Maak in vijf stappen een individueel handelingsplan

8,574
-1

Published on

Wil je nu wel eens echt helder en begrijpelijk leren hoe je een handelingsplan kunt opstellen? Dan is dit precies wat je nodig hebt. Vrijwel iedereen die hiermee gaat werken is enthousiast. Zie het vooral als een geordende manier van denken. Bekijk daarna hoe je de werkwijze kunt inpassen in die van jouw school.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
8,574
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maak in vijf stappen een individueel handelingsplan

  1. 1. Hoe maak je in vijf stappen een individueel handelingsplan? Sipke Faber Hoe maak je in vijf stappen een individueel handelingsplan?Vooraf Het interpreteren van de resultaten van een dia-Deze tekst sluit aan bij ‘de vier lagen in de zorg- gnostisch onderzoek is het kijken naar alle gege-structuur. Hierin wordt in laag 2 gewerkt met vens en jezelf de vraag stellen ‘wat zegt mij ditgroepsplannen en in laag 3 met individuele han- nou?’ Met andere woorden: je bekijkt alle gege-delingsplannen. vens en je komt dan tot een samenvattend beeld. Het is goed om de conclusies schriftelijkEr wordt veel geschreven over het werken met op een rijtje te zetten. Dat geeft houvast voor je-handelingsplannen. Soms diepgravend, doordat zelf en voor de andere betrokkenen. Papier is jemen naast een beschrijving van het handelings- externe geheugen.plan (h.p.) ‘sec’ ook nog allerlei theoretische in-formatie en zienswijzen opneemt. Daardoor kan Niet àlle conclusies leiden tot handelen in dede indruk ontstaan dat een h.p. moeilijk, zwaar vorm van extra hulp. Sommige conclusies ver-en ingewikkeld is. Dat hoeft echter niet zo te zijn. wijzen bijv. naar diepere achtergronden of naarImmers, als je alle theoretische achtergronden het gezin. Ze kunnen wel een of andere actieweg laat, dan is het niet meer dan een formulier stimuleren zoals bv. praten met de ouders. An-met conclusies en voornemens aangaande de dere conclusies lenen zich niet zo goed totspeciale leerhulp voor een kind. rechtstreekse actie, zoals ‘dit kind is eenzaam’ of ‘dit kind denkt weinig positief over zichzelf’.  Een h.p. is een praktisch hulpmiddel Toch probeert je met zoveel mogelijk conclusiesEen individueel h.p. is het eindproduct van de iets te gaan doen. Deze voornemens noteert jereeks signaleren, diagnosticeren, interpreteren. op een formulier en ziedaar: het handelingsplanMeestal start deze reeks bij de groepsleerkracht ontstaat. We hebben het hier over de stap con-die signaleert dat een kind de leerstof niet vol- clusies  actiepunten. Deze zet je om in doe-gens verwachting opneemt. Het ‘signaal’ is een len. Bij elk doel formuleer je een werkwijze enobservatie, het werk dat het kind maakt of toets- een evaluatie.scores. We gaan uit van de vier lagen in dezorgstructuur. In laag 2 is er sprake van kortdu- Een voorbeeldrende hulp bij enkelvoudige problemen, je werkt Er is een kind Davy gesignaleerd. Je hebt onder-dan met een groepsplan. In laag drie gaat het zoek bij hem gedaan. Daaruit rollen enkele con-om een complex probleem en wordt er onder- clusies die je omzet in acties:zoek gedaan dat uitmondt in een individueelhandelingsplan. conclusies te ondernemen acties 1. Davy leest nu op in- 1.1 Davy moet specialeDe groepsleerkracht zal meestal eerst zelf gedu- structieniveau E3. Hij heeft leerhulp krijgen met lezen.rende een bepaalde periode hulp bieden maar daarmee een achterstand 1.2 Hij moet leren meerals dat onvoldoende aanslaat brengt hij dat in bij van 8 maanden. Het lezen herkennend te lezen. is nog voornl. spellend en 1.3 De tweeklanken ende IB met het verzoek ‘er naar te kijken’. Dat ‘er- Davy heeft nog steeds dubbele medeklinkers be-naar kijken’ kunnen we diagnostiek noemen, moeite met sommige twee- hoeven speciale aandacht.tenminste als er gedegen onderzoek wordt ge- klanken en dubbele mede-daan, op basis van hypothesen (vermoedens) en klinkers.goede onderzoeksmiddelen. Eerst kijk je wat erallemaal bekend is en nodig je de ouders uit voor 2. Davy heeft een beperkt 2. Davy heeft behoefte aan auditief geheugen, waar- auditieve geheugentraining.een intakegesprek. Je neemt een anamnese af. door m.n. wat langereHypothesen formuleer je dan op basis van de woorden, die spellendgegevens uit signalering en dossieronderzoek. worden gelezen fout gaanHet onderzoek bestaat uit toetsen en andere .vormen van informatie inwinnen. Het is bedoeld 3. Davy lijkt momenteel 3. We moeten hem veelom de hypothesen te bevestigen of te verwer- weinig gemotiveerd voor aandacht schenken om lezen. hem te motiveren.pen. Je maakt van je onderzoek een schriftelijkverslag. Helaas nemen leerkrachten hier soms 4. Davy heeft het gevoel 4. We moeten Davy suc-de tijd niet voor. Dat is verkeerd want het schrij- mislukt te zijn. ceservaringen bezorgen.ven van een onderzoeksverslag dwingt je om nate denken over het kind en zijn leerprobleem en De actiepunten worden, voor zover dat mogelijkdwingt je ook om de zaken op een rijtje te zetten is, omgezet in concrete, meetbare doelen.en conclusies te trekken. -1-
  2. 2. Hoe maak je in vijf stappen een individueel handelingsplan? Sipke FaberDoelen voor Davy kunnen zijn De vijf stappen op een rijtjeDoelen Je noteert nu op een velletje A4:1.1. M4 op instructieniveau na twee maanden.1.2. Een overgang van spellend naar herkennend lezen De persoonsgegevens binnen twee maanden. Stap 1. De genummerde conclusies.1.3. Volledige beheersing van de tweeklanken en de Stap 2. Te ondernemen genummerde acties. dubbele medeklinkers na twee manden. Stap 3. De te bereiken genummerde doelen.2. Auditief geheugen verbeteren naar 5 losse woor- den na twee maanden. Stap 4. De genummerde vertaling van de doelen3. Leesmotivatie zodanig verhogen dat Davy uit zich- in termen van wie, wat en wanneer (werkwijze en zelf thuis boeken of tijdschriften gaat lezen. organisatie).4. Meer zelfvertrouwen opbouwen. Stap 5. Het moment en de methode van evalua- tie (bijv. na 2 maanden).Werkwijze voor speciale leerhulp aan Davy Dan is je h.p. klaar!1. Hoe wordt er hulp gegeven: door wie, hoe vaak, op wat voor manier.2. Waaruit de hulp inhoudelijk zal bestaan (leer- stof, middelen).3. Wanneer en hoe er wordt geëvalueerd.In ons voorbeeld kan dat er zo uit gaan zien:Doelen werkwijze, organisatie1.1 M4 op instructieni- 1.1 Davy krijgt 2 x in de Moet je een h.p. letterlijk uitvoeren? veau in december. week, op di. en do. een Een h.p. wordt opgesteld op basis van een inter- half uur hulp met lezen. pretatie van de beschikbare gegevens op een Buiten de klas in de RT. bepaald moment. Een h.p. wordt opgesteld als de ‘gewone’ hulp (in laag 1 en 2) niet rendeert.1.2. Een overgang van 1.2 Om herkennend lezen Het ‘speciale’ is blijkbaar nodig. Het ‘speciale’ spellend naar herken- te stimuleren zal er wor- nend lezen binnen den gewerkt m.b.v. ‘Flits’ houdt verschillende dingen in: twee maanden. en de ‘KLM’. speciale materialen, speciale didactiek, aange- paste organisatie1.3. Volledige beheersing 1.3 De tweeklanken en van de tweeklanken dubbele medeklinkers Speciaal betekent vooral: interactief maatwerk. en de dubbele mede- worden herhaald m.b.v. Dat wil zeggen dat je op basis van het h.p. aan klinkers in december. ‘Zuid Vallei’. de slag gaat met een leerling. Interactie staat op2. Auditief geheugen 2. Davy krijgt bij elke ses- de voorgrond. Je observeert voortdurend om er verbeteren naar 5 los- sie eerst 10 minuten ge- achter te komen hoe de leerling dingen oppakt se woorden na twee heugentraining m.b.v. ‘Wat en verwerkt. Je krijgt geleidelijk een steeds beter maanden. zeg je’. beeld van de leerlingkenmerken en past je werkwijze daarbij aan. Je gaat dus flexibel met3. Leesmotivatie zodanig 3. De RT zal met hem en verhogen dat Davy uit zijn ouders gaan praten het h.p. om! Maak wel korte logboekaantekenin- zichzelf thuis boeken om het lezen te motiveren. gen waarin je per sessie vermeldt wat je hebt of tijdschriften gaat le- Ze zal zo veel mogelijk gedaan en welke aanpassingen je hebt inge- zen. Davy zelf de oefenboekjes voerd. Deze informatie is aan het einde van de laten kiezen. behandelperiode, bij de evaluatie, van groot be- lang.4. Meer zelfvertrouwen 4. Met de ouders wordt af- opbouwen. gesproken dat Davy een beloning krijgt als hij M4 Formulier heeft bereikt. Scholen gebruiken hun eigen formulier. Op blad- In de klas zorgen voor zijde 4 is een leeg formulier waarop de 5 hierbo- succeservaringen. ven beschreven stappen staan vermeld. Merk op dat er daardoor een duidelijk horizontaal verbandBehandelperiode en evaluatie ontstaat tussen de genummerde onderdelen perWe gaan 2 maanden met Davy aan de slag. Dan stap: conclusie 1  actiepunt 1  doel 1 nemen we opnieuw toetsen af om te zien in hoe- werkwijze 1  evaluatie 1. Dit werkt heel over-verre de doelen zijn bereikt. Op basis van de re- zichtelijk!sultaten wordt besloten hoe er verder wordt ge-gaan. Voorbeeld Op bladzijde 3 staat een praktijkvoorbeeld. -2-
  3. 3. Hoe maak je in vijf stappen een individueel handelingsplan? Sipke FaberVoorbeeld individueel handelingsplan (gegevens uit onderzoek remedial teacher, AVI oud)Naam: Kevin Kloosterman, februari groep 6, leeftijd 9 j. 5 mnd, didactische leeftijd 37 maanden, doubleerde nooit. Geen handicaps of andere bijzondere risicofactoren. Hij werd in mei groep 5 ook getoetst, zie onderstaand overzicht.Schoolvorderingenmei groep 5 feb groep 6 mei dl. 29 achter- feb dl. 37 achter gr. 5 niv. dle. stand gr.6 niv. dle. standDMT kaart 1 54 E 13 16 mnd 59 E 15 22 mndDMT kaart 2 50 D 16 13 mnd 57 D 18 19 mndDMT kaart 3 36 E 16 13 mnd 44 D 18 19 mndmei dl. 29 achter- | feb dl. 37gr. 5 dle. stand | gr.6 dle. ongeveer 21, 16 maanden achterstandAVI 6 beheersing 20 9 mnd | AVI 7-8 instructieniveau wegens leestijd.De achterstand op losse woorden wordt steeds groter. Hierbij valt de heel zwakke beheersing van MKM-woorden nog eensextra op. Het lezen van teksten is even zwak. Conclusies Actiepunten Doelen Werkwijze Evaluatie1. Kevin heeft een gro- 1. Kevin heeft extra 1. Losse woorden 1. Losse woorden 1. Evaluatie na vierte achterstand bij het hulp nodig bij het le- Na vier weken DMT Drie keer p/w in de klas weken door toetsaf-lezen van zowel losse zen. kaart 1 op D-niveau, oefenen met frequente name DMT en AVI.woorden als tekst van kaart 2 en 3 op C- woorden in rijtjes en Dan beslissen of het16-22 maanden. niveau. wisselrijtjes m.b.v. de doel is bereikt. Zo ja, computer met een tutor dan verder gaan met ernaast. De leestijd een h.p. voor spelling. hiervan wordt ma. en vr. in de RT opgeno- men. Tekst Teksten Na vier weken beheer- Oefenen met teksten sing AVI 7, AVI 8 in- op AVI-niveau waarbij structieniveau. de leestijd steeds wordt opgenomen. El- ke maandag een nieu- we tekst die bij de RT drie keer wordt geoe- fend. De tekst gaat mee naar huis dage- lijks te oefenen. Op vrijdag opnieuw bij de RT met tijdopname.2. Hij heeft nog steeds 2. Hij wordt getraind in 2. Beheersing van de 2. Tweeklanken trai- 2. actieve en passievemoeite met /eu/, /ui/ en de tweeklanken /eu/ en /eu/, /ui/ en /u/ na vier nen door bewust te beheersing van de/u/. /ui/ en woorden met weken. maken van het pro- klank- /u/. bleem in de RT. In de tekenkoppelingen toet- klas maakt hij 3 pos- sen door afname DT-3. Bij langere woorden ters met tekeningen en LAS letterdictee, lettersherkent hij wel de plaatjes van woorden benoemen, PI-dicteeklankgroepen en waarin de klanken blok 5, 10, evt. 15.maakt daarvan vervol- voorkomen. Bv. beuk,gens het hele woord. keuken, neus, huis, muis, luisteren, hut, bushalte, kussenAanvulling en uitwerking bij de werkwijzeVier weken lang 2 keer p/w RT buiten de klas. Op maandag 30’ en op vrijdag 15’. Op ma. voortoetsen van rijtjes, teksten eninstructie bij flitswoorden en poster. Op vr. natoets van rijtjes en teksten. Beoordeling van de posters eenmalig. In de klas 3keer p/w computeroefeningen met tutor ernaast. Er wordt hardop gelezen. Eerst 6 min. losse woorden en wisselrijtjes metfrequente woorden. Dan nog 4 min. de oefenrijtje met tweeklanken en de /u/. De ouders krijgen instructie van de RT over hetoefenen thuis en het hanteren van de stopwatch. -3-
  4. 4. Hoe maak je in vijf stappen een individueel handelingsplan? Sipke Faber Formulier handelingsplan. Houd in elke kolom dezelfde nummering aan, dat is overzichtelijk!Naam leerling Groep Naam opsteller handelingsplan Datum Namen uitvoerders h.p. Datum eerste evaluatie1. Conclusies 2. Actiepunten 3. Concrete doelen en tijdspe- 4. Werkwijze, middelen en orga- 5. Evaluatie en de te gebruiken riode nisatie toetsenVerdere uitwerking van werkwijze en organisatie. Vermeld ook duidelijk de taakverdeling (RT - groepsleerkracht - ouders - externe instantie). En vermeld de dagen entijdstippen waarop extra hulp wordt gegeven. -4-

×