Navsarni Bulletin - May 2013

 • 52 views
Uploaded on

Navsarni Bulletin - May 2013

Navsarni Bulletin - May 2013

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
52
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1ZdgaUr ‘o 2013 ‘o 2013 ZdgaUr2nio ZmgVmZm gV‘mZVmV Vm§Mr Am‘r^mJobr - nmn gm¶~’«$mpÝgg nmn gm¶~mZ XodmMo H$mHy$VrMo na~o {Xgm àdMZ H$éZ "nioZmgVmZm gV‘mZVmV Vr gw^mJr øm OoOyZ åhþUboë¶m CÌm§Moa bjKmbo. AmZr OoOyÀ¶m ergm§Zr {Xëbr Jdm¶ gV‘mZVoë¶m bmoH$m§Mmo¶ OoOyZ CëboI Ho$ëbmoåhU gm§Jbo.""Vr H$moU, OmUr nioZmgVmZm gV ‘mZbo ? VmMo ¶oa erg, XmXbo AmZrAmoñVè¶mo Á¶mo OoéOmë¶m emam§V amdVmbr. øm bmoH$m§Zr nwZ{O©d§V Omëë¶m OoOyH$ ni|dH$Zm Var Or Jdm¶ VmÀ¶m ergmZr AmZr AmoñVmoè¶m§Zr {Xbr Vr VmUr gV‘mZbr. Aeonmn gm¶~mZ gm§Jbo, nmn gm¶~mZ "Regina Caeli ‘mJUo gwé H$aMo AmXr gm§.noÐÿÀ¶mAm§JUmV EH$Q>dbë¶m gw‘ma EH$ bmI d¡a bmoH$m§H$ hr CVam gm§Jbr.ew^dV©‘mZm§V OoOy nwZ{O©d§V Omë¶m Cnam§V gm§. Wm°‘g AmZr OoOy‘Xo Oo g§dmXOmbo VmMoa nmn gm¶~mZ COdmS> KmbyZ eoa‘m§d Ho$bmo, ""nwZ{O©d§VnUmMr I~a VmUon¶boM nmdQ> Am¶H$br VoÞm gm§V Wm°‘gmZ åhþUbo : ""hm§d VmH$m nioZmgVmZm AmZrVmÀ¶m Km¶mZr hmV KmbrZm Om¶Zm Omë¶ma hm§d gV‘mZMmo Zm : XoIyZ 8 {Xgm Cnam§VgJio erg EH$Q>m¶ Am¶bo VoÞm OoOy Zì¶mZ Vm§H$m {Xï>r nS>bmo AmZr V‘mgmH$ OoOyZAmnbo Km¶ XmI¶bo AmZr hmV bmdy§H$ gm§Jbo. VoX²Zm gm§V Wm°‘gmZ åhþUbo ""åhÁ¶mYmoZ¶m AmZr åhÁ¶m Xodm OoOyZ VmH$m Omn {XdZ gm§Jbo, ""Vwdo ‘mH$m niobmo¶ XoIyZgV‘mZb¶, nyU Or ‘mH$m nioZmgVmZm gV ‘mZVmV Vr AXrH$ gw^mJrnmn gm¶~mZ gm§Jbo, ""^mdmVm©Mo ho ‘hËdmMo CVmoa. gJù¶m doima AmZrgJù¶m gwdmVm§Moa Oo H$moU "OoOy {H«$ñV OmdZ Amgm XodmÀ¶m ‘moJmMmo AmZr Hw$n}MmoénH$ma ho BJmoaOoZ AmZr {H«$ñVmdmZr {Xbbo Jdm¶oH$ gV‘mZVmV Vr gw^mJr. ho Am‘H$mgJù¶m§H$ bmJy OmVm åhU nmn gm¶~mZ gm§Jbo Regina Caeli ‘mJUo gwé H$aMoAmXr, gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H$gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ AmnyU {H«$ñVmd åhU gm§Jy§H$ AmZr {H«$ñVmd H$er {O¶y§H${^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.{^¶o ZmH$mV åhU nmngm¶~mZ gJù¶m {H«$ñVmdm§H$ H$miOrXmanU {Xbo.- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZ- dmdamS>çmÀ¶m Bï>mdoë¶mZn{dÌ nwñVH$m§V gmV gmH«$m‘|V AmgmV ?WmoS>o {H«$ñVmd {MVVmV "JrVm§Vbo JrV ho nwñVH$ n{dÌ nwñVH$mZ{H$˶mH$ KmVbm Jm¶ ? Vo Xodm {df¶r gm§JmoZm. nyU Vr EH$ H${dVm OrKmod-~m¶bmÀ¶m ‘moJm {der gm§JVm ""hm§d åhÁ¶m ‘moJ¶mMr AmZr åhOmo‘moJr åhOmo (Jr.Jr. 6:3)H°$Wm°{bH$ OmUmam§Zr ho nwñVH$ ^m. nmdbyÀ¶m {JݶmZmÀ¶m COdmS>mZdmMbo, H$s H$mOmamMmo H$ama hr {H«$ñV AmZr BJ«O‘mVo ‘Xo Amgbë¶m gmgUm§H$ VmoJVmVgë¶m H$amamMr IwUm (B’o$O 5:25-30) ho nwñVH$ ‘ZemÀ¶m ‘moJmMr IwUm Am{UCnamZ XodmÀ¶m AmZr ‘ZemÀ¶m Iè¶m ‘moJmMr¶ IwUm, Or dVm}Vm ‘|S>amÀ¶m b¾mÀ¶mOodUmH$ Am‘§ÌU KoVbobr ‘Zem. (àH$mgUr 19:09)AmXë¶m H$amam§Vë¶m H$mOmamMmo gmH«$m‘|V (CËnËVr 1:26-31) (CËnËVr 2:18-25) hmoS>bo nXdoa hmS>Vm Oo {‘V‘oa Zgboë¶m XodmÀ¶m AmgʶmMr ìhS> IwUm. ^m. nmdbyB’o$gH$mam§À¶m {MQ>rZ (5:32) gm§JVm {‘ñVoa øm CVamMmo AW© åhUë¶ma H$mOma Oo J«rH$^mfoZ åhUë¶ma gmH«$m‘|V. gmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XagmH«$m‘|V åhUë¶ma {XgmoZmgboë¶m Hw$n}Mr {XgVr IwUm. XaEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømEH$ gmH«$m‘|Vm CXoer Am‘H$m XodmMr Hw$nm© AmZr XoUr ’$mdmo OmVmV. ‘Zrg ømgmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~aogmH«$m‘|Vm CXoer Xodmer bmJr ¶oVm AmZr XodmÀ¶m Hw$n}Z dmS>V doVm AmZr EH$ ~ao{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ Vmo{OdrV {OD§$H$ VmH$m ~i ‘oiVm AmZr VmMo CXoer gJuÀ¶m IwembH$m¶oMr JmoS>gmZ VmoMmH$Vm.MmH$Vm.MmH$Vm.MmH$Vm.MmH$Vm.Cabobo 6 gmH«$m‘|V Am‘H$m n{dÌ nwñVH$mZ {Xï>r nS>VmV. ~md{Vñ‘, {H$Á‘,Hw$‘gma, {H«$ñVàgmX, {nS>oñVm§Mr ‘mIUr AmZr AmoX© (¶m{kH$m§Mr ‘mIUr) Va Xa EH$mgmH«$m‘|Vm {der Am‘H$m n{dÌ nwñVH$mZ dmMy§H$ ‘oiVm AmZr Vo hm§d Vw‘Mo ‘wIma ‘m§S>Vm.Va VmMo{der Vw‘r n{dÌ nwñVH$m§Vbo dmMMo. {Z¶mi H$éMmo AmZr Oo Am‘Mo hoa {H«$ñVr^md ho gJio gmV gmH«$m‘|V n{dÌ nwñVH$mZ Zm åhUmoZ gm§JVmV Vm§H$m O~m~ {XdMmo.1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘1) ~md{Vñ‘ = ‘mVod 28:19 ‘mH©$ 16:16 Y.B©. 2:38, 16:15 amo‘ 6:3-42) {H«$Á‘2) {H«$Á‘2) {H«$Á‘2) {H«$Á‘2) {H«$Á‘ ===== Y.B©. 8:14-19 B’o$O 1:13 ho~«od 6:1-2 OmUdm¶ 9:173) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX3) {H«$ñVàgmX ===== 1 H$atW 10:16, 11:23-30 ‘mVod 26-38 bwH$ 22:19-234) Hw$‘gma4) Hw$‘gma4) Hw$‘gma4) Hw$‘gma4) Hw$‘gma ===== gwQ>H$m 32:20 bmoH$JUVr 5:6-7 ‘mVod 16:19bwH$ 15:18-195) gVogmd5) gVogmd5) gVogmd5) gVogmd5) gVogmd ===== 1 H$atW 12:9,30 ‘mH©$ 6:5, 12-13 bwH$ 13:13Y.B©. 19:17-186) AmoX©6) AmoX©6) AmoX©6) AmoX©6) AmoX© ===== ‘mVod 18:18 bwH$ 10:16, 12:19 Owdm§d 13:20, 15:5Y.B©. 6:6, 15:2-67) H$mOma7) H$mOma7) H$mOma7) H$mOma7) H$mOma ===== ‘mVod 5:31-32 ‘mH©$ 10:2-12 bwH$ 16:18amo‘ 7:2-3, 1 H$atW 7:1-24- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð- ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ðg§nmXH$s¶Entire water of the sea cant sink a ship unless it getsinside the ship. Similarly, negativity of the world cantput you down unless you allow it to get inside you.
 • 2. ‘o 2013 ZdgaUr3ZdgaUr ‘o 20134^mdmVm©Mo dag(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)(11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m({df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))(Am{~«b À¶m A§H$mdoë¶mZ))2) ^mdmVm©À¶m gVmMr gmaIr AmoiI OmoSy>§H$ nmdÀ¶mH$ H$mVmo{bH$ n{dÌg^oMo XmoVmoZrMo nwñVH$ EH$ ‘mobm{XH$ Cnm¶ OmdZ Amgm. ho nwñVH$ ìh°Q>rH$Z Xþgao {dídn[afXoMo ‘mobm{XH$ ’$i OmdZ Amgm. "Fidei De Postitus" Zo‘mdirMoa, ^³Vrd§VOwdm§d nmdby Xþgè¶m nmn gm¶~mZ Amnbo Zm§d ~a¶bm. MrVrZmgVmZm Ýhþ¶. ìh°Q>rH$ZXþgao {díd n[afXoÀ¶m CJQ>mdUoÀ¶m 13 ì¶m dgm© Wy¶ VmUo ~a¶bm. ""n{dÌ g^oMo gJioOrdrV ZdgaÀ¶mH$ ho nwñVH$ ^d ìhS> AmXmd hmS>Vbo... AmZr hm§d gm§JVm, VoM EH$‘mobmXrH$ AmZr ZrP h˶ma n{dÌ g^|V EH$dQ> hmS>À¶mH$ AmZr Wra Zo‘. ^mdmVm©MrgVm {eH$modnmH$ åhþUVmoM, ^mdmVm©À¶m dgm© g‘oñVm§Zr ^mdmVm©Mr ‘wimdr gVm Xþgè¶m§H$àH$mgy§H$ AmZr Vr {eHy§$H$ à¶ËZ H$é§H$ Om¶. VrM gVm H$mVmo{bH$ n{dÌ g^oÀ¶mXmoVmoZrÀ¶m nwñVH$m§V [aVrZ ‘m§S>bobr AmgmV. hm§VyZyM Am‘H$m n{dÌ g^oMr J«oñVH$m¶KoVbobr g§^dbobr AmZr Amnë¶m B{V¶mgmÀ¶m XmoZ hOma dgm© nJ©Q>bobr ‘oiVm. IaoMni|dH$ Joë¶ma Ww¶ n{dÌ nwñVH$m WmdZ Vo n{dÌ g^oÀ¶m ‘mbJS>çmnmgyZ, Xod-{dÛmZmWmZVo ^mJrd§Vm n¶m©Z, eoH$S>çm§Mmo B{Vhmg ˶m XþVmoZrÀ¶m nwñVH$ma AmQ>mnbbmo Amgm AmZrH$eo nar n{dÌ g^oZ ^mdmV© {Z¶mibmo AmZr VmMr g‘OUr dmS>br VmMr Am‘H$m ImÌr{XVm ^mdmVm©Mo {OdrV {O¶yÀ¶mH$. H$eo nar ^mdmV© Am‘À¶m {XñnQ>çm OrdrVmMo {df¶Mb¶Vm Vo n{dÌ g^oÀ¶m XmoVmoZrÀ¶m nwñVH$mMo ~m§YmdirZyM H$iVm. ~adnmZ Amgm VonmobH$mo dmX Ýhþ¶ nyU n{dÌ g^|V {O¶oVë¶m gmoS>dUXmambmJr ‘oin. ^mdmVm©Mo CÀMmaUoH$g§ñH$mam§Mo {OdrV Q>|Hy$Z bm¶bobo Amgm. g§ñH$mam§Zr gmo‘r OoOy Ýhþ¶M hþOra Amgm nyUH$m¶©aV Amgm AmZr n{dÌ g^m ~m§YrV doVm. godmY‘© AmZr g§ñH$mam {da|V ^mdmVm©MrCÀMmaUr nmobH$s OmVobr Amgbr {H$˶mH$ XodHw$n} {daoV {H«$ñVr Jdm¶ Zm. ˶mM bjUmna‘mUo XmoVmoZrÀ¶m nwñVH$mMo ZrVremñÌmMo {eH$dUoH$ gmaH$mo AW© ‘oiVm {H$˶mH$ ^mdmV©,godmY‘© AmZr ‘mJUo EH$R>m¶ {Xï>r nS>VmV.12) åhþUVmoM øm dgm©, n{dÌ g^oMo XmoVmoZrMo nwñVH$ Om§dH$ Om¶ Cnm¶^mdmV© KQ> H$aÀ¶mH$. ^d H$éZ Xþgè¶m§H$ ^mdmVm©Mo {eH$dU|V dmS>¶Voë¶m§H$. hmo dmdaAm¶Mo g§ñH¥$Vm¶oÀ¶m ^ogma ^d ìhS>o JaOoMmo. ømM eodQ>mH$ hmdo ^mdmVm©Mo XmoVmoZrMo g^oH$S>o ‘mJbm hoam ìh°Q>rH$ZmÀ¶m A{YH$mè¶m§H$ gm§Jë¶m Cnam§V EH$ à‘mU V¶ma H$aÀ¶mH$,n{dÌ g^oH$ AmZr OU EH$ë¶m ^mdmWu ‘wZemH$ AmYma {XdÀ¶mH$ H$eo nar ho daggmé§H$ ’$mdmo, VmMmo CßnQ> ’$m¶Xmo H$mS>À¶mH$, AmZr ^mdmVm©H$ d ~ar I~a nJ©Q>À¶mH$CnH$maMo Om§dÀ¶mH$. Am¶À¶m {Xgm§Zr AmXë¶m dyZ A{YH$, ^mdmVm©Mr gVm gmononUr‘mZyZ Ko¶Zm§V, Am¶O ‘wZemMo {MVn Om¶VoM ~Xbbm, g§gmar {dÛmZ gm§JVmV VoMAmZr g§gmar {dÚm XmIb H$aVm VoM ‘mZyZ Kody§H$ V¶ma. Vé¶ AmgVmZm ZrO g§gmar{dÚm AmZr ^mdmVm© ‘Xo PwO Zm åhU XmIm|dH$ n{dÌ g^m Ho$XrM nmQ>r gé§H$ Zm {H$˶mH$XmoZy¶ doJio-doJio dmQ>oZ gV Vo gmoXVmV.- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. Jmodm- nmn gm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, CÌm¶Uma : Am§VmoZr¶mo am°S´>r½g, gr.E.Eg.Ama. JmodmXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>rXodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r^mdmV© XdaVë¶m§H$ OoOy Ho$X²ZmM gm§S>rZmOwdm§d 6:1-15, øm ew^dV©‘mZm§V Am‘r nioVm§d : bmoH$ H$moU^meoZ OoOyÀ¶m nmQ>ë¶mZ doVm. ˶m bmoH$m§H$ niodZ OoOy Vm§Mo gdo CñH$moXmI¶Vm. XmXboM ‘oObo Omë¶ma gw‘ma nmM hOma Amgbo. EH$m^wa½¶mbmJr nmM C§S>o AmZr XmoZ ‘mgù¶mo Amgë¶mo. OoOy ˶m bmoH$m§H$~g¶Vm AmZr Vo C§S>o AmZr ‘mgir KoVm, XodmH$ YrZdmgVm AmZr gJù¶m bmoH$m§H$dm§Q>Vm. gJimo Iwemb OmdZ Kam doVm.^md ^¶UmZmo, OoOy Am‘Mo gdo Xa KS>¶o hþñH$mo XmI¶Vm. OoOyMoa ^mdmV©XdaVë¶m§H$ Vmo Ho$X²ZmM gm§S>rZm. KQ> ^mdmVm©Mr ‘wZem OmdZ Am‘r Am‘À¶m {OdrVm§VOoOyH$ n¶bmo OmJmo {Xdy§H$ Om¶. Oo ^meoZ OoOyH$ Am‘Mo gdo CñH$mo Amgm VoM ^meoZAm‘r Am‘À¶m JaOod§V ^md-^¶Um§gdo CñH$mo XmIm|dH$ Om¶. øm nmgV Am‘r gJù¶m§ZrCXma Om§dH$ Om¶.øm g§gmam§V Am‘r {O¶oVmZm g§gmar dñVy§H$ Am‘r MS> ‘hËd {XdMo Ýhþ¶.^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm OoOyÀ¶m ‘moJmZ Am‘r dmSy>¶m. Am‘Mo Hw$S>rH$ Am‘r Om¶Vo‘hËd {XVm§d. ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm AmËå¶m§H$ MS> ‘hËd {Xdy¶m. g§gmar dñVy§MoAm‘r Jwbm‘ OmdMo ìhÿ¶. OU EH$ë¶mÀ¶m Hw$S>tV EH$ AË‘mo Amgm, AmZr ømM nmgVdgm©V EH$ nmdQ> Var Am‘r [aQ´>rQ> H$é§H$ Om¶. øm dgmªV Vw‘À¶m Hw$Qw>§~m~amo~a EH$ Var[aQ´>rQ> H$amV. Am‘À¶m qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm§V ~m§Xm-eob}, {S>dm¶Z ‘gu [aQ´>rQ> g|Q>amZ gJù¶m^md ^¶Um§H$, VaUmQ>çm§H$ AmZr ^wa½¶m§H$ [aQ´>rQ> AmgVmV. gwQ>¶oÀ¶m {XgmZr ^wa½¶m§gB©Vøm [aQ´>rQ>mZ ^mJ Kod ¶oVm. ZdgaUr åh¡Zmù¶m§V [aQ´>rQ>mÀ¶mo VmaH$mo nidÀ¶mo. ZdgaUrH|$ÐmZy¶ Om¶Ë¶mo [aQ´>rQ> OmVmV. Vw‘À¶mZ gh^mJ Kod ¶oVm.
 • 3. ‘o 2013 ZdgaUr5ZdgaUr ‘o 20136Vw‘Mo Ka, Vw‘r n{dÌ Hw$Qw>§~ H$é§H$ nioVmV Omë¶ma, Amd¶-~mnm¶Z Vw‘À¶mKam§V Xa {Xgm XodmMo CVmoa dmMn MS> åhËdmMo, Vw‘À¶m Kam§V Vog© H$an MS> JaOoMo.gH$miMo AmZr amVMo ‘mJUo, OodZm AmXr AmZr OodZm Cnam§V ‘mJUo H$é§Hy$M Om¶. XodyMAm‘H$m Xa {Xgm OodU {XVm.Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ KodyZ ’$mdmo Omë¶ma Xa {Xgm {‘gmH$ dMmV. Am¶VmaMo AmZrn{dÌ g^oZ Zo‘boë¶m {Xgm {‘gm^oQ>|V ghHw$Qw>§~ ^mJ Ko¶mV. {OVbo nmdQ>r Am‘r {‘gmMo^oQ>|V ^mJ KoVm§d {VVb|¶ nmdQ>r OoOy Am‘H$m Amnbo ‘mg {XVm. Vw‘Mr AmpË‘H$ ^yH$‘mJʶm§Vë¶mZ AmZr XodmÀ¶m CVam§Vë¶mZ ^mJmo¶mV. Am‘À¶m {OdrVm§V Am‘r ~ao H$aVm§dVoÞm Am‘r XodmMr Imoer H$aVm§d.OoOy OmdZ Amgm {OdrVmMmo C§S>mo. OoOyMr Hw$S> Am‘r eodVm§d VoÞm, OoOyAm‘H$m gmgUrH$ {OdrV {XVm. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm Am‘À¶m ~è¶mH$aʶmdadr OoOyH$ nJ©Qy>¶m.- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©Amo ! VaUmQ>çm !Bï>mJV XodmMo A‘wbrH$ XoUoBï>-Bï>rUr Am‘H$m gJù¶m§H$ AmgmV AmZr Am‘H$m Vm§Mr JaO.AmVm Am‘r øm {df¶mMoa WmoS>r ‘m{hVr Kody¶m. Bï> H$moU, Bï>m§Mo dJ©(Classification) Iw¶Mo, Bï>mJVrMo ‘hËd {H$Vo ? Agë¶m AmZr ¶oa àíZm§H$ Am‘rO~m~ gmoXÿZ H$mSw>¶m.~§XIUtV VrZ dgm© gmaë¶m Cnam§V ew~Q>© hmo n§Mdrg dgmªMmo VaUmQ>mo, Amnë¶mKam dMy§H$ ^m¶a gaVm. Amnbr KaMr AmnUmH$ ^moJerVmbr Aeo {MVyZ, Am§dS>odyZ VmodmQ>oH$ bmJVm. nyU OoX²Zm ew~Q>© Amnë¶m Kam nmdVm VoX²Zm VmMo KaMr VmH$m {H$H$moVH$é§H$ bmJVmV. VmUo AmYmaë¶m Vo MwH$s nmgV VmH$m An‘mZmMr CVam Cb¶VmV. AmnyUAmnbo {OdrV ZdgaVbmo, ~è¶m ‘mJm©a nmdbm ‘maVbmo, Amgbmo Wamd ew~Q>m©Z ~§XIUtVKoVbbmo nyU Amnbr KaMr AmnUmH$ g‘OZm§V, AmnUm§H$ ^moJgy§H$ V¶ma Zm§V, AmnUmH$AmnbmoH$gmo boIrZmV Vo niodZ ew~Q>© {Zamer OmVm. AmZr naV dm¶Q> AmYmé§H$ AmZrnmVH$s {OdrVmH$ Zì¶mZ d|J ‘mé§H$ Vmo qMVVm. Agë¶m doima am°Zr VmMmo Bï> VmH$mAmYma OmVm. ew~Q>© Kam ¶oVm åhU H$moU Var VmH$m H$irV H$aVm AmZr am°Zr øm Amnë¶mBï>mH$ ‘oiy§H$ doVm. ew~Q>m©H$ niodZ am°Zr gJimoM Iwemb OmVm, VmH$m d|J ‘maVm, VmMrI~a KoVm. KaÀ¶mH$S>o An‘mZmMr CVam Am¶H$br Omë¶ma am°UrH$moS>oZ ew~Q>© ‘moJmMr,g‘OUoMr, ^mdnUmMr CVam Am¶H$moVm. am°UrMo ho ëhmZeo H$aUo dadr ew~Q>© Amnbo{OdrV gwYmé§H$ nmdVm, Zdmo ‘wZrg Om§dH$ nmdVm.(XodmMo CVmoa : Owdm§d - 15:11-17, {gamH$ 6:5-17)OoOyZ Am‘H$m {H$˶mH$ {dM§yZ H$mS>ë¶mV ? Xþgè¶mMo AmS> dm¶Q> ¶odOUH$mSy>§H$ ? Xþgè¶m§er dmX{ddmX H$é§H$ ? Xþgè¶m§er Am‘r PJS>r H$é§H$ ? nyU OoOyMmoCbmo Am‘H$m g§gmam§V ‘moJ qenS>mdy§H$. OoOy Am‘H$m Amnbmo Bï> åhU nmMmaVm. Iwagma‘éZ Amnbmo ‘moJ Am‘Mo gdo, VmÀ¶m Bï>m§gdo OoOyZ g§nyUm©¶oZ nJ©Q> Ho$bmo. AgbmoMer‘‘oa Zmgbbmo CËV‘ ‘moJ Xþgè¶m§gdo dmQy>§H$ Am‘r dmdé§H$ JaOoMo.Bï>m§dadr Xod Amnbo ~aonU Am‘H$m ’$mdmo H$aVm. Am‘Mr dmS> Om§dH$ Am‘À¶moBï>-Bï>rUr Am‘H$m IoarV AmYma. nyU WmoS>o nmdQ>r Am‘H$m Aeo {XgVm H$s Bï> AmZrBï>mJVrMmo AW© Am‘H$m AmOyZ CJS>mnmo Om§dH$ Zm åhU. {H$˶mH$ WmoS>onmdQ>r Am‘rH$moUmHy$¶ Bï> H$aVm§d. Bï>mJV øm CÌmMr AXrH$ Imobm¶oZ g‘OUr Kody§H$. Bï> AmZrBï>mJVrH$ bmJyZ OmVoë¶m H$m¶ JwUm§Moa, H$ʶmªMoa AmZr gVm§Moa ZXa ‘mé¶m.* AH$ñ‘mV XmoZ dmQ>gya Bï> Om§dH$ Om¶Zm§V.* CJQ>o ‘Z AmZr àm‘m{UH$ g§~§Ym{da|V Bï>mJV gw’$moi Om§dH$ nmdmoZm.* Bï>-Bï>rZ OmdZ AmgmV Am‘H$m Amagmo Oo Am‘H$m Am‘Mmo énH$ma XmImodZ {XVmV.* Bï>mJV Xþgè¶m§Mo ñdV§Ìm¶oH$ ‘mZ {XVm.* Bï>mJV Xþgè¶m§H$ Amgm VeoM AmnUm¶Vm.* Bï>mJV Xþgè¶m§H$ ~i H$arZm.* Bï>mJV Xþgè¶m§Mr ~ar dmS> Om§dH$ AmYma {XVm.* Bï>mJV Amgm Ww¶ ˶mJ Amgm.* Bï>mJV Xþgè¶m§H$ C~m© AmZr ~i {XVm.* ~ar Bï>mJV Am‘H$m Xodmer nmd¶Vm.""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm -""hm§d åhÁ¶m Xþñ‘mZmgdo Bï>mJV H$éZ Xþñ‘mZ H$m¶ g§n¶Vm - A~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$ZA~«mh‘ qbH$Z""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImob""Bï> åhUë¶ma Omo ‘wZrg Amnbmo ‘moJ, Amnw~m©¶, ‘mo¶nmg Xþgè¶m§gdo XmImobH$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. -H$aVm Vmo. - {S>³eZar{S>³eZar{S>³eZar{S>³eZar{S>³eZar- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {Xem- ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V, AmYma - {XemIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youIn a day, when you dont come across any problems - youcan be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.can be sure that you are travelling in a wrong path.- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand- Swami Vivekanand
 • 4. ZdgaUr ‘o 20137 8‘o 2013 ZdgaUrgm§V AWZo{e¶g{~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373){~en, dV©Zgmjr, Y‘©nmb, Y‘©n§S>rV (295-373)AWZo{e¶g hmo B{OßVm§Vë¶m Abo³Pm§{S´>¶m emamMmo a{hdmgr Amgbmo.Ambo³Pm§S´>r¶m ho ema ˶m H$mim§V EH$ ìhS> ì¶mnmar H|$Ð Amgbo. VeoM VËdkmZ dB©ekmZmMo {ejU H|$Ð Amgbo. Agë¶m dmVmdaUm§V AWZo{e¶g hmMo ^wJ}nU EH$m J«oñV{H«$ñVr Hw$Qw>§~m§V Jobo. VaUo{nam¶oéM Vmo OmUdm¶oZ ^abobmo. VeoM VmH$m ^mdmV©, Xod,Y‘m©Mr Om¶VrM AmdS> Amgbr.AWZoer¶g ’$³V CnY‘©Jwé ({S>H$Z) AmgVmZm Ambo³Pm§S´>r¶mÀ¶m noQ´>rAmH$m©ZVmH$m Amnbmo g{Md åhU {Z¶w³V Ho$bmo. Vmo VmMobmJr Y‘m©Mo ~m~VtV ‘mJ©Xe©Z KoVmbmo.B.g. 325 gmbmZ Zm¶{g¶m hm§Jm ^abë¶m n[afXoImVra VmUo AWZo{e¶g hmH$m AmnUm~arìhobo. ho n[afX|V E[a¶Z ZmdmÀ¶m nmI§S> ‘VdmÚmH$ Y‘m©^m¶a KmVbo AmZr {H«$ñVmMoX¡drén g§gmamH$ Y¡¶m©Z nJ©Q>bo.ho n[afX|V Amnë¶m åhmVma{nam¶oa nmdëë¶m AmM©{~enm§Mo dVrZ AWZo{e¶ghmUo àm‘m{UH$ nUmZ AmZr Y¡¶m©Z ‘VàXe©Z Ho$bo. nwT>o 328 gmbmZ ho AmM©{~en ‘aUnmdbo. VoÞm AWZo{e¶g ’$³V 31 dgmªMo Amgbo. Vm§Mr {~Z{damoY AmM©{~en åhU{ZdS> Ho$br.Vm§Mo 45 dgm©Mo H$ma{H$XvV E[a¶Z dmXmH$ amOAmgamo ‘oië¶m H$maUmZ gd©^dVrVmo ngabmo. ømM H$maUmH$ bmJmoZ AmM©{~en AWZo{e¶g hm§H$m 5 nmdQ>r EHy$U 17dgm©Mr hÔnmar AZw^dMr nS>br. Vé¶ øm A§XmYw§XrÀ¶m H$mim§V {H«$ñVmÀ¶m X¡drnUmMo VoYramXrH$ Jdm¶ Ombo. ˶mdoima Amnë¶m Xþñ‘mZmMmo Zmg H$éZ gyS> KodMo ~XboH$ VoVm§Moer ‘moJmZ AmZr hmgmoZ IoimoZ {O¶obo.Y‘m©{derMo Vm§Mo kmZ BVbo dV} Amgbo H$s, Vm§H$m ""gZmVZdmÚm§Mmo OZH$AmZr {dkmZ{Zð> BekmZmMo nwañH$V} Agmo {H$Vm~ ~hmb Ho$bmo. {H«$ñVr Y‘m©À¶mB{Vhmgm§Vë¶m 50 à{VHy$b dgmªV VmUr H°$W{bH$ ^mdmVmªVbmo EH$dQ> amIy§H$ O~a à¶ËZHo$bmo. {H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmo{H«$ñVr ^mdmVm©Mmo Vmo ‘wIob nmR>bmdXma, gm§^miUma AmZr amIUXma ‘mZbmoJobmo.Jobmo.Jobmo.Jobmo.Jobmo. XoIyZyM EHo$ ~mOyH$ AWZo{e¶g AmZr Xþgao ~mOyH$ A»Imo g§gma Aeo g{‘H$aU‘m§S>bo Jobo. AmnUmH$ a³VgmjrËdmMo ‘aU ¶odMo Aer VmMr ìhS> BÀN>m Amgbr. nyUVm§Mr {Z‘Ur dgm© Iyn gwI-em§VrZ Jobr AmZr 78 dgm©Mo {nam¶oa AmgVmZm Vm§H$m ‘aUAm¶bo.gm§V AWZo{e¶g ho EH$ ‘hmZ ~adnr Amgbo. OoOyÀ¶m ‘wUrgnUmMoa VmZrCnY‘©Jwé AmgVmZmM ~and Ho$ëbo. Amnbo {Vgao hÔnmardoima B{OßVÀ¶m O§Jbm§V‘R>dmí¶m§gm§JmVm amdVmZm VmUr "E[a¶ZdmXmMmo B{Vhmg hmo J«§W ~a¶bmo. VmZr ~a¶bë¶m"bmB©’$ Am°’$ g|Q> A°ÝWZr øm nwñVH$mH$ bmJmoZ gd©^dVr d«VñW AmZr {da³V OrdrVmH$^aVr Am¶ëbr.{Z¶mi :{Z¶mi :{Z¶mi :{Z¶mi :{Z¶mi : ’$³V nmVH$ ^m¶amdn hm§VyZ H$gbr Am¶br {ZVr‘mZVm ? CbQ> ~ao ^m¶amdnhody¶ nmVHy$M Ýhþ¶ ? EHy$M {Z¶‘ Amgë¶ma CbQ> {’$ad§H$ OmVm. - gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- gm§V AWZo{e¶g- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZ- ’$m. am°~Q>© {S>gmoOm hm§À¶m g§Vghdmg øm nwñVH$m§Vë¶mZAn¶eAn¶e hr ¶emMr n{hbr nm¶ar Amho.ho ‘bm ‘m{hV Amho.åhUyZM An¶emZ§Vahr ‘r ‘mPo nm¶ ¶m O{‘ZrV KÅ> amodbo AmhoV.¶e ¶oVmZm Amnë¶m gmo~V ^a^ê$Z gwI KoD$Z ¶oV§nU.....nU An¶e ‘mÌ gmo{eH$VoMo g‘W©Z XodyZ OmVoAm{U... An¶emZ§VaMo ¶e ‘mÌ Amnë¶m {Za§Va ñ‘aUmV amhVo.AmO ‘bm {deofV: ‘{hbm§Zm, ‘wbtZm Á¶m§Zr 10dr 12dr À¶m n[ajm {Xë¶mAmhoV qH$dm Amnë¶m Am¶wî¶mVrb EImÚm ‘hËdmÀ¶m {ZU©¶mÀ¶m Q>ß߶mda AmhoV, AemAZoH$ Vê$U - Vê$UtZm {deofV: ‘{hbm§Zm d[ab H${dVm g‘n©U.^JrZtZmo, AmnU A{Y‘ ^maVmMm B{Vhmg nm{hbm Va ˶mdoirhr ‘{hbmg~b, gj‘, H$Vw©ËddmZ hmoVr.. Zìho, AmOhr Amho. EH$m ‘wbmbm OÝ‘ XoʶmMr j‘VmAgbobr, ˶m Ordmbm Hw$erV KodyZ dmdaUmar hr ñÌr EdT>r H$‘Hw$dV H$m ~a§ PmbrAgob? ¶mMm {dMma ìhm¶bm hdm. EImÚm Jmoï>rV An¶e Amb§, ‘J H$Yr Vo KaJwVr^m§S>U Agob, KaJwVr g‘ñ¶m AgVrb Va H$Yr ZmoH$arÀ¶m {R>H$mUr X~md Va H$YreoOmè¶m§‘Yrb dmX. H$Yr àdmgmXaå¶mZ hmoUmam Ìmg Va H$Yr ào‘mV An¶e Va nmbH$m§MmAnojm^§J. Aem AZoH$ H$maUm‘wio ñÌrbm g‘mOmV dmdaVmZm XS>nU ¶oV§, Am{U ‘J ¶mgd© Jmoï>t‘wio Vr ñdV:bmM Xmofr, An¶er g‘OyZ AmË‘h˶m H$aVo. H$Yr {Vbm VrH$amdr bmJVo, H$Yr {VÀ¶mda Vr bmXbr OmVo. Ago H$m? ¶mMr IaM§ JaO Amho H$m?Ord J‘mdë¶mZo g‘ñ¶m gwQ>Vrb H$m? Ago AZoH$ àíZ AZwËVarVM ahmVmV. nU EH$màíZmMo CËVa Z {dMmaVmM {‘iVo Vo åhUOo A§YlÕm, AkmZ, g‘mO Am{U g§ñH¥$Vr..Aem AZoH$ AS>MUtZm gm‘moao OmUmè¶m à˶oH$ ì¶{³VZo Amnë¶m A§V©‘Zmerg§dmX gmYwZ ‘mJ© H$mT>m¶Mm Amho. ñdV:À¶m h³H$mgmR>r bT>ʶmMr Am{U ˶mgmR>rg‘W©nUo gm‘moao OmʶmMr JaO Amho. An¶emZo IMyZ Z OmVm g§Kfm©Zo ¶e Amnë¶mH$S>oIoMyZ AmUʶmMr VmH$X AmOÀ¶m ñÌr‘ܶo Z³H$sM Amho. Am{U An¶emZ§Va ¶oUmè¶m¶emMo ‘mob OJmVë¶m Hw$R>ë¶mhr ‘m¡ë¶dmZ Jmoï>rnojmhr ‘moR>o AgVo. H$maU ghO {‘imboë¶m
 • 5. 10‘o 2013 ZdgaUrZdgaUr ‘o 20139^mdmV©EH$m Aml‘m§V EH$ VaUmQ>mo g§Ý¶mgr Amgbmo. Vmo bmoH$m§Moa Om¶VoCnH$ma H$aVmbmo. VmMobmJr Aeo EH$ agm¶Z Amgbo H$s VmMmo EH$ W|~CXH$m§Vë¶mZ {Xë¶ma amoJr ~ao OmVmbo. Om¶Vmo bmoH$ VmMoer ¶oVmbmoAmZr {nS>o ‘oH$imo OmdZ doVmbmo.EH$nmdQ> øm VaUmQ>çm g§Ý¶mgrMmo JwéM EHo$ {nS>oZ J«mgbmo. {egmMr {H$Vu VmÀ¶mH$mZma nS>bobr. dH$VmImVra Vmo Amnë¶m ergmbmJr Am¶bmo. {egmZ Amnbo bmJMoagm¶Z CXH$mZ CS>modZ VmH$m {Xbo. Jwé {nS>o‘oH$imo OmVmoM VmUo {egmH$ {dMmabo, ""ømagm¶ZmMmo JwQ> VwÁ¶mZ ‘mH$m gm§Jmo ¶oVm ? nVy©Z Ho$Þm Xþ¶og Omë¶ma åhÁ¶mZ ñdV:M Vo K|d¶oVm. VwOoer ¶od§H$ ZmH$m. ""hmo¶ JwéXod ho agm¶Z Xþgao {Vgao H$m¶ ZgmoZ Vw‘À¶mMnm¶YwUrMo CXmoH$ OmdZ Amgm. Xa doima hm§d Vw‘Mo nm¶ YwVm VoM CXmoH$ hm§d dH$X åhUgmÚm CXH$mZ KmbyZ gJù¶m§H$ {XVm. Vw‘H$m¶ hmdo VoM {Xëbo. JwéZ ñdV:À¶m Aml‘m§VdoVmoM Amnbo nm¶ YwdZ EH$ KmJa ˶m CXH$mZ ^éZ Xdabr. {egmZ gm§Jë¶mna‘mUo {nS>oH$gmnS>bë¶m bmoH$m§H$ Vo {Xd§H$ gwé Ho$bo, nyU H$moUyM ~ao Om¶Zm. bmoH$ Vm§H$m Zmdm Xdé§H$bmJbo. VmMr gd©^dVr An{H$Vu Ombr. Jwé {egmbmJr Jobmo. Amnbr H$mUr AmZrn[apñWVr VmH$m gm§Jbr. {egmZ ImbVrH$m¶oZ gm§Jbo "JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m"JwéXod ! VwÁ¶m nm¶m§Moa åhÁ¶m^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmo^mdmVm©Mr ’w$bm MT>¶ëbr AmgVmV. ˶m CbQ> Vwdo V¶ma Ho$ëë¶m agm¶ZmH$ Ah§H$mamMmoñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVñne© AmgVm. XoIyZ Vo {Z’©$i R>abm. ^mdmVm©Z Z‘«Vm¶ AmZr Z‘«Vm¶oZ ‘mZ-aoñnoVOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶mOë‘mH$ ¶oVm. ^mdmV© hr X¡dr dmQ>oZ Am¶ëbr ‘mZ{gH$ e³Vr OmdZ Amgm, {VÀ¶m~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.~imZ {H$aH$moim§Vbmo {H$aH$moi ‘Zrg Ae³¶ dñV e³¶ H$é eH$Vm.- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r- B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r¶emMr qH$‘V AmnU AmoiIy eH$V Zmhr, nU An¶emZ§Va ¶oUmao ¶e gmo{eH$VoMogm‘϶© XoD$Z OmVo. Am{U ‘J AmnU H$moU˶mhr àg§Jmbm gm‘moao OmVmZm S>J‘JV Zmhr.Am{U AmË‘h˶ogmaIm ’$mbVy {dMma ‘Zmbm gmYm {edm¶Mr hr {hå‘V H$aV Zmhr.OrdZmV H$Yrhr An¶e Ambo Va IMyZ Omdy ZH$m. ¶e Vw‘À¶m nm¶merbmoiU KoB©b. Oa ñdV:À¶m H$Vw©Ëdmda Vwåhr {dídmg R>odyZ à¶ËZm§Mr ~mOr Ioimb Va¶e Vw‘MoM Amho. {OÔrZo Oa Vwåhr H$moUVohr H$m‘ Ho$b§. BVam§nojm ñdV:da {dídmgXmIdm Am{U ‘J ~Km, ¶e Vw‘À¶m ‘mJo ‘mJo Ymdob. AmË‘{dídmgmZo OJm.¶e ¶oV Zmhr åhUyZ OJU§ H$YrM gmoS>m¶M§ ZgV§,Xþ:I ^moJVmZm gwI ˶mV AmnUM emoYm¶M§ AgV§.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.gm¡. àmO³Vm g§O¶ H$m§~io, ‘w»¶mܶm{nH$m, ’$m{V‘m MM© ñHy$b, ‘gyao.amogmMo g‘a§^UoH$ ‘mJʶmMr arV(gwMmodUr - ‘moJmi ^mdm-^¶UrZmo, Am‘À¶m Y‘©àm§Vm§V Zdè¶m-ìhH$boH$ amog bmdnmMrnma§nm[aH$ nÕV Amgm. AmXë¶m V|nma AW©^arV OVr åhþUmoZ ho g‘a§^UoH$ gwédmV AmZr eodQ>H$aVmbo. AmOyZy¶ Vo Mmby Amgm ? Zdo qnS>Ho$H$ ho OVtMr JV Zm, Vm§H$m amog åhUë¶ma ‘m¡O‘ñVr H$aMmo àg§J Ombm, amogmÀ¶m ZmdmImb {H$Vo {H$Vo Ýhdè¶m-ìhH$boÀ¶m Am§JmH$ bm¶VmVVo Vm§H$mM OmUm. amogmMmo Iamo AW© g‘OyZ KodZ hr g‘a§^Ur KSy>Z hmSy>¶m. OmUQ>çmZr hmMoaOéa bj KmbMmo.)gH$b {Xëbo ‘mJUo ëhmZ-Wmoa gJù¶m§Hy$M g‘OmoVm Vgbo XoIyZ Oéa øm ‘mJʶmZagmH$ gwédmV H$aMr. nma§nm[aH$ OVr hmV ˶mo MmbyM XdéÀ¶mo. VaUmQ>çm§Zr Vm§VyZ gh^mJKodZ VmH$m AmYw{ZH$ én {XdMmo à¶ËZ H$aMmo.A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV -A) gwédmVoMo JrV - ‘moJm g§~§YrV EH$ ¶w³V JrV (daogmd) JmdMo.~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMr~) Am¶‘moar H$aMrH$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo -H$) XodmMo CVmoa dmMMo - CËnËVrÀ¶m nwñVH$m§dobo dmMn Amdoga XmoZ Amoi EH$drg Vo Mmodrg(CËnËVr 2:21-24)S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -S>) ^mdm˶mªMr ‘mJUr -’w$S>mar -’w$S>mar -’w$S>mar -’w$S>mar -’w$S>mar - ‘moJmi ^mdm ^¶UrZmo, ’$më¶m/nadm b¾mÀ¶m ^ogm§V EH$dQ>Voë¶m Am‘À¶m ------- Moa Xod Amerdm©X Kmby åhU Am‘Mr ‘mJUr VmMo ‘wIma Xdé¶m.1)1)1)1)1) gJuÀ¶m ~mnm, ’$më¶m/nadm b¾mÀ¶m ^ogm§V EH$dQ>Voë¶m Am‘À¶m ---------- MoaVwOmo Amerdm©X Kmb AmZr VmH$m/{VH$m ~ao AmXe© Hw$Qw>§~ ~m§Yy§H$ VwOmo AmYma Xr åhU ‘mJVm§d.O~m~ :O~m~ :O~m~ :O~m~ :O~m~ : ~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.~mnm Am‘Mo ‘mJUo Am¶H$ ! X¶oZ H$mHy$V H$a.2)2)2)2)2) b¾mÀ¶m g§~§Ymdadr bmJr ¶oVë¶m ìhH$bo-Zdè¶mÀ¶m Hw$Qw>§~mZ, øm H$mOmar OmoS>߶mH$gXmM ‘mJ©Xe©Z AmZr ~ar dmQ> XmId§H$ Vm§Mr H$miOm-‘Zm COdmS>m¶ åhU ‘mJVm§d. O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...3)3)3)3)3) øm Hw$Qw>§~m§Vë¶m ‘amoZ Joëë¶m gJù¶m§H$ Vy gmgUmMmo {dgd Xr AmZr Vm§H$m gJuMmo AmZ§X/gwI ’$mdmo H$a åhU ‘mJVm§d. O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...4)4)4)4)4) øm ìhH$bo-Zdè¶mÀ¶m Amd¶-~mnm¶Z, ^mdm-^¶UrZ b¾ OmVë¶m ---- d -------hm§H$m gXmM ‘moJmZ ni|dH$ AmYma Xr åhU ‘mJVm§d. O~m~...5)5)5)5)5) hm§Jm hmOra Amgboë¶m g‘oñVm§Moa AmZr Vm§À¶m Hw$Qw>§~mMoa Amerdm©X Kmb AmZr ~ar^bm¶H$s {X åhU ‘mJVm§d. O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...O~m~...’w$T>mar :’w$T>mar :’w$T>mar :’w$T>mar :’w$T>mar : ‘moJmi ~mnm, Am¶Mo ho g‘a§^UoH$ Vwdo Am‘H$m bmJr hmS>bm¶ AmZr EH$m ‘oH$mH$‘moJmZ EH$dQ>bm¶. VwOo ~ogmd Am‘À¶m øm b¾H$m¶m©Moa Kmb AmZr Vo ¶eñdr H$a. ho Am‘r‘mJVmd VwÁ¶m nwVm OoOyMo Zmdr - Am‘oZ.Am‘oZ.Am‘oZ.Am‘oZ.Am‘oZ.B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV -B) {Z‘mUo JrV - AmJm© VwH$m gmo‘¶m.- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©
 • 6. ZdgaUr ‘o 201311 12‘o 2013 ZdgaUrY‘©àm§Vr¶ Y‘©Jwé§À¶mo Zo‘UwH$mo 1 OyZ 2013 nmgyZ1. aoìh. ’$m. {’$brn {S>gmoOm - 30 Am{~«b 2013 n¶m©Z ({dgd KodMoImVra) gwQ>¶oa.2. aoìh. ’$m. {d붑 gmëXmZm - BZMmO© {dO¶XþJ© - amdn qMXa3. aoìh. ’$m. ’«$mpÝgg {S>gmoOm - n°are {àñQ>, d|Jwbm© MM©4. aoìh. ’$m. ao‘§S> {bg~mo - n°are {àñQ>, qMXa MM©5. aoìh. ’$m. go~opñQ>¶Z {S>‘obmo - n°are {àñQ>, BÝgwbr MM©6. aoìh. ’$m. go~opñQ>¶Z am°S´>r½g - n°are {àñQ>, ^oS>er MM©7. aoìh. ’$m. gm¶‘Z Am§ÐmXo - S>m¶ao³Q>a, ZdgaUr H|$Ð AmZrS>m¶ao³Q>a - {S>dm¶Z ‘gu B§Q>agogar [aQ´>rQ> g|Q>a, eob}8. aoìh. ’$m. Bbm¶g am°S´>r½g - ao³Q>a, {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r9. aoìh. ’$m. {‘boQ> {S>gmoOm - S>m¶ao³Q>a - qgYwXþJ© S>m¶{ggZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rVeoM BZMmO© b°ÊS> A°ÊS> àm°nQ>uO, amdVmbmo - ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r10. aoìh. ’$m. Jm°S>{dZ naoam - S>m¶ao³Q>a - ñ‘m°b {¼íMZ H$å¶w{ZQ>r VeoMn°are [àñQ>, ‘mUJm§d MM©11. aoìh. ’$m. AmZ§X ‘ñH$maoÝhg - S>m¶ao³Q>a - {bQ>Ou VeoM BZMmO© ’$UgdmS>r ~m°¶O~moS>vJ, amdVbmo ’$UgdmS>r BJmoO}Z AmZr n°areÀ¶m dmdamZ AmYma {XVbmo.12. aoìh. ’$m. bwB©g nog - amdVbmo {‘bmJ«rg ~m°¶O ~moS>vJmZ AmZr ¶wW S>m¶ao³Q>amH$¶wW {‘{ZñQ´>rH$ AmYma {XVbmo VeoM gmoeZ H$å¶w{ZHo$eZmMmo dmda Mmby XdaVmbmo.12. aoìh. ’$m. ’«$mpÝgg doÅz>nma{H$b - ghmæ¶H$ Y‘©Jwé g|. ’«$mpÝgg Po{dAa MM©,AmOJm§dH$Å>m H$gmb ¶oWrb {¼ñVr ~m§Ydm§Mm Cndmg H$miVrb AZwn‘ gmohim¶§XmMo df© ho lÕoMo df© åhUyZ Kmo{fV H$aʶmV Ambo. lÕm hm {df¶ ZOaog‘moaR>odyZ ¶mdfu Cndmg H$mimV H$Å>m H$gmb MM© ¶oWo {d{dY CnH«$‘ am~dʶmV Ambo.Amnbr lÕm nwZê$ÏWrV ìhmdr, à˶oH$m R>m¶r Vr dmT>V Omdr hmM ¶m‘mJrb EH$‘odCÔoe hmoVm. Amnë¶m {¼ñVr lÕoVrb gm¢X¶m©Mr AmoT> A{YH$m[YH$ dmT>mdr ¶mgmR>rCndmg H$mimVrb nmMhr a{ddmar nmM {df¶m§da à~moYZ Pmbo.à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :à~moYZmgmR>r hmVmibobo {df¶ :1) {¼ñVr lÕm Am{U Ym{‘©H$ OrdZ 2) {¼ñVr lÕm Am{U ì¶p³V‘Ëd {dH$mg3) {¼ñVr lÕm Am{U H$m¡Q>w§{~H$ OrdZ 4) {¼ñVr lÕm Am{U gm‘m{OH$ OrdZ5) {¼ñVr lÕm Am{U ZmJ[aH$ OrdZ¶m gd© CnH«$‘mg ’$m. ’«$mpÝgg JmoÝgmëdrg, H$Å>m go{‘ZarMo ao³Q>a ’$m. ~oZha,˶m§Mo ghH$mar ’$m. Om°Z d ’$m. Amë~Q>© ¶m gdmªMo ‘mobmMo ghH$m¶© Am{U CËV‘ ‘mJ©Xe©Zbm^bo. à˶oH$ Y‘©Jwê§$Zr {Xboë¶m {df¶mda Mm§Jbr V¶mar H$ê$Z CnpñWV bmoH$m§ZmMm§Jë¶m àH$mao lÕoMm ~moY {Xbm. Amnbr lÕm Oa nwZ©{OdrV H$am¶Mr Agob Va lÕoMmZwVZrH$aUmMm EH$ CËV‘ Cnm¶ åhUyZ H$Å>m d H$gmb ¶oWrb MM©‘ܶo Mma [aQ´>rQ> Am¶mo{OVH$aʶmV Amë¶m hmo˶m.Cndmg H$mimV ^³VrMm EH$ ‘hËdmMm ^mJ åhUOo "H«w$gmMr dmQ>. H«w$gmMr^³Vr åhUOo àmW©Zm‘¶ B©ekmZ Am{U B©ekmZ‘¶ àmW©Zm. h¶mMm ‘Zmda ^mdZmË‘H$à^md nmS>ʶmgmR>r MM©Mo Y‘©Jwê$ ’$m. ’«$mpÝgg KmoÝgmëdrg ¶m§À¶m àmohËgmZmZo d‘mJ©Xe©ZmImbr H$gmb MM© Vo H$Å>m MM© n¶ªV Ord§V (à{VH$mË‘H$) H«w$gmMr dmQ> EH$mqgYwXþJ© Y‘©àm§{V¶ g‘mMma* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -* ¶odH$ma AmZr {YZdmg -’$m. AmZ§X ‘ñH$maoÝhg hmH$m Am‘Mmo H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou H|$Ðm§V ‘m¶o ‘moJmMmo¶odH$ma.OyZ 2013 åh¶Ê¶mnmgyZ VmH$m øm dmdam§V Am‘r ~ao ¶e AmdS>oVmd.VeoM ‘mH$m H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou H|$Ðm§V dmda H$é§H$ gw¶oJ, AmYma AmZrghH$ma {Xbmo XoIyZ {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo, ’$m. Om°Z gmëXmZm, ’$m. {’$brn {S>gmoOm, ’$m.Ebm¶g am°S´>r½g AmZr hmobr ’°${‘br {gñQ>am§Mo hm§d CnH$ma AmR>¶Vm.åhOo IoarV {YZdmg : ’$m. Am{db am°S´>r½g, S>m°Z ~m°ñH$mo, Hw$S>mi, VmUo ‘mH$m{bQ>Ou V¶ma H$é§H$ AmYma {Xbm. åhOo IoarV {YZdmg : {‘. B{b¶mg ’$ZmªS>rg,ZdgaUr H|$Ð, VmUo ‘mH$m {bQ>Ou V¶ma H$é§H$ H$ao³eZ, Q>mB©n goQ>tJ, Poam°³g H$é§H$gJimo AmYma AmZr doi {Xbm.gJù¶m§H$ Vw‘H$m Xod ~ao H$é AmZr XodmZ Vw‘Moa Am{edm©X Kmby.- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam* ‘mJʶm§Mo nwñVH$ - V¶ma Ho$bm, ’$m. Jm°S>{dZ naoam^mdmVm©À¶m dgmªV (2012-2013) Am‘r AmgVmZm Am‘Mmo ^mdmV© KQ> H$é§H$hmdo ZdoZmMo, ‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm.‘mJʶmMo AmZr Vogm©Mo nwñVH$ V¶ma Ho$bm. hm§VyZ AmgmV OoOyMo gJù¶mgm§Vm§Mr AmZr gm¶{~UrMr ZdoZm, ‘mJUr AmZr Vog©.ho nwñVH$ ‘oiVm.1) B{b¶mg ’$ZmªS>rg, ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 94044518832) ’$m. Jm°S>{dZ naoam, ‘mUJm§d, ‘mo~m. 9420376657
 • 7. 14‘o 2013 ZdgaUr13ZdgaUr ‘o 2013Happy Birthday FatherHappy Birthday FatherHappy Birthday FatherHappy Birthday FatherHappy Birthday Father13 ‘o aoìh. ’$m. Xodñ¶ doëbmnmZrg|. A°U MM©, hU©¶. ’$moZ : 02358-24310413 ‘o aoìh. ’$m. Á¶mo ‘§VoamoamoOar MM©, AmOam. ’$moZ : 02323-246010‘mo~m. 9422859940nmX¶mÌoÀ¶m Ûmao H$aʶmV Ambr. ¶m nmX¶mÌoV XmoÝhr M°nobMo ^m{dH$ bhmZ-Wmoa ‘§S>ir‘moR>çm g§»¶oZo gh^mJr Pmbr hmoVr.H$gmb ¶oWo EH$m Q´>°³Q>ada {MÌaWmMr C^maUr H$aʶmV Ambr. à^w {¼ñVmMmA[^Z¶ lr e{da (àem§V) øm§Zr CËV‘[a˶m nma nmS>bm d BVa nmÌo n°[af ‘Yrbpñ̶m-nwê$f d go{‘ZarMo gd© Zmoìhrg ~«Xg© ¶m§Mr ‘mobmMr gmW bm^br. gH$mir 8dmOVm H$gmb M°nb H$Sy>Z H«w$gmMr dmQ> gwê$ Pmbr. à˶oH$ ñWmZmda ˶m ñWmZmMonmÌmÛmao àm˶{jH$ XmI{dʶmV Ambo d ˶mZ§Va ’«$m. KmoÝgmpëdg ¶m§Zr ˶m ñWmZmdaA{VCËH¥$ï> ^mdZmË‘H$ qMVZ Ho$bo. Aem àH$mao qMVZ, ‘ZZ, àmW©Zm, Jm¶Z H$aV Xþnmar1 dmOVm H$Å>m M°nb ¶oWo H«w$gmÀ¶m dmQ>oMr gm§JVm Pmbr. ˶mZ§Va bJoM M°nb ‘ܶo n{dÌ{‘gm Pmbr. ‘rgmZ§Va gdmªZr gh^moOZ Ho$bo.¶m ^{³V‘¶ CnH«$‘mÛmao gdmªZm EH$m ZdrZ AZw^wVrMm, ^p³Vào‘mMm, Amnë¶mà^w{¼ñVmgh EH$ {Xdg ˶mÀ¶m H$ï>m§V, Xþ:ImV, doXZm§V gh^mJr hmoʶmMm doJimMAZw^d AZw^dVm Ambm.- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm- Ama.S>r. {S>gmoOm* nwñVH$ n[aM¶ *Img ^mdm©VmÀ¶m dfm©H$[aVm"hr dmQ> nwZê$ÏWmZmMr2012-2013 ho df© [¼ñVr OJVmV "lÕoMo df© åhUyZ nmibo OmV Amho. 50dfm©nwdu H°$W{bH$ g‘mOmV amo‘Xa~mar Or {dídn[afX Pmbr ˶m {dídn[afXoZo Oo {ZU©¶n[aV Ho$bo Vo VimJmimV Hw$R>da nmohmoMbo AmhoV ¶mMr eh{Zem H$aʶmgmR>r ho df© "lÕoModf© åhUyZ Om{ha H$aʶmV Ambo Amho. ’$mXa KmoÝgmëdmo {S>{gëdm ¶m§Zr [¼ñVr Ñï>rH$moZmVyZEH$ gm‘m{OH$ H$mX§~ar dmMH$m§nwT>o AmUbr Amho. a{gH$m§Zr Vr {ZaIyZ dmMmdr, nhmdrBVH$s Vr ‘mobmMr, M‘H$Xma, VoOñdr Amho.boIH$ : ’$m. KmoÝgmëdmo {S>{gëdm. qH$‘V ê$. 200/-(CnbãY-’$m. ’«$mpÝgg KmoÝgmpëdg, H$Å>m M°nb)^mdmVm©À¶m {df¶ma AmYmarV Omëë¶m [aQ´>rQ>mH$ bmoH$m§Mmo ~amo gh^mJ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, S>m¶{ggAm°’$ qgYwXþJ© dVrZ 13 Am{~«b 2013 {Xgm gH$mir 10 Vo gm§Ooa 5 dmOmoga ZdgaUrH|$Ðm§V EH$ aoVra Am¶mo{OV Ho$ëbmo. Vm§VyZ Om¶Ë¶m n°arem§Vë¶m bmoH$m§Zr gh^mJ KoVbmo.aoVramMmo {df¶ OmdZ Amgbmo : ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va géZ nwZ{O©d§V OoOyH$AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)AZw^dy¶m (bwH$ 24:30)gwédmVoH$ ’$m. Jm°S>{dZ naoam, (S>m¶ao³Q>a : H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g)hmUo hmOra Amgboë¶m gJù¶m§H$ ¶odH$ma {Xbmo. ‘gwam ëhmZ ^wa½¶m§Zr àoAa S>mÝg Ho$bmo.~«. ~«m¶Z AmZr ~«. {Jb~Q>© hmUo àoP A°ÊS> ìheun Ho$br. ~«. A~«mh‘ hmUo Vog© H$éZgm¶{~UrÀ¶m {OdrVmMoa {Z¶mi H$éZ ^mdmVm©Mr AmoñVmoar OmdZ {VUo gJù¶m§H$ ^mdmVm©MrJdm¶ H$er {Xbr VmMr g‘OUr {Xbr.’$m. Jm°S>{dZ naoam hmUo - ^mdmVm©Mo dag hmMoa g‘OUr {Xbr. ^mdmVm©Mo Xma(Y.B©. 14:20) åhUOo {H$Vo VmMoa {Z¶mi Ho$bmo. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘À¶mZr {H$Vo H$é¶oVm Vo gm§Jbo. ìh°Q>rH$Z Xþgar, {g. {g. {g., gV‘mZVm hmMo {der VmUo g‘OUr {Xbr.’$m. Wm°‘g hmUo n{dÌ hm°a Ho$bo AmZr OoOyÀ¶m nwZ{O©d§V nUmMoa {Z¶mi Ho$bmo.{nQ>a {S>{gëìhm hmUo ^mdmVm©Mr XmoZ {JVm gJù¶m ^md ^¶Um§H$ {eH$¶br.OodUm Cnam§V AmZtH$ EH$ nmdQ> ‘gwè¶mÀ¶m ^wa½¶m§Zr ào¶a S>mÝg Ho$bmo. ~«. {Jë~Q>©AmZr ~«. ~«m¶Z hmUr AmZtH$ EH$ nmdQ> àoP A°ÊS> ìh{e©n Ho$br.eodQ>mH$ ’$m. Jm°S>{dZ AmZr ’$m. Wm°‘g hmUo {‘gmMr ^oQ> ^oQ>¶br. OoOyMonwZ{O©d§VnU Am‘r H$eo ^meoZ Am‘À¶m {OdrVm§V AZw^dy§H$ Om¶ hmMoa ’$m. Wm°‘g hmUog‘OUr {Xbr.Am‘Mo YrZdmg ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, S>m¶ao³Q>a, ZdgaUr H|$Ð VmUo Am‘H$mgJimo AmYma AmZr ghH$ma {Xbmo. Am‘Mo YrZdmg {g. gwf‘m AmZr {‘. B{b¶mg’$ZmªS>rg hmUo Om¶Vmo ghH$ma AmZr AmYma {Xbmo.hmo aoVra KSy>Z hmSy>§H$ ‘mݶVm¶ AmZr AmYma {Xbmo XoIyZ {~en Am°pëdZ ~aoQ>moAmZr ’$m. Om°Z gmëXmZm hmH$m Am‘Mo YrZdmg.- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©- H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©g|. ’«$mpÝgg Po{d¶a M°nb, ZaS>dogJù¶m ZaS>do JmdÀ¶m bmoH$m§H$ ’o$ñVmMr hþUhþUrV nmoa~r (14/5/2013)bwB©g AmZr a°‘r {S>gmoOmAml¶ H°$Q>ag© A°ÊS> gpìh©g, Pmamn-‘w§~B© hm¶do‘mo~m. 9766205431, 8275664456
 • 8. ZdgaUr ‘o 201315 16‘o 2013 ZdgaUr‘o 2013øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.)For Private Circulation only.Printed by : Akshar Graphics, Sawantwadi...940445188312. Am¶Vmagmo‘¶m OoOyMmo gJ©àdogY.B©. 1:1-11B’o$O 1:17-23bwH$ 24:46-5316. ~«oñVmaY.B©. 22:30,23:6-11Owdm§d 17:20-2620. gmoå‘ma{gamH$ 1:1-10‘mH©$ 9:14-2924. gwH«$ma{gamH$ 6:5-17‘mH©$ 10:1-1228. ‘§Jima{gamH$ 35:1-12‘mH©$ 10:28-31OyZ1. gUdma{gamH$ 51:12-20‘mH©$ 11:27-335. ~wYdmaVmo~rAg 3:1-11,16-17‘mH©$ 12:18-279. Am¶Vma1 amOm 17:17-24Jmbo 1:11-19bwH$ 7:11-1713. gmoå‘maY.B©. 19:1-8Owdm§d 16:29-3317. gwH«$maY.B©. 25:13-21Owdm§d 21:15-1921. ‘§Jima{gamH$ 2:1-13‘mH©$ 9:30-3725. gUdma{gamH$ 17:1-15‘mH©$ 10:13-1629. ~wYdma{gamH$ 36:1,4-5,10-17‘mH©$ 10:32-452. Am¶VmaOoOyMo Hw$S>r a³VmMr namo~CËnËVr 14:18-201 H$atW 11:23-26bwH$ 9:11-176. ~«oñVmaVmo~rAg 6:10-117:1, 9-14,8:4-9‘mH©$ 12:28-3410. gmoå‘ma2 H$atW 1:1-7‘mVod 5:1-1214. ‘§Jimagm§. ‘mVm¶mgY.B©. 1:15-17,20-26Owdm§d 15:9-1718. gUdmaY.B©. 28:16-2030-31Owdm§d 21:20-2522. ~wYdma{gamH$ 4:11-19‘mH©$ 9:38-4026. Am¶Vma^d n{dÌ {ÌËdoMr namo~åhþUʶmo 8:22-31amo‘ 5:1-5Owdm§d 16:12-1530. ~«oñVma{gamH$ 42:15-25‘mH©$ 10:46-523. gmoå‘maVmo~rAg 1:3, 2:1-8‘mH©$ 12:1-127. gwH«$maOoOyMo ^. n{dÌ H$mirO-namo~BOoHo$b 34:11-16amo‘ 5:5-11bwH$ 15:3-711. ‘§JimaY.B©. 11:21-26,13:1-3‘mVod 10:7-1311. gUdmaY.B©. 18:23-28Owdm§d 16:23-2815. ~wYdmaY.B©. 20:28-38Ow. 17:11-1919. AmVmanoÝQ>oH$moñQ> g§S>oY.B©. 2:1-11Jmbo{e¶m 5:16-25Owdm§d 20:29-2323. ~«oñVma{gamH$ 5:1-8‘mH©$ 9:41-5027. gmoå‘ma{gamH$ 17:24-29‘mH©$ 10:17-2731. gwH«$maPo’o${Z¶m 3:14-18bwH$ 1:39-564. ‘§JimaVmo~rAg 2:9-14‘mH©$ 12:13-178. gUdmaBOm¶mg 61:9-11bwH$ 2:41-51g‘a h§Jm‘m H$‘ ìhmoHo$eZ H°$ån26 AmZr 27 Am{~«bmH$ S>m¶{ggZ ìhmoHo$eZ H°$ån ZdgaUtV nma nS>bmo. ømH°$ånmH$ ‘moOHo$M 20 ^wJ} hmOra Amgbo. øm H°$ånmH$ {~en Am°pëdZ Amgbmo. Vmo ømY‘©àm§VmMmo B{Vhmg Am{U gܶmMr n[apñWVr d¶a ^w½¶m©gm§JmV Cb¶bmo. VeoM ømH°$ånmV ’$m. {’$brn, ’$m. g°~r, ’$m. ‘oëdrZ, ’$m. bwB© nog, AmZr ~«. H°${OQ>Z hmOraAmgbo. ’$m. {’$brn d hoa nmÐtZr Amnbmo nmÐrnUmMmo AZw^d d XodmÀ¶m Amndʶmda^w½¶mªH$ ‘m{hVr {Xbr. AmZr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. øm H°$ånmV ^mfUmM Ýh¶. Va {nH${ZH$,A°³eZ gm±½g, BZS>moAa d AmD$Q> S>moAa Joåg, nmoñQ>a ‘oH$s¨J, gm§V ’«$mpÝgg Agrgr d³b°am hm§À¶m {OdrVmMoa {MÌnQ> d {‘bmJ«rg ~m°B©O ~moS>vJ d go‘rZar AmZr ³bOu hmo‘^oQ> AmgbtV. hmo H°$ån ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r½g hmUo Am¶mo{OV Ho$ëbmo d VmH$m ’$m. ‘oëdrZd ’$m. bwB© hm§Mo ghH$m¶© ‘odbo. Am‘r nwT>mamHy$¶ AmZrH$ EH$ H°$ån XdaVë¶md. Vw‘À¶mghH$m¶m©Mr Anojm Amgm.- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³g- ~«. H°$OrQ>Z am°S´>r³gH$m{S>©Zb Am°OdëS> J«o{gAg nmngm¶~mÀ¶mgëbmJmam‘Xbmo EH$bmog§gmam§Vbo gJio H$m{S>©Zëg Zì¶m nmngm¶~mMo doMUyHo$H$ EH$Q>m¶ Omëbo AmgVmZmH$m{S>©Zbm§H$ gwMmo¶bo H$s H°$W{bH$ n{dÌ g^m Mbm|H$ AmZr amo‘ Hw$ar¶m gwYmé§H$ EH$ ‘§S>iH$é§H$ Om¶. hr gwMmodUr ‘moVrZ KodZ nmn gm¶~ ’«$mpÝggmZ {deof Aer AmR> H$m{S>©Zbm§Mr{ZdS> Ho$ë¶m. Vm§VyZ Am{e¶m I§S>mVbo ‘w§~B©Mo AmM©{~en d {g.{~.{g.Am¶. Mo AܶjH$mS>uZb Am°OdëS> J«o{gAg hm§Mr {ZdS> Ho$ë¶m. {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo AmZr qgYwXþJ©Mrn{dÌ g^m Vm§Mo A{^Z§XZ H$aVm. AmZr Am‘À¶m ‘mJʶmMmo Vm§H$m AmYma {XVm.{~enmMr H$m¶m©di : ‘o 2013* 2 ‘o - {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r-namo~ * 3 ‘o (gH$mir) - hmobr H«$m°gM°nb, aodVio-‘mbdU-namo~ * 3 Vo 6 - Vm§~mio [aQ´>rQ> * 6 (gm§Ooa) - JS>qh½bO,{WamdUr g§ñH$ma * 8 - {^ad§S>o - namo~ * 8 (gm§Ooa) - Jmodm-¶m{kH$s ‘mIUr *9 - ‘mUJm§d-namo~ * 10 - qMXa, {WamdUr g§ñH$ma * 11 - Jmodm - ¶m{kH$s‘mIUr * 12 Jmodm - ¶m{kH$s ‘mIUr * 19 - AmOJm§d - {WamdUr g§ñH$ma* 21 - Zì¶m H$n°bmMr CJQ>mdUr AmZr Amerdm©X - Xm^mog-d|Jwbm©