่บำงรำยจะมีอำกำรรุนแรง ขึ้นอยู่กับ ชนิดของไวรัสที่มีกำรติดเชื้อ โรค HFMD ส่วนใหญ่พบในเด็กอำยุน้อยกว่ำ 10 ปี โดยเฉพำะอำยุตำ่ำกว่ำ 5 ปี มีอำกำรไข้ ร่วมกับตุ่มเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำ และในปำก ส่วนใหญ่อำกำรไม่รุนแรง หำยได้เอง ส่วนน้อยอำจมีอำกำรทำงสมองร่วม ด้วย ซึ่งอำจทำำให้รุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ส่วน ใหญ่พบในเด็กอำยุติรักษ์โยธินปี สส่วนใหญ่เกิดจำก18/08/12 น.ส.ศิรินวล สัน 1-7 รหั 45 6
 7. 7. โรคมือเท้ำปำกจะเกิดเชือไวรัสกลุ่ม ้ Enterovirus genusซึ่งเชื้อโรคในกลุ่ม นี้ประกอบไปด้วย polioviruses, coxsackieviruses, echoviruses, and enteroviruses18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 7
 8. 8. สำเหตุ เกิดจำกเชือไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ้ ที่พบเฉพำะในมนุษย์ ซึ่งมีหลำยสำยพันธุ์ โรค ปำกเท้ำเปือยส่วนใหญ่เกิดจำกำรติดเชือไวรัสที่ ่ ้ ชือว่ำ coxsackie A16 มักไม่รุนแรง เด็กจะ ่ หำยเป็นปกติภำยใน 7-10 วัน ส่วนที่เกิด จำกEnterovirus 71 อำจเป็นแบบ เยื่อหุ้ม สมองอักเสบ Aseptic meningitis ที่ไม่รุนแรง หรือมีอำกำรคล้ำยโปลิโอ ส่วนที่รุนแรงมำกจน อำจเสียชีวิตจะเป็นแบบสมอง อักเสบencephalitis ซึ่งมีอำกำรอักเสบส่วน ก้ำนสมองทำำให้หมดสติ หำกเกิดกล้ำมเนื้อหัวใจ อักเสบจะทำำให้เกิดหัวใจวำย ควำมดันโลหิตจะ18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 8
 9. 9. อำกำร ผูติดเชือส่วนใหญ่จะไม่แสดงอำกำรป่วย ้ ้ หรืออำจพบอำกำรเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวด ศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น จะปรำกฏ อำกำรดังกล่ำว 3-5 วัน แล้วหำยได้เอง สำำหรับ ผูที่มีอำกำรมักจะเริ่มด้วยไข้ เบืออำหำร ครั่นเนื้อ ้ ่ ครั่นตัวเจ็บคอ หลังจำกไข้ 1-2 วันจะเห็นแผล แดงเล็กๆที่ปำกโดยเป็นตุ่มนำ้ำในระยะแรกและ แตกเป็นแผล ตำำแหน่งของแผลมักจะอยู่ที่เพดำน ปำก หลังจำกนันอีก1-2 วันจะเกิดผื่นที่มือและ ้ เท้ำ แต่ก็อำจจะเกิดที่แขน และก้นได้ เด็กที่เจ็บ ปำกมำกอำจจะขำดนำ้ำ18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 9
 10. 10. ♥ไข้  มีอำกำรไข้สงอำจเกิน 39 องศำเซลเซียส ู 2 วันแล้วจะมีไข้ตำ่ำๆ ประมำณ 37.5 - 38.5 องศำเซลเซียส อีก 3-5 วัน ♥เจ็บคอเจ็บในปำกกลืนนำ้ำลำยไม่ได้ ไม่กิน อำหำร ♥พบตุ่มแผลในปำก ส่วนใหญ่พบที่เพดำนอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม อำจมี 1 แผล หรือ 2-3 แผล ขนำด 4-8 มิลลิลิตร เป็นสำเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กิน อำหำรเพรำะเจ็บ ผืนหรือแผลในปำกจะเกิดหลัง ่ จำกไข้ 1-2 วัน18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 10
 11. 11. ♥ปวดศีรษะ ♥ พบตุ่มพอง (vesicles) สีขำวขุ่นบนฐำนรอบสี แดง ขนำด 3-7 มิลลิเมตร บริเวณด้ำนข้ำงของ นิ้วมือ นิ้วเท้ำ บำงครั้งพบที่ฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำ ส้นเท้ำ ส่วนมำกมีจำำนวน 5-6 ตุ่ม เวลำกดจะเจ็บ ส่วน ใหญ่ไม่ค่อยแตกเป็นแผล จะหำยไปได้เองใน เวลำประมำณ 1 สัปดำห์  ♥เบื่ออำหำร ♥เด็กจะหงุดหงิด18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 11
 12. 12. ♥ในเด็กโตจะบ่นปวดศีรษะ ปวดหลัง อำจมี อำเจียน เจ็บคอ นำ้ำลำยไหล จำกนั้นจะพบตุ่ม พองใส ขนำด 1-2 มิลลิเมตร 2 ข้ำงของบริเวณ เหนือต่อมทอนซิล (anteriar fauces) ซึ่งอำจ แตกเป็นแผล หลังจำกระยะ 2-3 วันแรก แผลจะ ใหญ่ขึ้นเป็น 3-4 มิลลิเมตร จะเห็นเป็นสีขำว เหลืองอยู่บนฐำนสีแดงโดยรอบ ทำำให้มีอำกำร เจ็บคอหรือกลืนลำำบำกเวลำดูดนมหรือกินอำหำร เด็กจะมีอำกำรนำ้ำลำยไหล ส่วนใหญ่จะหำยได้ เองภำยใน 3-6 วัน ยังไม่เคยมีรำยงำนกำรเสีย ชีวิต 18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 12
 13. 13. ระยะฝัก ตัว หมำยถึงระยะตั้งแต่ได้รับเชือจนกระทั่งเกิดอำกำร ้ ใช้เวลำประมำณ 4-6 วัน กำรติด ต่อ โรคนี้มักจะติดต่อในสัปดำห์แรก เชือนี้ติดต่อจำก ้ จำกมือที่เปือนนำ้ำมูก นำ้ำลำย ้ และอุจจำระของผูป่วยหรือผูติดเชือ (ซึ่งอำจจะ ้ ้ ้ ยังไม่มีอำกำร) หรือนำ้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ ป่วยและโดยกำรหำยใจเอำเชือที่แพร่กระจำย ้ จำกละอองฝอยของกำรไอ จำม ของผูป่วยหรือผู้ ้ ติดเชื้อ ( droplet spread)18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 13
 14. 14. ระยะที่แ พร่เ ชื้อ ประมำณอำทิตย์แรกของกำรเจ็บป่วย เชื้อนั้น อำจจะอยู่ในร่ำงกำยได้เป็นสัปดำห์หลังจำก อำกำรดีขึ้นแล้ว ซึ่งยังสำมำรถติดต่อสู่ผอื่นได้ ู้ แม้ว่ำจะหำยแล้ว กำรแพร่เชื้อมักเกิดได้ง่ำยใน ช่วงสัปดำห์แรกของกำรป่วย ซึ่งมีเชือออกมำ ้ มำก เชือจะอยู่ในลำำคอ ประมำณ 2-3 สัปดำห์ ้ ไวรัสเข้ำสูร่ำงกำยทำงเยื่อบุของคอหอยและ ่ ลำำไส้ เพิ่มจำำนวนที่ทอนซิลและเนื้อเยื่อของ ระบบนำ้ำเหลืองบริเวณลำำไส้ และเชื้อจะออกมำ กับอุจจำระ ยังไม่มีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ว่ำ กำร แพร่กระจำยของโรคเกิดจำกแมลง นำ้ำ อำหำร18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 14
 15. 15. กำรวิน ิจ ฉัย ใช้กำรวินิจฉัยตำมอำกำร ส่วนกำรตรวจหำเชือ ้ สำเหตุนั้น โดยกำรเพำะแยกเชื้อไวรัสจำก อุจจำระ หรือ throat swab หรือ nasal washing หรือ nasal aspiration ใช้เวลำ ประมำณ 4 สัปดำห์ควบคู่กับกำรตรวจทำงนำ้ำ เหลือง (serology) ในตัวอย่ำงเลือด acute และ convalescent serum เพื่อดู antibody ต่อเชือที่เป็นสำเหตุ  ้18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 15
 16. 16. กำรรัก ษำ ไม่มีกำรรักษำเฉพำะโดยมำกรักษำตำมอำกำร โรคนีเกิดจำกเชื้อไวรัส ไม่จำำเป็นต้องให้ยำ ้ รักษำจำำเพำะ เพียงแต่ให้กำรดูแลตำมอำกำร และเฝ้ำติดตำมอำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใกล้ชิด ดังนี้  ให้ยำลดไข้ พำรำเซตำมอล เป็นครั้งครำวเวลำ มีไข้สง  ห้ำมให้ aspirin ู ดื่มนำ้ำให้พอ ให้เด็กดื่มนำ้ำมำกๆ เพื่อป้องกัน ภำวะขำดนำ้ำ โดยสังเกตดูว่ำมีปสสำวะออกมำก ั และใส จึงนับว่ำได้นำ้ำพอเพียง18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 16
 17. 17. กำรรัก ษำ (ต่อ )ในช่วงที่มีอำกำรเจ็บแผลในปำก ให้เด็กกิน อำหำรเหลวหรือของนำ้ำๆ เช่น ข้ำวต้ม โจ๊ก แกงจืด นม นำ้ำเต้ำหู้ นำ้ำหวำน โดยใช้ช้อนป้อน หรือใช้กระบอกฉีดยำ ค่อยๆ หยอดเข้ำปำก ไม่ ควรให้เด็ก (โดยเฉพำะเด็กเล็กๆ) ดูดนมหรือนำ้ำ จำกขวด เพื่อบรรเทำอำกำรเจ็บในปำก อำจใช้ วิธให้เด็กอมนำ้ำแข็งก้อนเล็กๆ ดื่มนำ้ำหรือนม ี เย็นๆ กินไอศกรีมบ้วนปำกด้วยนำ้ำเกลืออุ่นๆ (ผสมเกลือป่นครึ่ง ช้อนชำในนำ้ำอุ่น ๑ แก้วต้องมั่นใจว่ำเด็กบ้วนคอ18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 17
 18. 18. โรคแทรกซ้อ น  ผูป่วยส่วนใหญ่เกิดจำกเชือ coxsackievirus ้ ้ A16 ซึ่งหำยเองใน 1 สัปดำห์ แต่หำกเกิดจำก เชือ enterovirus 71 โรคจะเป็นรุนแรงและ ้ เกิดโรคแทรกซ้อน  ภำวะขำดนำ้ำ ต้องกระตุ้นเด็กให้รับนำ้ำให้เพียง พอ หำกขำดนำ้ำรุนแรงจะต้องได้รับนำ้ำเกลือ  มีกำรติดเชื้อซำ้ำบริเวณที่เป็นแผล  อำจจะเกิดชักเนื่องจำกไข้สูง ต้องเช็ดตัวเวลำมี ไข้และรับประทำนยำลดไข้  อำจจะเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบได้ ผู้ปวยจะเกิดอำกำร อำเจียน ซึม ่18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 18
 19. 19. กำรป้อ งกัน โรคมือเท้ำปำกจะติดต่อจำกคนสู่คนโดยกำร สัมผัส นำ้ำมูก นำ้ำลำย เสมหะของผู้ปวย รวมทั้ง ่ นำ้ำจำกตุ่ม และอุจำระ กำรลดควำมเสียงของกำร ่ ติดต่อทำำได้โดย ล้ำงมือให้สะอำดด้วยสบูและนำ้ำ โดยเฉพำะเมือ ่ ่ สัมผัสกับเด็กที่ปวย่ ล้ำงมือให้สะอำดก่อนและหลังเตรียมอำหำร ล้ำงมือหลังจำกเข้ำห้องนำ้ำ ล้ำงมือก่อนและหลังป้อนนมให้เด็ก ใช้ช้อนกลำงและหลีกเลี่ยงกำรใช้แก้วนำ้ำหรือ18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 19
 20. 20. กำรป้อ งกัน (ต่อ ) ระมัดระวังกำรไอจำมรดกันให้ใช้ผ้ำปิดปำกปิดจมูก หลีกเลี่ยงทีมคนมำก ไม่ควรนำำเด็กเล็กไปในทีชุมชน ่ ี ่ สำธำรณทีมคนอยู่เป็นจำำนวนมำกๆ เช่น สนำมเด็กเล่น ่ ี และห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำด สระว่ำยนำ้ำ ทำำควำมสะอำดอุปกรณ์ทีมกำรจับบ่อย เช่นลูกบิด ่ ี โทรศัพท์ ไม่แบ่งของเล่นกับเด็กปกติ เด็กทีป่วยให้หยุดเรียน ให้อยูแต่บ้ำน ่ ่ ดูแลบ้ำน โรงเรียน ให้สะอำดอยู่ตลอดเวลำ18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 20
 21. 21. โรคมือ เท้ำ ปำกมีผ ลต่อ คนตั้งครรภ์ห รือ ไม่ โดยหลักแล้วคนตั้งครรภ์ไม่ควรจะใกล้ชิดกับ คนที่เป็นโรคมือเท้ำปำก เท่ำที่มีหลักฐำนคนตั้ง ครรภ์ที่ได้รับเชือนี้จะไม่มีปญหำต่อกำรตั้งครรภ์ ้ ั เช่น แท้งหรือคลอดก่อนกำำหนด สำำหรับทำรกที่ เกิดจำกคนท้องที่ติดเชื้อมือเท้ำปำกมักจะมี อำกำรน้อยและอำกำรไม่รุนแรง18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 21
 22. 22. กำรแยกผู้ป ่ว ย ระวังสิ่งขับถ่ำยของผูป่วย ถ้ำผูป่วยในหอผูป่วย ้ ้ ้ แม่และเด็กเกิดอำกำรเจ็บป่วยที่ บ่งชีว่ำจะ ้ เป็นกำรติดเชือ enterovirus จะต้องระวังเรื่อง ้ สิงขับถ่ำยอย่ำงเข้มงวด เพรำะอำจทำำให้ทำรก ่ ติดเชื้อและเกิดอำกำรรุนแรงได้  ห้ำมญำติหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลผู้ปวยที่สงสัยว่ำ ่ ติดเชื้อ enterovirus เข้ำมำในหอผูป่วยหรือหอ ้ เด็กแรกเกิด หรือห้ำมเข้ำใกล้ทำรกหรือหญิง ท้องแก่ใกล้คลอด18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 22
 23. 23. กำรทำำ ลำยเชื้อ ต้องทำำลำยเชือในนำ้ำมูก นำ้ำลำย อุจจำระ ของผู้ ้ ป่วยอย่ำงรวดเร็วปลอดภัย ล้ำงทำำควำมสะอำด หรือทำำลำยสิ่งของปนเปื้อน หลังสัมผัสสิงของปน ่ เปือนหรือสิ่งขับถ่ำย  ้18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 23
 24. 24. ควรพบแพทย์เ มื่อ ไร ไข้สูงรับประทำนยำลดไข้แล้วไม่ลง มีอำกำรเจ็บแผลในปำก จนกินอำหำรและดื่มนำ้ำไม่ ได้ มีภำวะขำดนำ้ำ เช่น ปำกแห้ง ปัสสำวะออกน้อย ผิวแห้ง ปัสสำวะสีเข็ม เด็กระสับกระส่ำย มีอำกำรชัก แผลไม่หำย ตุมนำ้ำ กลำยเป็นตุ่มหนองหรือพุพอง ่ จำกกำรเกำ ให้แพทย์พิจำรณำใช้ยำปฏิชีวนะรักษำ มีอำกำรปวดศีรษะมำก อำเจียนรุนแรง ไม่ค่อยรู้ตวั ชัก แขนขำอ่อนแรง หรือหำยใจหอบเหนื่อย ควรส่ง โรงพยำบำลโดยด่วน อำกำรไม่ดีขึ้นภำยใน ๑ สัปดำห์18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 24
 25. 25. จบกำรนำำ เสนอค่ะ18/08/12 น.ส.ศิรินวล สันติรักษ์โยธิน รหัส 45 25

×