• Save
Photo caption week 6 8
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Photo caption week 6 8

on

 • 795 views

 

Statistics

Views

Total Views
795
Views on SlideShare
719
Embed Views
76

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 76

http://www.singhabizcourse.com 76

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Photo caption week 6 8 Photo caption week 6 8 Presentation Transcript

 • อบรมภาคทฤษฎี ฎ สัปดาหที่ 6 -8 วันที่ 3-10,20-22พฤษภาคม 2554 10,20-22พฤษภาคมณ หองทานา บริษัท บญรอดบริวเวอรี่ จํากัด หองทาน้ํา บรษท บุญรอดบรวเวอร จากด และ จ.อุดรธานี จ.
 • คุณรวินทร ชมพูนุชธานินทร ผูจดการฝายประชาสัมพันธ ั พานองๆ บุกสถานีครอบครัวขาว 3 ที่วิกพระราม 4 เยียมชมการทํางานทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ่โดยมีคุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3 ใหการตอนรับ
 • นองๆ SBC3 เยียมชมหองสง ี่ ช  สเรียนรูกระบวนการผลิตรายการขาว
 • เกาะติดเบื้องหลังการถายทอดรายการสด “เรื่องเลาเชานี้”
 • คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ฝายประชาสัมพันธชอง 3รับมอบของที่ระลึกจากนองพิม SBC3-29 ตัวแทน Singha Biz Course ป 3
 • แวะชมการทํางานหลังไมคของสถานีวิทยุสุดฮิตในสังกัด BEC TERO RADIO ุ
 • บุก Spa – Hakuhodo รวมแชรประสบการณทํางานในสายเอเจนซี่ รวมถึง Case study ของการทําแคมเปญตางๆรวมกับสิงห โดย คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒน , Client Service Director,
 • นองๆไดรับโจทยจากพี่ๆ Spa – Hakuhodoใหรวมสรางสรรคแคมเปญสาหรบเครองดม B-ingใหรวมสรางสรรคแคมเปญสําหรับเครื่องดื่ม B ing Bebe
 • บรรยากาศการพรีเซ็นตแคมเปญใหมสําหรับ B-ing Bebe ใหกับพี่ๆ “ตัวจริง” ใน Advertising Agency
 • คุณมิ่งมงคล ทวีกุลวัฒนClient Service Director Spa-Hakuhodo Director,ใหคาแนะนําเพิ่มเติมจากการนําเสนองาน ํของนองๆ เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชในงานจรงไดตอไป กอนจะรับมอบของที่ระลึกงานจริงไดตอไป กอนจะรบมอบของทระลกจากนองลี SBC3-32 ตัวแทน SBC3
 • คุณนภดล ศลปวทย ผอ.สายการเงนและการบญชกลาง คณนภดล ศิลปวิทย ผอ สายการเงินและการบัญชีกลางถายทอดประสบการณ วาดวยเรื่องบัญชี การเงินและระบบบริหารความเสี่ยงในองคกร ให เปนเรื่องงายและไมนาเบื่อ กับการบรรยายในหัวขอ Finance / Risk Management
 • ทายชั่วโมง มอบ Case Study จากหนังเรื่องดังใหนองๆ ไดระดมสมองและคิดวิเคราะห
 • วิชาบัญชีและความเสี่ยงมีของรางวัลนารักเปนเดมพนเปนเดิมพัน
 • คุณพลิศร ภิรมยภักดี รองกรรมการผูจัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด บรรยายเรื่องกลยุทธการขาย ุ
 • คุณคมสนคณคมสัน แสงทอง ผอานวยการสายการขาย ผู ํานวยการสายการขายบรรยายเรื่อง Competitive Strategy in Sales
 • ทีมพี่เลี้ยงจากฝายการตลาด แจกโจทย ใหนองๆ แบงกลุมรับหนาที่ ๆ ุในการดําเนินงาน คอนเสิรตคนหัวใจสิงห ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
 • บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ ของแตละกลุ กลุม 1 : การเสนอแผนงานการจดงานเทศกาล การเสนอแผนงานการจัดงานเทศกาล ผลไมและของดีเมืองระยอง กลุม 2 : การเสนอแผนงานการใช Social Network เพื่อทํา Promotion ในธุรกิจรานอาหาร ุ
 • บรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลมบรรยากาศนาเสนอ ของแตละกลุ กลุม 3 : การเสนอแผนการสราง Brand Awareness ของนํ้ําแรในกลุมเปาหมาย A  ป สํานักงาน กลุม 4 : การเสนอแผนการพัฒนาระบบ Logistic และ Agent สําหรับสินคาขาว สาหรบสนคาขาว
 • บรรยากาศนาเสนอบรรยากาศนําเสนอ Case Study ของแตละกลม ของแตละกลุ กลุม 5 : การเสนอแผนงาน Singha Biz Course: The Future
 • หลังจากจบการพรีเซ็นตของแตละกลุมนองๆรบฟงความคดเหนและคาแนะนานองๆรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําจากคณะกรรมการเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนการพรีเซ็นตจริงตอผูบริหารระดับสูงของบรษทฯ ในวนพธปดโครงการฯของบริษัทฯ ในวันพิธีปดโครงการฯ
 • นองๆ SBC3 เดินทางมาถึงสตูดิโอ WORKPOINT เพื่อรวมชมการบันทึกเทปรายการ SME ตีแตก
 • นองๆ เขาประจําที่ในตําแหนงผูชม ระหวางรอความพรอมของทางรายการ  กับ SME ตีแตกในเทปนีคือ ธุรกิจ KB Rabbit Range ้
 • เสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ นองเนย SBC3-36 เปนตัวแทนมอบของทีระลึกใ กับคณปญญ นิรันดรกล ผจัดและพิธีกรรม ง ่ ล ให ุณ ญญา นรน ร ุ ู แล รรายการ SME ตีแตก รS
 • น นองๆ เดินทางมายัง จ.อดรธานี เ ่อทําภ ร จดําเนนกิจกรรม เ งม ุ ร น เพื ภารกิ เนิน รรม ในงาน “คอนเสิรตอัสนี วสันต” คนหัวใจสิงห ตามกลุมที่ไดรับมอบหมายจากฝายการตลาดโดยกอนทําภารกิจ “พี่ปอม พี่โตะ” ใหเกียรติถายภาพรวมกันนองๆ อยางใกลชิด
 • ภารกิจที่ไดรับมอบหมายของกลุมตางๆ เริ่มที่กลุม MINI STAGE / T-Shirt BOOTH รับผิดชอบดูแลในสวนของบูทขายของที่ระลึกภายในงาน และกลุ และกลม FOH/Back Stage คอยอํานวยความสะดวกในการเขาชมคอนเสิรต คอยอานวยความสะดวกในการเขาชมคอนเสรต
 • กลุม PRODUCT REDEMPTION รับผิดชอบดูแลการขายและแลกผลิตภัณฑภายในงาน
 • หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นองๆ ก็มารวมตัวกันที่หนาเวทีเพื่อชมคอนเสิรตอยางคนหัวใจสิงห