תקנון העמותה 9.12

303 views
211 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

תקנון העמותה 9.12

  1. 1. ‫תקנון העמותה; מעודכן באסיפה הכללית, ספטמבר 2012‬ ‫תקנון עמותה‬ ‫שם העמותה:‬ ‫1.‬ ‫שם העמותה" "עמותה ישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי" (להלן: העמותה).‬ ‫כתובת המשרד:‬ ‫2.‬ ‫כתובת העמותה תהיה במקום מגוריו של היו"ר, או לפי החלטה אחרת.‬ ‫מטרות העמותה:‬ ‫3.‬ ‫1.3 מטרות העמותה הן כדלקמן:‬ ‫א. קידום תחום ההנחיה והטיפול הקבוצתיים בישראל.‬ ‫ב. קידום רמתם המקצועית של העוסקים בהנחיה ובטיפול הקבוצתיים בשדה.‬ ‫ג. העלאת המודעות הציבורית לגבי תחומי ההנחיה והטיפול הקבוצתיים.‬ ‫ד. שמירה על האתיקה המקצועית.‬ ‫ה. קיום קשר ומגע עם מוסדות בארץ ובחו"ל.‬ ‫פעילויות העמותה:‬ ‫4.‬ ‫1.4 פעילות מקצועית:‬ ‫א. ליזום, לארגן, לבצע ולנהל כנסים, השתלמויות, ימי עיון והדרכה בנושא הנחיה וטיפול‬ ‫קבוצתיים לחברים בעמותה ולאחרים העוסקים בתחום זה.‬ ‫ב. לעודד מחקר ועיון בתחום ההנחיה והטיפול הקבוצתיים.‬ ‫ג. לעודד פרסומים מקצועיים.‬ ‫ד. לבצע כל פעולה אחרת, העשויה, לדעת הועד, לקדם את המטרות כפי שצוין בסעיף 3, כגון‬ ‫הוצאת כתב-עת/ביטאון לחברים ועוד.‬ ‫פעילות ארגונית:‬ ‫2.4‬ ‫א. מעורבות בחקיקה ובפעילות ציבורית נוספת בתחום ההנחיה והטיפול הקבוצתיים.‬ ‫ב. גיוס תרומות ותמיכה כספית אחרת , כמו גם קבלת עיזבונות, וכל זאת לצורך מימוש‬ ‫מטרות העמותה.‬ ‫מעמדה המשפטי של העמותה:‬ ‫5.‬ ‫העמותה הינה ישות משפטית, בעלת כל הזכויות המוענקות לישות משפטית, בכללן הסמכות‬ ‫1.5‬ ‫לרכוש נכסים, להתקשר בחוזים ולעשות את כל הנדרש לקיומה כמוסד מדעי-מקצועי.‬ ‫הזכות לחתימה על מסמכים כספיים ומשפטיים נתונה ליו"ר העמותה, לגזבר ולחבר ועד‬ ‫2.5‬ ‫נוסף.‬ ‫חתימה של שניים מהנ"ל מחייבת את העמותה.‬ ‫3.5‬ ‫חברות בעמותה:‬ ‫6.‬ ‫כל אדם שמילא טפסי הצטרפות אשר אושרו על-ידי הועד יהיה חבר העמותה עם הקמתה.‬ ‫1.6‬ ‫חבר בעמותה יכול להיות אחד מהבאים:‬ ‫2.6‬ ‫א. מוסמך או סטודנט (שנה ב ואילך) בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות ו/או טיפול קבוצתי.‬ ‫ב. איש מקצוע בעל ניסיון מעשי והדרכה מתאימה בתחומים העוסקים בקבוצות.‬ ‫המבקש להתקבל לעמותה יגיש לוועדה את הטפסים והאישורים הרלוונטיים.‬ ‫3.6‬ ‫ההחלטה בדבר קבלת המבקש להתקבל כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה לשיקול דעתו‬ ‫4.6‬ ‫הבלעדית של הועד ולפי המלצתה של ועדת חברות ואתיקה.‬ ‫ועד העמותה רשאי להעניק חברות כבוד בעמותה למי שתרמו תרומה משמעותית בנושא‬ ‫5.6‬ ‫הטיפול הקבוצתי ו/או הנחיית קבוצות.‬ ‫בתקנון זה הניסוח בלשון זכר ובלשון יחיד נעשה מטעמי נוחות. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה‬ ‫והאמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים.‬‫1‬
  2. 2. ‫תקנון העמותה; מעודכן באסיפה הכללית, ספטמבר 2012‬ ‫זכויות וחובות חברי העמותה:‬ ‫7.‬‫חבר בעמותה רשאי להשתתף בפעילויות של העמותה, ליהנות משירותיה, להצביע בכל אסיפה‬ ‫1.7‬ ‫כללית (יהיה לו קול אחד בכל הצבעה) ולהיבחר לוועד העמותה.‬ ‫חבר יכול להיבחר לוועד לאחר שנה אחת של חברות בעמותה.‬ ‫2.7‬ ‫הועד רשאי לקבוע דמי חבר (יודיע לחברים בעוד מועד). תשלומם יהיה חובה על החברים. מי‬ ‫3.7‬ ‫שלא ישלם דמי חברות לאורך שנה לא יהיה זכאי להשתתף בבחירות של הועד וליהנות‬ ‫מזכויות חברי העמותה.‬ ‫על כל חבר למלא אחר תקנון העמותה והחלטותיה, עליו לדאוג לקידום העמותה ולנהוג לפי‬ ‫4.7‬ ‫כללי האתיקה המקצועית.‬ ‫פקיעת חברות:‬ ‫8.‬ ‫החברות בעמותה פוקעת:‬ ‫1.8‬ ‫א. עם פרישת חבר מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן 20 יום מראש.‬ ‫ב. החבר לא שילם את דמי החבר במשך שלוש שנים.‬ ‫ג. הוצאת חבר מן העמותה.‬‫ד. בכל מקרה, לא תתבצע הוצאה של חבר מהעמותה, אלא אם ניתנה לו הודעה על כך 23 יום‬ ‫מראש.‬‫פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר/ה בעבור‬ ‫2.8‬ ‫התקופה שעד לפקיעת חברותו.‬ ‫הוצאה מן העמותה:‬ ‫3.8‬ ‫הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה באחד התנאים הבאים:‬ ‫א. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.‬ ‫ב. החבר עבר על כללי האתיקה המקצועית או הורשע בבית משפט על עבירה שיש בה קלון.‬ ‫לא יציע הועד להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את‬ ‫4.8‬ ‫טענותיו לפניו ונתן לו זמן סביר לתקון הטעות.‬ ‫מוסדות העמותה:‬ ‫9.‬ ‫האסיפה הכללית:‬ ‫1.9‬ ‫א. האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של העמותה.‬ ‫ב. מועד ומיקום האסיפה הכללית יקבעו בידי הוועד ובלבד שתתכנס לפחות פעם אחת בשנה.‬ ‫ג. האסיפה תכונס על ידי הועד, תוך ציון יום, שעה וסדר יום של האסיפה לפחות 14 ימים‬ ‫מראש. לאסיפה יוזמנו כל חברי העמותה.‬ ‫ד. זכות ההצבעה באסיפה מוקנית לחברים ששילמו את דמי החבר לפי התקנון.‬ ‫ה. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו בה לפחות %20 ממספר חברי העמותה. היה מנין זה‬ ‫נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להתחיל בדיונים ולקבל החלטות אף אם פוחת מספר‬ ‫הנוכחים.‬‫ו. לא התכנס המניין האמור, תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים אסיפת החברים‬ ‫יהיה מספר הנוכחים אשר יהיה, ובמועד השני היא תהייה חוקית בכל מנין שהוא.‬‫ז. אסיפה כללית רגילה תשמע דו"ח על פעולות הוועד וועדת הביקורת, דו"ח על מצבה הכספי‬ ‫שהגיש לה הועד ותחליט על אישורם.‬ ‫ח. ועד העמותה רשאי לזמן בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה‬ ‫בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר, או של %24 מכלל חברי העמותה.‬ ‫ט. לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 40 ימים מיום הדרישה לפי סעיף‬ ‫קטן ח לעיל, רשאים הדורשים לכנס אותה בעצמם ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך 3‬ ‫חודשים מיום הדרישה כאמור. האסיפה תכונס ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות‬ ‫אספות בידי הועד.‬ ‫י. כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן ט לעיל, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות.‬ ‫יא. האסיפה הכללית בוחרת יו"ר האסיפה, המנחה את כל מהלך האסיפה, ומזכיר אשר ינהל‬ ‫את פרוטוקול האסיפה.‬‫2‬
  3. 3. ‫תקנון העמותה; מעודכן באסיפה הכללית, ספטמבר 2012‬ ‫יב. בחירות לוועד העמותה יתקיימו אחת לשלוש שנים, באסיפה כללית או באמצעות הדואר‬ ‫או הדואר האלקטרוני. ועדת הבחירות (ועדה אד הוק של 3 חברים מהעמותה) תהייה‬‫אחראית על קיום הבחירות. ההחלטות בדבר שינוי התקנון, השם והמטרות, אישור הדו"ח‬ ‫הכספי ופירוק העמותה מרצון יתקבלו אך ורק באסיפה כללית.‬ ‫יג. אם ועד העמותה החליט לקיים את הבחירות באסיפה כללית, אזי הצבעת בעלי זכות‬ ‫הבחירה תתקיים בהרמת יד. הצבעה חשאית תיערך לפי דרישת %20 מבעלי זכות‬ ‫ההצבעה הנוכחים באסיפה.‬‫יד. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים. אם יתקיים שוויון,‬ ‫יכריע קולו של יו"ר האסיפה.‬ ‫טו. החלטות בעניין שינוי תקנון האסיפה או פירוקה תתקבלנה ברוב של שני שליש ממשתתפי‬ ‫ההצבעה.‬ ‫הועד:‬ ‫2.9‬ ‫א. מספר חברי הועד, כולל יו"ר לא יפחת מ-2 חברים.‬ ‫ב. הועד יכהן מעת היבחרו ועד שיבחר ועד חדש.‬ ‫ג. חבר ועד יכול להיבחר עד לשתי תקופות כהונה רצופות.‬ ‫ד. יו"ר הועד ייבחר לאחר שהיה חבר ועד במשך תקופת כהונה אחת לפחות.‬ ‫ה. יו"ר יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות בלבד.‬ ‫ו. ועד העמותה מנהל ומכוון את ענייני העמותה, חותם על חוזים ופועל לקידום הטיפול‬ ‫וההנחיה הקבוצתיים בישראל. הוועד יכין אחת לשנה דו"ח מאזן דין וחשבון על הכנסות‬ ‫העמותה והוצאותיה (להלן: הדו"ח הכספי), בכל שנת מס, אשר יכלול פירוט מלא כנדרש‬ ‫בחוק העמותות. הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום‬ ‫האסיפה הכללית ויובא בפני האסיפה הכללית לאישורה.‬ ‫ז. ישיבות ועד העמותה תתקיימנה לפחות פעם בחודשיים. החלטות תתקבלנה ברוב קולות.‬ ‫ח. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.‬ ‫ט. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים‬ ‫שיחייבו אותו לבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.‬ ‫י. חבר ועד יכול להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד.‬ ‫יא. התפנה מקומו של חבר הועד, רשאי הוועד למנות חבר חדש, שקיבל את מירב הקולות‬ ‫לאחר החבר האחרון שנבחר, לפי רשימת המועמדים בבחירות האחרונות.‬ ‫יב. לא יכהן כחבר ועד מי שאינו חבר העמותה במשך שנה לפחות, או מי שמשרת את העמותה‬ ‫בשכר.‬ ‫המבקר:‬ ‫3.9‬ ‫א. ועדת הביקורת של העמותה תורכב מ-0 חברים לפחות וכן רואה חשבון שימונה ע"י ועד‬ ‫העמותה. ועדת הביקורת תיבחר באסיפה הכללית הרגילה.‬ ‫ב. תפקידה של ועדת הביקורת לבקר את פעולות ועד העמותה והוועדות השונות. ועדת‬ ‫הביקורת מוסרת דו"ח באסיפה הכללית של העמותה.‬ ‫ועדת חברות ואתיקה‬ ‫4.9‬ ‫א. ועדת חברות ואתיקה מקצועית תיבחר ע"י ועד העמותה ויכהנו בה שלושה חברים.‬ ‫ב. אחרי שתתקבל פנייה על הפרת האתיקה המקצועית של חבר עמותה, הוועדה תמליץ בפני‬ ‫ועד העמותה, שיהיה הפוסק הסופי, גם בענייני ערעור.‬ ‫ג. תפקיד הועדה הוא לקבוע את קבלת המועמד לחברות בעמותה.‬ ‫רווחים ונכסים:‬ ‫11.‬ ‫1.11 נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל‬ ‫צורה שהיא, בין חבריה אסורה.‬‫3‬
  4. 4. ‫תקנון העמותה; מעודכן באסיפה הכללית, ספטמבר 2012‬ ‫שינוי בתקנון:‬ ‫11.‬ ‫1.11 הצעה לשינוי תקנון תובא לדיון בפני האסיפה הכללית ותישלח עם ההזמנה לאסיפה.‬ ‫2.11 תקנון העמותה ישונה בהחלטת אסיפה כללית ברוב של שני שליש הקולות הבאים להצביע‬ ‫באותה אסיפה.‬ ‫פירוק העמותה:‬ ‫21.‬ ‫1.21 החלטה על פירוק העמותה תתקבל בהצבעה גלויה של האסיפה הכללית ברוב של לפחות שני‬ ‫שליש המצביעים.‬ ‫2.21 לאחר שנפרעו חובותיה במלואם יועברו הנכסים שנשארו לידי מוסד ציבורי לפי החלטת‬ ‫האסיפה ולא יחולקו בין חבריה.‬‫4‬

×