Navsarni Bulletin - January 2013

419 views

Published on

Navsarni Bulletin - January 2013

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Navsarni Bulletin - January 2013

  1. 1. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUr ^mdmW© A{YH$ Imobmdy ¶oVm. Xþgao dmQ>oZ {díd g^oMr {eH$dU A{YH$ H$éZ Lumen JdirH$ g§Xoe Gentium hm§Mo boI dmMyZ Vm§Vbr {eH$dU Kody§H$ OmVm. hr ew^dV©‘mZmMo naJQ>UrMr åhÁ¶m ‘moJmÀ¶m {H«$ñVr ^mdm-^¶UtZmo, Zdr nÕV. Am‘r {e{~am§H$ AmZr hoa H$m¶m©ditH$ hmOra amdyZ Vm§VyZ dm§Q>mo Kody§H$ Om¶ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo, nmn gm¶~mZ ho dag ^mdmWm©H$ ^oQ>¶bm. AmZr Am‘r ^mdmWm©Mo ZXaoZ Am‘À¶m {OdrVmZ Xod Am‘Mo ImVra H$er {dO{‘Vm H$aVm Y‘©XÿVmÀ¶m B{Vhmgm§V Am‘H$m XodmZ n¶bo BJaOoH$ ^mdmWm©Mo VmMoa {Z¶mi H$é§H$ Om¶. Xma H$eo CJS>bo Vo Am‘H$m ‘oiVm. VoX²Zm VmUr n{dÌ g^m Am‘H$m ^mdmWw©M Amgë¶ma nwamoZm, Vmo ^mdmW© Am‘r H$eonar Xþgè¶m§H$ ñWmnbr AmZr XodmZ Vm§Mo ImVra {H$Vo Ho$bm Vo gm§JVm. nmdbyZ naJQ>Voë¶m§d ? ømMnmgV nmn gm¶~ Am‘H$m ew^dV©‘mZ Zì¶mZ naJQy>§H$ Cbmo ‘maVm. {dXoem§H$ H$eo nar ^mdmWm©Mo Xma CJS>bo Vo gm§Jbo (Y.B©. 14:27) Am‘r {H«$ñVmMr I~a naJQy>§H$ dmdé§H$ JaO Amgm. Am‘r OmUmd Mma ew^dV©‘mZm^mdmWm©Mo dag XodmZ {Xëbr g§Yr Xa EH$m H°$Wm°{bH$ ‘wZemH$ OoOyer naVyZ ¶oD§$H$ Vo EH$ ‘mWod, ‘mHy©$, bwH$mg AmZr Owdm§d hmUr ~a¶ë¶m§V. ˶m ^m¶a AmZrH$ EH$ ew^dV©‘mZ~r H$eo gJù¶m doima dmS>moV doVm. nyU VmMmo Wm§~moZmñVmZm nam‘mog H$é§H$ Om¶. ho Amgm Vo åhþUë¶ma Vy. VwÁ¶mZ {H«$ñVmH$ CVamZr AmZr H$aʶmZrM Ýhþ¶, ~Ja VwÁ¶mgJio gmH«$m‘|Vmddu OmVm. Xa EH$m gmH«$m‘§Vmddu KQ>m¶ ‘oiVm, Am‘À¶m n{dÌ ~mpßVñ‘mÀ¶m o {OdrVmMo XoIrZ naJQy> ¶oVm. Vy A{YH$ ’$bm{XH$ ew^dV©‘mZ, {H«$ñVmMr ~ar I~adoima WmdZ Am‘Mmo ^mdmW© gwwé OmVm. Vo ‘amon¶m©Z Mmby CaVm. ^d H$éZ n{dÌ {‘gmMo Xþgè¶mH$ nmdD§$H$.^oQ>oVë¶mZ Am‘Mmo {H«$ñVmH$S>o bmJ{ebmo g§~§Y KQ> OmVm. ^mdmWm©Mo Xma, Am‘H$m gXmM øm Zì¶m dgm©Z àdoe H$aVmZm Am‘r ‘m[a¶m Xodm ‘mVoMr namo~ g‘a§^br.CJQ>o Amgm. Am‘Mr naVyZ-naVyZ ZdgaUr OmVm. n{dÌ ‘m[a¶oZ OoOyH$ g§gmamH$ {XdyZ Am‘H$m ^ddV} ew^dV©‘mZ naJQ>bo. Vr Ombr ^mdmWm©Mo dag 11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013 n¶m©Z Amgm. nmn ^mdmWm©Mr Iamo Z‘wZmo. {VÀ¶mM AmXmamZ AmZr {VÀ¶mM ‘mJ©Xe©ZmZ AmZr {VÀ¶mMgm¶~mZ ^mdmWm©Mo dag {H$˶mH$ Omhra Ho$bm Vo nmoVm© {’$XoB©. ho Amnbo AmnmoñVbrH$ Amgè¶mImb 2013 dgm©V OoOyÀ¶m nmdbm§Zr Mbw¶m AmZr {OdrVmMo XoIrZ ˶mM{MQ>tV Am‘H$m VmUo XmImodZ {Xbm. Xþgao ìh°{Q>H$Z {díd g^oZ 50 ì¶m dgm©Mmo AmZr OoOyH$ naJQy>¶m.n{dÌ g^oÀ¶m H°${Q>{H$P‘mÀ¶m naJQ>ZrÀ¶m 20 ì¶m dgm©Mmo CJS>mg Ho$bm. ho dag^a EH$m Wish you a very Happy New Year 2013H°$Wm°{bH$mZ ìh°{Q>H$Z g^oMr {eH$dU AmZr H°${Q>{H$P‘ Am°’$ Xr H°$Wm°{bH$ MM© ho nwñVH$ Vw‘Mmo ‘moJmMmo Jdir~mn,dmMy§H$ AmZr {Z¶miy§H$ Om¶ AmZr ˶m ddu Am‘Mmo ^mdmW© Imobmdy§H$ nmn gm¶~mZ Cbmo {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo, qgYwXþJ© Y‘©àm§V‘mabm. ^mdmWm©Mo Xma (Y.B©. 14:27) Am‘H$m gXmM CJQ>o Amgm Oo Xodm H$S>o EH$dQ>rV{OdrV OmoSy>§H$ Amn¶Vm AmZr n{dÌ g^|V {^Va gé§H$ ¶odH$ma {XVm. Happy Birthday Father g§gmam§Vë¶mo gJù¶mo S>m¶{gg ^mdmWm©Mo dag IoarV ^meoZ g‘a§^yH$ V¶mar 4 OmZoa aoìh. ’$m. [aMS>© gmbT>mUmH$aVmV. Am‘À¶m¶ qgYwXþJ© Y‘©àm§VmZ H$m¶ H$m¶m©dir ‘m§Sy>Z hmS>ë¶mV, nyU Am‘r OU {‘bmJ«rg H°${WS´>b, gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 9021677608EH$ë¶mZ Am‘Mmo ^mdmW© Imobmdy§H$o Om¶, VoX²Zm Am‘Mmo A{YH$ doi Am‘r XodmH$ {Xdy§H$ 9 OmZoa aoìh. ’$m. AmZ§X ‘ñH$maoÝhgOm¶. OU EH$ë¶mZ n{dÌ nwñVH$ dmMyZ AmZr XodmMo AmgUo AZw^dyZ Xodmgaer bmJr {H«$ñVÁ¶moVr H$m°boO, ~|Jbmoa, ‘mo~m. 08277033747 15 OmZoa aoìh. ’$m. ~oZoha (H°$߶w{MZ)¶ody§H$ Om¶. {XgmÀ¶m Iw¶À¶ma doima Am‘À¶m ëhmZem ‘mJʶmddu XodmH$ Am‘À¶mZ g|. Omogo’$ M°nb H$Å>m, ‘mo~m. 9421096534Cbmo ‘mé ¶oVm. YZ¶m åhOr H$mHy$V H$a, YZ¶m åhOoa Amerdm©X Kmb. YZ¶m ‘mH$m 16 OmZoa aoìh. ’$m. Om°Z gmbXmZm^Jg, YZ¶m hm§d VwOmo ‘moJ H$aVm, Agbr ëhmZ ‘mJUr åhUm|H$ Am‘Mmo MS> doi doMmo {~en hmD$g, H$UH$dbr, ‘mo~m. 9423304976Zm. OmVm VoX²Zm {XñnQ>r {‘gm§V dm§Q>mo Kodn, Hw$‘gma Omdn, Ve|M Hw$Qw>§~m§Zr n{dÌ nwñVH$ 20 OmZoa aoìh. ’$m. g°~r {S>‘obmodmMy§H$, gm§JmVr Vog© H$é ¶oVm. {’$aJmoO|V ZdoZm, {e{~am AmZr aoVra H$éZ bmoH$m§Mmo hmobr H«$m°g MM©, BÝgwbr, ‘mo~m. 9422044724 1 2
  2. 2. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUr {àVrÀ¶mZmo, g§nmXH$s¶ Am‘Mmo ^mdmV© Am‘r dmS>mod¶m AZ§X^arV Zdo dag Vw‘H$m AmdS>oVm ! 11 AmoVy~« 2012 øm {Xgm Am‘r ^mdmVm©À¶m dgmªV X~mOmZ àdoe Ho$bmo AmZr hr H$mUr Vw‘r Am¶H$ë¶m AmgVbr. H$moU EH$bmo 30 dgm©Mmo VaUmQ>mo 24/11/2013 øm {Xgm Am‘r VmMr g§nmXUr H$aVoë¶md. Va øm dgmªV Am‘H$m g^dVUr ZXa ‘méZ åhþUVm, ""hmo g§gma gm‘H$mo {nS>çma Ombm. VmMonmgV ^mdmVm©Mr Om¶Vr {eH$dU ‘oiVbr AmZr Om¶Vo ~adn KS>¶oH$ Am‘r dmMVoë¶m§d. nyUAm‘r {H$Vo Var H$é§H$ Om¶, ZmOmë¶ma gJù¶mH$ nmVH$ dmS>Vobo AmZr Am‘Mo {Zg§Q>Z BVboM Ho$ë¶ma Am‘Mmo ^mdmV© Wra OmdZ dmS>Vbmo H$m¶ ?OmVbo. XoIyZ Vmo åhþUVm ""åhÁ¶m eoOmè¶mZr Amnbo OrdrV ~Xby§H$ Om¶. VéM g§gma Va ^mdmV© åhUë¶ma {H$Vo hmMr g‘OUr Am‘H$m ‘oië¶m Cnam§V Am‘r {H$Vo~XbVbmo. ˶m ImVra VmUo 10 dgm© eoOmè¶m§Mo ZdgaUo ImVra ‘mJUo Ho$bo. nyU H$aVoë¶md VmMoa Am‘H$m bj KmbnmMr MS> JaO. n{dÌ nwñVH$m§V Am‘Mo ‘wIma Om¶VoH$m¶M ~Xb Ombmo Zm. Cnam§V VmUo qMVbo A»»¶m§ g§gmamZ ~Xby§H$ Om¶, XoIyZ VmUo Z‘wZo AmgmV Vm§Vbo WmoS>oM Am‘r {Z¶miy¶m.AmZtH$ 10 dgm© ‘mJUo Ho$bo, g§gmam§Vë¶m bmoH$m§Zr {OdrV ~XbMo åhU. nyU VmH$m 1) gm¶{~U ‘m¶ Am‘H$m OmdZ Amgm EH$ loð> Z‘wZmo. ˶m doima {VH$mH$m¶M ~Xb {XñQ>r nS>bmo Zm. eoH$s VmUo åhUbo : ""hm§doM ~Xbë¶ma ~ao. Vmo ’w$S>br Jm{~«Eb XodXyVmZ g§Xoe hmS>bmo H$s Vy J~}ñV OmVbr AmZr Xod-nwVmH$ Oë‘ {XVobr10 dgm© Amnbo OrdrV ~Xby§H$ dmdwaVm nyU VoX²Zm VmMr {nam¶ 60 dgm©Mr OmVm. Vmo åhÿU, ˶m doima Vr gmaH$sM {MVy§H$ nS>br H$s ho H$eo Om§d ¶oV ? {H$˶mH$ Vr Am§H$dmaåhþUVm hoM ‘mJUo AmZr à¶ËZ 30 dgm© AmXr hm§do Ho$ëbo Omë¶ma hm§d {H$Vbmo Iwemb Amgbr nyU {VH$m øm CÌm§Mr g‘OUr ‘oiVM Vr amoH$S>r Amnë¶m gJù¶m ^mdmVm©ZAmgVmo Amgbmo ! Amnë¶m {OdrVmMo g‘n©U H$aVm ""hr Amgm hm§d XodmMr MmH$U©, Om§d åhOogdo VwÁ¶m Am¶O g§gmamMoa ZXa ‘maë¶ma g§gmamZ Om¶Vr CXaJV Omëbr Am‘r nioVm§d. CVam na‘mUo (bwH$ 1:38)nyU ˶mM~amo~a ‘wZrg Amnbo ‘wZrgnU {dgaV doVm VmÀ¶m ~è¶m JwUm§Moa dm¶Q> JwUm§Mmo 2) AmnUm§H$ ^mgm¶boë¶m Xogm§V dMy§H$ Am~«mh‘ XodmÀ¶m CÌmMoa ^mdmV©à^md MS> nS>bm XoIyZ g^dVUr ~è¶mnag dm¶Q> nim|dH$ ‘oiVm. nmVH$ ’$Q>tJnU, XdéZ Amnbmo Jm§d-Xoe gmoSy>Z ^m¶a gabmo AmZr ˶m ^mdmVm©dadrM VmH$m Vmo Xoe ’$mdmoZmQ>H$m¶, Mmoar AmZr PwOm {XgVmV. ho Oa Om¶V amdbo Omë¶ma EH$ Xrg Am‘Mo AmZr Ombmo. Amnë¶m åhmVma {nam¶oa VmH$m EH$ nyV Oë‘bmo, nyU XodmZ VmÀ¶m nwVmMo ~{bXmZøm g§gmamMo {Zg§Q>Z OmVbo. ‘mJVM Vmo H$m¶M {dMma H$ar ZmgVmZm VmMmo ~ir An©U H$é§H$ Vmo V¶ma Ombmo. VmÀ¶m nmVH$mH$ bmJmoZ g§gmamMo {Zg§Q>Z Ombo Omë¶ma OoOy gmoS>dUma Oë‘mH$ ¶odZ ^mdmVm©H$ bmJmoZ n{dÌ g^m VmH$m ^mdmVm©Mmo ~mny¶ åhU nmMmaVm. Vmo Iamo Z‘wZmo Ombmo{H$Vo ’$m¶Xmo ? VmÀ¶m a³VmMmo AmZr ~{bXmZmMmo {hemo~ XodmH$ H$moU {XVbmo ? hm§do ^mdmVm©Mmo.åhUbo dmo ‘mJUo Ho$bo åhU g§gma ~XbVbmo ? Zm ! Va CR ! øm Zì¶m dgm©Z (2013) 3) Amnë¶m ^mdmVm©H$ bmJmoZ B.g. 01 Vo 300 n¶m©Z, amo‘r gm‘«mÁ¶mÀ¶m{ZU©¶ Ko. hm§do åhOmo g§gmambmJr niodMmo X¥ï>rH$moZ ~Xby§H$ Om¶. g§gma ~amo Omd§H$ Om¶ amOdmQ>H|$V hOmamZr {H«$ñVmdmZr hmb AmZr CnÐoH$ gmogyZ Amnbmo Ord nmgyZ {XbmoOmë¶ma hm§do åhOo {OdrV ~Xby§H$ Om¶. nmVH$ gmoSy>Z XodmH$ ‘mZVm Vgbo OrdrV hm§do AmZr a³Vgmjr OmdZ ^mJod§V Om§dH$ nmdbr.{O¶y§H$ Om¶. Veo H$é§H$ ^mdmVm©Z XodmMmo AmYma Am‘r ‘mJy§H$ Om¶. Xod VwH$m AmXma ho gJio Z‘wZo Am‘À¶m S>moù¶m‘wIma XdéZ Am‘Mmo ^mdmV© {H$Vbmo Imob Vmo{XVbmo AmZr hmo g§gma ‘moJ-em§Vr-EH$dQ>-^mdnU ˶mJ-^mdmVm©Z AmZr ^admemZ {Z¶miw¶m. IaoM Am‘r Am‘À¶m ^mdmVm©nmgV Xþ:I gmogy§H$ V¶ma Amgmd ? Am‘Mmo^éZ doVbmo. XoIyZ Zì¶m dgmªV XodmH$ ‘mZVm Vgbo OrdrV {O¶y¶m. ñdV: Iwemb nmngm¶~ ~oZo{S>³Q> gmoimdmo gm§JVm ""^mdmVm©Mr AmoimoI Zmgboë¶m {H«$ñVmdm§H$ eoi‘moS>rOmd¶m AmZr ¶oam§Hy$¶ Iwemb H$é¶m. OmdnmMr {^am§V Amgm. {ZP {¼ñVr ^mdmWm©À¶m gVm§Mr Iar AmoiI OmUm§ Omëbr naVyZ EH$ nmdQ> Iwemb ^arV Zdo dag 2013 Vw‘H$m AmdS>oVm. ‘wZem Om§dH$ Am‘H$m JaO. H$maU Vm§VyZyM {¼ñVr Z¡{VH$ OrdrV [aJbbo Amgm. - ’$m. Ebm¶g am°S´>r½g, g§MmbH$-ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r AmO Am‘Mo Z¡{VH$ OrdrV CUo Om§dH$ H$maU Am‘Mmo eoi‘moS>mo ^mdmW© AmZr ^yVH$mimgmR>r Pwé ZH$m, ˶mnmgyZ YS>m ¿¶m, dV©‘mZH$mimda gd© bj H|$ÐrV H$am, eoi‘moS>o OrdrV. ˶mnmgV Am‘H$m ^mdmWm©Z dmS>nmMr JaO. ømnmgV BJ«O‘mVoZ Om¶Vo VaM Vw‘Mm ^{dî¶H$mi CÁÁdb hmoB©b. Cnm¶ Am‘Mo ‘wIma Xdaë¶m§V CXm. Am‘Mmo gXmMmo Vog©, aOma ‘mJUo, XodmMo CVmoa dmMyZ 3 4
  3. 3. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUrVmMoa {Z¶mi H$an, ‘rgm§V ^³VrnUr dm§Q>mo Kodn, ho gJio Am‘r ‘moJmZ AmZr {dídmgmZH$aVm§d Omë¶ma Am‘Mmo ^mdmW© KQ> Omë¶m~Ja amdMmo Zm. Va AmVmM Am‘r gwédmV ëhmZ {H«$ñVr g‘wXm¶ MS> ‘hËdmMoH$é¶m Am‘Mo ‘wH$ma BH$am åhþ¶Uo AmgmV. amo‘m emam§V Omëë¶m {~enm§À¶m {gZS>m g‘¶ma "ëhmZ {H«$ñVr g‘wXm¶ Am‘Mo g§gmar n¶U AmZr AmnbonUm§Vbr Am‘r {H«$ñVmdm ‘oH$ir Zm§d. hm§Mmo MS> ‘hËdmMo hmMoa Cbmon Ombo. VoÞm "^mdmVm©Mr nJ©Q>Ur Omdy§H$dm¶Q> n[aUm‘ OmdZ Vr Amnbmo ^mdmW© gmoSy>§H$ nmdVmV Aeo nmngm¶~ åhþUVm. {¼ñVr {H«$ñVr g‘wXm¶ MS> ‘hËdmMo Aeo gJio {~ñn Cbmo¶bo. ëhmZ {H«$ñVr^mdmWu åhUë¶ma ~oñQ>oM gV ‘mZn Ýhþ¶, ~Ja {Od§V {¼ñVmMmo Am‘À¶m OrdrVmer g‘wXm¶m§ddu {H«$ñVr bmoH$ EH$Q>m¶ OmdZ ^mdmVm©Z gm§JmVmZ ‘mJUrg§~§Y OmoS>n Omo Am‘À¶m {OdrVm§V ZdgaUr hmS>Vm. H$aVmV, gm§JmVmZ XodmMo CVmoa dmMVmV, {Z¶mi H$aVmV AmZr gm§JmVmZ {dH$mgmImVra - ’$m. A°ÝWmoZr {S>gmoOm (MSFS) g|. A°ÝWmoZr MM©, H$b§{~ñV dmdwaVmV. {H«$ñVmMr gVmMr àoaUm KodyZ bm¡{H$H$ ^md-^¶Um§H$ ew^dV©‘mZ nJ©Qy>§H$ V¶ma H$aMr åhU {gZS>mH$ hmOra Amgboë¶m gJù¶m {~ñnm§Zr Cbmo Ho$bmo. VaUmQ>çm ... Bg gmb Hw$N> Vw’$mZr H$aVo h¡ & hmo dmda ’w$S>o ìhé§H$ gJù¶m ¶m{kH$m§Zr ’w$S>manU Kody§H$ Om¶. ømMnmgV ‘moJmÀ¶m VaUmQ>çm Zdo dag CXobo Am‘r øm dgm© AmZtH$ WmoS>o Zdo gJù¶m ¶m{kH$m§Zr ~ar dmJUyH$ AmnUmdZ AmZr AmnUmHy$M ImbVr H$éZ OoOyMmo {ZU©¶ Kody¶m. Am‘À¶mZ h| g¥ï>rH$ gm§^miyH$ OmVm {H$Vo ? nmQ>bm§d H$aMmo AmZr gJù¶m ^md-^¶Um§H$ CËVoOZ {XdZ ’w$S>manU {Xdy§H$ gJio {~ñn hmo¶ Am‘r VeoM H$é¶m. WmoS>çmo dñVy hm§d Vw‘Mo ’w$S>o XdaVm. Cbmo¶bo. Om¶Vo nmdQ>r {H«$ñVmd ^md-^¶Um§H$ ‘maoH$ma àíZ AmZr Ìmg gmogMo nS>VmV.1) hËVr Am¶bo ... hËVr Am¶bo : {H$˶mH$ hËVr Am¶bo ? ‘m¶qZJmH$ bmJyZ S>m|Ja VoX²Zm {H«$ñVr g‘wXm¶ MS> åhËdmMo AmZr Cn¶moJmMo OmVmV Aeo {~enmZr Amnbo ‘VH$mVaVmV AmZr øm ‘moZOmVrH$ amdm|H$ gwdmV Zm Va hmMo AmS> PwOy§H$ Om¶. àH$Q> Ho$bo. ^mdmVmªZ XodmÀ¶m CVamMr nJ©Q>Ur H$é§H$ n¶bo gwdmVoa OoOy gmaIo ‘wZrgnUmMr2) PmS>m bmdy¶m : XoIrH$ EH$m VaUmQ>çmZ åh¶Ê¶mH$ EH$ PmS> bm¶bo Va dgm©H$ ~mam gmo¶arJV MS> JaOoMr.PmS>m OmVmV. Va Am‘À¶m Y‘©àm§VmV {H$Vbr PmS>m Om¶V ? Am‘À¶m qgYwXþJ© Y‘©àm§Vm§V {H«$ñVr g‘wXm¶ MS> åhËdmMo OmdZ AmgmV. {H«$ñVr3) noQ´>mob CUo dmna : nm¶r àdmg H$a (Mb) g‘wXm¶mdadr dmS>çm§V, Jmdm§V, AmZr Hw$Qw>§~m§V Om¶Vo ~aonU ¶oVm. ^mdmVm©À¶m dgmªV4) ‘mo~m¶bmMmo dmna CUmo H$a : ‘Y‘mer AmZr gwH$Ur Ordr CaVbr. AmgVmZm gJù¶m n°aremZr {H«$ñVr g‘wXm¶ gwé H$é§H$ Om¶. ho ’w$S>manU BJmoaO|V dmdwaVoë¶m5) ßbmpñQ>H$ ~°J dmnar ZmH$m : VwÁ¶m ‘m¶-nm¶H$, ^mdm-^¶UrH$ AmnUmMoM ~°J ¶m{kH$ ^mdmZ Kody§H$ Om¶. g‘wXm¶ ~ar MbVobr Omë¶ma Xa EH$ g‘wXm¶|V ’w$S>mar {dMyZ(H$mnS>mMo) KodZ ~mOma H$é§H$ bm¶. H$mSy>§H$ Om¶. g‘wXm¶|V hmOra OmVbmo Omë¶ma gJù¶mbmJr n{dÌ nwñVH$ Amgy§H$ Om¶.6) {dOoMr ~MV H$a : JaO Zmg˶m doima bmB©Q> ~§X H$a. JaOo^m¶a drO CnH$aUm§Mmo gJù¶m§Zr øm g‘wXm¶m§V dm§Q>mo Kody§H$ Om¶. g‘wXm¶|V Am‘r XodmMo CVmoa dmMVm§ddmna CUmo H$a. AmZr VmMoa {Z¶mi H$aVm§d. hoM XodmMo CVmoa Xa {Xgm Am‘r Am‘À¶m Kam§V dmMy§H$ Om¶.7) CXmoH$ gm§~miyZ dmna : Om¶Vo gwdmVoa bmoH$m§H$ Veo OmUdmam§H$ {n¶m|J CXmoH$ Zm. XodmMo CVmoa Am‘H$m OU EH$ë¶mH$ XodmMr Iar AmoiI {XVm AmZr XoIyZ ˶m Iè¶m ‘moJmi ^mdm^¶Ur d¶bo {ZU©¶ Iyn gmono AmgmV. nyU WmoS>r ‘ohZV Kody§H$ XodmH$ nJ©Qy>§H$ Am‘H$m gmon| OmVm.Om¶. ho ^meoZ Am‘r Am‘À¶m amï´>mÀ¶m CXaJVrH$ V|H$mo qXd eH$Vm§d. ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm gJù¶m ¶m{kH$ ^mdm§H$ åhOr {dZ§Vr. Vw‘À¶m - ’$m. ‘oëdrZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$-qgYwXþJ© Y‘©àm§V n°arerZr Vw‘r ëhmZ {H«$ñVr g‘wXm¶ gwé H$aMo. øm CXoer gJù¶m ^md^¶Um§H$ XodmÀ¶m CVamMmo ‘moJ {Xdy§H$ Am‘r dmdé¶m. ’$m§Xrda ~gboë¶m nmIambm ’$m§Xr VwQ>ʶmMr - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, qgYwXþJ© Y‘©àm§V ^rVr ZgVo, H$maU ˶mMm ˶m ’$m§Xrda Á¶m ‘mUgmH$S>o Mm§Jë¶m {dMmam§Mm ^³H$‘ nm¶m Zmhr ˶mÀ¶m {dídmg ZgyZ Amnë¶m n§Im§da AgVmo. Am¶wî¶mMr B‘maV C^rM amhÿ eH$V Zmhr. 5 6
  4. 4. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUr YmS>bmo. VmUo ‘wZemMr godm MmH$ar Ho$br, ‘moJmZ Vm§H$m d|Jmo¶br. nwU ‘wZemZ {H$Vo H$moU Vy ? Ho$bo? noÐÿ ^meoZ hm§d Vm§H$m AmoiImoM Zm åhyU ZoJma dMmoZ OoOyH$ Iwagma {Iim¶bmo. Q>rH$ Q>m°H$...@ Q>rH$ Q>m°H$...@@ hm¶ {hëg KmbyZ {‘Zr ñH$Q>© AmZr OoOyZ Am‘Mo‘Xo ¶odyZ Am‘H$m gmgUrH$ COdmS> ’$mdmo Ho$bmo. nyU Am‘r ‘wZem H$mͶmMmo Q>m°n KmbyZ g°{bZm BJmoaOoZ {^Va gabo. é~m~m§V nwT>ë¶m VmMr AmoiI {dgaë¶m§d. Am‘MobmJr XþSy>-^m§Jma, ^mQ>m-^ogm EH$Q>modVmoM XodmMoa {dga ~mH$ma ~gbo. gJimo bmoH$ ‘mZ d¶a H$éZ Vm§H$mM ni¶Vmbm|. {‘gmMmo KmbVm§d. ~amo {ZMod H$é¶m. Am‘Mo Wm¶ {H$Vbr ìhS>-OmoS> Amgm|V, nyU OoOy ~miH$m§H$doi bmJr nmdVmoM, gwadmVoMr CÌm dmMy§H$ [aMS>© AmëVmama Jobmo. Vr CÌm dmMVmZm Am‘Mr OrU Any©¶m AmZr gJù¶mdyZ daVmo ‘mZ Vm§H$m {Xdy¶m. VmMo JwU AmZr eoJwUAmd{MV VmMr ZXa g°{bZmMoa nS>br AmZr eoimo Km‘ gwQ>moZ, dmMmon Aܶm©éM gmoSy>Z AmnUmdZ Am‘Mo {OdrV ëhmZ{dH$ AmZr gmo~rV H$é§H$ dmdé¶m.[aMS>© AmëVmamd¶bmo gH$b ¶oD$Z ~gbmo. gJimo bmoH$ AOmn Ombmo. {‘gmMr ‘m§S>mdi - ‘mo{ZH$m ’$ZmªS>rg, gmd§VdmS>r. 9423304833gwé Ombr. nyU [aMS>© ‘mV gmaH$moM Kwgnbbmo, VmMo VH$boZ {H$VboeoM {dMma ¶oD$ZKm‘mÀ¶m Ymam§Zr VmMo H$nmb ^abobo. VgmoM CR>moZ ^m¶a ¶odyZ BJaOoÀ¶m nm¶aoMoa Vmo AmoVy~«mÀ¶m A§H$mdoë¶mZ ’w$S>o ^mdmVm©Mo dag~gbmo. 10 dgm© AmXr VoM nm¶aoMoa g°{bZm AmZr VmMr AmoiI Ombobr. H$m°¶aJ«wnmZ Vo (11 AmoVy~«mMo 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)Zì¶mZ {^Va gabobo AmZr [aMS>©, {‘ñÌr XoIyZ VmH$m Jm¶Z AmZr dmOmon H$é§H$ AmYma {df¶ - ^mdVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m{XVbmo. {Xg gabo. amVr gaë¶mo... g°{bZm AmZr [aMS>© hm§Mo‘Xbr Bï>mJV dmT>V Jobr. ~oZo{S>³Q> gmoimì¶m nmngm¶~mMr AmnmoñV{bH$ MrQ> (nmoVm© {’$Xo)Jm¶Zm§Zr, dmOmodnm§Z g°{bZm ~aoM ’$m‘mV Ombo. Om¶ Vo bmoH$ Amnë¶m H$m¶©H«$‘m§Zr ^mdmVm©Mo dag 2012 4. ømM COdmS>mZ ^mdmVm©Mo dag ñWmnÀ¶mH$ hmdo ¶odOrbo. ho dag 2013VmH$m JmD§$H$, dmOmod§H$ Amn¶Vbmo. g°{bZmÀ¶m H$miOm§V Vr ìhS>nUmMr qMVZm nmo{Ogm§d 2012 AmoVy~«mMo 11 doa gwé OmVmbo ˶m {Xgm d°Q>rH$Z Xþgar Y‘©g^m gwé Omë¶mH$ 50{^Va gabo AmZr [aMS>m©H$ gmoSy>Z Vo qhXr {’$ë‘ S>m¶ao³Q>am~amo~a ~m°å~o Jobo. VmH$m dgm© ^aVmV AmZr {H«$ñVam¶mMo åhmna~o {Xgm, Zmoìh|~«mMo 24 doa 2013 dgm© Vo dag{dZmody§H$, VmMmo gm§JmV ‘oim|d§H$ [aMS>© naVyZ naVyZ ~m°å~o doVmbmo... nyU Xa nmdQ>r gm|nVobo. 2012 AmoVy~«mMo 11 doa AmZtH$ EH$ ìhS>br KS>Ur KS>br, H$mVmobrH$ g^oMog°{bZmÀ¶m Vm|S>m§gyZ hrM CÌm ^m¶a gaVmbr, ""H$moU Vy ? XmoVmoZrMo nwñVH$ nmn gm¶~ Owdm§d nmdby Xþgamo åhÁ¶m nwdm©{YH$mè¶mZ COdmS>mH$ hmS>bo. hmo¶ ‘moJmÀ¶mZmo, Om¶Vo nmdQ>r Am‘À¶m {OdrVmZ Aeo KS>Vm. CJS>mg ¶oVm ^mdmVm©Mr nXdr AmZr gmo~rVm¶ g‘oñV ^mdm˶mªH$ XmImodÀ¶mH$. ho à‘mZrH$ boInÌ‘mH$m, EH$m qhXr EgE‘EgMmo, ^JdmZ Zo h‘mar ~m°S>r Eogo {S>PmB©Z H$s h¡, H$s Zm Vmo h‘ 1985 dgm© {~ñnm§Mr CËV‘ n[afX (Synod) ^abobr VoX²Zm VmUr ‘mJbobo EH$ Cnm¶AnZr nrR> WnWnm gH$Vo h¡ Am¡a Zm hr AnZr JbVr no {nN>o bmW ‘ma gH$Vo h¡ & H$gmo ^mdmVm©Mr AmoiI {XdÀ¶mH$ AmZr A»Io n{dÌ g^oÀ¶m {~ñnm§À¶m AmYmamZ Thats why we need some one - Am‘H$m Xþgè¶m§Mr JaO nS>Vm. Am‘H$m COdmS>bobo. ˶m ^m¶a hm§do Amn¶ëë¶m Vo {~ñnm§Mr n[afXoMr bm¡{H$H$ O‘mV 2012AmYma {XVoë¶m§Moa Am‘r ~oB©‘mZ OmdyZ AZwnH$mar H$miOmZ Vm§H$m AH$‘mZ H$aVm§d AmoVy~«mÀ¶m åhþ¶Ê¶m§V, {hMo dmMZ ""ew^dV©‘mZmMr Zdr nJ©Q>Ur {H«$ñVr ^mdmV©Omë¶ma ho Agbo qMVn gmaHo$ ? qenS>mdÀ¶mH$ hmo EH$ ~amo gw¶moJ A»Io n{dÌ g^oH$ {Z¶miÀ¶mH$ AmZr ^mdmV© nVw©Z Zm Bï>m§Zmo, Am¶O [aMS>© Amnë¶m {OdrVmZ Iwemb Amgm. E.Am¶.Ama. Jmodm CJQ>mdÀ¶mH$. ^mdmVm©Mo dag n¶boM nmdQ> n{dÌ g^|V KS>m|dH$ Zm. åhÁ¶m ‘mݶd§VMmo H$moAm°{S>©ZoQ>a åhÿU dmdwaVm, ~amo g§JrV {X½Xe©H$ åhÿU ’$m‘mV Ombm. Am¶VmaMm| nwdm©{YH$mè¶mZ nmdby gì¶m nmngm¶~mZ 1967 dgm© gm§V noÐÿ AmZr gm§V nmdby hmUrgodmY{‘©H$ [aVrZ {‘gm§Z dm§Q>mo KoVm AmZr g°{bZm XoIyZ ~ao H$m§VmarñQ>, Am{Q>©ñQ> åhÿU ^mdmVm©H$ Jdm¶ {XdÀ¶mH$ Amnbo aJmoV AmZr Ord {Xëë¶mH$ 19 eoH$S>o ^aë¶mV XoIyZ’$m‘mV OmdyZ ìhS>, ìhS> BZm‘ OmoS>Vm. nyU {~JS>ë¶m Amgm§V Omë¶ma Vr Vm§Mo‘Ybr AeoM ^mdmVm©Mo dag KS>modZ hmS>bobo. ho nar Am»Io n{dÌ g^oZ Amnë¶m ^mdmVm©Mogmo¶arJV ! ìhS>nU AmZr nmoOrgm§d ‘oiMo ImVra EH$ë¶mZ Xþgè¶m§H$ gm§S>bmo AmZr VmMr àm‘m{UH$ AmZr gmYo CÀMmaU H$aMmo doi AmZr ho CÀMmaU EH$EH$ë¶mZ VeoM EH$Q>m¶,AmoiI nmgyZ {dgabmo ! hr Am‘À¶m Y‘m©Mr {eH$dU Ýhþ¶. Am‘r {H«$ñVm§d EH$‘oH$m§nmgV ñdmYrZnUmZ AmZr IweoZ, {^Vaë¶mZ AmZr ^m¶ë¶mZ, ëhmZdrH$m¶oZ AmZr IaonUmZOrd {Xdy§H$ V¶ma. n¶mV XodmZ Amnë¶m EH$mM Amnwa~m¶oÀ¶m nwVmH$, OoOyH$, øm g§gmam§V Ho$ëbo VmH$m Om¶ Amgbo. øm {OZgmZ A»Ir n{dÌ g^m ^mdmVm©Mr ZrO g‘OUr 7 8
  5. 5. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUrAmnZm¶Vobr, {Z‘©iVobr, {Wam¶Vobr AmZr CÀMmaVobr åhU amdVmbmo. ˶m dgm© KS>bmVo nioë¶ma Agë¶m ^mdmVm©À¶m AZw^dmMr JaO Amgbr åhU H$imoZ ¶oVm. AmZr Vo {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b‘ܶo ñZohg§‘obZmghdag ""XodmMo nO}Mr CÀMmaUr nJ©Qy>Z g§nbo. VmMo dadr Am¶O‘oaoV Am‘À¶m ^mdmVm©Mo AmZ§X‘oimdm {X‘mImV gmOamXma KQ> Amgm. AmVm OoX²Zm Am‘À¶m g‘mOm§V Zdo-Zdo àñVmd {Xï>r nS>VmV Vo AXrH$ {X. 21 {S>g|~a amoOr {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b‘ܶo ñZohg§‘obZmgh AmZ§X‘oimdmg‘Oy§H$ Om¶ AmZr {eHy§$H$ Om¶. {X‘mImV gmOam H$aʶmV Ambm. ¶m H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z {dÚ‘mZ ‘m. Am‘Xma XrnH$^mB©5. ""ho dag EH$ ’$i AmZr JaO H$er ìh°Q>rH$Z Xþgao {díd n[afXoMr Aeo Am‘À¶mZ Ho$gaH$a ¶m§À¶m hñVo Pmbo. ¶mdoir à‘wI nmhþUo åhUyZ gmd§VdmS>r ZJan[afXoMo ZJamܶjåhþUmo¶oVm {H$˶mH$ Am¶À¶m {XgmZr ^dH$éZ ^mdmVm©Mr gVm CÀMmé§H$ AmZr Vr gmaH$s ‘m. lr. ~~Zamd gmiJm§dH$a, qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMo ‘hmJwé ñdm‘r {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo,g‘OyZ Kody§H$ ìhS> AmS>Iir {Xï>r nS>VmV. ho dag {díd n[afXoÀ¶m 50 ì¶m dgm© gwé àemboMo ‘w»¶mܶmnH$ ao. ’$m. ’o${b³g bmo~mo, d BVa ‘mݶda CnpñWV hmoVo.H$é§H$ ‘mH$m ~ao {Xgbo. ho nar {díd n[afXoMr {eH$dU AXrH$ g‘OyZ Kody§H$ bmoH$m§H$ ~amo ¶mdoir {d{dY àH$maÀ¶m H$bm{dîH$mamZo EH$Vm, g‘mZVm d ‘mZdVoMo àXe©Zgw¶moJ ‘oiVbmo. Oeo ^p³Vd§V Owdmd nmdby Xþgamo åhþUVm : ""VmMo ‘mob dmo PJPJ H$m¶M H$m¶©H«$‘mV gh^mJr ‘wbm§Zr gdmªZm H$éZ {Xbo. VgoM Á¶m {ejH$m§Zr Jobr n§Mdrg df}CUo Omd§H$ Zm. Vr {eH$dU {ZQ>m¶oZ dmMy§H$ Om¶ AmZr g‘oñVmZr AmoiIy§H$ Om¶ AmZr ¶m emioMr godm Ho$br. ˶m§Zm emb, lr’$i d gÝ‘mZnÌ XodyZ Jm¡a{dʶmV Ambo. ¶m‘ܶoJaOoMr VeoM kmZr åhU ‘mZyZ Kody§H$ Om¶ H$maZ n{dÌ g^oÀ¶m JwénUmMr Vr nma§nm[aH$ gm¡. hbdmB©, gm¡. H$emirH$a, gm¡. {’$bmo{‘Zm, lr‘. Owbr, lr‘. bwgr d lr‘. Am½Zog{eH$dU... VmoM nmn gm¶~ åhþUVm : ""åhOmo H$m¶Xmo ‘mH$m {XgVm, {díd n[afXoH$ Vr EH$ ¶m§Mm g‘mdoe hmoVm. VgoM àemboÀ¶m ‘mOr {e{jH$m d ñH$mD$Q> JmB©S>À¶m ‘mJ©X{e©H$mìhS> XodmMr Hw$nm© {dgmì¶m eoH$S>çmH$ gm§JyZ {Xdy§H$, {H$˶mH$ øm gwé H$aVm§d ˶m eoH$S>çm§V Á¶m§Mr {Zd¥ËVrZ§Vahr emiobm ‘mobmMr ‘XV AgVo. Aem gm¡. ³bmam {S>gmoOm ¶m§ZmKS>Vm Vo g‘OyZ Kody§H$ Am‘H$m {Z¶‘ ‘oiVm. Oar Va Am‘r ho {dídn[afXoMr {eH$dU amÁ¶nwañH$ma {‘imë¶m~Ôb ˶m§Mmhr gËH$ma H$aʶmV Ambm.Am‘À¶m {OdrVm§V Iam¶oZ AmnUm¶br AmZr {OdrVm§V {VMmo AW© gmoXÿ§H$ dmdwaë¶md ¶m ew^àg§Jr {dÚm϶mªMo ^{dVì¶ d embo¶ gw{dYm ‘wbm§Zm àmßV ìhmì¶mV.Omë¶ma n{dÌ g^oMo gXmM JaOoMo ZdgaUoH$ EH$ nXdoXma Cnm¶ Om§d ¶oVm. ¶mgmR>r lr. H$miHw§$ÐrH$a ga ¶m§Zr CnpñWVm§Zm ‘XVrMo AmdmhZ Ho$bo AgVm ‘m.(H«$‘e:) CÌm¶Uma : Am§Vmo{Z¶mo am°S´>r³g, {g.E.Eg.Ama. Jmodm Am‘Xma XrnH$^mB© Ho$gaH$a ¶m§Zr Amnë¶mH$Sy>Z 50 hOmamMr ‘XV H$aʶmMo Omhra Ho$bo OmJ{VH$ An§J {XZ d gd©Vmonar Aݶ ñdénmVhr ghH$m¶© H$aʶmMo 춳V Ho$bo. qgYwXJ© Y‘©àm§Vm§Mo ‘hmJwéñdm‘r þ {X. 3 {S>g|~a 2012 amoOr ‘o{S>H$b {‘eZ go³¶wba BpÝñQ>Q>çwQ> g§ñWo‘ܶo OmJ{VH$ An§J {XZ {~en Am°pëdZ ~aoQ>mo ¶m§Zr g§ñWoÀ¶m dVrZo 50 bmIm§Mr ‘XV Omhra Ho$br Va A‘o[aHo$VrbgmOam H$aʶmV Ambm. An§J {XZmMm {df¶ hmoVm "An§J ‘wbo Xodm KaMr ’w$bo. øm H$m¶©H«$‘mgmR>r gmd§VdmS>r ¶mM àemboMo ‘mOr {dÚmWu e§H$a nZdobH$a d Hw$Qw>§{~¶ ¶m§Zr embo¶ B‘maVrgmR>r¶oWrb emar[aH$ {dH$bm§JVm Vk ‘m. S>m°. {gÕr ‘gwaH$a, H$b§{~ñV n°areMo n°are {àñQ> ’$m. A°ÝWmoZr {S>gmoOm, XoUJrÀ¶m ñdénmV EH$ bmI én¶o XoʶmMo AmídmgZ {Xbo.O‘©ZrhÿZ Ambobo nmhþUo ‘m. {‘ñQ>a bwH$m, gdm}X¶ An§J g§ñWoMo à{V{ZYr ‘m. lr. A{OV OmYd, H$m[adS>o d‘o{S>H$b {‘eZ g§ñWoÀ¶m gw{n[a¶a ‘m. {g. Oo‘m CnpñWV hmoVo. H$m¶©H«$‘mMr gwédmV Ama.nr.S>r. ñHy$bÀ¶m {X. 22/12/2012 amoOr {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bMo ñZohg§‘obZ VgoM AmZ§X‘¡XmZmdéZ a°brZo H$aʶmV Ambr. ¶m a°br‘ܶo {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bÀ¶m {dÚm϶mªZr boPr‘ Z¥Ë¶, VgoM Ama.nr.S>r. ‘oimdm CËgmhmV g§nÞ Pmbm.hm¶ñHy$bÀ¶m {dÚm϶mªZr Kmofdm³¶ XodyZ H$m¶©H«$‘mMr emo^m dmT>dbr. ‘o{S>H$b {‘eZ {Z˶ godm {ZHo$VZ ¶m H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z {dÚ‘mZ ImgXma ‘m. S>m°. {ZboeOr amUo ¶m§À¶m hñVog§ñWoÀ¶m JoQ>Odi nmhþʶm§Mr AmaVr H$aʶmV Ambr. CnpñWV ‘mݶdam§À¶m hñVo Xrn àÁdbZ H$éZ H$m¶©H«$‘mMr Pmbo. ¶mdoir ‘mOr amÁ¶‘§Ìr ‘m. à{dU^mB© ^mogbo gmho~, ‘mOr Am‘Xma amOZ VobrgwédmV H$aʶmV Ambr. ‘mݶdam§Zr øm {XdgmÀ¶m ew^oÀN>m {Xë¶m. VgoM S>m°. ‘gwaH$a øm§Zr nmbH$m§ZmAn§Jm§Mr H$miOr H$er ¿¶mdr øm {df¶r ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. ‘wbm§Zr gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ Ho$bo. Xþnmar gdmªZm OodU gmho~, H$m±J«ogMo Cnmܶj ‘m. AemoH$ gmd§V VgoM ˶m§Mo Aݶ ghH$mar CnpñWV hmoVo.XoʶmV Ambo. Z§Va ‘wbm§gmR>r Ioi KoʶmV Ambo. H$m¶©H«$‘ Ho$boë¶m VgoM IoimV {dO¶r Pmboë¶m ‘wbm§Zm VgoM àemboMo ‘w»¶mܶmnH$ ao. ’$m. ’o${b³g bmo~mo, {XdmUr ݶm¶mYre ‘m. g§{Xn gaS>o~{jgo XoʶmV Ambr. Z§Va gd© ‘wbm§Zm AmB©ñH«$s‘ {Xbo d amï´>JrVmZo H$m¶©H«$‘mMr gm§JVm Pmbr. H$m¶©H«$‘ gmho~ VgoM gh{XdmUr ݶm¶mYre ‘m. gm¡. OmYd ‘°S>‘ d Hw$Qw>§{~¶ CnpñWV hmoVo.¶eñdr H$aʶmgmR>r nwîH$i OUm§Zr ghH$m¶© Ho$bo. ˶m~Ôb g§ñWm ˶m§Mr Am^mar Amho. ¶mdoir {d{dY àH$maÀ¶m H$bm{dîH$mamZo EH$Vm, g‘mZVm d ‘mZdVoMo àXe©Z H$m¶©H«$‘mV - ‘o{S>H$b {‘eZ {gñQ>g©, gmd§VdmS>r gh^mJr ‘wbm§Zr gdmªZm H$éZ {Xbo. 9 10
  6. 6. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUr ¶màg§Jr {dÚm϶mªMo ^{dVì¶ d embo¶ gw{dYm ‘wbm§Zm àmßV ìhmì¶mV ¶mgmR>rlr. H$mbHw§$ÐrH$a ga ¶m§Zr CnpñWVm§Zm ‘XVrMo AmdmhZ Ho$bo AgVm ‘m. ImgXma S>m°. n{dÌ Hw$Qw>§~ ‘moJmÀ¶m ^mdm-^¶UtZmo, OoOyg, ‘mar AmZr PwOo hm§À¶m n{dÌ Hw$Qw>§~mMr Am‘r{ZboeOr amUo ¶m§Zr B‘maVrÀ¶m ~m§YH$m‘mV ¶oUmè¶m EHy$U IMm©À¶m 25 Vo 30% a³H$‘ 91 dr na~ XoO|~«mMo 30 VmaHo$a g‘a§^br. EH$ Hw$Qw>§~ dmo Kam~mo H$gmo Mbm|H$ Om¶ VoXoʶmMo AmídmgZ {Xbo. ¶mdoir A‘o[aHo$Vrb emioMo ‘mOr {dÚmWu Á¶m§Zr àembobm hr XmIm|dH$ n{dÌ g^m Am‘Mo ‘wH$ma n{dÌ Hw$Qw>§~mMmo Z‘wZmo XdaVm. Am‘Mr Hw$Qw>§~m ømEH$ bmImMr ‘XV Ho$ë¶mH$maUmZo ˶m§À¶m ^{JZr, gm¡. Jm¡ar JmodoH$a ¶m§Zm gÝ‘m{ZV na‘mUo Mbm|H$ Om¶ Amgbr, nyU AmVmÀ¶m H$mima ZXa ‘maë¶ma Am‘H$m {H$Vo {XgVm ?H$aʶmV Ambo. nm[aVmo{fH$ {dVaU ‘m. gaS>o gmho~ ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. gJir KwgnQ>. nm¶-‘m¶Mo EH$‘V Zm. {H$V|¶ Omë¶ma Vr EH$m‘oH$mH$S>o ~moQ>m XmI¶VmV H$m¶©H«$‘mÀ¶m Xaå¶mZ ‘m. ImgXma S>m°. {Zboe amUo ¶m§Zr Amnë¶m ‘ZmoJVmVyZ AmZr VyM JwʶmdH$mar åhUVmV. hmo H$m¶©H$« ‘ gH$mir gwé Vmo amVÀ¶m ÝhrXon¶m©V AmXiAnmQ>,àembobm ew^oÀN>m {Xë¶m. Va ‘m. lr. gaS>o gmho~ ¶m§Zrhr ¶mdoir CnpñWVm§Zm ‘XVrMo S>m¶bm°J AmZr eoao ho ZmQ>H$ ^waJr nioVmV. {JZmZmZ ¶oVM Vr¶ ‘m¶nm¶Mmo amob H$aVmV.AmdmhZ Ho$bo. ¶m g§nyU© H$m¶©H«$‘mgmR>r {‘bmJ«rgMo ‘w»¶mܶmnH$ ao. ’$m. ’o${b³g bmo~mo, Am‘r eoOmar V| nioVm§d nyU Ae| gmaIo Ýh¶ åhU gm§JmoH$ YOmoZm§d. Vo¶ gmaHo$ ?gd© {ejH$-nmbH$ g§KmMo nXm{YH$mar d gXñ¶, nmbH$dJ© d {ejH$ ¶m§Zr ‘ohZV "{H$˶mH$ ~è¶mH$ ìhaVmV gmoè¶mH$. eoOmè¶m‘ܶo Xþñ‘mZH$m¶ OmVm. gJir ’$mQ>m’y$Q>.KoVbr. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ gm¡. amD$i, lr. nm§T>ao, lr. Omoer ¶m§Zr Ho$bo Va Am^ma g‘mOmV Am‘r Om¶Ë¶mo gm‘m{OH$ g§ñWm nioVm§d, Om¶Vr ‘§S>im nioVm§d. nyUao. ’$m. ’o${b³g bmo~mo ¶m§Zr ‘mZbo. ømo g§ñWm Hw$Qw>§~mV EH$s, em§Vr hmS>nmH$ {VVbrer ‘mZ{gH$Vm XmI¶Zm§V. XoHy$Z Hw$Qw>§~g§ñWm - A{ZVm gS>dobH$a JmdS>o, {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b {dñH$irV OmdZ Joë¶m. åhQ>ë¶m^meoZ Vr ‘aUmMo VmoUra nmdë¶m. hmH$m Am‘rM, Omd OmUVr Om§d ZoUVr, XmXbo-~m¶ë¶mo, ‘m¶-nm¶, MoS>o-MoS>dm§, åhmVmar VaUr O~m~Xma ‘mbdUMr BJ«moO Amgmd. Am‘À¶m OmU˶m§Zr ~arM dgmª EH$ÌrV Hw$Qw>§~m Mb¶br. d{S>bm§À¶m CVamImb gmo{~V gw§Xa ‘mbdUMr BJ«moO, Vr Mëbr, d{S>bm§Mo CVmoa loð> ‘mZVmbr. CbQ>, CÕQ> Om~m~ H$moU {X¶ Zmgbr nyU ~m§YUmao Amgbo ^mdmVu Am‘Mo nwdm}O, AmVmMo {MÌ CbQ>o ^m|dVm. ‘m¶-nm¶§H$ ^wa½¶m§H$ XoI {XdH$ doi Zm. H$m‘mH$éZ ZmoH$ar ^m¶ë¶mZ Iwarg XmI¶Vm VwPr Vmoa, H$éZ Vr Hw$Qw>§~ nmogVmV AmZr ^wa½¶m§H$ bmS>moZ Vm§H$m Om¶Vo {XVmV. ^waJr Amnbo VoM Iao {^Vmoë¶mZ AmbVma {XgVm {OVmo ‘moa, H$aVmV. {eñV, aoñnoX åhUVmV VmMr ‘moOXmV Zm. ^waJr {H$Vo¶ H$é, {eHy$ dmo ‘m¡Om ‘mé, H$moardH$m‘ nimoZ Iwemb OmUVmo, VaUmo, YmH$Qw>bmo nmoa, Mm¡H$er H$gbrM Zm. XoHy$Z ^wa½¶md¡bo Am‘Mo H§$Q´>mob gwQ>bm§. ^waJr ìhS> Ombr åhUVM, Im§ã¶mZr, q^VrZr Amgm VmH$XrMmo Omoa, ‘m¶Mo Q>oÝeZ dmT>Vm. XoHy$Z ~m¶, h| H$a ZmH$m¶, {nH${Z³¶mo ZmH$mV, Jo‘ ZmH$m Ioim|d, éOm¶ gm¶~rU ‘m¶ Am‘Mr nmÌU, ˶m VaUmQ>çmer Cb¶ ZmH$m¶, gXmM H$mZmV ’$moZ KodZ {H$Vo Cb¶Vm¶ ? AmZr H$moU Jmo BJmoaOoH$ bmJmoZ H$miOmZ {OVo XodnoU, Vmo ? Ag| H$éZ MoS>dmH$ ~§YZmV KmbyH$ n¶Vm. nyU h| ~§YZ Ho$Þm KmbnmH$ Om¶ Amgbo n§À¶mhËVa dagm Pmbr VwH$m {XgmoZm VwPo åhmVmanU, ? Vo Am‘r {dgaë¶md. MoS>mo-MoSy> ìhS> Ombr. ~mU EH$Xm ^m¶a gwQ>bmo H$m¶ Vmo naVmo {VMo godoH$ nwT>o ga {dMmar ZmH$m hm§d H$moU, hmVmH$ ‘oimoZm Aeo ^meoZ Hw$Qw>§~m§Zr em§Vrg‘mYmZ Zm. XodmÀ¶m Amndʶm {edm¶ ‘oimoZm nmÐrnU XoHy$Z VwQ>bobr, {dñH$Q>bobr KS>r ~gm|H$ ‘mJ©Xe©ZmMr JaO åhU Am‘Mo ‘Xo 30 h°nr ~W© S>o åhUVbmo VwH$m ‘mbdUMmo Xa EH$bmo OU XoO|~«mH$ qgYwXþJ© Y‘©àm§VmMo ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>a, gmd§VdmS>rMo g§MmbH$ aoìh. ’$m. H«y$O {S>gmoOm AmZr Vm§Mo ghH$mar {‘. B{b¶mg ’$ZmªS>rg d gm¡. ³bmam {S>gmoOm - lr. ‘mg}brZ {S>gmoOm, ‘mbdU Am¶ëbo. VmUr XmoZ dmoam CnpñWV bmoH$m§H$ ^d‘mobmMo ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. Am‘Mmo nmв{dJma OrdZmV EdT>çmhr MwH$m H$é ZH$m H$s nopÝgbÀ¶m AJmoXa a~a g§nyZ OmB©b aoìh. ’$m. Am§Ðÿ {S>‘obmo AmZr ’$m. {’$brn {S>gmoOm hm§À¶m ’w$S>mH$mamZ hmo H$m¶©H«$‘ Am{U a~ambm EdT>ohr dmné ZH$m H$s OrdZmÀ¶m AJmoXa H$mJX ’$mQy>Z OmB©b. ~ao^meoZ Ombmo. - Om°Z ‘mñVa, AmOJm§d 11 12
  7. 7. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUr hmobr b°ÊS> {nbJ«r‘oO Qy>g© gmo~rV ‘moJ Ao. Oo. Qy>g© A°ÊS> Q´>°ìhëg Am¶mo{OV hmobr b±S> Qy>a (n{dÌ ^y‘rMr 1) XþJw©Um§H$ Iyn énm§ Kod§H$ ¶oVmV 3) gXm§À¶m dmdamZ XmXbmo dmK AmgVm ¶mÌm) {XZm§H$ 20 Zmoìh|~a 2012 amoOr gmd§VdmS>rhÿZ Jmodm ‘mJ} {ZKmbr. AmZr Vm§À¶m ‘moJmZ nS>Mr nyU ‘moJmÀ¶m doima Ho$Þm¶ Vmo hV~b OmVm gmd§VdmS>rMo 13 d Jmoì¶mMo 8 Ago EHy$U 21 bmoH$ ¶m Qy>a‘ܶo gh^mJr BVbr Vr gmo~rV AmgVmV. VmMmo Vmo doi gm§^mië¶ma gXm§M Vmo Pmbo hmoVo. Jmoì¶mMo ao. ’$m. H°$Á¶y hohr Am‘À¶m~amo~a hmoVo. àdmgmÀ¶m 2) Zer~M ‘ZemH$ gwImnmgyZ n¶g XdaVm ~m¶boÀ¶m nmQ>ë¶mZ Xm|Jam ^meoZ C~mo amdVm.gwédmVrbm àmW©Zm, Z§Va Á¶m MM©‘ܶo g§Yr {‘iob VoWo {‘ñgm d eodQ>r amoOar (Vog©) VoÞm Cnm¶yM Zm OmVm 4) Vy gmo~rV Amgm¶Agm {XZH«$‘ hmoVm. Jmodm-‘w§~B©-emaOm ‘mJ} 21 VmarIbm A‘mZbm nmohmoMbmo. ˶mM nyU ‘wZrgyM Xþgè¶mMo {OdrV {nS>çma H$aVm gmo~rVm¶o nag VwOo JwU ~ao AmgmV.{XdgmnmgyZ ‘hËdmÀ¶m ñWim§Zm ^oQ> Xoʶmg gwédmV Pmbr. n{hë¶m {XderM ‘mD§$Q> VmMo XþI gw~og OmVm. ZmVa ~oñQ>o gmo{~Vm¶oH$ {H$V| dmbmoa Amgm ?ZoZmobm ^oQ> {Xbr.BWo ‘moPogMo MM© Amho. S>m|Jamda ‘moPogZo ~Z{dboë¶m Im§~mda YmVyMm - éOm[aAmo qnQ>mo, nmñH$m°b pìhbm, Xm§S>r, ‘mbdUgn© Amho. ¶mbm ñne© Ho$ë¶mg gmnmMo {df CVaVo Aer lÕm Amho. Xþgè¶m {XderOm°S>©ZMr ~m°S>©a H«$m°g H$éZ BñÌmEb‘ܶo àdoe Ho$bm, ~oWobho‘, ZmPmaoW ‘Yrb AZoH$ g§H$Q>mMmo AW©dmñVy A°ZZ{gEeZ MM©, H$mZm doS>tJ MM©, n{dÌ ‘m[a¶oMo Ka, g|Q> Omogo’$ dH©$em°n, EH$ Xþ¶|V (erH$) ‘wZrg åhþUVm : ""hmdoZyM Am§WéUmH$ dmo {~emʶmH$ {MH$Qy>Z‘oarMr {dhra, Jm{bbr g‘wÐ, ~oWogoXm, g|Q> {nQ>a MM©, {gZoJm°J, ^m½¶m S>m|Ja, Om°S>©Z {H$˶mH$ AmgMo ? hm§d EH$ ¶eñdr dH$sb, Hw$Qw>§~mH$ gm§~miUma AmZr hm§d Hw$Qw>§~mMmoZXr, ‘mD§$Q> H$m‘}b, ‘o{S>Q>o[a¶Z g‘wÐ, Vob Adrd, ‘mD§$Q> Am°{bìh, ‘mD§$Q> {g¶moZ, ‘moJ H$aVm, EH$ gwIr ‘wZrg, gJù¶mH$ hm§d ’$m‘mV AmgVmZm, dag^a Agmo Am§WéUmH${H$S´>m°Z Xar, OoéOmbo‘, n{dÌ JwédmaÀ¶m OodUmMr OmJm, H¡$’$mgmMo Ka, H«y$gmMr dmQ>, {IiyZ nS>bm (Ag³V) Ombm. åhÁ¶m Bï>m§H$ åhOmo {dga nS>bm. Aeo Xod H$eo KS>¶VmOoËgo‘ZrMr ~mJ, doqbJ dm°b, {‘ëH$ J«moQ>mo, AgoåneZ MM©, MM© Am°’$ aoPao³eZ, S>oS> dmo KS>m|H$ {XVm ? WmoS>çm doimZ VmÀ¶m àíZmH$ O~m~ ‘oiVm, ""Xodmer Vw‘Mmo dmogr (‘¥V g‘wÐ), Zo{Q>ìhrQ>r MM©, g|Q> H°$W[aZ H°$WoS´>b, ‘mD§$Q> ‘moPog, ~{ZªJ ~we B. VwOmo g§~§Y KS>moZ ¶|dMo nmgV XodmZ VwH$m Aeo KS>bm. VwH$m hmMo AmXr àmW©Zm H$é§H$ñWim§Zm ^oQ> {Xbr. ho gd© nmhUo qH$dm ^oQ> XoUo ¶mnojm AZw^dUo ‘hËdmMo. n{dÌ ^y‘rMm ‘mJUo H$é§H$ ‘mVy¶ doi ‘oimoZmgbmo. ho g§H$ï> dmo Xþ¶|V XodmH$ Vwd| gmoXMo åhU XodmZ VwOoaàdmg åhUOo Am¶wî¶mVrb A{dñ‘aUr¶ KQ>Zm. hr ^y‘r åhUOo ¶oeyMr OÝ‘^y‘r d YmS>bm Om¶V. gJù¶mo g§gmar dñVy Zmed§V OmdZ AmgmV. ˶mddu Am‘H$m ‘oiVboH$‘©^y‘r. Á¶m {R>H$mUr ¶oeyMm OÝ‘ Pmbm, ~mbnU Jobo, gd© ‘mZdOmVrgmR>r H$îQ> d gwI-g‘mYmZy¶ VmËnwaVoM, g§H$ï>m§ddu hmMr OmUrd Am‘H$m Om§dH$ Om¶ AmZr gmgUmH$¶mVZm gmogë¶m Vr ^y‘r åhUOo n{dÌ ^y‘r. gd© nhmV AgVmZm ~m¶~b‘Yrb H$Wm d VJVmV Vgë¶mo dñVy EH$Q>mdyH$ Am‘r dmdé§H$ Om¶. Á¶mo dñVy Am‘H$m XodmWm¶ EH$dQ>m¶VmV §KQ>Zm ¶m§Mr AmR>dU ¶oV hmoVr. ¶mV Xhm {Xdg H$Yr g§nbo ho g‘OboM Zmhr. Oeo ~ao {eH$n, ~ao {dMma, ~ao AmMma-nÕVr AmnUm¶ë¶ma VmH$m Ho$X²ZmM H$sS> bmJmoZm. ¶m{edm¶ B{OßV‘Yrb OJmVrb AmíM¶mªn¡H$s Agbobo {JPm {na°{‘S>, ’$mamoMm Mmoa ¶odZ ˶mo Mmoé§H$ eH$Zm. ~ao {JʶmZ V| ‘wZem§‘Xo qnS>Ho$Mo-qnS>Ho$H$ VmoJVm.nwVim, H¡$amoMm Q>m°da, B{OßV å¶w{P¶‘, VwVrH$m°‘Mr ‘‘r, gwEP H$mbdm, ZmB©b [aìha - g§X^© : Vm~moa ìhmB©g, Am§Oobm A±WZr {S>gmoOm, gmd§VdmS>rH«y$O, dmiyMo S>m|Ja ho gwÕm nm{hbo. {~enmMr H$m¶m©di gdm©V ‘hËdmMo åhUOo Ao.Oo. Qy>g©Mo {bS>a Om°¶ S>m°ÝQ>g d ~°ÝPr hm°{bS>oOMr OmZodmar 2013 - * 1 - Jmodm * 3 - ^oS>er, nmÐrnUmMr ‘mIUr, {S>H$Z‘oìhrQ>m {S>H$moñQ>m ¶m§Zr gdmªMr ì¶dpñWV H$miOr KoVbr. ¶m AZw^dmdéZ Ago gm§Jmdogo ’«$mpÝgg * 5 - Jmodm * 6 - gmd§VdmS>r, gmoeb H$å¶w{ZHo$eZ H$m¶m©di, ~°. ZmW n¡dmQ>Vo H$s Á¶m§Mr OmʶmMr BÀN>m Agob d Am{W©H$ nmR>~i Agob Va OmñV {dMma hm°b * 7 Am°ñQ´>o{b¶Z gmo¶è¶m§~amo~a {‘Q>tJ * 9 - H$Å>m-’o$ñV * 13 - {WamdUrH$aʶmMr JaO Zmhr. Vwåhr Vw‘Mm nmgnmoQ>© d Amamo½¶ gm§^mim d ~mH$s gd© Qy>a {bS>ada g§ñH$ma-’$UgdmS>r * 19,20 - Jmodm * 22 Vo 30 - lrb§H$mgmondm. ’o$~«wdmar 2013 - * 4 Vo 12 - dob§H$Zr grgr~rAm¶ {‘Q>tJ - gm¡. ³bmam gm¶‘Z {S>gmoOm ({Zd¥ËV {e{jH$m, {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b) 13 14
  8. 8. ZdgaUr OmZoa 2013 OmZoa 2013 ZdgaUr ""gd© gm‘mݶ OZVoÀ¶m {dídmgmg nmÌ R>abobr d Amnë¶m AmH$m§jmÀ¶m {j{VOmbm AW© XoUmar g§ñWmH°$Wm°{bH$ A~©Z H$mo-Am°n. H«o${S>Q> gmogm. {b., gmd§VdmS>r g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ R>od ¶moOZm OmZoa 2013 R>odrdarb AmH$f©H$ ì¶mOXa A{YH¥$V ^mJ^m§S>db 2 H$moQ>r 30 {Xdg Vo 90 {Xdg 8 Q>¸o$ 10. ~«oñVma 11. gwH«$ma 12. gUdma 13. Am¶Vma ñd{ZYr 2.12 H$moQ>r 91 {Xdg Vo 180 {Xdg 9 Q>¸o$ 1 Ow. 4:19-5:4 1 Ow. 5:5-13 1 Ow. 5:14-21 OoOyMo n{dÌ ñZmZ 181 {Xdg Vo 365 {Xdg 9.50 Q>¸o$ bwH$ 4:14-22 bwH$ 5:12-16 Owdm§d 3:22-30 BOm¶mg 40:1-5 R>odr 25.37 H$moQ>r 9-11 J«mhH$ g§»¶m 25 hOma nojm OmñV 13 ‘{hZo Vo 24 ‘{hZo 10.25 Q>¸o$ VrV 2:11-14, dgyb ^mJ ^m§S>db 1.45 H$moQ>r 25 ‘{hZo Vo 36 ‘{hZo 10.50 Q>¸o$ 3:4-7 bwH$ 3:15-16, g§ñWoMr Jw§VdUyH$ 8.23 H$moQ>r 37 ‘{hZo d 60 ‘{hZo 10% 21-22 H$O} 19.18 H$moQ>r H$m°b {S>nm°PrQ> (H$‘rV H$‘r 15 {Xdg) 7% 14. gmo‘ma 15. ‘§Jima 16. ~wYdma 17. ~«oñVma bm^m§e 14 Q>³Ho$ Xm‘XþßnQ> (S>r.~r.S>r.) 110 ‘{hZo ho~«od 1:1-6 ho~«od 2:5-12 ho~«od 2:14-18 ho~«od 3:7-14 ‘mH©$ 1:14-20 ‘mH©$ 1:21-28 ‘mH©$ 1:29-39 ‘mH©$ 1:40-45 Am°{S>Q> dJ© gVV "A E‘Am¶gr Am{U Q>rE’$S>r ({H$‘mZ 37 ‘{hZo) 10.75% 18. gwH«$ma 19. gUdma 20. Am¶Vma 21. gmo‘ma Ooð> ZmJarH$m§Zm, An§J d ‘{hbm§Zm AYm© Q>¸$m Á¶mXm ì¶mOXa ho~«od 4:1-5,11 ho~«od 4:12-16 BOm¶mg 62:1-5 ho~«od 5:1-10 ‘mH©$ 2:1-12 ‘mH©$ 2:13-17 1 H$atW 12:4-11 ‘mH©$ 2:18-22 ‘m{gH$/{V‘mhr/ghm‘mhr/dm{f©H$ CËnÞ R>od ¶moOZm Owdm§d 2:1-11 g§ñWoMr hr EH$ AmH$f©H$ R>od ¶moOZm AgyZ ¶m ¶moOZonmgyZ R>odrXmamg ‘m{gH$/ 22. ‘§Jima 23. ~wYdma 24. ~«oñVma 25. gwH«$ma {V‘mhr/ghm‘mhr d dm{f©H$ ì¶mOmMr àmár hmoVo. ho~«od ‘mH©$ 6:10-20 2:23-28 ho~«od 7:1-3 15-17 ho~«od ‘mH©$ 7:25-8:6 3:7-12 gm§. nmdbyMo ~Xbn Y-B©. 22:3-16 AmdV© R>od ([aH$atJ R>od) ¶moOZm - 10 Q>¸o$ ‘mH©$ 3:1-6 ‘mH©$ 16:15-18 Luminous H§$nZrMo BÝìhQ>©a d ~°Q>ar VgoM 26. gUdma 27. Am¶Vma 28. gmo‘ma 29. ‘§Jima gmoZo VmaU H$O© 2 Vr‘. 1:1-8 Zoho{‘¶m 8:2-4, ho~«od 9:15, ho~«od 10:1-10 Dell, HCL, Lenovo H§$nZrMo bwH$ 10:1-9 5-6, 8-10 24-28 ‘mH©$ 3:31-35 (é. 2500/- àVr J«°‘) 1 H$atW 12:12-30 ‘mH©$ 3:22-30 b°nQ>m°n d S>oñH$Q>m°n bwH$ 1:1-4, ‘wë¶m§H$ZmÀ¶m 90% n¶ªV CnbãY 0% ì¶mOXamZo CnbãY 30. ~wYdma 31. ~«oñVma 4:14-21 1. gwH«$ma (’o$~«oa) 2. gUdma dmhZ H$O© ho~«od ‘mH©$ 10:11-18 gm§.S>m°Z ~m°ñH$mo 4:1-20 ho~«od 10:19-25 ho~«od ‘mH©$ 10:32-39 4:26-34 gmo‘¶m OoOMr Amn naJQ>Ur y ‘bmH$s 3:1-4g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda J¥hmon¶moJr dñVy H$O© ¶moOZm ‘mH©$ 4:21-25 bwH$ 2:22-40 g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda 3. Am¶Vma 4 gmoå‘ma 5. ‘§Jima 6. ~wYdma bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶ Ooao{‘¶mg 1:4-5, g|. Om°Z X {~«Q>mo ho~«od 12:1-4 2 H$atW 6:4-10 bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶ 17-19 1 H$atW 9:19-23 ‘mH©$ 5:21-43 Owdm§d 12:24-26 A{YH$ ‘m{hVrgmR>r Am‘À¶m 1 H$atW 12:31-13:13 Owdm§d bwH$ 4:21-30 12:20-32 Z{OH$À¶m emIoer g§nH©$ gmYm. d BVa AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm 7. ~«oñVma 8. gwH«$ma 9. gUdma 10. Am¶VmaàYmZ H$m¶m©b¶ … dg§V ßbmPm, Jm§Yr Mm¡H$, gmd§VdmS>r, {O. qgYwXþJ© ... 02363-273889 ho~«od 12:18-19, ho~«od 13:1-8 ho~«od 13:15-17, BOm¶mg 6:1-2, 3-8 21-24 ‘mH©$ 6:14-29 20-21 1 H$atW 15:1-11emIm d|Jwbm© … am‘oída H$m°ånbo³g, n§Mm¶V g{‘Vr amoS>, d|Jwbm©. ........ 02366-262953 ‘mH©$ 6:7-13 ‘mH©$ 6:30-34 bwH$ 5:1-11emIm {eamoS>m … Img~mJ dmS>r, {eamoS>H$a H§$nmD§$S>, {eamoS>m ............. 02366-227439emIm ‘mbdU … ‘hmXod H¥$nm {~ëS>tJ, ~mOmanoR>, ‘mbdU ............. 02365-252782 øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.emIm H$UH$dbr … H$moaJm§dH$a {~ëS>tJ, ‘w§~B© Jmodm hm¶do H$UH$dbr ... 02367-233922 Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.){dñVmaH$j Hw$S>mi … Eg.Q>r.ñQ>±S> Odi, Hw$S>mi ......................... 02362-221559 For Private Circulation only. Printed by : Akshar Graphics, Sawantwadi...9404451883 15 16

×