Navsarni Bulletin - February 2013

275
-1

Published on

Navsarni Bulletin - February 2013

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
275
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - February 2013

 1. 1. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr àmMrV H$mim§V {~enmMmo g§Xoe gd© VaoMo àmMrV H$éZ Amnë¶mHy$M Xþ:I {Xëbo Om¶ Aeo Vw‘H$m {XgVm ? XodmH$ Am‘Mo ~aonU Om¶. àmMrV AmZr YmoUdU H$éZ nmVH$mH$ bmJmoZ ‘moJmi ^mdm ^¶UtZmo, {H«$ñV ¶oʶmMr V¶mar H$éZ Am‘r ’$mVamMo Omëbo Am‘Mo H$mirO ‘mgmMo d Xþgè¶m CVamZr ‘moJmZ ^abobo H$mirO Om§dH$ øm Zì¶m godmY{‘©H$ dgmªV {^Va gaë¶m§d ˶m Cnam§V {H«$ñV VmMmo IoarV Am§dS>mo. Cnmgmdadr Vo åhþUë¶ma Á¶mo dñVy Am‘H$m YmXmogH$m¶ {XVmV ˶mo O¶§VrMr, VmMo AmnnJ©Q>UoMr AmZr VmÀ¶m ~mßVrñ‘mMr namo~ ZmH$méZ Am‘r Xþ~©bm§’w$S>o AËå¶mV EH$dQ>Vm§d Cnmgm AmZr YmoUdUmddu gamoZm˶m g‘a§^Z {H«$ñV O¶§VrMmo H$mi g§n¶bmo. AmZr WmoS>çmM {Xgm{^Va y dñVy§Moa Am‘Mo bj Kmby§H$, {Xg˶m dñVy§H$ nmQ> H$éZ {Xgmo Zmgboë¶m XodmH$ n~unmQ> Am‘r àmMrV H$mim§V AmZr ˶m Cnam§V nmñH$mÀ¶m H$mim§V {^Va H$é§H$ Am‘H$m IoarV AmYma. gaVoë¶m§d AmZr IoarV ^meoZ OoOÀ¶m H$ï>m‘aUmÀ¶m AmZr VmÀ¶m y 2) CgUo : CgUo {XdyZ Am‘H$m Xþgè¶m§nag AXrH$ {JaoñV d ìhS> OmdnmÀ¶m ^mdUmZrnwZ{O©d§VnUmÀ¶m JwQ>mMoa {Z¶mi H$aVoë¶m§d. ^ar Zm {H$˶mH$ OoÞm Am‘r CgUo {XVm§d Am‘r ‘mZyZ KoVm§d H$s Om§H$m Am‘r AmYma àmMrV H$mim§V Xod Am‘H$m OoOyÀ¶m H$ï>m‘aUm§Moa {Z¶mi H$é§H$ AmZr Am‘Mo {XVm§d Vr OmdZ AmgmV EH$ë¶mM ~mnmMr ^waJr åhU. JaOoH$ gmnS>bë¶m§H$ ’$mdmo VmoOrdrV Zdgé§H$ Am‘H$m IoarV Hw$nm© {XVm. nyU hmo àmMrV H$mi Am‘H$m ’$bm{XH$ Om§dH$ AmYma {Xdn åhUë¶ma Vm§H$m Vm§Mmo ‘mZ AmZr ìhS>nU {Xdn.AmZr H$eo^meoZ øm àmMrV H$mi Or¶m|H$ Om¶ Vo Am‘r ~ao ^meoZ g‘Oy§H$ ’$mdmo. 3) ‘mJUo : ‘mJʶmddu Am‘Mmo AË‘mo XodmH$ AXrHy$M VmZoVm. nmñH$mÀ¶m H$mim{dUo nyU Iyn nmdQ>r Am‘r qMVmd H$s àmMrV H$mi OmdZ Amgm Xþ:Ir-I§VrMmo àmMrV$ H$mimH$ H$gbmoM AW© Zm. àmMrV H$mim§V Am‘r OoOyÀ¶m nwZ{O©d§VnUmÀ¶m JwQ>m§VH$mi åhþUmoZ, éXmoZ H$anmMmo H$mi åhþUmoZ AmZr hmH$mM bmJmoZ Iyn nmdQ>r Am‘r H$mio dm§Q>mo Kody§H$ V¶ma OmVm§d. àmMrV H$mim§V Am‘r Xodm AmZr noë¶mgdo VwQ>bbmo g§~§YH$nS>o AmZr ¶oa VaoMo ^m¶bo énUo KmbyZ àmMrV H$mi EH$ XþIrMmo H$mi åhU Am‘r nJ©Q> OmoS>Vm§d. BJ«O‘mV Am‘H$m IoarV ^meoZ øm H$mim§V Ym|S>dZ AmZr àmMrV H$é§H$Ho$bm. ho MwH$sMo Amgm. Amn¶Vm. YmoS>dU AmZr àmMrV H$an Am‘H$m YmXgnU {X¶Zm nyU nV}M Omë¶ma Vr àmMrV H$mi Xþ:Ir-éXmoZ H$anmMmo H$mi Ýhþ¶ nyU nV}M Omë¶ma EH$ IwembH$m¶oMmo Am‘H$m Xþ:ImMr I~a. nyU àmMrVmddu Iwagma {Iim¶boë¶m OoOyH$ Am‘r EH$dQ>Vm§d.H$mi. B§p½be ^meoZ øm H$mimH$ Am‘r LENT åhþUVm§d. b|Q> ho CVmoa, LENCTENT VmÀ¶m H$ï>m§V Am‘r ^mJobr OmVm§d AmZr VmMmo ‘rV‘oa Zmgbbmo ‘moJ MmHy$Z Am‘À¶mMøm CVam§Vë¶mZ KoVbm. OmMmo AW© OmdZ Amgm SPRING d IwembH$m¶oMmo H$mi, nmVH$mMr drQ> Am‘H$m {XgyZ ({H$˶mH$ Am‘À¶m nmVH$mImVra Vmo ‘obmo) Am‘À¶m{OdrVmMr ZdgaUr H$anmMmo H$mi. àmMrV H$mi OmdZ Amgm H$mi OoÞm Am‘r Am‘À¶m {OdrVmMr ZdgaUr H$é§H$ Am‘H$m AmYma ‘oiVm. IaoM åhþUë¶ma Am‘À¶m AnamYmH$^mdm^¶Ur AmZr IoarV ^meoZ XodmH$S>oZ VwQ>bbmo g§~§Y nVw©Z OmoS>Vm§d. bmJmoZ VmH$m Amgnmg {dYbmo. Am‘À¶m Jwݶmdm§H$ bmJmoZ VmH$m didim¶bmo VmMoa AmZr hmo àmMrV H$mi Am‘H$m ’$bmXrH$ Om§dZ BJ«O‘mV Am‘H$m WmoS>çmo dñVy {ejm, nS>ë¶m {VModadr Am‘H$m em§Vr ‘oibr AmZr VmÀ¶m Km¶m§H$ bmJmoZ Am‘Mo Km¶H$é§H$ Amn¶Vm. 1) Ym|S>dU (˶mJ) BJ«O‘mV øm àmMrV H$mim§V Am‘H$m Ym|S>dU H$é§H$ noH$bo. (BOm¶g 53:5)Amn¶Vm nyU Ym|S>dU H$an åhþUë¶ma {H$Vo Vo Am‘r ~ao^meoZ g‘Oy§H$ ’$mdmo. ‘mVodmÀ¶m àmMrV H$mimdadr Xod Am‘H$m Am‘Mo {OdrV Zdgé§H$ Am‘Mo Hw$S>rMo d§XmdUoH$ew^dV©‘mZm§V gmVì¶m Amdogam§V OoOy åhþUVm Amnë¶m nwVmZ C§S>mo ‘mJbmo Omë¶ma VmH$m X‘mUy§H$ AmZr gd© nmVH$mÀ¶m Jwbm‘nUm§Vbr ‘oH$ir Omdy§H$, gJù¶m Am‘À¶m H$miOm§V’$mVa H$mSy>Z {X¶V Vgbmo H$moU ‘wZrg Vw‘Mo ‘Xo Amgm Om¶V ? Vw‘r dm¶Q>dr OmdZy¶ gJù¶m Am‘À¶m AËå¶mZ AmZr gJù¶m Am‘À¶m ~imZ VmMmo ‘moJ AmZr godm H$é§H$Vw‘À¶m ^wa½¶m§H$ ~è¶mo dñVy qXdH$ Vw‘r OmUV Omë¶ma {H$Vbmo AXrH$ Vw‘Mmo gJuMmo ~mn Am‘H$m AmYma {XVm.AmnUmbmJr ‘mJVmV Vm§H$m ~è¶mo dñVy {XdMmo Zm ? (‘mVod 7:9-11) - Vw‘Mmo ‘moJmi Jdir~mn hm§VyVë¶mZ Am‘H$m Wmdo OmVm H$s Xod åhUë¶ma ‘moJ ! Am‘Mmo ‘moJmi ~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo, qgYwXþJ© Y‘©àm§VVmo ! Am‘Mmo VmH$m IoarV hþñH$mo ! Va AmnUm ImVra Amnë¶m ^wa½¶m§Zr YmoUdU H$éZ 1 2
 2. 2. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr g§nmXH$s¶, Om¶Vr AX¥ï>m ¶odyZ Vm§VyZ VmMr ^wJu¶ ‘obr XoIyZ. (Omo~ 1:13-19) Xþgao gwdmVoa XþI BJ«O‘mV àmMrV H$mi {H$˶mH$ nmiVm ? Yan åhUë¶ma nmVH$mImVra. ho ^meoZ gmH$m-nmo˶mZ Am§J nmJéZ, Jmo~amZ ~gyZ. ~méH$ àdmÚmÀ¶m nwñVH$mÀ¶m gwédmVoH$ Am‘H$m dmMy§H$ ‘oiVm H$s OoÞm nmVH$mImVra Xodm§H$ {dZdUr H$é§H$ Xodm‘wH$ma àmMrVmMr àWmM Pmbr (Xm{ZEb 9:3) BO«mB©b naOm ~m~rbrAmoZm§V H$ï>mdVmbr VoÞm hr VmMr CÌm Am¶H$moZ AmZr Omo~mZ ho ^meoZ Jmo~a AmZr Yyi dmnéZ XodmbmJr ^JgUo ‘mJbo. OoÞm VmH$m EH$m g‘¶ma aS>br, VmUr Cnmg Ho$bmo AmZr gd}ñnam‘wH$ma àmWmoZ Ho$bo dmB©Q> {Xgbo H$s AmnUoZ Xodm§H$ àíZ Ho$bm åhU (Omo~ 42:6)AmZr OU EH$ë¶mÀ¶m Hw$dVrna‘mUo Y‘© XmZm EH$Q>m¶ Ho$br AmZr Vr OoéOë¶m§H$ YmS>br. BJ«O‘mV Jmo~amÀ¶m ~wYdma{Xgm hr àmMrZ àWm dmnaVm AmZr hmo àmMrV H$mi(~méH$ 1:5-6) hr EH$ Amodr XodmÀ¶m bmoH$m§Zr EH$Q>m¶ Ho$boë¶m àmMrVmMmo CJS>mg H$aVm BJ«O‘mV {H$˶mH$ ‘mZVm Vo d¶a Am‘r dmMbm. AmXë¶m dagmÀ¶m am‘mÀ¶m Am¶Vmam{Xgm àmMrV H$mima IoarV ^meoZ H$mWmo{bH$ g^m, ‘mJʶm, Cnmgm AmZr XmZmdadr Amerdm©X Ho$boë¶mo MwQ>çmo gwH$modyZ, ëhmgyZ AmZr {nQ>mo H$éZ ˶mo Amerdm©XrV H$aVmVAmnë¶m nmVH$mMr XþI YaVm AmZr Xodmer bmJr ¶ody§H$ AmeoVm. Va Agë¶m H$aʶmImVra AmZr hmo Jmo~a øm {Xgm ^mdm˶m©À¶m H$nmbmH$ bm¶VmV, àmMrVmMr EH$ IwUm åhU. VaAm‘r doJio {Xg AmZr H$mi {H$˶mH$ Zo‘y§H$ Om¶ ? ho Am‘À¶m {XgnQ>r {OdrVmZ H$é§H$ Jmo~a Agë¶m àmMrVmMr IwUm {H$˶mH$ ? H$maU Vmo EH$ åhi, Yyi nwU Vr Am‘H$mOm¶Zm Jm¶ ? OmVm. {H$˶mH$ Zm ? Va BJ«moO‘mV ‘mZVm H$s Am‘r ‘Zem Ag³V AmZr ëhmZdrH$m ¶odMmo CJS>mg H$éZ XmI¶Vm H$s {H$Vbr¶ Am‘Mr {‘Omg Omd, Am‘MrOa Va Am‘r hmo H$mi {eñVrImVra doJimo XdarZm§d Omë¶ma Om¶Vr OmUm Am‘r VmMoa YZXm¡bV dmo OmoS> Omd, Am‘r Yyi AmZr Am‘r naVyZ YwirZ doVë¶m§d. (CËnËVr 3:19){dga KmbVë¶m§d. VoM ^meoZ åhoio AmZr Jmo~amZ ^abbo Vm|S> Am‘H$m CJS>mg H$aVm nmVH$ Am‘À¶m BO«mEb naOo‘wH$ma XodmZ nmVH$mÀ¶m ’$marH$nUmImVra EH$ {Xg R>mam¶bmo AmZr AËå¶mH$ XmJ bm¶Vm åhU AmZr Am‘r XodmÀ¶m Hw$n}Z {ZVi Omdy§H$ Om¶ (ñVmoÌ 51:3-‘moOogmCXoer Vmo nmiy§H$ bm¶bmo. ""gmVì¶m ‘{hݶmÀ¶m Ymì¶m {Xgm gJio naOoZ .... 5) Va ‘mJUo Cnmg AmZr XmZ hmMo CXoer XodmMo Hw$n}Z dmS>V dMy§H$ dmdé¶m.. AmZrCnmg H$aMmo AmZr H$gbmoM dmda H$aMmo Ýh¶ AmZr Amnë¶m nmVH$m§À¶m ’$marH$nUmImVra OoOyÀ¶m nwZ{O©d§VnUmMr namo~ IwembH$m¶oZ g‘a§^y¶m.àmMrV H$aMo AmZr ‘mJUo H$aMo (bodremñÌ 16:29-34) VmÀ¶m CnamZ OwXod naOoZ - ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>rdoJio {Xg AmZr H$mi R>mam¶bo (PmH$m[a¶m 8-19) àmMrVmMo {Xg AmZr àmMrVmMo H$mi ^mdmVm©Mo dag (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)hr Mmb n¶ë¶m {H«$ñVmdm§Zr Mmby Xdabr AmZr Vr BJ«O‘mV|Vbr EH$ àWm Ombr (Y.B©.13:2-3). OoOyÀ¶m nwZ{O©d§VnUm AmXr nmiVbmo àmMrV H$mi Am‘H$m OoOyZ Mmirg {df¶ - ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m{Xgm AmZr amVr CnmgmZ AmZr ‘mJʶmZ AaʶmZ gméZ XodmMmaMoa O¶V Ho$boë¶m (OmZoamÀ¶m A§H$mdoë¶mZ)PyOm§Mmo CJS>mg H$éZ XmI¶Vm (bwH$ 4:1-13) Am‘r OmUmd ‘mJʶm§Mmo O~m~ Am‘H$m g‘oñVm§À¶m nmVH$m§Mo ’$marH$nU {XdÀ¶mH$ (ho~d 2:17) n{dÌ g^m... nmV³¶m§H$ o«‘oiVmM åhU. Va Cnmg AmZr XmZ {Xdmon Am‘H$m n{dÌ H$é eH$Vm ? OoÞm Am‘r d|J ‘méZ, n{dÌ AmZr VoM ~amo~a {ZVim¶oMo JaO|V, gJimoM doi àm{MVmMr AmZrYmH$Qw>bmogmo gmH«$s’$sg H$éZ Cnmg H$aVm§d AmZr XmZ {XVm§d VoÞm Oo Am‘H$m A{YH$ ZdgaUoMr dmQ> MbVm. n{dÌ g^m g§gmamMr nrS>mnrS> AmZr XodmMr ^wOdU AZw^dyZAmdS>rMo AmZr ‘mobmMo VmMmo Am‘r ˶mJ H$aVm§d OoUo H$éZ XodmH$ Am‘r Am‘À¶m gmoS>dUXmamMmo Iwarg AmZr VmMo {Od§VnU Vmo nVw©Z ¶oga nJ©Q>rV doVm (1 H$atW 11:26){OdrVmZ Am‘§ÌU {XVm§d. åhUJoM AgboM Am‘Mo ˶mJ AmZr XmZ JaOodVm§H$ CnH$maVrV § nyU {Od§V Omëë¶m gmoS>dUmamMo KQ>m¶oZ, gmog{UH$m¶oZ AmZr ‘moJmZ XþIm§Moa AmZrVa XodmMmo Amerdm©X Am‘H$m ‘oië¶m~Ja amdMmo Zm. {H$˶mH$ OoOyZyM åhUbm Omo H$moU AmS>IitMoa O¶Vrd§V OmVm, {dídmgrnUr {H«$ñVmMmo JwQ> g§gma g§nmon¶m©Z nJ©Q>Vm VoX²Zm{H$Vo åhÁ¶m ëhmZm§Vë¶m ëhmZm ImVra H$aVm Vmo åhOo ImVra H$aVm. gmaH$mo g‘oñVm§H$ XmH$mob OmVbmo (Fidei Depositum). øm {OZgmZ ^mdmVm©Mo dag Va {H«$ñVmd Amnë¶m H$nmimMoa Jmo~a {H$˶mH$ bm¶VmV ? EH$ ZrO AmZr Zdgabobo. gmo‘¶mH$ ‘Z~Xbmon H$é§H$ AmndUo. Vmo g§gmamMmo EH$bmoM Omo~mÀ¶m nwñVH$mZ Am‘H$m dmMy§H$ ‘oiVm H$s, ""Omo~ CR>bmo, VmUo Amnbo gmoS>dUma OmdZ Amgm. VmÀ¶m ‘Um©À¶m AmZr nwZ{O©d§VnUmÀ¶m JwQ>m§V gd}ñna Am‘MoAm§Jdbo qnObo, VH$boMo Ho$g Vmgbo AmZr O{‘Zra ganQy>Z Jmo~amZ ~gbmo (Omo~ 1- VmaU H$aVoë¶m Amnë¶m ‘moJmMr nwUm©¶ XmIb H$aVm AmZr Agmo Am‘H$m ‘Z ~Xby§H$20:21) Vr {^Vaë¶m XþImMr ^m¶br IwUm Amgbr. n¶bo gwdmVoa Omo~mZ XþI Yabo AmZr ^JgUo OmoSy>§H$ Amn¶Vm (Y.B©. 5:31) gm§V nmdby {eH$¶Vm ˶m na‘mUo hmo ‘moJ 3 4
 3. 3. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUrAm‘H$m Zì¶m {OdrVmH$ nmd¶Vm. n{dÌ ñZmZ KoVbo VoX²Zm Am‘H$m VmMo ~ar ‘UmªV nwaboAmZr Ogmo {H«$ñV ~mnmMo g³VoZ ‘oëë¶m§Vbmo {Od§V Ombmo Veo Am‘r Zdgabobo {OdrV Amo VaUmQ>çm ! Am‘r ^moJgy§H$ {eHy$¶m !{O¶yÀ¶mH$ (amo‘ 6:4) øm {OZgmZ {Od§VnUmÀ¶m ‘wimì¶m gVm ddu Am‘Mmo ^mdmV© Amo[agm Jmdm§V EH$ Am°ñQ´>o{b¶mMmo Hw$Qw>§~ amdVmbmo Amd¶-~mny¶ AmZrAm‘Mo ‘wZemMo gJio {OdrV AmH$maVm. ho nar ‘wZrg Iwe¶oZ XodmH$ Om¶ Vgmo MbVm VoJm ^waJr. hmo Hw$Qw>§~ Amnbmo Imem Xog gmoSy>Z OoOyMmo dmda H$é§H$AmZr ‘wZemMr qMVZm AmZr ‘mo¶nmg, qMVmon AmZr Mmb Bëbr Bëbr {ZVi OmVm AmZr Am‘À¶m ^maV Xogm§V Am¶bbr. {‘gmdmMmo dmda Vr ‘moJmZ H$aVmbr.‘wZrg ~XbVm hr {H«$¶m ‘wZemMo OrdrV g§nmoga MbVm. ^mdmV© ‘moJm ddu dmdwaVm (Jmbo J«mh‘ ñQ>oZ AmZr VmMr ~m¶b ½b°S²>g, VmMo XmoJ nyV {V‘moWr d {’$brn AmZr Yy§. EñWoa5:6), ho ‘wZemMo {MVn AmZr OrU ~XbnmMo Zdo h˶ma (amo‘ 12:2 H$mobmo 3:9-19, gm§JmVmZ {O¶oVmbr. Vm§À¶m {OdrVmZ H$mimoH$mMr gmdQ> Am¶br. Vr åhUë¶ma OmZoamMoB’o$O 4:20-29, 2 H$atW 5:17) 22 doa 1999 dgm© amVrÀ¶m ~mam dmoamMoa H$m¶ dm¶Q> ñd^mdmÀ¶m ‘wZemZr Vm§H$m Kwar {H«$ñVmMmo ‘moJ Am‘H$m AmoS>Vm (2 H$atW 5:14) IaoM åhþUë¶ma {H«$ñVmMmoM KmVbr. J«mh‘ AmZr VmMo XmoJ nyV Vr‘moVr AmZr {’$brn Amnbo OrnrZ pÝhXbmobo‘moJ Am‘Mr H$miOm ^aVm AmZr XodmMmo gãX nJ©Qy>§H$ Am‘H$m ~i H$aVm. Oeo AmXë¶m AmgVmZm, Vm§Mo OrnrH$ COmo bm¶bmo. ˶m CÁ¶mZ Ww¶géM Vm§Mmo Ord H$mS>bmo, Vm§MrH$mima Ho$bobo VeoM AmVm Am‘H$m XodmMmo gãX nJ©Qy>§H$ hoUoVoUo YmS>Vm, {àÏdoÀ¶m g‘oñV Hw$S> bmgyZ Jmo~a Ombr. ho YméU H$aUo CXoer VmMo ~m¶boH$ Amnbmo KaH$ma AmZr nyV ZmbmoH$m§H$ Am¶Hy§$H$ ‘oiÀ¶mH$ (‘mVo 28:19) Amnë¶m ‘moJmZ gd©¶ {nUHo$À¶m bmoH$m§H$ Ombo Omë¶ma EñWoamH$ Amnbmo ~mny¶ AmZr ^md Zm Omb|. hr ‘aUmMr I~a ^maVm§VAmnUmer AmoS>Vm : EH$ EH$ g§gV ¶oVm AmZr Vmo Amnbr n{dÌ g^m KS>rV Amgm AmZr AmZr g§gma^a nmdbr. JwʶmdH$ma Amgbbo Vm§H$m Yabo : ho {Zðy>a KS>UoMmo ‘wIobr~ar I~a nJ©Qy>§H$ VrH$m H$m¶Xmo KmbrV Amgm. Am¶O n¶m©Z ~ar I~a Zì¶mZ nJ©Qy>§H$ XmamqgJ AmZr VmÀ¶m ~amo~aÀ¶m§H$ ~§XIU ’$mdmo Ombr. ho KS>Uo{der ½b°S²>g {hH$m H$m¶n{dÌ g^oH$ ~miJyZ {VH$m amH$Mmo H$m¶Xmo Amgm. ^mdmVm©Mr IwembH$m¶ AmZr ^mdmV© nÌH$mamZr {dMmaë¶ma {VUo Aeo åhþUbo : ""hm§do ˶m JwʶmdH$mam§H$ ˶mM doima ^moJerbo.nJ©Q>UoMr C~m© Zì¶mZ XmIb OmdÀ¶mH$. Amnbmo ‘moJ Zì¶mZ XmIb H$éZ ^mdm˶mªMmo OoOy Am‘H$m ew^dV©‘mZm§V EH$ ìhS> XoI {XVm. OoOyH$ ‘ma KmbyZ ernm¶ Vm§Mr~miJyZ KoVbbmo H$m¶Xmo KQ> OmVm AmZr VmMr C~m© Ho$X²ZmM W§S> Om¶Zm. OoX²Zm Am‘r Io~mS>m H$aVmV. OoOyH$ H$moÅ>m åhþUVmV Vo gwdmVoa Iwagma {Iim¶bobmo. VmMr Hw$S> qdJir^mdmVm©Mr gVm ‘moJmZ AUw^dVm§d Vr KoVbbr AmZr Xþgè¶m§H$ YmXmognUmZ nmd¶bobr Amgbr. VmMo Hw$S>tV AmZtH$ e³Vr d ~i Zmgbo. ho gJio niodZ OoOy {Z‘mUr CVamH$er, VoX²Zm Am‘Mmo ^mdmV© dmS>Vm. ho nar ^admí¶mZ AmZr {dídmgmZ Am‘Mo H$mirO Aer åhþUVm, ""~mnm Vm§H$m ^moJmog. AmnyU {H$Vo H$aVmV Vo Vo ZH$imoV. OoOyZ Amnë¶m^aVm AmZr Am‘r ’$imXrH$ OmVm§d AmZr Am‘r Jdm¶ {XVm§d. Iao åhUë¶ma Am¶H$Voë¶m§Mr OrdmVm§V gm~ma nmdQ>r ^Jgʶmd¡a {eH$dU {Xbr, AmZr AmVm Amnë¶m OrdrVmMrH$miOm-‘Zm CJQ>r OmVmV AmZr gmoS>dUmamMo AmndUo ‘mZyZ Kod§H$ AmoS>VmV VmMo erg {Z‘mUr KS>r n¶m©Z hrM ^JgʶmMr {eH$dU VmUo gJù¶m§H$ IoarV Amnë¶m Xþg‘mZm§H$Omd§H$ ìhaVmV. gm§V AmJmoñVrZ åhþUVm ""^mdmVm©Z gV ‘mZyZ ^mdm˶mªMmo ^mdmV© KQ> OmVm ho {Xbr. ‘wZí¶mÀ¶mo MwH$s Iwagma ‘aVmZm n¶m©Z VmUo ^J{eë¶mo.nar Cbm|dH$ øm ^mJod§Vm§H$ H$maU Amgbo. gJQ>m§H$ I~a Amgm ˶m na‘mUo øm ^mJod§Vm§Mo ½b°S>g² AmZr VrMr "Yy EñVoa XmoJm¶ ˶m YméU {H«$‘rXmoamH$ ^JerVmV.Am»Io OrdrV ^mdmVm©Mo gmo~rVm¶oMr gmoX OmdZ Amgbr. AmZr eoH$s ‘oimoZ Vm§Mo OoOyZ OmUr H$moUr VmH$m IwagmMoa {Iim¶bm Vm§H$m ^moJgUo {Xbo AmZr Am‘H$mH$mirO gmoS>dUmamWm¶ g‘mYmZ Ombo. Amnë¶m CßnQ> ~adnmZr Vmo gV ‘mZy§H$ AmZr Vr EH$ ìhS> ^JgʶmMmo Z‘wZmo Ombmo. hr OoOyMr XoI KodyZ, ½b°S>g² AmZr VrMo YwdoZ EñVoamZgVm ‘mZyZ K|dH$ EH$ VmH$VrMo H$m‘ åhþUVm AmZr VmMr ~amodnm Am¶O n¶m©Z ga H$é§H$ Ordoer ‘maVoë¶m§H$ ’$mQ>r-’w$S>o nio ZmgVmZm ^moJgUo {Xbo. Am¶O OoOyMo VeoM ½b°S>g²Om¶Zm Vgbo EH$ Xm¶O OmdZ Amgm, AmZr Vr ~amodnm nwñH$i bmoH$m§H$ Am¶O gmoS>dUmamH$ AmZr {VMo Ywdo EñVoamMo ^moJgʶmMo OrdrV EH$ ìhS> ñ’y$Vu. Va Am‘r EH$ ^JgʶmMogmoXÿ§H$ AmYma {XVmV. ""^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ ZrQ> dmQ> ‘oiyZ KodÀ¶mH$. ^mdmV© ’w$b øm g§gmam§V Om§dy¶m.dmS>m|dH$ AmZr KQ> H$é§H$ Xþgamo Cnm¶ Zm. ’$³V ^mdmVm©Z gV ‘mZy§H$, OoX²Zm Am‘r - ’$m. ‘opëdZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§VAXrH$-AXrH$ Am‘H$mM ‘moJmZ gmoSy>Z {XVmd VoX²Zm Am‘H$m Xþ^mdm{dU H$iVm Am‘Mo ^yVH$mi Amnë¶mbm AmR>dUtMm AmZ§X XoVmo, ^{dî¶H$mi Amnë¶mbm{OdrV ZrQ>m¶oZ dmS>V doVm åhU {H$˶mH$ Vmo ‘moJ XodmWmdZ ¶oVm. ñdßZm§Mm AmZ§X XoVmo nU Am¶wî¶mMm AmZ§X ’$³V dV©‘mZH$miM XoVmo.- CÌm¶Uma : Am§Vmo{Z¶mo am°S´>r³g, {g.E.Eg.Ama. Jmodm, XodZmJar Ho$bm - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r 5 6
 4. 4. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr qgYw{H«$ñVr H$bm ‘hmoËgd 2013 A{^Z§XZ ! qgYwXþJ© Y‘©àm§Vr¶ gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr Am¶mo{OV H$mS>© ñnYm© d H${dVm ñnYm© - 2013 EH$ ^d-C~}d§V g‘a§^Ur H$mS>© ñnY}Mo {dOoVo ñnY©H$ n¶bo ~{jg - S>m¶Zm bmo~mo - ^oS>er, Xþgao ~{jg - Am°pëdZm Om°Z - aËZm{Jar 6 OmZoa 2013 ~°. ZmW n¡ hm°b, gmd§VdmS>r hm§Jm gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr, H${dVm ñnY}Mo {dOoVo ñnY©H$qgYwXþJ© Y‘©àm§Vmdadr Am¶mo{OV Ho$ëë¶m qgYw{H«$ñVr H$bm ‘hmoËgdmZ BJaOoÀ¶m Jm¶Z n¶bo ~{jg - ~«±ÝS>m ’$ZmªS>rg - ^oS>er, Xþgao ~{jg - qgWr¶m ’$ZmªS>rg - AmOJm§dn§JS>mH$ {deof Aeo C‘oXrMo dmVmdaU V¶ma Ho$bo. {H$˶mH$ øm H$m¶©H«$‘mMo Imeobo - B{b¶mg ’$ZmªS>rg, gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘Vr, g^mgXAmH$f©U Vo åhUë¶ma ""{‘gmMr Jm¶Z ñnYm© qgYwXþJ© Y‘©àm§VmÀ¶m ~m§Xm, ~mMUr,H$S>mdb, aËZm{Jar, {^ad§S>o, AmOJm§d, {H$Zim, ‘mbdU, ‘gwam, H$Å>m, Zoéa, H$b§{~ñV, g|Q> Omogo’$ MM©, H$Å>m dm{f©H$ CËgd^oS>er, d|Jwbm©, ’$UgdmS>r AmZr gmd§VdmS>r Aem EHy$U 16 n°aremZr ho ñnY}Z ^mJ Xa dfm©à‘mUo ¶m dfuhr OmZodmarÀ¶m Xþgè¶m ~wYdmar 9 OmZodmar 2013 ¶mKoVbmo. ho ñnY}Z O¶V OmoS>bobo n°are {Xder g|Q> Omogo’$ MM©, H$Å>mMm dm{f©H$ CËgd ‘moR>çm AmZ§XmV d CËgmhmV nma nS>bm. n¶bmo Z§~a - H«$mB©ñQ> X qH$J M°nb-Zoéa ¶m gUmMo Img d¡{eîQ>ç åhUOo gUmMr n{dÌ {‘ñgm An©U H$aʶmg XmoZ ‘hmY‘©Jwé§Mo Xþgamo Z§~a - g|. ’«$mpÝgg Po{dAa MM©, AmOJm§d ({~enm§Mo) ^m½¶ bm^bo. àW‘ åhUOo qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm§Mo ‘hmY‘©Jwé Am°pëdZ ~aoQ>mo Am{U Xþgao åhUOo AmJaVim, {Ìnwam ¶oWrb ‘hmY‘©Jwé bw‘oZ ‘moÝVoamo, H$Å>m ¶oWrb gXa H$m¶©H«$‘m§V gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘VrZ V¶ma Ho$ëë¶m "gV‘mZVm øm {ZdmgrV Y‘©Jwé ’$m. ’«$mÝgrg KmoÝgmëdrg ¶m§Mo AmZr {~en bw‘oZ ‘moÝVoamo ¶m§Mr AmoiIbKw{MÌnQ>mMr CJQ>mdUr ^d‘mZoñV Jdir~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo hm§Mo hñVo Pmbr. øm d ‘¡Ìrg§~§Y ’$ma OdiMo Agë¶mZo ˶m§Zr øm H$m¶©H«$‘mg ¶oʶmMr ‘mݶVm XmI{dbr.doima øm {MÌnQ>mÀ¶m gJù¶m H$bmH$mam§Mmo ‘mZnÌ AmZr ‘mZ{MÝh {XdZ {~ñngm¶~mZ gUmMr n{dÌ {‘ñgm gH$mir R>rH$ 10 dmOVm gwé Pmbr. XmoZ ‘hmY‘©Jwé gmo~V BVa 15gËH$ma Ho$bmo. Y‘©Jwéhr d ~è¶mM {gñQ>g© CnpñWV hmo˶m. {‘gmÀ¶m Jm¶Zm§{der Omëë¶m ^mgm^me|V Om¶VoM ‘wÔo ’w$S>o Am¶bo VmMo ’$mdmo ¶m gUmMo Xþgao d¡{eîQ> åhUOo, ¶m dfm©Mr gd© O~m~Xmar ({naOoV) åhUyZ lr.Vo ñnï>rH$aU øm ^mJmMmo ‘wIobr Amgboë¶m ‘mZm{XH$ ’$m. ’«$mpÝgg JmoÝgmëdrg (FM- ìhr³Q>a S>m°ÝQ>g Am{U Hw$Qw>§{~¶m§Zr CMbbr. lr. pìh³Q>a S>m°ÝQ>g ¶m§Mo AmOmo~m ñdJu¶$CAP) H$Å>m BJmoaOoMmo nmX²{dJma hmUo {Xbo. Km{~«¶b ~mdVrg S>m°ÝQ>g ¶m§À¶m 50 ì¶m nwʶ{VWrÀ¶m ñ‘aUmW© ˶m§Zr hr gUmMr H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ ~m~ ES>{dZ {S>gmoOm AmZr ~m¶ ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg hmUr O~m~Xmar CMbʶmMo R>a{dbo. n{dÌ {‘ñgm ‘moR>çm lÕoZo nma nS>br. VgoM {‘ñgmdoirgmo~rV AmZr gwS>gwS>rV Ho$bo. hmo H$m¶©H«$‘ ¶eñdr H$é§H$ gm‘m{OH$ g§nH©$ g{‘VrMo ‘|~g© JmdmVrb Mma bhmZ ‘wbm§Zm {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo ¶m§À¶m hñVo àW‘ {¼ñV earan°arem§Vbo ’$mXg©, {gñQ>g© AmZr {deof H$éZ g{‘Vr g§MmbH$ ’$m. bwB© nog AmZr godZmMm gmH«$m‘|V XoʶmV Ambm.gwemo^rV ñQ>oO S>oH$moaoeZ H$aVoë¶m ’$m. ‘opëdZ hm§H$m Am‘Mo YrZdmg. H$m¶©H«$‘mXaå¶mZ ho df© ^mdmVm©Mo df© åhUyZ Omhra Agë¶mZo lr. S>m°ÝQ>g ¶m§À¶m Hw$Qw>§{~¶m§V’}$ {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo ¶m§À¶m hñVo JmdmVrb à˶oH$ Hw$Qw>§~mg EH$ Zì¶m H$amamMr ~m¶~bKoVboë¶m bm°Q>arMo Z§~a hm§Jm {XVm - n¶bo ~{jg - Z§. 934 - hmo‘ {WEQ>a, Xþgao ^oQ> åhUyZ XoʶmV Ambr. eodQ>Mm Amerdm©X AZ² Am^mamÀ¶m H$m¶©H«$‘mZ§Va JmdmVyZ lÕm~{jg - Z§. 761 - S>rìhrS>r, {Vgao ~{jg - Z§. 686-‘mo~m¶b. {‘adUyH$ H$mT>ʶmV Ambr. XþnmaZ§Va 3 dmOVm ~±S>À¶m Vmbmda ZmM-Jmʶm§Mm VrZ Vmg hr ~{jgm {Xd§H$ Am{W©H$ AmYma {Xbm H$m¶©H«$‘ Pmbm. nwîH$i bmoH$ ˶m§V gh^mJr Pmbo hmoVo. VgoM ˶mZ§Va MM©À¶m ‘¡XmZmda- {‘. gm¶‘Z ’$ZmªS>rg Eg.Am¶.E’$.gr. ’y$S>g², ‘mbdU - 5000 én¶ bhmZ-‘moR>çm§gmR>r Ioim§Mo H$m¶©H«$‘ Pmbo. øm Ioim§Mr gd© ¶moOZm ’$m. {nAmo go{‘ZarÀ¶m- gm¡. aoOrZm {S>gmoOm (ZJago{dH$m, ‘mbdU) - 4000 én¶ ’$mXg© d ~«Xg©Zr ì¶dpñWV[a˶m Ho$br. Ioim§Vrb {dOo˶m§Zm ~{jg {dVaU H$aʶmV- gJ}ñV H¡$VmZ ’$ZmªS>rgÀ¶m ZmdmZ - ‘°Wrd ’$ZmªS>rg, Amoamog - 2000 én¶ Ambo. ˶mZ§Va amÌr 9 dmOVm gd© CnpñWVm§Zm d J«m‘ñWm§Zm lr. pìh³Q>a S>m°ÝQ>g ¶m§À¶mV’}$- {‘. ìhr³Q>a ’$ZmªS>rg, H$gmb-‘mo~m¶b ({Vgao ~{jg) ñZoh^moOZ XoʶmV Ambo. Aem VèhoZo gUmMr gm§JVm H$aʶmV Ambr. - Ama. S>r. {S>gmoOm, H$Å>m 7 8
 5. 5. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr åhÁ¶m AmXmamH$ nmd Oë‘ {XgmMr nmoa~r S>ogr gXmM OoOyWm§¶ ‘mJUo H$aVmbo OoX²Zm åhþOoa H$gboM àm°ãbo‘ ¶oVmV Omë¶ma gmo~rV gw§Xa g‘{Xam bmJerbmo Amgm EH$ Jm§d {edbrMmoVy OoOy åhÁ¶m AmXmamH$ nmd. S>ogr OoX²Zm bhmZ ^wJ} Amgbo VoÞmM Vo BJ«OoZ dMmoZ PmS>m noS>mZr, eoVm ^mQ>mZr XodmZ ZoQ>¶bbmo 60 dgm© nmQ>r XoO|~« 22 doa øm Jmdm§V EH$ gwnwbm} ^wJm} Oë‘bmo.{X§~¶oa amdmoZ YZ¶m XodmbmJr ‘mJVmbo, ""ho YZ¶m, åhÁ¶m amImoUXmam Ho$Þm¶ hm§d VwH$m VmMmo Amd¶, ~mny¶ OmdZ Amgbmo Xod ^³VrMmo{dgamoZ Pmë¶ma Vy åhÁ¶m AmXmamH$ nmd. ‘mH$m EH$Q>o gm§S>r ZmH$m. åhOmo amJ H$ar ZmH$m. Am¶‘moar, Vog© AmZr ‘mJUo, gXmM øm Kam§V Amgbo.hm§d VwOo ìhS> Amnw~m©¶oMo ^wJ}. hm§d {H$Vo¶ MwH$ë¶ma Omë¶ma ‘mH$m doJrM ^Jg. Aeo Am‘À¶m EH$m Var nwVmH$ YZ¶m ’$mdmo H$a VwOo ¶m{kH$s XoUoS>ogr gXmM OoOybmJr ‘mJVmbo. S>ogr AmVm ìhS>bo ìhH$b Pmbo. Vo H$mOma OmdZ ho Vogm©À¶m ‘mJʶm§Vë¶mZ gXmM Amgbo B§Vogmd ˶m nVr-nËZrMoAmnë¶m KmodmWm¶ gwImZ {O¶oVmbo. H$m¶ {Xg gabo CnamZ S>ogrÀ¶m {OdrVmZ EH$ ìhS> WmoS>çm H$mim Cnam§V XodmZ {Xbr Vm§À¶m ‘mJʶmH$ OmndmXi Am¶bo. Vo dmXi åhþQ>ë¶ma Xþ~mdmMo. VmMmo Kmod gXmM S>ogrMoa Xþ~md KodZ IwembH$m¶oZ Amd¶, ~mnm¶Z {Xbo XodmH$ YrZdmggVmo¶Vmbmo. gXmM VmH$m gmoamo {n¶modZ dmB©Q> CÌm Cb¶Vmbmo. Vy Am§H$dma AmgVmZm XodmZ VmÀ¶m hm§Vm§V KmVbm ìhS> ìhS> dmda{H$Vë¶m OmUmWm¶ Amgb§¶ ? gm§J n¶bo. Aeo åhþU S>ogrH$ Ìmg {XVmbmo. S>ogr Xþ:ImÀ¶mo Am¶O hmo Vm§Mo nyV Am°pëdZ ~aoQ>mo OmdZ Amgm qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMmo Jdir ~mnPar aS>Vmbo. YZ¶m XodmH$ Vo {dMmaVmbo, OoOy H$m¶~amo Vy ‘mH$m gm§JmVr {Xbm¶ nyU hmo ^d ‘mZoñV {~ñn gm¶~m, Vy§ OmdZ Amgm ‘wZrg-^m§JmamÀ¶m H$miOmMmoåhOmo Kmod AmVm ‘mH$m {H$˶mH$ Ìmg {XVm ? VmMod¶bmo gmoè¶mMmo g¡VmZ Vy ^m¶a H$mS> {H$Vbmo åhþU VwH$m ‘moJ AmZr hþñH$mo VwOo nO}MmoAmZr VmH$m gwQ>H$m Xr. ^wJ}nUma WmZ Vy åhOo ‘mJUo Am¶H$Vm¶, AmVm Vy ‘mH$m gm§Sy>Mmo gXmM Vy hmg˶m Vm|S>mMmo-VgmoM ~è¶m ‘ZmMmo XodmZ VwH$m Om¶Ë¶m ~è¶m JwUmZr ^abmZm, hm§d OmUm. OoOy Vy ‘mH$m AmoiH$Vm¶, åhOr n{dÌVm Vy OmUm¶, åhÁ¶m KmodmH$ VwÁ¶m ëhmZdrH$m¶oH$ bmJyZ VwH$m XodmZ BVbmo d¡a C^mabmXþ~mdmÀ¶m nmVH$m§Vbmo Vy ^m¶a H$mT> åhþU hm§d ‘mJVm. S>ogr CR>bo, Ab‘oVmMr ~mQ>br Ho$Xmo ìhS>bmo ^ma VwÁ¶m Im§Xma KmVbmKodZ Vo Ab‘oV Kmodma ‘mabo. nyU VmÀ¶m KmodmZ S>ogrH$ Iyn ‘mabo nyU OoÞm Vmo Om¶Vmo ~amo dmda Vwdo Ho$bm OmUQ>çm nmÐtH$ EH$ Ka‘wZrgnUmV Am¶bmo VoÞm AmnwU {H$Vo Ho$bo, ho CJS>mgmZ ¶odZ S>ogrH$ {‘Q>r ‘méZ aS>m|Hy$M Xþ~©b ^wa½¶m§H$ AmZr go‘rZarñQ>m§H$ erH$nmH$ BñH$m°bbmJbmo. VmH$m níMmVmn Ombmo. S>ogr hm§d MwH$bmo, ‘mH$m ^Jg. S>ogrZ KmodmH$ gm§Jbo, Am‘Mr AmË‘rH$ ^wH$ ‘mé§H$ ~m§Xm ~m§XVm¶ Vy EH$ ìhS> aoVramMo hm°båhÁ¶m Kmodm, åhOobmJr ^JgUo ‘mJmo ZmH$m¶, OoOybmJr ‘mJ. Vmo VwH$m ^JerVbmo. AmZr VeoM OmUQ>¶m§H$ ~m§Xÿ§H$ gmoXVm¶ Vy EH$ ~ao Ka{H$˶mH$ hm§do VmMoH$S>o ‘mJbobo, åhÁ¶m H$mOmar {OdrVmZ Oo dmXi Am¶bm Vo Vy {Zdma, ìhS>, ìhS> AM¶m©, {dÁ‘rVm Xod VwÁ¶m hmVm§Vë¶mZ H$aVmåhþU OoOyZ åhOo Am¶H$bo, Va ˶mM OoOyWm§¶ Vy ^JgUo ‘mJ. S>ogrÀ¶m KmodmZ OoOyWm¶ øm KS>ʶm§ddu AmnyZ VwOo gm§JmVm Amgm åhU XmImodZ {XVm.{X~¶oa amdmoZ ^JgUo ‘mJbo. AmZr OoOyZ VmH$m ^Jerbmo AmZr S>ogrH$ d|J ‘méZ Vmo Iyn OoX²Zm H$ï>-Ìmg VwOoa ¶oVmaS>bmo. S>ogrZy¶ VmH$m ^Jerbmo. ho nar S>ogrÀ¶m {OdrVmZ Am¶bobo dmXi n¶g gabo. VoX²Zm Vy ~gyZ XodmMoa VwOmo {dídmg XdaVm.S>ogrÀ¶m AmXmamH$ OoOy YmdmoZ Am¶bmo AmZr S>ogrMo H$mOmar {OdrV ’w$bm^meoZ Ombo. Vy OmdZ Amgm ~moS>dmo Xodm ~mnmMmo Vy OmdZ Amgm Am‘H$m énH$ma OoOy {H«$ñVmMmoåhÁ¶m ‘moJmÀ¶m ^mdm ^¶UmZmo, OoOy Am‘H$m Ho$ÞmM gm§S>r Zm. gwImZ, Xw:ImZ, H$ï>mZ, Am‘Mmo AmYma VwH$m gXmM AmgVbmo Am‘À¶m ‘mJʶmZ Vy§ gXmM CVabmo.ÌmgmZ Vmo Am‘À¶m gm§JmVm gXmM Amgm. AmZr eodQ> n¶m©Z Vmo Am‘H$m gm§Sy>Mmo Zm åhþU ^d ‘mZoñV {~ñ‘ gm¶~ VwH$m Am‘Mr Oë‘mMr hþUhþUrV nmoa~rVm§H$m bmJmoZ ‘mH$m EH$m daogmdmMmo CJS>mg ¶oVm. Vw‘r¶ OmUmZ Vo "{OdrVm§Vbo dmXi ‘mJVm Xodm bmJr gXmM {Xdy§H$ VwH$m ~ar ~bm¶H$s‘maVm, dmXi ‘maVm, VoÞm åhÁ¶m AmXmamH$ nmd, AmXmamH$ nmd. ’w$S>o ìhé§H$ ¶odOU VmÀ¶m ‘moJmMr H$é§H$ godm VmÀ¶m eoù¶m§Mr - S>m¶Zm h°arnrQ>a gmoO§, aoS>r, ‘mo~m. 9421162712 - JmoaoQ>r ‘m{Q>©Ýg, Jmodm 9 10
 6. 6. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr ^mdmVm©Mo dag AmZr àmMrV H$mi ^mdmV© - ~r - noaUr 13 ’o$~«oa 2013 Jmo~«mMmo ~wYdma, øm {Xgm nmgyZ Am‘r àmMrV Zdo OrdrV ‘wZemHw$imH$ ~mßVrÁ‘m dadr ‘oiVm. Y‘© emñÌmÀ¶m nyduë¶m H$mim§V {^Va gaVm§d. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm hmo àmMrV {Z¶‘m§Zr AmZr na§nam§Zr ~m§Ybobr Am‘r ‘wZem OoOyH$ EH$dQ>Vm§d. ‘m¶ ‘m[a¶m gJm©Mr H$mi Am‘H$m H$gmo ’$m¶ÚmMmo Omdy§H$ ¶oVm hmMoa Am‘r WmoS>mo {Z¶mi amUr {hMo CXooer OoOy Am‘H$m AmnUm¶Vm. {‘gm§V ^mJ KodZ Am‘r gV‘mZVm åhþUmoZH$é¶m. àmMrV H$mi Am‘H$m XodmMmo AmZr noë¶mMmo ‘moJ H$é§H$ Amn¶Vm. Omë¶ma hmo ‘moJ Am‘Mmo ^mdmV© nJ©Q> H$aVm§d AmZr {dñdmg XmI¶Vm§d. OoOyÀ¶m Oë‘mnmgyZ hmo ^mdmV©Am‘r H$gmo H$aVoë¶m§d ? XodmMmo ‘moJ H$é§H$ EH$X‘wM gmono nyZ noë¶mMmo ‘moJ H$é§H$ MS> AmZr MS> dmT>V MS>V Amgm. OoOy Am‘À¶m nmVH$mImVra ‘obmo AmZr Amnbo nXdoZEH$X‘yM H$R>rZ. OoX²Zm Am‘r ˶mJ H$aVm§d AmZr Jar~m§H$ AmYma {XVm§d Agë¶m XodmZ VmH$m gJm©a ìhobmo. "Xod nyV nwZ{O©{dV Ho$bmo. AmOn¶m©Z gmH«$m‘|VmZ amdboë¶m OoOyMr Am‘r ^³Vr H$aVm§d. OoOyMr n{dÌVm¶ ^mdmVm©Z OnVm§d AmZr gm§^miVm§d. hmoH$aʶmddu Am‘r noë¶mMmo ‘moJ H$é§H$ nmdVm§d. OoÞm Am‘r noë¶mMmo ‘moJ H$aVm§d VoX²ZmM ^mdmV© ‘amon¶m©Z Am‘H$m gm§JmV H$aVbmo.Am‘H$m XodmMmo ‘moJ H$é§H$ AXrH$ gm|no OmVm. Am‘À¶m {XñnQ>çm OrdrVm§V, ‘Zm§V, H$miOmZ OoOyMmo ‘moJ [aJm|dH$ Om¶. àmMrV H$mim§V Am‘r ˶mJ, ‘mJUo AmZr Cnmg H$aVm§d VoX²Zm XodmH$ ‘mZVm ho Am‘À¶m àmW©ZoZ OoOy ‘m[a¶oMmo ‘moJ Amgë¶ma H$m¶M {^amV CamZm§. Kam§Z, MbVmZm,‘Zm§V XdéZ Am‘r H$é¶m. ømM nmgV Am‘Mr CVam AmZr H$aʶmo ~è¶mo Omdy§H$ Om¶. àdmgmZ, gm§Odoioa, {ZOVmZm, CR>VmZm OoOyMo Zm‘ñ‘aU H$éZ I§¶À¶m¶ H$m‘mV ¶eàmMrV H$mim§V Am‘r {^Va gaVmZm Am‘À¶m {OdrVmMoa ZXa ‘méZ Am‘À¶m {OdrVm§V ‘oiVmM. Am‘Mmo ^mdmV© Ýh¶ Am¶Mmo H$mbMmo nyU gm§V ’«$mÝgrg emdoamZ CnO¶ëbmoAm‘À¶m H$miOm§V AmZr ‘Zm§V Oo dm¶Q> [aJyZ Amgm Vo H$mSy>Z CS>m|dH$ [aQ´>rQ> AmZr ~m¶~b ^mdmVm©Mo ^m§S>ma. XodmMo gwMdUoZ OmUma ‘Zem§Zr ~a¶bobmo J«§W OJm§V loð> J«§WHw$‘gma Am‘H$m AmYma H$aVm. OmdZ Amgm. Owݶm H$amamMmo eodQ> åhþUJo OoOy ¶oʶmMmo H$mi. Am‘r øm H$mimnmgyZ {H«$ñVmd H$er Am‘r XodmMr Om¶VrM ^³Vr H$aVm§d Vé¶ AmgVmZm Am‘À¶m Am‘À¶m nwd©Om§Mmo ^mdmV© KQ> Omëbmo {XñVm. Amåhr hmo ^mdmV© {O¶oVm§d Oo ~r noaVm§d Vo{OdrVmMoa H$m¶M n[aUm‘ Om¶Zm. {H«$ñVmd Y‘mªV Am‘H$m gmH«$m‘|V {Xëbo AmgmV-gmV CJmdVm§M ! ’$im§ ’w$bm§Mo ~r OmVm. ^mdmV© OmdZ Amgm KQ>m¶oMr AmZr gmogUrH$m¶oMrgmH«$m‘|V-Á¶mddu Am‘Mmo ^mdmV© KQ> Om¶V doVm. øm gmV gmH«$m‘|VmMoa Am‘Mo {H«$ñVr Pa. ¶m{kH$ ^md {‘gm^oQ>oZ ~{bdoXrMoa ^mdmVm©Mo ~r dm|nVm. Am‘r Am‘À¶m g‘OwVrZOrdrV MbVm, Vm§H$mM bmJmoZ Am‘Mo {OdrV Xod-^³VrMo OmVm. ^m¶ë¶m Xogm§nag Vog©, Jm¶Zm, gm§Vm^³VmMr namo~, Vm§À¶m {OdrVmMmo B{Vhmg AmZr ˶mJ {Z¶miVm§d. AmZr Am‘Mr àm‘m{UH$ qMVZm AmZr H$aʶmo Xod, ~mn nwVmH$ ^oQ>¶Vm§d.Am‘À¶m ^maVmMmo bmoH$ XodmH$ MS> ‘mZVm. XodmMoa ^mdmV© XdéZy¶ Om¶Vo nmdQ>r Am‘Mo {OdrVmMr dmQ> gVm-^mdmVm©Z Mbm|H$ OoOyZ Am‘H$m {eH$¶bm§. Am‘À¶m ñdmWu‘Xo doJimoMma {Xï>r nS>Vm. OmVrMmo ^oX^md niodZ Om¶Vo nmdQ>r ‘mH$m XþI {XgVm. AmZr ‘Vb~r OrdZmZ ’$gdUyH$, AnamY, ImoQ>onUm, A{dMma ‘mObobo {Xï>r nS>VmV. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm AmZr àmMrV H$mim§V Am‘r {^Va gaVmZm Am‘r AñdñW OmVm§d KS>ço Am‘Mo ‘Z gwX AmZr ~wX ^mdmVmªH$ AmoiIZm. VoÞm ‘ZrgAm‘À¶m ‘Xo Oo dm¶Q> Amgm Vo H$mSy>Z CS>m|dH$ Am‘r à¶ËZ H$é¶m. OoX²Zm Am‘r ^mdmVm©Mo g§H$Q>mZ gmnS>Vm. EH$ Am§Yimo ‘Zrg gXm§M Ýh¶Moa dMmoZ CXH$m§Z ^abobmo ‘S>H$mo Im§XmaOrdrV {O¶oVm§d VoX²Zm OoOy Am‘H$m Hw$S>rMr AmZr AmËå¶mMr noH$dUr {XVm. XodmÀ¶m KodZ AmZr hm§VmZ noQ>bobmo {Xdmo KodZ MbVmbmo. Xþgè¶m EH$m VaUmQ>çmZ VmH$m {dMmabo,Cë¶mH$ Am‘Mo H$mirO ‘Z CJQ>o H$é¶m. ^mJ. AmJmoñVrZmMo {OdrV ~Xbbo AmZr Vmo Aao ‘wIm©, Vy Am§Yimo VwH$m§ Zm H$mimoH$ {Xgm§Zm, Zm COdmS> {Xgm§Zm. hmo {Xdmo noQ>bobmon{dÌ g^oMmo Im§~mo Ombmo. OoOy gm§S>bë¶m eoù¶m§H$ gmoXrV Am¶bmo. OoX²Zm Am‘r nmVH$s {H$˶mH$ ? Am§Yimo Om~ {XVm§ - Vw¶m gma»¶m S>moio Amgboë¶m ‘Zem§H$ hr dmQ> {Xgm|H${OdrV {O¶oVm§d VoX²Zm Am‘H$m OoOy gmoXrV Amgm. hm§d H$m¶ Vr gm§S>bobr eoir ? Om¶ åhU {Xdmo KodZ MbVm; VwPr YS>H$ ~gmoZ hmo ‘mPmo ‘S>H$mo ’w$Q>mV, XoHy$Z hmo VwH$m§ - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, qgYwXþJ© Y‘©àm§V dmQ>oZ MbVm§Zm COdmS> KodyZ MbVm§. ^mdm^¶Um§Zy, ho {MVmon Am§Yù¶m ‘ZemMo H$mimoH$m§Vë¶mZ-COdmS>mH$ dma OrdZmV gwImMo, Xþ:ImMo, ¶emMo, An¶emMo, AmeoMo, {ZameoMo Ago XmImodMo. hmo ^mdmVm©Mmo ‘S>H$mo KodyZ Am‘r {OdrVmMo CXmoH$ MmIVm§d. Vmo YS>H$ ~gmoZ AZoH$ àg§J ¶oVmV. nU {dMmam§Mm ^³H$‘ nm¶m AgUmar ‘mUg§ hmbmoZm Omd§H$ AmZr ’w$Q>moZm Omd§H$. OoOyZ {Xboë¶m Yra AmZr ~im§Z Am‘r dmdé¶m. Hw$R>ë¶mhr àg§Jr R>m‘nUo C^r amhVmV. - lr‘Vr Am¶[aZ {’${bßg, gmd§VdmS>r 11 12
 7. 7. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr qOH$brZ VmUr ! Love is in the air ! ’o$~«oa åhþ¶Zmo åhþUë¶ma ‘moJmÀ¶m dmè¶mMmo. Am¶ bìh ¶y gd©^dVr OU EH$br, H$mS>©, H°$ÊS>r, Ho$H$, Mm°H$boQ>g², Jwbm~ AmZr ^oQ>dñVy KoD§$H$ A°å~«m°g ZmdmMmo EH$ Jwbm‘ Amnë¶m ‘mbH$mMo Jwbm‘{JarH$ bmJmoZ, YmdVmV ! H$moUmnmgV ? Amnë¶m ‘moJ¶m§nmgV ? ømo g§dgmar dñVy {H$Vbo {Xg Ìmg, didio gmogy§H$ Om¶Zm XoIyZ, niyZ Jobmo. niV niV Vmo EH$m CaVë¶mo ? gmgUmH$ CaVm Vo ’$H$V ‘moJm-CVmoa AmZr Ho$boë¶mo ~è¶mo H$aʶmo ! amZm§V nmdbmo. Ww¶ VmUo EH$ Ymob niobr. Vo YmobtV Vmo {bnbmo. Vr OoOZ gJù¶m§Mmo ‘moJ Ho$bmo, VmUo ^oX^md H$é§H$ Zm. ‘wZem§H$ VeoM ‘moZOmVrHy$¶ y{edmMr (Lion) Ymob Amgbr. Bëë¶m doimZ Vmo erd Am¶bmo. A°å~«mog {^¶obmo, etd AmnUm¶br. Amnë¶m a³Vm‘mgmÀ¶m ~{bXmZmdadr Am‘H$m VmaU ’$mdmo Ho$bo. VmÀ¶mAmnUmH$ ImVbmo åhU. nyU Vmo {OdmH$ gmaH$mo H§$Q>mibobmo, etd AmnUmH$ øm ‘moJmMr JmoS>gmU MmHy§$H$ Vmo {H$Vbmo ~amo, VmMmo ‘moJ {‘V‘oa Zmgbobmo, VmMmo ‘moJ{OdrVm§Vë¶mZ gwQ>H$m {XVm Omë¶ma Xtd Aeo VmUo ‘ZmVë¶m ‘Zm§V {M§Vbo. AmZr EH$m‘oH$mH$ dmQy>§H$ Am‘r øm H$mima {eH$¶m. ""Vy åhOmo Yra, AmYma, ^admgmo. VwOo {dUoWw§¶gabmo hmbm|H$ Zm. {edmZ VmH$m niobmo. nyU VmH$m H$m¶M Ho$bo Zm. qed H$idiVmbmo. åhÁ¶mZ amdmo ZoOmo. VwOmo ‘moJ dVu J«oñVH$m¶ åhOmo A‘mo{bH$ Wodmo, I Love You ’$³VVmÀ¶m nm¶mH$ EH$ ‘moR>mo H$m§Q>mo Vmonbbmo, XoIyZ VmH$m gmaHo$ Mbm|Hy$¶ Om¶Zmgbo. Vy - Vy - Vy - VyM OoOy - VyM ‘mH$m Omdmo !! Aeo {JVm§Vë¶mZ OoOyH$ gXm§M gm§JVm§d. A°å~«m°gmZ Vo niobo AmZr nwT>o ¶odZ OVZm¶oZ erdmÀ¶m nm¶m§Vbmo H$m§Qmo H$mS>bmo. nyU g§gmamZ AmgVmZm Amnë¶mH$ ‘moJ XmI¶Vm, godm MmH$ar H$aVm, Bëë¶mí¶m ~è¶mVmo H$mS>VmoHy$M {e§dmH$ O~a XþI Ombr Zm. nyU EH$XmMmo H$m§Q>mo ^m¶a H$mT>bmo åhþU VmÀ¶m H$aʶmdadr, H$mirO qOH$Vm ˶m ‘wZem§H$ Am‘r hrM CÌm gm§Jm|H$ JaOoMo Ýhþ¶ ? ’$mdmo{OdmH$ gweoJ ‘odbmo. ^m¶a dMyZ A°å~«m°gmZ H$gbmo Var PmS>m§Mmo nmbmo AmZr S>tH$ Ýhþ¶ ?hmS>bmo, EH$m ’$mVamZ YéZ YmS>m¶bmo AmZr qedmÀ¶m nm¶mH$ bmdyZ ~amo KQ> ~m§Ybmo. - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r. 9423304833qedmH$ ~ao {Xgbo AmZr EH$ XmoZ {Xgm{^Va qed ~amo Ombmo. hm§Jm Ww§¶ ^modZ A°å~«m°gmZqedmÀ¶m ^wHo$Mr gmo¶ Ho$br. Vo XmoJw¶ ~ao Bï> Ombo AmZr EHo$M YmobtV amdVmbo. ‘mbdU n°areÀ¶m ‘wHw$Q>mZ EH$ {Xg A°å~«m°g ’$im gmoXÿ§H$ åhþU ^m¶a Joëbmo. VoX²Zm VmÀ¶m ‘mbH$mÀ¶m‘wZem§H$ gmnS>bmo AmZr VmUr VmH$m amOmMo ñdmYrZ Ho$bmo. A°å~«m°g EH$ Jwbm‘ AmZr AmZrH$ EH$ ‘mZmMmo VwamoniyZ Jobbmo åhþU, VmH$m ^¶§H$a ImñV ’$mdmo Ho$br. ImñV {XdnmMmo {Xg Wmam¶bmo AmZr g|Q> {nQ>g© MM© ñHy$b Xod~mJ, emioMr ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. noanoXgJù¶m bmoH$m§H$ AmndUo {Xbo. amOmZ åhþUbo, ""^wH$o ë¶m amZdQ>r qedmH$S>o VmH$m XdamV. ‘°³gr ’$ZmªS>rg, ‘mbdZm§V amdZmar, {hH$m 2012-13 gmbMmo ImOJr Wmam¶boë¶m {Xgm A°å~«m°gmH$ qed H$gmo ImVm Vo nim|H$ Om¶Vmo bmoH$ EH$Q>dbmo. àmW{‘H$ {ejH$ g§KQ>ZoZ AmXe© {ejH$ nwañH$ma {XdZ gÝ‘mZrV Ho$bo.qedmH$ KoD$Z {H$VboeoM {enmB© Am¶bo AmZr qnOè¶mMo Xma CJQ>o H$éZ VmUr ni 2 Am°JñQ> 1977 gmbmZ ‘mbdUMo nmX²{dJma ’$mXa Zonmobr¶Z AmVmB©X hmUrH$mS>br. ^wHo$ë¶m qedmZ EHy$M JaO ‘méZ EH$X‘ A°å~«m°gmMoa PS>n KmVbr. nyU {H$Vo Vm§Mr ¶m emioV Zo‘UyH$ Ho$br. AmVmn¶m©Z 35 dmogm© VmUr ¶m emioZ H$m‘ Ho$bm.AÁ¶mn !! qed A°å~«m°gmMo nm¶ MmQy>§H$ bmJbmo. A°å~«m°gmZ qedmH$ d|J ‘mabr. hmo ‘w»¶mܶm{nH$m åhþUmoZ 1983 gmbmZ Vm§H$m Zo‘UyH$ {Xbobr. {gñQ>a Amo{S>{b¶m AmZr^wHo$bmo qed, VmoM Vmo VmMmo amZm§Vbmo Bï> !! {gñQ>a {dëbmZm hmUr Vm§H$m emioÀ¶m H$m‘mZ Iyn AmYma {Xbmo. gJù¶m bmoH$m§Zr ho AÁ¶mn niobo. Á¶m ‘wZemMoa ‘moZOmV n¶m©Z ‘moJ H$aVm Amnë¶m øm ¶emImVra VmUr Amnbo ‘m¶-nm¶, ìhS>br ^¶U, ’$mXa Zonmo{b¶Z,˶m ‘wZemH$ ImñV bmdmon Ýhþ¶, Aeo amOmZ Wmam¶bo AmZr qedmH$ AmZr A°å~«m°gmH$ {gñQ>a {dëbmZm, {gñQ>a Amo{S>br¶m VgoM {VMr ghH$mar {e{jH$m gwYm nmQ>H$a hm§MogmoSy>Z {Xd§H$ Vm§H$m hþHy$‘ {Xbmo. A°å~«m°gmH$ AmZr qedmH$ nyU© gwQ>H$m {Xbr. Amnë¶m ^mfUmZ CnH$ma AmQ>¶bo. emioMo ‘°ZoOa ’$m. OmoA{H$‘ n°Q´>rH$, Xod~mJMo ’$mXa A±WZr naoam Ve|M ñHy$b hr EH$ YmH$Qw>br H$mUr, nyU Vm§VyZ Om¶VrM ‘oiVm g‘OUr. ‘moZr ‘moZOmV, H${‘Q>rMo gXñ¶ lr. V‘mg ’$ZmªS>rg hmUr {VH$m nmoa~r {Xbr.Cbmod§H$ ¶o¶Zm, gm§Jm|H$ ¶o¶Zm, nyU ~è¶m H$aʶmZr AmZr ‘moJmZ EH$m‘oH$mMr H$miOm - ’$mXa n°Q´>rH$ 13 14
 8. 8. ZdgaUr ’o$~«oa 2013 ’o$~«oa 2013 ZdgaUr OmZodmar 2013 ‘ܶo qgYwXþJ© S>m¶mo{gPZ S>oìhbn‘|Q> gmogm¶Q>rÀ¶m dVrZo KoʶmV Ambobo CnH«$‘* {V‘mhr AmT>mdm ~¡R>H$ g§nÞ - H$m[aVmg B§{S>¶mÀ¶m dVrZo qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm‘Yrb 25Jmdm§‘ܶo {‘S>mg H$m¶©H«$‘ gwé Amho. ¶m H$m¶©H«$‘m§VJ©V ‘{hbm gj‘rH$aU d Aën^yYmaH$ ’o$~«oa 2013eoVH$ar ¶m§À¶m gm‘m{OH$ d Am{W©H$ {dH$mgmMm Q>ßnm JmR>ʶmgmR>r H$m[aVmg B§{S>¶m hr 11. gmoå‘ma 12. ‘§Jima 13. ~wYdma 14. ~«oñVmaXoUJrXma g§ñWm ‘XV H$aV Amho. hm H$m¶©H«$‘ g§nyU© ‘hmamï´>mVrb 6 Y‘©àm§Vm‘ܶo gwé CËnËVr 1:1-19 CËnËVr 1:20-2:4 qgOoMmo ~wYdma Xþgar g. 30:15-20AgyZ ¶m gdmªMr {V‘mhr AmT>mdm ~¡R>H$ {XZm§H$ 14 Vo 16 OmZodmar 2013 ¶m H$mbmdYrV ‘mH©$ 6:53-56 ‘mH©$ 7:1-13 OmoEb 2:12-18 bwH$ 9:22-25 2 H$atW 5:20-6:2nwUo ¶oWo g§nÞ Pmbr. ¶m ~¡R>H$s‘ܶo qgYwXþJ© Y‘©àm§VmÀ¶m dVrZo ’$m. Bbm¶g am°S´>r³g d ‘mVod 6:1-6,16-18amO|Ð H$m§~io CnpñWV hmoVo. ¶m ~¡R>H$s‘ܶo {d{dY {df¶m§daVr {dMma‘§WZ H$aʶmV 15. gwH«$ma 16. gUdma 17. Am¶Vma 18. gmoå‘ma BOm¶mg 58:1-9 BOm¶mg 58:9-14 Xþ. g. 26:4-10 bodremñÌ 19:1-2,Ambo Am{U Amnbo H$m‘ H$go à^mdr hmoB©b ¶mda MMm© H$éZ {Z¶moOZ H$aʶmV Ambo. ‘mVod 9:14-15 bwH$ 5:27-32 amo‘ 10:8-13 11-18* amï´>r¶ J«m‘rU OrdÞmoVr A{^¶mZ (NRLM) - NRLM ho A{^¶mZ qgYwXþJ© bwH$ 4:1-13 ‘mVod 25:31-46{Oëøm‘ܶo gwé H$aʶmÀ¶m X¥ï>rH$moZmVyZ 23 d 24 OmZodmar 2013 amoOr {Oëhm J«m‘rU 19. ‘§Jima 20. ~wYdma 21. ~«oñVma 22. gwH«$ma BOm¶mg 55:10-11 Owdm§d 3:1-10 EñVa 14:1, 3-5, 1 noÐÿ 5:1-4{dH$mg ¶§ÌUoÀ¶m ‘m’©$V 2 {Xdgm§À¶m H$m¶©emioMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo hmoVo. øm ‘mVod 6:7-15 bwH$ 11:29-32 12-14 ‘mVod 16:13-19 ‘mVod 7:7-12H$m¶©emiogmR>r {OëømVyZ VgoM n§Mm¶V g{‘Vr, gmd§VdmS>r ¶oWyZ {d{dY {d^mJmMo 23. gUdma 24. Am¶Vma 25. gmoå‘ma 26. ‘§JimaA{YH$mar, {d{dY gm‘m{OH$ g§ñWm, ‘{hbm ~MV JQ> ¶m§Zm ~mobmdʶmV Ambo hmoVo. hm Xþ. g. 26:16-19 CËnËVr 15:5-12, XmZrEb 9:4-10 BOm¶mg 1:10, 16-20H$m¶©H«$‘ àm‘w»¶mZo Xm[aв¶ {Z‘y©bZmer g§~§Yr AgyZ ˶m àH$ënmMo ~maH$mdo Am{U ‘mVod 5:43-48 17-18 bwH$ 6:36-38 ‘mVod 23:1-12 {’$brn 3:17-4:1Vm|S>AmoiI ømMr ‘m{hVr gd© CnpñWVm§Zm XoʶmV Ambr. øm H$m¶©H«$‘mgmR>r SDDS bwH$ 9:28-36À¶m dVrZo SDDS Mo ñQ>m’$ CnpñWV hmoVo. 27. ~wYdma 28. ~«oñVma 1. gwH«$ma (‘mg©) 2. gUdma Ooao{‘¶mg 18:18-20 Ooao{‘¶mg 17:5-10 CËnËVr 37:3-4, {‘H$¶mg 7:14-15, ‘mVod 20:17-28 bwH$ 16:19-31 12-13,17-18 18-20 Happy Birthday Father ‘mVod 21:33-43 bwH$ 15:1-3,11-32 45-46 17 ’o$~«oa aoìh. ’$m. bwB© nog ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 9404142677 3. Am¶Vma 4. gmoå‘ma 5. ‘§Jima 6. ~wYdma gwQ>H$m 3:1-8, 2 amOm 5:1-15 Xm{ZEb 3:25,34-43 Xþ. g. 4:1, 5-9 17 ’o$~«oa aoìh. ’$m. {d붑 gmëXmZm 13-15 bwH$ 4:24-30 ‘mVod 18:21-35 ‘mVod 5:17-19 ‘mD§$Q> H$m‘}b MM©, qMXa, ’$moZ : 02365-246550 1 H$atW 10:1-6, 10-12 22 ’o$~«oa aoìh. ’$m. {’$brn {S>gmoOm bwH$ 13:1-9 g|. ’«$mÝgrg Podr¶a MM©, AmOJm§d. ‘mo~m. 9422435770 10. Am¶Vma 7. ~«oñVma 8. gwH«$ma 9. gUdma Ooao{‘¶mg 7:23-28 AmoOr¶mg 14:2-10 AmoOr¶mg 6:1-6 OmogwAm 5:9, 10-12 {~enmMr H$m¶m©di bwH$ 11:14-23 ‘mH©$ 12:28-34 bwH$ 18:9-14 2 H$atW 5:17-21 bwH$ 15:1-3, ’o$~«oa 2013 - * 2 - H$Å>m * 3 Vo 13 - dob§H$Zr CCBI Meeting * 14 Vo 11-32 15 nwUo {‘Q>tJ * 16 Vo 18 - Zm{eH$ ¶wW H$Ýìh|eZ, Nashik, Youth Convention øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm. 21 Vo 23 - ~m§Xm-eob}, aoVra * 24 - gmd§VdmS>r, {H«$O‘ma Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) For Private Circulation only. ‘mg© 2013 * 3 - ‘mbdU Printed by : Akshar Graphics, Sawantwadi...9404451883 15 16
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×