ΜΑΘΗΤΗ

302 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΜΑΘΗΤΗ

 1. 1. À¶√Àƒ°∂π√ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °ÏÂÓÙ‹˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ π™∆√ƒπ∞ ∂ã ¢∏ª√∆π∫√À ™Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ™Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· π™∆√ƒπ∞ ∂ã ¢∏ª√∆π∫√À∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™ ISBN 960-06-1820-8 √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞
 2. 2. πÛÙÔÚ›· E′ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù· B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÃÚfiÓÈ·
 3. 3. ™À°°ƒ∞º∂π™ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °ÏÂÓÙ‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂. ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂›Ù. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.∂. ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢.∂. ∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·Ú›· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂.∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏-Ã∞ƒ∆√°ƒ∞º∏™∏ ºÒÙÈÔ˜ ∆Û›ÙÛÔ˜ ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ °ÂˆÚÁ›· ƒÔÁ¿ÚË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÚËÁÔÚ›Ô˘ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.π. À¶∂À£À¡√™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À °È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÚËÁÔÚ›Ô˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.π. ∂•øºÀ§§√ ∆¤Ù· (‹ ™Â‚·ÛÙÈ·Ó‹) ª·ÎÚ‹ ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ “∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ - MULTIMEDIA A.E.” ∂ƒ°∞™π∂™ °’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
 4. 4. À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °ÏÂÓÙ‹˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘πÛÙÔÚ›· ∂′ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù· µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÃÚfiÓÈ· √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞
 5. 5. ∞Á·ËÙ¿ Ì·˜ ·È‰È¿ Ù˘ ∂ã Ù¿Í˘ ™ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÛÙË °ã Î·È ÙË ¢ã Ù¿ÍË, Ù·Íȉ¤„·Ù Ì ٷ ‚È‚Ï›· Ù˘πÛÙÔÚ›·˜ «ÛÙ· Ôχ ·ÏÈ¿» Î·È ÛÙ· «·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·». °ÓˆÚ›Û·Ù ÙfiÔ˘˜, Ï·Ô‡˜ Î·È ·ÓıÚÒ-Ô˘˜. ∞ÎÔ‡Û·ÙÂ, ‰È·‚¿Û·ÙÂ Î·È Ì¿ı·Ù ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙȘÂÈÛΤ„ÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ ÁÓˆÚ›Û·Ù ·fiÎÔÓÙ¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜, ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÔ-¯¤˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Û·˜ ¤Î·Ó·Ó ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È «ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·». ∂›Ó·È ÌÈ· Ì·-ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰Âη¤ÍÈ ·ÈÒÓˆÓ ÂÚ›Ô˘ (146 .Ã. - 1453 Ì.Ã.). ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿fï˜ ¤Î·Ó·Ó ηχÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯·È-ÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ˙ˆ‹, Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ «ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯Úfi-ÓÈ·», ÏÔÈfiÓ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û·˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ™ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, ¯¿ÚÙ˜,ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Î·È Î›ÌÂÓ·-Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Ù· ÔÔ›· ¤ÁÚ·„·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÂΛÓË ÙËÓÂÔ¯‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÓÓ· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÂÙÂ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÂ-ÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Û·˜ ı· οÓÂÙÂ Î·È ·˘Ù‹ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ «ÈÛÙÔÚÈÎfi» Ù·Í›‰È Î·È Ë ı¤· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜,·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ûηϛ, ÙÔ Ûηϛ ÙˆÓ «‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ», ı· Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙÂÚË ÁÈ· Û·˜ ÂʤÙÔ˜. ∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘4
 6. 6. ¶Ò˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ‚Ȃϛ԰ȷ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ fi¯È ÌfiÓÔÌ ٷ ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ΛÌÂÓ·-ËÁ¤˜, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯¿Ú-Ù˜ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¿.∆Ș ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ (ÏÂ˙¿ÓÙ˜), Ô˘ ÙȘ ÂÂÍËÁÔ‡Ó Î·È Û·˜ ‰È-¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÙȘ ÌÂÏÂÙ¿ÙÂ Î·È Ó· ÙȘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ ÌÂÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.™Â οı ̿ıËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ΛÌÂÓ·-ËÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙÂ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔۇ̂ÔÏÔ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÙ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·˘Ù¿. √È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÔÈ ËÁ¤˜ Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ì ϛÁË ÚÔ-ÛÔ¯‹ ı· Û·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ.™ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙfiÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙÂ. °È’ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Û·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜.∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ªÂ ·ÊÂ-ÙËÚ›· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚È-‚Ï›Ô˘ Û·˜. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙÂ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·È Ó· ÙËÓÂÓËÌÂÚÒÓÂÙÂ Û˘¯Ó¿.∏ ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ οÔÈˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, ϤÍÂˆÓ ‹ ÊÚ¿ÛÂˆÓ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ٷ ÛË-Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. √È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ οÔÈ-ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ· οÔÈ· ¿ÁÓˆÛÙ· ÔÓfi-Ì·Ù·, ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Û·˜.∂¿Ó ÂÚÁ·ÛÙ›Ù ¤ÙÛÈ, ı· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ı· ·Á·‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓÈÛÙÔÚ›·. ÿÛˆ˜ ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ÁÈ· fiÛ· Û·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™Ë-Ì·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û’ ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ Ì ÙÔ ‰¿Ûη-Ïfi Û·˜, Î·È Ë ÌÂϤÙË ¿ÏÏˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿˙ÂÙ ÛÙˉȿÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫¿ÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚È‚Ï›· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙË Û. 136. ∞fi ·˘Ù¿ ı·Ì¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È, ÛÈÁ¿-ÛÈ-Á¿, ı· Á›ÓÂÙ ÌÈÎÚÔ-ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. 5
 7. 7. ∆È ı· Ì¿ıÔ˘Ì √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ·. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ì ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó Ôχ ÙËÓ ÂÎ- ·›‰Â˘ÛË Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ë ÌfiÚʈÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.6
 8. 8. ÛÙËÓ ∂′ Ù¿ÍË: ∏ ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Û‹Ì·ÓÂ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∏ ƒÒÌË Î˘‚¤ÚÓËÛ fiÏÔۯ‰fiÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙfiÙÂÎfiÛÌÔ. √È ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó˘-‹ÚÍ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¤- √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·-ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·˘- ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÂχıÂÚË ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ·. 7
 9. 9. ∞. √π ∂§§∏¡∂™ ∫∞π √π ƒøª∞π√π ∆Ô ÚˆÌ·˚Îfi ø‰Â›Ô ÙÔ˘ ∏ÚÒ‰Ë ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡, οو ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ı‹Ó·˜ √È ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó¡·˘Ì·¯›· ™·Ï·Ì›Ó·˜ °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 480 .Ã. 146 .Ã. . 323 .Ã. Ì.à £¿Ó·ÙÔ˜ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
 10. 10. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 1. √È ƒˆÌ·›ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ∏ ˘ԉԇψÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ·Ú¯Èο, ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٷÎÙË̤ÓÔ˘˜ Ì ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ. ∫¿ı fiÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ù‹ÚËÛ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜.™ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÙÔ 146 .Ã. ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∂Ï- Ï¿‰·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηٿÎÙË-Û‹˜ Ù˘ fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙË̤ӈÓfiψÓ. °È ’·˘Ùfi, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏË-Ú¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘. ¶ÚÒÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ó·ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË,ηٿÚÁËÛ·Ó Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÔÏÈÙ‡̷ٷ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ fiψÓ-ÎÚ·-ÙÒÓ. ∂Ê¿ÚÌÔÛ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢»1. µ·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ οı fiÏ˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ›¯ÂÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚ÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ŒÙÛÈ:ñ ™Â fiÛ˜ Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÏÂÁÂÒÓ˜2 ÙÔ‡˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›·3 Î·È ·Ó¤ıÂÙ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÊÈÏÔڈ̷›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜.ñ ™Â fiÛ˜ fï˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËηÓ, ʤÚıËÎ·Ó ·ÓÂϤËÙ·. °ÎÚ¤ÌÈÛ·Ó Ù· Ù›¯Ë ÙÔ˘˜, ¿Ú·Í·Ó ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, Â¤‚·Ï·Ó ‚·Ú‡Ù·ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ·ÊfiÏÈÛ·Ó Î·È ·È¯Ì·ÏÒ- ÙÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ÌfiÓÈ̘ ڈ̷˚Τ˜ ÊÚÔ˘- Ú¤˜ Î·È ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎË- Û‹ ÙÔ˘˜ Û ƒˆÌ·›Ô˘˜ ·ÍȈ- Ì·ÙÔ‡¯Ô˘˜. ¢˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ·ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fï˜ ›¯Â Î·È Ë‰È·Ú΋˜ ·ÚÔ˘Û›· ڈ̷˚ÎÔ‡ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. √ÈÏÂÁÂÒÓ˜ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·fi Ù·ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ηÈÛ˘¯Ó¿ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. √È ÏËı˘ÛÌÔ›¤ÓȈı·Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÔ‚È-Ṳ̂ÓÔÈ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÁη٤ÏÂÈ·ÓÙË ÁË ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤Ê¢Á·ÓÛÙȘ fiÏÂȘ. ∫È ÂΛ fï˜ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ë 1. √È ÚˆÌ·˚Τ˜ ÏÂÁÂÒÓ˜‰È·Ú΋˜ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë ·ÂÈ- ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.Ï‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ.1 «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢»: ¯ÒÚÈÛ¤ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ¤ ÙÔ˘˜2 ÏÂÁÂÒÓ·: ڈ̷˚Îfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÒÌ·3 ·˘ÙÔÓÔÌ›·: ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ 10
 11. 11. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÚÒÙËÊÔÚ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ Û’ ¤Ó·Ó ͤÓÔ Ï·fi. °È’ ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·-Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. √ ڈ̷˚Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ fï˜ η٤ÓÈÁ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Î·È ÙÈ-̈ÚÔ‡Û ÛÎÏËÚ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ÚˆÙ·›ÙÈÔ˘˜. ■ ∂›¯·Ó ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ Î·Ù·ÎÙË̤ÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ; ■ °È·Ù› ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Î˘- ‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙËÓ Î·ıÂÌ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο; 3. √ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âڋ̈ÛË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ «™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿- ‰· ÂÈÎÚ·Ù› ··È‰›·1 Î·È ÔÏÈÁ·ÓıÚˆ›·. ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·ÈÙ›· Ó· ÂÚË̈ıÔ‡Ó ÔÈ fiÏÂȘ Î·È Ó· ÌÂȈı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÚÚÒÛÙȘ Ô‡Ù ˘ÔʤڷÌ ·fi Û˘Ó¯›˜ ÔϤÌÔ˘˜». 2. ∞ȯ̿ψÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¶Ôχ‚ÈÔ˘, πÛÙÔÚ›·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 4. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÓÂ- ÎÙ›ÌËÙ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ƒÒÌË, ÁÈ· Ó· ÂȉÂȯıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜2 ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ.1 ··È‰›·: ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰ÈÒÓ2 ıÚ›·Ì‚Ô˜: ›‰Ô˜ ·Ú¤Ï·Û˘, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ, ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó Ù· Ï¿Ê˘Ú· Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ 11
 12. 12. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 2. √È ŒÏÏËÓ˜ «Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó» ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∆ÔÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó, ÙÔÓ ÌÈ- ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ï·- Ô‡. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: Ô ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi˜. √ È ƒˆÌ·›ÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∂Ï- Ï¿‰·˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÔÏÈ- ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °ÔËÙ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ Ó·Ô‡˜, Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, Ù· ı¤·ÙÚ· Î·È Ù· ÛÙ¿‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÓÒ- ÚÈÛ·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÁÔ‡˜ Î·È ı·‡Ì·Û·Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜. √ ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÏÏ¿- ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙË̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ- ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·Úfi- ÌÔÈ· ¤ÚÁ· ÛÙË ƒÒÌË Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ŒÙÛÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡- ıËÛ·Ó: ñ ∫Ù›˙Ô˘Ó Û›ÙÈ· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ì ÂÏÏËÓÈ- ο Û¯¤‰È· Î·È Ù· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ì ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Ù¯ӛÙ˜. ñ ª·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ÌÈ- ÏÈ¤Ù·È Û’ fiϘ ÙȘ ηٷÎÙË̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘1. ∆Ô Ï·ÙÈÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏ- ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.ÏËÓÈÎfi. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ñ ¶·›ÚÓÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·È- ŒÏÏËÓ˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜. ‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Ù· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- ‰· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó. ñ ∫·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·, ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋, Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ¤ÚÁ· ·Ú¯·›- ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ¶·›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· ı¤·ÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÎˆÌˆ‰›Â˜. ñ ºÈϤÏÏËÓ˜ ƒˆÌ·›ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Î·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ fiÏÂˆÓ ‰··ÓÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÛÌÔ‡Ó Ì ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤ÊÂÚ·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂ- Ú· Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ∞fi ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÁÂÓÓ‹ıËΠ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Ô- ÏÈÙÈÛÌfi˜, Ô ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi˜, Ô˘ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È ÎÔ- ÓÙ¿ Ì·˜. 12
 13. 13. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ ■ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΛÌÂÓÔ Î·È Ì fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ·Ù› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏÈfiÙ·Ó Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ 2. ∏ ¶‡ÏË ÙÔ˘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·; ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô Ó·- fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ■ ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈ- ¢Èfi˜. √ ·˘ÙÔÎÚ¿- ÛÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜; ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ŒÏ- ■ ¶ÔȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ È‰È- ÏËÓ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·›ÙÂÚ· Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜ ÛÙËÓ ËÁ‹ 4; °È·Ù›; ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘, ¤Î·- Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ·˘Ù¿ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ë 4. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ¤·Ú¯Ô˘ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÙÔ ¶Ï›ÓÈÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ µ·Ï¤ÚÈÔ ª¿ÍÈÌÔ, ∞‰ÚÈ¿ÓÂÈÔ ˘‰Ú·- ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ù˘ ∞¯·˝·˜2. ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ë ¶‡- ÏË ÙÔ˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡. «¡· ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ fiÙÈ Û ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ∞¯·˝·˜, ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ È- 3. √È ŒÏÏËÓ˜ ıÂÔ› ÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, fiˆ˜ Î·È Ë ÁˆÚÁ›·. ™Â ÛÙ¤Ï- ÛÙÔ ƒˆÌ·˚Îfi ¶¿ÓıÂÔ ÓÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÂȘ Ù¿ÍË ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂχıÂÚˆÓ fiψÓ. ¶ËÁ·›ÓÂȘ Û ÂχıÂ- ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È ı·‡Ì·Û·Ó ÙËÓ ›- ÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ì ÛÙË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ıÂÔ‡˜ Ì ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚ- Ï‹ÚË ¤ÓÓÔÈ·. Ê‹. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚ„·Ó ÎÈ ·˘- ™Â‚¿ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÙÔ›, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÛÙËÛ·Ó Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Â‚¿ÛÔ˘ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘˜ ‰fi- ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ¶¿ÓıÂfi1 ÙÔ˘˜, Ì ٷ ›‰È· ‹ Ì ͷ. ªË ÏËÛÌÔÓ›˜ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ Ï·ÙÈÓÈο ÔÓfiÌ·Ù·. ËÚˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ªËÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂȘ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ‹ ÙËÓ ÂÚË- Ê¿ÓÈ· ηÓÂÓfi˜. ¡· ¤¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÁË Ì¿˜ ¤‰ˆÛ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÓfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ì·˜. ¡· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓ¿˜ ÙË ™¿ÚÙË. ∆Ô Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹- ÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Ï›ÁË ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô̤ÓÂÈ, ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú¿ÍË ··ÓıÚˆÈ¿˜, ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‚·Ú‚·ÚÈÛÌÔ‡». ¶Ï›ÓÈÔ˜ Ô ¡ÂfiÙÂÚÔ˜, ∂ÈÛÙÔϤ˜ 3.·. ∆Ô ¶¿ÓıÂÔ Ù˘ ƒÒÌ˘ (§ÈıÔÁÚ·Ê›·, (Á‡Úˆ ÛÙÔ 100 Ì.Ã.) ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi §ÂÍÈÎfi ∞Ï. ƒ·Áη‚‹).1 ¡·fi˜ Ù˘ ƒÒÌ˘, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ™Ò˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÎÎÏËÛ›·.2 ∞¯·˝·: ŒÙÛÈ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ·Ú¯Èο ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÏË ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·. 13
 14. 14. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 3. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÌÈ· ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ √È ƒˆÌ·›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜. ∫˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ηٷÎÙË̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ì ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- ˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·¤Ú·ÓÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 146 .Ã. 100 Ì.Ã. Ì.Ã.° È· ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ηٷÎÙ‹- ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¢‡ÛË, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fiÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó ÚˆÌ·˚Τ˜ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÙËÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó: «Ëı¿Ï·ÛÛ¿ Ì·˜» (mare nostrum). ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·, Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó Ì¤-Û· ÙÔ˘˜ fiÏÔ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙfiÙ ÎfiÛÌÔ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 50 ÂηÙÔÌ̇-ÚÈ·. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜.1 ª¤Û· ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÔÏϤ˜ Ê˘Ï¤˜, ̉ȷÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ıÚËÛΛ˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ-Ú›·2. ∫È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤ÚÂ ӷ ΢‚ÂÚÓËıÔ‡Ó ·fi ÙË ƒÒÌË! √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó Ù·ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡ÛÂ Ë ·¤Ú·ÓÙË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘˜: 2. «√È ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ÂÓ ˘¤Ù·Í·Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ̤ÚË, ·ÏÏ¿ 1. √ ·ÂÙfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË. ∞ÏÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î¿ÔÈÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi». ¶Ôχ‚ÈÔ˜, πÛÙÔÚ›·È.1 ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜: ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.2 ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·: ·˘Ù‹ Ô˘ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. 14
 15. 15. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ñ ŸÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· «ÚÒÙÔ ÔÏ›ÙË» Ù˘ ¯Ò- Ú·˜ ÎÈ fiÏÔÈ fiÊÂÈÏ·Ó ›ÛÙË Î·È ˘·ÎÔ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ.ñ Œ‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË3 Û fiÛÔ˘˜ η- Ù·ÎÙË̤ÓÔ˘˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ƒÒÌ˘.ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù¿Í˘ Î·È ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.ñ ¢ÈfiÚÈÛ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ (·Óı‡·- ÙÔ˘˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.ñ ªÂ›ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›ÛÚ·Í‹˜ ÙÔ˘˜.ñ æ‹ÊÈÛ·Ó ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·’ fiÏÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù¿ÍË,·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÁÈ· ‰È·-ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·Ó·Ù‡¯ıË- 3. ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·Î·Ó Ë ÁˆÚÁ›·, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘◊Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ «ÚˆÌ·˚΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘» (pax (ªÔ˘ÛÂ›Ô µ·ÙÈηÓÔ‡). √È ƒˆÌ·›ÔÈromana), fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ. Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙfiÛÔ Ô˘ ÙÔÓ Ï¿ÙÚ¢·Ó ˆ˜ ıÂfi. 4. «ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ƒÒÌË» ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ¤Ó· ˘ÎÓfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÚfïÓ, Ô˘ ¤Óˆ- Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜. •ÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ, ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙË µ¤ÚÔÈ·, ÙËÓ ¶¤ÏÏ· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î·Ù¤ÏËÁ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∆Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ô‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ. 4.1. OÈ ÚˆÌ·˚ÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ3 ƒˆÌ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘: Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. 15
 16. 16. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ■ ∆È ¿ÏÏ·Í ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÒÛÙ «ÔÈ ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÔ- ‚ÈṲ̂ÓÔÈ» οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÒÚ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜; ■ ªÂ ‚¿ÛË Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ, ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È- Ô›ÎËÛ˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËηÓ; ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‚Ô‹ıËÛ η- ı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÙË «ÚˆÌ·˚΋ ÂÈÚ‹ÓË»; 5. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ô ÚˆÌ·˚Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Î·È ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔÈ, Á¤Ê˘Ú˜, ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ·. 6. √È ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ - ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚfiÌÔÈ √È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜. ™Â οı ÌÂÁ¿ÏË Ô‰fi ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ·ıÌÔ› Ì ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ¿ÏÔÁ·. √È ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ¿ÏÏ·˙·Ó Ù· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ¿ÏÔ- Á¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ªÂ ÌÔÚÊ‹ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜, ÔÈ ¤ÊÈÔÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË ƒÒÌË, Û ¯ÚfiÓÔ ı·˘- Ì·ÛÙfi ÁÈ· Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Will Durant, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡16
 17. 17. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ 4. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ƒÒÌË √È ƒˆÌ·›ÔÈ ˙Ô‡Û·Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ηıÒ˜ Î·È Û ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ∏ ƒÒÌË Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ¿ Ù˘, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Î·È Ù· ı¿̷ٿ Ù˘ ·ÔÙÂ- ÏÔ‡Û ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.∏ ƒÒÌË ‹Ù·Ó Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.◊Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓË Ï¿È ÛÙÔÓ ∆›‚ÂÚË ÔÙ·Ìfi ηÈÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ӷԇ˜, ˆÚ·›· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ¤ÚÁ·Ù¤¯Ó˘. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ-Ú›·˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÏËÛ›·˙ ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂηÙÔÌ-̇ÚÈÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÂÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ Û ÌÔÓÔη-ÙÔÈ˘. ™ÙÔÓ ¶·Ï·Ù›ÓÔ ÏfiÊÔ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Î·ÈÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ ‹Ù·ÓÁˆÚÁÔ›, ‚ÔÛÎÔ›, Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ¤ÌÔÚÔÈ.√È ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ÁˆÚÁÔ› ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï· 1. ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿Î·È ÁfiÓÈÌ· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·. ™Â ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂-Ó· Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ÛÙ¿‚ÏÔÈ, ÔÚÓÈıÒÓ˜ Î·È ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜Î·ÚÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù·ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÂΛ. √È ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎً٘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔÈ Ù·ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ˙Ô‡Û·Ó ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÚÔ˚-fiÓÙ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û˘-Ó‹ıˆ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ·Ó·˙Ë-ÙÔ‡Û·Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ÛÙÔ ÛÙÚ·-Ùfi, ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤Ú-Á·, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›, ‹Á·È-Ó·Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙË ƒÒÌË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 2. Œ·˘ÏË ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ·ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂΛ. ■ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1 Î·È 2. µÚ›Ù ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·; ■ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3 Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË- Ù˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹. ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ·˘- ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜; 17
 18. 18. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 4. √ ∆›‚ÂÚ˘ ·ÚÙËÚ›· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙË ƒÒÌË 4.·. √ ∆›‚ÂÚ˘ ÔÙ·Ìfi˜ ∏ ƒÒÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. √ ∆›- ‚ÂÚ˘ ÔÙ·Ìfi˜ fï˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ψÙfi˜, Û˘Ó¤‰Â ÙËÓ fiÏË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì fiÏ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈ- 3. æËÊȉˆÙ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∆‡Óȉ·, ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô) Ó¿ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔÓ ∆›‚ÂÚË 25 ÊÔÚÙËÁ›‰Â˜1, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÈÙ¿ÚÈ ÛÙË ƒÒÌË Î·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏϘ, ÊÔÚو̤Ó˜ Ï¿‰È, ÎÚ·Û›, ÙÚfi- ÊÈÌ·, ̤ٷÏÏ·, ˘ÏÈο ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ÂÎÙÈÌÒ- ÓÙ·˜ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ∆›‚ÂÚË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙÚ¢·Ó ˆ˜ ıÂfi. Will Durant, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 5. ÕÚÙÔ˜ Î·È ı¿̷ٷ √È ƒˆÌ·›ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fi- ψÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Û˘¯Ó¿ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷ٷ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÛΤ‰·ÛË (¿ÚÙÔ Î·È ı¿̷ٷ). ∞˘Ù¿ Ù· ı¿̷ٷ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Î·È ıËÚÈÔÌ·¯›Â˜. 5.1 ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô. ¶ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Û·Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÂ- ÌÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∆fiÙ ÏËÌ̇ÚÈÛ ͷÊÓÈο ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Î·È ¤ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· ¿ÏÔÁ· Î·È Ù·‡ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· η- ÙÔÈΛ‰È·, Ô˘ ›¯·Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù› Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi fiˆ˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. ŒÊÂÚ·Ó Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Óˆ Û ÏÔ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ó·˘Ì·¯Ô‡Ó. 5.2. ∆Ô ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘, ∫¿ÛÛÈÔ˜ ¢›ˆÓ, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ƒÒÌ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·1 ÊÔÚÙËÁ›‰·: ÏÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ. 18
 19. 19. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ 5.3. ªÈ· ·¿ÓıÚˆË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi οı ÌÔ- ÓÔÌ·¯›· ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ô˘ ÊfiÓ¢Û ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ¿ÏÏÔÓ, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÔÓ ÊÔÓ‡ÛÂÈ. ∫·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›- Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÊ·Á‹. ŒÙÛÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ú¿ÁÌ· ÈÂÚfi ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÊÔÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ™ÂӤη˜, ∂ÈÛÙÔϤ˜ ∞. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (1-4) { ñ ∫·Ù¿ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˘˜. ñ ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜.√È ƒˆÌ·›ÔÈ: ñ ∂Ê¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔ «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢» ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙË- ̤ӈÓ. ñ ∂ËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ñ µÚ¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ Û ͤÓÔ Î·Ù·ÎÙËÙ‹.√È ŒÏÏËÓ˜: { ñ ¢È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜, ñ «∫·Ù¿ÎÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜» Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÙÔ˘˜, ñ ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ «ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi». {™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ñ ¶ÚÔfi‰Â˘Û·Ó Ë ÁˆÚÁ›·, Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ·, Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.«ÚˆÌ·˚΋˜ ñ ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.ÂÈÚ‹Ó˘» ñ ¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô› ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. 19
 20. 20. µ. ∏ ƒøª∞´∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ ª∂∆∞ª√ƒºø¡∂∆∞π √ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙËÓ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ô πÔ˘ÛÙÈ·Ófi˜ ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·. (æËÊȉˆÙfi ·fi ÙÔ Ó·fi)20
 21. 21. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 5. ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ∆ÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·Ófi˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·Ú¯›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘. ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË ÛÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢È¿Ù·ÁÌ· ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ 200 Ì.Ã. 313 Ì.Ã. ƒˆÌ·˚΋ ÂÈÚ‹ÓË ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ (1Ô Î·È 2Ô Ì.Ã.). ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. fï˜ ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÚˆÌ·˚΋ ÂÈ- Ú‹ÓË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ·›ÏËÛ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ °ÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô›, ÔÈ °fiÙıÔÈ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ·Ú·‚›·˙·Ó Ù· Û‡- ÓÔÚ·, ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ñ √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·, ÛÙ·Û›·˙·Ó ‹ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ fiÚÈ˙·Ó ‹ ηٷÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜. ñ ∫¿ÔȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·ÔÛ¯›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ¤Î·Ó·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙË. ñ √È ÛÎÏËÚÔ› ‰ÈˆÁÌÔ› ηٿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ıÚËÛΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ‰È¯·ÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·Ófi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÙÂÙÚ·Ú¯›·˜. ÃÒÚÈÛ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ‰‡Ô ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ‰‡Ô ÛÙË ¢‡ÛË, Î·È fiÚÈÛ ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¿Ú- ¯ÔÓÙ·, Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â·Ó¤ÊÂÚ ËÚÂÌ›· Î·È Ù¿ÍË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ÛÊ¿- ÏÂÈ· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ·fi ÙȘ ¯ıÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜. ¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ fï˜ Ôχ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›- ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¿Ú¯Ô- ÓÙ˜, Ô˘ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ª·Í¤ÓÙÈÔ˜ ÛÙË ¢‡ÛË, Ô §ÈΛÓÈÔ˜ Î·È Ô °·- ϤÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¡ÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÂÌʇÏȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ì¿- ¯Â˜ ‚Á‹Î·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô §ÈΛÓÈÔ˜. 1. ¶ÔÏÏÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó °È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜. 21
 22. 22. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·ÈÔ˘ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ‰ÈˆÁÌÔ› ηٿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô Û˘-Ó·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ ªÂ‰ÈfiÏ·ÓÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜1 ÙÔ ¢È¿-Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜, ÙÔ 313 Ì.Ã. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, οı Ô-Ï›Ù˘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï·ÙÚ‡ÂÈ fiÔÈÔ ıÂfi ı¤ÏÂÈ.ŒÙÛÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ¿ÓÔÈÍÂ. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (324 Ì.Ã.), Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô §ÈΛÓÈÔ˜Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË. ¡ÈÎËÙ‹˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌ-ʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ‚Á‹ÎÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ÌÔÓÔÎÚ¿-ÙÔÚ·˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓηχÙÂÚË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜:ñ ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÙÂÙÚ·Ú¯›· ÛÙÚ·Ùfi.ñ ¢ÈfiÚÈÛ ¤·Ú¯Ô˘˜ Ì ÔÏϤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. 2. ∆ÂÙڿگ˜.ñ ŒÎÔ„Â Ó¤Ô ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ·, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ùfi- (∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÓˆÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÕÁÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜, µÂÓÂÙ›·)ñ ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. °È· ÙȘ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈο ·Ô-ÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔª¤Á· Î·È ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÁÈÔ Î·È ÈÛ·fiÛÙÔÏÔ. ■ ¶ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÚÔ- Û¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ì ٷ ‰È- ÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ‹ÚÂ; ■ ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ›- 3. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÂ Ó·È Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜; ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 4. ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ «∂Ì›˜, Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ §ÈΛÓÈÔ˜ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ ªÂ‰ÈfiÏ·ÓÔ Î·È ·ÊÔ‡ ÛÎÂÊًηÌ ηı·Ú¿ Î·È ÛˆÛÙ¿ ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ: ñ ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ıÚË- ÛΛ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ÒÛÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ıÂfiÙËÙ· ÎÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ô˘Ú¿ÓÈ· ‰‡Ó·ÌË ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ›- Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ Û’ ÂÌ¿˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì·˜. ñ ¡· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ·Ôχو˜ Ó· ·Û¿˙ÂÙ·È ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÌÔÚ› Ó’ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ıÚËÛΛ· Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·.» ∂˘Û¤‚ÈÔ˜, ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ πÛÙÔÚ›·1 ªÂ‰ÈfiÏ·ÓÔ: ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ªÈÏ¿ÓÔ.22
 23. 23. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 6. ªÈ· Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙ‡- Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∏ ı¤ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Úˆ- ÙÂ‡Ô˘Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 1. ∞fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂÚÓÔ‡Û·Ó fiÏ· Ù· ÏÔ›· Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·Ú¯›·˜ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ËÚÂÌ›· Î·È ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ- Ú›·. √ ÌÔÓÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ fï˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·¤-Ú·ÓÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÂÂȉ‹:ñ µÚÈÛÎfiÙ·Ó Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Â¯ıÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜.ñ ◊Ù·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ΤÓÙÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ «ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ ·Óı¤Ô˘»1 Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÙڿگ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈˆÁÌÔ› ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ.°È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ıÚË-ÛΛ·. ŒÙÛÈ:ñ ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ2, ÌÈ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·.ñ ∂Ê¿ÚÌÔÛ fi,ÙÈ fiÚÈ˙ ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙË ‰ÈˆÎfiÌÂÓË ˆ˜ ÙfiÙ ¯ÚÈ- ÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·.1 ƒˆÌ·˚Îfi ¿ÓıÂÔ: ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ıÂÔÙ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ô Ó·fi˜ Ô˘ ÙȘ Ï¿ÙÚ¢·Ó.2 µ˘˙¿ÓÙÈÔ: ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔ µ‡˙·ÓÙ· ·fi Ù· ª¤Á·Ú·. 23
 24. 24. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ∆Ô Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÚˆÙ‡-Ô˘Û·˜, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘, ‹Ù·Ó«¡¤· ƒÒÌË». ŸÏÔÈ fï˜ ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÏÒ˜¶fiÏË. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∂ÎÂ›Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ¤ÓˆÓ·Ó ÙËÓ∂˘ÚÒË Ì ÙËÓ ∞Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈ-ÓÔ ¶fiÓÙÔ Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ™’·˘Ù‹ η٤ÏËÁÂ Ë ∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi˜ Î·È ·fi 2. √ ·˘ÙÔÎÚ¿-ÂΛ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·-ÚÔ˜ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂ-∞Ó·ÙÔÏ‹˜. Ú ÙËÓ ÚˆÙ‡- Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔ- √È Â·Ú¯›Â˜ ·˘Ù¤˜ Â› ·ÈÒÓ˜ ÙÚÔÊÔ- ÎÚ·ÙÔÚ›·˜‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙË ƒÒÌË Î·È ÙËÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙË ƒÒÌËÌ ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ·Ú‹Á·Ó ÔÈ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.›‰È˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÚÒÌ·Ù·, Ì·¯·ÚÈο, (ªÔ˘Û›ÔÌÂÙ¿ÍÈ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó µ·ÙÈηÓÔ‡,·fi ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. 1600 Ì.Ã. ÂÚ›- Ô˘)ŸÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÒÚ· ı· ηÙ¢-ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ™ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÏÏËÓfiʈÓÔÈ3 ÏËı˘-ÛÌÔ›. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›¯·Ó ·Û·ÛÙ› ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂΛ ›¯Â Úˆ-Ùԉȉ·¯Ù› Î·È ÚÈ˙ÒÛÂÈ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤‚ÏÂ·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌËÙ¤Ú·, ∂ϤÓË, ‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓ›‰· Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹. ■ °È·Ù› Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜; ■ ¶ÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ›¯Â Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Ô- Ï˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ƒÒÌ˘; 3. ŒÙÛÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. «ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÎÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıË- Î·Ó Â‰Ò ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ƒˆÌ·›ÔÈ Ôϛ٘, ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ÓÔÌÈÎÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Ù¯ӛÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÈÏÔ‡Û·Ó Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜, ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋. ª¿ı·ÈÓ·Ó fï˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. °È ·˘Ùfi ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ÂÓ Â¤‚·- Ï·Ó ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ- ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ¤ÊÂÚÓ ̷˙› Ù˘ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÍË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ŒÙÛÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·ԉ›¯ıËΠ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜». ∫. ÕÌ·ÓÙÔ˜, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·3 ∂ÏÏËÓfiʈÓÔÈ: ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.24
 25. 25. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ4. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¯Ù›ÛÙËΠ۠ÂÊÙ¿ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÏfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ «Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó» ÔÌ·Ï¿ ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜, ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˘ ÎfiÏÔ˘. ªÔÙ›‚Ô (‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ı¤Ì·) ·fi ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˘. ™¯ÂÙÈο ÌÔÙ›‚· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ÂfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·. 25
 26. 26. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 7. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ô¯˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ∏ Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¯Ù›˙ÂÙ·È Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. √¯˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿- Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÊÈÏÔ- ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ÈÛ¿ÍÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ƒÒÌË.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ ∂Áη›ÓÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ 313 Ì.Ã. 330 Ì.Ã. . Ì.â È·ÏÂÁ̤ÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù¯ӛÙ˜, ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Â› ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Ó· Ô¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ó· ÙË ÛÙÔÏ›ÛÔ˘ÓÌ ˆÚ·›· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ∏ ıÂÌÂÏ›ˆÛ‹ Ù˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÙÔ ¡Ô-¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 324 Ì.Ã, Î·È Ù· ÂÁη›ÓÈ¿ Ù˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 330 Ì.Ã. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÂÈÛ··Û ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Î·È Ù· ·ÏÈ¿ Ù›-¯Ë Ù˘ Î·È ¤ÎÙÈÛ Ӥ·, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙȘ ÓÂÔÎÙÈṲ̂Ó˜ÂÚÈÔ¯¤˜. Œ‰ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· Ù›ÙÏÔ˘˜, ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ¤ÚÁÔ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È Ù˘ ¶fiÏ˘.ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÎfiÌË:ñ ÃÙ›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î¤- ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘„ÒıËΠÛÙ‹ÏË Ì ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- Ú· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘. 1. À‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, fiˆ˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.26
 27. 27. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µñ ªÂٷʤÚıËÎ·Ó Â‰Ò ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙË ƒÒÌË Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ï·Ù›˜, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.ñ ¢È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ‚ˆÌÔ› Î·È Ó·Ô› Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Ó¤ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ›. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù¿ÊËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ (337 Ì.Ã.). ŸÛ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙÂ- ÏÂÈÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ù· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜.ñ ∫·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÎÚ‹Ó˜, ÏÔ˘ÙÚ¿, ˘‰Ú·ÁˆÁ›·, Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ô˘ ÂÍ·- ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÓÂÚfi ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ·Ó ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, οÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÈÛ¿ÍÈ· Ù˘ƒÒÌ˘. ■ ◊Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·; ■ °È·Ù› Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙÔÏ›ÛÙËΠ̠¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÌÂÙ·- ʤÚıËÎ·Ó ·fi ÙË ƒÒÌË Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜; ¶fiÙÂ Î·È Ô‡ ¤ÁÈÓ οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ; ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓ- ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ó·Ô‡˜ Î·È ‚ˆÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ıÚËÛΛ·˜, Ï¿È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÙÈÛÂ; 2. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ «√ ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÈ µ˘˙¿ÓÙÈÔÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÏÔ‡ÙÔ, fiÛÔ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. µÚ›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ- ‚Ò˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ¤ÙÛÈ Ô˘ Ì‹Ù ӷ ÂÈÛχÛÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ, Ì‹Ù ӷ ÂÎχÛÔ˘Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙ›ˆÓ. √ ∂‡ÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¯Ú‹- ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ µ˘˙¿ÓÙÈÔÈ. ∆· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ fï˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ. ∂Âȉ‹ Ë £Ú¿ÎË ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ µ˘˙¿ÓÙÈÔÈ Â›Ó·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ £Ú¿Î˜. Œ¯Ô˘Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ¢ÊÔÚfiÙ·ÙË, fiÙ·Ó fï˜ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÚıÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙˆÓ ¿ÊıÔÓˆÓ Î·È ÂÎÏÂÎÙÒÓ Î·ÚÒÓ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ £Ú¿Î˜ Ô˘ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤- ÊÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜». ¶Ôχ‚ÈÔ˜, πÛÙÔڛ˜ 3. ∆Ì‹Ì· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. 27
 28. 28. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 4. £Ú‡ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ ¶fiÏ˘ ·. «ŸÙ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÌÂÈ ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ‰Â ‰È¿ÏÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ¿ÊËΠÚÒÙ· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÈÓ›·, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ·Ú¿‰Ô- ÛË, ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ÂΛ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙË ƒˆÌ·˚΋ ÔÏÈÙ›·. ∂ÓÒ fï˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È Ú‡ıÌÈ˙ ٷ fiÚÈ· Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ fiÏ˘, οÔÈÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ·˘- Ùfi Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‰È¿ÏÂÍ ÙÂÏÈο ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ». ‚. «¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ô ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ fiÏ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‹ıÂÏÂ. ªÂ ¤Ó· ·ÎfiÓÙÈÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¯¿Ú·˙Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘. √È ·˘ÏÈÎÔ› Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó: -¶fiÛÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË, ∫‡ÚȤ Ì·˜;. ∫È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛÂ: -£· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∫·È fiÏÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈ· ı›· ‰‡Ó·ÌË Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ». ™ˆ˙ÔÌÂÓfi˜, ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ πÛÙÔÚ›· 5. «ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘», πˆ¿ÓÓ˘, πµ’, 20-23. µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÚÈÛ›ˆÓ.28
 29. 29. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 8. √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· √ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÂÈÎÚ·Ù› Û fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- Ú·˜ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú¯·›· Ï·ÙÚ›·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜, Ô £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ∞’ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ˆ˜ Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ ∫·Ù¿ÚÁËÛË √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 313 Ì.Ã. 392 Ì.Ã. . Ì.Ã∆ Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 313 Ì.Ã.:ñ ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi.ñ ™˘ÁοÏÂÛ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô1 ÛÙË ¡›Î·È· (325 Ì.Ã.) Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.ñ µ·Ù›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (337 Ì.Ã.) ∆ËÓ ›‰È· ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù‹ÚËÛÂ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·ÎfiËΠfiÙ·Ó, ÙÔ 361 Ì.Ã., ·Ó¤Ï·‚ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ô ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·- 1. √ ÛÙ·˘Úfi˜ ‹Ù·Ó ÓÙ›ÓÔ˘, πÔ˘ÏÈ·Ófi˜. √ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ›¯Â ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·. √È ÛÔ˘‰¤˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹- (ªÔ˘ÛÂ›Ô µ·ÙÈηÓÔ‡). Ó· ÙÔ‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ- ÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ˘˜ ÔχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Â·Ó·- ʤÚÂÈ ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ·Ï·È¿˜ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋. ∏ ·Ú¯·›· ıÚËÛΛ· fï˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ϤÔÓ ÛÙË ‰‡ÛË Ù˘ Î·È Ë Ó¤· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Ù˘. ŒÙÛÈ, Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ Â- Ú›ÌÂÓÂ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Î·È ‰Â ‚Ú‹Î·Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ Ï·fi. √ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ¿ÏψÛÙ ΢‚¤ÚÓËÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· (361-363 Ì.Ã.) Î·È ÛÎÔÙÒıËΠÔÏÂ- ÌÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, Û ËÏÈΛ· 32 ÂÙÒÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿ- 2. πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ÛÂȘ Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ıÚË- (ªÔ˘ÛÂ›Ô §Ô‡‚ÚÔ˘) ÛÎÂÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ‰È·-1 √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜: Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Â›ÛÎÔÔÈ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. 29
 30. 30. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂٷȉ¤¯ÙËΠ΋ڢÍ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· Î·È ‹Ú ·˘ÛÙËÚ¿ ̤-ÙÚ· ηٿ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ1: ñ ŒÎÏÂÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ó·Ô‡˜, ··ÁfiÚ¢Û ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ Î·È fiÚÈÛÂ, Ì ÓfiÌÔ, ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (392 Ì.Ã.), Ù· ∂ÏÂ˘Û›ÓÈ· Ì˘ÛÙ‹- ÚÈ· ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ª·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ñ ∞Ó¤¯ÙËΠÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË ÏÂËÏ·Û›· ·Ú¯·›ˆÓ Ó·ÒÓ, ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ·fi Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. 3. √ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ∞′ Û ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ £ÂÔ‰fiÛÈÔ «ª¤Á·» Î·È ÙÔÓ πÔ˘- ÂÔ¯‹˜ÏÈ·Ófi «¶·Ú·‚¿ÙË» ‹ «∞ÔÛÙ¿ÙË». √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ fï˜ ÙÂÏÈο ÂÈ‚Ï‹ıËΠ(¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfiÌ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. π‰È·›ÙÂÚË ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ)Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ›¯·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÈÂÚ¿Ú-¯Â˜, ª¤Á·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜, °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô ¡·˙È·Ó˙ËÓfi˜ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘Ûfi-ÛÙÔÌÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· Ì ٷ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ıÚËÛΛ·˜. ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˘ ÛÙ· ıÚË- Û΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜; ■ À¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·; 4·. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ §È‚¿ÓÈÔ˘, ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔÚ· £ÂÔ‰fiÛÈÔ. «™˘ ÌÂÓ Ï¤ÁÂȘ fiÙÈ Ô‡Ù ٷ ÈÂÚ¿ ‰È¤- ٷ͘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó, Ô‡ÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÌÔ‰›˙ÂȘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ˆÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ì ÏÈ‚·ÓˆÙfi Î·È ı˘ÌÈ¿Ì·Ù·. √È Ô·‰Ô› Ù˘ Ó¤·˜ ıÚËÛΛ·˜ fï˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ, Ì ͇Ϸ Î·È ¤ÙÚ˜ Î·È Û›‰ÂÚ·. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ù· ηٷ- ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿, Ì ٷ ¯¤- ÚÈ· Î·È Ì ٷ fi‰È·». §È‚¿ÓÈÔ˜, §fiÁÔ˜ 30 4. º·Ó·ÙÈÎÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›·1 ∂ıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ıÚËÛΛ·˜.30
 31. 31. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 9. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋ √ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋. ∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ÚÔԉ‡ÂÈ. √È °fiÙıÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ÙË ¢˘ÙÈ΋. √È µ¿Ó‰·ÏÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È Î˘ÚÈÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ 395 Ì.Ã. 330 Ì.Ã. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È . Ì.Ã∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ̤ÓÂÈ Âӈ̤ÓË ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ∆· ÙÂÏ¢- Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˘ fï˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ï·Ô› – √‡ÓÓÔÈ, °fiÙ-ıÔÈ Î·È µ·Ó‰¿ÏÔÈ - ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∆fiÙ ԣÂÔ‰fiÛÈÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (395 Ì.Ã.), ÌÔ›Ú·Û ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÔÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ΢‚ÂÚÓÈfiÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. √ ∞Úο‰ÈÔ˜ ‹Ú ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙ˘ ÙÌ‹Ì· Î·È Ô √ÓÒÚÈÔ˜ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi. 1. ÿÚÙ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ƒˆÌ·˚ÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ £ÂÔ‰fiÛÈÔ 31

×