ZdgaUr                                AmJmoñV 2012     AmJmoñV 2012          ...
ZdgaUr                       AmJmoñV 2012     AmJmoñV 2012                   ...
ZdgaUr                                AmJmoñV 2012     AmJmoñV 2012          ...
ZdgaUr                             AmJmoñV 2012      AmJmoñV 2012           ...
ZdgaUr                             AmJmoñV 2012     AmJmoñV 2012            ...
ZdgaUr                                   AmJmoñV 2012      AmJmoñV 2012      ...
ZdgaUr                              AmJmoñV 2012    AmJmoñV 2012             ...
ZdgaUr                                      AmJmoñV 2012    AmJmoñV 2012     ...
Navsarni Bulletin - August 2012
Navsarni Bulletin - August 2012
Navsarni Bulletin - August 2012
Navsarni Bulletin - August 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Navsarni Bulletin - August 2012

1,806 views

Published on

Navsarni Bulletin - August 2012

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - August 2012

 1. 1. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUr nmn gm¶~mMmo g§Xoe Oeo ^meoZ ‘m[a¶m Omd§H$ nmdbr XodmMr H$amamMr noQ>. VoM ^meoZ Am¶O n{dÌ ‘m[a¶m gJuÀ¶m Xod ‘§{Xam§Vbr H$amamMr noQ> g^m Am‘H$m¶ H$amamMr noQ> Omd§H$ Am‘§ÌU H$aVm. Am‘À¶m¶ {OdrVm§V XodmÀ¶m CVamH$ Am‘r OmJmo H$é§H$ ’$mdmo, ˶mM CVam CXoer Am‘À¶m {OdrVm§V ZdgaUr. {Xgy§H$ ’$mdmo. {àVrÀ¶m ^mdm ^¶{UZmo, AmO IoarV ^meoZ A»Ir n{dÌ g^m Am§H$dma AmZr øm ddu ‘wZemZ Am‘Mo ddu XodmH$ AZw^dy§H$ ’$mdmo. gJuMo amO {H$Vo, Vo Am‘r ‘m[a¶oMr X~m{OH$ namo~ g‘a§^Vm, Vo åhþUë¶ma {VÀ¶m gJm© ìhaUmMr. Xþgè¶m§H$ gm§Jy§H$ ’$mdmo. XodmZ {VH$m Hw$S>r AmËå¶m g¶V gJm©a ìhobr. A»»¶m {VÀ¶m ‘wZemg§¶~mZ gm§V bwH$mgmMo ew^dV©‘mZ Am‘H$m gm§JVm H$eo ^meoZ hr H$amamMr noQ> (Am§H$dma{VH$m gJm©a ìhobr. AmOMr XmoZy¶ dmMnm Or àH$mgUoÀ¶m nwñVH$m§Vë¶mZ AmZr bwH$mgmÀ¶m ‘m[a¶m) ^modnr noQ> Amgbr Vr (bwH$ 1:39-56) ‘m[a¶m CQ>br AmZr S>m|Jar dmQ>mamZew^dV©‘mZm§Vë¶mZ KoVë¶mV Vr Am‘H$m XmImodZ {XVmV H$eo^meoZ Am§H$dma ‘m[a¶m Omd§H$ OwXmÀ¶m EH$m ZJam§V XmoS>dS>mZ Jobr AmZr OmH$m[a¶mgmÀ¶m Kam§V {^Va géZ {VUo E{bOm~oVrH$nmdbr H$amamMr noQ> (The Ark of the convenent) Z‘mZ Ho$bo. (Amoi 39-40) gm§V bwH$mg Am‘H$m gm§JVm H$s Vr XmoS>dS>mZ Jobr åhU. ""gJm©a XodmMmo Jm^mamo CJQ>mo Ombmo AmZr Vm§VyZ H$amamMr noQ> {Xï>r nS>br EHy$M dñV Or Am‘r XmoS>dS>mZ (Km¶oZ) H$é§H$ ’$mdmo Vr OmdZ Amgm XodmMmo ‘moJ, IaonUr(àH$mgUr 11:19) H$amamMr noQ> åhUë¶ma {H$Vo ? AmXë¶m H$amam§V H$amamMr noQ> åhUë¶ma hmo ‘moJ Am‘À¶m {OdrVmH$ AO©Q> OmdZ Amgm. XodmH$ Am‘r Am‘À¶m {OdrVmZ n¶bmoXodmMo AmgUo Amnbo nO}‘Xo. nyU Zì¶m H$amam§V øm CVamH$ AmZtH$ Imob AmZr Zdmo AW© d¶bmo OmJmo {Xdy§H$ ’$mdmo.‘oiVm. Zdmo H$ama Am‘H$m gm§JVm H$s hr Iar H$amamMr noQ> OmdZ Amgm EH$ Iamo ‘wZrg : Am§H$dma ‘m[a¶oÀ¶m Hw$S>r AmËå¶mgB©V gJm©a dMnmÀ¶m X~m{OH$ na~o {Xgm hm§dAm§H$dma ‘m[a¶m Xod EH$m bmH$S>mÀ¶m ~m°³gmZ dñVr H$arZm Vmo EH$m ‘wZemZ EH$m H$miOmZ ‘m[a¶m. ‘m[a¶oMoa ZXa ‘maVm. Vr Am‘H$m Ýhþ¶ ’$³V ho IwembH$m¶oMmo, ’w$S>mamMmo ^admgmo {XVm nyUdñVr H$aVm. Am§H$dma ‘m[a¶oÀ¶m. Am§H$dma ‘m[a¶oZ Amnë¶m Hw$gì¶m§V ‘wZrg Omëë¶m Vo ‘oid§H$ dmQy>¶ Am‘H$m XmI¶Vm, Vr dmQ> Xþgar Ýhþ¶, nyU ^mdmVm©Z Amnë¶m nwVmH$XodmÀ¶m nwVmH$ g§^dbmo, OoOy {H«$ñV Am‘Mmo gmoS>dUXma.. Am‘r OmUmd H$s, H$amamÀ¶m pñdH$mé§H$ AmZr VmMo Bï>mJVrZ gXmM amdy§H$. VmÀ¶m CVamÀ¶m COdmS>mZ Am‘À¶m {OdrVmMrnoQ>|V ‘moOogmMr g‘wV© Xdabobr Amgbr åhU, hr g‘wV© XmIdZ {XVmbr XodmMr Iwer, nmdbm Am‘r ‘mé§H$ ’$mdmo. ^d H$éZ OoX²Zm Am‘À¶m {OdrVmZ ¶oVobo Iwarg Am‘H$m OS>Amnbo nO}gdo H$ama gm§^minmMmo. hr g‘wV© BñÌmEb nO}H$ H$eo ^meoZ H$amamH$ {dñdmer bmJVmV VoÞm VmH$m Am‘r AXrH$ {MH$Qy>Z amdy§H$ ’$mdmo. ‘m[a¶m, Or OmdZ Amgm gJuÀ¶mamdm|H$ ¶oVmbo Vo gm§JVmbr. Xod ‘§{XamVbr H$amamMr noQ>, Am‘r Am‘À¶m Iè¶m KamÀ¶m dmQ>oa Amgm§d åhU Am‘H$m Wmdo Am‘À¶mZ åhþUm|H$ ¶oVm H$s IaonUr Am§H$dma ‘m[a¶m Om§dH$ nmdbr H$amamMr noQ> H$aVm, (gJuÀ¶m amÁ¶mMr) Oy¶ Am‘r XodmÀ¶m EH$dQ>mZ Iwemb AmZr em§VrZ {O¶oVë¶m§d.{H$˶mH$ {VUo Amnë¶m Hw$gì¶m§V XodmÀ¶m {Oì¶m CVamH$ ìhobmo. ˶mM XodmÀ¶m nwVmZ Am‘H$m Am‘oZ.XodmMr Iwer XmIb Ho$br. Am§H$dma ‘m[a¶oZ Amnë¶m Hw$gì¶m§V øm XodmÀ¶m Zì¶m AmZr H$m|H$Ur AUH$ma - ’$m. bwB© nog, g§MmbH$-gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr, qgYwXþJ© Y‘©àm§Vgmg{UH$ H$amamH$ ìhbmo, OmUo Amnë¶m Hw$S>r a³VmMo ~{bXmZ Ho$bo. Or Hw$S> AmZr aJV‘m[a¶o WmdZ KoVbbo. øm H$maUmH$ bmJmoZ gm¶{~UrH$ ^oQ>¶bë¶m VogmªV {VH$m H$amamMrnoQ> åhU Cbmo ‘maVmV, XodmÀ¶m AmgʶmMr noQ> Vr. HAPPY BIRTHDAY DEAR FATHER 4 AmJmoñV aoìh. ’$m. gm¶‘Z Am§ÐmXo àH$mgUoÀ¶m nwñVH$m§V Am‘H$m ‘m[a¶o{der AmZtH$ EH$ gV Wmdo OmVm, Vo åhþUë¶ma hmobr H«$m°g MM©, BÝgwbr, ’$moZ : 02363-270770,‘mo~m.9420738383Vr nyU©nUr Amnë¶m nwVmÀ¶m gm§JmVm gJuÀ¶m amÁ¶m§V Amgm åhU. {H$˶mH$ Ýhþ¶ ’$³V 20 AmJmoñV aoìh. ’$m. ³bmB©ìh Q>obrg (SDB)Hw$S>rZ nyZ ^mdmVm©Zy¶ Amnë¶m nwVmH$ {VUo pñdH$ma Ho$bmo åhU AmZr VmH$m Vr {MH$Qy>Z {àÝgrnb-S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$b, Hw$S>mi, ‘mo~m. 9763364291 25 AmJmoñV aoìh. ’$m. ’°${b³g bmo~moamdbr åhU. àH$mgUoMo nwñVH$ Am‘H$m gm§JVm ""VoÞm gJm©a EH$ {d{MÌ IwUm {Xï>r nS>br. {àÝgrnb-{‘bmJ«rg hm¶ñHy$b, gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 9420168480gw¶m©À¶m nO©imZ Ýhogbbr EH$ ~m¶b. {VÀ¶m nm¶m Vim Amgbmo M§Ðr‘ AmZr {VÀ¶m 29 AmJmoñV aoìh. ’$m. ao‘§S> {bg~mo‘m϶ma ~mam ZHo$Ìm§Mmo ‘wHw$Q>... ~m¶boH$ EH$ ^waJmo Oë‘bmo Vmo bmoI§S>mMo ~oV H$mQ>¶oZ g|.Omogo’$ MM©, ^oS>er, ‘mo~m. 9421236130gJù¶m nOmªMoa amO Mb¶Vmbmo (àH$mgUr 12:1-2, 5) ‘m[a¶m XodmMr ‘m¶ Or n{dÌ 31 AmJmoñV aoìh. ’$m. A°bo³g {S>‘obmo, ~|Jbmoa ‘mo~m. 9423215714, 09916761976AmËå¶mH$ ImbVr Ombr Vr AmVmM WmZ Hw$S>r AmËå¶mg¶V gJm©a Amgm. 1 2
 2. 2. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUr g§nmXH$s¶ ho dag nmn gm¶~mZ ^mdmVm©ImVra ^oQ>¶bbo dag Amgm. Xa EH$ åhþ¶Ê¶mZ {àVrÀ¶m§Zmo, Am‘À¶m {H«$ñVr Y‘m©À¶m {eH$dUoMoa g‘OUr Am‘r {Xdy§H$ AmeoVm§d. Xa EH$ àíZm na~og‘¶ma ìhS>m IwembH$m¶oZ Am‘r JrVm§Vë¶mZ åhUVmd, ""^mdmV© CXoer "Am¶H$ {H«$ñVmdm, OmUm Om ¶m gXamImb Om¶Ë¶m àíZm§Mo O~m~ Am‘H$m Am‘Mmo Ýhþ¶ Am¶Mmo H$mbMmo nwU gm§V ’«$mÝgrg emdoamMmo. AmZr hm§d ‘oiVbo. OoÞm hoa Y‘m©Mo d hoa Am‘Mo {H«$ñVr ^md àíZ {dMmaVmV VoÞm VmMoa Am‘H$mVmÀ¶m AmXë¶m H$mimMoa ZXa ‘méZ åhwUVm Vmo Ýhw¶ ’$H$V ’«$mÝgrg emdoamÀ¶m H$mim§Vbmo, ^mgm^mg H$é§H$ AmXma OmVbmo. XoHy$Z AmeoVm Vw‘Mo bmJr dmMy§H$ hmo boI AmZr g‘OyZnwU n¶ë¶m eoH$S>çm§Vbmo, ^mJod§V Wm°‘gmÀ¶m H$mimVbmo. Omo Am¶bmo ^maV Xoem§V Kody§H$ Amnbmo ^mdmV© AmZr Wra amdy§H$ ^mdmVm©Z Xodm Wm¶, AmZr {O¶y§H$ ‘moJmZ EH$mbmoH$m§H$ OoOyMr I~a naJQy>§H$. AmZr hmoM ^mdmV© Om¶Ë¶m Am‘À¶m ^mdm-^¶Um§Zr Ordmo ‘oH$m Wm¶.Xdabm Amnë¶m {OdrVmZ. JrVm§Vë¶mZ Am‘r åhUVmd, ""Am‘r {H«$ñVm§d Ord {Xdy§H$ - ’$m. B{b¶mg am°S´>r½O, ‘mo~m. 9422055197V¶ma ^mdmVm©ImVra. AmZr Om¶Ë¶m Am‘À¶m ^md ^¶Um§Zr Ord {Xbm ^mdmVm©H$ bmJyZ ^mdmVm©Mo dagAmZr ¶mM ^mdmVm©Z VmZr Am‘H$m amIë¶mZ, gm§~mië¶mZ AmZr gmëdma Ho$ë¶mZ. Va 11 AmoVy~« 2012-24 Zmoìh|~« 2013hmoM ^mdmV© {Wa H$é§H$ Vy {H$Vbmo dmdwaVm¶ ? ^mdmV© åhUë¶ma {H$Vo ? ~oíQ>r {XñnQ>çm Am‘r gJir {H«$ñVmd ^md-^¶Um OmdZ Amgm§d EH$ ^mdmVm©Mmo g‘wXm¶.{OdrVm§Vbr IwembH$m¶ H$er ? Vw¶m ^mdmVm©Mr Iar narjm Iw¶ OmVm d H$er OmVm AmZr ømMnmgV Am‘À¶m nmngm¶~mZ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo hmUo ho dagÝhw¶ Vw¶m IwembH$m¶oÀ¶m doima nwU Vw¶m {XñnQ>çm {OdrVmZ VwÁ¶m H$ï>m Xþ:Im‘ܶo dmo ^mdmVm©Mo dag åhU naJQ> Ho$bm. 11 AmoVy~« 2012 (Xþgao ìh°Q>rH$ZVwOoa AÐþe CßamgVmV VoÞm. (bwH$ 14:27) Iamo ^mdmV© VwPmo H$moUmMoa Amgm ? Y‘©n[afXoH$ 50 dgm© ^aVmV) Vo 24 Zmoìh|~« 2013 ({H«$ñV am¶mMr namo~) hr EH$ ~ar g§Yr‘ZemMoa dmo Omo ‘Zrg Xodm {df¶r g‘OUr {XVm VmMoa ? Omo ‘ZemMo Ag³Vm¶oH$ KodZ Am‘Mmo gJù¶m§Mmo ^mdmV© KQ> H$é§H$ ho Am»Io dag ^mdmVm©Mo dag Aeo {H«$ñVm§dbmJmoZ Ho$Þm Zm Ho$Þm MyH$ AmYmé eH$Vm Va Agë¶m XodmMr AmoiI {XVë¶m ‘ZemZ ^md^¶Um§H$ Cbmo ‘méZ ^mdmVm©Z {O¶y§H$ Amn¶Vm.H$gbr MyH$ AmYmabr Omë¶ma VwPmo ^mdmV© {H$˶mH$ hmbVm ? Aem doima Vy XodmÀ¶m Am‘À¶m n{dÌ ñZmZmdadr Am‘H$m gJù¶m§H$ ^mdmV© ’$mdmo Ombm. AmZr hmoMAmS> {H$˶mH$ doVm¶ ? {H$˶mH$ XodmH$ {eUVm¶ ? {H$˶mH$ XodmnmgyZ n¶g doVm¶ ? ^mdmV© KodZ Am‘r BJaOoMo dm§JS>r OmVm§d. n{dÌ g^m Am‘H$m {eH$¶Vm Am‘r H$eo ^meoZÁ¶m XodmH$ VwdoZ ni|dH$ Zm ˶m XodmMoa Vy {dídmg XdaVm¶ AmZr Omo ‘Zrg XodmMmo Am‘Mmo ^mdmV© Xodm~mnmMoa, nwVmMoa AmZr n{dÌ AmËå¶mMoa Xdé§H$ Om¶ ømM ^mdmVm©H$énH$ma, OmH$m Vy ni¶Vm¶ VmMmo ‘moJ H$é§H$ Vy nmQ>r {H$˶mH$ gaVm¶ ? XodmH$ Am‘r bmJyZ Am‘r OoOyH$ Am‘Mmo gmoS>dUXma åhU ‘mZyZ KoVm§d. ømM OoOyH$ bmJyZ Am‘H$mni|dH$ Zm Var VmMoa Am‘Mmo {dídmg. ^mdmVm©Z {O¶oVë¶mWm¶ Xod gXm {O¶oVm AmZr {OdrV AmZr nwZ{O©d§VnU ’$mdmo OmVm.XodmÀ¶mo ^mgmdʶmo VmMoWm¶ emWu nmdVm§V AmZr VmÀ¶m {OdrVm§V {dO‘rVm KS>VmV ^m. OwdmdmÀ¶m ew^dV©‘mZm§V OoOy Am‘H$m gm§JVm H$s Am‘r Xodm~mnmMoa gV‘mZy§H$Wm°‘gmZ ‘oë¶mCnamZ nwZ©{Od§V Omëë¶m OoOyH$ ni¶ë¶m {edm¶ gV ‘mZMmo Zm åhU Om¶ AmZr gJuMmo ~mn Am‘H$m gm§JVm H$s Am‘r OoOyMoa {dídmg Xdé§H$ Om¶. n{dÌgm§Jbo. nwU VmMmoM AZw^d KoVmoM VmUo ^mdmVm©Z CMmabo, ""åhÁ¶m gmo‘¶m, åhÁ¶m g^oMmo dmda OmdZ Amgm Am‘r ^mdmV© gJù¶m§H$ naJQ> H$é§H$ Om¶ AmZr hmo ^mdmV© naJQ> H$arV AmgVmZm OoOy OmdZ Amgm dmQ>, gV AmZr {OdrV åhU Am‘r ‘mZyZ Kod§H$ Om¶.Xodm (Owdm§d 20:28) VoM nar OoOyZ noÐÿH$ åhþUbo, ""Vy {Oì¶m XodmMmo nyV (‘mVod AmXë¶m H$mima bmoH$ ^mdmVm©Mo {OdrV {O¶oVmbmo. Am¶À¶m H$mima BVbr gwYmaUm16:16) ho XmoJw¶ ‘Zrg ‘amo n¶m©Z hmoM ^mdmV© {O¶y§H$ dmdwaë¶mV. Am~«mhm‘mZ hoM Ho$bo Omë¶m AmZr ‘wZrg {JʶmZmZ BVbmo hþema nyU hmoM ‘wZrg ^mdmVm©Mo {OdrV {O¶odMo gmoSy>ZAmZr VmÀ¶m {Wa ^mdmVm©H$ bmJmoZ VmH$m ^mdmVm©Mmo ~mny¶ åhwU nmMmaVmV (amo‘ 11, {XVm. Om¶VonmdQ>r ‘wZem Xod Zmgboë¶m ^meoZ {O¶oVmV. g§gmam§V KS>Vë¶m dñVy§Moa VmH$m18-20). MS> ^mdmV©. n{dÌ nwñVH$ma ‘oiVm§ ˶m CVam na‘mUo ""Imdy¶m, {ndy¶m, {H$˶mH$ ’$më¶m OoOy åhUVm, ""Omo H$moU åhOoa {dídmg XdaVm Vmo Ho$ÞmM ‘aMmo Zm AmZr Am‘r ‘aVoë¶m§d. ^m. nmdby Am‘H$m gm§Jy§H$ gmoXVm Am‘r OoOyMoa ^mdmV© Xdé§H$ Om¶gmgUm§H$ {Odmo AmgVbmo AmZr hr ^mgmdUr Ho$ÞmM {Z’©$i OmdMr Zm. ømM ^mdmVm©À¶m VmÀ¶m nwZ{O©d§VnUmMoa Am‘r ^mdmV© Xdé§H$ Om¶ (1 H$atW 15:32) WmoS>çm§H$ OodUnmdbmZ MbyZ Am‘r gmgUmMo Am{U IwembH$m¶oMo {OdrV OmoSy>Z dmdé¶m. 3 4
 3. 3. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUråhþUJo Xod Ombm. doi nmdbmo Am‘r Am‘À¶mM {OdrVmMoa ZXa ‘mê§$H$ Om¶. AmZr Am‘Mmo gJm©a Jobr.^mdmV© Am‘r XodmMoa {Wamd§H$ Om¶. AmXë¶m H$amam§V Am‘r dmMVm§d OwS>rVmZ XodmMoa nmV¶odZ Amnbmo ^admgmo Am‘r ¶m{kH$m§Zr Om¶VmoM ˶mJ H$éZ Am‘Mo {OdrV OoOyH$ ^oQ>¶bm nyU øm dmS>¶bmo. Am§H$dma ‘m[a OoOyH$ Iwagma {Iim¶bmo VoX²Zm, IwagmMo ‘wir gJio gmogyZ Y¡¶m©Z{OdrVmH$ H$gboM ‘m°b (Value) Zm. Oar Va Am‘r ^mdmVm©Mo {OdrV {O¶oZmd Omë¶ma. C^r amdbr. Am§H$dma ‘m[a¶m OmdZ Amgm Am‘H$m gJù¶m§H$ EH$ Iao ñdV§Ìm¶oMmo Z‘wZmo.Am‘r ¶m{kH$m§Zr ^mdmVm©Mo {OdrV {O¶obo AmZr hmo gJimo ^mdmV© Am‘r ‘wZemHw$imH$ Am‘À¶mM ^maVmV AmoñVmoè¶m§Moa Om¶Vo dm¶Q> Ho$ëbo Am‘H$m {XgVm. AmoñVmoè¶m§H${Xdy§H$ dmdwaë¶m§d Omë¶ma n{dÌ g^m ^mdmVm©Mr OmVobr. Am‘Mo {OdrV AmZr Am‘Mmo Ho$X²ZmM ‘mZmMr gwdmV Am‘À¶m g‘mOmV ‘oiMr Zm Aeo {XgVm AmZr ˶mM nmgV Am‘rdmda n{dÌ g^|V EH$ KQ> ~wZ¶mX H$er OmVobr AmZr ho ~wZ¶mXrMoa ~m§Ybobr n{dÌ g^m AmoñVmoaoH$ ˶mJmMr ‘wVu Aeo åhþUVm§d nyZ OwS>rW {hMr H$mUr Am‘À¶m ^maVmÀ¶m AmoñVmoè¶m§H$Ho$ÞmM hmbMr Zm. ~id§V Omd§H$ XodmÀ¶m ~imZ gmoS>dUoÀ¶m H$m‘m§V CËVoOZ {XVm. ^mdmVm©À¶m dagmZ Am‘r {^Va gaVmZm AmZr gJù¶m§Zr OoOy gmoS>dUXma Omo Xa gJù¶m§H$ Vw‘H$m Iwemb^arV ‘m[a¶oÀ¶m gJm©ìhaUmMr X~m{OH$ na~ AmdS>oVm.{‘gmMo ^oQ>|V hmOra AmgVm AmZr øm OoOyMr Hw$S> Am‘r eodVm§d. Am¶O hmoM OoOy Am‘H$m - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, g§MmbH$-godmY{‘©H$ g{‘Vr, qgYwXþJ© Y‘©àm§VgJù¶m§H$ EH$ AmídmgZ {XVm : hm§d Vw‘Mo~amo~a AmgVbmo hmo g§gma gamo n¶m©Z. OoOy VwOoa^mdmV© Xdé§H$ Am‘H$m AmYma {X. OrdZ Ko ho ‘mPo gmao..... - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, g§MmbH$ - qgYwXþJ© Y‘©àm§{VH$ godmY{‘©H$ g{‘Vr 4 Am°JñQ> hm ew^ {Xdg g§nU© ^maV^a Y‘©àm§Vr¶ Y‘©JéMm Aml¶XmVm y w§ ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r. ’$moZ : 02363-272340 g§V Om°Z ‘mar {d¶mZr øm§À¶m gUmMm {Xdg åhUyZ gmOam Ho$bm OmVmo. øm {Xder AmnU Y‘©Jwé§Zm AmXamZo d gñZohnyd©H$ ew^oÀN>m XoVmo Am{U ‘m[a¶oÀ¶m gJm©-ìhaUmMr X~m{OH$ namo~ (15/8/2012) ˶m§À¶mgmR>r àmW©Zm H$aVmo. g§V Om°Z ‘mar {d¶mZrMm OrdZnQ> dmMbm AmJmoñVmMo 15 VmaHo$a Am‘r gJir Va AmnUmg H$iyZ MwHo$b. ˶m§Mo ˶mJ‘¶ Am{U H$ï>mMo OrdZ. ˶m§Zr Am§H$dma ‘m[a¶oÀ¶m gJm© ìhaUmMr X~m{OH$ namo~ à˶oH$ AS>MUrbm Am{U g§H$Q>m§Zm {OÔrZo d {MH$mQ>rZo Z S>J‘JVm g‘a§^Vmd AmZr ˶mM ~amo~a øm {Xgm ^maV Y¡¶m©Zo Vm|S> {Xbo. Am‘À¶m ‘m¶XogmMo ñdV§Ìm¶oMmo {Xg Am‘r gJir Y‘©Jwé hmoʶmgmR>r H$amdm bmJUmam Aä¶mg, AZoH$ àH$maÀ¶m narjm§Zm gm‘moao IwembH$m¶oZ ‘mZ¶Vmd. bwH$mÀ¶m ew^dV©‘mZm§V OmUo, Amnë¶m ñdV:À¶m BÀN>m AmH$m§jm Xm~yZ BVam§gmR>r M§XZmà‘mUo {POUo, Amnbo (1:46-55) Am‘r ‘m[a¶oMo ñVwVrJrV dmMVm§d. Vméʶ, ñdßZo ~mOwbm R>odyZ ˶m H«y$gr {Iiboë¶m {¼ñVmgmR>r Am{U ˶mÀ¶m ~m§Ydm§À¶m Am§H$dma ‘m[a¶m XodmMr MmH$aU åhU ‘mZyZ godogmR>r gX¡d VËna AgUo, Amnbo Ka, AmB©d{S>b, ZmVbJ, O‘rZ Ow‘bm øm gd©KoVm AmZr ˶mM Xodm gdo {VMmo OrdZ ‘waJQ>Vm. XodmZ Am§H$dma ‘m[a¶oH$ nOmªMmo COdmS> Jmoï>tMm ˶mJ H$éZ ’$³V {¼ñVmgmR>r OJUo ho EH$ AmìhmZ Zmhr H$m ? hmo¶, ho H$R>rUOmd§H$ {dMyZ H$mS>br. {VUo gXmM XodmÀ¶m ~imMoa {dñdmg Xdabmo. g§gmar dñVy§Moa VrnmV¶odZ amdy§H$ Zm. ømM nmgV Am‘r Am§H$dma ‘m[a¶oH$ gw^mJr åhU nmMmaVm§d. XodmZ, Amho na§Vw Ae³¶ Zmhr H$maU, "OJVmo OrdZ Zìho ‘r ‘mPo, {¼ñV OJV Ago ‘‘Am§H$dma ‘m[a¶oH$ Hw$S>r AmËå¶mg¶V gJm©a ìhobr AmZr ømM nmgV {VMr X~mOrH$ namo~ OrdZr Aer ˶m§Mr AdñWm AgVo.Am‘r g‘a§^Vm§d. ˶m§Zm g‘OyZ KoUo, ˶m§À¶m H$m‘mV ghH$m¶© H$aUo hr Amnë¶m gdmªMr O~m~Xmar Am§H$dma ‘m[a¶m gXmM XodmMo nXdoMoa nmV¶odZ {O¶obr. {VMo gJm©-ìhaU Am‘H$m Amho. B©ídamMr gwdmVm© à^mdrnUo Kmof{dʶmgmR>r Vo Amnbo g§nyU© OrdZ g‘{n©V H$arV{eH$¶Vm - H$eo ^meoZ Vr g§nyU© AmZr ñdV§Ì AmoñVmoar OmdZ ~{bï> OmVm. {VÀ¶m {OdrVm§V AgVmV. Amnë¶m AmZ§XmV, Xþ:ImV Vo Amnë¶mbm gmo~V XoV AgVmV. Hw$Qw>§~ ^oQ>r XoD$ZAm‘r nioVm§d. ‘aUmMoa boJyZ {VMoa Jwbm‘nU Mbm|dH$ Ombo Zm. {VÀ¶m {OdrVm§V g§nyUm©¶oZ VwQ>bbo g§gma OmoS>VmV, Xþ:Ir Am{U {ZamerVm§À¶m Mohè¶mda hgy ’w$b{dVmV, AmOmè¶m§gmR>r o{VUo XodmMr Iwer nmibr. Am§H$dma ‘m[a¶oZ Amnbo g§gmamVbo {OdrV gJm©a Amgbë¶m àmW©Zm H$éZ Amamo½¶mMo daXmZ ‘mJVmV. Amnë¶mbm, Amnë¶m gd© nmnm§Mr j‘m H$aVmV.nar {O¶obr. XoIyZyM XodmZ {VMr Hw$S> ‘aUmÀ¶m KmgmH$ gmnSy>§H$ {Xd§H$ Zm ~Jmoa åh¶‘oZ Vr Va ‘J AmOnmgyZ Amnë¶m gd© Y‘©Jwé§Zm Amnë¶m àmW©ZoMo nmR>~i XoD$Z, 5 6
 4. 4. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUrna‘oídamMm H¥$noMm Amerdm©X gX¡d ˶m§À¶mda ahmdm Am{U {¼ñVg^oMr godm ˶m§À¶mhmVyZ Mm§Jë¶m àH$mao KS>mdr d ˶m§Zm emar[aH$, ‘mZ{gH$ Amamo½¶ bm^mdo hrM ˶m Am¶H$ {H«$ñVmdm§ OmUm§ Om...{dYm˶mH$S>o g§V Om°Z ‘m[a {d¶mZrÀ¶m ‘ܶñWrZo àmW©Zm H$é ¶m. à. 1 - Am‘À¶m BJaOmZr, KamZr AmZr ¶oa gwdmVoa B‘mÁ¶mo Xdan ho gmaHo$ Amgm ? ""VwPr¶mgmR>r OrdZ ‘mPo, à^y {¼ñVm ‘r g‘{n©bo O~m~ - Am‘Mo àmoQ>oñQ>§Q> ^md-^¶Ur AmZr {~brdg© åhþUVmV H$s ho gmaH$o Zm ! B‘mÁ¶mo - {g. {H«$ñQ>b bmo{ng (FS), {‘bmJ«rg H$m°Ýìh|Q>, gmd§VdmS>r H$anyM åhþUë¶ma Hw$S²>S²>¶m XodmMr nyOm H$an (Idolatry) Amnë¶m {dMmamH$ H$maU {Xdy§H$ Vo AmXbmo H$ama dmnwaVmV. ‘yVu KSy> ZmH$mV d ‘i~ma d ‘i~m gH$bm {àWw‘oMoa Amo VaUmQ>çm ! {àWw‘odoë¶m CXH$mZr AmgmV ˶m H$gë¶mM dñVy§À¶mo ‘wVu H$é ZmH$mV (gwQ>H$m 20:4) åhÁ¶mZ EH$ ~ao {OdrV {O¶y§H$ OmVm. Va VaUmQ>çm Am¶H$, Oar Va Am‘r ¶oa CnXogm§Moa ZXa ‘maë¶ma Am‘r nioVm§d H$s Xod ‘wZemH$ ømo 1) XodmZ VwH$m, {OdrVmMoa A{YH$ma {Xdy§H$ Zm B‘mÁ¶mo H$é§H$ ‘Zm¶ H$aVm {H$˶mH$ VmH$m ZmH$m Amnë¶mH$ nmQ> H$éZ Hw$S²>S²>¶m XodmH$, d {OdrVmMmo Aa§^ AmZr eodQ> Xod. Am¶O Am‘À¶m g‘mOm§V ‘aUmMr ‘wZemÀ¶m hmVmZr Ho$ëë¶m XodmH$ ^wOy§H$. nyU hmo XodmMmo hþHy$‘ Am‘r ~ao^meoZ g‘Oy§H$ ’$mdmo. Oo Xod ‘Zm H$aVm Vo B‘mÁ¶mo H$an Ýhþ¶. nyU VmH$m ^wOy§H$ ‘Zm H$aVm ho H$s dmB©Q> g§ñH¥$Vr CËnÞ Omë¶m AmZr dmS>V Amgm. gmoamo, {gJ«oQ>, J~©nmV H$éZ, XoIrH$ Vmo Amnbo nO}H$ Amnbo CnXog H$amamMo noQ>|V XdéZ ^m§JmamÀ¶m B‘mOrZr AmZr{Odoer ‘méZ, Ji KodyZ, {dH$ {ndyZ, CXH$m§V CS>H$s ‘méZ ‘wZrg {OdrV g§n¶Vm. ‘wZemH$ Am§O~moS>ì¶mÀ¶m B‘mOrZr ZoQ>d§H$ ’$‘m©¶Vm (gwQ>H$m 25:10-22){OdrVmMoa A{YH$ma Zm. ‘wZrg ’$³V {OdrVmMmo amIUXma. hmo àíZ ~ao^meoZ g‘Oy§H$ Am‘r Am‘À¶m {XñnQ>çm {OdrVmMoa ZXa ‘mé¶m.2) {OdrVm§V gwIm-XþImMr, gwH$Vr-^aVr Amgm. Am‘r Am‘À¶m KamZr Am‘À¶m ‘éZ Joëë¶m Am‘À¶m KaÀ¶m§Mmo, ^m¶ë¶m JmdmZr Am{eëë¶m gwI AmZr Xþ:I {OdrVmMo XmoZ ^mJ Oo {OdrV AW©^arV H$aVmV. H$ï>m{da|V O¶V Am‘À¶m nwVmYwdm§Mmo ’$moQ>mo EH$m ~è¶m ZoQ>¶ëë¶m ’«o$‘mZ KmbyZ ’w$bmZr VmH$m ZoQ>¶Vm§d AeoZm AmZr H$mQ>çm{da|V ‘wHy$Q> Zm. XoIyZ Oeo gwI Veo Xþ:I {OdrVm§V ‘mZyZ Kody§H$ Om¶. H$éZ Am‘r åhUw§H$ gmoXVm§d H$s Am‘À¶m ‘moJmÀ¶m§À¶mo B‘mOr H$éZ VmH$m Am‘r Z‘ñH$magwIm§V XodmH$ YrZdmgy§H$ {dgé ZmH$m AmZr XþImV d H$ï>m§V ˶mM XodmMo ~i KodyZ {OdrV H$aVm§d ? ˶m Am‘À¶m KaÀ¶m§Mr B‘mO H$éZ VmH$m Xod åhþU ‘mZyZ KoVm§d ? Zm Ýhþ¶ !’w$S>o ìha. nio åhÁ¶m ^mdm-^¶Ur OoOy dadr Am‘À¶m H$ï>mH$ EH$ Zdmo ^admgmo Amgm. VoM ^meoZ OoÞm Am‘r gm§V ^³Vm§Mr, Am§H$dma ‘m[a¶oMr, AmZr Xod XþVm§Mr3) ~ao AmZr dm¶Q> g‘OyZ Kody§H$ VwOo {JʶmZ dmna B‘mO Am‘À¶m KamV XdaVm§d Am‘r Vm§H$m Z‘ñH$ma H$é§H$ XdarZm§d, nyU nV}M Omë¶ma XodmZ VwH$m ~ao AmZr dm¶Q> g‘OyZ Kody§H$ {JʶmZ {Xbm. {JʶmZ Amgm Ww¶ Vm§Mmo CJS>mg H$éZ, Vm§À¶m ~è¶m {OdrVmMoa ZXa ‘méZ Am‘À¶m Iè¶m XodmMmo AXrH$gË˶m (Freedom) Amgm AmZr gËVo~amo~a O~m~Xmar Amgm. åhUVmoM OoÞm Vy§ gË˶m ‘moJ H$é§H$, Am‘r ˶mo B‘mÁ¶mo XdaVm§d. Oeo ^meoZ EH$ ’$moQ>mo Am‘H$m Am‘À¶m ‘moJmÀ¶mMmodmnwaVm¶ VoÞm Vr O~m~XmaoZ dmna. gË˶m Amgm åhU VwÁ¶mZ {H$Vo¶ H$é§H$ Om¶Zm. CJS>mg {XVm VoM ^meoZ ømo B‘mÁ¶mo ˶m gm§V ^³Vm§Mmo, gm¶{~U ‘m¶Mmo CJS>mg H$mSy>§H$O~m~XmaoZ gË˶m dmnan åhþUJo VwÁ¶m AmZr Xþgè¶mÀ¶m {OdrVmH$ ‘mZ {Xdn.4) {OdrV EHy$M nmdQ>r ‘oiVm Vw‘À¶m ZmdmMmo AW© OmUmV {OdrV ’w§$³¶m XoUo Iao, nyU Vo EHy$M nmdQ>r ‘oiVm. XoIyZ OVZm¶oZ AmZr 1) Daisy - S>oOr - ’w$bmMo Zm§d (S>oOr ’w$b) 2) Davina - S>m{dZm - ‘moJmMo 3)emUonUmZ {O¶y§H$ Om¶. {OdrVmMr dgm© H$moUyM ‘oOrZm, nyU {OdrVm§V {H$Vbo ~ao Ho$bm Vo Divina - {S>drZm - X¡{dH$ 4) Dolina - S>mobrZm - g§gma Mb¶Vm Vo 5) Doncia‘oOVmV. Vy ‘ob¶ Omë¶ma VwÁ¶m ~è¶m H$aʶmCXoer Vy§ Xþgè¶m§À¶m H$miOmZr {Odmo CaVbmo. - S>m°pÝg¶m - JmoS>gmU 6) Delisha - S>obrem - Iwemb 7) Dorita - S>m°[aQ>m - ^oQ>{OdrVmMo Xa EH$ nmdb ‘maVmZm Xþgè¶m§H$ ~ao H$arV dM. Agbmo doi nmdmoV H$s OoÞm Vy§ 8) Delicia - S>obr{g¶m - ‘mohH$ 9) Devona - {S>ìhmoZm - X¡drH$ 10) Julia,~ao H$é§H$ gmoXrV VoX²Zm VwH$m Vo ^mJ ‘oiMo Zm. Julita - Á¶w{b¶m, Á¶w{bQ>m - VaUmQ> ñd^mdmMo 11) Jocelyn - Om°g{bZ - IoiH$a VaUmQ>çm {H$Vo H$é§H$ qMVVm¶ ...>? 12) Jewella - Ádobm - ‘mobm{XH$ dñVy, IS>m 13) Jenica - Oo{ZH$m - Xod(’w$S>ë¶m ^mJm§V dmMmV - gmoamo : {OdrV AmZr ‘aU) Hw$n}d§V 14) Jeslyn - OopñbZ - Hw$n}Z ^abobo 15) Joylyn - Om°¶{b‘ - Iwe¶oZ - ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$ - qgYwXþJ© Y‘©àm§V, ‘mo~m. 9922120377 ^abobmo aoìhm. ’$m. AmZ§X ‘ñH$maoZg, ~±Jbmoa, ‘mo~m. 08277033747 7 8
 5. 5. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUrAmZr Vm§À¶m nmdbmZr Mby§H$ AmZr EH$ {Xg Xodm gm§JmVm gJuÀ¶m amÁ¶m§V Amgy§H$ KQ>mKQ> gn¶bo AmZr H$bgmdmH$ hmV nwerV YmdV Jobmo. ‘mZyZ nm¶mVbo ìhmʶmo KmVë¶moAm‘H$m AmYma. VoX²ZmM ~m¶boZ åhþQ>bo, ¶o Iw§¶ Mëb¶ ? VmUo {Z‘yQ>nUo nm¶mVë¶mo ìhmʶmo H$mS>ë¶mo BJaO ‘mVoMr {eH$dU (Catechism the Catholic Church) Aeo åhþUVm AmZr ~m¶boZ Ho$gm§Mmo eoUmo ~mZyZ AmnyU ^m¶a gabr. gmb½¶mZ EH$m H$mZmZ ~moQ>H$s B‘mOmH$ ‘mZ {Xdn n¶ë¶m CnXogmMoa AmS> Zm åhþU. {H$˶mH$ n¶bo gwdmVoa Am‘r KmVbo AmZr Xþgè¶m H$mZmH$ ‘mo~mB©b bmdZ ¶oa‘wH$ I~a {Xbr. ¶oa‘yZ gS>mgS> ‘aUmÀ¶moZ‘ñH$ma AmZr ‘mZ {Xdn øm CVam‘Xo A§Va H$é§H$ Om¶. Z‘ñH$ma ’$³V Am‘r XodmH$ KmQ>r ‘maë¶mo. ~~byH$ nimoZ ¶ob¾mZ ‘mZ d¶a H$éZ IwUoZ {dMmabo, H$moU ? ~~byZH$aVm§d AmZr ‘mZ Am‘r Am§H$dma ‘m[a¶oH$ AmZr ¶oa gm§Vm^³Vm§H$ {XVm§d. {H$˶mH$ åhþQ>bo, hmbyMmo MoS>mo Am°’$ Ombmo. hmbyZ nwVmH$ gH$bm Xdabmo AmZr ~~byH$ åhþQ>bon{dÌnUmMo Z‘wZo åhþU Vo Am‘H$m. Xþgao gwdmVoa OoÞm Am‘r B‘mqOH$ ‘mZ {XVmd Am‘r H$moUmÀ¶mo KmQ>r ? ¶ob½¶mZ gm§Jbo hmbyMmo MoS>mo. AmZr VmoUma hmV Xdabmo. hmbyZ åhþQ>boOmUm Omd§H$ Om¶ H$s Am‘r ˶m B‘mqOH$ Ýhþ¶ nyU Á¶m gm§Vm§H$ Vr B‘mO IwUm¶Vm AmZr hmo H$moU ? KS>¶oH$ VmH$m Aeo {dMmaMo Amgbo H$s hmo H$moU ‘m¶Mmo Kmod ? nyU Vm|S>mVboOmMmo CJS>mg Am‘H$m hmS>Vm VmH$m Am‘r ‘mZ {XVm§d (C.C.C.2 132) Vm|S>mZ {Jibo. JUnVr XÿY {n¶oVm Ww¶M Amgm nyU ~mam H$ieo {n¶obmo åhþU ~mam Jmdm§H$ {Z{g¶mZ Omëbr gmVdr BHw$‘°ZrH$b (Ecomenical) n[afX (787) Aeo amoH$S>oM I~a ‘oiVm VeoM ho Ombo.åhþUVm H$s n{dÌ g^oMr na§nam ‘Zm§V XdéZ, Ýhþ¶ ’$³V n{dÌ IwagmMrM B‘mO, nyU H$mOmè¶mMo ’$i ho {gVm’$i åhþU g‘OmoZ Vm|S>mZ KmbrZm§d dmo Zm åhþU g§Ìr¶oé¶ B‘mOmo Oeo gm¶{~U ‘m¶Mr AmZr gm§Vm ^³Vm§À¶mo¶ B‘mOmo Am‘r BJmoaOmZr, g‘OmoZ gmobrZm§d nyU AmnbmoM Ord doVbmo ho ^d ~ao Am‘r g‘OVm§d. AmnboMoaKamZr AmZr Am‘Mo gd© ^dVr Xdé§H$ ’$mdmo {H$˶mH$ ˶mo B‘mOr ˶m gm§VmÀ¶m {OdrVmH$ Am¶bo H$m¶ Am‘r {MVyZ nmD$b ‘maVm§d AmZr Xþgè¶m§Mo åhþUerV Omë¶ma qMVr ZmñVmZmIwUm¶VmV AmZr Am‘Mr H$miOm ˶m gm§VmH$ AmoS>VmV. åherH$ ~S>¶Vm§d. ^maV gaH$ma ݶm¶g^oZ ݶm¶ {XVmZm åhþUVm e§^a AnamYr gwQ>ë¶ma - X H°$W{bH$ AmÝga ~m¶~b doë¶mZ H$m|H$Ur AUH$ma - ’$m. bwB© nog, ZdgaUr OmVm nwU EH$m {ZanamܶmH$ Ho$X²ZmM gOm ‘oim|H$ ’$mdmoZm. ˶m {Xgm H$moUo ‘mH$m ‘mo~mB©bmMoa ‘°goO nmR>¶bmo, noßgrH$mobm {n¶o ZmH$m¶, ES²>g OmVobmo, VmVyZ ES²>g Xþ¶og YmdmV ao YmdmV @@@ Omboë¶mMo aJV KmVbm. øm {eH$Uma ‘wZemZ {dMma Ho$bmo Zm H$s ‘wZí¶mH$ ES²>g H$eo nyU amdmV, ho ~a¶bm Vo n¶bo dmMmV AmZr ‘mJra H$mï>r gwQ>mon¶m©Z nar Omd§H$ ¶oVm Vmo AmZr EHo$ ’$m‘mV H§$nZrMo Zmd H$m¶M Zmgë¶mnar {nS²>S²>¶ma H$é§H$ Vmo YmdmV. aoëdoZ ~gmoZ nm¶ AmZr VmMmo 25 dagmMmo VaUmQ>mo MoS>mo àdmg H$maU Ombmo. H$gbo¶ nmdb ‘maVmZm Ym nmdQ>r hmdoZ AmZr VwdoZ {MVy§H$ Om¶ Bï>m. H$aVmbo. aoëdoZ àdmg H$aVmZm Vmo 25 dagmMmo MoS>mo OmoݶmbmVë¶mZ {XñVm Veo H$m¶M ZmñVm. OmH$m Xþgè¶mMr nadm Amgm, hoamMo ~ao qMËVm VmoM OmUdm¶oZ Amnbr VH$br ^m¶a H$mSy>Z ìhS>ë¶mZ hmgmoZ åhþUmoH$ bmJbmo. nmnm nmdb ‘maVm. ’o$Aa A°ÊS> bdbr bm¶ë¶ma Jmoao OmVm åhþUVmV nyU Vw‘rM AmaemZni¶ PmS>m ’$mQ>r-’$mQ>r YmdmoZ doVmZ. VmMo Hw$erH$ ~gbobr gJir hmgm|H$ bmJbr. nimoZ qMVmV H$s ’$H$V nmoë¶m§H$ ’o$Aa A°ÊS> bdbr bm¶br Omë¶ma ~mH$sMr Hw$S> H$ernm¶Z VmH$m CJr Ho$bmo. naVyZ hmgmoZ ìhS>ë¶mZ åhþUmoH$ bmJbmo, nmnm ni¶ ‘i~mdobo Jmoar OmVbr AmZr Am³Ho$ Hw$S>rH$ Oa ’o$Aa A°ÊS> bdbr bm¶Vmob¶ Omë¶ma Q>çw~ Ho$XrT>J Am‘Modm§JS>m YmdmoZ ¶oVmV. bmoH$m§H$ AmZrHy$M hmgmoH$ Am¶bo AmZr VmMo Hw$erH$ Amgm|H$ Om¶, 20 J«°‘ ’«$s ?~gboë¶m EH$m ~è¶m {eH$boë¶m ‘wZemH$ VmÀ¶m ~mnm¶H$ åhþQ>bo, VmH$m XmoVmoambmJr ho ni¶ ~m~m, hm§d AmVm WH$bm. WH$bmoVmoM, {H$ÚmH$ ZmH$m {VVbo {dMma{H$˶mH$ ìhamoZm¶ ? VmUo åhþQ>bo, åhþ¶Ý¶m^am Cnam§V Am¶OyM Am‘r hm°pñnQ>bm§Vë¶mZ H$ar ZmñVmZm YmdVm Ýhþ¶ ? ’w$Q>~m°b IoiVmZm Omo IoimSy> ’w$Q>~m°b EH$m‘oH$mH$ nmgAm¶ë¶m§d, Am¶O 25 dagmZr VmH$m {Xï>r nS>m|H$ bmJbm, Vmo Oë‘mMmo Hw$S²>S>mo Amgbmo. H$aVm Vmo WH$mo ZmñVmZm qOH$Vm nyU AmnyU hþema g‘OmoZ ~m°b KodZ EH$bmoM YmdVm Vmoni¶b¶ ? CH$ëbr Or^ bm¶br Vmi¶mH$, ˶m VaUmQ>çm MoS>¶mMo Cbmon Am¶H$moZ Vr ~m°bmMo AmXrM JmobmZ nmdVm. Ymd¶Umao, ’$g¶Umao Om¶Vo AmgmV nyU ~amo ‘maJhmgbr, {MVr ZmñVmZm VmÀ¶m ~mnm¶H$ gëbmo {Xbmo. XmI¶Umao ao’«$s/n§M WmoS>oM AmgVmV AmZr ^m¶a amdmoZ ~mo~mo ‘maUmao Om¶Vo AmgVmV. BVboM Ýhþ¶, Am¶O ~mny¶ Om¶VmoM Iwemb Amgbmo. Vmo amOyMo [ajoVë¶mZ H$moUmMo Am¶H$moZ {ZU©¶ KodMo ho OmUdm¶oZ Wmamdy§H$ Om¶. Amnbo {JݶmZ COma H$aVmAmdirÀ¶m PmS>mbmJr Xodbmo AmZr 25 dagmÀ¶m ˶m ¶oXçm ìhS>ë¶m nwVmH$ VmUo ìhS>m Vmo ’$m¶ÚmMmo YmdVm AmZr O¶V ‘oi¶Vm. AmVm Ymd åhþQ>bo Omë¶ma Ymdm|H$ ZmH$mZ‘moJmZ Amnë¶m Im§Xma KoD$Z Iù¶mZ nmdbmo. Vo ni¶VmoM Amd¶Z hmVmVbmo nmQ>bmo ‘mH$m EH$ ’$moZ Var H$amV. åhþQ>ë¶ma Amnbo {JݶmZ n¶bo COma H$aMo, Cnam§V Xþgè¶mMrgH$b CS>¶bmo AmZr ~mo~mo-hþ¶obr ‘marV Ymdbr, YmdmV ao YmdmV@@@. ho Am¶H$moZ ‘moOmoV KodMr.eoOmar Km~abo, naVyZ ‘oimV Zm ‘oimV {MVyZ ~m~bmZ {ZdimMo Cabobo XmoZ KmoQ> - ES>{dZ {S>gmoOm, AmOJm§d. ‘mo~m. 9923494697 9 10
 6. 6. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUr A CALLING CARD FROM GOD qgYwXþJ© Y‘©àm§Vr¶ g‘mMma I have developed an idea. All aches and paints, sickness, * gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr - qgYwXþJ© Y‘©àm§Vweakness, loneliness etc. are calling card from the Lord to tell us thetime is coming for the final parting for which we need ample preparation. à{V{ZYtMr n¶br ~gH$ - 1 Owb¡ 2012 So this is what I resolved to do. øm ~gHo$H$ g{‘Vr g§MmbH$ aoìh. ’$m. bwB© nog AmZr Y‘©J«m‘m§À¶m 15 à{V{ZYtZr1) To make good use of all opportunities to do all and love all. ^mJ KoVbmo. Vm§VyZ 5 {gñQ>ar ~mH$s àmn§{MH$ bmoH$ Amgbmo. nmda nmBªQ>mÀ¶m AmYmamZ ’$m.2) Be a light and life to others, and pass that message on as a partinggift when the time comes and even before it comes. bwB© nogmZ nmngm¶~mMmo g§Xoe Omo VmUo Am§Vaamï´>rH$ g§nH©$ gmYZmÀ¶m {Xgm g‘¶ma {Xbbmo3) Be pleasant, loving, forgiving and do the assignment to the maximum (World Communications day 2012) Vmo VmUo Vm§Mo ‘wH$ma KmVbmo. øm {XgmMmowith all enthusiasm. 4) Accept the challenges of our age. {df¶ OmdZ Amgm ""AmoJonU AmZr CVmoa : ew^dV©‘mZ naJQ>nmÀ¶mo dmQ>mo VmUo åhþUbo5) Become aware, time if fleeting, life of the Holy Spirit, gifts and fruitsbe really open in our lives. 6) Surrender all B§Q>aZoQ>mMmo dmna Ýhþ¶ ’$H$moV doJdoJù¶m gm¶ÝgmMr ‘m{hVr Kody§H$ Am‘r dmné§H$ Om¶ nyU7) Pick up all positive feeling at every level A{YH$ H$éZ XodmMmo AZw^d ‘oid§H$ Am‘r dmné§H$ Om¶.8) Live quality life which is left for us. Joë¶m dgm©Mo H$m¶m©dirMoa ZXa ‘maë¶m Cnam§V øm dgm©Mr H$m¶m©di R>am¶br. ho9) Spend much time reading the Bible and intercessory prayers.10. Forgive the mistakes of oneself and of others, Ask pardon for all our H$m¶m©dirV - 1) g{‘VrÀ¶m à{V{ZYtMr {‘Q>tJ : Owb¡, goV|~«, XoO|~«, ’o$~«oa, Am{~«b ømsins. åh¶Ê¶mZr OmVbr 2) noaoÝQ>g² S>o go{b~«oeZ : 26 Owb¡, ˶m{Z‘VmZ 7 dr À¶m Imb ^w½¶mªH$After I had made this for my daily life I felt ENERGIZED AND H$mS>© ñnYm©, 8 dr À¶m d¶a ^w½¶mªH$ H${dVm ~adnMr ñnYm© - {df¶ : Amd¶-~mny¶ 3) ~moS>vJCHEERFUL. ^w½¶mªH$ AmZr An§J ^w½¶mªH$ IoarV H$m¶m©di. 4) gV‘mZVm àoO|Q>oeZ - Y‘©J«m‘mZr 5) - Sr. Soniya FMM, Bhironda OmJ{VH$ g§nH$m©À¶m {XgmMr g‘a§^Ur (18 Zmoìh|~«) 6) {H«$ñVr H$bm ‘hmoËgd (XoO|~«/OmZoa) {‘bmJ«rg H°${WS´>b ’w$Q>~m°b Qw>Zm©‘|Q> 2012 gm¶Ýg àXe©Z (emim§ImVra) ~m¶~b H$moS>o ñnYm©, gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ 7) H$moaoÁ‘mMmo H$m¶©H«$‘ {‘bmJ«rg n°arem§V dmS>çm§‘Xo ’w$Q>~m°b ñnYm© Am¶mo{OV Ho$ëbr. Xa EH$ Q>r‘rZ 6 8) npíM‘ ^maVr¶ gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr {‘Q>tJ - H$ë¶mU, ’o$~«oa 2013 9) gr~rEgAm¶IoimSy> IoiVbo. 12 Q>r‘tZr ¶m ñnY}Z ^mJ KoVbbmo. ¶m Qw>Zm©‘|Q>mMo d¡{eï> åhþUë¶ma ’w$Q>~m°b À¶m ‘mJ©Xe©Zmna‘mUo Y‘©àm§{VH$ do~gmB©Q>Mo ZyVZrH$aU.H$‘aoÀ¶m d¶a C§MrH$ nmdmoMmo Ýhÿ¶. hmVyZyM IoimSy>Z H$m¡eë¶ dmnéMr JaO Amgbr. hr Qw>Zm©‘|Q> ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>aMo 2012 gmbmZ Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘AmonZ åhþUë¶ma d¶ ‘¶m©Xm Zmgbr. hmMmo ’$m¶Xmo KoD$Z Om¶Ë¶m ìhS> ‘wZemZr VeoM YmH$Qw>ë¶m qgYwXþJ© Y‘©àm§V - ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r^w½¶mªZr ^mJ KoVbmo. H$maU Vr XmIm|dH$ gmoXVmbr H$s, ""h‘ ^r {H$grgo H$‘ Zhr hr hþ~m© H$mOmaoMo V¶maoMo {e~rahmbrM Pmboë¶m ¶wamo{n¶Z H$nm§Vë¶mZ ‘oië¶m Aeo gJù¶m§H$ {XgVmbo. hr ñnYm© MS> H$R>rUAmgbr. nyU EH$dQ>mZ {ZñdmWm©Z AmZr {OÔrZ Ioibë¶m Q>r‘rZr go‘r ’$m¶Zb AmZr ’$m¶Zb * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð * 14-16 goV|~« 2012‘°MrZ ~amo Ioi IoimoZ n¶bo ~{jg Img{H$bdmS>m, Xþgao ~{jg OwZm~mOma ¶m dmS>çm§V AmZr {e{~amWvZr Amnbr Zm§d Zm|XUr 7 goV|~«mAmXr (d¶a VmarI {Xë¶m) H$é§H${Vgao ~{jg ݶy Img{H$bdmS>çmZ KoVbo. Om¶. Zm§d Zm|XUoÀ¶m eodQ>À¶m VmaIoCnam§V Zm§d Zm|X H$aVoë¶m§H$ é. 50 AXrH$ ’$marH$ ¶m Qw>Zm©‘|Q>mZ gh^mJr Pmboë¶m ¶oa Q>r‘tMo hm§d A{^Z§XZ H$aVm. àojH$m§Zr Amnbo H$é§H$ Om¶. (Zm§d Zm|X H$aVmZm ’$m°‘© nyU© ^éZ qXdMmo) {deof Q>rn : {e~ra gwé OmVmCnpñWVrZ ho XmoZ Xrg ¶m Qw>Zm©‘|Q>mMr emo^m dmS>¶br Vm§Mmo¶ hm§d Am^mar Amgm. ˶m {Xgm Zm§d Zm|XUr OmdMr Zm. ’«|$S>ern, em§Vr AmZr EH$dQ> dmS>moZ hmS>mon ho ܶo¶ KodZ øm Qw>Zm©‘|Q>Mo Am¶moOZ * {e{~amMr ’$s à˶oH$s é. 250/- * {e~ra gwé OmVm gwH«$mam {Xg gm§Ooa 5 dmOVmAmZr {Z¶moOZ ’$m. [aMS>© gmbXmZm hmUr Ho$bo. VmH$m¶ åhOr em~mgH$s. VmH$m ‘XV Ho$boë¶m * {e~ra H$m~ma OmVm Am¶Vmam {Xg XmoZnmam 2 dmOVm (Ýhdè¶m ìhH$boZ gm§JVmZmVaUmQ>çm§H$ AmZr ~moS>vJÀ¶m ^w½¶mªH$ åhOo {YZdmg. {e~ra H$é§H$ Om¶) Vw‘Mo JaOoÀ¶m dñVy KodZ ¶odÀ¶mo. CXm. MmXa, noZ, ZmoQ>~yH$, hm§d CnH$mar {‘. am°~Q>© ’w$Q>m©S>mo hmMmo, OmUo 1000 én¶m§Mr XoUJr {Xë¶m, VeoM ’$m. H$m°bJoQ>, ~«e AmXr) {deof gwMmodUr : Á¶m H$moUmH$ amdm|H$ ñnoeb é‘ Om¶ Vm§H$m’o${b³g bmo~mo hmH$m¶ åhOo {YZdmg. à˶oH$s 100 é. MS> ’$marH$ H$aMo nS>Vbo. EH$m é‘mZ XmoJOmU d MoS>o-MoS>dm§H$ - ’$m. ’«$mpÝgg {S>gmoOm, {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r doJdoJio é‘ AmgVbo. 11 12
 7. 7. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUr ‘m¶ nm¶§H$ {e~ra * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð * 23 goV|~« 2012 doi g. 9 Vo 1 {àÝg OmH$mo~* Iw¶Mo ‘m¶-nm¶Z ^mJ KodMmo - {deof H$éZ Om§Mr ^waJr H$mOma Omd§H$ ’w$S>o gaë¶m§V (H$m|H$Ur {V¶mÌ ~amo¶Uma AmZr S>m¶ao³Q>a Jmodm)AmZr Om§H$m Imoer ˶m ¶oam§Hy$¶. * {e~ra Kod§H$ H$maU {H$Vo - Hw$Qw>§~ AmZr ZdrZ ^oQ>m|H$ ¶oVm qgYwXþJm©Vë¶m gJù¶m H$bmH$mam§H$ Am¶Vma 26 Am°JñQ> 2012 gH$mir 10 Vo 12 ZdgaUr gmd§VdmS>rH$mOmar OmoS>߶m§Mo àíZ Am¶H$VmZm AmZr gwQ>mdo H$aVmZm {XgmoZ Am¶bo H$s Om¶Ë¶m H$m|H$Ur ‘moJ¶m nmgV "qgYwH$bmOmo‘mo Am¶mo{OVVaUmQ>çm ^wa½¶m§Mo H$mOmar {OdrV {dñH$Qy>§H$ H$maU Omë¶m§V Vm§Mr ‘m¶-nm¶, XoIyZ ho{e~ra ‘m¶-nm¶§H$ ‘mJ©Xe©Z H$aVobo. à˶oH$s ’$s é. 50/- * XmoZnmaÀ¶m OodUmMr go{‘Zma, dH©$em°n, ^mgm^mgì¶dñWm Ho$ëbr Amgm. * Am¶Vma Agë¶mH$maUmZ {e~ramZyM {‘gm^oQ> AmgVobr. "Am‘Mo àíZ Vm§Mo O~m~ AmZr Am‘À¶m H$bmH$mam§H$ BVa gwdmVoa {V¶mÌ Zogm|H$ gw¶oJVw‘À¶mZ gh^mJ K|d ¶oVm. Aܶj - {~en Am°ëdrZ ~aoQ>mo, ‘wIob nmdUo - {àÝg OmH$mo~ Jmodm "VgoM ‘mZm{XH$ nmdUo * ømM {Xgm (23 goV|~« 2012) ’°${‘br H${‘eZMr {‘Q>tJ AmgVobr. ’$m. B{b¶mg am°{S´>³g SDDS Director, ’$m. bwB©g nog SOCOM Director gJù¶m H${‘eZ ‘|~am§Zr hmOra amdMo. doi - XmoZnmam 2 dmOVm. ’$m. ‘ob{dZ nmBg YOUTH Director MS> ‘m{hVrImVra g§nH©$ gmYmV - aoìh. ’$m. H«y$O {S>gmoOm ~m~ PwOo ’$ZmªS>rg, AmOJm§d (’$m‘mV H$m§Vmam Jmdnr/aMnr) g§MmbH$ - ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>a, ’$moZ : 02363-274834, ~m~ nmñH$mob {S>gmoOm, gmd§VdmS>r ({V¶mÌ ~a¶Uma/S>m¶ao³Q>a) * H$gbmoM IM© Ko¶ZmgVmZm gJù¶m nmgV ’w$H$moQ> * ‘mo~m. 9890676440 gJù¶m H$m|H$Ur ‘moJ¶m§H$, gd© H$bmH$mam§H$, ^wa½¶m§H$ VgoM Om§Q>çm§H$ øm H$m¶©H«$‘m§H$ Am‘§ÌU Amgm. ES>{dZ {S>gmoOm, Aܶj-qgYwH$bmOmo‘mo, ‘mo~m. 9923494697 AmobtH$m ~oZo{S>³Q> ’$ZmªS>rg sindhukalazomo@gmail.com amoOar B§p½be ñHy$b, ‘mbdU Mr B¶ËVm 6 dr Mr qnQ>mo gr ’y$S>g² ‘mbdU V’}$ {¼ñVr JwUd§V {dÚm϶mªMm gËH$ma {dÚmWuZr ‘hmamï´> Q>°b|Q> gM© (E‘.Q>r.Eg.) narjo‘ܶo EHy$U 300 qnQ>mo gr ’w$S>g² ‘mbdU V’}$ à{Vdfm©à‘mUo 1 Owb¡ 2012 amoOr amoOar MM©, n¡H$s 232 JwU {‘idyZ H|$ÐmV Xþgar Va amÁ¶mV 26 dr Ambr. {VÀ¶m ‘mbdU ¶oWo ‘mbdU n°aremVrb {d{dY narjm§‘ܶo gw¶e g§nmXZ Ho$boë¶m H$mhr {dÚm϶mªMm øm ¶em~Ôb qgYwXþJ© Y‘©àm§V {VMo hm{X©H$ A{^Z§XZ H$aV Amho AmZr ‘mZZr¶ ’$mXa OmoA{H$‘ n°Q´>rH$ ¶m§À¶m hñVo amoI a³H$‘ d Jwbm~nwîn XodyZ gËH$manwT>rb ¶eñdr {OdZmgmR>r ew^oÀN>m XoV Amho. H$aʶmV Ambm. ˶m‘ܶo XhmdrMo 12, ~mamdrMo 10, gmVdr 1 (ñH$m°baern), Mm¡Wr 2 Eg.Eg.gr. narjoV H°$W{bH$m§‘ܶo ‘mZJm§d n°aremZ n¶bmo (ñH$m°baern) Am{U V¥Vr¶ df© dm{UÁ¶ 1 Aem EHy$U 26 {dÚmWu-{dÚmWuZtMm Om°ÝgZ ’«$mpÝgg {S>gmoOm - ‘mZJm§d (am§JUmVwigwbr) Eg.Eg.gr. 2012 - 83.27% g‘mdoe hmoVm. ¶mdoir ‘m. ’$m. A°ÝWmoZr {S>gmoOm, lr. éOm[aAmo qnQ>mo, lr. Ooåg EM.Eg.gr. narjoV H°$WqbH$m§‘ܶo ‘mZJm§d n°aremZ n¶bo ’$ZmªS>rg AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. H«o${Q>Zm Om°Z {S>gmoOm - ‘mZJm§d (Am§~oar) EM.Eg.gr. 2012 - 65.33% {~en H$m¶m©di ¶o¶mV Hw$S>r-AmËå¶mMr noH$dUr Ko¶mV 1 - ZdgaUr - pìh¶mZr S>o gobo~«oeZ ~«. ‘mZy AmZr gm§Jm˶m§Mmo aoVra 2 - ZdgaUr - ³bOu {‘Q>tJ, nmÐtMr {‘Q>tJ 3 - nmQ>Uo - [aVra * gUdma VmarI 25 AmJmoñV 2012 * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r 7 Vo 17 - Xþ~B© * doi : gH$mir 9 Vo gm§Ooa 5 dmOmon¶m©Z 26 - ZdgaUr - {àÝg OmH$mo~ gm§JVm "qgYwH$bmOmo‘mo Mmo H$m¶©H«$‘ 13 14
 8. 8. ZdgaUr AmJmoñV 2012 AmJmoñV 2012 ZdgaUr ""gd© gm‘mݶ OZVoÀ¶m {dídmgmg nmÌ R>abobr d Amnë¶m AmH$m§jmÀ¶m {j{VOmbm AW© XoUmar g§ñWmH°$Wm°{bH$ A~©Z H$mo-Am°n. H«o${S>Q> gmogm. {b., gmd§VdmS>r g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ R>od ¶moOZm R>odrdarb AmH$f©H$ ì¶mOXa AmJmoñV 2012 A{YH¥$V ^mJ^m§S>db 2 H$moQ>r 30 {Xdg Vo 90 {Xdg 8 Q>¸o$ 3. gwH«$ma 4. gUdma 5. Am¶Vma 6. gmoå‘ma ñd{ZYr 2.01 H$moQ>r 91 {Xdg Vo 180 {Xdg 9 Q>¸o$ Ooao{‘¶m 26:1-9 ^m. Om°Z ‘m[a {d¶mZr gwQ>H$m 16:2-4, gmo‘¶m OoOyMo énm§Va 181 {Xdg Vo 365 {Xdg 9.50 Q>¸o$ ‘mVod 13:54-58 Ooao{‘¶m 26:11-16,24 12-15 Xm{ZEb 7:9-10, R>odr 23.78 H$moQ>r ‘mVod 14:1-12 B’o$O 4:17,20-24 13-14 J«mhH$ g§»¶m 25 hOma nojm OmñV 13 ‘{hZo Vo 24 ‘{hZo 10.25 Q>¸o$ Ow. 6:24-35 2 noÐÿ 1:16-19 25 ‘{hZo Vo 36 ‘{hZo 10.50 Q>¸o$ ‘mH©$ 9:2-10 dgyb ^mJ ^m§S>db 1.9 H$moQ>r 7. ‘§Jima 8. ~wYdma 9. ~«oñVma 10. gwH«$ma 37 ‘{hZo d 60 ‘{hZo 10% Ooao{‘¶m 31:31-34 ^m. bm°aoÝg g§ñWoMr Jw§VdUyH$ 8.07 H$moQ>r Ooao{‘¶m 30:1-2 Ooao{‘¶m 31:1-7 H$m°b {S>nm°PrQ> (H$‘rV H$‘r 15 {Xdg) 7% 12-15,18-22 ‘mVod 15:21-28 ‘mVod 16:13-23 2 H$atW 9:6-10 H$O} 17.56 H$moQ>r Xm‘XþßnQ> (S>r.~r.S>r.) 110 ‘{hZo ‘mVod 14:22-26 Owdm§d 12:24-26 bm^m§e 14 Q>³Ho$ E‘Am¶gr Am{U Q>rE’$S>r ({H$‘mZ 37 ‘{hZo) 10.75% 11. gUdma 12. Am¶Vma 13. gmoå‘ma 14. ‘§Jima h~Hy$H$ 1:12-2:4 1 amOm 19:4-8 BOoHo$b 1:2-5,24-28 gm§. ‘°³g{‘br¶Z H$mob~o Ooð> ZmJarH$m§Zm, An§J d ‘{hbm§Zm AYm© Q>¸$m Á¶mXm ì¶mOXa ‘mVod 17:14-20 B’o$O 4:30-5:2 ‘mVod 17:22-27 BOoH$ 2:8-3:4 Owdm§d 6:41-52 ‘mVod 18:1-5,10, ‘m{gH$/{V‘mhr/ghm‘mhr/dm{f©H$ CËnÞ R>od ¶moOZm 22-14 g§ñWoMr hr EH$ AmH$f©H$ R>od ¶moOZm AgyZ ¶m ¶moOZonmgyZ R>odrXmamg ‘m{gH$/ 15. ~wYdma ‘m[a¶oMo gJm©ìhaU 16. ~«oñVma BOoH$ 12:1-12 17. gwH«$ma BOoH$ 18. gUdma 16:1-15, BOoH$ 18:1-10,13, {V‘mhr/ghm‘mhr d dm{f©H$ ì¶mOmMr àmár hmoVo. àH$mgUr 11:19, ‘mVod 18:21-19:1 60,63 30-32 AmdV© R>od ([aH$atJ R>od) ¶moOZm - 10 Q>¸o$ 12:1-6,10-11, 12,16 ‘mVod 19:3-12 ‘mVod 19:13-15 1 H$atW 15:20-27 bwH$ 1:39-56 gmoZo VmaU H$O© Luminous H§$nZrMo BÝìhQ>©a d ~°Q>ar VgoM 19. Am¶Vma 20. gmoå‘ma 21. ‘§Jima 22. ~wYdma Dell, HCL, Lenovo H§$nZrMo åhþUʶmo 9:1-6 BOoH$ 24:15-24 BOoH$ 28:1-10 BOm¶mg 9:1-6 (é. 2500/- àVr J«°‘) B’o$O 5:15-20 ‘mVod 19:16-22 ‘mVod 19:23-30 bwH$ 1:26-38 b°nQ>m°n d S>oñH$Q>m°n Owdm§d 6:51-58 ‘wë¶m§H$ZmÀ¶m 90% n¶ªV CnbãY 0% ì¶mOXamZo CnbãY 23. ~«oñVma BOoH$ 36:23-28 24. gwH«$ma gm§V ~mVm}bmo‘od 25. gUdma BOoH$ 43:1-7 26. Am¶Vma OmogyAm 24:1-2, dmhZ H$O© ‘mVod 22:1-14 àH$mgUr 21:9-14 Owdm§d 1:45-51 ‘mVod 23:1-12 B’o$O 15-17,18 5:21-32g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda J¥hmon¶moJr dñVy H$O© ¶moOZm Owdm§d 6:60-69 27. gmoå‘ma 28. ‘§Jima 29. ~wYdma 30. ~«oñVma bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶ g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda gm§. ‘mo{ZH$m gm§. AmJmoñVrZ Ooao{‘¶m 1:17-19 1 H$atW 1:1-9 2 WogbZr 1:1-5, 2 WogbUr 2:1-3, ‘mH©$ 6:17-29 ‘mVod 24:42-51 bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶ 11-12 14-17 A{YH$ ‘m{hVrgmR>r Am‘À¶m ‘mVod 23:13-22 ‘mVod 23:23-26 Z{OH$À¶m emIoer g§nH©$ gmYm. d BVa AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm 31. gwH«$ma 1 H$atW 1:17-25 goV|~« 2. Am¶Vma 3. gmoå‘ma Xþgar g‘wV© 4:1-2,6-8 1 H$atW 2:1-5àYmZ H$m¶m©b¶ … dg§V ßbmPm, Jm§Yr Mm¡H$, gmd§VdmS>r, {O. qgYwXþJ© ... 02363-273889 ‘mVod 25:1-13 1. gUdma OmH$mo~ 1:17-18, bwH$ 4:16-30 1 H$atW 1:26-31 21-22,27emIm d|Jwbm© … am‘oída H$m°ånbo³g, n§Mm¶V g{‘Vr amoS>, d|Jwbm©. ........ 02366-262953 ‘mVod 25:14-30 ‘mH©$ 7:1-8,emIm {eamoS>m … Img~mJ dmS>r, {eamoS>H$a H§$nmD§$S>, {eamoS>m ............. 02366-227439 14-15,21-23emIm ‘mbdU … ‘hmXod H¥$nm {~ëS>tJ, ~mOmanoR>, ‘mbdU ............. 02365-252782 øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.emIm H$UH$dbr … H$moaJm§dH$a {~ëS>tJ, ‘w§~B© Jmodm hm¶do H$UH$dbr ... 02367-233922 Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.){dñVmaH$j Hw$S>mi … Eg.Q>r.ñQ>±S> Odi, Hw$S>mi ......................... 02362-221559 For Private Circulation only. Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883 15 16

×