Iepirkuma procedūra būvniecībā. Kļūdas un risinājumi

1,111 views
796 views

Published on

Iepirkuma procedūra būvniecībā. Kļūdas un risinājumi /Dace Gaile, Iepirkuma uzraudzība birojs (video - http://vimeo.com/27571941 vai youtube.com/siltinam).
Prezentācija tika rādīta 2011.gada 20.aprīļa seminārā „Būvniecības iepirkums, līgums un būvuzraudzība daudzdzīvokļu mājai".

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,111
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iepirkuma procedūra būvniecībā. Kļūdas un risinājumi

 1. 1. Iepirkuma procedūra būvniecībā.Kļūdas un risinājumi. Dace Gaile Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore
 2. 2. Biežāk konstatētās problēmas Nesamērīgas kvalifikācijas prasības Ierobežojošas tehniskās specifikācijas prasības Nepārdomāti vērtēšanas kritēriji Problēmas nepamatoti lēta piedāvājuma konstatēšanā Nepietiekama iepirkuma komisijas kompetence Nevienlīdzīga attieksme pret pretendentiem, vēlme piešķirt līgumu konkrētam komersantam
 3. 3. Projektēšana un autoruzraudzība Autoruzraudzības pakalpojums jāiekļauj projektēšanas pakalpojuma līgumā Ja autoruzraudzība nav iekļauta projektēšanas līgumā, līgumu ar autoruzraugu var slēgt, piemērojot PIL 63.panta pirmās daļas 2.punktu (jāsaņem IUB atļauja, ja līgumcena ir vienāda ar 20 000 latu vai lielāka) Ja autoruzraudzības pakalpojuma līgumcena ir mazāka par 20 000 latu, piemēro 8.1pantu, tai skaitā tā desmito daļu (nav jāsaņem IUB atļauja) Nedrīkst izmantot tādu līgumcenas noteikšanas metodi, kas ļauj izvairīties no iepirkuma procedūru piemērošanas
 4. 4. Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi: Jāņem vērā 2010.gada grozījumi PIL Pretendentu izslēdz, ja: tas atzīts par vainīgu noziedzīgos nodarījumos; tas atzīts par vainīgu būtiskā darba tiesību pārkāpumā; tas atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā; tam pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu, līdz plānotajam līguma beigu termiņam būs likvidēts; tam ir nodokļu parādi, kas kopumā pārsniedz 100 latus; tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi PIL noteiktajā termiņā ir mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī attiecīgajā periodā attiecīgajā nozarē tas sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
 5. 5. Darba ņēmēju vidējie ienākumi Piedaloties iepirkumos 2011.gada 1.ceturksnī, pretendentam, piedaloties iepirkuma procedūrās, būs jāiesniedz izziņa par darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem 2010.gada 1., 2. un 3.ceturksnī. Kārtību, kādā nosaka darba ņēmēja mēneša vidējos darba ienākumus, nosaka MK 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.761 "Noteikumi par kārtību, kādā apkopojama, sagatavojama un publicējama informācija par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem“.
 6. 6. Darba ņēmēju vidējie ienākumiNACE2 Nozare Vidējie mēneša 70% no vidējiem darba ienākumi mēneša darba ienākumi41 Ēku būvniecība 294 20642 Inženierbūvniecība 465 32643 Specializētie būvdarbi 255 17971 Arhitektūras un 447 313 inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze81 Būvniecības un ainavu 325 228 arhitektu pakalpojumi
 7. 7. Kandidātu un pretendentuizslēgšanas noteikumi Iepirkumos, kurus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteikumiem (“mazie iepirkumi”), piemēro tikai minētā panta piektajā daļā noteiktos izslēgšanas noteikumus (maksātnspēja un nodokļu parādi, kas pārsniedz 100 latus).
 8. 8. Kvalifikācijas prasības Būvkomersantu reģistrs: vai sertificētajiem speciālistiem jābūt ierakstītiem Būvkomersantu reģistrā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi? vai ir pamatota prasība iesniegt Būvkomersanta reģistrācijas apliecības izdruku?
 9. 9. Kvalifikācijas prasības Kvalifikācijas prasību mērķis - mazināt pasūtītāja risku, pārliecinoties par pretendenta saimnieciskās darbības un finanšu stabilitāti un par pretendenta spēju - tehnisko un profesionālo – atbilstību līguma izpildei nepieciešamajām spējām Pretendentam izvirzītās prasības nedrīkst pārsniegt robežu, kas objektīvi nepieciešama iepirkuma veikšanai !
 10. 10. Biežāk sastopamās kļūdas Noteiktas nesamērīgas prasības attiecībā uz apgrozījumu, iepriekšējo pieredzi (milzīgi apgrozījumi, liels objektu skaits) vai vispār nav noteiktas prasības iepriekšējai pieredzei. Neskaidri formulētas prasības apgrozījumam (nav saprotams, vai runa ir par vidējo vai kopējo apgrozījumu pēdējos 3 gados, kā paredzēts vērtēt to pretendentu apgrozījumu, kuri dibināti vēlāk). Samazināts vai palielināts būvdarbu pieredzes apliecināšanai likumā noteiktais periods – 5 gadi. Projektētāja pieredzes apliecināšanai pieprasa norādīt pilnībā realizētus būvprojektus.
 11. 11. Biežāk sastopamās kļūdas Tiek noteikti nepamatoti izslēgšanas noteikumi (piemēram, nepiedalīšanās būvlaukuma apskatē, speciālisti nav piesaistīti uz darba līguma pamata uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi). Nav definēts, kas ir “līdzvērtīgi objekti” vai “līdzvērtīgu objektu” jēdziens nepamatoti sašaurināts, piemēram, “izglītības iestāžu būvniecība; veselības aprūpes objekti” Nav precīzi noteikti iesniedzamie dokumenti, piemēram, kredītspējas, pieredzes, speciālistu pieejamības apliecināšanai.
 12. 12. Biežāk sastopamās kļūdasIerobežota apakšuzņēmēju piesaiste (noteiktaapakšuzņēmēju piesaiste mazāk par 70%)Nepamatoti pieprasīts ISO 9001 sertifikāts vaireģistrācija Vides pārvaldības sistēmā (EMAS) kāvienīgais iespējamais pierādījums kvalitātesnodrošināšanas sistēmas esamībai vai spējainodrošināt vides aizsardzības pasākumusDiskutablas prasības – pieredze ES fondufinansētos projektos
 13. 13. Problēmas pretendentu atlasesprasību noteikšanā Prasības ir neprognozējamas – līdzīga apjoma projektos viens pasūtītājs var pieprasīt apgrozījumu, kas līdzvērtīgs plānotajam, cits – 3 reizes lielāku. Tiek pieprasītas atšķirīgas formas objektu sarakstiem, CV, darbu izpildes grafikiem, naudas plūsmas grafikiem, kas apgrūtina piedāvājumu sagatavošanu. Atšķirīga pieeja piedāvājumus vērtējot, it īpaši vērtējot pretendentu grupas vai pretendentus, kuri balstās uz apakšuzņēmēju iespējām.
 14. 14. Tehniskās specifikācijas Tehniskais projekts (ja nepieciešams) Darbu un apjomu saraksts Prasības materiāliem un tehnoloģijām, tai skaitā vides prasības Minimālais garantijas termiņš un nosacījumi Prasības līguma izpildei (laika grafiks, prasības darbu veikšanai, vides prasības)
 15. 15. Biežāk sastopamās kļūdas Būvdarbu iepirkumos tehniskās specifikācijas parasti nenosaka prasības materiālu kvalitātei, tehnoloģijām, vides, t.sk. energoefektivitātes prasības u.tml. Darbu un apjomu saraksti ir nepilnīgi un neatbilst būvprojektam Nav precīzi paskaidrots, ko un kādā detalizācijas pakāpē jāiesniedz (ko nozīmē “detalizēts darbu izpildes grafiks” ?) Izvirzītās prasības neatbilst mērķim, ko pasūtītājs vēlējies sasniegt (piemēram, pieprasa ļoti ierobežoti definētu pieredzi tā vietā, lai tehniskajā specifikācijā aprakstītu prasības līguma izpildei)
 16. 16. Prasības finanšu piedāvājumam –biežāk sastopamās kļūdas Nav atsauces uz LBN 501-06 vai arī nav precizēts, kādas tāmes jāiesniedz Nolikumā paredzēta aritmētisko kļūdu labošana atbilstoši iepriekšējā iepirkumu likuma regulējumam (ja vienību cenu summa ir lielāka par piedāvājumā norādīto summu, ņem piedāvājumā norādīto)
 17. 17. Piedāvājumu vērtēšana Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude - Publisko iepirkumu likums tieši nenosaka, kāds piedāvājums uzskatāms par nepamatoti lētu, bet nosaka pasūtītāja rīcību šaubu gadījumā. Kļūdas: piedāvājumi, kuru cenu apšauba eksperts vai daļa iepirkuma komisijas locekļu, tomēr netiek pārbaudīti; piedāvājumi netiek pārbaudīti atbilstoši PIL 48.pantam.
 18. 18. Saimnieciski visizdevīgākaispiedāvājums Vērtēšanas kritēriji, kurus nedrīkst izmantot: pretendenta pieredze (darbības gadi, objektu skaits, veiktās piegādes); personāla pieredze (piedāvāto ekspertu pieredze); atsauksmju skaits; uzņēmuma apgrozījums, tehniskais nodrošinājums u.c. ar pretendenta kvalifikāciju saistīti kritēriji. Vērtēšanas kritēriji, kurus jāizmanto pārdomāti: garantijas termiņš; izpildes termiņš; defektu novēršanas laiks; pakalpojumu (būvdarbu) organizācijas aprakstu detalizācijas pakāpe.
 19. 19. Biežāk sastopamās kļūdas Nolikumā nav paskaidrojuma, kā kritēriji tiks vērtēti (piem., darbu izpildes grafika detalizācijas pakāpe, atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām, izpratne par tehniskās specifikācijas prasībām u.tml.) Izpildes termiņu un garantijas termiņu vērtēšana Pārkāpumi vērtēšanas procesā – vienlīdzīgas un godīgas attieksmes principu pārkāpumi; piešķirtie novērtējumi nav pamatoti
 20. 20. Piedāvājumanodrošinājums un citas garantijas Piedāvājuma nodrošinājums – trešās personas sniegts galvojums (banka vai apdrošināšanas kompānija), ne lielāks par 5% no paredzamās līgumcenas – ievērot samērīgumu! Līguma nodrošinājums – nosaka samērīgi! Bankas garantijas jāizvērtē pēc satura, nevis tikai pēc formas atbilstības pasūtītāja noteiktajai formai.
 21. 21. Darbu apjomos neiekļautiepapildu darbi - sekas Darbu apjomos, par kuriem noslēgts līgums, nav iekļauti darbi, bez kuriem līgumu nav iespējams pabeigt KO DARĪT? Līguma būtiski grozījumi – tikai tādos gadījumos un apjomos, kas precīzi un nepārprotami noteikti noslēgtajā līgumā Sarunu procedūra par papildu būvdarbiem – tikai gadījumos, kad var pierādīt, ka, pat veicot visus nepieciešamos apsekojumus ar visām zināmajām metodēm, šos darbus nebija iespējams paredzēt
 22. 22. Līguma grozījumi un papildu darbi Par būtiskiem līguma piešķiršanas nosacījumiem uzskatāmi nosacījumi: kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgu piedāvājumu; kuri, ja tie būtu iekļauti paziņojumā (uzaicinājumā), varētu mainīt ieinteresēto uzņēmēju loku; kuri varētu mainīt līguma ekonomisko līdzsvaru par labu pasūtītājam vai tā līguma partnerim.
 23. 23. Līguma grozījumi un papildu darbi PIL 63. (4) 1) noteiktajā gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, lai piešķirtu jaunu līgumu par papildu darbiem, kas neparedzamu iemeslu dēļ kļuvuši nepieciešami Sarunu procedūras pēc būtības ir direktīvu piemērošanas izņēmumi, tādēļ tos attaisnojošie nosacījumi interpretējami šauri - vērtē, ko pasūtītājam vajadzēja paredzēt nevis, ko viņš faktiski paredzēja Pasūtītājam ir pienākums pierādīt apstākļus, kas attaisno sarunu procedūras piemērošanu Neparedzamie apstākļi nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja
 24. 24. Līguma grozījumi un papildu darbi Par neparedzamiem apstākļiem uzskatāmi: dabas stihiju un sliktu laika apstākļu izraisīti apstākļi (piem., plūdi, zemestrīces) apstākļi, ko izraisījušas trešās personas (piem., jaunas likumdošanas prasības) tehniskas dabas apstākļi (piem., grunts sastāvs, avoti un zemūdens straumes, zinātniski atklājumi, kas izraisījuši stingrākas drošības prasības)
 25. 25. Risinājumi Iepirkumu veicēju kompetences celšana Iepirkumu veikšanas nodošana kompetentākam pasūtītājam (centralizēts iepirkums) Standartdokumentu sagatavošana Stingri ierobežoti līguma grozījumi
 26. 26. Standartdokumentu veidi Standartnolikumi: vispārīgi – būvdarbi, pakalpojumi, piegādes konkrēti – datortehnika, programmēšanas pakalpojumi, pārtikas produkti u.tml. Vadlīnijas iepirkuma dokumentu sagatavošanai – satur detalizētus ieteikumus, bet nepiedāvā gatavu dokumenta formu+ Ieteikumi vai metodikas iepirkuma pasūtītāja vai iepirkuma komisijas rīcībai
 27. 27. Standartdokumentu ierobežotība Kandidātu/pretendentu atlases prasības: izslēgšanas nosacījumi – definēti likumā atbilstība profesionālās darbības veikšanai – piesaistīta normatīvajiem aktiem, tai skaitā normatīvajiem aktiem par reglamentētajām profesijām, saistīta ar savstarpējās atzīšanas principa ievērošanu prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām – nesaraujami saistītas ar konkrēto iepirkuma priekšmetu Tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriji – nesaraujami saistīti ar konkrēto iepirkuma priekšmetu
 28. 28. Arī izmantojot standartdokumentus,iepirkumu veicējiem: jāpārzina Publisko iepirkumu likums jāpārzina konkrētā iepirkuma joma jādomā
 29. 29. Problēmas saistībā arstandartdokumentu sagatavošanu Nepieciešamība ievērot divu pušu – pasūtītāju un piegādātāju - pretrunīgas intereses ! Atšķirīgas vēlmes pašu pasūtītāju un attiecīgās nozares uzņēmumu vidū IUB resursu ierobežotība
 30. 30. Paldies par uzmanību! Jautājumi?

×