Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Iepirkuma procedūras organizēšana atbilstoši ministru kabineta noteikumiem nr 299
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Iepirkuma procedūras organizēšana atbilstoši ministru kabineta noteikumiem nr 299

 • 215 views
Published

Iepirkuma procedūras organizēšana atbilstoši ministru kabineta noteikumiem nr 299/R. Vaivode, LIAA Juridiskā departamenta Struktūrfondu nodrošinājuma nodaļas Valsts pārvaldes juriskonsulte …

Iepirkuma procedūras organizēšana atbilstoši ministru kabineta noteikumiem nr 299/R. Vaivode, LIAA Juridiskā departamenta Struktūrfondu nodrošinājuma nodaļas Valsts pārvaldes juriskonsulte
2013.gada 21.novembris

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. JAUNIE Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem R.Vaivode LIAA Juridiskais departaments
 • 2. 2013.gada 4.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.299 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem» Pamatprincipi: adekvātas publicitātes nodrošināšana pēc iespējas elastīgāka procedūra piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai acīmredzamā interešu konflikta starp finansējuma saņēmēju un piegādātāju ierobežošana finansējuma izlietojuma pamatotības kontroles mehānisms (- vienlīdzīgas attieksmes princips)
 • 3. Interešu konflikts Pamatprincips: aizliegts noslēgt līgumu interešu konflikta situācijā Interešu konflikta situācijas: finansējuma saņēmējs tā dalībnieks (akcionārs) biedrs padomes vai valdes loceklis jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks = piegādātājs piegādātāja apakšuzņēmējs piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks
 • 4. Izņēmumi no interešu konflikta definīcijas: finansējuma saņēmēja dalībniekam (akcionāram) pieder mazāk par 20 % finansējuma saņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju) piegādātājam vai tā apakšuzņēmējam pieder mazāk par 20 % attiecīgi piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju) finansējuma saņēmēja biedru skaits ir vismaz 10, ja finansējuma saņēmējs ir kooperatīvā sabiedrība vai biedrība ja citos normatīvajos aktos noteikti papildu izņēmumi (bet iespējams arī paredzēt stingrākus noteikumus)
 • 5. Finansējuma saņēmēja atbildība Interešu konflikta esamības pārbaude primāri ir jāveic finansējuma saņēmējam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Finansējuma saņēmējam rakstiski jāapliecina, ka tas neatrodas interešu konflikta situācijā ar izraudzīto piegādātāju (MK noteikumu Nr.299 1.pielikums) LIAA ir tiesības pārbaudīt sniegtā apliecinājuma patiesumu Finansējuma saņēmējam ir pienākums sniegt pamatojumu tam, ka uz to un tā izraudzīto piegādātāju nav attiecināmi ierobežojumi līguma slēgšanai Gadījumā, ja pēc līguma noslēgšanas ar izraudzīto piegādātāju tiek konstatēta interešu konflikta situācija, LIAA ir tiesības pilnībā vai daļēji neattiecināt uz līguma pamata radušās izmaksas
 • 6. Iepirkuma priekšmeta apraksts Precīzi formulētas iepirkuma priekšmeta tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības, lai piegādātāji varētu konstatēt līguma priekšmetu un sagatavot finansējuma saņēmēja vajadzībām atbilstošus sākotnējos piedāvājumus Iepirkuma priekšmeta aprakstam nav jābūt tik detalizētam kā Publisko iepirkumu likumā paredzētajām tehniskajām specifikācijām, tomēr vienlaikus iepirkuma priekšmeta aprakstam jābūt tik detalizētam (informatīvam), lai piegādātāji varētu izvērtēt, vai iepirkums atbilst to darbības nozarei un iespējām, kā arī izlemt par sākotnējā piedāvājuma iesniegšanu
 • 7. Jāņem vērā: • • MK noteikumi Nr.299 paredz elastīgāku iepirkuma veikšanu, nodalot: iepirkuma priekšmeta tehniskās, funkcionālās vai darbības prasības (definētās prasības) un piedāvājuma atlases vēlamos kritērijus (ar ekonomisku nozīmi). aprakstā neietver norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu definētās prasības nosaka iepirkuma priekšmetu, tādēļ tās nav iespējams grozīt iepirkuma procedūras norises ietvaros (iepirkuma priekšmeta maiņa = jauna iepirkuma procedūra) jo vispārīgāk tiek definētas sākotnējās prasības, jo plašākas ir iespējas detalizēt un abpusēji saskaņot iepirkuma priekšmeta specifikāciju sarunu gaitā (filtrus uzlikt var, bet nevar noņemt) definētās prasības ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu par konkrētā piedāvājuma izvēli
 • 8. Līgumcenas noteikšana Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces, pakalpojumi vai būvdarbi, iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi visā projekta īstenošanas laikā Līdzīgas preces, pakalpojumi, būvdarbi Līdzīgas funkcijas Nepieciešami kopējā iepirkuma projekta īstenošanai Nodrošina viens piegādātāju loks Vajadzība zināma/ līgumu var noslēgt vienlaikus Šaubu gadījumā preces, pakalpojumi un būvdarbi ir uzskatāmi par līdzīgiem
 • 9. Procedūras norise Piegādes Pakalpojumi 50 000 120 000 Būvdarbi Interešu konflikta regulējums Ls Iepirkuma procedūra
 • 10. Procedūras norise Publikācija IUB mājas lapā/ finansejuma saņēmēja izraudzīto piegādātāju uzaicināšana Sākotnējo piedāvājumu iesniegšana Lēmuma pieņemšana par uzvarētāju Galīgo piedāvājumu apstiprinājums Sarunu procedūra (piegādātāju iespēju saskaņošana ar finansējuma saņēmēja vajadzībām) Piegādātāju informēšana par rezultātu Rezultāta publiska izziņošana Priekšizpēte un iepirkuma priekšmeta apraksta sagatavošana
 • 11. Priekšizpētes veikšana paredzamās līgumcenas noteikšanai Veicot priekšizpēti, pasūtītājam ir jāizvērtē un jāņem vērā tādi faktori kā: 1) pasūtītāja vajadzība (definējot kas, kādā daudzumā, ar kādām īpašībām, kādā kvalitātē un kad ir vajadzīgs); 2) pasūtītājam pieejamie finanšu resursi; 3) tirgus piedāvājums (proti, jāveic tirgus izpēte). Iesakām veikt līgumcenas priekšizpētes procesa dokumentēšanu.
 • 12. Iepirkuma norises pamatprasības: Samērīgs sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš (10/15 darba dienas); Sarunu laikā ir iespējams apspriest visus slēdzamā līguma aspektus, t.sk. piegādātaji ir tiesīgi papildināt, uzlabot, izskaidrot savus piedāvājumus, nemainot iepirkuma priekšmetu (definētās prasības); Obligāts pamatojums piegādātāja izslēgšanai no sarunām, kā arī izraudzītā piedāvājuma priekšrocību pamatojums; Pamats sarunu neveikšanai (neturpināšanai) ir piegādātāja, nevis finansējuma saņēmēja griba; Pieņemot lēmumu par līguma noslēgšanu ar konkrētu piegādātāju, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ņemt vērā jebkādus apsvērumus ar ekonomisku nozīmi; finansējuma saņēmējam ir jāspēj pēc atbildīgo institūciju pieprasījuma sniegt detalizētu un izsmeļošu pamatojumu tam, ka izraudzītā piegādātāja piedāvātā līgumcena ir pamatota un atbilstoša tirgus situācijai; Finansējuma saņēmēja pienākums ir dokumentēt iepirkuma procedūras norisi (jābūt pieejamiem vismaz sākotnējiem piedāvājumiem un galīgo piedāvājumu salīdzinājumam).
 • 13. Grozījumi līgumos Pamatprincips: grozījumi ir atļauti Nosacījumi: netiek mainīts līguma priekšmets un tā puses (izņemot reorganizācijas gadījumā); netiek būtiski mainīti tie līguma noteikumi, kas ir bijuši pamatā konkrētā piedāvājuma izvēlei iepirkuma procedūrā. Būtiskas līguma noteikumu izmaiņas ir tādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt piedāvājuma izvēli iepirkuma procedūrā (pakalpojumu kvalitātes līmenis, samaksas noteikumi utt.). Jāņem vērā: pirms grozījumu veikšanas jāsaņem LIAA akcepts (atbilstoši noslēgtā līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem); grozījumu rezultātā radītais sadārdzinājums jāsedz finansējuma saņēmējam no saviem finanšu līdzekļiem; grozītā līguma ekonomiskā pamatotība var tikt pārvērtēta. 13
 • 14. Līgumcenas pamatotība Atbildīgajai institūcijai pienākums izvērtēt Līgumcenas atbilstība tirgus cenai Finansējuma saņēmējam pienākums pamatot Līgumcenas pārbaude tiks veikta gan iepirkuma procedūras saskaņošanas ietvaros, gan vēlāk, izvērtējot ierosinātos līguma grozījumus un maksājuma pieprasījumus. Tiks pārbaudīta cenas atbilstība iepriekš noteiktajiem kritērijiem (piemēram, stundas tarifa likmēm, 1 m2 izmaksām) un tirgus cenai. Sekas nespējai pamatot līgumcenas atbilstību tirgus cenai – lēmums par izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu. 14
 • 15. Paldies par uzmanību!