Photo caption week 6 8

 • 433 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
433
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. อบรมภาคทฤษฎี ฎ สัปดาหที่ 6 -8 วันที่ 3-10,20-22พฤษภาคม 2554 10,20-22พฤษภาคมณ หองทานา บริษัท บญรอดบริวเวอรี่ จํากัด หองทาน้ํา บรษท บุญรอดบรวเวอร จากด และ จ.อุดรธานี จ.
 • 2. คุณรวินทร ชมพูนุชธานินทร ผูจดการฝายประชาสัมพันธ ั พานองๆ บุกสถานีครอบครัวขาว 3 ที่วิกพระราม 4 เยียมชมการทํางานทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ่โดยมีคุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3 ใหการตอนรับ
 • 3. นองๆ SBC3 เยียมชมหองสง ี่ ช  สเรียนรูกระบวนการผลิตรายการขาว
 • 4. เกาะติดเบื้องหลังการถายทอดรายการสด “เรื่องเลาเชานี้”
 • 5. คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3รับมอบของที่ระลึกจากนองพิม SBC3-29 ตัวแทน Singha Biz Course ป 3
 • 6. แวะชมการทํางานหลังไมคของสถานีวิทยุสุดฮิตในสังกัด BEC TERO RADIO ุ
 • 7. บุก Spa – Hakuhodo รวมแชรประสบการณทํางานในสายเอเจนซี่ รวมถึง Case study ของการทําแคมเปญตางๆรวมกับสิงห โดย คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน , Client Service Director,
 • 8. นองๆไดรับโจทยจากพี่ๆ Spa – Hakuhodoใหรวมสรางสรรคแคมเปญสาหรบเครองดม B-ingใหรวมสรางสรรคแคมเปญสําหรับเครื่องดื่ม B ing Bebe
 • 9. บรรยากาศการพรีเซ็นตแคมเปญใหมสําหรับ B-ing Bebe ใหกับพี่ๆ “ตัวจริง” ใน Advertising Agency
 • 10. คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒนClient Service Director Spa-Hakuhodo Director,ใหคาแนะนําเพิ่มเติมจากการนําเสนองาน ํของนองๆ เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชในงานจรงไดตอไป กอนจะรับมอบของที่ระลึกงานจริงไดตอไป กอนจะรบมอบของทระลกจากนองลี SBC3-32 ตัวแทน SBC3
 • 11. คุณนภดล ศลปวทย ผอ.สายการเงนและการบญชกลาง คณนภดล ศิลปวิทย ผอ สายการเงินและการบัญชีกลางถายทอดประสบการณ วาดวยเรื่องบัญชี การเงินและระบบบริหารความเสี่ยงในองคกร ให เปนเรื่องงายและไมนาเบื่อ กับการบรรยายในหัวขอ Finance / Risk Management
 • 12. ทายชั่วโมง มอบ Case Study จากหนังเรื่องดังใหนองๆ ไดระดมสมองและคิดวิเคราะห
 • 13. วิชาบัญชีและความเสี่ยงมีของรางวัลนารักเปนเดมพนเปนเดิมพัน
 • 14. คุณพลิศร ภิรมยภักดี รองกรรมการผูจัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด บรรยายเรื่องกลยุทธการขาย ุ
 • 15. คุณคมสนคณคมสัน แสงทอง ผอานวยการสายการขาย ผู ํานวยการสายการขายบรรยายเรื่อง Competitive Strategy in Sales
 • 16. ทีมพี่เลี้ยงจากฝายการตลาด แจกโจทย ใหนองๆ แบงกลุมรับหนาที่ ๆ ุในการดําเนินงาน คอนเสิรตคนหัวใจสิงห ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
 • 17. บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ ของแตละกลุ กลุม 1 : การเสนอแผนงานการจดงานเทศกาล การเสนอแผนงานการจัดงานเทศกาล ผลไมและของดีเมืองระยอง กลุม 2 : การเสนอแผนงานการใช Social Network เพื่อทํา Promotion ในธุรกิจรานอาหาร ุ
 • 18. บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ ของแตละกลุ กลุม 3 : การเสนอแผนการสราง Brand Awareness ของนํ้ําแรในกลุมเปาหมาย A  ป สํานักงาน กลุม 4 : การเสนอแผนการพัฒนาระบบ Logistic และ Agent สําหรับสินคาขาว สาหรบสนคาขาว
 • 19. บรรยากาศนาเสนอบรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลม ของแตละกลุ กลุม 5 : การเสนอแผนงาน Singha Biz Course: The Future
 • 20. หลังจากจบการพรีเซ็นตของแตละกลุมนองๆรบฟงความคดเหนและคาแนะนานองๆรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนการพรีเซ็นตจริงตอผูบริหารระดับสูงของบรษทฯ ในวนพธปดโครงการฯของบริษัทฯ ในวันพิธีปดโครงการฯ
 • 21. นองๆ SBC3 เดินทางมาถึงสตูดิโอ WORKPOINT เพื่อรวมชมการบันทึกเทปรายการ SME ตีแตก
 • 22. นองๆ เขาประจําที่ในตําแหนงผูชม ระหวางรอความพรอมของทางรายการ  กับ SME ตีแตกในเทปนีคือ ธุรกิจ KB Rabbit Range ้
 • 23. เสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ นองเนย SBC3-36 เปนตัวแทนมอบของทีระลึกใ กับคณปญญ นิรันดรกล ผจัดและพิธีกรรม ง ่ ล ให ุณ ญญา นรน ร ุ ู แล รรายการ SME ตีแตก รS
 • 24. น นองๆ เดินทางมายัง จ.อดรธานี เ ่อทําภ ร จดําเนนกิจกรรม เ งม ุ ร น เพื ภารกิ เนิน รรม ในงาน “คอนเสิรตอัสนี วสันต” คนหัวใจสิงห ตามกลุมที่ไดรับมอบหมายจากฝายการตลาดโดยกอนทําภารกิจ “พี่ปอม พี่โตะ” ใหเกียรติถายภาพรวมกันนองๆ อยางใกลชิด
 • 25. ภารกิจที่ไดรับมอบหมายของกลุมตางๆ เริ่มที่กลุม MINI STAGE / T-Shirt BOOTH รับผิดชอบดูแลในสวนของบูทขายของที่ระลึกภายในงาน และกลุ และกลม FOH/Back Stage คอยอํานวยความสะดวกในการเขาชมคอนเสิรต คอยอานวยความสะดวกในการเขาชมคอนเสรต
 • 26. กลุม PRODUCT REDEMPTION รับผิดชอบดูแลการขายและแลกผลิตภัณฑภายในงาน
 • 27. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นองๆ ก็มารวมตัวกันที่หนาเวทีเพื่อชมคอนเสิรตอยางคนหัวใจสิงห