Kasaysayan ng pamahalang pilipino

14,608 views

Published on

Published in: News & Politics
2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
280
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kasaysayan ng pamahalang pilipino

  1. 1. KASAYSAYAN NG PAMAHALANG PILIPINO Panahon (Period) Uri ng Pamahalaan (Type of Government) Paglalarawan (Description) Panahon Bago Dumating ang mga Mananakop (Pre-colonial Period)  Barangay- yunitngpamahalaanbago dumating ang mga Espanyol.(Luzon)  Sultanato- uri ng pamahalaansa pamumunong lidernatinawagna sultan.(Mindanao) BARANGAY  Hawak ng datu ang lahatng kapangyarihan.  Tinutulunganangpinunong konsehong matatanda  Umalahokan ang nagpapahayagng bagongbatas  Tumutulongangmaharlikasadatu. SULTANATO  Pinangangasiwaanngsultan  Ruma Bichara ang tumutulongsasultan.  May panglimana sumusubaybaysabawat limangbayan Panahon ng mga Espanyol (Spanish Period)  Pamahalaang Sentralisado- pamahalaang kontroladongpambansangpamahalaanangmga lokal na pamahalaan.  Nahahati sa mga lalawigan,lungsod,bayan, at barangay. (pamahalaang lokal)  PinangangasiwaanngGobernador-Heneral.  Binubuongtatlongmagkakahiwalaynasangay.  Royal Audienciaang pinakamataasnahukuman. Panahon ng Himagsikan (Revolutionary Period)  Katipunan- isanglihimnasamahanna naglalayongmatamoangkalayaanng Pilipinas.  Ito ay nahahati sa iba’t-ibangyugto(makikitasa paglalarawan)  Mga Pinuno: AndresBonifacio(supremo) at EmilioAguinaldo(unangpangulo) PAMAHALAAN NG KATIPUNAN  Pinangungunahanngsupremoangsamahan  Nanatilinglihimsaloobngapat na taon. PAMAHALAANG REBOLUSYUNARYO (una at pangalawa)  Naitatagmataposang isangmiting sa Tejeros, Cavite.  Nagbabang hatol na kamatayankay Andres Bonifacio  Nagwakasnangmahuli si EmilioAguinaldonoong Marso 23, 1901  Naitatagng makabalikmulasaHongkongang pangkatna Aguinaldo  NagingpundasyonnitoangKonstitusyonng Malolos. REPUBLIKA NG BIAK-NA-BATO  Kauna-unahangpamahalaangnaitatagnabatay sa isangkonstitusyon.  NakipagkasundokayPrimode Riveraparalisanin ng gruponi AguinaldoangPilipinas(Hongkong)
  2. 2. DIKTATORYAL NA PAMAHALAAN  Ginawaupang maisagawaangpagdeklarang paglayang Pilipinas. PANAHON NG MGA AMERIKANO (American Period)  Pamahalaang Militar- binuosalayuning bawasanang bilangngpag-aalsa(revolution) sa Pilipinasatmagkaroon ng kapayapaan.  Pamahalaang Sibil- binuoupangbigyanng maayos na pamumuhay ang mga Pilipinosa pamamagitanngmga programa ng pamahalaan.  Mga Pinuno: WesleyMerritt(gobernador- militar) atWilliamH. Taft (gobernador-sibil) PAMAHALAANG MILITAR  Umiral sa Pilipinasnoong1898-1901  Pinamumunuanngmgaheneral.  Pinaglingkuranni CayetanoArellanobilang PunongMahistrado PAMAHALAANG SIBIL  Nangasiwasamga Pilipinomula1901-1934  Nagbigayngilangkarapatangpolitikal atsibil sa mga Pilipino,kahithindipamalayaang Pilipinas  Unang nagsilbi bilangpinunonitosi WilliamTaft PAMAHALAANG KOMONWELT (Transitionary Period)  Komonwelt- pamahalaangitinatagupangihanda ang Pilipinassapaglayanitopagkataposng sampungtaon.  Mga Pinuno: Manuel Quezon(ikalawang pangulo  Naitatagbatay sa itinadhanangBatas Tydings- Mcduffie  Nagsilbingpundasyonnito angSaligangBatas ng 1935. IKALAWANG REPUBLIKA (Second Republic)  Ikalawang Republika- yugtokungsaan kontroladongmga Haponesang mga Pilipino.  Mga Pinuno: Jose P. Laurel (ikatlongpangulo)  Itinatagng puwersangmga Hapones  Tinawagna RepublikangPapet ng Pilipinas  Pinangasiwaanni Jose P.Laurel bilang pangulo nito. IKATLONG REPUBLIKA (Third Republic)  PamahalaangitinatagpagkataposngIkalawang DigmaangPandaigdig.  Mga Pangulo: SergioOsmeña,Manuel Roxas, ElpidioQuirino,RamonMagsaysay,Carlos Garcia, DiosdadoMacapagal,FerdinandMarcos MANUEL ROXAS  Parity Right Amendment- pantayna karapatan ng mga AmerikanoatPilipinosalikasnayaman ng bansa.  RehabilitasyonngPilipinas ELPIDIO QUIRINO  Bangkorural sa bansa.  Programa sa radio RAMON MAGSAYSAY  BinuksanangMalakanyangpara sa tao  NagpasukosaHUKBALAHAP  Programangposo,patubig,at irigasyon CARLOS P. GARCIA  PilipinoMuna  Pagpigil sapag-angkat
  3. 3.  Paglinangngkulturangatin DIOSDADO MACAPAGAL  PaglipatngAraw ng Kalayaan  Repormasa Lupa  MAPHILINDO- Malaysia,Philippines,Indonesia FERDINAND MARCOS  Batas Militar  Parlamentaryongpamahalaan  ProgramangAgraruo  1973 Konstitusyon IKAAPAT NA REPUBLIKA  Pamahalaansa IlalimngBatasMilitar  Pangulo: FerdinandE.Marcos IKALIMANG REPUBLIKA  PamahalaanPagkataposngPeople Power Revolution  Mga Pangulo: CorazonAquino,Fidel Ramos, JosephEstrada,GloriaMacapagal-Arroyo, BenignoAquinoIII. CORAZON AQUINO  Pagbuong 1987 Konstitusyon  Pagbuwagsa BatasangPambansa  CARP- ComprehensiveAgrarianReformProgram FIDEL RAMOS  Peace Proceedings- MNLF(MoroNational LiberationFront)  Ugnayang Pandiplomatikongbansa  SolusyonsaKrisisPang-enerhiya JOSEPH ESTRADA  Jeepni Erap  LinisKo,Tapat Ko GLORIA MACAPAGAL-ARROYO  Farm to Market Program  RORO- Roll-onRoll-Off Nautical Highway  PagpapalawigngCARP

×