Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
ΜΑΘΗΤΗ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ΜΑΘΗΤΗ

 • 123 views
Published

 

Published in Technology , Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. À¶√Àƒ°∂π√ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °ÏÂÓÙ‹˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ π™∆√ƒπ∞ ∂ã ¢∏ª√∆π∫√À ™Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ™Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· π™∆√ƒπ∞ ∂ã ¢∏ª√∆π∫√À∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™ ISBN 960-06-1820-8 √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞
 • 2. πÛÙÔÚ›· E′ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù· B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÃÚfiÓÈ·
 • 3. ™À°°ƒ∞º∂π™ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °ÏÂÓÙ‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂. ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂. ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂›Ù. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.∂. ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢.∂. ∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·Ú›· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂.∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏-Ã∞ƒ∆√°ƒ∞º∏™∏ ºÒÙÈÔ˜ ∆Û›ÙÛÔ˜ ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ °ÂˆÚÁ›· ƒÔÁ¿ÚË ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÚËÁÔÚ›Ô˘ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.π. À¶∂À£À¡√™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À °È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÚËÁÔÚ›Ô˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.π. ∂•øºÀ§§√ ∆¤Ù· (‹ ™Â‚·ÛÙÈ·Ó‹) ª·ÎÚ‹ ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ “∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ - MULTIMEDIA A.E.” ∂ƒ°∞™π∂™ °’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ի ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
 • 4. À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °ÏÂÓÙ‹˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘πÛÙÔÚ›· ∂′ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù· µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÃÚfiÓÈ· √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞
 • 5. ∞Á·ËÙ¿ Ì·˜ ·È‰È¿ Ù˘ ∂ã Ù¿Í˘ ™ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ÛÙË °ã Î·È ÙË ¢ã Ù¿ÍË, Ù·Íȉ¤„·Ù Ì ٷ ‚È‚Ï›· Ù˘πÛÙÔÚ›·˜ «ÛÙ· Ôχ ·ÏÈ¿» Î·È ÛÙ· «·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·». °ÓˆÚ›Û·Ù ÙfiÔ˘˜, Ï·Ô‡˜ Î·È ·ÓıÚÒ-Ô˘˜. ∞ÎÔ‡Û·ÙÂ, ‰È·‚¿Û·ÙÂ Î·È Ì¿ı·Ù ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙȘÂÈÛΤ„ÂȘ Û·˜ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜ ÁÓˆÚ›Û·Ù ·fiÎÔÓÙ¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜, ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÔ-¯¤˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Û·˜ ¤Î·Ó·Ó ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È «ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·». ∂›Ó·È ÌÈ· Ì·-ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰Âη¤ÍÈ ·ÈÒÓˆÓ ÂÚ›Ô˘ (146 .Ã. - 1453 Ì.Ã.). ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ·Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿fï˜ ¤Î·Ó·Ó ηχÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯·È-ÚfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ˙ˆ‹, Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ «ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯Úfi-ÓÈ·», ÏÔÈfiÓ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û·˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ™ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ˜, ¯¿ÚÙ˜,ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Î·È Î›ÌÂÓ·-Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Ù· ÔÔ›· ¤ÁÚ·„·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÂΛÓË ÙËÓÂÔ¯‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔfi Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÓÓ· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÂÙÂ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÂ-ÙÚ·‰›Ô˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂϤÙË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Û·˜ ı· οÓÂÙÂ Î·È ·˘Ù‹ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ «ÈÛÙÔÚÈÎfi» Ù·Í›‰È Î·È Ë ı¤· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜,·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ûηϛ, ÙÔ Ûηϛ ÙˆÓ «‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ», ı· Â›Ó·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙÂÚË ÁÈ· Û·˜ ÂʤÙÔ˜. ∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘4
 • 6. ¶Ò˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ‚Ȃϛ԰ȷ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ fi¯È ÌfiÓÔÌ ٷ ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ΛÌÂÓ·-ËÁ¤˜, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯¿Ú-Ù˜ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¿.∆Ș ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ (ÏÂ˙¿ÓÙ˜), Ô˘ ÙȘ ÂÂÍËÁÔ‡Ó Î·È Û·˜ ‰È-¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÙȘ ÌÂÏÂÙ¿ÙÂ Î·È Ó· ÙȘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ ÌÂÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.™Â οı ̿ıËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ΛÌÂÓ·-ËÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙÂ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔۇ̂ÔÏÔ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÙ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·˘Ù¿. √È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÔÈ ËÁ¤˜ Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ì ϛÁË ÚÔ-ÛÔ¯‹ ı· Û·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ.™ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙfiÔÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙÂ. °È’ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Û·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜.∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ªÂ ·ÊÂ-ÙËÚ›· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚È-‚Ï›Ô˘ Û·˜. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙÂ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·È Ó· ÙËÓÂÓËÌÂÚÒÓÂÙÂ Û˘¯Ó¿.∏ ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ οÔÈˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ, ϤÍÂˆÓ ‹ ÊÚ¿ÛÂˆÓ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ٷ ÛË-Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. √È ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ οÔÈ-ˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ· οÔÈ· ¿ÁÓˆÛÙ· ÔÓfi-Ì·Ù·, ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Û·˜.∂¿Ó ÂÚÁ·ÛÙ›Ù ¤ÙÛÈ, ı· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ı· ·Á·‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓÈÛÙÔÚ›·. ÿÛˆ˜ ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ÁÈ· fiÛ· Û·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™Ë-Ì·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û’ ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ Ì ÙÔ ‰¿Ûη-Ïfi Û·˜, Î·È Ë ÌÂϤÙË ¿ÏÏˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿˙ÂÙ ÛÙˉȿÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∫¿ÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚È‚Ï›· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙË Û. 136. ∞fi ·˘Ù¿ ı·Ì¿ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÓÒÛË Î·È, ÛÈÁ¿-ÛÈ-Á¿, ı· Á›ÓÂÙ ÌÈÎÚÔ-ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. 5
 • 7. ∆È ı· Ì¿ıÔ˘Ì √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ·. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ì ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó Ôχ ÙËÓ ÂÎ- ·›‰Â˘ÛË Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ë ÌfiÚʈÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.6
 • 8. ÛÙËÓ ∂′ Ù¿ÍË: ∏ ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Û‹Ì·ÓÂ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∏ ƒÒÌË Î˘‚¤ÚÓËÛ fiÏÔۯ‰fiÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙfiÙÂÎfiÛÌÔ. √È ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó˘-‹ÚÍ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¤- √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·-ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·˘- ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÂχıÂÚË ¿Óˆ ·fi ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ·. 7
 • 9. ∞. √π ∂§§∏¡∂™ ∫∞π √π ƒøª∞π√π ∆Ô ÚˆÌ·˚Îfi ø‰Â›Ô ÙÔ˘ ∏ÚÒ‰Ë ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡, οو ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ı‹Ó·˜ √È ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó¡·˘Ì·¯›· ™·Ï·Ì›Ó·˜ °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 480 .Ã. 146 .Ã. . 323 .Ã. Ì.à £¿Ó·ÙÔ˜ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘
 • 10. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 1. √È ƒˆÌ·›ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ∏ ˘ԉԇψÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ·Ú¯Èο, ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٷÎÙË̤ÓÔ˘˜ Ì ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ. ∫¿ı fiÏË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ù‹ÚËÛ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜.™ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÙÔ 146 .Ã. ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∂Ï- Ï¿‰·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηٿÎÙË-Û‹˜ Ù˘ fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙË̤ӈÓfiψÓ. °È ’·˘Ùfi, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÎÏË-Ú¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘. ¶ÚÒÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Î·È Ó·ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË,ηٿÚÁËÛ·Ó Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÔÏÈÙ‡̷ٷ Î·È ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ fiψÓ-ÎÚ·-ÙÒÓ. ∂Ê¿ÚÌÔÛ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢»1. µ·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ οı fiÏ˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ›¯ÂÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚ÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜. ŒÙÛÈ:ñ ™Â fiÛ˜ Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‹ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÏÂÁÂÒÓ˜2 ÙÔ‡˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›·3 Î·È ·Ó¤ıÂÙ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÊÈÏÔڈ̷›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜.ñ ™Â fiÛ˜ fï˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËηÓ, ʤÚıËÎ·Ó ·ÓÂϤËÙ·. °ÎÚ¤ÌÈÛ·Ó Ù· Ù›¯Ë ÙÔ˘˜, ¿Ú·Í·Ó ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, Â¤‚·Ï·Ó ‚·Ú‡Ù·ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ·ÊfiÏÈÛ·Ó Î·È ·È¯Ì·ÏÒ- ÙÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ÌfiÓÈ̘ ڈ̷˚Τ˜ ÊÚÔ˘- Ú¤˜ Î·È ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎË- Û‹ ÙÔ˘˜ Û ƒˆÌ·›Ô˘˜ ·ÍȈ- Ì·ÙÔ‡¯Ô˘˜. ¢˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ·ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fï˜ ›¯Â Î·È Ë‰È·Ú΋˜ ·ÚÔ˘Û›· ڈ̷˚ÎÔ‡ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. √ÈÏÂÁÂÒÓ˜ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·fi Ù·ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ηÈÛ˘¯Ó¿ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. √È ÏËı˘ÛÌÔ›¤ÓȈı·Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÔ‚È-Ṳ̂ÓÔÈ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÁη٤ÏÂÈ·ÓÙË ÁË ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤Ê¢Á·ÓÛÙȘ fiÏÂȘ. ∫È ÂΛ fï˜ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ë ÊÙÒ¯ÂÈ·, Ë 1. √È ÚˆÌ·˚Τ˜ ÏÂÁÂÒÓ˜‰È·Ú΋˜ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë ·ÂÈ- ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.Ï‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ.1 «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢»: ¯ÒÚÈÛ¤ ÙÔ˘˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ¤ ÙÔ˘˜2 ÏÂÁÂÒÓ·: ڈ̷˚Îfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÒÌ·3 ·˘ÙÔÓÔÌ›·: ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ 10
 • 11. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÚÒÙËÊÔÚ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ Û’ ¤Ó·Ó ͤÓÔ Ï·fi. °È’ ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·-Ù¿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ. √ ڈ̷˚Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ fï˜ η٤ÓÈÁ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Î·È ÙÈ-̈ÚÔ‡Û ÛÎÏËÚ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ÚˆÙ·›ÙÈÔ˘˜. ■ ∂›¯·Ó ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ Î·Ù·ÎÙË̤ÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ; ■ °È·Ù› ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Î˘- ‚¤ÚÓËÛ·Ó ÙËÓ Î·ıÂÌ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο; 3. √ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âڋ̈ÛË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ «™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿- ‰· ÂÈÎÚ·Ù› ··È‰›·1 Î·È ÔÏÈÁ·ÓıÚˆ›·. ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·ÈÙ›· Ó· ÂÚË̈ıÔ‡Ó ÔÈ fiÏÂȘ Î·È Ó· ÌÂȈı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Á·ıÒÓ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÚÚÒÛÙȘ Ô‡Ù ˘ÔʤڷÌ ·fi Û˘Ó¯›˜ ÔϤÌÔ˘˜». 2. ∞ȯ̿ψÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¶Ôχ‚ÈÔ˘, πÛÙÔÚ›·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 4. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ·ÓÂ- ÎÙ›ÌËÙ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ƒÒÌË, ÁÈ· Ó· ÂȉÂȯıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜2 ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ.1 ··È‰›·: ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰ÈÒÓ2 ıÚ›·Ì‚Ô˜: ›‰Ô˜ ·Ú¤Ï·Û˘, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ, ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó Ù· Ï¿Ê˘Ú· Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ 11
 • 12. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 2. √È ŒÏÏËÓ˜ «Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó» ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∆ÔÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó, ÙÔÓ ÌÈ- ÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ï·- Ô‡. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜: Ô ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi˜. √ È ƒˆÌ·›ÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∂Ï- Ï¿‰·˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÔÏÈ- ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °ÔËÙ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˆÚ·›Ô˘˜ Ó·Ô‡˜, Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, Ù· ı¤·ÙÚ· Î·È Ù· ÛÙ¿‰È¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÓÒ- ÚÈÛ·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÁÔ‡˜ Î·È ı·‡Ì·Û·Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜. √ ı·˘Ì·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÏÏ¿- ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷÎÙË̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ- ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·Úfi- ÌÔÈ· ¤ÚÁ· ÛÙË ƒÒÌË Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ŒÙÛÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡- ıËÛ·Ó: ñ ∫Ù›˙Ô˘Ó Û›ÙÈ· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ì ÂÏÏËÓÈ- ο Û¯¤‰È· Î·È Ù· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ì ·Á¿ÏÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Ù¯ӛÙ˜. ñ ª·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ÌÈ- ÏÈ¤Ù·È Û’ fiϘ ÙȘ ηٷÎÙË̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘1. ∆Ô Ï·ÙÈÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏ- ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.ÏËÓÈÎfi. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ñ ¶·›ÚÓÔ˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·È- ŒÏÏËÓ˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜. ‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Ù· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- ‰· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó. ñ ∫·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·, ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋, Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ¤ÚÁ· ·Ú¯·›- ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ. ¶·›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· ı¤·ÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÎˆÌˆ‰›Â˜. ñ ºÈϤÏÏËÓ˜ ƒˆÌ·›ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Î·È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ fiÏÂˆÓ ‰··ÓÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÔÛÌÔ‡Ó Ì ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤ÊÂÚ·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂ- Ú· Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ∞fi ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÁÂÓÓ‹ıËΠ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Ô- ÏÈÙÈÛÌfi˜, Ô ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi˜, Ô˘ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È ÎÔ- ÓÙ¿ Ì·˜. 12
 • 13. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ ■ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΛÌÂÓÔ Î·È Ì fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ·Ù› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏÈfiÙ·Ó Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ 2. ∏ ¶‡ÏË ÙÔ˘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·; ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô Ó·- fi˜ ÙÔ˘ √Ï˘Ì›Ô˘ ■ ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈ- ¢Èfi˜. √ ·˘ÙÔÎÚ¿- ÛÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿ Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜; ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ŒÏ- ■ ¶ÔȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ È‰È- ÏËÓ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·›ÙÂÚ· Ô ¶Ï›ÓÈÔ˜ ÛÙËÓ ËÁ‹ 4; °È·Ù›; ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˘, ¤Î·- Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ·˘Ù¿ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ë 4. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ¤·Ú¯Ô˘ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÙÔ ¶Ï›ÓÈÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ µ·Ï¤ÚÈÔ ª¿ÍÈÌÔ, ∞‰ÚÈ¿ÓÂÈÔ ˘‰Ú·- ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ù˘ ∞¯·˝·˜2. ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ë ¶‡- ÏË ÙÔ˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡. «¡· ¤¯ÂȘ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ fiÙÈ Û ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ∞¯·˝·˜, ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ È- 3. √È ŒÏÏËÓ˜ ıÂÔ› ÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, fiˆ˜ Î·È Ë ÁˆÚÁ›·. ™Â ÛÙ¤Ï- ÛÙÔ ƒˆÌ·˚Îfi ¶¿ÓıÂÔ ÓÔ˘Ó Ó· ‚¿ÏÂȘ Ù¿ÍË ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÂχıÂÚˆÓ fiψÓ. ¶ËÁ·›ÓÂȘ Û ÂχıÂ- ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ Î·È ı·‡Ì·Û·Ó ÙËÓ ›- ÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ì ÛÙË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ıÂÔ‡˜ Ì ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚ- Ï‹ÚË ¤ÓÓÔÈ·. Ê‹. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚ„·Ó ÎÈ ·˘- ™Â‚¿ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÙÔ›, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÛÙËÛ·Ó Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ Î·È ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Â‚¿ÛÔ˘ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘˜ ‰fi- ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ¶¿ÓıÂfi1 ÙÔ˘˜, Ì ٷ ›‰È· ‹ Ì ͷ. ªË ÏËÛÌÔÓ›˜ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ Ï·ÙÈÓÈο ÔÓfiÌ·Ù·. ËÚˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜. ªËÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂȘ ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ‹ ÙËÓ ÂÚË- Ê¿ÓÈ· ηÓÂÓfi˜. ¡· ¤¯ÂȘ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÁË Ì¿˜ ¤‰ˆÛ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÓfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ì·˜. ¡· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È fiÙÈ Î˘‚ÂÚÓ¿˜ ÙË ™¿ÚÙË. ∆Ô Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹- ÛÂȘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Ï›ÁË ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ô̤ÓÂÈ, ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ú¿ÍË ··ÓıÚˆÈ¿˜, ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‚·Ú‚·ÚÈÛÌÔ‡». ¶Ï›ÓÈÔ˜ Ô ¡ÂfiÙÂÚÔ˜, ∂ÈÛÙÔϤ˜ 3.·. ∆Ô ¶¿ÓıÂÔ Ù˘ ƒÒÌ˘ (§ÈıÔÁÚ·Ê›·, (Á‡Úˆ ÛÙÔ 100 Ì.Ã.) ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi §ÂÍÈÎfi ∞Ï. ƒ·Áη‚‹).1 ¡·fi˜ Ù˘ ƒÒÌ˘, ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ™Ò˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÎÎÏËÛ›·.2 ∞¯·˝·: ŒÙÛÈ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ·Ú¯Èο ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÏË ÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·. 13
 • 14. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 3. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÌÈ· ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ √È ƒˆÌ·›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜. ∫˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ηٷÎÙË̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ì ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›- ˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ·¤Ú·ÓÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 146 .Ã. 100 Ì.Ã. Ì.Ã.° È· ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙȘ ηٷÎÙ‹- ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¢‡ÛË, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ŸÏ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Á‡Úˆ ·fiÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó ÚˆÌ·˚Τ˜ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ Ì ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÙËÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó: «Ëı¿Ï·ÛÛ¿ Ì·˜» (mare nostrum). ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·, Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó Ì¤-Û· ÙÔ˘˜ fiÏÔ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙfiÙ ÎfiÛÌÔ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ٷ 50 ÂηÙÔÌ̇-ÚÈ·. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜.1 ª¤Û· ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÔÏϤ˜ Ê˘Ï¤˜, ̉ȷÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ıÚËÛΛ˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ-Ú›·2. ∫È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤ÚÂ ӷ ΢‚ÂÚÓËıÔ‡Ó ·fi ÙË ƒÒÌË! √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó Ù·ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡ÛÂ Ë ·¤Ú·ÓÙË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘˜: 2. «√È ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ÂÓ ˘¤Ù·Í·Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈ· ̤ÚË, ·ÏÏ¿ 1. √ ·ÂÙfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË. ∞ÏÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË, Ô˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Î¿ÔÈÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi». ¶Ôχ‚ÈÔ˜, πÛÙÔÚ›·È.1 ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜: ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.2 ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·: ·˘Ù‹ Ô˘ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. 14
 • 15. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ñ ŸÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· «ÚÒÙÔ ÔÏ›ÙË» Ù˘ ¯Ò- Ú·˜ ÎÈ fiÏÔÈ fiÊÂÈÏ·Ó ›ÛÙË Î·È ˘·ÎÔ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ.ñ Œ‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË3 Û fiÛÔ˘˜ η- Ù·ÎÙË̤ÓÔ˘˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ƒÒÌ˘.ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù¿Í˘ Î·È ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.ñ ¢ÈfiÚÈÛ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ (·Óı‡·- ÙÔ˘˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÓ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.ñ ªÂ›ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ηχÙÂÚ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›ÛÚ·Í‹˜ ÙÔ˘˜.ñ æ‹ÊÈÛ·Ó ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ·’ fiÏÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù¿ÍË,·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÁÈ· ‰È·-ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·Ó·Ù‡¯ıË- 3. ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·Î·Ó Ë ÁˆÚÁ›·, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘◊Ù·Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ «ÚˆÌ·˚΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘» (pax (ªÔ˘ÛÂ›Ô µ·ÙÈηÓÔ‡). √È ƒˆÌ·›ÔÈromana), fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ. Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙfiÛÔ Ô˘ ÙÔÓ Ï¿ÙÚ¢·Ó ˆ˜ ıÂfi. 4. «ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ƒÒÌË» ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ¤Ó· ˘ÎÓfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÚfïÓ, Ô˘ ¤Óˆ- Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Î·È Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ·. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜. •ÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ, ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙË µ¤ÚÔÈ·, ÙËÓ ¶¤ÏÏ· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î·Ù¤ÏËÁ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∆Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ô‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ. 4.1. OÈ ÚˆÌ·˚ÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ3 ƒˆÌ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘: Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. 15
 • 16. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ■ ∆È ¿ÏÏ·Í ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÒÛÙ «ÔÈ ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÔ- ‚ÈṲ̂ÓÔÈ» οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηٿÎÙËÛ˘ ÙÒÚ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ ·ÛÊ·Ï›˜; ■ ªÂ ‚¿ÛË Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ, ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È- Ô›ÎËÛ˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËηÓ; ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‚Ô‹ıËÛ η- ı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÙË «ÚˆÌ·˚΋ ÂÈÚ‹ÓË»; 5. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ô ÚˆÌ·˚Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Î·È ‚ÔËıÔ‡Û ӷ ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔÈ, Á¤Ê˘Ú˜, ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ·. 6. √È ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ - ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚfiÌÔÈ √È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜. ™Â οı ÌÂÁ¿ÏË Ô‰fi ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ·ıÌÔ› Ì ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ¿ÏÔÁ·. √È ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ¿ÏÏ·˙·Ó Ù· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ӷ ¿ÏÔ- Á¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ªÂ ÌÔÚÊ‹ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜, ÔÈ ¤ÊÈÔÈ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË ƒÒÌË, Û ¯ÚfiÓÔ ı·˘- Ì·ÛÙfi ÁÈ· Ù· ̤۷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. Will Durant, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡16
 • 17. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ 4. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ƒÒÌË √È ƒˆÌ·›ÔÈ ˙Ô‡Û·Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ηıÒ˜ Î·È Û ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ∏ ƒÒÌË Ì ٷ ÎÙ›ÚÈ¿ Ù˘, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ Î·È Ù· ı¿̷ٿ Ù˘ ·ÔÙÂ- ÏÔ‡Û ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.∏ ƒÒÌË ‹Ù·Ó Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.◊Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓË Ï¿È ÛÙÔÓ ∆›‚ÂÚË ÔÙ·Ìfi ηÈÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ӷԇ˜, ˆÚ·›· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ¤ÚÁ·Ù¤¯Ó˘. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ-Ú›·˜ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÏËÛ›·˙ ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ÂηÙÔÌ-̇ÚÈÔ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÂÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ Û ÌÔÓÔη-ÙÔÈ˘. ™ÙÔÓ ¶·Ï·Ù›ÓÔ ÏfiÊÔ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓÔ Î·ÈÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ ‹Ù·ÓÁˆÚÁÔ›, ‚ÔÛÎÔ›, Ù¯ӛÙ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ¤ÌÔÚÔÈ.√È ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ÁˆÚÁÔ› ›¯·Ó ÌÂÁ¿Ï· 1. ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Û ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿Î·È ÁfiÓÈÌ· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·. ™Â ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÎÙÈṲ̂-Ó· Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ÛÙ¿‚ÏÔÈ, ÔÚÓÈıÒÓ˜ Î·È ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜Î·ÚÔ‡˜ Î·È ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù·ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÂΛ. √È ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎً٘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔÈ Ù·ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ˙Ô‡Û·Ó ·fi Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ ÚÔ˚-fiÓÙ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û˘-Ó‹ıˆ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ·Ó·˙Ë-ÙÔ‡Û·Ó ÂÚÁ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯Ë ÛÙÔ ÛÙÚ·-Ùfi, ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤Ú-Á·, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›, ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›, ‹Á·È-Ó·Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙË ƒÒÌË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 2. Œ·˘ÏË ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ·ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂΛ. ■ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ 1 Î·È 2. µÚ›Ù ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·; ■ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· 3 Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË- Ù˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹. ∆È Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ·˘- ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜; 17
 • 18. ∞ OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ 4. √ ∆›‚ÂÚ˘ ·ÚÙËÚ›· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙË ƒÒÌË 4.·. √ ∆›‚ÂÚ˘ ÔÙ·Ìfi˜ ∏ ƒÒÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. √ ∆›- ‚ÂÚ˘ ÔÙ·Ìfi˜ fï˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ψÙfi˜, Û˘Ó¤‰Â ÙËÓ fiÏË Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ì fiÏ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈ- 3. æËÊȉˆÙ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∆‡Óȉ·, ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô) Ó¿ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔÓ ∆›‚ÂÚË 25 ÊÔÚÙËÁ›‰Â˜1, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÈÙ¿ÚÈ ÛÙË ƒÒÌË Î·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏϘ, ÊÔÚو̤Ó˜ Ï¿‰È, ÎÚ·Û›, ÙÚfi- ÊÈÌ·, ̤ٷÏÏ·, ˘ÏÈο ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ÂÎÙÈÌÒ- ÓÙ·˜ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ∆›‚ÂÚË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙÚ¢·Ó ˆ˜ ıÂfi. Will Durant, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 5. ÕÚÙÔ˜ Î·È ı¿̷ٷ √È ƒˆÌ·›ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fi- ψÓ, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Û˘¯Ó¿ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Á‡̷ٷ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÛΤ‰·ÛË (¿ÚÙÔ Î·È ı¿̷ٷ). ∞˘Ù¿ Ù· ı¿̷ٷ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Î·È ıËÚÈÔÌ·¯›Â˜. 5.1 ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô. ¶ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Û·Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÂ- ÌÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ‹ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∆fiÙ ÏËÌ̇ÚÈÛ ͷÊÓÈο ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Î·È ¤ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· ¿ÏÔÁ· Î·È Ù·‡ÚÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· η- ÙÔÈΛ‰È·, Ô˘ ›¯·Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù› Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi fiˆ˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. ŒÊÂÚ·Ó Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Óˆ Û ÏÔ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ó·˘Ì·¯Ô‡Ó. 5.2. ∆Ô ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘, ∫¿ÛÛÈÔ˜ ¢›ˆÓ, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ƒÒÌ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·1 ÊÔÚÙËÁ›‰·: ÏÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ. 18
 • 19. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ∞ 5.3. ªÈ· ·¿ÓıÚˆË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi οı ÌÔ- ÓÔÌ·¯›· ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ô˘ ÊfiÓ¢Û ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ¿ÏÏÔÓ, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ, Ô˘ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÔÓ ÊÔÓ‡ÛÂÈ. ∫·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›- Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÛÊ·Á‹. ŒÙÛÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ú¿ÁÌ· ÈÂÚfi ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÊÔÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ™ÂӤη˜, ∂ÈÛÙÔϤ˜ ∞. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (1-4) { ñ ∫·Ù¿ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˘˜. ñ ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜.√È ƒˆÌ·›ÔÈ: ñ ∂Ê¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔ «‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢» ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙË- ̤ӈÓ. ñ ∂ËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ñ µÚ¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘fi‰Ô˘ÏÔÈ Û ͤÓÔ Î·Ù·ÎÙËÙ‹.√È ŒÏÏËÓ˜: { ñ ¢È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜, ñ «∫·Ù¿ÎÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜» Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜ ÙÔ˘˜, ñ ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ «ÂÏÏËÓÔڈ̷˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi». {™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ñ ¶ÚÔfi‰Â˘Û·Ó Ë ÁˆÚÁ›·, Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ·, Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.«ÚˆÌ·˚΋˜ ñ ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.ÂÈÚ‹Ó˘» ñ ¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô› ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. 19
 • 20. µ. ∏ ƒøª∞´∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ ª∂∆∞ª√ƒºø¡∂∆∞π √ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙËÓ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ô πÔ˘ÛÙÈ·Ófi˜ ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·. (æËÊȉˆÙfi ·fi ÙÔ Ó·fi)20
 • 21. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 5. ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ∆ÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·Ófi˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·Ú¯›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘. ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛË ÛÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢È¿Ù·ÁÌ· ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ 200 Ì.Ã. 313 Ì.Ã. ƒˆÌ·˚΋ ÂÈÚ‹ÓË ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÎÌ‹˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ (1Ô Î·È 2Ô Ì.Ã.). ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì.Ã. fï˜ ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÚˆÌ·˚΋ ÂÈ- Ú‹ÓË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ ·›ÏËÛ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ °ÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô›, ÔÈ °fiÙıÔÈ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹, ·Ú·‚›·˙·Ó Ù· Û‡- ÓÔÚ·, ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ñ √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·, ÛÙ·Û›·˙·Ó ‹ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ fiÚÈ˙·Ó ‹ ηٷÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜. ñ ∫¿ÔȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ·ÔÛ¯›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ¤Î·Ó·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙË. ñ √È ÛÎÏËÚÔ› ‰ÈˆÁÌÔ› ηٿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ıÚËÛΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ‰È¯·ÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·Ófi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÙÂÙÚ·Ú¯›·˜. ÃÒÚÈÛ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ٤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, ‰‡Ô ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ‰‡Ô ÛÙË ¢‡ÛË, Î·È fiÚÈÛ ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ¿Ú- ¯ÔÓÙ·, Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â·Ó¤ÊÂÚ ËÚÂÌ›· Î·È Ù¿ÍË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ÛÊ¿- ÏÂÈ· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ·fi ÙȘ ¯ıÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜. ¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ fï˜ Ôχ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›- ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¿Ú¯Ô- ÓÙ˜, Ô˘ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ª·Í¤ÓÙÈÔ˜ ÛÙË ¢‡ÛË, Ô §ÈΛÓÈÔ˜ Î·È Ô °·- ϤÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¡ÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÂÌʇÏȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ì¿- ¯Â˜ ‚Á‹Î·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô §ÈΛÓÈÔ˜. 1. ¶ÔÏÏÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó °È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜. 21
 • 22. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·ÈÔ˘ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ‰ÈˆÁÌÔ› ηٿ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô Û˘-Ó·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ ªÂ‰ÈfiÏ·ÓÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜1 ÙÔ ¢È¿-Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜, ÙÔ 313 Ì.Ã. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, οı Ô-Ï›Ù˘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï·ÙÚ‡ÂÈ fiÔÈÔ ıÂfi ı¤ÏÂÈ.ŒÙÛÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ¿ÓÔÈÍÂ. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (324 Ì.Ã.), Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô §ÈΛÓÈÔ˜Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË. ¡ÈÎËÙ‹˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌ-ʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ‚Á‹ÎÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ÌÔÓÔÎÚ¿-ÙÔÚ·˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓηχÙÂÚË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜:ñ ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÙÂÙÚ·Ú¯›· ÛÙÚ·Ùfi.ñ ¢ÈfiÚÈÛ ¤·Ú¯Ô˘˜ Ì ÔÏϤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜. 2. ∆ÂÙڿگ˜.ñ ŒÎÔ„Â Ó¤Ô ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ·, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·ÓÙÔ‡ Î·È Ùfi- (∞Ó¿ÁÏ˘ÊÔ. ÓˆÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÕÁÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜, µÂÓÂÙ›·)ñ ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. °È· ÙȘ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈο ·Ô-ÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔª¤Á· Î·È ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÕÁÈÔ Î·È ÈÛ·fiÛÙÔÏÔ. ■ ¶ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÚÔ- Û¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ì ٷ ‰È- ÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ‹ÚÂ; ■ ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ›- 3. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÂ Ó·È Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜; ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ 4. ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ «∂Ì›˜, Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ §ÈΛÓÈÔ˜ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ ªÂ‰ÈfiÏ·ÓÔ Î·È ·ÊÔ‡ ÛÎÂÊًηÌ ηı·Ú¿ Î·È ÛˆÛÙ¿ ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ: ñ ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ıÚË- ÛΛ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ÒÛÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ıÂfiÙËÙ· ÎÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ô˘Ú¿ÓÈ· ‰‡Ó·ÌË ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ›- Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ Û’ ÂÌ¿˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì·˜. ñ ¡· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ ·Ôχو˜ Ó· ·Û¿˙ÂÙ·È ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÌÔÚ› Ó’ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ıÚËÛΛ· Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·.» ∂˘Û¤‚ÈÔ˜, ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ πÛÙÔÚ›·1 ªÂ‰ÈfiÏ·ÓÔ: ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ªÈÏ¿ÓÔ.22
 • 23. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 6. ªÈ· Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙ‡- Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∏ ı¤ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Úˆ- ÙÂ‡Ô˘Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 1. ∞fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂÚÓÔ‡Û·Ó fiÏ· Ù· ÏÔ›· Ô˘ Ù·Í›‰Â˘·Ó ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·Ú¯›·˜ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ËÚÂÌ›· Î·È ÂÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ- Ú›·. √ ÌÔÓÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ fï˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·¤-Ú·ÓÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÂÂȉ‹:ñ µÚÈÛÎfiÙ·Ó Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Â¯ıÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜.ñ ◊Ù·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ΤÓÙÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ «ÚˆÌ·˚ÎÔ‡ ·Óı¤Ô˘»1 Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÙڿگ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈˆÁÌÔ› ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ.°È’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ıÚË-ÛΛ·. ŒÙÛÈ:ñ ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ2, ÌÈ· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·.ñ ∂Ê¿ÚÌÔÛ fi,ÙÈ fiÚÈ˙ ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÙË ‰ÈˆÎfiÌÂÓË ˆ˜ ÙfiÙ ¯ÚÈ- ÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·.1 ƒˆÌ·˚Îfi ¿ÓıÂÔ: ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ ıÂÔÙ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ô Ó·fi˜ Ô˘ ÙȘ Ï¿ÙÚ¢·Ó.2 µ˘˙¿ÓÙÈÔ: ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔ µ‡˙·ÓÙ· ·fi Ù· ª¤Á·Ú·. 23
 • 24. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ∆Ô Â›ÛËÌÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÚˆÙ‡-Ô˘Û·˜, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘, ‹Ù·Ó«¡¤· ƒÒÌË». ŸÏÔÈ fï˜ ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÏÒ˜¶fiÏË. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ∂ÎÂ›Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ¤ÓˆÓ·Ó ÙËÓ∂˘ÚÒË Ì ÙËÓ ∞Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈ-ÓÔ ¶fiÓÙÔ Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ™’·˘Ù‹ η٤ÏËÁÂ Ë ∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi˜ Î·È ·fi 2. √ ·˘ÙÔÎÚ¿-ÂΛ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·-ÚÔ˜ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂ-∞Ó·ÙÔÏ‹˜. Ú ÙËÓ ÚˆÙ‡- Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔ- √È Â·Ú¯›Â˜ ·˘Ù¤˜ Â› ·ÈÒÓ˜ ÙÚÔÊÔ- ÎÚ·ÙÔÚ›·˜‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÙË ƒÒÌË Î·È ÙËÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙË ƒÒÌËÌ ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ·Ú‹Á·Ó ÔÈ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.›‰È˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÚÒÌ·Ù·, Ì·¯·ÚÈο, (ªÔ˘Û›ÔÌÂÙ¿ÍÈ Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó µ·ÙÈηÓÔ‡,·fi ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. 1600 Ì.Ã. ÂÚ›- Ô˘)ŸÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÒÚ· ı· ηÙ¢-ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ™ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÏÏËÓfiʈÓÔÈ3 ÏËı˘-ÛÌÔ›. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ›¯·Ó ·Û·ÛÙ› ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂΛ ›¯Â Úˆ-Ùԉȉ·¯Ù› Î·È ÚÈ˙ÒÛÂÈ. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ¤‚ÏÂ·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌËÙ¤Ú·, ∂ϤÓË, ‹Ù·Ó ∂ÏÏËÓ›‰· Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹. ■ °È·Ù› Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜; ■ ¶ÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ›¯Â Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Ô- Ï˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ƒÒÌ˘; 3. ŒÙÛÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. «ªÂ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÎÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıË- Î·Ó Â‰Ò ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ƒˆÌ·›ÔÈ Ôϛ٘, ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ÓÔÌÈÎÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Ù¯ӛÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÈÏÔ‡Û·Ó Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜, ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋. ª¿ı·ÈÓ·Ó fï˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. °È ·˘Ùfi ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ÂÓ Â¤‚·- Ï·Ó ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ- ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ ¤ÊÂÚÓ ̷˙› Ù˘ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÍË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ŒÙÛÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·ԉ›¯ıËΠ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜». ∫. ÕÌ·ÓÙÔ˜, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·3 ∂ÏÏËÓfiʈÓÔÈ: ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.24
 • 25. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ4. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¯Ù›ÛÙËΠ۠ÂÊÙ¿ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÏfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ «Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó» ÔÌ·Ï¿ ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜, ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˘ ÎfiÏÔ˘. ªÔÙ›‚Ô (‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ı¤Ì·) ·fi ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˘. ™¯ÂÙÈο ÌÔÙ›‚· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ÂfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È·. 25
 • 26. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 7. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ô¯˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ∏ Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¯Ù›˙ÂÙ·È Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. √¯˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿- Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÊÈÏÔ- ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ÈÛ¿ÍÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË ƒÒÌË.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ ∂Áη›ÓÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ 313 Ì.Ã. 330 Ì.Ã. . Ì.â È·ÏÂÁ̤ÓÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ù¯ӛÙ˜, ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Â› ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Ó· Ô¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ó· ÙË ÛÙÔÏ›ÛÔ˘ÓÌ ˆÚ·›· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ∏ ıÂÌÂÏ›ˆÛ‹ Ù˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÙÔ ¡Ô-¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 324 Ì.Ã, Î·È Ù· ÂÁη›ÓÈ¿ Ù˘ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 330 Ì.Ã. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÂÈÛ··Û ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Î·È Ù· ·ÏÈ¿ Ù›-¯Ë Ù˘ Î·È ¤ÎÙÈÛ Ӥ·, ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙȘ ÓÂÔÎÙÈṲ̂Ó˜ÂÚÈÔ¯¤˜. Œ‰ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· Ù›ÙÏÔ˘˜, ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÔÈÎÔ-ÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ¤ÚÁÔ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È Ù˘ ¶fiÏ˘.ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÎfiÌË:ñ ÃÙ›ÛÙËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î¤- ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘„ÒıËΠÛÙ‹ÏË Ì ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- Ú· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘. 1. À‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, fiˆ˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.26
 • 27. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µñ ªÂٷʤÚıËÎ·Ó Â‰Ò ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙË ƒÒÌË Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ï·Ù›˜, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.ñ ¢È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ‚ˆÌÔ› Î·È Ó·Ô› Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Ó¤ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ›. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù¿ÊËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ (337 Ì.Ã.). ŸÛ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÙÂ- ÏÂÈÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ù· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜.ñ ∫·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÎÚ‹Ó˜, ÏÔ˘ÙÚ¿, ˘‰Ú·ÁˆÁ›·, Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ô˘ ÂÍ·- ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÓÂÚfi ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛ·Ó ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, οÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÈÛ¿ÍÈ· Ù˘ƒÒÌ˘. ■ ◊Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·; ■ °È·Ù› Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙÔÏ›ÛÙËΠ̠¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÌÂÙ·- ʤÚıËÎ·Ó ·fi ÙË ƒÒÌË Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜; ¶fiÙÂ Î·È Ô‡ ¤ÁÈÓ οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ; ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓ- ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ó·Ô‡˜ Î·È ‚ˆÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ıÚËÛΛ·˜, Ï¿È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤¯ÙÈÛÂ; 2. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ «√ ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÈ µ˘˙¿ÓÙÈÔÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ¯·Ú›˙ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÏÔ‡ÙÔ, fiÛÔ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. µÚ›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ- ‚Ò˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ¤ÙÛÈ Ô˘ Ì‹Ù ӷ ÂÈÛχÛÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ, Ì‹Ù ӷ ÂÎχÛÔ˘Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙ›ˆÓ. √ ∂‡ÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¯Ú‹- ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ µ˘˙¿ÓÙÈÔÈ. ∆· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ fï˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ. ∂Âȉ‹ Ë £Ú¿ÎË ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ µ˘˙¿ÓÙÈÔÈ Â›Ó·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ £Ú¿Î˜. Œ¯Ô˘Ó ÌÈ· ¯ÒÚ· ¢ÊÔÚfiÙ·ÙË, fiÙ·Ó fï˜ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÚıÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙˆÓ ¿ÊıÔÓˆÓ Î·È ÂÎÏÂÎÙÒÓ Î·ÚÒÓ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ £Ú¿Î˜ Ô˘ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤- ÊÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜». ¶Ôχ‚ÈÔ˜, πÛÙÔڛ˜ 3. ∆Ì‹Ì· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. 27
 • 28. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 4. £Ú‡ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ ¶fiÏ˘ ·. «ŸÙ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÌÂÈ ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ‰Â ‰È¿ÏÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ¿ÊËΠÚÒÙ· ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÈÓ›·, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ·Ú¿‰Ô- ÛË, ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ÂΛ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙË ƒˆÌ·˚΋ ÔÏÈÙ›·. ∂ÓÒ fï˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È Ú‡ıÌÈ˙ ٷ fiÚÈ· Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ fiÏ˘, οÔÈÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÙÔÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ·˘- Ùfi Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‰È¿ÏÂÍ ÙÂÏÈο ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ». ‚. «¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ô ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ fiÏ˘ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‹ıÂÏÂ. ªÂ ¤Ó· ·ÎfiÓÙÈÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¯¿Ú·˙Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ fiÏ˘. √È ·˘ÏÈÎÔ› Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó: -¶fiÛÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË, ∫‡ÚȤ Ì·˜;. ∫È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛÂ: -£· ÚÔ¯ˆÚ‹Ûˆ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ∫·È fiÏÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈ· ı›· ‰‡Ó·ÌË Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ». ™ˆ˙ÔÌÂÓfi˜, ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ πÛÙÔÚ›· 5. «ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘», πˆ¿ÓÓ˘, πµ’, 20-23. µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÚÈÛ›ˆÓ.28
 • 29. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 8. √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· √ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÂÈÎÚ·Ù› Û fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- Ú·˜ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú¯·›· Ï·ÙÚ›·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜, Ô £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ∞’ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ˆ˜ Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ ∫·Ù¿ÚÁËÛË √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 313 Ì.Ã. 392 Ì.Ã. . Ì.Ã∆ Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 313 Ì.Ã.:ñ ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi.ñ ™˘ÁοÏÂÛ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô1 ÛÙË ¡›Î·È· (325 Ì.Ã.) Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.ñ µ·Ù›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (337 Ì.Ã.) ∆ËÓ ›‰È· ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù‹ÚËÛÂ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·ÎfiËΠfiÙ·Ó, ÙÔ 361 Ì.Ã., ·Ó¤Ï·‚ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ô ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·- 1. √ ÛÙ·˘Úfi˜ ‹Ù·Ó ÓÙ›ÓÔ˘, πÔ˘ÏÈ·Ófi˜. √ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ›¯Â ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·. √È ÛÔ˘‰¤˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹- (ªÔ˘ÛÂ›Ô µ·ÙÈηÓÔ‡). Ó· ÙÔ‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏ- ÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ˘˜ ÔχÌÈÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Â·Ó·- ʤÚÂÈ ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ·Ï·È¿˜ ıÚËÛΛ·˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋. ∏ ·Ú¯·›· ıÚËÛΛ· fï˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ϤÔÓ ÛÙË ‰‡ÛË Ù˘ Î·È Ë Ó¤· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Ù˘. ŒÙÛÈ, Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ Â- Ú›ÌÂÓÂ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Î·È ‰Â ‚Ú‹Î·Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ Ï·fi. √ πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ¿ÏψÛÙ ΢‚¤ÚÓËÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· (361-363 Ì.Ã.) Î·È ÛÎÔÙÒıËΠÔÏÂ- ÌÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, Û ËÏÈΛ· 32 ÂÙÒÓ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡, ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿ- 2. πÔ˘ÏÈ·Ófi˜ ÛÂȘ Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ıÚË- (ªÔ˘ÛÂ›Ô §Ô‡‚ÚÔ˘) ÛÎÂÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ‰È·-1 √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜: Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Â›ÛÎÔÔÈ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. 29
 • 30. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂٷȉ¤¯ÙËΠ΋ڢÍ ÙÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· Î·È ‹Ú ·˘ÛÙËÚ¿ ̤-ÙÚ· ηٿ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ1: ñ ŒÎÏÂÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Ó·Ô‡˜, ··ÁfiÚ¢Û ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ıÂÒÓ Î·È fiÚÈÛÂ, Ì ÓfiÌÔ, ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (392 Ì.Ã.), Ù· ∂ÏÂ˘Û›ÓÈ· Ì˘ÛÙ‹- ÚÈ· ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ª·ÓÙÂ›Ô ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ñ ∞Ó¤¯ÙËΠÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË ÏÂËÏ·Û›· ·Ú¯·›ˆÓ Ó·ÒÓ, ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ·fi Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. 3. √ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ∞′ Û ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙÔ £ÂÔ‰fiÛÈÔ «ª¤Á·» Î·È ÙÔÓ πÔ˘- ÂÔ¯‹˜ÏÈ·Ófi «¶·Ú·‚¿ÙË» ‹ «∞ÔÛÙ¿ÙË». √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ fï˜ ÙÂÏÈο ÂÈ‚Ï‹ıËΠ(¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfiÌ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. π‰È·›ÙÂÚË ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ)Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ›¯·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÈÂÚ¿Ú-¯Â˜, ª¤Á·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜, °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô ¡·˙È·Ó˙ËÓfi˜ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘Ûfi-ÛÙÔÌÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰‡·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· Ì ٷ ‰È‰¿ÁÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ıÚËÛΛ·˜. ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˘ ÛÙ· ıÚË- Û΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜; ■ À¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·; 4·. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ §È‚¿ÓÈÔ˘, ·fi ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔÚ· £ÂÔ‰fiÛÈÔ. «™˘ ÌÂÓ Ï¤ÁÂȘ fiÙÈ Ô‡Ù ٷ ÈÂÚ¿ ‰È¤- ٷ͘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó, Ô‡ÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÌÔ‰›˙ÂȘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚ˆÌÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ì ÏÈ‚·ÓˆÙfi Î·È ı˘ÌÈ¿Ì·Ù·. √È Ô·‰Ô› Ù˘ Ó¤·˜ ıÚËÛΛ·˜ fï˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ, Ì ͇Ϸ Î·È ¤ÙÚ˜ Î·È Û›‰ÂÚ·. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË Ù· ηٷ- ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿, Ì ٷ ¯¤- ÚÈ· Î·È Ì ٷ fi‰È·». §È‚¿ÓÈÔ˜, §fiÁÔ˜ 30 4. º·Ó·ÙÈÎÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›·1 ∂ıÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ù˘ ·Ï·È¿˜ ıÚËÛΛ·˜.30
 • 31. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ 9. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋ √ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋. ∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ÚÔԉ‡ÂÈ. √È °fiÙıÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ÙË ¢˘ÙÈ΋. √È µ¿Ó‰·ÏÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È Î˘ÚÈÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ 395 Ì.Ã. 330 Ì.Ã. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È . Ì.Ã∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ̤ÓÂÈ Âӈ̤ÓË ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·. ∆· ÙÂÏ¢- Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˘ fï˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ï·Ô› – √‡ÓÓÔÈ, °fiÙ-ıÔÈ Î·È µ·Ó‰¿ÏÔÈ - ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∆fiÙ ԣÂÔ‰fiÛÈÔ˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (395 Ì.Ã.), ÌÔ›Ú·Û ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰˘ÔÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ΢‚ÂÚÓÈfiÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. √ ∞Úο‰ÈÔ˜ ‹Ú ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙ˘ ÙÌ‹Ì· Î·È Ô √ÓÒÚÈÔ˜ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi. 1. ÿÚÙ˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ƒˆÌ·˚ÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·fi ÙÔ £ÂÔ‰fiÛÈÔ 31
 • 32. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È √ ∞Úο‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ µ′ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ì ÔÏÂÌÈο Î·È ‰Èψ̷ÙÈο ̤-Û·. √¯‡ÚˆÛ·Ó Ì ‰ÈÏfi Ù›¯Ô˜ ÙËÓ ¶fiÏË, ¤‚·Ï·Ó ψ٤˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚ËÎ·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÏ˘‰¿·Ó˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÂÈ-ÏÔ‡Û·Ó. ™Â οÔÈÔ˘˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤‰ˆÛ·Ó ÁË ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ˆ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ¤ÓȈı·Ó ·ÛÊ·Ï›˜Î·È ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ∞Ó Î·È ·Ó‹Î·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο¤ıÓË, ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÓfiÌÔ, ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· Î·È ÙËÓ ÂÏ- 2. ∞Úο‰ÈÔ˜ÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ◊Ù·Ó Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÓˆÓ·Ó. (ªÔ˘ÛÂ›Ô ™ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂Λ, ÔÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘)°fiÙıÔÈ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ∞Ï¿ÚÈ¯Ô Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ΢ÚȇÛÔ˘Ó ÙË ƒÒÌË, Ó· ÙË ÏÂ-ËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó Â› ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Î·È Ó’ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓıËÛ·˘ÚÒÓ Ù˘ (410 Ì.Ã.). ∆Ô ›‰ÈÔ Û¯Â‰›·˙·Ó Ó· οÓÔ˘Ó, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Î·È ÔÈ √‡ÓÓÔÈ, Ô˘ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ∞ÙٛϷ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ƒˆÌ·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞¤-ÙÈÔ˜ fï˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌ¿¯ËÛ ÚÒÙ· Ì ÙÔ˘˜ °fiÙıÔ˘˜, Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ √‡ÓÓÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤ÙÚÈ„ÂÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∫·Ù·Ï·˘ÓÈο ¶Â‰›·. ∆· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÁÔÙıÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ¿ÏÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓÂ·Ú¯ÈÒÓ. ∆Ô ¢˘ÙÈÎfi ڈ̷˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·‰‡Ó·ÌÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ·˘-Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ÌÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ê˘Ï¤˜, ÔÈ µ¿Ó‰·ÏÔÈ, Ì ·Ú¯ËÁfiÙÔ˘˜ ÙÔ °ÂÏ›ÌÂÚÔ, ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ƒ‹ÓÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ °È-‚Ú·ÏÙ¿Ú. ∞fi ÂΛ, ۯ‰fiÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔÈ, ¤Ú·Û·Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋, η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ∫·Ú-¯Ë‰fiÓ· Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘˜.3. ÿÚÙ˘ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ √‡ÓÓˆÓ, ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ∞Û›· Î·È ÙȘ ¶‡Ï˜ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜32
 • 33. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ ªÂ ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· ÔÈ °fiÙıÔÈ Î·- Ù¿ÎÙËÛ·Ó ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ √ÛÙÚÔÁfiÙıˆÓ £Â˘‰¤ÚȯԘ ›‰Ú˘- Û ÙÔ «ÁÔÙıÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜» Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË ƒ·‚¤ÓÓ·. ŒÙÛÈ ÙÔ 476 Ì.Ã. ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ڈ̷˚- 4. √ ڈ̷˚Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Ï‡ıËΠÔÚÈÛÙÈο. ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ √‡ÓÓˆÓ. ■ °È·Ù› Ô £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÈÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·; ■ ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜; ■ ¶ÔÈÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Î·È Ò˜ ÙÔ ¢˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·; 5. ∂ÍÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. «™ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒ- Ó·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ µã Î·È Ë ∂ÏÏË- Ó›‰· Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ∂˘‰ÔΛ· ›‰Ú˘Û·Ó ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ ¶·Ó‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ¤Ó· ›‰Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· Û’ ·˘Ùfi ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∞fi ÙÔ˘˜ 31 ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÈ 16 ‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏ- ÏËÓÈ΋ Î·È ÔÈ 15 ÛÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜ ·ÎfiÌË Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰È·ı‹Î˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰Èη- ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·Ùfi- ÚˆÓ». ŒÙÛÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤·ÈÚÓ Â›ÛË- 5.1. ∏ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· ∂˘‰ÔΛ· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÏ- ÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·- ÌË ı¤ÛË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¢ÈÔÓ. ∑·Î˘ıÈÓÔ‡, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·. 6. √È √‡ÓÓÔÈ «√È √‡ÓÓÔÈ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚÔ‡ ·Ó·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ◊Ù·Ó ·ÎfiÌË Âȉ¤ÍÈÔÈ È›˜ Î·È ÙÔÍfiÙ˜. ∂›¯·Ó ¢Ú›˜ ÒÌÔ˘˜, ·˘¯¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Î·È ¿ÓÙÔÙ ¿Î·ÌÙÔ ·fi ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ™ÎÏËÚ·ÁˆÁÔ‡- Û·Ó Ù· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¯¿Ú·˙·Ó Ì Û·ı› Ù· Ì¿ÁÔ˘Ï¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó’ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÚ·‡- Ì·Ù·. ∆· ÙÚÔÌÂÚ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Êfi‚Ô ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÚÔ- ÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹, fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ Î·È Ù· ÌÈ- ÎÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ·». πÔÚ‰¿Ó˘ (°fiÙıÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜) 33
 • 34. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È10. ∆Ô ¶·Ï¿ÙÈ, Ô πfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∆Ô ·Ï¿ÙÈ Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ Èfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∆· ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂΛ.∆ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫ˆÓ- ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÂÚfi ·Ï¿ÙÈ1. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜·fi ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ù˘ ÔÈ-ÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ˘‹Ú¯·Ó ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛËÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·›ıÔ˘Û˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜ Î·È ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ÙËÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜, ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ·. ∆ÔÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó Ù· ÎÙ›-ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Î·È ÙˆÓ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·ÙˆÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Î·È ÙÔ Û˘ÓÙË-ÚÔ‡Û·Ó. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ˘·›ıÚȘ ÛÙÔ¤˜, 1. ∆Ô ¶·Ï¿ÙÈ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ Ïfi- ÊÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙÔ µfiÛÔÚÔ Î·È ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·.‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ Î·È Î‹Ô˘˜, ÔÈÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔÈ Ì ÎÚ‹Ó˜2, „ËÊÈ-‰ˆÙÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì Û¿ÓÈ· Ê˘Ù¿ Î·È ¿ÓıË. ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Èfi‰ÚÔÌÔ˜. ø˜ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔ ∫ÔÏÔÛÛ·›Ô Ù˘ ƒÒÌ˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ™ÙȘ Ì·Ú-Ì¿ÚÈÓ˜ ÎÂÚΛ‰Â˜3 ÙÔ˘ οıÔÓÙ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı·-Ù¤˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó· ¯·ÚÔ‡ÓÙȘ ÈÔ‰ÚƠ̂˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÂÎ-‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂΛ. √È ÈÔ‰ÚƠ̂˜ Á›-ÓÔÓÙ·Ó Û ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ÙȘ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿ Î·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ıˆÚÂ›Ô ÙÔ˘. πÔ‰ÚƠ̂˜ Á›ÓÔ-ÓÙ·Ó, Ì ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, Î·È Û οÔȘ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ·ÛÙÔ‡Ó Â˘-¯¿ÚÈÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ÁÈ· Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó Í¤ÓÔÈ ¿Ú-¯ÔÓÙ˜ ‹ ÚÂۂ›˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ¶fi-ÏË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ ÔÈ ı·٤˜Â¢ÊËÌÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Û˘¯Ó¿ÂͤÊÚ·˙·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‹ Î·È Ù· ·- 2. √È ÈÔ‰ÚƠ̂˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔÚ¿ÔÓ¿ ÙÔ˘˜. ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ.1 ·Ï¿ÙÈ: ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ï·Ù›ÓÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ƒÒÌ˘.2 ÎÚ‹ÓË: ˘·›ıÚÈ· ËÁ‹3 ÎÂÚΛ‰·: ÛÂÈÚ¿ ηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘34
 • 35. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ Â›¯Â ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. √È ¢‹ÌÔÈ ‹Ù·Ó ·ıÏËÙÈοۈ̷Ù›·, Ô˘ ›¯·Ó ̤ÏË Î·È Ô·‰Ô‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ ÈÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ∞fiÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÙÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·‚¿ÚˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, µ¤ÓÂÙÔÈ(°·Ï¿˙ÈÔÈ), §Â˘ÎÔ› Î·È ∫fiÎÎÈÓÔÈ. ∆Ô ÎÔÈÓfi ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ fï˜ ÙÔ˘˜¤Î·Ó ӷ ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ■ ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡; ■ ∆È Â›‰Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ; ¶ÔÈÔ˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡- ÓË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜; 3. √ Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÙÛ›ÚÎÔ ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·Ó ÈÔ‰ÚƠ̂˜, Ô Èfi‰ÚÔÌÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Û ÙÛ›ÚÎÔ, Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ôχ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿. ŒÓ·˜ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi: «™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ·’ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ¿ ÙÔ˘˜ (·ÎÚÔ‚·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁ›Â˜, ¯ÔÚ¢ÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· Î·È ÎˆÌÈΤ˜ ·ÓÙÔÌ›- ̘). º¤ÚÓÔ˘Ó, ·ÎfiÌË, ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Î·È ÏÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ, ·ÚÎÔ‡‰Â˜ Î·È ÔÓ¿ÁÚÔ˘˜ (·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÚÈÔÁ¿È- ‰·ÚÔ˘˜) Î·È Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™Â ηӤӷ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô- Ï·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ ı¤·Ì·». µÂÓÈ·Ì›Ó ∆Ô˘‰¤Ï˘ (ÂÚÈËÁËÙ‹˜) 4. ªÈ· ·Ú¿ÍÂÓË «ÈÔ‰ÚÔÌ›·» ™ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ, ‹Ù·Ó ÛÙË̤- Ó· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¿ÏÎÈÓ· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÁχÙË §˘Û›Ô˘. ∂‰Ò Ù· ¤ÊÂÚ (ÙÔ 390 Ì.Ã.) Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ∞ã ·fi ÙË Ã›Ô, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ∫È ¤ÌÂÈÓ·Ó 800 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ÙÔ 1204 Ì.Ã. ∆fiÙ η- ٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ¶fiÏË ÔÈ µÂÓÂÙÔ› Î·È Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¡·ÔϤ- ˆÓ Ù· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÁÈ· οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∆Ô 1814 Í·Ó·Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙË µÂÓÂÙ›· Î·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ∞Á›Ô˘ ª¿Ú- ÎÔ˘. ∏ ÈÔ‰ÚÔÌ›· ‰ÂÓ ÙÂÏ›- ˆÛÂ. ∆Ô Ù¤ÚÌ· Ù˘ Â›Ó·È ÛÙË Ã›Ô... 4.·. ∆· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ §˘Û›Ô˘, fiˆ˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË µÂÓÂÙ›·. 35
 • 36. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 11. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ √È ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ΤÓÙÚ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù˘ fiÏ˘. ∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Ï·Ù›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰È·ÛΤ‰·- ˙·Ó Û˘¯Ó¿ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Û ÙÔÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ·.∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÂÙ¿ÏfiʈÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÏÏÔ› ÙËÓ ¤ÏÂÁ·ÓÎ·È «∂Ù¿ÏÔÊË». ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù·Û›ÙÈ· Ù˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘, Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜Î·È ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˘ ÎfiÏÔ˘, Ô˘ ÙËÓÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó. ÃÒÚÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È Î·ıËÌÂ-ÚÈÓ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ‹Ù·Ó ÔÈ Ï·Ù›˜ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘¶fiÏ˘. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ ·˘Ù¤˜¤ÊÂÚ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ Î·È‹Ù·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ª¤Û˘ ψÊfi-ÚÔ˘, Ô˘ ‰È¤Û¯È˙ ÙËÓ ¶fiÏË. ∫ÔÓÙ¿ 1. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ fiÚÈÛ fiÙÈ Û ηӤӷ ÎÙ›ÛÌ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfi- Ù·Ó Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ı¤· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘.Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·Ùfi-ÚˆÓ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˘ Î·È ∞Úο‰ÈÔ˘ η-ıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜. ¢ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ª¤Û˘ ÏÂ-ˆÊfiÚÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙÔ͈٤˜ ÛÙÔ¤˜Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ·fiÙ· ÔÔ›· ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÁfiÚ·˙·Ó fi,ÙÈÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó. ∂‰Ò ›¯·Ó Ù· Û›ÙÈ·ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÈÔ Â‡ÔÚ˜1 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ˘·›ıÚȘ2. ∞˘Ù¤˜ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙȘϷ˚Τ˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÔÚÈṲ̂-Ó˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ∂ΛÔ˘ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ÔÏ-ÏÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Û η-χÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. °È’ ·˘Ùfi ÙȘ ÂÈÛÎÂ-ÙfiÙ·Ó Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜. ™’ ·˘Ù¤˜ Û‡- 2. À·›ıÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÛÂ Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¶fiÏ˘¯Ó·˙·Ó Î·È Ï·Ófi‰ÈÔÈ ‰È·ÛΉ·-ÛÙ¤˜.1 ‡ÔÚ˜: ÏÔ‡ÛȘ.2 ˘·›ıÚȘ ·ÁÔÚ¤˜: ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÈ̘ Î·È ÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ¤ÁË.36
 • 37. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ ∆ËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ›¯Â Ô Œ·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¶fiÏ˘3, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓËÌÂÚˆÓfiÙ·Ó Ù·ÎÙÈοÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹¤‰ÂȯÓ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ■ ∆Ô ÏÈÌ¿ÓÈ, ÔÈ Ï·Ù›˜ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ¯ÒÚÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·; ■ °È·Ù› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÁÈ· ÌÈ· fiÏË; ■ ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË ÂÓfi˜ Ï·Ô‡; 3. √È ÁÈÔÚÙ¤˜ √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ›¯·Ó ÔÏϤ˜ ÁÈÔÚ- Ù¤˜ ‰ËÌfiÛȘ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜. ∆ÈÌÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂ- Ú· ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Á›Ô˘˜ Î·È ÌÂ- Ù›¯·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙȘ ÂΉËÏÒ- ÛÂȘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ·ÓËÁ‡- ÚÈ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙË ı›· ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ›·, ¤ÙÚˆÁ·Ó, ¤ÈÓ·Ó, ¯fiÚ¢- ·Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó. ∆Ô˘˜ ¿ÚÂ- Û ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÔÏÏÔ› 3.1. ∫·È ÛÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤„ÂÏÓ·Ó, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Î·È ¤·È- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ˙·Ó ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. (∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ∆ÛÂ¤ÏÔ‚Ô). 4. ŒÓ·˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ Û·ÏÔ˜-Ì¿ÓÙ˘ ™ÙȘ ˘·›ıÚȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, Û‡¯Ó·˙·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ‰È·ÛΉ·ÛÙ¤˜, Ô˘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. «∫¿ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Úı ÛÙËÓ ¶fiÏË ¤Ó·˜ πÙ·Ïfi˜ ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ¤Ó· Í·Óıfi Û·ÏÔ, Ô˘ ¤Î·- Ó ı·˘Ì·ÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÎfiÛÌÔ, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ‡ ¤‰ÈÓ·Ó, ÎÚ˘Ê¿ ·fi ÙÔ Û·ÏÔ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‹ ‰·¯Ù˘Ï›‰È· Î·È ·˘Ùfi˜ Ù· ¤ÎÚ˘‚ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ⁄ÛÙÂÚ· ‰È¤Ù·˙ ÙÔ Û·ÏÔ Ó· Ù· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·- ı¤Ó· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ∫È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ¤Î·ÓÂ! ∫È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ, ÎÈ Ô Û·ÏÔ˜ Ù· ÂÙ‡¯·ÈÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ∫·È ÔÏÏÔ› ÙfiÙ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Û·ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó‡̷ ¶˘ı›·˜». πˆ¿ÓÓ˘ ª·Ï¿Ï·˜, ÃÚÔÓÈÎfi3 Œ·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¶fiÏ˘: ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ∂›¯Â ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤۷ ÛÙËÓ ¶fiÏË Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 100 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹. 37
 • 38. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 12. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ∆· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‹Ù·Ó ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Î·È È‰ÈˆÙÈο. ™’ ·˘Ù¿ ‹Á·ÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÁfiÚÈ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∆· ÈÔ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ù¤¯Ó˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜.∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚÂ- ˆÙÈ΋. À‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ È‰ÈˆÙÈο Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Û¯Ô-Ï›·, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Û Û›ÙÈ·, Û ӷԇ˜ ‹ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹-ÚÈ·. √È ÁÔÓ›˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ‰›‰·ÎÙÚ· Û ›‰Ô˜ ‹ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·Ó¿-ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜. ∆· ·È‰È¿ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Û¯Ô-ÏÂ›Ô Û ËÏÈΛ· ¤ÍÈ ˆ˜ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓˆÓ. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù¿ÍÂȘ. ™ÙȘ ‰‡Ô ÌÈÎÚfi-ÙÂÚ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Î·ÈÓ· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó. ∞ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó ·ÎfiÌË Ó· ·ÎÔ‡Ó ÚÔÛ¯ÙÈο ÙÔ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔʤÚÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÚıÔÁÚ·Ê›·,ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈ΋. ∞ÔÛÙ‹ıÈ˙·Ó ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ 1. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ η-ŸÌËÚÔ, ÙËÓ ¶·Ï·È¿ Î·È ÙËÓ ∫·ÈÓ‹ ¢È·ı‹ÎË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜Ì‡ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÎfiÌË Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ó· ÙÚ·-ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È Ó· „¤ÏÓÔ˘Ó. ™Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·È‰È¿Ù˘ fiÏ˘, Û˘¯Ó¿ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÚÊ·Ó¿ ·È‰È¿ ‹Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ô˘‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÎÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÁÔÚÈÒÓ, Ô˘ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰›‰·ÎÙÚ·, ‰ÂÓ‹Á·ÈÓ·Ó Û¯ÔÏ›Ô. ŒÌÂÓ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ, ¤·È˙·Ó ÛÙȘ ·˘-Ϥ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ∆ËÓ ·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ·Ô‡- 2. ¢˘Ô Ì·ıËÙ¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÁ·-‰Â˜. ∞˘ÙÔ› Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ô ‰¿ÛηÏfi˜Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÛÎÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÙÔ˘˜.¤ıÈÌ· Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ·ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó Ó· ÎÂÓÙÔ‡Ó, Ó· Ϥ-ÎÔ˘Ó Î·È Ó· ˘Ê·›ÓÔ˘Ó. ∆· ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì¿ı·ÈÓ·Ó·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ù¤¯Ó˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÂȉÈÎÔ‡˜ Ù¯ӛÙ˜.∂Λ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó, ˆ˜ ¿ÌÈÛıÔÈ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔÈ, Û˘Ó‹ıˆ˜‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ⁄ÛÙÂÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ·ÌÔÈ-‚‹ ‹ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ·ÏÏÔ‡ ÂÚÁ·Û›·. ∫¿ı Ù¯ӛÙ˘ ÌÔ-ÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ‰‡Ô Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜. √ Û‚·-ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ «·ÊÂÓÙÈÎfi» ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó 3. ∫Ô¤Ï˜ ÛÙÔÓ ·ÚÁ·ÏÂÈfi (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µ·ÙÈηÓÔ‡)ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹.38
 • 39. ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È µ ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘; ∆È ·fi ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·; ■ ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ›¯·Ó ÙȘ ›‰È˜ ¢ηÈڛ˜ Ì ٷ ·ÁfiÚÈ· ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿; ■ ™‹ÌÂÚ· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·È‰È΋ ÂÚÁ·Û›·; ■ ¶ÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·; 5. ™ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Û¯ÔÏÂ›Ô √È ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÛÙÂÓ¤˜ Î·È Â›¯·Ó ÌÈÎÚ¿ ·Ú¿ı˘Ú·. √È Ì·ıËÙ¤˜ οıÔÓÙ·Ó Û ͇ÏÈÓÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜, Û ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÛΛÌԉ˜1, ÛÙ·˘ÚÔfi‰È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Û˘¯Ó¿ fiÚıÈÔÈ. √ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜2 ÛÙ‹ÚÈ˙ ٷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Û ·Ó·ÏfiÁÈÔ. ∆· ·È‰È¿ ¤‚·˙·Ó Ù· Û‡ÓÂÚÁ¿ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌÈ- ÎÚfi ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ Û¿ÎÔ, ÙÔ Ì¿ÚÛÈÔ. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÔ „·ÏÙ‹ÚÈ3. ŒÁÚ·Ê·Ó ¿Óˆ Û Ͽη Ì ÎÔÓÙ‡ÏÈ Î·È ¤Û‚ËÓ·Ó Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¤ÙÚÈÓ˜ ϿΘ ˘‹Ú¯·Ó ÎÈ ¿Ï- Ϙ ·ÏÂÈÌ̤Ó˜ Ì ÎÂÚ›. ™’ ·˘Ù¤˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÌÂ Ì˘ÙÂÚfi ηϿÌÈ. ™ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ ¤ÁÚ·Ê·Ó Ì ÌÂ- Ï¿ÓÈ ¿Óˆ Û ·‡ÚÔ˘˜, Û ÂÚÁ·- 4. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ- ÌËÓ¤˜4 Î·È Û ¯·ÚÙ›, ·fi ÙÔ 10Ô ·È- Τ˜ Ù¤¯Ó˜. (ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿. πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªfiÛ¯·˜)1 ÛΛÌÔ‰·˜: ¯·ÌËÏfi ÛηÌÓ›.2 ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜: Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.3 „·ÏÙ‹ÚÈ: ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ „·ÏÌÒÓ.4 ÂÚÁ·ÌËÓ‹: ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ‰¤ÚÌ· ÌÈÎÚÔ‡ ˙ÒÔ˘. 39
 • 40. µ ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È 7. «√ ÌË ‰·Ú›˜ Ô˘ ·È‰Â‡ÂÙ·È»5 √È ÙÈ̈ڛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹Ù·Ó Û˘ÓËıÈ- Ṳ̂ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Û¯ÔÏ›·. ∆Ô Ú·‚‰› Î·È Ë ‚¤ÚÁ· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹. √È ÙÈ̈ڛ˜ ·˘Ù¤˜, Û˘Ó‹ıˆ˜, Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. °ÔÓ›˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ : «ŸÔÈÔ˜ ‰Â ‰·Úı› ‰Â Ì·ı·›ÓÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·». 6. ªËÙ¤Ú· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. (∞fi ÊÔÚËÙ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, π.ª. ¶¿ÙÌÔ˘) µ. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (5-12) ñ À¤ÁÚ·„ Ì ÙÔ §ÈΛÓÈÔ ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ÛÙ· ªÂ‰ÈfiÏ·Ó·. ñ ¡›ÎËÛ ÙÔ Û˘Ó¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ª·Í¤ÓÙÈÔ ÎÈ ¤ÁÈÓ ÌÔÓÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜:ñ ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ñ Œ¯ÙÈÛ ÙË ¡¤· ƒÒÌË Î·È ÙË ÛÙfiÏÈÛ Ì ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÎÙ›ÚÈ· Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ñ µÔ‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ñ ∂¤‚·Ï ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ˆ˜ Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜: ñ ÃÒÚÈÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ‰˘ÙÈ΋. ñ ŸÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, ∞Úο‰ÈÔ Î·È √ÓÒÚÈÔ, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·- ÙÒÓ. ¡· ı˘Ì¿Ì·È: ➣ ∆Ô ‰˘ÙÈÎfi ڈ̷˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÓÈ΋ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ °fiÙıÔ˘˜ Î·È ‰È·Ï‡ıËÎÂ. ➣ ∆Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¯›ÏÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ➣ ∆Ô ·Ï¿ÙÈ, Ô Èfi‰ÚÔÌÔ˜, Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ‹Ù·Ó ΤÓÙÚ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ➣ √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤‰ÈÓ·Ó ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ù· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.5 √ ÌË ‰·Ú›˜ Ô˘ ·È‰Â‡ÂÙ·È: fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ‰·Úı›, ‰Â Ì·ı·›ÓÂÈ.40
 • 41. °. ∆√ µÀ∑∞¡∆π¡√ ∫ƒ∞∆√™ªπ∞ ¢À¡∞ª∏ ¶√À ª∂°∞§ø¡∂π √ Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 41
 • 42. ° ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ 13. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °fiÙıÔÈ Î·È µ¿Ó- ‰·ÏÔÈ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ù· ‰˘ÙÈο Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ οÓÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎË- ÛË Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ H ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ 395 Ì.Ã. 527 Ì.Ã.¢ ˘Ô ·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ·˘- ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤ÁÈÓÂ Ô πÔ˘-ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ (527 Ì.Ã.). ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â-Ú›Ô‰Ô ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Â¯ıÚÈÎÒÓ ·ÂÈÏÒÓ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘. √ Ó¤Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘÙÔ˘, ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙfiÏÌË ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂ-Ùˆ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ¢È¿ÏÂÍ ÈηÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ηÈ‹Ú ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÈÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜: ñ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛÂ1 ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ӤԢ˜ ÈÔ ‰›Î·ÈÔ˘˜, ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛ ٷ ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ··Áfi- Ú¢Û ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÎÙË̷ٛ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏ·Ó. 1. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ (§ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ñ ºÔÚÔÏfiÁËÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹- „ËÊȉˆÙfi, ÕÁÈÔ˜ µÈÙ¿ÏÈÔ˜, ƒ·‚¤ÓÓ·) Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Â¤‚·Ï ‰·ÛÌÔ‡˜2 ÁÈ· Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ñ ŸÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÔı¤Ù˜3 ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfïÓ. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Ï·fi, ·ÏÏ¿ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ‰˘-Û·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜. ŒÊÂÚ·Ó fï˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ì ٷÔÔ›· Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ¤Î·Ó ¤ÚÁ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Ì ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛ ٷ Û‡ÓÔÚ· Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ.1 Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛÂ: Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ηٿ ı¤Ì·.2 ‰·ÛÌfi˜: ÊfiÚÔ˜.3 ÏÔÁÔı¤Ù˘: ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ˘Ô˘ÚÁfi.42
 • 43. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ° ñ ™˘ÓÙ‹ÚËÛÂ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¤ÓˆÓ·Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ñ ŒÎÔ„Â ¯Ú˘Û¿ «‚˘˙·ÓÙÈÓ¿» ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ Îfi- ÛÌÔ Î·È Ì’ ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ñ ŒÊÂÚ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËη. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ¤ÙÔÈÌÔ Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘: Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙ· ·ÏÈ¿ Û‡ÓÔÚ·Ù˘ ڈ̷˚΋˜.2. ∆· ¯Ú˘Û¿ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÓÔ- Ì›ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÚÈ˙‹ÙËÙ·Î·È ¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ 3. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Î·È Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ¤Î·- ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. Ó·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ. 4. ªÈ· «ÛÎÈÂÚ‹ ÛÂÏ›‰·» ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ (529 Ì.Ã.) Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· (ÂÓÓ¤· ·ÈÒÓ˜ ÚÈÓ), ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›- Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ıÚËÛΛ- ·˜. √È ‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó. 4·. ™ÎËÓ‹ ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ (æËÊȉˆÙfi ·fi ÙËÓ ¶ÔÌË›·, 1Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã., ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¡Â¿ÔÏ˘) 43
 • 44. ° ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ■ ∆È ÛÙfi¯Â˘Â Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡; ■ ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ıˆÚ›Ù ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›; ■ ™Â ÙÈ ‚Ô‹ıËÛÂ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Ó· Îfi„ÂÈ Ó¤· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·; ¶ÔÈ· ͤӷ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ·; ■ ™˘˙ËÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ ¤Ó·˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. 5. ∏ £ÂÔ‰ÒÚ· Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ (ƒ·‚¤ÓÓ·, ÕÁÈÔ˜ µÈÙ¿ÏÈÔ˜) 6. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Ô˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ôχ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ıËηÓ: ñ ∏ ∞˘ÁÔ‡ÛÙ· £ÂÔ‰ÒÚ·, Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Û˘Ó·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·. ñ √ ÓÔÌÔÌ·ı‹˜ ∆ÚÈ‚ˆÓÈ·Ófi˜, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÓfiÌˆÓ (ÓÂ- ·Ú·›) ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ñ √ πˆ¿ÓÓ˘ ∫··‰fi΢, ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ñ √ ∞Óı¤ÌÈÔ˜ Î·È Ô πÛ›‰ˆÚÔ˜, Ì˯·ÓÈÎÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÁÈ· Ù· ‰Ë- ÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. ñ √ µÂÏÈÛ¿ÚÈÔ˜ Î·È Ô ¡·ÚÛ‹˜, ÛÙÚ·ÙËÁÔ›. √ ÚÒÙÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ŸÏÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜.44
 • 45. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ° 14. √È ¢‹ÌÔÈ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÙË «ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ӛη» √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË. ∏ ·˘- ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· £ÂÔ‰ÒÚ· ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi Î·È ÙÔÓ ¤ÂÈÛ ӷ ÌËÓ ·Ú·È- ÙËı›. ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ ¤ÓÈÍ ÛÙÔ ·›Ì· ÙË «ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ӛη».°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ “ӛη” 527 Ì.Ã. 532 Ì.Ã.√ È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ¤‚·Ï·Ó Ù¿ÍË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞˘Ùfi ÂÓfi¯ÏËÛÂÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ Î·È ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ·Ú¿ÔÓ· Î·È Ùˉ˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÙÔ‡˜ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹, ·ÏÏ¿‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∆Ô °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 532 Ì.Ã., ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ͤÛ·Û·Ó Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔÓ Èfi-‰ÚÔÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ÙˆÓ µ¤ÓÂÙˆÓ. ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ. ∆fiÙ ÔÈ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÚ¿ÊË-Î·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜,ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ·˜ ˘‚ÚÈÛÙÈ-ο Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ÏÔÁÔı¤ÙË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-ÎÒÓ πˆ¿ÓÓË ∫··‰fiÎË,ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË ∆ÚÈ‚ˆÓÈ·-ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·,·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Û·ÓÓ· ·Ú·ÈÙËı›. √È Ù·Ú·¯¤˜ ‰ÂÓ Â-ÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ Èfi-‰ÚÔÌÔ. √È ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ ‡Ï˜ ηÈͯ‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶fiÏË.§ÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿,˘ÚfiÏËÛ·Ó ‰ËÌfiÛÈ·ÎÙ›ÚÈ·, ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·Î·È Ù· ÚÔ‡Ï·È· ÙÔ˘ 1. √È ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜, ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È µ¤ÓÂÙÔÈ, ¤Û·Û·Ó ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÈÔ‰Úfi-¶·Ï·ÙÈÔ‡, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ Î·È Í¯‡ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ ÎÚ·˘Á¿˙ÔÓÙ·˜: «Ó›Î·-ӛη». 45
 • 46. ° ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂȫӛη – ӛη»1. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ù·Ú·¯ÒÓ, ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÏÏÔ›‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶fiÏ˘. ª¿Ù·È· Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï‹-ıÔ˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜. √È ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÔ˘Ó, «ÂÈ-ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó» ¤Ó·Ó ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, ÙÔÓ À¿ÙÈÔ, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ Èfi-‰ÚÔÌÔ Î·È ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·! √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ‚Ú¤ıËΠ۠Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛΤÊÙËΠӷ ·Ú·ÈÙË-ı› Î·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ ¶fiÏË. ∆ÔÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ·Ó fï˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ÙÔ˘ Î·È Ë ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· £ÂÔ‰ÒÚ·, ›ıÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÎfiÁÈ· ÙËÓ ¶fiÏË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∆fiÙÂ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ µÂÏÈÛ¿ÚÈÔ Î·È ¡·ÚÛ‹ Ó· ηٷÓ›ÍÔ˘ÓÌ οı ÙÚfiÔ ÙË ÛÙ¿ÛË. ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ ÂÚÈ·ÎψÛ ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ Î·È,ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‡Ï˜, Ì‹Î ے ·˘ÙfiÓ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·-ÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÂΛ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÊÚÈÎÙfi: ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √È ·ÁÒ-Ó˜ ÙÔ˘ ÈÔ‰ÚfiÌÔ˘ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î¿ı ʈӋ Ï·˚΋˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ÛÒ·ÛÂ. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÏË-ÁÒıËΠ‚·ÚÈ¿. ∆ÂÏÈο, ηÓ›˜ ‰Â Ó›ÎËÛ ÛÙË «ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ӛη». 2. «∫·ÏfiÓ ÂÓÙ¿ÊÈÔÓ Ë ‚·ÛÈÏ›·»2 √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜, ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ Î·È Ó· ʇÁÂÈ. ∏ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· £ÂÔ‰ÒÚ· fï˜ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ Ӓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘: «ŸÔÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· Âı¿ÓÂÈ. ™ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ fï˜ Â›Ó·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Ë Ê˘Á‹. ∂ÁÒ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˙ˆ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÚʇڷ3, Ô‡Ù ÂÈı˘ÌÒ Ó· ˙‹Ûˆ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ‰Â ı· Ì ·ÔηÏÔ‡Ó ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ÂÛ‡, ‚·ÛÈÏÈ¿, ı¤ÏÂȘ Ó· Ûˆı›˜, ÌÔÚ›˜: ∫·È ¯Ú‹Ì·- Ù· ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ, Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÏÔ›·. ™Î¤„Ô˘ fï˜ Ì‹ˆ˜, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂȘ Ô˘ ÛÒıËΘ ʇÁÔÓÙ·˜, ·ÓÙ› Ó· Ì›ÓÂȘ 3. ∏ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· £ÂÔ‰ÒÚ· Â‰Ò Î·È Ó· Âı¿ÓÂȘ. ¢ÈfiÙÈ Û ̤ӷ ·Ú¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ï·È- (æËÊȉˆÙfi ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ µÈÙ¿ÏÈÔ, fi˜, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Âı·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜.» ƒ·‚¤ÓÓ·) ¶ÚÔÎfiÈÔ˜, À¤Ú ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi; ◊Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋;1 «Ó›Î· – ӛη»: ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ËÓÈfi¯ˆÓ ÛÙȘ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚƠ̂˜.2 ∫·ÏfiÓ ÂÓÙ¿ÊÈÔÓ Ë ‚·ÛÈÏ›·: ∂›Ó·È ηÏfi Ó· Âı·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜.3 ÔÚʇڷ: ‚·ı‡ ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂٷ͈Ùfi ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜.46
 • 47. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ° 15. ∏ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ªÂÙ¿ ÙË «ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ӛη» ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ Í·Ó·¯Ù›˙ÂÙ·È. √ Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ. ∏ ªÂÁ¿ÏË ∂ÎÎÏËÛ›· Á›ÓÂÙ·È Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 527 Ì.Ã. 532 Ì.Ã. 537 Ì.Ã. ÃÙ›˙ÂÙ·È Ë ∞Á›· ™ÔÊ›·¶ ÚÒÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙË «ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ӛη», ‹Ù·Ó Ó· ¯Ù›- ÛÂÈ fi,ÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¶fiÏË ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË. ∆ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜. ∞Ó¤ıÂÛ ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌfi Ù˘ Û ‰˘Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¯ÈÙ¤-ÎÙÔÓ˜, ÙÔÓ ∞Óı¤ÌÈÔ Î·È ÙÔÓ πÛ›‰ˆÚÔ. ∂Èı˘Ì›· Î·È ÂÓÙÔÏ‹ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Ó·fi˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ó· ¯ÙÈÛÙ› ¤ÙÛÈ,ÒÛÙ ӷ ˙‹ÛÂÈ ·ÈÒÓ˜ Î·È fiÌÔÈfi˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈÔ˘ıÂÓ¿. √È ‰‡Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÁÈ· Ó· ÚˆÙÔÙ˘‹ÛÔ˘Ó, Û˘Ó-‰‡·Û·Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi1 Ù˘ ÔÚıÔÁÒÓÈ·˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜, Ì ÙÔÓÔÔ›Ô Â›¯·Ó ¯ÙÈÛÙ› ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ› Ó·Ô›, Î·È ÙÔ˘ÂÚ›ÎÂÓÙÚÔ˘2 Ó·Ô‡ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ Û¯¤-‰ÈÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ Ú˘ıÌfi˜, Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÌÂÙÚÔ‡ÏÔ. √ Ú˘ıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙfiÛÔ, ÒÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÏÏÔ›Ó·Ô› Ó· ÎÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ‹ıÂÏ ÙÔ Ó·fi ·˘Ùfi Ó· ÙÔÓ ÓÈÒıÔ˘Ó ‰È-Îfi ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶fiÏ˘ ·ÏÏ¿ fiÏ˘ Ù˘·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. °È’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ·’ fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·ÓÓ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ÏÈο Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌfi ÙÔ˘.¶ÔχÙÈÌ· Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ· ˘ÏÈο ·fi οı Áˆ-ÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ 1 .√ πÔ˘ÛÙÈ-¶fiÏË. ¢¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ‰È·Ï¯ÙÔ› Ù¯ӛÙ˜ ÂÚ- ÓÈ·Ófi˜Á¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹, ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏË- ÚÔÛʤÚÂÈÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ. ÙËÓ ∞Á›· ∏ ∞Á›· ™ÔÊ›· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 537 Ì.Ã. Î·È ‹Ù·Ó, ™ÔÊ›· ÛÙË £ÂÔÙfiÎÔ.1 Ú˘ıÌfi˜: Û¯¤‰ÈÔ Ó·Ô‡ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. (æËÊȉˆÙfi2 ÂÚ›ÎÂÓÙÚÔ˜: ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ‹ ÔÏ˘ÁˆÓÈÎfi Ì ÙÚÔ‡ÏÔ, fiˆ˜ ÙÔ ·fi ÙÔ Ó·fi) ¶¿ÓıÂÔÓ ÛÙË ƒÒÌË (‚Ï. ∫ÂÊ. 2). 47
 • 48. ° ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈfiˆ˜ ÙËÓ Â›¯Â ÔÓÂÈÚ¢Ù› Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜,fiÙ·Ó ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ Ó·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ۋΈÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ù· Ì¿ÙÈ·ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È „Èı‡ÚÈÛÂ: «ÓÂÓ›ÎËο Û ™ÔÏÔÌÒÓÙ·!». ™ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô Ó·fi˜ ÛÙ¤Á·Û fiϘ ÙȘ ‰fi͘ Î·È ÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ù˘¶fiÏ˘ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∂Λ ÛÙ¤ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÙÚȿگ˜ Î·È ÙÂ-ÏÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ‰ÔÍÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ıÚÈ¿Ì‚ˆÓ. ∂Λ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÚÔ˜ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¶fiÏ˘, ÛÙȘ ÒÚ˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ÙËÓ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó. ■ °È·Ù› Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ¤‰ˆÛ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜; ■ ¶Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ; ■ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÁ‹ 3, ÙÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Î·È ÁÈ·Ù›; 2. ∏ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, ¤ÁÈÓ Ù˙·Ì› Î·È Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈ- ÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÔ˘Û›Ô. 3. «∆Ô ı·˘Ì·ÛÙfi ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Â›Ó·È Ô ÙÚÔ‡ÏÔ˜. ¢Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿, ·ÏÏ¿ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ˆ˜ Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì ¯Ú˘Û‹ ·Ï˘Û›‰·. ŸÙ·Ó ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯Ëı›, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰‡Ó·Ì˘. ∏ „˘¯‹ ˘„ÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÓÈÒıÂÈ fiÙÈ Ô ıÂ- fi˜ Â›Ó·È Î¿Ô˘ ÂΛ ÎÔÓÙ¿ Î·È fiÙÈ Â˘¯·- ÚÈÛÙÂ›Ù·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ¢ڛÛÎÂÙ·È ÂΛ, ÂȘ ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘. ¶ÚÔÎfiÈÔ˜, ¶ÂÚ› ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ 3.·. ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, fiˆ˜ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·.48
 • 49. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ° 16. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÎÏ›ÓÂÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·- Ù·ÎÙËÙÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘. ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù˘ Û‡ÓÔÚ·. √È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Û ӤԢ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.°¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù˘ Û‡ÓÔÚ· Ì.Ã. 6Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ 395Ì.Ã. ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂٷȪ ÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·- Ófi˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ:ñ À¤ÁÚ·„Â Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ï·Ô‡˜ ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·.ñ ŒÎ·Ó ÛÎÏËÚÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ °fiÙıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ µ·Ó‰¿ÏÔ˘˜, Ô˘ ›¯·Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜, ‰È¤Ï˘Û ٷ ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤ÎÙËÛ ٷ ¯·Ì¤Ó· ‰¿ÊË Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. 1. µ˘˙·ÓÙÈÓfi ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ™ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ¯Úfi- √ ¤ÊÈÔ˜ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÌÂÓÈ·, ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› µÂÏÈÛ¿ÚÈÔ˜ Î·È ¡·Ú- ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÛÙÔÏ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›ۋ˜. √È Ó›Î˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙË ¡›ÎË, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ‰¿ÊÓË.·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: (∞ı‹Ó·, ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ªÔ˘Û›Ô).ñ Œ‰ˆÛ·Ó ‰fiÍ· ÛÙÔÓ ·˘- ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ·‡ÍËÛ·Ó ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈ- ÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.ñ ŒÊÙ·Û·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ- Ú›· ÛÙ· ·Ï·È¿ Ù˘ Û‡ÓÔ- Ú· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙË ªÂÛfi- ÁÂÈÔ «‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ï›ÌÓË».ñ ÕÓÔÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙË ¢‡ÛË.ñ µÔ‹ıËÛ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ ¤ÚÁ· ÈÛ¿ÍÈ· Ì ÂΛӷ Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·- 2. ÿÚÙ˘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ÙÔÏ‹˜. 49
 • 50. ° ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ 3. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù˘ Û‡ÓÔÚ·. (¶·Ï·Èfi˜ „ËÊȉˆÙfi˜ ¯¿ÚÙ˘, ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿). ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ fï˜ ›¯Â Î·È ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘. √È fiÏÂÌÔÈ Ì ÙÔ˘˜ °fiÙ-ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ µ·Ó‰¿ÏÔ˘˜ ÛÙË ¢‡ÛË ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ (ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘¯ÚfiÓÈ·) ηÈ:ñ ∫Ô‡Ú·Û·Ó ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó ÙȘ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹.ñ ∂Í¿ÓÙÏËÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ Ï‹- ÚˆÓ·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜.ñ ¢È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Ó· ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ο- ı ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, Î·È ÙÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ó· ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó Ù· Û‡ÓÔ- Ú· Î·È Ó· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó· ÛÙÚ·Ê› Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙÂ-ıÂÈ̤Ó˜ Û ӤԢ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜, Ô˘ Ì ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜ ›¯Â ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ. ■ ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜; ■ ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ıÂÙÈο Î·È ÔÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ô- Ϥ̈Ó; 4. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ «√È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ηٿ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ¯ˆ- Ú›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. •·Ó·‹Ú·Ì fiÏË ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ˘Ô- ‰Ô˘ÏÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ µ·Ó‰¿ÏÔ˘˜ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÂÈ Ô £Âfi˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ Ù·ÎÙÈο Î·È Úfiı˘Ì· Î·È ÛÙȘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔıÂƯ̂˜». πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜, ¡Â·Ú·›.50
 • 51. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 33. √È √ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË √È √ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ·. ∂ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙË µ·ÏηÓÈ΋. ¶ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘˜. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎˆÓ ∆Ô‡ÚΈÓ.Ã. 14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ Ì.Ã. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË √ıˆÌ·ÓÒÓ ∆Ô‡ÚΈә Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¯ıÚfi˜, ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ›∆Ô‡ÚÎÔÈ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈοۇÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ◊Ù·ÓÛÎÏËÚÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È Ê·Ó·ÙÈÎÔ›ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. ∆Ô˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜·Ó¿Áη˙·Ó Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ›ÛÙË Î·È Ó·ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÙÔ‡Ó. ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔÈ Û¯Â‰fiÓη٤ÎÙËÛ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙËÓ ¶ÚÔ‡Û·, ÙËÓ ÔÔ›·¤Î·Ó·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘˜. ªÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ ªÔ˘- 1. ÿÚÙ˘ Ù˘ ÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ηÈÚ¿Ù ∞′ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, ¤- Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ªÔÁÁfiψÓÚ·Û·Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÎÙ‹ Î·È Î·Ù¤-Ï·‚·Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £Ú¿Î˘, Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∆Ô 1389 Ó›ÎË-Û·Ó ÛÙÔ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ÂÓˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È Î·-Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ÙË µ·ÏηÓÈ΋. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ µ·ÁÈ·˙‹Ù, ‰È¿‰Ô¯o˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú¿Ù ∞′, ÔÏÈfiÚÎËÛ ÛÙÂ-Ó¿ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘. °È· ηϋه¯Ë Ù˘ ¶fiÏ˘ fï˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙfiÙ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ Ï·-fi˜, ÔÈ ªÔÁÁfiÏÔÈ. ªÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∆·ÌÂÚÏ¿ÓÔ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ·Ê¿ÓÈ˙·Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ∆fiÙÂ Ô µ·ÁÈ·˙‹Ù ¤Ï˘Û ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È ¤Û¢Û ӷ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ-ÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶ÚÔ‡Û·, fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηÈÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘. ™ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ fï˜ (1402) ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÓÈ΋ıËÎ·Ó Î·È Ô µ·-ÁÈ·˙‹Ù È¿ÛÙËΠ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜. √È ªÔÁÁfiÏÔÈ, ·Ú¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜, ‰Â Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÚԤϷۋÙÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ ÂÚ‹ÌˆÛ·Ó ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÚ›· Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. °È· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ‰ÂÓ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó Í·Ó¿ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∆Ô 1421 fï˜ ¤ÁÈÓ ÛÔ˘Ï-Ù¿ÓÔ˜ Ô ªÔ˘Ú¿Ù µ′. ºÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÔÚÌËÙÈÎfi˜ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó, ‹ıÂÏ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ Ô µ·ÁÈ·˙‹Ù. °È’ ·˘Ùfi ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ô- 101
 • 52. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ÏÈfiÚÎËÛ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fiÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ 2. ∆Ô ·È‰ÔÌ¿˙ˆÌ·fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÁÈ·¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÚ‹ÓË. ∆· Ù›¯Ë fï˜ Î·È ËËÚˆÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¤ÛˆÛ·ÓÙËÓ ¶fiÏË ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. √ ªÔ˘Ú¿Ù ¤Ï˘Û ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Î·È ÌÂÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘,ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Ù˘ £Ú¿Î˘, ÛÙÚ¿-ÊËΠÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· µ·ÏοÓÈ· ηÈÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫˘Ú›Â˘Û ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË(1430), ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ 2.·. ∆¿ÁÌ· ÂÎ·È‰Â˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÂÓÈÙÛ¿ÚˆÓπˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ó· ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿- (µÈ¤ÓÓË, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË)ÛÙÚÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÊÙ·Û ÏÂË-Ï·ÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. «™ÙÔ˘˜ ηٷÎÙË̤ÓÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ⁄ÛÙÂÚ· ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙÔ µÔÚÚ¿ Î·È Â¤‚·Ï·Ó ÙÔ ·È‰ÔÌ¿˙ˆÌ·. °È· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘӛÎËÛ ÛÙË µ¿ÚÓ· Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, ηıÒ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, ¤·ÈÚÓ·Ó,Âӈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, Ô˘ ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ·ÚÛÂÓÈο ·È‰È¿ ÙˆÓ ¯ÚÈ-ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÈ·ÓÒÓ, Ù· ¤Î·Ó·Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, Ù· Ê·Ó¿ÙÈ˙·Ó ηÈ(1444). ªÂ ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ù· Û‡- Ù· ÂÎ·›‰Â˘·Ó Û ÂȉÈο ÛÙÚ·Ùfi‰· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÔıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÒıË- ÔϤÌÔ˘. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ‚›·ÈË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ‰ËÌÈÔ‡Ú-Î·Ó ÎÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ·fi ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË ˆ˜ ÙÔ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ÁËÛ·Ó Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÁÂÓÈÙÛ¿ÚˆÓ, Ô˘ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·ÓªfiÓË ÂχıÂÚË ÓËÛ›‰· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÎÏËÚfiÙË-¤ÌÂÓÂ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. Ù¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜».■ ¶Ô‡ ·Ô‰›‰ÂÙ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ √ıˆÌ·ÓÒÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙË µ·ÏηÓÈ΋;■ ŒÏ˘Û ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ªÔÁÁfiψÓ; 3. ŒÙÛÈ ·Ú·‰fiıËΠÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ √ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªÔ˘Ú¿Ù µã ¤ÁÚ·„ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ πˆ·Ó- Ó›ÓˆÓ: «™·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ¤ÏıÂÙ ıÂÏËÌ·ÙÈÎÒ˜ Ó· ÌÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÙ ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Û·˜ Î·È Ó· Ì ÚÔÛ΢ӋÛÂÙ ÁÈ· ‚·ÛÈϤ· Û·˜. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ¤Ïıˆ Ì ٷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÌÔ˘ Î·È ı· ÙÔ ¿Úˆ Ì ÙÔ Û·ı› ÌÔ˘. ∫·È ÙfiÙÂ, fiˆ˜ Â΢Úȇ۷Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Â¯·Ï¿Û·Ì ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÂÚËÌÒÛ·ÌÂ Î·È ·Ê·Ó›Û·Ì ٷ ¿ÓÙ·, ¤ÙÛÈ ı¤ÏÔÌÂÓ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË Û·˜, Î·È ÂÛ¿˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ Û·˜. ∫·È ÙÔ ÎÚ›- Ì· Ó· ÙÔ Á˘Ú‡ÂÈ Ô £Âfi˜ ·fi ÂÛ¿˜…» 3.·. ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ ™. §¿ÌÚÔ˜, ¡¤Ô˜ ∂ÏÏËÓÔÌÓ‹ÌˆÓ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·.102
 • 53. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 4. ŒÙÛÈ ¤ı·ÓÂ Ô ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªÔ˘Ú¿Ù ∞ã «§›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∫ÔÛÛ˘ÊÔ‰›Ô˘, Ô ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªÔ˘Ú¿Ù ∞ã Ì ΋ڢΘ ‰È·Ï¿ÏËÛ fiÙÈ ı· ¤‰ÈÓ ¯¿ÚË, ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÏÈÔÙ·ÎÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ™¤Ú‚Ô˜ Ì·¯ËÙ‹˜ ÙfiÙ ÚÔÛÔÈ‹ıËΠÙÔ ÏÈÔÙ¿ÎÙË Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÂÈ ÙÔ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ∫·ıÒ˜ fï˜ ¤Û΢„ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ¤Û˘Ú ÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÍÈÊ›‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛÂ. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜, Ô˘ ÙËÓ Î¤Ú- ‰ÈÛ·Ó. ∆Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ú¿Ù ∞ã, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ‹ÚÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ µ·ÁÈ·˙‹Ù». πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ (‰È·Û΢‹) 5. √ µÂÓÂÙfi˜ ڤۂ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¶fiÏË: «∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Û ·ÂÏÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ÂÓÔ- ¯ÏÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·’ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, fiÛÔ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. √ Ï·fi˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ΢‚ÂÚÓÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ §·Ù›- ÓÔ˘˜, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›·. °È·Ù› ·ÏËıÈÓ¿ Ô Ï·fi˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ·Ú·- Ì›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ηӤӷ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». Charles Diehl, EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi 6. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶¿· √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË Ì¿- ¯Ë Ù˘ µ¿ÚÓ·˜. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ πˆ¿Ó- Ó˘ ∏ã, o ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ·ÓÙ› Ó· Û˘- ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ, ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶¿· Î·È ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜. ∫È ·˘ÙÔ›, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ó¤· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÙËÓ ˘Ô- Ù·Á‹ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÂÎ- ÎÏËÛ›·˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∫·ıÔÏÈ΋. ∏ ÂÓ¤Ú- ÁÂÈ· ·˘Ù‹ ‰Â ‚ڋΠۇÌʈÓÔ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. °È· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË, ¯ˆÚ›- ÛÙËΠ۠·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ: ÙÔ˘˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÂÓˆÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÙË Ì¿¯ÔÓÙ·Ó, ÁÈ· Ó· ÌË ÓÔı¢Ù› Ë ›ÛÙË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤ÏÂÁ·Ó. 103
 • 54. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 34. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË. ŸÏÔÈ ÙÔÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Û’ ·˘ÙfiÓ. ∫È ÂΛÓÔ˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘.√ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∏′ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¤ı·Ó ÙÔ 1448, ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û ÂÎÎÚÂÌfi- 1. ∆Ô ÏÔ›Ô Ù˘ ηϋ˜ ›‰ËÛ˘ÙËÙ· Î·È ÙÔ Ï·fi Û ·Ó·Ù·Ú·¯‹. √È ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ô Ï·fi˜ Ù˘¶fiÏ˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÁÈ· Ó¤Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∫ˆÓ- «°·Ï¤Ú· ÌÔ˘, fiÚÙÛ· Ù· ·ÓÈ¿,ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ¢ÂÛfiÙË1, ˆ˜ ÙfiÙÂ, ÙÔ˘ ªÈÛÙÚ¿. ∆· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ΢- ¤Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿‚¤ÚÓËÛ ÂΛ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ ηÏfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ‰›Î·ÈÔ˜ ΢- Ì ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ fiÏË,‚ÂÚÓ‹Ù˘, Û‚·ÛÙfi˜ Î·È ·Á·ËÙfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. Ó· ·˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÈÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∆ËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÎÔÚÒÓ· Î·È ¯Ú˘Û¿ ÎÏÂȉȿ,Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ªÈÛÙÚ¿, ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·Ú¿‚È, Ì·˙› Ì ÙȘ Ô˘ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙ÂÈ Ë ¶fiÏË.¢¯¤˜ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ fiψÓ. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ∫·È Ó· ÙÔ˘ ÂȘ Ó· ÌËÓ ·ÚÁ›,ÛÙ¤ÊıËΠ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ·fi ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ÙÔ˘ ªÈÛÙÚ¿ Ì -¯·Ú¿ ÎÈ ÂÏ›‰· Ì·˜ ÎÚ˘Ê‹-,ÌÈ· ·Ï‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ- ÙÈ Á‡Úˆ ¤¯ÂÈ Ì·˘Ú›ÛÂÈÚÈ¿. ⁄ÛÙÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÏÔ›Ô ÍÂΛÓË- Ô Ô˘Ú·Ófi˜, ÎÈ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜Û ÁÈ· ÙËÓ ¶fiÏË. Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÂÈ ¯Ú˘Û·˚Ùfi˜ ™ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï·fi Ì ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ›ÛÎÈÔ˘˜ Ó· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ».Î·È ÔÏϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. ŸÏÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÌfiÓÔ ÌÔ-ÚÔ‡Û ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ∞fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢È¿Ï·ÛȘ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó. √ ∫ˆÓÛÙ·-ÓÙ›ÓÔ˜ fï˜ ÁÓÒÚÈ˙ ηϿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·È·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. °È’ ·˘Ùfi, ÌfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘:ñ ŒÛÙÂÈÏ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ ªÔ˘Ú¿Ù µ′ Î·È ÚfiÙÂÈÓÂ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ ·Ó¿ÌÂ- Û¿ ÙÔ˘˜. √ ªÔ˘Ú¿Ù ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ô˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ.ñ ¶‹Ú ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓıÂÓˆÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÊÈÏÈÒ- ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ÌÔÓÔÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.ñ √ÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ÂÍfiÏÈÛ ÙË ÌÈÎÚ‹ ÊÚÔ˘Ú¿ Ù˘ ¶fiÏ˘, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ ٷ ηڿ‚È· ÙÔ˘ ÛÙfi- ÏÔ˘ ÎÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ì ‰ÈÏ‹ ¯ÔÓÙÚ‹ ·Ï˘Û›‰·, ÂÌÔ‰›- ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Â¯ıÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Û’ ·˘ÙfiÓ.ñ ∂ÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ¶¿· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. ∆Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ·ÎfiÌË Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Î·ıÔÏÈÎÔ‡˜ ÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶fiÏË,1 ¢ÂÛfiÙ˘: ËÁÂÌfiÓ·˜, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘.104
 • 55. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Ì ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ÂÎÎÏËÛ›·˜.ñ ∫¿ÏÂÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÙȘ ·ÚÔÈ˘2 ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ó· ‚ÔË- ı‹ÛÔ˘Ó Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì¿¯ÈÌÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ¶fiÏ˘, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶¿· Î·È ÙË ¢‡ÛË ‰ÂÓ ‹ÚıÂ. √È µÂÓÂÙÔ› Ù˘ ¶fiÏ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÏÔ›·,Ì·¯ËÙ¤˜ Î·È Ù¯ӛÙ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘. √È °ÂÓÔ˘¿Ù˜ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛËÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÂÊÙ·ÎfiÛÈÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÔÓÔÌ·ÛÙfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi πˆ¿ÓÓË πÔ˘ÛÙÈ-ÓÈ¿ÓË. ∫·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ے ·˘ÙfiÓ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘¶fiÏ˘. ∫ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿fï˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì¿¯ÈÌˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿Ó‰Ú˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ËÚ¤ÌËÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿-ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÂÓˆÙÈÎÔ‡˜. ∞Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎ·Ó fï˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘-Û›· ∫·ıÔÏÈÎÒÓ ÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞Á›·™ÔÊ›· (1452). √È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ηȉÈ¢ÎfiÏ˘Ó·Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú¿Ù µ′(1451), Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó¤Ô˜ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªˆ¿ÌÂı µ′, 21 ¯ÚfiÓˆÓ ÙfiÙÂ, ¤ÏÂÁ fiÙÈ:«ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈı˘Ì›· ÎÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ΢ÚȤ„ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ¶fiÏË». ■ °È·Ù› ¿Ú·Á ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÁÈ· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·; ■ ∆È ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜; ■ ◊Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÒÚ˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ‰È¯·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜; 2. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¶fiÏ˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.2 ·ÚÔÈ˘: ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Í¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶fiÏË (¢Â˜ ÎÂÊ¿Ï·È· 28 Î·È 29). 105
 • 56. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 4. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ· «™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë Úˆ- ÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘ Î·È Ï›Á˜ ·ÎfiÌË fi- ÏÂȘ. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Ì ÙȘ ηٷÎÙ‹- ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÎÏÔÈfi Á‡Úˆ Ù˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎÚ¿ÙÔ˜. ªfiÓÔ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë ·Ú¿‰Ô- ÛË Ù˘ ¯ÈÏÈfi¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ ¤‰ÈÓ οÔÈ· ˙ˆ‹». °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜, ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ 3. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓË ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ¶fiÏ˘. 5. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ «∏ Ï·ÙÈÓÈ΋ ηٿÎÙËÛË, ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊÔ- ڛ˜, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Á˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Î·È ÙÔ Í¿ψ̷ ÙˆÓ ∆Ô‡Ú- ÎˆÓ ÛÙË ªÈÎÚ·Û›· ›¯·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿- ı ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ΛÓËÛË. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·- ÙÔÚ›·˜, ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ∫·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ô˘ ¤Î·Ó ¿ÏÏÔÙ ÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÒÚ· ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ πÙ·- ÏÒÓ». °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜, ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜106
 • 57. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 35. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË √ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªˆ¿ÌÂı µã ÔÏÈÔÚΛ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ì ϛ- ÁÔ˘˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ˘ԉԇψÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 1204.Ã. 1453 Ì.Ã.√ Ó¤Ô˜ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªˆ¿ÌÂı µ′ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÚÂ- ۂ›·, Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂÓıÚfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·-ÓÔ‡ÔÏË, fiÙÈ ı· Û‚·ÛÙ› ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ›¯Â ο-ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ. ∞fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ‰È·-΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘ fï˜, fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ÚÔÂÙÔÈ-Ì¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Î·È ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘, ·ÊÔ‡:ñ ∂Ùԛ̷Û Ôχ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔÓ ÂÍfiÏÈÛ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· fiÏ·.ñ ∞Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ Ì˯·ÓÈÎfi √˘Ú‚·Ófi Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Â‚‰Ô- Ì‹ÓÙ· ˘ÚÔ‚fiÏ· ηÓfiÓÈ·, fiÏ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÁÈ· Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ¶fiÏ˘.ñ ∆ËÓ ÕÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1452, ¤¯ÙÈÛ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ÙÔ ƒÔ‡ÌÂÏË ÃÈÛ¿Ú1. ∆Ô Ô¯˘Úfi ÂÙÔÈÌ¿ÛÙË- Π۠ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ë ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Û fiÏ· Ù· ÏÔ›· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ÛÙÂÓ¿ Î·È Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÛÂ.ñ ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó·˘‹ÁËÛ 150 ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· Î·È ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂÊÔ‰›ˆÓ. 1. √ ªˆ¿ÌÂı µã ∆Ô ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1453 Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘÂÍ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿Ó‰Ú˜, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë. √ ÛÙfiÏÔ˜ η٤Ϸ‚ÂÙ· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÂÚÈÔÏÔ‡Û ÛÙ· ÛÙÂÓ¿, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ οı ÏÔ›Ô Ó· ʤÚÂÈÂÊfi‰È· ÛÙËÓ ¶fiÏË. ∫È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªˆ¿ÌÂı ¤ÛÙËÛ ÙË ¯Ú˘ÛÔ˛Ê·ÓÙË ÛÎËÓ‹-ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙÔ˘·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔ˘˜. ∂Λ ÎÔÓٿ›¯Â ÛÙËı› Î·È ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·fi Ù· ηÓfiÓÈ· ÙÔ˘ √˘Ú‚·ÓÔ‡, Ë ªÔÚÌ¿Ú‰·, ÁÈ· Ó· ÁÎÚÂ-Ì›ÛÂÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÙËÓ ‡ÏË Î·È Ù· Á‡Úˆ Ù›¯Ë. ™ÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ô ªˆ¿ÌÂı ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú¿-‰ÔÛË Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÎÈ ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ¯ÈÏÈfi-¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¶fiÏ˘. ∆ËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηٷÈÁ›‰· ηÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ. √È ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ÍÂ-¯‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· Ù›¯Ë. ™Ù‹ÓÔ˘Ó Í‡ÏÈÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜, Ûο‚Ô˘Ó Ï·ÁÔ‡ÌÈ·2 οو ·fi Ù· Ù›-1 ƒÔ‡ÌÂÏË ÃÈÛ¿Ú: (ÛÙ· ÙÔ‡ÚÎÈη) Â˘Úˆ·˚Îfi οÛÙÚÔ. ∞¤¯ÂÈ 15 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ¶fiÏË.2 Ï·ÁÔ‡ÌÈ·: ˘fiÁÂȘ ÛÙÔ¤˜ οو ·fi Ù· Ù›¯Ë. 107
 • 58. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜¯Ë, ¯Ù˘Ô‡Ó Ì ηٷ¤ÏÙ˜,ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛηÚÊ·ÏÒ-ÛÔ˘Ó Ì ·ÓÂÌfiÛηϘ ÛÙȘÂ¿ÏÍÂȘ. ∫·È ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË-̤ÓÔÈ ·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÈı¤-ÛÂȘ Î·È Î·›Ó ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÚÚȯÒÌÂÓÔ˘˜Ì ˘ÁÚfi ˘Ú. ∫·È fiÙ·Ó ¤-ÊÙÂÈ Ë Ó‡¯Ù·, Á˘Ó·›Î˜ ηÈ·È‰È¿ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ˘ÏÈÎ¿Î·È ÔÈ Ù¯ӛÙ˜ ÂÈÛ΢¿˙Ô˘ÓÙ· Ú‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù·Î·ÓfiÓÈ· ÛÙ· Ù›¯Ë. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈ-ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÏËÌÂÚ›˜ Î·È ÙÔ˘˜Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿Ó˘ ·Ï-Ï¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- 2. ∏ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏ˘ڷ˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ. (™Î¤„Ș ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ›Ó·Î·˜ ¶. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, 1836).∫·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜fï˜, Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ù· ÂÊfi‰È· ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ, Ì· ηӤӷ˜‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ ÊˆÓ·¯Ù¿. ∫È fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ fiÔ˘ Ó·’ Ó·È ı· Ê·Ó› οÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ··fi ÙË ¢‡ÛË. ™ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ˙ˆÓÙ·Ó‡ԢÓ. ∆Ú›· ÌÂÁ¿-Ï· ÁÂÓÔ‚¤˙Èη ηڿ‚È· Î·È ÌÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÊÔÚÙËÁ›‰· Ì ΢‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ ºÏ·ÓÙ·ÓÂÏ¿, ÂÚÓÔ‡Ó··Ú·Ù‹ÚËÙ· Ù· ÛÙÂÓ¿, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰· Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ, ÊÔÚ-و̤ӷ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÂÊfi‰È· Î·È ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Í·ÊÓÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ú›¯ÓÔÓÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ó·Ù· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï˘Û›‰·. ™ÙË ÛÎÏËÚ‹ Ó·˘Ì·¯›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Ù· ¯ÚÈ-ÛÙÈ·ÓÈο ηڿ‚È· Ó›ÎËÛ·Ó Î·È Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ·ÎfiÌË ∫ÂÚ¿ÙÈÔ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÌ-„‡¯ˆÛ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜, Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Û·Ó ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜. ∂ÍfiÚÁÈÛ fï˜ ÙÔªˆ¿ÌÂı, Ô˘ ÙÈÌÒÚËÛ ÛÎÏËÚ¿ ÙÔ Ó·‡·Ú¯fi ÙÔ˘ Î·È ‹Ú Ӥ· ̤ÙÚ·, ÈÔ ÛÎÏËÚ¿, ÁÈ· ÙËÓÔÏÈÔÚΛ· Î·È ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. 3. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó «™‡Ìʈӷ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË, ÔÈ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ¤ÚÂÂ, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Â›ıÂÛË, Ó· ÂȉÔÔÈ- Ô‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ı· ¤ÛÊ·˙·Ó Î·È ı· ÛÎfiÙˆÓ·Ó ·ÓıÚÒ- Ô˘˜ Î·È ı· ¯·ÏÔ‡Û·Ó ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È Û›ÙÈ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ªˆ¿ÌÂı, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Ô- ÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶fiÏ˘, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ª·¯ÌÔ‡Ù ¶·Û¿ ÛÙÔÓ ∆·Ú3 Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘. √È ¿È- ÛÙÔÈ fï˜, ÂÂȉ‹ ‹ÍÂÚ·Ó ˆ˜ Ù· οÛÙÚ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÁÂÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È Â›¯·Ó ÎÈfiÏ·˜ Ôχ ÛÙÚ·Ùfi Ó· Ù· Ê˘Ï¿ÂÈ, ‰Â ‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ¤‰ÈˆÍ·Ó ÙÔ ª·¯ÌÔ‡Ù». ∂‚ÏÈÁÈ¿ ∆ÛÂÏÂÌ‹ (∆Ô‡ÚÎÔ˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜, 17Ô˜ ·È)3 Ù·Ú: ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο.108
 • 59. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 5. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı ÛÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ªø∞ª∂£: ∞Ó ı¤ÏÂȘ, ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ú·‰Ò- ÛÂȘ ÙËÓ ¶fiÏË Î·È Ó· ·˜ fiÔ˘ ÂÈı˘Ì›˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ Û·˜. ∫·È ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÛÔ˘ ‰Â ı· ¿ıÂÈ Î·Îfi ·fi ÂÌ¿˜. ∞Ó fï˜ ·ÓÙÈÛÙ·ı›ÙÂ Î·È ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ Û·˜ ı· ¯¿ÛÂÙÂ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· ·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ‰È·- Û·ÚıÔ‡Ó Û fiÏË ÙË ÁË. ¶∞§∞π√§√°√™: ¶ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∫È ÂÌ›˜ fiÏÔÈ, 4. √ √‡ÁÁÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ √˘Ú‚·Ófi˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Î·È Ù’ ¿ÚÌ·Ù· ÛÙ· ¯¤- ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηÓÔÓÈÒÓ ÚÈ·, ÔÌfiÁӈ̷ Î·È Ï‡ÙÂÚ· ··ÓÙÔ‡ÌÂ: ¢ÂÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶fiÏ˘ ·Ú·‰›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¶fiÏË. ∆Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ‹- Ú·Ì ·fiÊ·ÛË Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ·ÚÔÛ·ÓËÙ· ■ ¶Ò˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ªˆ¿ÌÂı ÙËÓ ÁÈ· Ï¢ÙÂÚÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÂÙÔ‡ÙÔ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜. ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶fiÏ˘; ∫·Ïfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Ù˘ ÎÈ Ô ¯¿ÚÔ˜. ■ ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈ- ¢Ô‡Î·˜ (ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÕψÛ˘) ÓÔ› ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ (ÂχıÂÚË ·fi‰ÔÛË, ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘). Û ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÔÏÂÌÈο ̤۷; 6. √ ªˆ¿ÌÂı ¤¯ÙÈÛ ÛÙÔ µfiÛÔÚÔ ¤Ó· ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ÙÔ ƒÔ‡ÌÂÏË ÃÈÛ¿Ú, ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· ÏÔ›· Ô˘ ‹Á·ÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. 109
 • 60. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 36. ∏ ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ∏ ÔÏÈÔÚΛ· ÛÙÂÓ‡ÂÈ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. √ ªˆ¿ÌÂı οÓÂÈ Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË Î·È Ë ¶fiÏË ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.∆ Ô ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·Ú·- ‚ÈÒÓ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ fiÚÁÈÛ Ôχ ÙÔªˆ¿ÌÂı Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ÙËÓÔÏÈÔÚΛ·. ªÂ ¤Ó· ÙÔÏÌËÚfi Û¯¤‰ÈÔ ¤Ú·-ÛÂ, Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·, 70 ηڿ‚È· ·fi ÙÔ µfi-ÛÔÚÔ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ, Û¤ÚÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÂÓÓÈ¿¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÏfiÊÔÙÔ˘ °·Ï·Ù¿, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙڈ̤ÓÔ ÌÂÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ Â›‰ËÛËηÓ›˜. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi, Ô ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˜ ÎfiÏÔ˜¤ÁÈÓ ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ¶fiÏË ÎÏ›ÛÙËΠÔÏfi-Á˘Ú· ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ ‰ÂÓ›ÛÙ¢·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ºÏ·-ÓÙ·ÓÂÏ¿ ͯ¿ÛÙËΠÎÈ fiÏÔÈ ÙÒÚ· ÌÈÏÔ‡Û·Ó 1. √ ªˆ¿ÌÂı ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·Ì ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·›ÛÙ¢ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿.∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰È¿ÏÂÍ ÎÈ Ô ªˆ¿ÌÂı Ó· (¶›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ º·Ô‡ÛÙÔ ∑ÔÓ¿ÚÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¶·Ï¿ÙÈ ¡ÙÔÏÌ·Ì·¯ÙÛ¤, 1908).ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Ù·-Á‹ ηÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÂı› ÛÙËÓ ¶fiÏË, ÚÈÓ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ∫È·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ µ˘˙·-ÓÙÈÓÒÓ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›-Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √ÎÏÔÈfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÒÓ ÛÙ¤Ó„Â. «√‡ÙÂÔ˘Ï› ÂÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰Â ÌÔÚÔ‡Û È· Ó·ÌÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË». •ËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ 29˘ª·˚Ô˘, Ë̤ڷ ∆Ú›ÙË, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏËÂ›ıÂÛË. ∆Ș ÔÌÔ‚ÚÔÓٛ˜ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÒÓÛÎÂ¿˙ÂÈ Ô ·¯fi˜ ÙÔ˘ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·fi ·˘-Ù¿, Ù˘ ÌÔÌ¿Ú‰·˜, Ô˘ ¯Ù˘¿ Î·È Ú·Á›-˙ÂÈ ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡. ÃÈÏÈ¿-‰Â˜ ÔÏÈÔÚÎËÙ¤˜ ÔÚÌÔ‡Ó ÛÙ· Ù›¯Ë, ÛÙ·Ï·ÁÔ‡ÌÈ· Î·È ÛÙË ‚·ıÈ¿ Ù¿ÊÚÔ, ·„ËÊÒ- 2. √ ªˆ¿ÌÂı ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.110
 • 61. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∫·È ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ,fiÏÔÈ, ÔÏÂÌÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ·ÔÎÚÔ‡-Ô˘Ó ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ ÎÚ˘Ê¤˜Î·Ù··ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·È ÏËÌÌ˘Ú›-˙Ô˘Ó Ì ÓÂÚfi ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ Î·È Ù· Ï·ÁÔ‡ÌÈ·.ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ·Áȉ‡ÔÓÙ·È ÂΛ ÎÈ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ª· ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛηÚÊ·-ÏÒÓÔ˘Ó Ì Á¿ÓÙ˙Ô˘˜ Î·È ·ÓÂÌfiÛηϘ ÛÙ·Ù›¯Ë ÙÔ‡˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜.∆Ô Ì¤ÙˆÔ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È. ∫·Ó›˜fï˜ ‰ÂÓ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ. ∏ Â›ıÂÛË ÎÚ·Ù¿ fiÏË ÙË Ì¤Ú· Î·È ÔÈ Û˘-ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¤˜ ÎÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ̤- 3. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿Ó˘ ÏËÁÒÓÂÙ·ÈÚË. √ ‹ÏÈÔ˜ Á¤ÚÓÂÈ ÚÔ˜ ÙË ‰‡ÛË Î·È fiÏ·‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¶fiÏË ı· Ûˆı› ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ∆fi-Ù fï˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‡ÚÁÔ ÏËÁÒÓÂÙ·È Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿- 4. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜Ó˘. √È Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı µã Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. ∏ Ï·‚ˆÌ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ fï˜ π∞ã ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘.Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿ Î·È ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘. ∏ η-΋ ›‰ËÛË ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ù· Ù›¯Ë Î·È ·ÁÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Â- ªø∞ª∂£: ÕÊËÛ¤ ÌÔ˘ ÙËÓ ¶fiÏË, ÚÈÓÚ·ÛÈÛÙ¤˜. ∫·È ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÚˆÙÔ‡Ó Î·È ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡- ¿ıÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi, Î·È Ê‡Á ÂÈÚËÓÈοÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓË ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ›‰ËÛË ÙÔ˘˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ù· ˘¿Ú¯Ô-Ì·ÚÌ·ÚÒÓÂÈ: «√È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ¶fiÏË! ∏ ¶fi- ÓÙ¿ Û·˜. ¶‹Á·ÈÓ ӷ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔÏË Î˘ÚȇÙËÎÂ!». ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È „¤Ì·. ªÔÚÈ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÛÔ˘ ÂÁÒ ı· ∞fi ÙËÓ ∫ÂÚÎfiÔÚÙ·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‡ÏË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂ- ‰ÒÛˆ ¿ÏϘ Â·Ú¯›Â˜. ∫·È ı· ·Ú·Ì›-ÚÈÎÔ‡ Ù›¯Ô˘˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ·ÓÔȯً, Ì‹Î ÛÙËÓ ¶fi- ÓÔ˘Ì ʛÏÔÈ. ŸÛÔÈ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘ÓÏË ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÁÂÓÈÙÛ¿ÚˆÓ. ÃÙ‡ËÛ·Ó ÈÛÒ- ÛÙËÓ ¶fiÏË, ηÓ›˜ ‰Â ı· ¿ıÂÈ Î·ÎfiÏ·Ù· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÎÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ·fi ηӤӷÓ.ÌÂÁ¿Ï˜ ‡Ï˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. ∆· Ï‹ıË ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎË- ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™: ∆Ô Ó· ÛÔ˘ ·Ú·-ÙÒÓ fiÚÌËÛ·Ó ·ÎÚ¿ÙËÙ· ÛÙËÓ ¶fiÏË Î·È ÛÙȘ Â¿ÏÍÂȘ. ‰ÒÛˆ ÙËÓ ¶fiÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘∫È ÂΛ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¿¯Â˜ ÛÎÏËÚ¤˜ ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·. Ô‡Ù ηÓÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·fi fiÛÔ˘˜ ηÙÔÈÎÔ‡- √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ÙËÓ ÒÚ· ·˘Ù‹, ‹Ù·Ó ÛÙ· Ù›¯Ë, Ì ے ·˘Ù‹. ∫ÔÈÓ‹ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó·ÛÙËÓ ¶‡ÏË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, Î·È Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ÙÔ˘˜ Âı¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌË Ï˘Ëıԇ̠ÙË ˙ˆ‹˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜. ƒ›¯ÙËΠÛÙË Ì¿¯Ë Î·È ÔϤÌËÛ ÙÔ˘˜ÂÈÛ‚ÔÏ›˜, ÚÒÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜. ∫È ¤Â- Ì·˜. ∞Ó fï˜ χÛÂȘ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ηÈÛ ÂΛ ËÚˆÈο, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÔ˘ ηٷ- ◊Ù·Ó 29 ª·˚Ô˘ 1453, Ë̤ڷ ∆Ú›ÙË. ‚¿ÏÔ˘Ì ÂÙ‹ÛÈÔ ÊfiÚÔ, Î·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ √ ‹ÏÈÔ˜ ›¯Â ‚·ÛÈϤ„ÂÈ. ∫·È Ë ¶fiÏË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó È· ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ∫·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ó· Û˘˙Ë-‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·. Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, Â¿Ó ·ԉ¯ı›˜ ÂÈÚ‹ÓË.■ ∆È Û‹Ì·ÈÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Î·È ÙÈ ÁÈ· ªø∞ª∂£: ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Û ̤ӷ Ó’ ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ. ◊ ·›ÚÓˆ ÙÒÚ· ÙËÓ ¶fiÏË ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜; ‹ Ì ·›ÚÓÂÈ ·˘Ù‹, ˙ˆÓÙ·Ófi ‹ ÓÂÎÚfi.■ ∆È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ó· ¤ÌÂÈÓ ·ÓÔȯً Ë ¢Ô‡Î·˜ (ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÕψÛ˘) ∫ÂÚÎfiÔÚÙ·; 111
 • 62. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ∏ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· 5. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶fiÏ˘. «…™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛηÚÊ¿ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ¤Ó· ÛÌ¿ÚÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·È ˉ‹Û·Ó ÛÙËÓ Ù¿È·1. ∏ ηÛÙÚfiÔÚÙ· ¿ÓÔÈÍÂ Î·È Ë ÌÂÚÌËÁÎÈ¿ ¯‡ÌËÍ ̤۷ Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ Ô¯ÏÔ‚Ô‹. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ·ÎÔ‡ÛÙËΠÌÈ· Û·Ú·¯ÙÈ΋ ʈӋ: «∏ ¶fiÏȘ ¿ψ!», «∏ ¶fiÏË ¿ÚıËÎÂ!». √ ‚·ÛÈϤ·˜ ΤÓÙËÛ ْ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ÎÈ ¤‰Ú·ÌÂ2 η- Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·ÓÂ Ô ıÚ‹ÓÔ˜. ª· ÙÔ ÙÔ˘Ú- ÎÔÌ¿ÓÈ ÊÔ‡ÛΈÓ ÎÈ ¤ÛÚˆ¯Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÏÈ- ÁÔÛÙÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∆fiÙ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¤ÂÛ ̤۷ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜, Ì ÙÔ Û·ı› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÎÈ ¤ÙÚÂ¯Â Û·Ó ÔÙ·Ìfi˜ ÙÔ ·›Ì· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· Ô‰¿ÚÈ· ÙÔ˘. ¶Ï¿È ÙÔ˘ ÔÏÂÌ‹Û·ÓÂ Î·È ÛÎÔÙˆ- ı‹Î·ÓÂ Ô ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ∆ÔϤ‰Ô˜, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ¢·ÏÌ¿Ù˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∂Λ ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ô Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÎÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰¿- ÎÚ˘·: 5.·. ∏ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ (¶›Ó·Î·˜ «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÎÂ- ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘, 1930) Ê·Ï‹ ÌÔ˘!». º. ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘, ¡¤· ∂ÛÙ›·. 6. ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘. ·. «…ªfiÏȘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Ô ™Ô˘ÏÙ¿Ó ªÂ¯Ì¤Ù3 Ì‹Î ÛÙËÓ ¶fiÏË Ì 70-80 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÚ¿‚ËÍ ›ÛÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂Λ fï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿ÌÔÛ˜ ¯ÈÏÈ¿- ‰Â˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ƒˆÌ·›ÔÈ4 ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙÔ Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂΛ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë, ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÙÈÔ‡. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë ÛÎÔÙÒıËΠÎÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. ∆Ô ÓÂÎÚfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ fï˜ ‰Â ‚Ú¤ıËΠÔÙ¤. ∆Ô ‹Ú·Ó ÔÈ ¿ÈÛÙÔÈ Î·È ÙÔ ·Ú¿¯ˆÛ·Ó ÛÙÔ ™ÔÏÔ‡ ªÔÓ·ÛÙ‹Ú5. ∫È ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÈ ƒˆ- Ì·›ÔÈ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ Î·È ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ». ‚. «…⁄ÛÙÂÚ· Ô ¶ÔÚıËÙ‹˜ ‹Á ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿. ª· fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ·fi Ù· Á‡Úˆ Û›ÙÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ÊÂÎÔ‡Ó Î·È Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ‚fî˜ Î·È ˘ÁÚ‹ ʈÙÈ¿ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì Î·È Ó’ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ôχ. °È’ ·˘Ùfi Ô fiÏÂÌÔ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ¶fiÏË ‚¿ÛÙ·Í ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ¤ÂÛÂ Ë ∞ÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿». ∂‚ÏÈÁÈ¿ ∆ÛÂÏÂÌ‹ (∆Ô‡ÚÎÔ˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜, 17Ô˜ ·È.).1 4 Ù¿È·: Â¿ÏÍÂȘ, Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜. ƒˆÌ·›ÔÈ: ŒÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ›.2 5 ¤‰Ú·ÌÂ: ¤ÙÚÂÍ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™ÔÏÔ‡ ªÔÓ·ÛÙ‹Ú: ∏ ªÔÓ‹ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ ‹ ∂ÎÛÈ·Ï‹ Û‹ÌÂ-3 ™Ô˘ÏÙ¿Ó ªÂ¯Ì¤Ù: √ ªˆ¿ÌÂı µ′, Ô ¶ÔÚıËÙ‹˜. Ú·.112
 • 63. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 7. £Ú‹ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ŒÓ· Ô˘Ï›, ηÏfi Ô˘Ï› ¤‚Á·ÈÓ’ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË, Ô˘‰¤ Û’ ·Ì¤ÏÈ· ÎfiÓ„Â1, Ô˘‰¤ Û ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÌfiÓÔ ‹Á ÎÈ ÂÎfiÓ„ÂÓ ÂȘ ÙÔ˘ ∏ÏÈÔ‡2 ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ. ŒÛÂÈÍÂ3 ÙÔ ’Ó· ÙÔ˘ ÊÙÂÚfi, ÛÙÔ ·›Ì· ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ, ¤ÛÂÈÍ ْ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ÊÙÂÚfi, ¯·ÚÙ›Ó Â›¯Â ÁÚ·Ì̤ÓÔ. ¡· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰Â ÌÔÚ›, Ô‡‰’ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘! ∫È ¤Ó· ·È‰›, ηÏfi ·È‰› ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÈ ·Ó·ÁÓÒıÂÈ, ÙÔ ·Ó·ÁÓÒıÂÈ ÎÈ fiÏÔ ÎÏ·›ÂÈ ÎÈ fiÏÔ ÛÙËıÔÎÔȤٷÈ: «∞Ï› Û ̷˜ Î·È ‚¿È Û ̷˜, ¿ÚıËÎÂ Ë ƒˆÌ·Ó›·4». ªÔÈÚÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÎÏËÛȤ˜ Î·È ÎÏ·›Ó’ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÎÈ Ô ∞Ë-°È¿ÓÓ˘ Ô ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ÎÏ·›ÂÈ Î·È ‰ÂÚÓÔÎÔȤٷÈ. -ªËÓ ÎϷȘ, ÌËÓ ÎϷȘ, ÕË-°È¿ÓÓË ÌÔ˘, Î·È ÌË ‰ÂÚÓÔÎÔȤ۷È. -∏ ƒˆÌ·Ó›· Â¤Ú·ÛÂÓ, Ë ƒˆÌ·Ó›· Â¿ÚıË! 7.·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ -∏ ƒˆÌ·Ó›· ÎÈ ·Ó ’¤Ú·ÛÂÓ, ·Óı› Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÎÈ ¿ÏÏË. (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, ∂ÏÏËÓÈο ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Estense, ªfiÓÙÂÓ·). ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ∂ÎÏÔÁ‹. ™∆. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (28-36) ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ ÂÂȉ‹: ñ ¶·Ú·¯ÒÚËÛ ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∞ÏÏËϤÁÁ˘Ô˘. ñ ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ó¤ÔÈ Â¯ıÚÔ›, ÔÈ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô› ÛÙË ¢‡ÛË. ñ √È ºÚ¿ÁÎÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ¶fiÏË, ÙÔ 1204. ∆Ô 1261, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∏’ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, Ë ¶fiÏË ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ. ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ fï˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó. ∫·È ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›- Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ. ∆Ë ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÔÈ √ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·È Î·Ù¤- Ï·‚·Ó ÔÏϤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, Ô ÙÂ- ÏÂ˘Ù·›Ô˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ¶fiÏË. ¶‹Ú ÔÏÏ¿ ̤ÙÚ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∏ ¶fiÏË Î˘ÚȇÙË- ΠÙÔ 1453 ·fi ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜, ·Ú¿ ÙË ÁÂÓÓ·›· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÙˆÓ ˘ÂÚ·- ÛÈÛÙÒÓ Ù˘.1. 3. ÎfiÓ„Â: οıÈÛÂ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ¤ÛÂÈÍÂ: Ù›Ó·ÍÂ, ÎÔ‡ÓËÛÂ.2. 4. οÛÙÚÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘: οÛÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ƒˆÌ·Ó›·: ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 113
 • 64. ∑. £∂ª∞∆∞ ∞¶√ ∆∏ µÀ∑∞¡∆π¡∏ π™∆√ƒπ∞ ŒÊÈÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙÂȯÈṲ̂ÓË ¶fiÏË1 ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙ¤ÈÓË ÎÔÛÌËÌ·ÙÔı‹ÎË 10Ô˘-11Ô˘ ·ÈÒÓ· (ıËÛ·˘Úfi˜ ηı‰ÚÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Tzoyes, Ù˘ °·ÏÏ›·˜) ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ΢ӋÁÈ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÔ‡ (·fi ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔı‹Î˘) ∆Ô ¤ÚÁÔ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË °·ÏÏ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘, ÙÔ 1204.1 ∏ fiÏË (ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓË) ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ¶‡ÏË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· Û ¤Ó·Ó ·’ ·˘ÙÔ‡˜.114
 • 65. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ 37. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∫‡ÚÔ˜ ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·¯·›ÙÈÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ™ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÓËÛ› ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ ÓËÛ› ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙË- Π«Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ».™ ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ŒÏÏËÓ˜ ·fi Ù· Ì˘ÎËÓ·˚ο ¯ÚfiÓÈ·1. ™Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÓËÛ› ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ-Τ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ù˘ ∞ÈÁ‡-ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™Ù· ڈ̷˚ο ¯ÚfiÓÈ·, ·ÎÔ-ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηٷ-ÎÙ‹ıËÎÂ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ıËΠ·fi ƒˆÌ·›Ô˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜. √ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ-΋ ı¤ÛË2 Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘.Œ¯ÙÈÛ ÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ·fi ÛÂÈÛÌfi ·Ú¯·›· ÚˆÙ‡Ԣ-Û¿ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó· Î·È ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·3. ŸÚÈÛ·ÎfiÌË µ˘˙·ÓÙÈÓfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ·ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∆ËÓ ∫‡ÚÔ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· 1. ∆Ô Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ ∫·ÓÙ¿Ú·˜ ÛÙÔÓ ¶Â-ÙÔ˘, ∞Á›· ∂ϤÓË, fiÙ·Ó Á‡ÚÈ˙ ·fi Ù· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· Î·È ›‰Ú˘- ÓÙ·‰¿¯Ù˘ÏÔ. √È Û˘¯Ó¤˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÂÈ-Û ÂΛ Ó·fi. ‰ÚÔ̤˜ ·Ó¿Áη˙·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∫‡ÚÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÁÂ- ∫‡ÚÔ˘ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ԯ˘ÚˆÌ¤-ˆÚÁ›·. ™ÈÙ¿ÚÈ, Ï¿‰È, ÎÚ·Û›, Ì·ÛÙ›¯·, ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ Î·È Ó· ̤ÚË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó.̤ÏÈ ‹Ù·Ó Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ›·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ËÁ‹ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·ÎfiÌË ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ÔÚ˘¯Â›· ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·ÓÂΛ ·fi Ù· Ì˘ÎËÓ·˚ο ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ‰¤¯ÙËΠÚÒÙË ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ηٿ ÙË Ó·˘ÙÈ΋ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ûٷ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ÛÙ¿ıÌ¢·Ó ÂΛ, η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ù˘, ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ÓËÛ› Î·È Î·Ù¤Ï˘Û·Ó ÙȘ ‚˘-˙·ÓÙÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜. Œ‚·Ï·Ó ·Ú·‚ÈΤ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÛÙȘ 14 ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÎÈ ÂÁη٤-ÛÙËÛ·Ó Û’ ·˘Ù¤˜ ·Ú·‚fiʈÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ηٷÎÙË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÂÂȉ‹ Ë ∫‡ÚÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, ‹Ù·Ó ı¤ÛË «ÎÏÂȉ›», «Ó·˘ÙÈÎfi˜ ÚÔÌ·¯ÒÓ·˜» Î·È ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ. °È’ ·˘Ùfi Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ Â·Ó‹Ïı ηχÙÂ-Ú· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜, ·Ó·Î·Ù¤Ï·‚ ÙÔ ÓËÛ› Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Ó’ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. √È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ fï˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â·Ó·Ï‹ÊıËηÓÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÏÂËϷۛ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ-Ô˘ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÊ·Á‹ ‹ ÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. ∫È ÂÂȉ‹ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜1 ∞˘Ùfi ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜.2 ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÙȘ ÓfiÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ™˘Ú›·˜.3 ◊Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ fiÏË ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ. 115
 • 66. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·‹Ù·Ó ·‰È¿ÎÔÔ˜, ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ô˘‰Â-ÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÊfiÚÔ˘ÔÙ·Á‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛ·Ó ÌÂ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘. ™‡Ìʈӷ̒ ·˘Ù‹, ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ›¯Â Ô ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î·È ¤Ó· Û˘Ì-‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·fi ÙȘ 14 ÂÚÈʤÚÂȤ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÎÚ¿ÙËÛÂ, Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ ÙÔ 965 Ì.Ã. ∆fiÙ ԡÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ™·Ú·ÎËÓÔ‡˜ÂÈÚ·Ù¤˜ Î·È ÂÓۈ̿وÛ ͷӿ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ 1191, Ë ∫‡ÚÔ˜ ηٷÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·˘-ÚÔÊfiÚÔ˘˜. ∆ËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ·Ó ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·È ÔÈ µÂÓÂÙÔ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 1571, ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¤-Ï·‚·Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ηı‰ÚÈÎÔ› Ó·Ô› Ù˘ ∞Á›·˜™ÔÊ›·˜ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÁÔÙıÈ-΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ¢‡Û˘. 2. ∆· ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ· ¯ÚfiÓÈ· ∆Ô 448 Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›- Ô˘ ∑‹ÓˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÊÔÚ› ÛÙȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÔÚÊ˘- Ú¿ ¿ÌÊÈ·, Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ, Ó· ÎÚ·Ù› ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi Û΋ÙÚÔ, ·ÓÙ› ÔÈÌ·ÓÙÔÚÈ΋˜ Ú¿‚‰Ô˘, Î·È Ó· ·ÛΛ ÎÔÛÌÈ- ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ ÓËÛ›. ∆· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ·˘Ù¿ ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘ ÂÎ- ÎÏËÛ›·˜ Û‚¿ÛÙËηÓ, ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔ- 3. æËÊȉˆÙ‹ ÏÔ‡ıËÛ·Ó, fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓË- ÂÈÎfiÓ·, ÛÈÔ‡ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì¤- ·fi ÙËÓ ¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ó·Á›· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜ ∞ÁÁÂÏfiÎÙÈÛÙË, (∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ) ÛÙÔ ∫›ÙÈÔ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ 4. √È ıÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜ ∏ Û˘Óı‹ÎË µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ∞Ú¿‚ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó· ÌËÓ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹: ñ ÚÔʇϷÍ ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌfi, ñ ÂÌfi‰ÈÛ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ñ ¤Î·Ó ÙÔ ÓËÛ› ηٷʇÁÈÔ ÔÏÏÒÓ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰Èˆ¯ı› ·fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú·‚ÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ñ ‚Ô‹ıËÛ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÎÔ› ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.116
 • 67. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ 38. ∏ ‰Èψ̷ٛ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚfiÔÈ fï˜ ‹Ù·Ó ·Ô‰ÔÙÈÎÔ›, fiÛÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÎÌ·›Ô.° ‡Úˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˙Ô‡Û·Ó ÔÏÏÔ› Ï·Ô›, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ʤ- ÚÔÓÙ·Ó Â¯ıÚÈο ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ¤ÚÂ- ӷ Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. °È’ ·˘Ùfi, ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Úˆ-ÙÂ‡Ô˘Û·˜, ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ì˘ÓÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙·Ó ·˘-ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ, Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜, ‰Â χÓÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË ‰Èψ̷ٛ·1. ŒÙÛÈ ·fi Ù·ÚÒÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·2 ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜:ñ ŒÎ·Ó·Ó Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ‹ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ì οÔÈÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.ñ ∫·Ù¤‚·ÏÏ·Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚËÌ¿Ù·, Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ›‰È- ÔÈ ‹ Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.ñ ¶ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ Û‡ÌÌ·¯ˆÓ ¯ˆÚÒÓ.ñ ™˘Ófi‰Â˘·Ó ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· Î·È ÙÈÌËÙÈÎÔ‡˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.ñ ¢¤¯ÔÓÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, Û˘¯Ó¿ ‰ˆÚ¿Ó, ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Û¯ÔÏ›· ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·.ñ ŒÎ·Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Ìʈ- ӛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ- ÓÙ·Ó ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÚÔÛٿ٢·ÓÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ηÈÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ÙÔ˘˜. ™Â οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜Ì¿ÏÈÛÙ· (ƒÒÛÔ˘˜, µÂÓÂÙÔ‡˜,°ÂÓÔ˘¿Ù˜) ›¯·Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È·-ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË Î·È ÚÔ-ÓfiÌÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∆ËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÂÈ- 1. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÚÔÛٿ٢·Ó ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜.ÛΤÙÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË ¿ÓıÚˆÔÈ1 ‰Èψ̷ٛ·: fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÚÔ˜ Ù· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË, ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ‹ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙ· fiÏ·.2 ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·: 330-1453. 117
 • 68. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›··fi οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ì¿ı·ÈÓ·ÓÎ·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ÁÏÒÛÛ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÌ ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ηÈÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ÙÔ˘˜. 2. ∏ ‰Èψ̷ٛ· «ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‹Ù·Ó ηϿ fiψӻ: ∆Ô ÈÈÎfi ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ Î˘ÓËÁ¿ ÙÔ˘˜ µÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜.ÏËÚÔÊÔÚË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÁÂÈÙÔ- ∏ ÂÈÎfiÓ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Â-ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ˜ ·fi ‰ÈÎÔ‡˜ Ú›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ƒÒÛÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿-ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ÛÙËÓ ¶fiÏË ˆ˜ ÂÈÛΤÙ˜, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ (‰Â˜¤ÌÔÚÔÈ, ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ‹ ÛÙÚ·- ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 22)ÙȈÙÈÎÔ› Ê˘Á¿‰Â˜. ∂›ÛË̘ (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ,ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·ÎfiÌË, Ì µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µ·ÙÈηÓÔ‡).ÂȉÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂÚÌËÓ›˜, ÂÈ-ÛΤÙÔÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ÙȘ ¿ÏϘ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.√È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ¤ÊÂÚÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·,ÔχÙÈÌ· ‰ÒÚ·, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂٷ͈ٿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜Ù˘ ͤÓ˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂÙ›¯·Ó Û˘¯Ó¿ Î·È ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ· ÙÔÓÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÈÂڈ̤ÓÔÈ ·˘ÙÔ›·ԉ›¯ÙËÎ·Ó Î·È ÈηÓÔ› ‰Èψ̿Ù˜, Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ Ï·-ÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, Ù¤ÏÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ Á¿ÌÔÈ ·Ó¿-ÌÂÛ· Û ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÚÈÁΛÈÛÛ˜ Î·È Û ͤÓÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜. √È Á¿ÌÔÈ ·˘ÙÔ›, ÛÙȘ ÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·-Ô‡˜ Î·È ÔÈ ÚÈÁΛÈÛÛ˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙȘ Ó¤-˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ■ ¶ÔÈÔ˘˜ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜; ■ °È·Ù› ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÔχÙÈÌ· ‰Ò- Ú·; ™˘ÓËı›˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·;118
 • 69. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ 3. •ÂÓÈÙÂ̤Ó˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ¶ÚÈÁΛÈÛÛ˜ «™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜- ÚÈ- ÁΛÈÛÛ˜, Ô˘ ‹Á·ÈÓ·Ó Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ·Ú¯Ë- ÁÒÓ ‹ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ı˘Û›· ·˘- ÙÒÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ¿ÊËÓ·Ó ÙÔ ı·‡- Ì· ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘Ï‹˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó Û ͤÓ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ¶‹Á·ÈÓ·Ó fï˜. ∫·È ¿ÂÈÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ı˘- Û›· ¤ÛˆÛ ÙË £ÂÔʇϷÎÙË ¶fiÏË ·fi ÔÏfiÎÏËÚ˜ ‚·Ú‚·ÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜». 3.·. °¿ÌÔ˜ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ ƒfi˙· πÌ‚ÚÈÒÙË, Ì ͤÓÔ ËÁÂÌfiÓ· ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ 4. ∏ ‰Èψ̷ٛ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜ ÛÙË ¢‡ÛË, ˘¤- ÁÚ·„Â Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È «ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜» Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, ·Û‡Ì- ÊÔÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ µ˘˙·- ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫¿ÔȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Î·Ó·Ó Ù¤ÙÔȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÒÛÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤‚Ï·„·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ¶ÚÔÎfiÈÔ˜, À¤Ú ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ 119
 • 70. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· 39. ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂËÚ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ ÙËÓ ‹ıÂÏ·Ó Î·ÙÒÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·. ªÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·- ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ fï˜ Ë ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Î·È Ë ·- ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋.™ ÙËÓ ÚÒÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô- ‰Ô Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›-η ·Ú¤ÌÂÈÓ ›‰È· Ì ÙË ÚˆÌ·˚΋ ηÈÛ˘ÌÏËÚÒıËΠ̠ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘÔ˘ ‚ڋΠÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·˘ÙÔ-ÎÚ·ÙÔÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. √È Û˘-Ó‹ıÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙË Á˘Ó·›Î·Ó· ̤ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∂Ó¿ÚÂ-ÙË ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó‡·ÓÙÚË Ô˘‹Ù·Ó ˘¿ÎÔ˘Ë ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ηÈÙËÓ ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ô˘ ‹Ù·Ó ˘ÔÙ·Á-̤ÓË ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡fï˜, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ¯ÚÈ- 1. °˘Ó·›Î˜ Û ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÌ‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈ-ÛÙÈ·ÓÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ÓÈ·ÓÔ‡ (æËÊȉˆÙ‹ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·, ÕÁÈÔ˜ ∞ÔÏÏÈÓ¿ÚÈÔ˜, ƒ·‚¤ÓÓ·).·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, ¤‰ˆÛ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙË Á˘Ó·›Î· ̤-Û· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È fiÚÈÛ ÙÔ Á¿-ÌÔ ˆ˜ «ÎÔÈÓˆÓ›· ı›Ԣ Î·È ·ÓıÚˆ-›ÓÔ˘ ¢Èη›Ô˘». Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·ÏÏÔ‡,1Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Û¯Ô-Ï›Ô. ŒÌÂÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌËÙ¤Ú·ÙÔ˘˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ¶Ï¿È Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·ÓÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘˜. ª¿ı·È-Ó·Ó ·ÎfiÌË Ó· ˘Ê·›ÓÔ˘Ó, Ó· ÎÂÓÙÔ‡ÓÎ·È Ó· ϤÎÔ˘Ó. √È ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘ ‹ÍÂ-Ú·Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÎfiÚ˜ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÚ·Ê‹, ÙÚ·ÁÔ‡‰È·ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È „·ÏÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÎÏË-Û›·˜. ∏ ÈÔ Û˘¯Ó‹ ¤ÍÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 2. ªËÙ¤Ú· Ì·ı·›ÓÂÈ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÎfiÚË Ù˘.1 ¢Â˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 12.120
 • 71. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑Û›ÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∫È ÂΛ fï˜·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ, ÙÔ Á˘Ó·ÈΈӛÙË. Œ·ÈÚÓ·Ó ·ÎfiÌË̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯ÔÚ¤-„Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó. ªÂ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜µ˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÏÔ˘ÙÚ¿ Ù˘ ¶fiÏ˘. ∏ ÓfiÌÈÌË ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ¿Ú¯È˙ ÛÙ· ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó-‰Ú˜ ÛÙ· ‰Âη٤ÛÛÂÚ·. °È· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘·Ù¤Ú·. ∞Ó ·˘Ùfi˜ ‰Â ˙Ô‡ÛÂ, ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ·˘Ù‹ ›¯·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·‰ÂÏ-ÊÔ› ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È·ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ·-Ú·‰fiÛˆÓ, Ô˘ fiÚÈ˙·ÓfiÙÈ «‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·ÈÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ηı›-˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ,Ó· ˆÏÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÁÔ-Ú¿˙Ô˘Ó», ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›-Θ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ·ÓÛ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘·ÁÔÚ¿˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂfiÛ· ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ˘Ê¿ÛÌ·Ù·. √È ‚˘˙·ÓÙÈ-Ó¤˜ ËÁ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó ·Îfi-ÌË ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ È·-ÙÚÔ‡˜, Ì·›Â˜, «‰·Ûο-Ϙ ÎfiÌ̈Û˘ Î·È Ú·-ÙÈ΋˜», ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÔ-ÎÙ‹ÙÚȘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ 3. √È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ.ÙÚÔʛ̈Ó. √È Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÔÓÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˙ˆ‹ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ˜ Î·È ¤·ÈÍ·Ó Í¯ˆ-ÚÈÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ï¿È ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔȘ ‹Ù·Ó Ë ∞Á›· ∂ϤÓË,ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ∂˘‰ÔΛ·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ µ′, Ë ·˘ÙÔÎÚ¿-ÙÂÈÚ· £ÂÔ‰ÒÚ·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, Ë ∂ÈÚ‹ÓË Ë ∞ıËÓ·›· Î·È Ë £ÂÔ‰ÒÚ·, ÔÈ ÔÔ›-˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ˜ ¤‰ˆÛ·Ó χÛÂȘ ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜. ∞ÚÎÂ-Ù¤˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ·ÎfiÌË ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Ë ÕÓÓ· ∫ÔÌÓËÓ‹ ÛÙËÓÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ÛÙËÓ ˘ÌÓÔÁÚ·Ê›·. ŸÏ˜ fï˜ ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤·ÈÍ·Ó ¤Ó· ı·˘Ì·ÛÙfi ÚfiÏÔ ˆ˜ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È Û‡˙˘-ÁÔÈ Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ·Ó‹ÎÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ·¤‰ˆÛ Û ÔÏ-ÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘˜. ■ ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹- Ì·Ù· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÂΛӷ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ; ■ ¶ÔȘ ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¿- ıËÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·; 121
 • 72. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· 4. √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ 5. √È Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙË Á˘Ó·›Î·. ∆ËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Á˘Ó·È- «™ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· ÙÔ˘ ¡·˙ˆÚ·›Ô˘ Ë Á˘Ó·›- ÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓË Û ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· η ‚ϤÂÈ ÙÔ Ï˘ÙÚˆÌfi Ù˘. ∏ Ó¤· ıÚË- fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘ (˘Ê·- ÛΛ· ÂËÚ¤·Û fiÏË ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÓÔ- ÓÙ¿, ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·, ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜, ÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓ· ÎÔÌ- ÌÔıÂÛ›·. µ·ı‡ÙÂÚ· fï˜ Ú›˙ˆÛ ÛÙÔ „ÔÙ¯Ӌ̷ٷ). ∏ ¶·Ó·Á›·, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰›Î·ÈÔ. ªÂ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ù˘, Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ‚˘- ¯¤ÚÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÓ ˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÙȘ ÕÁȘ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ·Ó‚¿ÛÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÂΛ Ô˘ ÙËÓ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔÈ ÔÏÏÔ› Ó·Ô› Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¯Ò- ¤‚·Ï ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ‰›- Ú·˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ ηÈÔ. ∞ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, fiÛÔ Ù˘ Â›Ó·È ‚Ô- ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ. ÏÂÙfi, ÛÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È Û˘- ∫ÔÚ˘Ê·›· ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘- Ó‹ıÂȘ, Ô˘ fiÛÔ ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ¤ÛÊÈÁ- Û›·˜ fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÁÂÌ¿Ù· ˙ˆ‹ „ËÊȉˆÙ¿ Á·Ó ÈfiÙÂÚÔ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·». Ù˘ ÔÌ‹˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (ÂÈÎfiÓ· 1) Î·È Ù˘ ƒfi˙· πÌ‚ÚÈÒÙË, ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜, ÛÙË ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ƒ·‚¤ÓÓ· (‰Â˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 13). 6. ∆Ô Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞Á¿ı˘ «∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞Á¿ı˘, ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ ÔÚÁ¿Óˆ- Ó·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ˘Ê¿ÓÙÚȘ Î·È ϤÎÙÚȘ Ù˘ ¶fiÏ˘. ◊Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›·, Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛÙ¿ÙÈÛÛ¿ ÙÔ˘˜. ª·˙› Ì ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤Î·Ó·Ó ÂΛ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜. °È ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘˜». ªÈ¯·‹Ï æÂÏÏfi˜, ÃÚÔÓÔÁÚ·Ê›· 7. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ √È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÚfiÛ¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ºÔÚÔ‡Û·Ó Ì·ÎÚÈ¿ Ôχ¯ÚˆÌ· ÌÂٷ͈ٿ ÊÔڤ̷ٷ, ˙ˆṲ̂ӷ Ì ¯¿ÚË ÛÙË Ì¤ÛË, Ì ˙ÒÓË ·Ï‹ ‹ ¯Ú˘ÛÔΤÓÙË- ÙË. √È ÓÂfiÙÂÚ˜ ¿ÊËÓ·Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈ¿ «Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÎÈÚÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓÂ- ÌÔ». √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù· ¤ÏÂÎ·Ó Î·È Ù· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ì ÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓ· ¯Ù¤ÓÈ· Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ‹ ·ÛË̤ÓȘ Û٤Θ. √È ÈÔ ÔÏϤ˜ ÛÙÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ¯Ú˘Û¿ Î·È ·ÚÁ˘Ú¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·2 ÎÈ ¤‚·Ê·Ó Ù· ÊÚ‡‰È· Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. ∫·È fiϘ ۯ‰fiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ·ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ú·Û··˙·Ó ·fi ‚fiÙ·Ó· Î·È ¿ÓıË. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤ º., µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜2 ªÂ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÛÙfiÏÈ˙·Ó ÙÔ Ï·ÈÌfi, Ù’ ·˘ÙÈ¿ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜.122
 • 73. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ 40. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË «∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘, ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË ÌÂÁ·ÏÔ- ÚÂ¤ÛÙÂÚË Î·È ‰È·ÚΤÛÙÂÚË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘». (™Ù‹‚ÂÓ ƒ¿ÓÛÈÌ·Ó)∆ Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi Û ̷˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ηıÚ¤ÊÙË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË,Û fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘, ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙË ÚˆÌ·˚΋, ÙˆÓÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂ËÚ¿ÛÙËΠfï˜ Î·È ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∞Ó·-ÙÔÏ‹˜ Ì ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘˜, ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÈÚ‹Ó˘, ·Ó¤Ù˘Í ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ Ó·ÒÓ, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÙȘ ·ÁÈÔÁڷʛ˜, Ù· „ËÊȉˆÙ¿ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔ-Áڷʛ˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ë fï˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë Ï·˚΋ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË, Û fiϘ ÙȘÌÔÚʤ˜ Ù˘. ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘ ‹Ù·Ó Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. °È· ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ Î·È ÙË ‰È·-ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ Ó·ÒÓ Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ, ·fi Ù· ÚÒÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈ-ÛÙÚ·Ù‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, Ù¯ӛÙ˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. ∞Ó·˙ËÙ‹ıËηӷÎfiÌË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ηχÙÂÚ· ˘ÏÈο, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹-Ì·Ù·. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ÛÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜¿ÓıËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∆Ô ÙÂÏÂÈfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜. ™’ ·˘-ÙfiÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÙËÓ Î·Ì‡ÏË ÙÔ˘ ÙÚÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓÔ˘Ú¿ÓÈÔ ıfiÏÔ. ∂ͤÏÈÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÙ·˘ÚÔÂȉ›˜Ó·Ô› Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ô˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó Û fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È Û ¿Ï-Ϙ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂ-ÎÙÔÓÈ΋ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔ µ˘-˙¿ÓÙÈÔ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ì ÚÒ-ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·-Ê›·. ™ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔ-ÌÈ΋˜ ·ÎÌ‹˜, ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙˆÓ Ó·ÒÓ ‰È·ÎÔÛÌ‹ıËΠ̄ËÊȉˆÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·-Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ˙ˆ-ÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·›ÛıËÛË ‚¿ıÔ˘˜ÛÙ· ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÚfiÛˆ·Î·È ÙÔ›·. £·˘Ì·ÛÙ¿ ‰Â›ÁÌ·-Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ˘¿Ú-¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Ù˘ 1. ∏ ıÂÚ·›· ÙˆÓ ·ÚÚÒÛÙˆÓ, „ËÊȉˆÙ‹ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·¶fiÏ˘ (ÂÈÎfiÓ· 15.1), ÛÙÔÓ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ªÔÓ‹ Ù˘ ÃÒÚ·˜, 12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜).ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔ- 123
 • 74. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·Ó›Î˘, ÛÙÔÓ ŸÛÈÔ §Ô˘Î¿ Ù˘ µÔȈٛ·˜, ÛÙ˪ÔÓ‹ ¢·ÊÓ›Ô˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (ÂÈÎfiÓ· 37.3), Î.¿. ∫ÔÚ˘Ê·›· ¤Î-ÊÚ·Û‹ Ù˘ fï˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ „ËÊȉˆÙ¤˜·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·-ÓÔ‡ Î·È £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µÈÙ·-Ï›Ô˘, ÛÙË ƒ·‚¤ÓÓ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ (ÂÈÎfiÓ˜ 13.5Î·È 16.5 ). √È ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔ-Û›ˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Â¤ÏÂÁ·Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜¯ÒÚÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÎÙ›ÛÌ·Ù¿ÙÔ˘˜, ηٿ ηÓfiÓ·, Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔ-Ó›· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. 2. ∆¯ӛÙ˜ Û ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ª·ÚÙ˘Ú›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂ-ÏÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙˆÓ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ, Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È 3. ¶ÔχÙÈÌ· ·ÚÁ˘Ú¿·ÎfiÌË Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜, Ì ÔÈÎȷο Û·ËÚÒÙ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÂΛӷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ (7Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, ªÔ˘Û›ԟÚÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ. ªÂÓ¿ÎË, ∞ı‹Ó·) ªÂ ÙË Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ¿ 4. ∂È¯Ú˘ÛˆÌ¤ÓÔ Î·È ÂÈ-ÙÔ˘˜. ∫·Ù·Û··˙·Ó ÔÈÎȷο ÛÎÂ‡Ë ·fi ͇- ÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Á˘¿ÏÈÓÔÏÔ, ËÏfi, ¯·ÏÎfi Î·È Û›‰ËÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÌ- ·ÁÁÂ›Ô (11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜,„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ ·fi ¯Ú˘Ûfi, ¿ÚÁ˘ÚÔ, Á˘·Ï›, µ˘˙·ÓÙÈÓfi-¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓˆÓ)ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È Ì·Ú-Á·ÚÈÙ¿ÚÈ·. ™’ ·˘Ù‹ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ 5. ∑¢Á¿ÚÈ ÂÚÈηÚ-Ù¯ӛÙ˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÏÈÁfi- ›ˆÓ ÎÏËÚÈÎÔ‡, ·fiÙÂÚ· ̤۷ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÚ¿ÎÈ, ¤ÊÙÈ·- ¯Ú˘Ûfi Î·È ÛÌ¿ÏÙÔ¯Ó·Ó fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ (9Ô˜ ·ÈÒÓ·˜, µ˘˙·ÓÙÈÓfi-Ú¿ÁÌ·Ù·, ·fi Ù· ÁˆÚÁÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô)Î·È Ù· ÔÈÎȷο ÙÔ˘˜ ÛÎÂ‡Ë ˆ˜ Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÈ-ο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·. πÛfiÙÈÌ· Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙË‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ Ôԛ˜›¯·Ó Ù· ÚˆÙ›· ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ˘Ê·-ÓÙÒÓ, ÙˆÓ ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÏÂÙ‹˜ ¯ÂÈÚÔ-Ù¯ӛ·˜.■ ¶ÔȘ ÂȉڿÛÂȘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ‚˘˙·ÓÙÈ- Ó‹ Ù¤¯ÓË; ªÂ ÔȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ;■ ™Â ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Ë Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÔÈ· ˘ÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ; 6. °˘Ó·›Î˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÂÓÙËÌ¿ÙˆÓ.124
 • 75. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ 41. ∏ ·È‰Â›· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ∏ ·ÓÒÙÂÚË Î·È Ë ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û ÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ÂÎ- ÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·È‰Â›· ÍÂ¤Ú·Û ٷ fiÚÈ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË. 1. √ ¶·ÙÚȿگ˘ ºÒÙÈÔ˜ (3Ô˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ª·‰Ú›ÙË, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË)√ È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó Ôχ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· η٤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ™ÙËÓ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·, ¤Ú· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û¯ÔÏ›·1 Ù˘ fiÏ˘, ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ ¶·Ó‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ2 Î·È ¿ÏϘ ·ÓÒÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜. ∞ÓÒٷ٘ Û¯ÔϤ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-ÁÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË, ·fi Ù· ÚÒÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔ-Ú›·˜, ∞ı‹Ó·, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ΤÓÙÚ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ·fi Ù··Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ™¤ÚÁÈÔ˜ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· ÙȘÚÒÙ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Èηӿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∫·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ Û¯Ô-Ϥ˜ fï˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ηϋ ıÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÌfiÚʈÛË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Û¯ÔÏ›· ¤·„·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÈË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤Ú·Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó fï˜, Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ºÒÙÈÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›, Ô˘‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÛÙËÓ ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ™¯ÔÏ‹, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó1 ‚·ÛÈÎfi: ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (‰Â˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ12).2 ∆Ô ¶·Ó‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ›‰Ú˘Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ µ′, Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÙËÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ∂˘‰ÔΛ·˜, Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. 125
 • 76. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›·ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·-ÛÙÈ΋ ·È‰Â›· Î·È Ó· ‰È‰¿-ÍÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›·, ÙÔ˘˜ ·Ú-¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜Î·È ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ µ›‚ÏÔ. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È‰¿-ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ Û¯Ô-Ϥ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÈıÌËÙÈ΋, ÁˆÌÂ-ÙÚ›·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·,ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÓÔ-ÌÈο. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ôȵ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙË ÛˆÛÙ‹ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ÁÏÒÛÛ·˜3. ™Â οÔÈ· ÙÌ‹Ì·-Ù¿ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰È‰¿- 2. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û ‚È‚ÏÈÔı‹ÎËÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ Í¤Ó˜ ÁÏÒÛ-Û˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜. ŸÏ˜ ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Û¯ÔϤ˜ ›¯·Ó ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıË-Ù¤˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∆·‚È‚Ï›· ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ™ÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÚÁ·Óˆ-̤ӷ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ηÏÏÈÁÚ¿ÊÔÈ, Ï·˚ÎÔ› ‹ ÌÔÓ·¯Ô›, ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈ-ÁÚ·Ê‹ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÈ-ÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ. √È Á˘Ó·›Î˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·ÏÏÔ‡4, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙȘ ›‰È˜ ¢ηÈڛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. ™ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô˘ıÂÓ¿ Û¯ÔÏ›·ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜. ªfiÓÔÓ ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹-ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ‹ ηÈÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηÈÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·È‰Â›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁˆÓ, ÎÈ ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚÓÔ‡Û ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÎÌ‹˜, Ù·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓıËÛË. πÛÙÔÚÈÎÔ›, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ, Ì ÚÒÙÔ ÙÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¶Ï‹ıˆÓ·-°ÂÌÈÛÙfi ÛÙÔ ªÈÛÙÚ¿, ·ÊÈÂÚÒıËηÓÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó Ë ÙÂ-ÏÂ˘Ù·›· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·Ï·Ì‹ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ fiÏ· ·˘Ù¿ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ˆ˜ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹, ÔÏÏÔ› ‚˘-˙·ÓÙÈÓÔ› ÏfiÁÈÔÈ Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂΛ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ì ·Ú¯·›·Î›ÌÂÓ·. Œ‰ˆÛ·Ó ¤ÙÛÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ µ˘˙·-ÓÙ›Ô˘ ÛÙË ¢‡ÛË. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔ-ÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· ÎÚ·ÙÈο fiÚÈ¿ Ù˘. ¶¤Ú·Û ٷ Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘ ηȤÊÂÚ ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ù· ·Á·ı¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ï·Ô‡˜ Î·È Û fiÏË ÙËÓ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË. ∫È·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·.3 °È’ ·˘Ùfi Û˘¯Ó¿ Û¯ÔÏ›·˙·Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó Ì ¿Û¯ËÌË ÚÔÊÔÚ¿.4 ¢Â˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 12.126
 • 77. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ ■ ¶ÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÁÈ·Ù›; ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔ- ıËÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜; 3. ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· «∆Ô ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·’ fiÏÔ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÙfiÙ ÎfiÛÌÔ. ™’ ·˘Ùfi ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿ Ó·ÚÔ› Ú›ÁÎÈ- ˜ Î·È ‰È¿‰Ô¯ÔÈ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ª·˙› Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·, ÔÏÏÔ› ·’ ·˘- ÙÔ‡˜, ʇÁÔÓÙ·˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û‡˙˘ÁÔ Î·È Î¿ÔÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·Ú¯ÔÓÙÔԇϷ, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÔ˘‰‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶fiÏË. √È Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ú¤- Û‚ÂÈÚ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛÙË Ó¤· ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜». 4. ™ÎËÓ‹ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¶fiÏ˘ (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ª·‰Ú›ÙË, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË) 5. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ 1204 «∏ ¿ÏˆÛË ÙÔ˘ 1204 ·Ó·ÛٿوÛ fiÏÔ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. √ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ùfi- Ù ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ‡„ÈÛÙË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÏËÚÈÎfi˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, Â›ÛÎÔÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ìfi- ÏȘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Â›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ù· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶›Ó‰·ÚÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ fï˜ ÔÈ ‰¿- ÛηÏÔÈ ÛÎÔÚ›ÛÙËηÓ, ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ». ™Ù‹‚ÂÓ ƒ¿ÓÛÈÌ·Ó, µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 127
 • 78. ∑ £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· 42. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÈÏÈfi¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔ- ÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ¤Ú·Û ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈ͢ Î·È ‹Ú ۯ‰fiÓ ÙË ÌÔÚ- Ê‹ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ۋÌÂÚ·. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ‰ËÏ·‰‹, ¤ÁÈÓÂ Ô ÎÚ›ÎÔ˜ Ô˘ ¤ÓˆÛ ÙËÓ ·Ú¯·›· Ì ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ‹Ù·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎfi. ™ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ Ù˘ ˙Ô‡Û·Ó ÔÏÏÔ› Ï·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. °ÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘-Ù¤˜ ‹Ù·Ó Ë Ï·ÙÈÓÈ΋, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÈÏÔ‡Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.ªÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚË ÁÏÒÛ-Û· ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋, Ë ÔÔ›· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‹Ú ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ï·ÙÈÓÈ΋˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛËÎ·È ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡, ÙÒÚ·, ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· fï˜ ‰Â ÌÈÏÈfiÙ·Ó Î·È ‰Â ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ·fi fiÏÔ˘˜.™ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÌÈÏÈfiÙ·Ó Ë·Ï‹ ·ÊÚfiÓÙÈÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ì ÊÙˆ¯fi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ. ™ÙȘ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, fï˜, ÌÈ-ÏÔ‡Û·Ó ÎÈ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÁÏÒÛÛ·˜, Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ·Ú-¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋. ∞˘Ù‹ ÙË ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ô-ϛ٘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ¤‰ˆÛ 1.·. √ „·ÏÌfi˜ Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘ Η Παρθ νος σ µερον τον Υπερο σιον1 τ κτει2 και η γη το σπ λαιον τω απροσ τω προσ γει3. γγελοι µετ ποιµ νων δοξολογο σι, µ γοι δε µετ αστ ρος οδοιπορο σι. ∆ι’ ηµ ς γαρ εγενν θη, παιδ ον ν ον, ο προ αι νων Θε ς. ƒˆÌ·Ófi˜ ªÂψ‰fi˜, 6Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ 1. ∂ÈÎfiÓ· Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘, Ì ÔÈ̤Ó˜, ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ì¿ÁÔ˘˜ (µ˘˙·ÓÙÈÓfi – ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ∞ı‹Ó·)1 ˘ÂÚÔ‡ÛÈÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ô˘Û›·, ‡·ÚÍË.2 Ù›ÎÙÂÈ: ÁÂÓÓ¿ÂÈ.3 ÚÔÛ¿ÁÂÈ: ÚÔÛʤÚÂÈ.128
 • 79. £¤Ì·Ù· ·fi ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· ∑ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.√È Ó¤ÔÈ ÓfiÌÔÈ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù· ·Ï·ÈfiÙÂڷΛÌÂÓ· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙË-ηÓ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Û¯ÔÏÒÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔ-ıËÎÒÓ, ·ÎfiÌË, ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚ-ÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜.∆ËÓ ÔÌÈÏÔ‡ÌÂÓË ÙfiÙ ÌÔÚÊ‹ Ù˘, Ô˘ ÛÂÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ·ÎÚÈÙÈο ÙÚ·-ÁÔ‡‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °È· ÙËÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓÎÂÈ̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·ÛÙÔÓ ¿˘ÚÔ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛËÙ˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ›¯Â Á›-ÓÂÈ Û¿ÓÈÔ Î·È ·ÎÚÈ‚fi ›‰Ô˜, ÂÊ·ÚÌfi-ÛÙËÎÂ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ÌÈÎÚÔÁÚ¿Ì-Ì·ÙË ÁÚ·Ê‹, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. ∏¯Ú‹ÛË Ù˘ ¤ÁÈÓ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ‰ÂÎÙ‹ ·fiÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Î·È Î·ıÈÂÚÒıËΠ۠2. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË, ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ µ›‚ÏÔ˜Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ. ŸÛ· ·Ú¯·›· ‚È‚Ï›· Î·È Ì ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜.¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÙfiÙ Ì ∆Ô ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÍÂÎÈÓ¿: «ÂÓ ·Ú¯‹ ËÓ Ô Ïfi-ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜ ¤·„·Ó Ó· ¯ÚËÛÈ- ÁÔ˜» (µ˘˙·ÓÙÈÓfi – ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ∞ı‹Ó·).ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ͯ¿ÛÙË-Î·Ó ‹ ¯¿ıËηÓ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ 3. µÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯ÔÚfi‰ÚÔÌÔ˘¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜,ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ÌÈÏÈfiÙ·Ó ‹ ‰È‰·- ∞fi ÌÈÎÚfiıÂÓ Ì’ ¤ÏÂÁÂ Ô Á¤ÚˆÓ Ô ·Ù‹Ú ÌÔ˘:ÛÎfiÙ·Ó Ë ·Ú¯·›· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ -«¶·È‰› ÌÔ˘, Ì¿ı ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ˆÛ¿Ó ÂÛ¤Ó·Ó ¤¯ÂÈ.(¶·Ï¿ÙÈ, Û¯ÔÏ›·, ™¯ÔϤ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹- µÏ¤ÂȘ ÙÔÓ ‰Â›Ó·, Ù¤ÎÓÔÓ ÌÔ˘; ¶Â˙fi˜ ÂÚÈÂ¿ÙÂÈÌÈÔ) ¤·„·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. √È ‰ÈˆÁ̤- Î·È ÙÒÚ· ‰ÈÏÔÂÓÙ¤ÏÈÓÔ˜4 Î·È ·¯˘ÌÔ˘Ï·Ú¿ÙÔ˜.ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ‰¿- ∞˘Ùfi˜, fiÙ·Ó ÂÌ¿Óı·ÓÂ, ˘fi‰ËÛÈÓ Ô‡Î Â›¯ÂÛηÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï·fi Î·È Î·È ÙÒÚ·, ‚ϤÂȘ ÙÔÓ; ºÔÚ› Ù· Ì·ÎÚÔ̇ÙÈο ÙÔ˘».ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ù· ΛÌÂÓ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Î·È ÈÔ ∫È ¤Ì·ıÔÓ Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÌÂÙ¿ ÔÏÏÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÔ˘.ηٷÓÔËÙ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·. ∏ ·ÏÔ- ∞ÊÔ‡ ‰Â Ù¿¯· Á¤ÁÔÓ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ù¯ӛÙ˘,Ô›ËÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈı˘ÌÒ5 Î·È ÙÔ „ˆÌ›Ó Î·È ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ÙË Ì¿Ó·Ó.·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ¶fiÏ˘, ˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ¶·Ï·ÈÔÏfiÁˆÓ, fiÔ˘ Ë ÁÏÒÛÛ· ‹Ú ۯÂ- À‚Ú›˙ˆ Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο, ϤÁˆ ÌÂÙ¿ ‰·ÎÚ‡ˆÓ:‰fiÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ۋÌÂÚ·. -∞Ó¿ıÂÌ·Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÃÚÈÛÙ¤, Î·È fiÔ˘ Ù· ı¤ÏÂÈ.4 ‰ÈÏÔÂÓÙ¤ÏÈÓÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ‰È- Ï¿ ÛÙÔÏ›‰È· ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ (12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜)5 ÂÈı˘ÌÒ: ÌÔ˘ Ï›ÂÈ. 129
 • 80. E›ÏÔÁÔ˜ ∞Á·ËÙ¿ Ì·˜ ·È‰È¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ ÔÚ›·, ÊÙ¿Û·Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂′ Ù¿Í˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û¿˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·- ÙÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ڈ̷˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ˆ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi. ™·˜ ¤Î·Ó ۛÁÔ˘Ú· Ó· Û˘Ì·ı‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi Ù·Í›‰È ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‹Ù·Ó ÁÈ· Û·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi. ∆ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÂÏ›ˆÛ ÌËÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÂÙ¿ÍÂÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÛ· Ì¿ı·ÙÂ Î·È fiÛ· ¯·Ú‹Î·Ù ̷˙› ÙÔ˘. £· Û·˜ ‚ÔË- ı‹ÛÂÈ fï˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiÙ·Ó Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ, ˆ˜ Ô‰ËÁfi, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Û·˜ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ı· ‰È‰·¯Ù›Ù ÛÙËÓ ™∆′ Ù¿ÍË. °È’ ·˘Ùfi Ê˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ‚È‚Ï›·. ∫È fiÛÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿ ı· ÓÈÒıÂÙ fiÛÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Á·‹ÛÂÈ. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∏ ÔÌ¿‰· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.130
 • 81. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· °ÏˆÛÛ¿ÚÈÔÕ‚·ÚÔÈ ∞ÛÈ·ÙÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ÓÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È ¤Î·Ó·Ó ÔÏϤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘.∞ÁÈÔÁÚ·Ê›· ∫Ï¿‰Ô˜ Ù˘ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· Ù˘ ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈ- ÛË ·Á›ˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡.∞ÎÚfiÔÏË √¯˘Ú‹ ı¤ÛË, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‡„ˆÌ· (ÏfiÊÔ˜), Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ô‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â¯ıÚÈ΋˜ ÂȉÚÔÌ‹˜.ÕψÛË ∏ ΢ڛ¢ÛË, Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË, Ë Î·Ù¿ÏË„Ë.∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∏ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË, Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ- ÛÙÈ΋ ¿ÓıËÛË.∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ.∞Ó·ÛًψÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ∏ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.∞ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ∏ ·ÚÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ÂÊÔ‰›ˆÓ Û fiÏ·, ÙÚfiÊÈÌ·, ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Î.¿.∞Óı‡·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. ∆ÈÌËÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.∞Í›ˆÌ· ∞ÓÒÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË.∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ∞˘Ùfi˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·Í›ˆÌ· ‹ οÔÈÔ ‚·ıÌfi.∞Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∏ ‰È¿Ï˘ÛË, Ë ·Ú¿Ï˘ÛË.∞fiÛ¯ÈÛË √ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‹ Ë ·fiÛ·ÛË ÌÈ·˜ Â·Ú¯›·˜ ·fi ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ∞ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ¶ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÍÔ˘Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â˘- ÁÂÓÒÓ (ÏÔ˘Û›ˆÓ). ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¢- ÁÂÓ›˜.∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÌÔӿگ˘ ÌÈ·˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ∏ ¯ÒÚ· ‹ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ô ·˘- ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË, fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÏÏÔ› Ï·Ô›.µ¿Ó‰·ÏÔÈ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÂÁηı›- ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ µ·ÏÙÈ΋˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∞fi ÙȘ ηٷ- ÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÚÔ‹ÏıÂ Ô fiÚÔ˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜.µÂ‚‹ÏˆÛË ∞ÓfiÛÈ·, ·Ó›ÂÚË Î·È ·Û‚‹˜ Ú¿ÍË Î·Ù¿ ÈÂÚÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÈÂ- ÚÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.µÂ‰Ô˘›ÓÔÈ ¡ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Û ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. 131
 • 82. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·µÈÔÙ¯ӛ· ∏ ηٷÛ΢‹ ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ·Ï¿ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÌË- ¯·Ó‹Ì·Ù·.°fiÙıÔÈ ∞Ú¯·›Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ªÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯Ò- Ú· Î·È ‰È·Û¿ÛÙËΠ۠√ÛÙÚÔÁfiÙıÔ˘˜ Î·È µËÛÈÁfiÙıÔ˘˜.¢‹Ì¢ÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∏ ηٿۯÂÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ.¢‹ÌÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Û ¿ÏϘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ fiÏÂȘ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈ- Τ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.¢È¿Ù·ÁÌ· ∂›ÛËÌË ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·Ù·Á‹, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹ ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘.¢Èψ̷ٛ· ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÂÈ- ÚËÓÈο ̤۷.¢ÈˆÁÌÔ› ∆· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ÔÈ ÚˆÌ·›ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ.¢Ô˘ÏÔ¿ÚÔÈÎÔ˜ ÈÚÈÎfi˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ÎÙ‹Ì·Ù· ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ·Ê¤ÓÙË ÎÚ·ÙÒ- ÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÌ·- ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì·. ŸÙ·Ó Ô˘ÏÈfiÙ·Ó ÙÔ ÎÙ‹Ì·, Ô˘ÏÈfiÙ·Ó ÎÈ ·˘Ùfi˜.¢˘Ó·ÙÔ› √È ÌÂÁ·ÏÔÎÙË̷ٛ˜, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ.∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi˜ ∏ Ô‰fi˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·Ù¤ÏËÁ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ- ÓÔ‡ÔÏË.ŒıÓÔ˜ ™‡ÓÔÏÔ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ÎÔÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÎÔÈÓ‹ ıÚËÛΛ·.∂ÎıÚfiÓÈÛË ∏ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ¤Ó·Ó ËÁÂÌfiÓ·, Ë Î·ı·›ÚÂÛË.∂ίÚÈÛÙÈ·Ó›˙ˆ ∫¿Óˆ οÔÈÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi.∂ÌʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ∏ ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ê˘Ï‹˜.∂ͤÁÂÚÛË ∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË.∂ÍÂÏÏËÓ›˙ˆ ªÂÙ·‚¿Ïψ οÔÈÔÓ Û ŒÏÏËÓ·.∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ √ ÂÊԉȷÛÌfi˜ Ì fiÏ· Î·È ÔÏÂÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi.∂ÍÈÛÏ·Ì›˙ˆ ∫¿Óˆ οÔÈÔÓ Ô·‰fi ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì.∂¿ÏÍÂȘ ∆· „ËÏfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ‹ ‡ÚÁÔ˘, Ì ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ.Œ·Ú¯Ô˜ √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Â·Ú¯›·˜.£ÂÌÂÏ›ˆÛË ∏ ¤Ó·ÚÍË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘.£ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ıÂfi.132
 • 83. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·πÂÚ·ÙÂ›Ô ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ ÌÈ·˜ ıÚËÛΛ·˜, Ô ÎÏ‹ÚÔ˜.∫·Ù·¤ÏÙ˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÂÍ·ÎfiÓÙÈ˙ ¤ÙÚ˜.∫ÔÚ¿ÓÈÔ ∆Ô ÈÂÚfi ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ.§·Ù›ÓÔÈ §·fi˜ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ. ™Ù· ‚˘- ˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÈÛÙÔ› Ù˘ ∫·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜, Ô˘ ÌÈ- ÏÔ‡Û·Ó Ï·ÙÈÓÈο.§ÈÔÙ¿ÎÙ˘ √ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡.ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ∏ ·ÏÏ·Á‹, Ô ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË.ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ∏ ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú·, Ë Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÈÎfiÓ·.ªÈÛıÔÊfiÚÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ √ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÌÈÛıfi ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·- Ú¤¯ÂÈ Û ͤÓË ¯ÒÚ·.ªÔÓÔıÂ˚ÛÌfi˜ ∏ ›ÛÙË ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ˘ ıÂÔ‡.ªÔÓfi͢ÏÔ ™ÙÂÓfiÌ·ÎÚÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢·˙fiÙ·Ó ·fi ¤Ó· ÎÔÚÌfi ‰¤ÓÙÚÔ˘.¡ÔÚÌ·Ó‰Ô› °ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û ÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.√ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ ∆Ô˘ÚÎÈ΋ Ê˘Ï‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞Ó. ¶ÂÚÛ›· ÛÙË ª. ∞Û›·. π‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô √ÛÌ¿Ó.√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Â›ÛÎÔÔÈ Ù˘ ∂Î- ÎÏËÛ›·˜.√‡ÓÓÔÈ ¡ÔÌ·‰ÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÌÔÁÁÔÏÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô˘ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∞ÙٛϷ ·›ÏËÛ·Ó ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÙË ƒÒÌË.¶·Ó‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ∞ÓÒÙ·ÙË Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¯Úfi- ÓˆÓ.¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÁÓ·‡Ú·˜∞ÓÒÙ·ÙË Û¯ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ÙÔÓ Î·›Û·Ú· µ¿Ú‰· ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·.¶¿·˜ √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Â›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ ƒÒÌ˘.¶¿˘ÚÔ˜ ∂›‰Ô˜ Ê˘ÙÔ‡ Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. ∏ ηÙÂÚ- Á·Ṳ̂ÓË ÊÏÔ‡‰· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ˘ÏÈÎfi ÁÚ·Ê‹˜.¶·ÙÚȿگ˘ ∆›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiˆÓ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏË- Û›·˜.¶ÂÚÁ·ÌËÓ‹ ªÂÌ‚Ú¿ÓË ·fi ηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ‰¤ÚÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÁÚ·Ê‹.¶ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ‰Èψ̷ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È 133
 • 84. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Û ÌÈ· ͤÓË ¯ÒÚ·.¶ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ ∏ ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi Ú›ÁÎÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ ·fi οÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.¶ÚÔÛ¿ÚÙËÛË ∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‹ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·.™·Ú·ÎËÓÔ› ÕÚ·‚˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó ·ÚÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·.™Ï¿‚ÔÈ √Ì¿‰· Ï·ÒÓ Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ªÂ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ªÔÚ·‚›·, µÔËÌ›·, ¶Ôψӛ·, µÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÛÙË ÓfiÙÈ· µ·ÏηÓÈ΋.™˘Óı‹ÎË ∂›ÛËÌË Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÒÓ.™¯›ÛÌ· √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1054 Ì.Ã.À‹ÎÔÔ˜ √ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.ºÚ¿ÁÎÔÈ √Ì¿‰· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ƒÒ- ÌË Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜.º‡ÏÔ √Ì¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· Ê˘Ï‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈ- Ó¿ ÛÙÔȯ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÁÏÒÛÛ·, ıÚËÛΛ·, ‹ıË ¤ıÈÌ·).ÃÂÈÚfiÁÚ·Ê· ∫›ÌÂÓ· ÁÚ·Ì̤ӷ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Û ¿˘ÚÔ, ÂÚÁ·ÌËÓ‹, ¯·ÚÙ› ‹ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi.æËÊȉˆÙfi ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ›¯Ô˘ ‹ ‰·¤‰Ô˘ ·fi ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¤ÙÚ·˜ ‹ Á˘·ÏÈÔ‡ Ô˘ Ù· ÔÓfiÌ·˙·Ó „ËÊ›‰Â˜.134
 • 85. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÃÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ڈ̷˚΋˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘146 .Ã. √È ƒˆÌ·›ÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.313 Ì.Ã. ∆Ô ‰È¿Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ (ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ).324 Ì.Ã. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜.330 Ì.Ã. ∏ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.392 Ì.Ã. √ ª. £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ηٷÚÁ› ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜.395 Ì.Ã. √ ¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋.476 Ì.Ã. ∏ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.527 Ì.Ã. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜.532 Ì.Ã. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¡›Î·.537 Ì.Ã. ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.626 Ì.Ã. ¶ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Õ‚·ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜.673 Ì.Ã. √È ÕÚ·‚˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.717 Ì.Ã. √È ÕÚ·‚˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.732 Ì.Ã. √È ºÚ¿ÁÎÔÈ ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÛÙÔ ¶Ô˘·ÙȤ Ù˘ °·ÏÏ›·˜.843 Ì.Ã. ∏ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.862 Ì.Ã. √ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ Î·È Ô ªÂıfi‰ÈÔ˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ªÔÚ·‚›· Î·È ·Ó·Ï·Ì- ‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ.1014 Ì.Ã. √ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ µ’ ÓÈο ÙÔ˘˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÏÂȉ› Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜.1071 Ì.Ã. √È ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÛÙÔ ª·Ù˙ÈΤÚÙ.1204 Ì.Ã. ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜.1261 Ì.Ã. ∏ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ ªÈ¯·‹Ï ∏′ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ.1342 Ì.Ã. √È ∑Ëψ٤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.1389 Ì.Ã. √È √ıˆÌ·ÓÔ› ηٷÎÙÔ‡Ó ÙË ª. ∞Û›· Î·È ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡- ÔÏË.1402 Ì.Ã. √È ªÔÁÁfiÏÔÈ ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜.1430 Ì.Ã. √È √ıˆÌ·ÓÔ› ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.1453 Ì.Ã. ∏ ÕψÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. 135
 • 86. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· µÈ‚Ï›· Ì ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ã Ù¿Í˘∆π∆§√™ µπµ§π√À ™À°°ƒ∞º∂∞™ ∂∫¢√™∂π™∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· Ù˘ ¶·Ï̇ڷ˜ ∑ˆ‹ µ·Ï¿ÛË ∫¤‰ÚÔ˜°È· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· ∂ÛÙ›·∆ÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ µÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË ¢¤ÏÙ· ∂ÛÙ›·∫¿ÔÙ ÛÙË µ·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ∞Á¿Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ë ÕÁ΢ڷµ˘˙¿ÓÙÈÔ Û ÂÈÎfiÓ˜: (ÙfiÌÔÈ π - VI ) ™ÔÊ›· ∑·Ú·Ìԇη ¶·Ù¿ÎËπÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ¢·Ó¿Ë ∑¿ÓÔ˘ ª›Óˆ·˜µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ ∫·ÏÔ·ÚË ∂ϤÓË, ∫¤‰ÚÔ˜ ∫·ÏÔ·Ú˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘∏ Â·Ó·ÛÙ¿ÙÚÈ· Î·È Ô ™‡ÏÏ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÛÙ¿ı˘ ∞ÎÚ›Ù·˜¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Úη‚›ÙÛ·˜ ™Ì˘ÚÓȈٿ΢, ¶¤ÏÏ·∫fiÎÎÈÓË ÎψÛÙ‹ ‰Â̤ÓË: ¶¿ÚË ∫·Ï·Ì¿Ú· ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙˆÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ∞’ ÙˆÓ Î¿ÛÙÚˆÓ ÙȘ ¯Ú˘ÛfiÔÚÙ˜ ∆·Íȿگ˘ ∫fiÏÏÈ·˜ ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ (∞ã - Bã) ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∂ÛÙ›·∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ª¤Á·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∂ÛÙ›·∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∂ÛÙ›·£ÂÔÊ·ÓÒ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∂ÛÙ›·ƒˆÌ·Ófi˜ Ô ¢ã Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∂ÛÙ›·∏ ¢ã ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›· ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∂ÛÙ›·πÛÙÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ¶ËÓÂÏfiË ª·Í›ÌÔ˘ ª›Óˆ·˜ª·ÓÔ˘‹Ï ∫ÔÌÓËÓfi˜. ¶ËÓÂÏfiË ª·Í›ÌÔ˘ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜√ ÈfiÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ªÔÚʤ˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ¶ËÓÂÏfiË ª·Í›ÌÔ˘ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ (ÙfiÌÔÈ ·ã- Áã) ™ÔÊ›· ª·˘ÚÔÂȉ‹-¶··‰¿ÎË ¶·Ù¿ÎË∏ ¶fiÏȘ ¿ψ ¡ÈÎÔÏfi ª¿ÚÌÔÚÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ºÚ·ÓÙ˙‹˜ §È‚¿Ó˙ٷ µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· Õ΢ §·‰ÈÎfi˜ §È‚¿ÓË∏ ¢ÔÍ·ÓÈÒ ª·Ú›· §·Ì·‰·Ú›Ô˘ ¶fiıÔ˘ ∫¤‰ÚÔ˜¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ª·Ú›· §·Ì·‰·Ú›Ô˘ ¶fiıÔ˘ ∫¤‰ÚÔ˜∆Ô Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ª·Ú›˙· ¡ÙÂοÛÙÚÔ ∞ÎÚ›Ù·˜µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË ª·Ú›˙· ¡ÙÂοÛÙÚÔ ∫¤‰ÚÔ˜¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ª·Ú›˙· ¡ÙÂοÛÙÚÔ ∞ÎÚ›Ù·˜∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜ Ô ∞ã, Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∞˘Á‹ ¶·¿ÎÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë£ÂÔ‰ÒÚ·, Ë ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙÈ· ÚÈÁΛÈÛÛ· ∞˘Á‹ ¶·¿ÎÔ˘ ∞‰ÂÏÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰ËªÂ›Ó·ÙÂ Ò‰Â Î·È ÁÚËÁÔÚ›Ù ∂˘ÁÂÓ›· ¶ÂÚÈÔÚ‹ º˘ÙÚ¿ÎË∏ ʈÙÈ¿ Ô˘ ‰Â Û‚‹ÓÂÈ Ã¿Ú˘ ™·ÎÂÏ·Ú›Ô˘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˵˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë˜ §È‚¿ÓË136
 • 87. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞˚ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫›Ú· ™›ÓÔ˘ ∫¤‰ÚÔ˜ÕÓÓ· Î·È £ÂÔÊ·ÓÒ ∫›Ú· ™›ÓÔ˘ ∫¤‰ÚÔ˜∆Ô ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ ∫›Ú· ™›ÓÔ˘ ∫¤‰ÚÔ˜¶ÚfiÛÎÏËÛË Û Á‡̷ ∂ϤÓË ™Ù·ÌfiÁÏË ∫·ÏÂȉÔÛÎfiÈÔ™ÙÔÓ ›ÛÎÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈΤʷÏÔ˘ ∫·ÏÏÈfiË ™Ê·¤ÏÏÔ˘ æ˘¯ÔÁÈfi˜£ÂÔ‰ÒÚ· §Ô‡Ê· ∆˙Ô¿ÓÓÔ˘ ÕÁ΢ڷ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ §Ô‡Ê· ∆˙Ô¿ÓÓÔ˘ ÕÁ΢ڷ¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ¡›ÙÛ· ∆˙ÒÚÙ˙ÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙËæËÊ›‰Â˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ªÂϛӷ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¢È¢ı˘ÓÛË µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ. 137
 • 88. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞1. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ §¤·Ó‰ÚÔ˜, ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ¶.π. ∫‡ÚÔ˘, §Â˘ÎˆÛ›· 1987.2. ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ı·‡Ì·Ù·: ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘, (ÂÈÌ., ÌÙÊÚ. ÷ڿϷÌÔ˜ ª·ÎÈÚÙ˙‹˜), ÕÁÚ·, ∞ı‹Ó· 1997.3. ÕÌ·ÓÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ π., πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, √.∂.¢.µ., Ù. 1-2, ∞ı‹Ó·È 1963, 1977.4. ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: £ÂˆÚËÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ: ∆ÔÈ΋ ÈÛÙÔ- Ú›·, Paulos, ∞ı‹Ó· 1997.5. ∞Ú‚ÂÏ¤Ú ∂ϤÓË – Aymard Maurice, √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ªÂÛ·›ˆÓ·˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË, (ÌÙÊÚ. ¶¿Ú˘ µÔ˘ÚÏ¿Î˘), ™·‚‚¿Ï·˜, ∞ı‹Ó· 2003.6. ÕÚÌÛÙÚÔÁÎ, ∫¿ÚÂÓ, πÛÏ¿Ì: ª›· Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚ›·, ¶·Ù¿Î˘, ∞ı‹Ó· 2000.7. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, Ù. 25 (¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1987), Ù. 88 (™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2003), Ù. 91 (πÔ‡ÓÈÔ˜ 2004).8. ∞Û‰Ú·¯¿˜ ™‡ÚÔ˜, ∑ËÙ‹Ì·Ù· πÛÙÔÚ›·˜, £Â̤ÏÈÔ, ∞ı‹Ó· 1983.9. ∞Û‰Ú·¯¿˜ ™‡ÚÔ˜, πÛÙÔÚÈ΋ ŒÚ¢ӷ Î·È πÛÙÔÚÈ΋ ¶·È‰Â›·, ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ¶ÚÔÔÙÈΤ˜, ªÓ‹ÌˆÓ, ∞ı‹Ó· 1982.10. ∞¯Â›Ì·ÛÙÔ˘ – ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘ ª˘ÚÙ¿ÏË, µ˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1995.11. Õ¯Ï˘ ¡›ÎÔ˜, √È ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ì·˜ Ï·Ô›, µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ∆Ô‡ÚÎÔÈ, ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ÈÛÙÔÚ›·˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ, ∞ÊÔÈ ∫˘ÚȷΛ‰Ë, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1983.12. µ·ÁÈ·ÓÔ‡ ™Ù. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ̤۷ ·fi Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, ŒÏÏËÓ. ∞ı‹Ó· 1995.13. Baynes N.H. - Moss H. St. L.B., µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, (ÌÂÙ. ¢. ¡. ™·Îο˜), ¶·- ·‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1983.14. Vasiliev A. A, πÛÙÔÚ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ù.2, ªÂÚÁ¿‰Ë˜, ∞ı‹Ó· (¯.¯.).15. BÔÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶, ∂ÏÏËÓÈ΋ T¤¯ÓË: B˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1995.16. µÔ˘Ú‚¤Ú˘ ∫., ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÂȘ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Î·È Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ·, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞Ó- ıÚˆÈÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ∞ı‹Ó· 1970 (µ ŒÎ‰ÔÛË).17. Braudel Fernard, ªÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ªÓ‹ÌˆÓ, ∞ı‹Ó· 1987.18. µÚÂÙÙfi˜ °È¿ÓÓ˘ ∂., ∂ÈÎfiÓ· Î·È Û¯ÔÏÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ: ÂÈÏÔÁ‹, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·Ó¿ÁÓˆÛË, ∞ı‹Ó· 1999.19. Bruner Jerome, ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·È‰Â›·˜, (ÌÙÊÚ. ÃÚ˘Û¿Óı. ∫ÏËÚ›‰Ë), ∫·Ú·‚›·˜, ∞ı‹Ó· (¯.¯.).20. µÒÚÔ˜ º·ÓÔ‡Ú˘., ¢ÔΛÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1977.21. µÒÚÔ˜ º·ÓÔ‡Ú˘., ™Ô˘‰‹ Î·È ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1980.22. µÒÚÔ˜ º·ÓÔ‡Ú˘, ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1993.23. Bury µ. π., ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ πÛÙÔÚÈÎÔ›, (ÌÙÊÚ. º. ∫. µÒÚÔ˜), ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1971.24. °ÂˆÚÁÔ‡ÏË ¢. ∫, ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1976.25. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ °. - √ÈÎÔvÔÌfiÔ˘ÏÔ˜ •. - ∫·ÙÛÔ˘Ï¿ÎÔ˜ £., ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ πÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, ° §˘Î›- Ô˘, √.∂.µ.¢., ∞ı‹Ó· 1986.26. °ÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ - ™ÈÛÈÏÈ¿vo˘ ∂., ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙË ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË, °ÚËÁfiÚ˘, ∞ı‹Ó· 1965.27. °Ï‡Î·Ù˙Ë –∞Ú‚ÂÏ¤Ú ∂ϤÓË, ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ∞ÚÁÒ, ∞ı‹Ó· 1977.28. Walter Gerard, ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 2002.29. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ªÂϤÙ˜ Î·È ¿ÚÂÚÁ·, ÙfiÌÔÈ ∞ - µ, ∞ı‹Ó· 1958.30. Durant Will, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÈÛÙÔÚ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù. °ã, ¢ã, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ –∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô˘Ú¤·˜, ∞ı‹Ó· 1969.31. ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·, ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi πÛÙÔÚÈο, Ù. 14 (20-1-2000), 84 (24-5-2001), 135 (23-5-2002), 154 (10-10- 2002)169 (23-1-2003), 187 (29-5-2003), 190 (19-6-2003), 206 (9-10-2003), 233 (22-4-2004), 279 (31-3-2005).32. ∂ÈıÂÒÚËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶.π., ∆‡.7Ô, ∞ı‹Ó· 2002.138
 • 89. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·33. ∑·Î˘ıËÓfi˜ ∞. ¢ÈÔÓ., µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·, ÂΉ. ¢ˆ‰ÒÓË, ∞ı‹Ó· 1989.34. £ÂÔÊÈÏ›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∏ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, §Â˘ÎˆÛ›·, 1984.35. £ÂÔÊÈÏ›‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, §Â˘ÎˆÛ›· 1987.36. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, πÛÙÔÚ›·È, (ÌÂÙ. ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ∞ı‹Ó· (¯.¯.) Ù. 1-5.37. πÌ‚ÚÈÒÙË ƒfi˙·, ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, ∞ıËÓ¿ ∞. π. ƒ¿ÏÏË, ∞ı‹Ó· 1923.38. πÛÙÔÚ›· ° , ¢ , ∂ , ™∆ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, µÈ‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ, 0.∂.¢.µ., ∞ı‹Ó·, 1986.39. πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ÙfiÌÔÈ ∞ - π∂, ∞ı‹Ó· 1980.40. ∫.£. ¢ËÌ·Ú¿˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜, ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ Î·È ¡›ÎÔ ∞ÏÈ‚È˙¿ÙÔ, ÕÁÚ·, ∞ı‹Ó· 1995.41. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∆Ô µ˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ∂ÚÌ‹˜, ∞ı‹Ó· 1983.42. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, µ¿ÓÈ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1983.43. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∂. πˆ¿ÓÓ˘, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙȘ ËÁ¤˜, µ¿ÓÈ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1996.44. ∫·ÙÛÔ‡ÊË ∂ϤÓË, «∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ „ËÊȉˆÙÔ‡», ∞ÓÔȯÙfi ™¯ÔÏ›Ô, Ù. 93.45. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ªÔ˘ÎÔ˘Ì¿Ó˘, ∞ı‹Ó· 1975.46. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤˜ º·›‰ˆÓ, µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ù.9, ¶··˙‹Û˘, ∞ı‹Ó· 1952.47. §ÂÔÓÙÛ›Ó˘ °. ¡., ¢È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÂΉ. °.¡. §ÂÔÓÙÛ›ÓË, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 1996.48. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ (∂ÈÌ. °È¿ÓÓË µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË), ÂΉ. πÛÙÔÚÈ΋ ŒÚ¢ӷ, ∞ı‹Ó· (¯.¯.)49. ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ °.¶, √ÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ‰È‰·Ûηϛ·, ÂΉ. ¢›Ù˘¯Ô, ∞ı‹Ó· 1978.50. ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ °.¶: æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÂΉ. ¢›- Ù˘¯Ô, ∞ı‹Ó· 1972.51. ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ Û ˯ËÙÈΤ˜ Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ ˆ˜ ËÁ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∆Ì‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜: ¢ÈÂıÓ‹˜ ËÌÂÚ›‰·, 30 ª·˝Ô˘ 1997, ¶Ú·ÎÙÈο, ∫·Ù¿ÚÙÈ, ∞ı‹Ó· 1998.52. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ °. ∏Ï›·˜, ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ °ÓÒÛË, °ÚËÁfiÚ˘, ∞ı‹Ó· 2003.53. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ °. ∏Ï›·˜, √Ì·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· Î·È ª¿ıËÛË, °ÚËÁfiÚ˘, ∞ı‹Ó· 2003.54. ª·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜ °. ∏Ï›·˜, ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Gutenberg, ∞ı‹Ó· 1997.55. Marrou Henri, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, (ÌÙÊÚ. £. ºˆÙÂÈÓfiÔ˘ÏÔ˜), ∞ı‹Ó· 1961.56. Marwick Arthur, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ìfi˜, ∞ı‹Ó· 1985.57. ª¤ÓÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∫Ô˘Ì·Ú¿˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫·Ú˘ÒÙÔÁÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜, «™¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜: ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢», ∞ÓÔȯÙfi ™¯ÔÏ›Ô, Ù. 57.58. Moniot Henri, ∏ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÂΉ. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, ∞ı‹Ó· 2000.59. §¤‚ÈÙ ∫·ÚÏ, ∆Ô ÓfiËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, °ÓÒÛË, ∞ı‹Ó· 1985.60. Lesky Albin, πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, (ªÂÙ¿ÊÚ. ∞Á. ∆ÛÔ·Ó¿Î˘), ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, £ÂÛ- Û·ÏÔÓ›ÎË 1990.61. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ∞., ∆Ô Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÁÂÓÈ΋ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜, ∞ı‹Ó· 1993.62. ¡ÙÈÔ‡È T˙ˆv, ∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ·È‰›, Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, (ÌÙÊÚ. ∫ÒÛÙ·˜ ™ˆ- ÙËÚ›Ô˘), ∞ı‹Ó· 1929.63. ¡Ô‡ÙÛÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜., ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ∞ı‹Ó· 1983.64. Obolensky Dimitri, ∏ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓÔÔÏÈÙ›·, ∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, 500-1453, (ÌÙÊÚ. °È¿ÓÓ˘ ∆ÛÂ- ‚ÚÂ̤˜), ÙÔÌ. 2, µ¿ÓÈ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1991.65. ¶·ÓÂÏÏ‹vÈ· EÓˆÛË ºÈÏÔÏfiÁˆÓ: πÛÙÔÚ›· – ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ 9.66. ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, √‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞ã‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘- Û˘, ∞ı‹Ó· 1994.67. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °. ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ «Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜», §È‚·‰ÂÈ¿ – πˆ¿ÓÓÈÓ· 2002.68. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¶·È‰Â›·, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·, ¢ˆ‰ÒÓË, ∞ı‹Ó· 1976.69. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘ ¡ÈÎ., ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ºÂϤ΢, ∞ı‹Ó· 1981. 139
 • 90. ¶·Ú¿ÚÙËÌ·70. ¶È·˙¤ ∑·Ó, æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋, ¡¤· ™‡ÓÔÚ· -∞. §È‚¿Ó˘, ∞ı‹Ó· 1979.71. ¶Ôχ‚ÈÔ˜, πÛÙÔÚ›·È, (ÌÙÊÚ. ¡. ¢. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜), °·Ï·Í›·˜, ÙfiÌ. 1-5, ∞ı‹Ó· 1972.72. ¶fiÚÛÓÂÊ µ¡., ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È πÛÙÔÚ›·, (ÌÙÊÚ. ∞. ∞ı·Ó·Û›Ô˘), ∞ӷ̷͛ӉÚÔ˜, ∞ı‹Ó· 1975.73. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ∫·ÈÛ·Ú¤ˆ˜, ∞ӤΉÔÙ· ‹ ·fiÎÚ˘ÊÔ˜ πÛÙÔÚ›·, (ÌÂÙ. ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÔ‡ÓË), ∞ı‹Ó· 1971.74. ƒ¿ÓÛÈÌ·Ó ™Ù‹‚ÂÓ, µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ∂ÚÌ›·˜, ∞ı‹Ó· 1978.75. ™·Ï‚·Ú¿˜ °È¿ÓÓ˘, ªÔÓÙ¤ÏÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈË̤Ó˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ∞ı‹Ó· 1987.76. Samaran Charles (ÂÈÌ.), πÛÙÔÚ›· Î·È ª¤ıÔ‰Ô› Ù˘, ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ ∞ı‹Ó· 1979.77. ™‚ÔÚÒÓÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ∂ÈÛÎfiËÛË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, (ÌÂÙ. ∞ÈÎ. ∞Û‰Ú·¯¿), £Â̤ÏÈÔ ∞ı‹Ó· 1982.78. ™‚ÔÚÒÓÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Â·Ú¯›·, ∂Ù·ÈÚ›· ™Ô˘‰ÒÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶·È‰Â›·˜, ∞ı‹Ó· 1991.79. Seba Judy, πÛÙÔÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ °˘- ÌÓ¿ÛÈÔ, ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, ∞ı‹Ó· 2000.80. Talbot Rice ∆amara, √ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ, ¶··‰‹Ì·˜, ∞ı‹Ó· 1986.81. ∆¿ÙÛË ª·Ú›·, ∏ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÈÒÓÈ· ¶fiÏË: Ô ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ƒÒ- ÌË, ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË §È‚·‰ÂÈ¿˜, §È‚·‰ÂÈ¿ 2000.82. ∆ÔÓÙfiÚˆÊ ¡ÈÎÔÏ¿È, πÛÙÔÚ›· Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ¡¤· ™‡ÓÔÚ· - ∞ÓÙ. §È‚¿Ó˘, ∞ı‹Ó· 1983.83. ∆ÔfiÏÛÎÈ °È¤Ú˙È, ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È πÛÙÔÚÈ΋˜ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜, (ÌÙÊÚ. ª·Ú›·˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ª·- Ú·ÁÎÔ‡), £Â̤ÏÈÔ, ∞ı‹Ó· 1983.84. ∆Û·ÎÙÛÈÚ·˜ §¿ÌÚÔ˜, √ÚÊ·ÓÔ˘‰¿Î˘ ∑·¯·Ú›·˜, £ÂÔ¯¿ÚË ª·Ú›·, πÛÙÔÚ›· ƒˆÌ·˚΋ Î·È µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, µã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, √.∂.¢.µ., ∞ı‹Ó· 1994.85. ÷Ù˙ȉ¿ÎË ¡·ÓÒ, µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ „ËÊȉˆÙ¿, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∆¤¯ÓË, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ, ∞ı‹Ó· 1994.86. Hunger Herbert, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ª.π.∂.∆ ., ∞ı‹Ó· 1992. ¶∏°∂™ ºø∆√°ƒ∞ºπø¡1. πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ŒıÓÔ˘˜ (µÚ·‚Â›Ô ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ), ∂Ù·ÈÚ›· πÛÙÔÚÈÎÒÓ ∂ΉfiÛˆÓ, ∂ΉÔÙÈ΋∞ıËÓÒÓ, ∞.∂., ∞ı‹Ó· 1971.2. ™Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, πÛÙÔÚ›· ∂ã Ù¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ∞ı‹Ó· 2002.3. πÛÙÔÚ›· ƒˆÌ·˚΋ Î·È µ˘˙·ÓÙÈÓ‹, µã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ∞ı‹Ó· 2003.4. πÛÙÔÚ›· µã §˘Î›Ԣ, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ∞ı‹Ó· 2003.5. √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, 2000 ¯ÚfiÓÈ·, ÈÛÙÔÚ›·, ÌÓËÌ›·, Ù¤¯ÓË, ∂ΉÔÙÈ΋ ∞ıËÓÒÓ.6. µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ 490-630 Ì.Ã., ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ú‡Î·˜, ∂ÈÎÔÈӈӛ˜ ∞.∂.7. ∞ı‹Ó·, ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì‡ıÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂΉfiÛÂȘ ÷˚Ù¿ÏË, ∞ı‹Ó· 1995.8. π™∆√ƒπ∫∞ (¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi), ∞ı‹Ó·.9. ∞ƒÃ∞π√§√°π∞ (¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi), ∞ı‹Ó·..10. π™∆√ƒπ∫∞ £∂ª∞∆∞ (¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi), ∞ı‹Ó·..11. £ÂfiÊÈÏÔ˜ – ∑ˆÁÚ·ÊÈÎÔ› ›Ó·Î˜, ¢‹ÌÔ˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, 1986.12. ∏ Ï·ÙÈÓÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™. ªÂϤ˙Ô˜, ÛÂÈÚ¿ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· πÛÙÔÚ›·, 2004.13. ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, £ÂÔ¯¿ÚË ¶ÚÔ‚·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·, µã ¤Î‰ÔÛË 1992.14. ŒÓÙ˘· À¶∂Ãø¢∂.15. Ohrid and its treasures, Ohrid 2003.16. Osmanli Saray Ressami, Fausto Zonaro, 2003.17. πÛÙ·ÌÔ‡Ï, Naci Keskin.18. ∞Á›· ™ÔÊ›· ∫∞ƒπ∂, Rehber Basim Yayin Dagitim, AS, 1999.19. Vatican museum publications, Francesco Papafana.140
 • 91. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞·/· ∆π∆§√™ ∂¡√∆∏∆∞™ ™∂§π¢∞ ∂π™∞°ø°π∫∞ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂′ Ù¿Í˘. 4 ¶Ò˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. 5 ∆È ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂′ Ù¿Í˘. 6 ∞′. √π ∂§§∏¡∂™ ∫∞π √π ƒøª∞π√π1 √È ƒˆÌ·›ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. 102 √È ŒÏÏËÓ˜ ηٷÎÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. 123 ∏ ڈ̷˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÌÈ· ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘. 144 ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ƒÒÌË. 17 µ′. ∏ ƒøª∞´∫∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆√ƒπ∞ ª∂∆∞ª√ƒºø¡∂∆∞π5 ªÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 216 ªÈ· Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. 237 ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ô¯˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. 268 √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Â›ÛËÌË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. 299 ∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋. 3110 ∆Ô ·Ï¿ÙÈ, Ô Èfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ. 3411 ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. 3612 ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. 38 °′. ∆√ µÀ∑∞¡∆π¡√ ∫ƒ∞∆√™, ªπ∞ ¢À¡∞ª∏ ¶√À ª∂°∞§ø¡∂π13 √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· 4214 √È ¢‹ÌÔÈ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÙË «ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ӛη». 4515 ∏ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ 4716 ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 49 ¢′ ∆√ µÀ∑∞¡∆π¡√ ∫ƒ∞∆√™ ∫∞π √π °∂π∆√¡π∫√π §∞√π17 √È Á›ÙÔÓ˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. 5318 √È ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÔÈ Õ‚·ÚÔÈ Û˘ÌÌ·¯Ô‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. 5519 √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› Î·È ÔÈ ÕÚ·‚˜. 5820 ∏ ʇϷÍË ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜. 6121 ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜. 6422 ºÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ µÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. 66 141
 • 92. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∂′. ∏ ª∂°∞§∏ ∞∫ª∏ ∆√À µÀ∑∞¡∆π¡√À ∫ƒ∞∆√À™ 23 ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È. 70 24 ∏ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ 73 25 ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ. 77 26 ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. 80 27 ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘. 75 ™∆′. ∆√ µÀ∑∞¡∆π√ ¶∞ƒ∞∫ª∞∑∂π ∫∞π À¶√∫À¶∆∂π ™∂ ∫∞∆∞∫∆∏∆∂™ 28 ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. 85 29 ¡¤ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÔÛÔ‡Ó Â‰¿ÊË ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. 88 30 ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜. 91 31 ∏ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ ªÈ¯·‹Ï ∏′ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ. 95 32 ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹. 98 33 √È √ıˆÌ·ÓÔ› ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·Ù·ÎÙÔ‡Ó ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË. 101 34 √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. 104 35 √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. 107 36 ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. 110 ∑′. £∂ª∞∆∞ ∞¶√ ∆∏ µÀ∑∞¡∆π¡∏ π™∆√ƒπ∞ 37 ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∫‡ÚÔ˜. 115 38 ∏ ‰Èψ̷ٛ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. 117 39 ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. 120 40 ∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË. 123 41 ∏ ·È‰Â›· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. 125 42 ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. 128 ∂›ÏÔÁÔ˜ 130 ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ °ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ 131 ÃÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. 135 ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· 136 µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. 138 ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·. 141142
 • 93. ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰ÂÓ Ê¤ ÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞′) µπµ§π√™∏ª√∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ·ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.
 • 94. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ° 5. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜, Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ƒ·‚¤ÓÓ·˜ ª·ÍÈÌÈ·Ófi˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ (æËÊȉˆÙfi ·fi ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µÈÙ·Ï›Ô˘ ÛÙË ƒ·‚¤ÓÓ·, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜). °. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (13-16) √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘: ñ ¢È¿ÏÂÍ ÈηÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ñ ¶‹Ú ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ñ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ «¡›Î·», Ô˘ ¿ÊËÛ ÔÏÏ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·- ÙÔÚ›·. ñ ŒÎÙÈÛ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·, ÙÔÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ˆ˜ ÙfiÙ ӷfi Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. ñ ªÂ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Â·Ó¿ÎÙËÛ ٷ ηٷÎÙË̤ӷ ‰¿ÊË ÛÙË ¢‡ÛË. ñ ∂¤ÎÙÂÈÓ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù˘ Û‡ÓÔÚ· Î·È ¤Î·Ó ¿ÏÈ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ «µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ï›ÌÓË». 51
 • 95. ¢. ∆√ µÀ∑∞¡∆π¡√ ∫ƒ∞∆√™ ∫∞π √π °∂π∆√¡π∫√π §∞√π √ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜ (͢ÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ)
 • 96. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ 17. √È Á›ÙÔÓ˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ °‡Úˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÔÏÏÔ› Ï·Ô›. √È ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› ·˘ÙÔ› Ï·Ô› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.° ‡Úˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› Ï·Ô›. ∫¿ÔÈÔÈ ˙Ô‡Û·ÓÂΛ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›-˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹-ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó Ì·˙›ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·Ï¤˜Û¯¤ÛÂȘ. ∞˘ÙÔ› fï˜ Û˘¯Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·ÓÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ŒÎ·Ó·Ó ÂÈ-‰ÚÔ̤˜, ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È Î·Ù¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÙȘηÏÏȤÚÁÂȘ, ηٷϿ̂·Ó·Ó ÙȘ ·ÎÚÈÓ¤˜Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ·È¯Ì·ÏÒÙÈ- 1. √È «¶‡Ï˜ Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜».˙·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÎÏÂÈÓ·Ó ·ÎfiÌË Ù· ™ÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·.ÛÙÂÓ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ì ÛÈÙ¿ÚÈ, ÚÒÙ˜‡Ï˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Á·ı¿. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ï·Ô› ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ı·‡Ì·˙·Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙË˜Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙÂ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿ÌÂÛ·ÛÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·, ·Ú·‚›·˙·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·, ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÙfiÏÔ ¤Íˆ ·fiÙ· Ù›¯Ë Ù˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û·Ó ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› fï˜, Ô¯‡ÚˆÓ·ÓÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÁÂÓÓ·›· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, Ì ÔÏÂÌÈ-ο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰Èψ̷ÙÈο ̤۷. ■ ¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ; ■ ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜; 2. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 53
 • 97. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 3. §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·. √È ™Ï¿‚ÔÈ √È ™Ï¿‚ÔÈ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ 4Ô ·ÈÒÓ·. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ·Ó¿- ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ¢Ó›ÂÚÔ Î·È µÈÛÙԇϷ. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ‹Ù·Ó ÈηÓÔ› Ù¯ӛÙ˜ ͢ÏÔ˘ÚÁÔ›. π‰È·›ÙÂÚË Â›‰ÔÛË Â›¯·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓfiÍ˘ÏˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ψÙÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÈÍ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ï·Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ Û οÔȘ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ ÂΛ, ÔÏÏÔ› ™Ï¿‚ÔÈ, ÈÂ˙fiÌÂÓÔÈ, ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¢Ô‡- Ó·‚Ë Î·È, ˆ˜ ·Û‡ÓÙ·ÎÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË. ÕÏÏÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ fï˜, Û˘- ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞‚¿ÚÔ˘˜, ¤Î·Ó·Ó ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ‚. √È Õ‚·ÚÔÈ √È Õ‚·ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ï·fi˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi˜ ÙˆÓ √‡ÓÓˆÓ. ◊Úı·Ó ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ªÔÁÁÔÏ›· Î·È ·Ú¯Èο ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ψٿ ̤۷, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ™Ï¿‚ÔÈ. ∂Λ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· Õ‚·ÚÔÈ Î·È ™Ï¿‚ÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È Î·Ù¤ÎÏ˘Û·Ó ÙȘ ‚fiÚÂȘ Â·Ú- ¯›Â˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ∫·Ù¤‚ËÎ·Ó ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË, ÙËÓ ∞Ó- ‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ›¯·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. °È ·˘Ùfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì ÛÙÚ·Ùfi, Ì ¯Ú‹Ì·- Ù· Î·È ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘, ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÂȉÚÔÌ›˜ ·Ú·‚›·˙·Ó. Á. √È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ √È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ï·fi˜ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ·Ú¯Èο ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∞fi ÂΛ ÌÂÙ·ÎÈ- Ó‹ıËÎ·Ó ÓÔÙÈfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Û‡ÓÔÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Î·È ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Â·Ú¯›Â˜, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë, ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∞›ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›- ÛÔ˘Ó. °È’ ·˘Ùfi ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ‰¿ÊË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ‰. √È ÕÚ·‚˜ Î·È Ô ªˆ¿ÌÂı √È ÕÚ·‚˜, ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ Ì.Ã., ·ÈÒÓ·, ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ¿ÁÔÓË ·Ú·‚È΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ê˘Ï¤˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÓÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ Î·È ÓÂÚfi, ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘. ÕÏÏÔÈ ‹Ù·Ó ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Î·ÌËÏȤÚˉ˜, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ηڷ‚¿ÓÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. √È ÕÚ·‚˜ ¤ÌÔÚÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ ÙȘ ıÚËÛΛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Ï·- ÒÓ. ŒÓȈı·Ó ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÁÔËÙ›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ∆Ô ÌÈÎÙfi ·˘- Ùfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛÂ Ô ªˆ¿ÌÂı, ¤Ó·˜ ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ÙÔÏ- ÌËÚfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜-·Ú¯ËÁfi˜ ηڷ‚·ÓÈÒÓ. √ ªˆ¿ÌÂı ‹Ú ÛÙÔȯ›· ›ÛÙ˘ ·fi ÙȘ ÌÔÓÔıÂ˚ÛÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ- ˜, ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÈÔ˘‰·˚ÛÌfi, Î·È Ï·ÙÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÎÈ ¤ÊÙÈ·- Í ÌÈ· Ó¤· ıÚËÛΛ·, ÙÔÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi. √È ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈÔ. ∏ ıÚËÛΛ· ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ‰ÂÛÌfi˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ÙȘ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û ¤Ó· ¤ıÓÔ˜, ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi.54
 • 98. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ 18. ¶¤ÚÛ˜ Î·È Õ‚·ÚÔÈ Û˘ÌÌ·¯Ô‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. √È Õ‚·ÚÔÈ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙÔ ‰È¿- ÛÙËÌ· Ô˘ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ 610 Ì.Ã. ..Ã. 330 Ì.Ã. Ì.à ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Á›ÓÂÙ·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·™ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·1 ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ¤ÁÈÓÂ Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, ŒÍ·Ú¯Ô˜2 Ù˘ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜, ˆ˜ ÙfiÙÂ. µÚ‹Î fï˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û «‰ÂÈÓ‹» ηٿÛÙ·ÛË. ∫·-ıÒ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ £ÂÔÊ¿Ó˘: «Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ‚ڋΠÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú·Ï˘Ì¤ÓÔÓ. ∆ËÓ ∂˘ÚÒËÓ ÂÚ‹ÌˆÛ·Ó ÔÈ Õ‚·ÚÔÈ Î·È ÙËÓ ∞Û›·Ó fiÏËÓ Î·Ù¿ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ¶¤ÚÛ˜. ∆Ș fiÏÂȘ ·È¯- Ì·ÏÒÙÈÛ·Ó Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ3 η٤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜». ∆Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹-Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÙfiÏÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷÎÏ›ÛÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √È ¶¤ÚÛ˜ fï˜ ‰Â ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Û˘˙‹ÙËÛËÎ·È ÔÈ Õ‚·ÚÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·. ™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ·˘Ù¤˜ ÒÚ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¶·ÙÚȿگ˘ ™¤ÚÁÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ £ÂÔÊ¿ÓË: «¤‰ˆÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ˆ˜ ‰¿ÓÂÈÔ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶‹Ú ٷ ÔÏ˘Î¿ÓÙËÏ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¯Ú˘Û¿ ÛÎÂ‡Ë ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂ÎÎÏËÛ›·, Ù· ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- Ú· ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ù· ¤ÎÔ„Â ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·». ∂Ì„˘¯ˆÌ¤ÓÔ˜ ÙÒÚ· Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, ÎÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤۷, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÎ·È ÙÔ ÛÙfiÏÔ, ÂÈÛ··Û ٷ Ù›¯Ë ηÈÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÂÊfi‰È· Î·È ÙÚÔʤ˜ ÁÈ·ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶fiÏ˘. ªÔ›Ú·ÛÂÁË ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ,Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚ-ÁÔ‡Ó Î·È Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È. ∞Îfi-ÌË, ¤ÎÏÂÈÛ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ Ã·Á¿ÓÔ, ÙÔÓ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ÙÔ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ. ŒÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙˆÓ ∞‚¿- 1. ¶¤ÚÛ˜ Î·È Õ‚·ÚÔÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.ÚˆÓ ÙÒÚ·, ÛÙÚ¿ÊËΠηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚ-1 √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ 610 Ì.Ã.2 ŒÍ·Ú¯Ô˜: ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ (Ù˘ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ·˜ Î·È Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜).3 ƒˆÌ·›ˆÓ: ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. 55
 • 99. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô›ÛÒÓ, Ô˘, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Ì ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ ÃÔÛÚfiË Â›¯·Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ™˘Ú›·, ÙËÓ ¶·-Ï·ÈÛÙ›ÓË Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∞ȯ̷ÏÒÙÈÛ·Ó ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ∆›-ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘˜ ∫ÙËÛÈÊÒÓÙ·. √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘, ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚ-ÛÒÓ. ∆ËÓ ÚÒÙË ‰È¤Û¯ÈÛ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ηÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ-ÓÙ·Ó ÂΛ, ‚¿‰ÈÛ ηٿ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜. ◊ıÂÏÂ, ηıÒ˜ ¤ÏÂÁÂ, Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ Â¯ıÚfi ÛÙËÓ Î·Ú-‰È¿ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚ·˜. ∆Ë Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ¶fiÏ˘, fiÛÔ ı· ¤ÏÂÈÂ, ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ¶·ÙÚȿگ˙¤ÚÁÈÔ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ1 µÒÓÔ. ∆Ô Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â. √È ¶¤ÚÛ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ô-Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÛÙÚ·Ù›· (626 Ì.Ã.) fï˜, ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ÙÔÓ ·ÈÊÓȉ›·Û·Ó. ∂ÓÒ ÂΛÓÔ˜‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ·˘ÙÔ› Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ∞‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÏÈfiÚÎË-Û·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. √ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó. √ ¶·ÙÚȿگ˘™¤ÚÁÈÔ˜ Î·È Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ µÒÓÔ˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ∞‚¿ÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·. √È Õ‚·ÚÔÈ fï˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Î·È·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ¶fiÏ˘: «¶·Ú·‰ÒÛÙ ̷˜ ÙËÓ fiÏË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ηÌÈ¿ ÂÏ›‰· Ó· Ûˆı›ÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·Ó Á›- ÓÂÙ „¿ÚÈ· Î·È ‰È·Ê‡ÁÂÙ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ‹ Ô˘ÏÈ¿ Î·È ÂÙ¿ÍÂÙ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi». ∏ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·¿ÓÙËÛË, ·ÓÙ› Ó· ÊÔ‚›ÛÂÈ, ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. Èڛ˜ ‰È-ÛÙ·ÁÌfi Î·È Ì οı ̤ÛÔ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·›· ·¤ÎÚÔ˘-Û·Ó ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ‚‡ıÈÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfïӤ˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÌÔÓfiÍ˘Ï· ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ¶¤ÚÛ˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Î·È ·Ó·¯ÒÚË-Û·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ∏ ¶fiÏË ÛÒıËÎÂ. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ·¤‰ˆÛ·Ó ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· Î·È fiÚıÈÔÈ, fiÏËÙË Ó‡¯Ù·, ¤„·Ï·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÔÓ ∞οıÈÛÙÔ ⁄ÌÓÔ. ∏ ›‰ËÛË Ù˘ ӛ΢ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÂÓı·ÚÚ˘Ì¤ÓÔ˜ ÙÒÚ·,Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Û ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Ì¿¯Â˜. ∂Ï¢ı¤ÚˆÛ ÙȘ ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜,Í·Ó·‹Ú ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘ÓÛÙ· ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ Û‡ÓÔÚ·. √ ∏Ú¿-ÎÏÂÈÔ˜ Á‡ÚÈÛ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.■ ¶Ò˜ Ë ÂÎÎÏËÛ›· ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ µ˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÍÂ- ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·;■ √È Õ‚·ÚÔÈ ·Ú·ÛfiÓ‰Ë- Û·Ó2, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÂÈÙ¤ıË- Î·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ µ˘˙¿- 2. ÿÚÙ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˘ ÓÙÈÔ. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÂÓ¤Ú- Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜; ªÂ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ, Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È Ì ̷‡ÚÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ.1 Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜: Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.2 ·Ú·ÛÔÓ‰Ò: ·Ú·‚·›Óˆ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ·ıÂÙÒ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜.56
 • 100. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ 4. √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˘ «∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˘ (ˆ˜ ¿ÍÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡) ÂÈÛΛ·Û ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈ- ÓÈ·ÓÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â¤˙ËÛ ÁÈ· Ôχ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÏËı˘- ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘.» ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 5. √È Õ‚·ÚÔÈ √È Õ‚·ÚÔÈ ÚˆÙÔÊ¿ÓËÎ·Ó ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡. ∆Ô 558 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ¤ıÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÍÔÓ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ- ›· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∂›¯·Ó Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ‰Â̤ӷ ÏÂÍÔ‡‰Â˜, Ë ‰Â ÏÔÈ‹ ÊÔ- ÚÂÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó fiÌÔÈ· ÌÂ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ √‡ÓÓˆÓ. ◊Ù·Ó Õ‚·ÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Î·È ¤ÊÂÚÓ·Ó ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔÚ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÌÌ·¯›·˜. √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ‰¤¯ÙËΠÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÚÓ‹ıËΠfï˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â‰¿ÊË ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó. £ÂÔÊ¿Ó˘ (‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜). 6. √È ¶¤ÚÛ˜ √È ¶¤ÚÛ˜ Ì¿˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏË- Ó˜ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ·, ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ Î·È ÙË ™·Ï·Ì›Ó·. ªÂÙ¿ ÙȘ ‹ÙÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂΛ Î·È ÙË Û˘- ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ıËÎÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó Í·Ó¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, fï˜, ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ·Ó·- Û˘ÓÙ¿¯ıËηÓ. √ÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Í·Ó·- ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∆· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ì ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜, Ô˘ ÎÚ¿- ÙËÛ·Ó ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· (5Ô ¤ˆ˜ 7Ô ·ÈÒÓ·), ÒÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ıËΠÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜. 7. √È ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰ÚfïÓ˜ «√È ‰ÚfïÓ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· Ì ‰˘Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÈ¿, ‰È·- ÎfiÛÈÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ΈËÏ¿Ù˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜. ™ÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÔÏÏÔ› ‰ÚfïÓ˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Û ÂÌÔÚÈο ÏÔ›· Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ¶fi- ÓÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ». ∂Á΢ÎÏÔ·È‰ÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ∏Ï›Ô˘ 57
 • 101. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 19. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› Î·È ÔÈ ÕÚ·‚˜ √È ÕÚ·‚˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Â‰¿ÊË Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÚ›· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 717 Ì.Ã. Ì.Ã..Ã. 673 Ì.Ã. 732 Ì.Ã.√ È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó Î·È Ù· ‰˘Ô ÎÚ¿ÙË. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜. ª¤Û· Û ϛÁ· ¯Úfi-ÓÈ· ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÁÔÓË ∞Ú·‚›· Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÛÈΤ˜ Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ Â-ÚÈÔ¯¤˜. ŒÎ·Ó·Ó ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘˜ ÙË ¢·Ì·ÛÎfi Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó ‰È·Ú΋˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ·ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ªÂ ÛÙfiÏÔ, η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙË ƒfi‰Ô Î·È ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ı·-Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ηٿÎÙËÛ‹ Ù˘, ¿ÏψÛÙÂ, ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ ÛÎÔ-fi˜ ÙÔ˘˜. ªÂ Ôχ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÙfiÏÔ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· Ë ÔÔ›·‰‡Ô ÊÔÚ¤˜1 ‚Ú¤ıËΠ˙ˆṲ̂ÓË ·fi ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. 1. ÿÚÙ˘ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·˘ÙÔ› η٤Ϸ‚·Ó ÛÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË.1 ∏ ÚÒÙË ¤ÁÈÓ ÙÔ 673 Ì.Ã. Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÁÈÓ ÙÔ 717 Ì.Ã.58
 • 102. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ §¤ˆÓ °′ Ô ÿÛ·˘ÚÔ˜Î·È ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤Ú·Û·Ó‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÁÂÓÓ·›·.∆Ë Ó›ÎË fï˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ «˘ÁÚfi ˘Ú»,ÙÔ ÔÔ›Ô ·ԉ›¯ıËΠ·Ó›ÎËÙÔ fiÏÔ ÛÙ·¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ª’ ·˘Ùfi ¤Î·„·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤-ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ÙÔ˘˜ ·Ó¿-ÁÎ·Û·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Î·È Ó·ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÓÈÎË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, fï˜,ÔÈ ÕÚ·‚˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËηÓ. ™ÙÚ¿ÊË- 2. ªÂ ÙÔ «˘ÁÚfi ˘Ú» Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ›.Î·Ó ‰˘ÙÈο, η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙËÓ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· ηÈ, ۯ‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·,¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ∞fi ÂΛ, ·ÊÔ‡ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ‰È¿-‚ËÎ·Ó Ù· ¶˘ÚËÓ·›·1 Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢‡Û˘. √È Û˘Ó·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ fï˜, Ì ·Ú¯Ë-Áfi ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ª·ÚÙ¤ÏÔ, ÙÔ˘˜ Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙÔ ¶Ô˘·ÙȤ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ηÈÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (732 Ì.Ã). ªÂÙ¿ ÙȘ ‹ÙÙ˜ ·˘Ù¤˜, ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÛÙÔ ¶Ô˘·ÙȤ, ÔȉÚfiÌÔÈ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο.■ ªÂ ÔȘ Ì¿¯Â˜ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙȘ ÂÈ- 3. AÓ··Ú¿ÛÙ·ÛË ‚˘˙·ÓÙÈ- ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ; Ó‹˜ ‚·ÏÏ›ÛÙÚ·˜ ˘ÁÚÔ‡ ˘Úfi˜■ ªÂ ÔÈÔ fiÏÔ ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜; (ªÔ˘ÛÂ›Ô ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ◊Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÔϤ̈Ó; £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) 4. ÀÁÚfi ˘Ú «∆Ô ˘ÁÚfi ˘Ú ‹Ù·Ó ÂʇÚÂÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ Ì˯·- ÓÈÎÔ‡ ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˘. ∏ ·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÚ·- ÙÈÎfi Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÈ Î·È Ò˜ ÊÙÈ·¯ÓfiÙ·Ó. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ‡ÊÏÂÎÙÔ Ì›ÁÌ· ·fi ıÂÈ¿ÊÈ, ›ÛÛ·, Ó›ÙÚÔ, ÊÒÛÊÔÚÔ Î.¿. ŸÙ·Ó ·Ó·ÊÏÂÁfiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤Û‚ËÓ ԇÙ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∆Ô ÂÍ·ÎfiÓÙÈ˙·Ó Ì ̷ÎÚÈÔ‡˜ Ûˆ- Ï‹Ó˜, Ù· ÛÈÊÒÓÈ·, ‹ ÙÔ ÂÙÔ‡Û·Ó, ̤۷ Û ‹- 4.·. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÍ·ÎÔÓÙ›˙Ô˘Ó «˘ÁÚfi ˘Ú» ηٿ ÏÈÓ· ‰Ô¯Â›·, Ì ‚·ÏÏ›ÛÙÚ˜ Î·È Î·Ù·¤ÏÙ˜ ·fi ¯ıÚÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘. Ù· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›·, ÙÔ˘˜ ‰ÚfïÓ˜. ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ °È· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÔ «ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ú», (ª·‰Ú›ÙË, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË). fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó, ‹Ù·Ó ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ fiÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ∏ ·ÓÙÔ- ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ ÙÔÓ 12Ô ·ÈÒÓ·, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊÙËÎÂ Ë ˘Ú›Ùȉ· Î·È Ù· ˘ÚÔ‚fiÏ· fiÏ·».1 ¶˘ÚËÓ·›·: √ÚÔÛÂÈÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·. 59
 • 103. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 5. ∏ ∫Ú‹ÙË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ √È ÕÚ·‚˜ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Âȉfi- ıËÎ·Ó Û ¤ÚÁ· ÂÈÚ‹Ó˘. ∆ÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· fï˜, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·’ ·˘ÙÔ‡˜, ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ™·Ú·ÎËÓÔ›, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ˆ˜ ÂÈÚ·Ù¤˜. ™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘, ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∫Ú‹ÙË ¤ÌÂÈÓ ˘fi- ‰Ô˘ÏË ÂηÙfi ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÔ˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜, ÔÏÂ- ÌÒÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™·Ú·ÎË- 5.·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÓÒÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙÔ ÓËÛ› Î·È ·¿Ï- ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂÙ¿ ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ. Ï·Í ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·. 6. ∏ «¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿» ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ √È ÕÚ·‚˜ ÛÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó, ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈ- ÛÌfi, Ô˘ ·ÓıÔ‡Û ÂΛ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘. ™ÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, ÙË ¢·Ì·ÛÎfi Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ˘‹Ú¯·Ó Û¯ÔϤ˜, ÌÔ˘Û›·, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜. √È ÕÚ·‚˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜, Ù· Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∆Ô ÁÂÈÙfiÓÂÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·Ú΋˜ fiÏÂÌÔ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ì·ÎÚ¿˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› Ù¯ӛÙ˜ ‰È·ÎfiÛÌËÛ·Ó ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ·Ï¿- ÙÈ·. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤ÌÔÚÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Û ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÕÚ·‚˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙȘ ·ÁÔ- Ú¤˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ù˘ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·˜. ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÌÔÓ·¯Ô› ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÌÂÙ¤ÊÚ·Û·Ó ÛÙ· ·Ú·‚Èο ¤ÚÁ· ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹- ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Ù· ÁÓˆ- Ú›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ, ·ÎfiÌË, ‰È‰¿Í·Ó ÂÏÏËÓÈο Û ·Ú·‚Èο Û¯ÔÏ›·. ∆· ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË Ù¤ÏÔ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛ·Ó Û˘¯Ó¿ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔ- Ûˆ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ µ·Á‰¿Ù˘.60
 • 104. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ 20. ∏ ʇϷÍË ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜ ∆· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ∞ÎÚ›Ù˜. ªÂ Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·Á·ËÙÔ› ÛÙÔ Ï·fi, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ı¿Ó·ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘.∆ · Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ·¤Ú·ÓÙ· Î·È Ë Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰È·Ú΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·ÁÈ· ÙÔ µ˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ‹Ù·Ó ËÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ÕÚ¯È˙·Ó ·fiÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ Î·È ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ, ÎÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ-ÓÙ·˜ ÙÔÓ ∆›ÁÚË Î·È ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË ÔÙ·Ìfi ¤ÊÙ·Ó·Ó ˆ˜ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. ¶¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· ·˘Ù¿ ˙Ô‡-Û·Ó Ï·Ô› Ô˘, Û˘¯Ó¿, ¤Î·Ó·Ó ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ÏÂËÏ·-ÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ µ˘-˙·ÓÙÈÓÔ›, ¤‚·Ï·Ó ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ìfi-ÓÈÌÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ∞ÎÚ›Ù˜.™ÙÔ˘˜ ∞ÎÚ›Ù˜ ¤‰ÈÓ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÁË ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·1,¿ÏÔÁ· Î·È ·ÓÔϛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜·¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. √È ∞ÎÚ›Ù˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘·ÂÈÏÔ‡Û·Ó ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÔÈ ÕÚ·‚˜ (7Ô˜ – 10Ô˜ ·È.). 1. √È ∞ÎÚ›Ù˜ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ·ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÏÈοÚÈ·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿- ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ.‰Â˜, ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó Ù· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÎÈÂÌfi‰È˙·Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ó· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó Ù· ̤ÚË ÂΛӷ. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó, Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·ÓÛÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Î·È ÛÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈ. µÔËıÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË Ó· Ô¯˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È Ó·¯ÙÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÛÙÚ· Î·È ‚›ÁϘ2 ÛÙ· ̤ÚË Ù· ÔÔ›· ʇϷÁ·Ó. √ Ï·fi˜ ÙÔ‡˜ ¤ÓȈı ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·Á·Ô‡ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ı·‡Ì·˙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰Ú›·ÙÔ˘˜. ∫È ¤ÙÛÈ ·Ó‰ÚÂȈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â͇ÌÓËÛ ÛÙ· ·ÎÚÈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·˘Ù¿,Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ, ÛÒıËÎ·Ó ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿, ·Á·‹-ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ï·fi Ì·˜ ÎÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ë ·Ú¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. √ ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚ›Ù˜ ‹Ù·Ó Ô µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜, Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û˘-ÁΤÓÙÚˆÓ ٷ ¯·Ú›ÛÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ Î·È Â͢ÌÓ‹ıËΠͤ¯ˆÚ· ÛÙÔ ¤Ô˜3 «µ·Û›ÏÂÈÔ˜¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜». ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó, ·Îfi-ÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· «Ù˘ Á˘ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÂȈ̤ÓÔ», Ô˘ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ˘ ∞¯ÈÏ-Ϥ· Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ÎϤÊÙË ÙÔ˘ 1821.1 ŸÛÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙfiÈ, ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÔ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÒÚ˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ.2 ‚›ÁÏ·: ªÈÎÚfi ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ, Û „ËÏfi ̤ÚÔ˜.3 ¤Ô˜: ÔχÛÙÈ¯Ô Ô›ËÌ· Ô˘ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ËÚˆÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. 61
 • 105. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ■ °È·Ù› ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·; ■ ¶Ò˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘; ■ °È·Ù› ·Á·‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ôχ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ï·fi ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜; 2. √ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË «™ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÌÔÏÔÁÔ‡Ó ˆ˜ Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∞Ó·- ÙÔÏ‹˜ ›¯Â ¤ÁÓÔÈ· Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿, ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ô˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Û˘- ¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ (™·Ú·ÎËÓÒÓ). °È· Ó· ‚ÚÂı› ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ϤÂÈ, ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó, ¿- Ù·Â ÁÂÚ¿ ÛÙËÓ ∞Û›·, ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ, ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È Ì’ ¤Ó· ‹‰ËÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÔÚıfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ æËÏÔÚ›ÙË, Á˘ÚÔʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· ¤Ï·Á· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÌËÓ Ù’ ·ÂÈÏÔ‡Ó Û·Ú·ÎËÓ¿ ηڿ‚È·. £ÂÚÈfi˜, fï˜, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ‰˘Ó·Ù¿ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ù· Û¿ÏÙ·4 ÙÔ˘, ¿ÊËÛ·Ó ÛËÌ¿‰È Ù˘ ·Ï¿Ì˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi ‚Ô˘Ófi, ÙÔÓ ¶ÂÓÙ·‰¿¯Ù˘ÏÔ, Î·È ·¯Ó¿ÚÈ Ù˘ ·ÙËÌ·ÛÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ æËÏÔÚ›ÙË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô˘ ÔÈ ·ÏÈÔ› ÙÔ ÏÂÓ ·ÎfiÌË: «Ë 2.·. √ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È 5 ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ·ÙÔ˘¯È¿ ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹!». 3. ∆· ·ÎÚÈÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· °È· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÁÂÓ‹ ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÌÈÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÚÈ˙›ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡- ÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·ÏÈηÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘: «√ ¢ÈÁÂÓ‹˜ „˘¯ÔÌ·¯Â› ÎÈ Ë ÁË ÙfiÓ ÙÚÔÌ¿ÛÛÂÈ. µÚÔÓÙ¿ ÎÈ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È ÛÂÈ¤Ù·È Ô ·¿Óˆ ÎfiÛÌÔ˜. ÎÈ Ô Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˜ ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÙÚ›˙Ô˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· Î·È Ë Ͽη ÙÔÓ ·Ó·ÙÚȯȿ Ò˜ ı· ÙfiÓ ÛÎÂ¿ÛÂÈ, Ò˜ ı· ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·˚Ùfi, Ù˘ Á˘ ÙÔÓ ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔ. ™›ÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÛΤ·˙Â, Û‹ÏÈÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â¯ÒÚÂÈ, Ù· fiÚË Â‰Ú·ÛΤÏÈ˙Â, ‚Ô˘ÓÒÓ ÎÔÚʤ˜ Â‹‰·. ™ÙÔ ÁÏ¿ÎÈÔ6 È¿ÓÂÈ Ô ÓÈÔ˜ Ï·Áfi, ÛÙÔÓ ‹‰Ô È¿ÓÂÈ ·ÁÚ›ÌÈ, ÙËÓ ¤Ú‰Èη ÙËÓ ÏÔ˘ÌÈÛÙ‹ ÍÔ›Ûˆ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÈ. ∑ËχÂÈ Ô Ã¿ÚÔ˜, Ì ¯ˆÛÈ¿7 Ì·ÎÚÈ¿ ÙfiÓ ‚ÈÁÏ›˙ÂÈ 3.·. √ ÎÚËÙÈÎfi˜ Ï˘Ú¿Ú˘ ¡›ÎÔ˜ •˘- ÎÈ ÂÏ¿‚ˆÛ¤ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ Â‹Ú». ÏÔ‡Ú˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·ÎÚÈ- ™˘ÏÏÔÁ‹ ™Ù›ÏˆÓÔ˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘. ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.4 Û¿ÏÙÔ: ‰˘Ó·Ùfi ‹‰ËÌ·.5 ·ÙÔ˘¯È¿: ·ÙËÌ·ÛÈ¿.6 ÁÏ¿ÎÈÔ: ÙÚ¤ÍÈÌÔ.7 ¯ˆÛÈ¿: ÂÓ¤‰Ú·, ·Á›‰·, Ì·ÌÂÛÈ¿.62
 • 106. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ 4. √È ∞ÎÚ›Ù˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ™ÙÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Á˘, Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó. ™ÙË ‰ÈÏ‹ ·˘Ù‹ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰È¤Ù·È ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì’ ·˘Ùfi Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ ∞ÎÚ›Ù·˜- ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÍÈÔ˜ ÁˆÚÁfi˜ Î·È Âȉ¤ÍÈÔ˜ ηÏ- ÏÈÂÚÁËÙ‹˜, Ô˘ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ Ì·Î·Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ˘: «∞ÎÚ›Ù·˜ οÛÙÚÔÓ ¤¯ÙÈÛ ÎÈ ·ÎÚ›Ù·˜ ÂÚÈ‚fiÏÈ, Û’ ¤Ó·Ó ÙfiÔ ÔÌ·Ïfi, Û ηÚÂÚfi ÏÈ‚¿‰È. ŸÛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· Ê˘Ù¿, ÎÂÈ Ê¤ÚÓÂÈ Î·È Ê˘Ù‡ÂÈ ÎÈ fiÛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù’ ·ÌÂÏÈ¿, ÎÂÈ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÈ ·ÌÂÏÒÓÂÈ ÎÈ fiÛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿, ÎÂÈ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÈ ·˘Ï·ÎÒÓÂÈ ÎÈ fiÛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· Ô˘ÏÈ¿, ÎÂÈ ¿ÓÂ Î·È ÊˆÏ‡ԢÓ. ¶¿ÓÙ· ÎÂϿˉ·Ó ÎÈ ¤ÏÂÁ·Ó: «¶¿ÓÙ· Ó· ˙ÂȘ ∞ÎÚ›Ù·!» ¶ÔÓÙÈ·Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È 5. ∞ÎÚ›Ù·˜ ÔÚÁÒÓÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙfiÈ ÙÔ˘ (∂ÈÎfiÓ· ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·). 63
 • 107. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 21. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ √È ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ÎÚ¿ÙË. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ·’ ·˘Ùfi ÙË ıÚËÛΛ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘.∞ fi ÙÔÓ 4Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϤ˜. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔșϿ‚ÔÈ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, ηٿ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· fï˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚ÂÏÙÈÒıËηÓ. ¶ÔÏÏÔ› ™Ï¿‚ÔÈÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· µ·ÏηÓÈ΋ Î·È ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÏËı˘-ÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· ηÈÔÏÏÔ› ‚·ÊÙ›ÛÙËÎ·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘¯Ó¿ ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤‰ÈÓ·Ó ÁË ÁÈ· ηÏÏȤÚ-ÁÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ‹ ˆ˜ Ù¯ӛÙ˜ ÛÙ· ‰Ë-ÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÔ ›‰ÈÔ fï˜ Ì ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ µ·ÏηÓÈ΋˜. ∂Λ ÔÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜Ê˘Ï¤˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙË. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡-ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó Î·È, ÁÈ·ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∆Ô 862 Ì.Ã., Ô ™Ï¿‚Ô˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ ªÔÚ·‚›·˜ ƒ·ÙÈÛÏ¿‚Ô˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÈÂÚ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ ÁÈ·Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ªÈ¯·‹Ï Ô °’ ·Ô‰¤-¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ƒ·ÙÈÛÏ¿‚Ô˘ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ºÒÙÈÔ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ-΋ ·˘Ù‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û ‰˘Ô ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔÓ ∫‡ÚÈÏÏÔ Î·È ÙÔÓ ªÂ-ıfi‰ÈÔ, Â›ÏÂÎÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÈ-ÏÔ‡Û·Ó ÙË ÛÏ·‚È΋ ÁÏÒÛÛ·. √È ‰˘Ô ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔÈ ‹Á·Ó Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿-Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ªÔÚ·‚›· Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÂΛ Â› ÙÚ›· ¯Úfi-ÓÈ·. ∂Î·›‰Â˘Û·Ó Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÈÂÚ›˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙË ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Î‹Ú˘Í·Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÏfiÁÔ.∂Âȉ‹ fï˜ Ë ÛÏ·‚È΋ ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È΋ Ù˘ ÁÚ·Ê‹,ÂÈÓfiËÛ·Ó ÙÔ ÛÏ·‚ÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, Ô˘ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÏ-ÏËÓÈÎfi. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¤ÊÚ·Û·Ó Û ·Ïfi Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi ÏfiÁÔ Ù· ÈÂ-Ú¿ ΛÌÂÓ· Î·È ¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÚ·Ù‹˜ ÛÏ·‚È΋˜ÁÏÒÛÛ·˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛË-Ì·ÓÙÈÎfi: ñ ∂ίÚÈÛÙÈ¿ÓÈÛ·Ó1 ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÎ- ÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜. ñ ™˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊÈÏÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÏ·‚ÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Î·È ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. √È ‰ÂÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. 1. ™Ï·‚ÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ.64
 • 108. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢ ■ ∆È Ì¤ÙÚ· ‹Ú ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÈ ÛÙ· ‰¿ÊË ÙÔ˘; ■ ¶ÔÈÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜; ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹; 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-∫‡ÚÈÏÏÔ˜ Î·È ªÂıfi‰ÈÔ˜ √ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ Î·È Ô ªÂıfi‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔÈ Û‚·ÛÙ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ ˙Ô‡Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÁÂÓÓ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· 822 Ì.Ã. Î·È ÙÔÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÊÔÈ- ÙÔ‡Û·Ó Û ۯÔÏÂ›Ô Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ fiÏ˘ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ ¤ı·ÓÂ, fiÙ·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ∆fiÙÂ, ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓ·‡Ú·˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÁÈÔ˘˜ Ù˘ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ·˘- ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰˘Ô ·‰ÂÏÊÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶fiÏË. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÔ‡‰·Û ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È ÁˆÌÂ- ÙÚ›· Ì ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ºÒÙÈÔ. ™Ô‡‰·Û ·ÎfiÌ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·. ŒÌ·ı ӷ ÌÈÏ¿ ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ÛÏ·‚È΋. ∆Ô fiÓÔÌ· ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ÙÔ ·¤- ÎÙËÛ fiÙ·Ó ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. √ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ªÂıfi‰ÈÔ˜, ÛÔ‡‰·Û ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∞Û¿ÛÙËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ‚›Ô 2.·. √È ¿ÁÈÔÈ ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ Î·È ÌfiÓ·Û ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Ù˘ µÈı˘Ó›·˜. Î·È ªÂıfi‰ÈÔ˜ 3. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÏÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÂıfi‰ÈÔ˘ «ŸÔÈÔ˜ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ, fiÔÈÔ˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÏÏÔ Î·È ÙÔ ªÂıfi‰ÈÔ. ™’ fiϘ ÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÙËÓ ¶Ú¿Á·, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, ÙË ™fiÊÈ· Î·È ÙË ªfiÛ¯· ÔÈ ‰˘Ô ·˘ÙÔ› ıÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂıÓÈÎÔ› ÚÔÛٿ٘ ÙÔ˘˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÚ¿- ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ Û¤‚ÂÙ·È, Ë √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜ ÙÈÌ¿ ˆ˜ ·Á›Ô˘˜ Î·È ÔÈ Ô- ÏÈÙÈÎÔ› ‚ϤÔ˘Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘˜». §. §Â˙¤1 ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›˙ˆ: ›ıˆ ¿ÙÔÌ· ‹ Ï·Ô‡˜ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. 65
 • 109. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 22. ºÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ƒÒÛÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›˙ÔÓÙ·È. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fï˜ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÓÙ¿- ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜.Ã. 9Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ . Ì.à ∞. √È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ™ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙ· ‰¿- ÊË ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ó· οÓÔ˘ÓÙÔ ›‰ÈÔ. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó fï˜ ÛÙ· ‰¿ÊË Ô˘ fiÚÈ˙Â Ë Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·ÈÛÙ·‰È·Î¿ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ˆ˜ ÙfiÙ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ Û ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ô˘ ÎÚ¿-ÙËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜. ∆ÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∫ÚÔ‡ÌÔ, ¤Î·-Ó·Ó ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË £Ú¿ÎË ÎÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ηٿ-ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜. ™Â ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÎÔÙÒ-ıËÎÂ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ∞′. À‹ÚÍ·Ó fï˜ Î·È ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÂÈÚËÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ Î·È Î·Ï‹˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™Ù·¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ‹Ù·Ó Ô µfiÁÔÚ˘, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Í·Ó¿ÁÈÓ·Ó ÂÈÚËÓÈΤ˜.√ µfiÁÔÚ˘ ‚·ÊÙ›ÛÙËΠ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Î·È ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· ªÈ¯·‹Ï. ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡-ıËÛ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ ÔÌÔÂıÓ›˜ ÙÔ˘. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ú·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ ÙÔ Î˘ÚÈÏ-ÏÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ‹Úı·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ηÈÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ∆· ÂÈÚËÓÈο ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ôχ. ŸÙ·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ¤ÁÈÓÂ Ô ™˘-ÌÂÒÓ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó¤ÔÈ fiÏÂÌÔÈ Ì ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. √ ·˘-ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜, ‚Ú¤ıËΠ۠ÙfiÛÔ ‰‡-ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ÒÛÙ ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ÁÈ·Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ™·ÌÔ˘‹Ï, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Í·Ó¿ ÎÈ ¤Î·Ó·Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηٷÛÙÚÔ-ʤ˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙËÓ ¶ÂÏÔ-fiÓÓËÛÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ Û˘-ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÛÙÚ·ÙÔ‡˜. √ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ √˘Ú·Ófi˜ ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÓÈ- 1. ∆Ô ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ µfiÁÔÚË – ªÈ¯·‹ÏÎËÊfiÚ· ÛÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈfi ÔÙ·Ìfi Î·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ µ·- MÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔÛ›ÏÂÈÔ˜ Ô µ’ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ (µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µ·ÙÈηÓÔ‡)∫ÏÂȉÈÔ‡ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ï¿È ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ™ÙÚ˘ÌfiÓ·66
 • 110. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› ¢(1014). ªÂÙ¿ ÙȘ ‹ÙÙ˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfiÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·Ï‡ıËÎÂ Î·È Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›· ¤ÁÈÓ ‚˘- 2. √ ¶·ÙÚȿگ˘ ºÒÙÈÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜˙·ÓÙÈÓ‹ Â·Ú¯›·. °È· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ‡ÛÙÂ- ÂÈÛÎfiÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜:Ú· ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‰ÂÓ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó ϤÔÓ ÙÔ µ˘- «∆Ô ¤ıÓÔ˜ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ì ÙÔÓ ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˙¿ÓÙÈÔ. ¿ÏÏ·ÍÂ. ŒÁÈÓ ÙfiÛÔ ‹ÌÂÚÔ Î·È Û˘ÓÂÙfi, ÒÛÙ ÂÁηٷ-■ °È·Ù› ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È µÔ˘ÏÁ¿- Ï›ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï¿Ó˜ Ù˘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜ ‹ÚıÂ, ·Ú·- ÚˆÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó fiÙ·Ó Ô µfiÁÔÚ˘ Î·È ‰fi͈˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘». ÔÏÏÔ› µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›; ºÒÙÈÔ˜, ∂ÈÛÙÔϤ˜. 3. √ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ µã ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· «ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ µÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô µã η٤‚ËΠÛÙË ÓfiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· ÂÌ„˘- ¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜: ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÚfiÛÊÂÚ ٷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ӛ΢ ÛÙË £ÂÔÙfiÎÔ. ∞ÊÔ‡ ÎfiÛÌËÛ ÙÔ Ó·fi Ù˘ Ì ÔÏÏ¿ Ï·ÌÚ¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Ó·- 3.·. √ ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯Úfi- ı‹Ì·Ù·, Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË». ÓÈ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ Ó·fi˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫‰ÚËÓfi˜, ™‡ÓԄȘ πÛÙÔÚÈÒÓ (11Ô˜ ·ÈˆÓ.) Ù˘ ∞ıËÓÈÒÙÈÛÛ·˜. (¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 1843). µ. √È ƒÒÛÔÈ √È ƒÒÛÔÈ Â›Ó·È Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜, ¯ÚÔÓÈο, Ï·fi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ «Á›ÙÔÓ·˜» ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ∫·Ù¤‚Ë-Î·Ó ·fi ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚È΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÎÈ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÛÙËÓ Â-ÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ∫Ȥ‚Ô˘ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜. √È ·Ú¯ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‹Ù·Ó ÊÈÏÈΤ˜. ∆Ô 860 Ì.Ã. fï˜, ÚˆÛÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÌÂ200 ÏÔÈ¿ÚÈ· Ì‹Î ÛÙÔ µfiÛÔÚÔ, ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜ ηÈÂÈÙ¤ıËΠηٿ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ›, ·ÚfiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·ÓÛ fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ. ∆· Âfi-ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ƒÒÛÔÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ µÔ˘Ï-Á¿ÚÔ˘˜, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ù· ‰¿ÊË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ η-٤Ϸ‚·Ó. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∆ÛÈÌÈÛ΋ ÔϤÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ηÈÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‹Ù·Ó Ô µ·Û›ÏÂÈÔ˜ µ’, Î·È ÌÂÙ¿, ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÂÎ-¯ÚÈÛÙÈ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. √ ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ·Ô-ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÎÚ¿ÙË ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙÂÓÔ› ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ›Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ›. √È ƒÒÛÔÈ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÚÔfi-‰Â˘Û·Ó, ÂÓÒ ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÂÈÚ‹ÓË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˙› ÙÔ˘˜. √ÈÊÈÏÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ‰ÂÛÌÔ› ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Â› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. 4. ƒˆÛÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· (ªfiÛ¯·, ªÔÓ‹ ∞Ó‰ÚÔ-■ √È µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ÔÈ ƒÒÛÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ¯ÚÈ- ӛΈÊ, 1400 ÂÚ›Ô˘) ÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ¶fiÛÔ ÂËÚ¤·Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜; 67
 • 111. ¢ ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ› Ï·Ô› 5. √ ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ∏ ªÂÁ¿ÏË ¢Ô‡ÎÈÛÛ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ŸÏÁ· (ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘) ·Ô- Ê¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÃÚÈÛÙÈ·Ó‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›ÛËÌ˘ Â›- Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙÔ 957 Ì.Ã. ∆Ô ‚¿- ÙÈÛÌ¿ Ù˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Ì ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ÂÁÁÔÓfi˜ Ù˘ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ µÏ·‰›- ÌËÚÔ˜, Ô ª¤Á·˜, ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ- Ú· µ·ÛÈÏ›Ԣ µ’, ÕÓÓ·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ 5.·. ∏ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ˘‹ÎÔÔ› ÙÔ˘, ‚·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. (æËÊȉˆÙ‹ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘) 6. ƒÒÛÔÈ ¿ÁÈÔÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ™Â ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ- 6.·. √È ƒÒ- ÓÔ‡ÔÏË, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó «ÂÎÎÏËÛ›· ÌËÙ¤Ú·» Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÛÔÈ ¿ÁÈÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ∞Á›ˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ µfiÚË Î·È µfiÚ˘ Î·È °ÎÏÂÌ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ °ÎÏÂÌ ¶fiÏË ·fi ÙË ƒˆÛ›·. (πÛÙÔÚÈÎfi Tamara Talbot Rice, ªÔ˘ÛÂ›Ô √ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ªfiÛ¯·˜) ¢. AÓ·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (17-22) √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈο Ì·˙› ÙÔ˘˜: ñ ∞ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó Ì ÛÙÚ·Ùfi Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÎÈ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ‰Èψ̷ÙÈο ̤۷ ÁÈ· Ó· χÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ñ ∂Í·ÁfiÚ·˙·Ó Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜, Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ñ ∆Ô˘˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÁË Î·È ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ·Ó ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ ŒÎÏÂÈÛ·Ó ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ ∞‚¿ÚÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ñ ¶ÔϤÌËÛ·Ó Î·È Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ñ ∞ÒıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ «˘ÁÚfi ˘Ú». ñ ∂ίÚÈÛÙÈ¿ÓÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜, ÙÔ˘˜ µÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. ñ «ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ‰Èψ̷ٛ· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Í›ÊÔ˜».68
 • 112. ∂. ∏ ª∂°∞§∏ ∞∫ª∏∆√À µÀ∑∞¡∆π¡√À ∫ƒ∞∆√À™ ∏ ·ÙÚÈ·Ú¯È΋ Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ 69
 • 113. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 23. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È √È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ Ì ÙÔ˘˜ «Á›ÙÔÓ˜» Ï·Ô‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÛˆÙÂÚÈ- ο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ §¤ˆÓ °’ Ô ÿÛ·˘ÚÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ·.√ È ÓÈÎËÊfiÚÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ¤ÛˆÛ·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó fï˜ ÛÙÔ µ˘˙¿-ÓÙÈÔ ÔÏÏ¿ ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔ-Û¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:ñ ∞Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ Â·Ú¯ÈÒÓ.ñ ∞Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ·fi ÂÚÁ·ÙÈο ¯¤ÚÈ·.ñ Ã·Ï¿ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô- ÓÙ·Ó Ì ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.ñ ™Ù¤ÚËÛ·Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ‰Ô˘ÏÔ¿ÚÔÈÎÔ˘˜ ÙˆÓ «‰˘Ó·ÙÒÓ». °È· Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ·˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ §¤-ˆÓ Ô °’, Ô ÿÛ·˘ÚÔ˜, ¤Î·Ó ÙÔÏÌËÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙË ‰ÈÔ›-ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜:ñ ÃÒÚÈÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈʤÚÂȘ, Ù· «£¤Ì·Ù·», Î·È fiÚÈÛ ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Â- ÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜.ñ ªÔ›Ú·Û ‰ËÌfiÛÈ· ÁË ÛÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÒÚ˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. ◊Ù·Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Ì·˜ ∞ÎÚ›- Ù˜.ñ ∂ÎÛ˘Á¯ÚfiÓÈÛ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ÚÌÔ- Û ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙËÓ «∂ÎÏÔÁ‹». ™ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÓfïÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÚ·Ì̤ÓË Û ·Ï‹ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, fiÚÈ˙ fiÙÈ: «fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË».ñ ªÂ ÙÔ «°ÂˆÚÁÈÎfi ¡fiÌÔ» ÚÔÛٿ٢۠ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÁÂ- ˆÚÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ 1. ∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ˙ˆ‹ñ ∞Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘- ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛË Î·È Â¤‚·Ï ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔÓ ÎÔÈ- (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·. Ófi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ. ªÔÓ‹ ∂ÛÊÈÁ̤ÓÔ˘,ñ ∞Ó¤ıÂÛ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ «ÊÈÏ¿ÓıÚˆˆÓ» ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ «˘ËÚ¤Ù˜ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜) Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘», ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ıˆÚÔ‡Û «ÙÔ ÛË-70
 • 114. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ Â› Ù˘ Á˘». ∆Ș ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· °’ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛËÔÈ Ï·˚Τ˜ Ù¿ÍÂȘ. ¢˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎ·Ó fï˜ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ÔÈ «‰˘Ó·ÙÔ›» Î·È ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô›, ÁÈ·Ù› Ù· ̤-ÙÚ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰È˙·Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.■ °È·Ù› ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜; ∂›¯·Ì ·ÚfiÌÔȘ Â- ÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ;■ ∆· ÓÔÌÔıÂÙÈο Î·È Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹- Ì·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜; ¶ÔÈÔ ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó·; 2. √‰ËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. «™˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÂÓÙÔÏ‹ Û fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·Ó- ıÚÒÈÓ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜. ªÂ ηı·Ú‹ ÛΤ„Ë Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ª‹Ù ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ó· ηٷÊÚÔÓÔ‡Ó, Ì‹Ù ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÓÂͤÏÂ- ÁÎÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ·‰ÈÎÔ‡Ó. ¡· ı˘Ì¿ÛÙ ¿ÓÙ· fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ηıÒ˜ Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÈ›ÎÂÈ· Â›Ó·È ·ÓÂ- Èı‡ÌËÙ˜ ÛÙÔ £Âfi». §¤ˆÓ °ã (·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂ÎÏÔÁ‹˜). 3. ¢˘Ô ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ «°ÂˆÚÁÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘»: ·. «∂¿Ó ‚ÔÛÎfi˜ ‚Ô‰ÈÒÓ ·Ú·Ï¿- ‚ÂÈ ·fi ÁˆÚÁfi ÙÔ ‚fi‰È ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÛÌ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ·Á¤ÏË Î·È ¿ÏÏˆÓ ‚Ô‰ÈÒÓ Ô˘ ·˘Ùfi˜ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ, ·Ï- Ï¿ ÙÔ ‚fi‰È ÙÔ Ê¿ÂÈ Ï‡ÎÔ˜, Ô ‚Ô- ÛÎfi˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿, Â¿Ó ‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈfi ÙÔ˘ ÙÔ Û·Ú·Á- ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ·ÁÚ›ÌÈ ˙ÒÔ». ‚. «∂¿Ó ÔˆÚÔʇϷη˜ Û˘ÏÏË- Êı› Ó· ÎϤÙÂÈ Î·È Ó· ˆÏ› ÊÚÔ‡Ù· ·fi Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ, Ó· ‰·Úı› ÛÎÏËÚ¿ Î·È Ó· ÛÙÂÚËı› ÙÔ ÌÈÛıfi 4. ∫ÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‚fiÛÎÔ˘Ó ÙÔ ÎÔ¿‰È ÙÔ˘˜ ÙÔ˘». (‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·) 71
 • 115. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 5. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤·ÈÓÔ˜ «∞fi fiÏ· Ù· Â›ÁÂÈ· ·Á·ı¿ ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ªfiÓÔ ·Ó ʤÚÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ï·fi ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘». §¤ˆÓ °ã (ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂ÎÏÔÁ‹˜). 5.·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÂÈχÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, ª·‰Ú›ÙË, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË) 6. √È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ ÙÒÚ· ¤ÓȈı·Ó ·ÛÊ·Ï›˜.72
 • 116. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ 24. ∏ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ √ ÙÚfiÔ˜ Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‰È¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. ∏ ıÚË- Û΢ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·Ì¿¯Ë ‚Ï¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ∑ã √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ- ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ͷӷʤÚÓÂÈ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.™ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ Ù·Ú·¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰›¯·Û·Ó ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜Î·È ¤ÊÂÚ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞ÈÙ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿-ÛÂȘ ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ §¤ÔÓÙ· °’ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′:ñ ¡· ··ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfi- ÓˆÓ.ñ ¡· ˘Ô¯ÚÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Ó· ˘Ë- ÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘˜, ÚÈÓ ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ ÈÂÚ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Í›ˆÌ·. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ-ÎÏËÛ›·, ¿ÚıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·ÊÒÙÈÛËÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜Î·È ÛÙÔ Ï·fi Î·È ÙÔÓ ¯ÒÚÈÛ·Ó Û ‰˘Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ:ñ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ- ÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È 1. ∂ÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó ÛÙ·˘ÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡,ñ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜, Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∫·È ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ‹Ù·Ó ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙ˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Ì ʷ- (πÛÙÔÚÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªfiÛ¯·˜).Ó·ÙÈÛÌfi ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜. √ ‰È¯·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÎÚ¿ÙËÛ ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Â›¯Â ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ê˘Ï·Î›- ÛÙËÎ·Ó ‹ ÂÍÔÚ›ÛÙËηÓ. ¡·Ô› Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜, „ËÊȉˆÙ¿ Î·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ηٷ- ÛÙÚ¿ÊËηÓ. ¢È·Ù·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·, Ë ÔÔ›· Ù¿¯ÙËΠ̠ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚÒÓ. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ §¤ˆÓ °′, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÎÈ ¤ÛˆÛ ÙËÓ ¶fiÏË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ¤¯·- Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰fiÍ·˜ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚÂÒıËΠ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, Ô˘ ¤‚Ï·„ Ôχ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∆ËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·Ì¿¯Ë, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·, ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ∑’ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁοÏÂÛÂ Ë ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· £ÂÔ‰ÒÚ· (843). ∂Λ 2. H AÓ·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ: ºÔÚËÙ‹ ÂÈÎfiÓ· 16Ô˘ ·È., ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË «Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÈÂÚ¿ 73
 • 117. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· Î·È fi¯È ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ù· ˘ÏÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ·˘Ù‹ ›- Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË». ∏ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È Ë ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·fiÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜, Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ, ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÓËÛÙÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ηÈÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫˘Úȷ΋ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ٷ ̤ÙÚ· ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ı¤Ì·Ù·; ◊Ù·Ó fiÏ· ·Ó·Áη›·; ∆È ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ; ■ £˘Ì¿ÛÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·; ∫¿- ÓÂÙ ۇÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 3. ªÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·–·Ú·›ÙËÛË «ŸÙ·Ó Ô §¤ˆÓ °’ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ηٿ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È ÛÂÙÒÓ1 ÂÈÎfiÓˆÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ ·ÁÈfi- Ù·ÙÔ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë °ÂÚÌ·Ófi Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. √ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ÈÂڿگ˘ fï˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÂÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. Œ‰ˆÛ ٷ ÈÂÚ¿ ¿ÌÊÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Â›Â: «∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿˜ ·fi ̤- Ó·, ‚·ÛÈÏÈ¿, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, ¯ˆÚ›˜ ·fiÊ·ÛË √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ™˘Ófi‰Ô˘». ∫·È ʇÁÔÓÙ·˜ ‹Á ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ, ÛÙÔ ¶Ï·Ù¿ÓÈ, Î·È ËÛ‡¯·ÛÂ2». £ÂÔÊ¿Ó˘ (πÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜). 4. √ ÚÒÙÔ˜ ‰È¯·ÛÌfi˜ Ì ÙË ¢‡ÛË «ŸÙ·Ó Ô ¿·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ ¤Ì·ı ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÛÂÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË ÂÌ‹Ó˘Û ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿- ÙÔÚ· §¤ÔÓÙ· °ã fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ Î·È Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·›· ›ÛÙË Ù˘ ÂÎ- ÎÏËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ ·Ù¤Ú˜». £ÂÔÊ¿Ó˘ (πÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜). 5. ∆Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ «√ ‰˘ÛÛ‚‹˜ §¤ˆÓ °′ fi¯È ÌfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È ÛÂÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ¿Ú¯ÈÛ fiÏÂÌÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ô˘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÒ- Ú· ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, ·˘Ùfi˜ Ù· ¤Û‚ËÛ». £ÂÔÊ¿Ó˘ (πÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜). 6. ∫·È ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· «∏ ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ë ÌfiÓË Ô˘ ¤ÊÙ·Û ˆ˜ ÂÌ¿˜, ·Ì·˘ÚÒÓÂÈ Î·È ‰˘ÛÊËÌ› ÛÎfi- ÈÌ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ Î·È Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·fi ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ». ∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜1 ÛÂÙÒÓ: Û‚·ÛÙÒÓ.2 ËÛ‡¯·ÛÂ: ¤˙ËÛ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÔÓ·¯fi˜.74
 • 118. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ 25. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ √È ª·Î‰fiÓ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Â› ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∫¿ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∂›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÎÌ‹˜ Î·È ÌÂÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. °¤ÓÓËÛË ÃÚÈÛÙÔ‡ 11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜.Ã. 9Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ . Ì.Ã∞ fi ÙÔÓ 9Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÙÔ µ˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜1. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ª·Î‰fiÓ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜, ÁÈ· ÙËÓ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ:ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÛÙÚ·Ùfi Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ηٷÎÙË̤ӷ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË, ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·.ñ ŒÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘ µÔÚÚ¿ Î·È ‰È¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¯ÚÈ- ÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘˜.ñ •·Ó·‹Ú·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ™·Ú·ÎËÓÔ‡˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ù· ‚˘˙·ÓÙÈ- Ó¿ ÂÌÔÚÈο ηڿ‚È· ·ÓÔ›¯ÙËÎ·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ Î·È ÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›·. π‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· fï˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó:ñ √ÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ηχÙÂÚ· Ù· £¤Ì·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó Û’ ·˘Ù¿ Î·È Ó¤· ·fi ÙȘ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˜ Î·È ÙȘ ·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.ñ ∂·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ·fi ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙËÓ ¤ÛÙÚ„·Ó Û ¤ÚÁ· ÂÈÚËÓÈο Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο.ñ ƒ‡ıÌÈÛ·Ó Ì ӤԢ˜ ÓfiÌÔ˘˜ (∂·Ó·ÁˆÁ‹ Î·È ¶Úfi¯ÂÈÚÔ ¡fiÌÔ) Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, ηıfiÚÈÛ·Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙÔ ‰›- ηÈÔ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.ñ ªÂ ÙÔ «∂·Ú¯È·Îfi ‚ȂϛԻ Ú‡ıÌÈÛ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ¤‚·Ï·Ó Ù¿ÍË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ,η- ıÒ˜ Î·È ÛÙ· fiÚÈ· ΤډԢ˜ ηıÂÓfi˜.ñ ™˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ πÛ·‡- ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔ- ÎÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÁˆÚÁÒÓ1 ‰˘Ó·ÛÙ›·: ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Ô˘ ·Ó‹Î·ÓÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ηٿÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· 1. ÿÚÙ˘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓÂÚÈÔ¯‹. 75
 • 119. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ «∞ÏÏËϤÁÁ˘Ô˘». ∞˘Ùfi˜ fiÚÈ˙ fiÙÈ ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÂΛÓÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó. ∆· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ηÈÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÎÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÙÔ Î·È ‰fiÍ· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘÈÔ Ï·ÌÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘». ■ ∆È ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ª·Î‰fiÓ˜ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜; ■ ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ̤ÙÚ· ‚Ô‹ıËÛ ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ·, ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·; 2. √È ¢˘Ó·ÙÔ› ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó «√È ¢˘Ó·ÙÔ› Î·È ÔÈ ÀÂÚ¤¯ÔÓÙ˜2 ÛÙÔ £¤Ì· ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ, ÂÚÈÊÚÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ- ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÚÔÛÙ·Á‹, ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ηÈ, ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙË ‰ˆÚ¿ ‹ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ó· Ù˘Ú·ÓÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ¤ÓËÙ˜3 ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿- ÛÙ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜». ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ¡Â·Ú¿ (ª¿ÚÙÈÔ˜ 947 Ì.Ã.) 3. ¢˘Ó·Ùfi˜ ÌÂÁ·ÏÔÎÙËÌ·Ù›·˜ ÂȂϤÂÈ ÙÔ ıÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. 4. ¡fiÌÔÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ. ·. «ŸÏ˜ ÔÈ ·ÁÔÚÔˆÏËۛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤ÓËÙ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ·- Ú¿ÓÔ̘. °È ’·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô‡ÙÂ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ». ‚. «√È ‰˘Ó·ÙÔ› ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·Î›ÓË- Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜, ÔÈ ‰Â ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ¤ÓËÙ˜ ÁˆÚÁÔ› ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì ӷ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔ- ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ fiÌÔÈÔ˘˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Ù¿Í˘». µ·Û›ÏÂÈÔ˜ µ’, ¡Â·Ú·›2 ˘ÂÚ¤¯ÔÓÙ˜: ŒÙÛÈ ÔÓfiÌ·˙·Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ 5. √È ª·Î‰fiÓ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÚÁÈÎfi ÎÏ‹ÚÔ. ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÛÙÚ·Ùfi.3 ¤ÓËÙ˜: ÊÙˆ¯Ô›, ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎً٘ ÁˆÚÁÔ›.76
 • 120. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ 26. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ·Óı›˙Ô˘Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ù¤¯Ó˜. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÌÂÏÂÙÔ‡Ó, ÛÒ˙Ô˘Ó Î·È ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. √ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡.ª ÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıË-Û·Ó, ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ÁÓÒÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·-Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ªÈ¯·‹Ï °’ Î·È Ô ı›ԘÙÔ˘ η›Û·Ú·˜1 µ¿Ú‰·˜ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ª·ÁÓ·‡Ú·˜. ™’ ·˘Ùfi ‰›‰·Í·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ηıËÁËÙ¤˜,fiˆ˜ Ô §¤ˆÓ Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, Ô ·ÙÚȿگ˘ ºÒÙÈÔ˜, Ôπˆ¿ÓÓ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÊˆÙÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ ∫ˆÓ-ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-∫‡ÚÈÏÏÔ˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È «ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó οÏÏÈÛÙÔ Î·È ÂÚÈ‚fiËÙÔ».2 ŸÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ∏ ÊÔ›ÙËÛË fiÛˆÓ ‰È·ÎÚ›-ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰ˆÚ¿Ó. ∞fi ÙÔ˘˜Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂ-ÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡- 1. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ªÈ¯·‹Ï °′ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ÔÏË Î·È Ë ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ™¯ÔÏ‹. ∂Λ, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ª·- ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ÁÓ·‡Ú·, ‰›‰·Í·Ó ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È Ï·˚ÎÔ›. ªÂϤ- (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, ƒÒÌË, µ·ÙÈηӋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË).ÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Î·Ù¤-ÁÚ·„·Ó Û ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ fi,ÙÈ ·fiÙË ·Ú¯·›· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÙȘ ÂÈÛً̘ ›¯Â ‰È·Ûˆı›. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Úˆ-ÙÔÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó Ô ·ÙÚȿگ˘ ºÒÙÈÔ˜, Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ∞Ú¤ı·˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ªÈ¯·‹Ï æÂÏÏfi˜. ∆· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ‚È‚Ï›·, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ì ı·˘Ì¿ÛȘ ÌÈÎÚÔÁÚ·-ʛ˜, ÏÔ‡ÙÈ˙·Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜. ∞fiÙ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÁfiÚ·˙·Ó Ù· ˘ÏÈο ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ §¤ˆÓ ™∆′ Ô ÛÔÊfi˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔ-Á¤ÓÓËÙÔ˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›·. ∆· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ «ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ·Î·‰ËÌ›·, fiÔ˘fiÏÔÈ ÌÂÏÂÙÔ‡Û·Ó». ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ˆÊ¤ÏËÛÂ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ∏ ÌÈÎÚÔÁÚ·-Ê›·, Ë ÂÏÂÊ·ÓÙÔÙ¯ӛ·3 Î·È Ë ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·-Ê›·, Ô˘ Â·Ó‹Ïı ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. °È· fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÏÏÔ› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÓÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ «¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹» ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ «Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË».1 η›Û·Ú·˜: Â›ÙÚÔÔ˜ – ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.2 ÂÚÈ‚fiËÙÔ: ÂÚ›ÊËÌÔ, ÔÓÔÌ·ÛÙfi.3 ÂÏÂÊ·ÓÙÔÙ¯ӛ·: Ù¤¯ÓË Î·Ù·Û΢‹˜ ÌÈÎÚÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ‰fiÓÙÈ· ÂϤʷÓÙ·. 77
 • 121. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ■ ∂›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔÈ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ «¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹» Î·È «Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ·Ó·- Á¤ÓÓËÛË», Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹; ªÂ ÔȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ; ■ ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ó· ÊÔÈÙÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Û’ ·˘Ùfi fiÛÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜; ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿- ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹ÌÂÚ·; 2. «∂¿Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙÔÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘fi ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÚÒÙÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÏÔÁ›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ‰¤- ηÙÔ ·ÈÒÓ· ‰È¤ÛˆÛ·Ó ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹». ¢ÈÔÓ. ∞. ∑·Î˘ıËÓfi˜, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ πÛÙÔÚ›· 3. §¤ˆÓ Ô ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ √ ÕÚ·‚·˜ ¯·Ï›Ê˘ Ù˘ µ·Á‰¿Ù˘ ‹ıÂÏ ӷ ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÙÔ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. °È ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· £ÂfiÊÈÏÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠ‰È·Ú΋ ÂÈÚ‹ÓË. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ fï˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ: «£· ‹Ù·Ó ·ÓfiËÙÔ ÁÈ· Ì·˜ Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ì ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¤Ó· ηÏfi, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Ì·˜ ÙÈÌ¿Ù·È Î·È ı·˘Ì¿˙ÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜», ›Â. ∆· ÌÂÙ¿ ÙÔ £ÂÔÊ¿ÓË 3.·. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÕÚ·‚· ÷ϛÊË Ù˘ µ·Á‰¿Ù˘.78
 • 122. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ 4. «™Ù· ÌÔÓ·ÛÙÈο Τ- ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¶fi- Ï˘ ·ÛÎË̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁڷʤˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ ·ÓÙ¤- ÁÚ·„·Ó Î·È ‰È¤ÛˆÛ·Ó ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·- ÛÙÚÔÊ‹ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ù· ÌÔ- Ó·ÛÙ‹ÚÈ· ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜». Kurt Weitzmann, µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· 4.·. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÌÔÓ·¯Ô› ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ·. 5. √ ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Û·˝·˜, Ë ¡‡¯Ù· Î·È Ô ŸÚıÚÔ˜ (¶·Ú›ÛÈ, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Ê‡ÛË. 79
 • 123. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 27. ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Û fiÌÔÚÊ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÎˆÌÔfiÏÂȘ. ∆· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. √È ÈÔ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÁˆÚÁÔ› Î·È ‚ÔÛÎÔ›. ∞Á·Ô‡Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ¯·›ÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È ÙÔ „¿ÚÂÌ·.ª ÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. ∫·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Û ΈÌÔfiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û ·ÁÚÔÈ˘1 ¯ÙÈṲ̂Ó˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿. ∆·ÈÔ ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ӷ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÏfiÊˆÓ Ï¿È Û ËÁ¤˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ËÁ‹ ˙ˆ-‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ë Ï·Ù›· Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›·.∂Λ ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ∞Á›Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ. ¶·ÚfiÌÔȘ ÁÈÔÚÙ¤˜Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÈfiÚÙ·˙·ÓÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∆· Û›ÙÈ· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. √ÈÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ¤ÌÂÓ·Ó Û ÈÛfiÁÂȘ ÛÙÂÓfi¯ˆÚ˜ ηÙÔÈ˘ Ì ¯·ÌËϤ˜ fiÚÙ˜ Î·È ÌÈÎÚ¿·Ú¿ı˘Ú·. √È ¢˘Ó·ÙÔ›2 ˙Ô‡Û·Ó Û ‰ÈÒÚÔÊ· Û›ÙÈ· ÛÎÂ·Ṳ̂ӷ Ì ÎÂÚ·Ì›‰È·, Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ÛοϷ Î·È ÂÍÒÛÙ˜, ÁÈ· ı¤· Î·È ·Ó·„˘¯‹. ™Ù· «Î·ÙÒÁÈ·»3 ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂-ÓÔ ÂÚ›‚ÔÏfi ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·ÓÎÂÏ¿ÚÈ·, ·ÙËÙ‹ÚÈ· Î·È ·Ô-ı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ηÈÙ· ÙÚfiÊÈÌ·. ¶ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·ÈÊÙˆ¯Ô› ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ó· ÌË Ï›-Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù· ··-Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰Ë.∆Ô ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙÔ ÎÚ·Û› Î·È ÙÔÏ¿‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓÚÒÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜. √È Á˘Ó·›Î˜ ›¯·Ó ÙËÓÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÙˆÓ·È‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·ÈÙˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ. ™ÙȘ ÁˆÚÁÈ-Τ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Û˘-Ó‹ıˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ Â- 1. µ˘˙·ÓÙÈÓfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Û ͈ÎÏ‹ÛÈÚÈfi‰Ô˘˜ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ1 ·ÁÚÔÈ˘: ÂÍÒÛÈÙ· ¯ÙÈṲ̂ӷ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù·. ∞ӋηÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÛÙÔ˘˜ «‰˘Ó·ÙÔ‡˜». ∂Λ ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÔÈ ‰Ô˘- ÏÔ¿ÚÔÈÎÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜, Ô˘ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ¯Ú¤Ë.2 ¢˘Ó·ÙÔ›: ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘.3 ηÙÒÁÈ: ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘, ˘fiÁÂÈÔ.80
 • 124. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ 2. ™ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¿ÚÂÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ „¿ÚÂÌ·.ηÚÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ fï˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ˘Ê·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÎÂÓÙÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ Û ÂÚÁ·-ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÍÈÔ‡. ∫¿ı ¯ˆÚÈfi ›¯Â ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ· Á˘, Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. °‡Úˆ ·fiÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ˘‹Ú¯·Ó ΋ÔÈ Î·È ÂÚÈ‚fiÏÈ· Ì ηÚÔÊfiÚ· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·-Ù· Ê˘ÙÂ̤ӷ Ì ·Ì¤ÏÈ·, ÂÏȤ˜ Î·È ¯ˆÚ¿ÊÈ· Û·Ṳ́ӷ Ì ‰ËÌËÙÚȷο. ¶ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘˘·›ıÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ê˘ÙÂ̤Ó˜ Ì ÌÔ˘ÚȤ˜, Ô˘ Ì ٷ ʇÏÏ· ÙÔ˘˜ ¤ÙÚÂÊ·Ó ÌÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËΘ. ™Âοı ¯ˆÚÈfi ·ÎfiÌË ˘‹Ú¯Â ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ‰¿ÛË Î·È ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·Í‡ÏˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÔÛ΋ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ∏ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ÁË ·Ó‹Î Û ÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Î·È ËÈÔ ÔÏÏ‹ Û ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ‹ «¢˘Ó·ÙÔ‡˜», ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·Ó. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÛÙÂÚÈ·ÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁˆÚÁÔ› Î·È ‚ÔÛÎÔ›. ™Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È ÛÙ··Ú¿ÏÈ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ „¿ÚÂÌ· Î·È ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹ ‚fiÛÎÔÓÙ·˜ Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜. ∆Ô „¿ÚÂÌ· Î·È ÙÔ΢ӋÁÈ fï˜ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ·. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË ‹Ù·Ó Ù¯ӛÙ˜ ÁˆÚ-ÁÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Î·È ÌÈÎÚ¤ÌÔÚÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ■ °È·Ù› ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÎÙ›˙Ô˘Ó Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Û Ï·ÁȤ˜ Ïfi- ÊˆÓ Î·È Ï¿È Û ËÁ¤˜; Œ¯ÂÙ ¯ˆÚÈ¿ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜; ■ ∆È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ›; ¶ÔȘ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÍ·ÎÔ- ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·; 81
 • 125. ∂ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 3. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ú›˙˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ «¶¿Ì ӷ ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ». √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ›, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ, ¤ÙÚˆÁ·Ó ÙȘ ÛÙÂÚ¤˜ ÙÚÔʤ˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ŸÙ·Ó ¤ÙÚˆÁ·Ó ÎÚ¤- ·˜ ¤È·Ó·Ó Î·È ÙÛÈÌÔ‡Û·Ó ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ Ì ٷ ‰¿¯Ù˘Ï·. ∞fi ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ë ÊÚ¿ÛË, Ô˘ ϤÌ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜: ¶¿Ì ӷ ÙÛÈÌ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ (‰Ë- Ï·‰‹ Ó· Ê¿ÌÂ). «∞˘Ùfi ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÂÈ». √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Á˘Ó·›- Θ Ì¿˙¢·Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘- 3.·. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ΢ÓËÁÔ‡Ó Ì ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· ÁÂÚ¿ÎÈ·. Ù¿, ‚fiÙ·Ó· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏψÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·’ ·˘Ù¿ Ù· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û η- Ϥ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÈÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÛ¯Ô˜. °È’ ·˘Ùfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡- Ì ӷ ϤÌ ·ÎfiÌË: ∞˘Ùfi ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÂÈ ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÛ¯ÔÔ‡ÏËÛÂ. «∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÍÂÊÙ¤ÚÈ». ¶ÔÏÏÔ› µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÛÙ· ΢ӋÁÈ· ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› ÁÈ· Û·- ÏÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÂÚ¿ÎÈ·, Ù· ÍÂÊÙ¤ÚÈ· fiˆ˜ Ù· ¤ÏÂÁ·Ó, ÁÈ· ÙË Û‡Ï- 3.‚. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ¤È·Ó·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ì ·Á›- ÏË„Ë ÙˆÓ ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ. ∆· Á˘ÌÓ·Ṳ̂ӷ ·˘Ù¿ ·Ú- ‰Â˜ Ô˘ ¤ÛÙËÓ·Ó ¿Óˆ Û ‰¤ÓÙÚ·. ∆· ÍÂÁÂÏÔ‡- ·ÎÙÈο ‹Ù·Ó ÂÚÈ˙‹ÙËÙ·, ÂÂȉ‹ ‰Â Ï¿ı¢·Ó ÛÙÔ Û·Ó Ì ¿ÏÏ· Ô˘ÏÈ¿, «ÎÚ¿ÎÙ˜»4, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡- ΢ӋÁÈ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û‹ÌÂÚ· ϤÌ ÍÂÊÙ¤ÚÈ· Û·Ó Û ÎÏÔ˘‚È¿. ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜. ÿıËÎÂ Û·Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› ÛÙ’ ·Ì¤ÏÈ ∆ËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˆÚ›Ì·˙·Ó Ù· ÛٷʇÏÈ·, Ù·ÎÙÈÎÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ ·ÌÂÏÈÒÓ ‹Ù·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò· fiˆ˜ Û·ÏÔÈ Î·È ·ÏÂÔ‡‰Â˜. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· ¿ÚÂÛ·Ó Ôχ Ù· ÛٷʇÏÈ·. °È· Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÔÈ ·ÌÂÏÔ˘ÚÁÔ› ¤ÛÙËÓ·Ó ·Á›‰Â˜, ÒÛÙ ӷ Ù· È¿ÛÔ˘Ó, Î·È Î¿ÔÈ· ¤¯·Ó·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √ «°ÂˆÚÁÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜» Ì¿ÏÈÛÙ· fiÚÈ˙ fiÙÈ: «Â¿Ó οÔÈÔ˜ ÛÙ‹ÛÂÈ ·Á›‰· ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·ÚÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÌÂÏÈÒÓ Î·È ¤ÛÂÈ Û’ ·˘Ù‹ Û·ÏÔ˜ Î·È Âı¿ÓÂÈ, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÏÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ¢ı‡ÓË Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ÙÔ˘». º. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤, µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ‚›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 4 ∆· ÂχıÂÚ· Ô˘ÏÈ¿ ‹Á·ÈÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛÎÏ·‚ˆÌ¤Ó·, Ô˘ ¤ÎÚ·˙·Ó (ηÏÔ‡Û·Ó), ÎÈ ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙȘ ·Á›‰Â˜ ÙˆÓ Î˘ÓËÁÒÓ.82
 • 126. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∂ 3.Á. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÁˆÚÁÔ› ÂÈ- ÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ËÌÂÚÔÌ›- ÛıÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚ- ÁÂÈ· ·ÌÂÏÒÓ·. (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ, ¶·Ú›ÛÈ, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË). ∂. ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË (23-27) ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÏÌËÚ¤˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ÓÔ- ÌÔıÂÛ›· Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË: ñ ÈڛÛÙËÎÂ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Û ı¤Ì·Ù·. ñ æËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ñ ∞Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ë ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfïÓ. ŸÌˆ˜: ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ñ ¢È¯¿ÛÙËÎÂ Ô Ï·fi˜ Û ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜. ñ ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. ñ ∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· ÛΛ·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ë ‰fiÍ· ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ χıËΠÔÚÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ: ñ ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ñ æËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ‰›Î·ÈÔÈ ÓfiÌÔÈ. ñ ÕÓıÈÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ù¤¯Ó˜. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÓÒٷ٘ Û¯ÔϤ˜. ñ ¢È‰¿¯ÙËÎ·Ó Î·È ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ·. ñ ¶ÚÔfi‰Â˘ÛÂ Ë ÁˆÚÁ›·, Ë ‚ÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. 83
 • 127. ™∆. ∆√ µÀ∑∞¡∆π√ ¶∞ƒ∞∫ª∞∑∂π ∫∞π À¶√∫À¶∆∂π ™∂ ∫∞∆∞∫∆∏∆∂™ ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ (1204 Ì.Ã.) (∆ÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ∞Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ ¢fiÁˉˆÓ, µÂÓÂÙ›·)84
 • 128. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 28. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∆· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ∏ ÚˆÙ‡- Ô˘Û· ·ÔÍÂÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ô‰˘Ó·- ÌÒÓÂÙ·È, Ô Ï·fi˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙÂ›Ù·È Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó.™ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜1 ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜, Ô˘ Ì ÙȘ Ï·ıÂ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤‚Ï·„·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ηÈÙÔ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·Ú·ÎÌ‹2. √È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ·˘ÙÔ› ‹Ú·Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ·ÍȈ̷-ÙÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È ÙˆÓ «‰˘Ó·ÙÒÓ» ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Û·Ó ÁÈ·Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ªÂ Ó· ÓÔÌÔıÂÙÈο ̤ÙÚ·:ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ «∞ÏÏËϤÁÁ˘Ô˘» Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ ÚÔÛٿ٢·Ó ÙÔ˘˜ ÌÈ- ÎÚÔ‡˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ.ñ ™Ù·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÎÏ‹ÚÔ Á˘ (ÛÙÚ·ÙȈÙfiÈ) ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚ›Ù˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Â¤ÙÚÂ- „·Ó Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÚÈÓ Ó· ÙÔÓ Ô˘ÏÔ‡Ó Û ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Î·È Û ˘ÂÚ¤¯ÔÓÙ˜.ñ Œ‚·Ï·Ó ͤÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË Î·È ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÛÙÔ›¯È˙·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∆· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏÏ¿ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ¤ÌÂÓ·Ó Í·Ó¿·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚÔÏfiÁˆÓ3. ∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ·ÔÍÂÓˆ-ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ 1. µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. √È ÊÚÔ˘Ú¤˜ ·˘Ù¤˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó (ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘, π.ª. µ·ÙÔ‰›Ô˘, ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜).1 ∏ ̷ΉÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· ΢‚¤ÚÓËÛ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙÔÓ 9Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·.2 ·Ú·ÎÌ‹: ηٿÙˆÛË, Ì·Ú·ÛÌfi˜.3 ÊÔÚÔÏfiÁÔ˜: Ô ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ. 85
 • 129. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ó· ηٷٷ-ÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ˆ˜ ·ÎÚ›Ù˜.∆· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ˆ˜ ÙfiÙÂ‹Ù·Ó ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ·, Ì‹Î·Ó ÛÂÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó·Ù· ¯¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÔ-¿ÚÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÁÈ· Ù·¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi ÔÏÏÔ› Ù·Ô˘ÏÔ‡Û·Ó, ÂÍ·ÁfiÚ·˙·Ó ÙËÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ıËÙ›· ηȷӷ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Ù‡¯ËÛÙȘ fiÏÂȘ. ™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË fڤıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈοÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∆· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ-‰· ›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Î·È Ù· ¤ÍÔ-‰· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó. √È ‰·-¿Ó˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ÛÙfiÏÔ˘ ıˆڋıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜.°È’ ·˘Ùfi Ù· ηڿ‚È· ·Ú·ÌÂÏ‹- 2. ∆· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ηڿ‚È· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯Ò-ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ÚËÛË ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜.ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. ∏ (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›·, ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË πÂÚÔÛÔχ̈Ó)·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÏÏ¿Î·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·Ó·Ù¤ıËΠÌÂ Û˘Óı‹ÎË ÛÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰fi-ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο ÚÔÓfiÌÈ·. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜, ·ÓÙ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù· Ì›ˆÛ·Ó ·ÎfiÌË Â-ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √È Ù·ÂÈÓˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ Û ͤÓÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔµ˘˙¿ÓÙÈÔ Û ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Î·È ·Ú·‚›·˙·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘. ■ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘; ■ ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ «·ÏÏË- ϤÁÁ˘Ô˘»; 3. ∆· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô˘ ›Ù ÙËÓ ·ÁfiÚ·˙·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ›Ù ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·- Ú·¯ˆÚÔ‡Û ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÙË Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù·. √ ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ· ηٷÚÁ›ٷÈ. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ Ó· ÛÙËÚÈ- ¯Ù› Û ͤӷ ÌÈÛıÔÊÔÚÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ∫È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘. Will Durant, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡86
 • 130. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 4. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË: «∂Û›˜, ÙÚ˘ÊÂÚÔ› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Ôϛ٘, ‰Â ÓÔÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ‡Ï˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Û·˜. √˘‰¤ÔÙ ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ù ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÁÂÈÙÔ- ÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ó· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÍÂÙ ¢ÓÔÌ›·. ª¤ÓÂÙ ÛÙËÓ fiÏË Û·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·Û‹ Û·˜. ™’ ·˘Ù¤˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏfiÁÔ˘˜ Ì ‰fiÓÙÈ· ıËÚ›ˆÓ. ∫È ÂÚËÌÒÓÔÓÙ·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÈ fiÏÂȘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÎÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜». ªÈ¯·‹Ï ÈÓÈ¿Ù˘ (ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∞ıËÓÒÓ) 4.·. µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÊÔÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜. (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, π. ª. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ™ÈÓ¿) 87
 • 131. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 29. ¡¤ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÔÛÔ‡Ó Â‰¿ÊË ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· √È ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·È ÔÈ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô› ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ¶fiÏË. ∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È Ë ¢˘ÙÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÈÛÙÈο. √ ∞Ϥ- ÍÈÔ˜ ∞′ Ô ∫ÔÌÓËÓfi˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô‡˜.™ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔ- ÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ. ◊Ù·Ó Ï·fi˜·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÌÈ-ÛıÔÊfiÚÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ú·Ó Î·È ÙËÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·. ªÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÕÏ-∞ÚÛÏ¿Ó ¤-Ú·Û·Ó Ù· ۯ‰fiÓ ·Ê‡Ï·ÎÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Û‡ÓÔÚ·, ηٿÎÙËÛ·Ó ÙȘ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜ ηȤÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙËÓ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·. ∆ÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ fï˜ ‹Ù·Ó Ë∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∆Ô 1068 ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ¢’,Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫··‰ÔΛ· Î·È ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó 1. ƒˆÌ·Ófi˜ ¢′ ¢ÈÔÁ¤Ó˘ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘-ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¤Ó· ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÂÎÛÙÚ·Ù¢-ÙÈÎfi ÛÒÌ· ηÈ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ô ›‰ÈÔ˜, ¤Û¢Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔ˘˜. 2. √È ∆Ô‡ÚÎÔÈ Î·È ÔÈ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô› ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË.88
 • 132. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ ™ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ù˙ÈΤÚÙ fï˜ (1071) Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ¤·ı ÌÂÁ¿ÏË Î·-Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ È¿ÛÙËΠ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜. ŒÙÛÈ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙÔÈÙÒÚ· ÔÈ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ, η٤Ϸ‚·Ó ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ·¤ÎÔ„·Ó ÙÔ˘˜‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ù˙ÈΤÚÙ, ÙÔ 1081, ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞ϤÍÈÔ˜ ∞’, Ô ∫ÔÌÓËÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙˆÓ ™ÂÏÙ˙ԇΈÓ. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÔ¯‹ fï˜ ÂÌ-Ê·Ó›ÛÙËΠÛÙË ¢‡ÛË ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ï·fi˜, ÔÈ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘӷ˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∞˘ÙÔ› η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∂˘ÚÒ-Ë Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú‡̷ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, ηٿÎÙËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿-ÊË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ú·Û·Ó ÛÙË µ·ÏηÓÈ΋, η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ¢˘ÚÚ¿-¯ÈÔ Î·È, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi, ‚¿‰ÈÛ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ªÈ· ¿ÏÏË Ó·˘ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔÎ·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ ٷ ·Ú¿ÏÈ¿ Ù˘. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∞ϤÍÈÔ˜ ∞’ ÙfiÙ ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÂÌÔÚÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ·.™ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë, ÛÙËÓ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˘, ÛÙÔ °·Ï·Ù¿, Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘-ÓÔÈΛ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜. √È µÂÓÂÙÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Úfiı˘Ì· ÛÙËÓ Úfi-Ù·Û‹ ÙÔ˘. µÔ‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ-΋ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi Ù· µ·ÏοÓÈ·. ■ ¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·; ■ ∆È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ∞ϤÍÈÔ ÙÔÓ ∞ã ÙÔÓ ∫ÔÌÓËÓfi Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÌÔÚÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜; 3. µÂÓÂÙÔ› ¤ÌÔÚÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ °·Ï·Ù¿ (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘, ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ¶·Ú›ÛÈ) 89
 • 133. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 4. ∆Û¿ÌÈÎÔ˜ 5. O ∞Ï ∞ÚÛÏ¿Ó ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ ƒˆÌ·Ófi ¢ã ™Ù· ηÎÔÙÚ¿¯·Ï· Ù· ‚Ô˘Ó¿, Ì ÙÔ ÛÔ˘Ú·‡ÏÈ Î·È ÙÔ ˙Ô˘ÚÓ¿, √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ∞Ï ∞ÚÛÏ¿Ó, ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤ÙÚ· ÙËÓ ·ÁÈ·Ṳ̂ÓË, ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ù˙ÈΤÚ٠ʤÚıËΠÛÙÔÓ ·È¯Ì¿- ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙÚÂȘ ·ÓÙÚÂȈ̤ÓÔÈ. ψÙÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ƒˆÌ·Ófi ¢ã Ì ÙËÓ Î·ÏÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÁÂÓÓ·›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∆ÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙÔ Á‡̷ √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÎÈ Ô ¢ÈÁÂÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ›Â: ÎÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ÕÓÓ·˜ Ù˘ ∫ÔÌÓËÓ‹˜. «ªË ÊÔ‚¿Û·È, ‰Â ı· ¿ıÂȘ ηӤӷ ηÎfi. £· ÙÈÌË- ¢È΋ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÊÏÔ‡‰· Á˘, ı›˜ fiˆ˜ ·Í›˙ÂÈ ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÛÔ˘ ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙ·. Ì· ÂÛ‡, ÃÚÈÛÙ¤ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ ¢ÏÔÁ›˜ °È·Ù› ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓfiËÙÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂΛ- ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÏÔ‡‰·, ÓÔ˜ Ô˘ ‰Â Û˘ÏÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ù‡¯Ë ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ·’ ÙÔ Ù۷οÏÈ Î·È ÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰·. ‰Â Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ¿Ïψӻ. ∫·È, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ̷˙› Ì ¢Â˜ ˆ˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ Ô ¡ÈÎËÙ·Ú¿˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î·È ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Óı‹- ÎÈ ·Ë‰fiÓÈ Á›ÓÂÙ·È Ô Ù·ÌÔ˘Ú¿˜! ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì·˙› ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ ÛÙÔ ªÔÚÈ¿ ª. æÂÏÏfi˜, ÃÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ÎÈ ·’ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÛÙËÓ Ï¢ÙÂÚÈ¿. ∆Ô ·ÓËÁ‡ÚÈ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ· Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ÙÔ˘ ÿÚÔ˘ ·ÏÒÓÈ· ∫ÚÈÙ‹˜ ÎÈ ·Ê¤ÓÙ˘ ›Ӓ Ô ıÂfi˜ Î·È ‰Ú·ÁÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô Ï·fi˜. ™Ù›¯ÔÈ: ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋: ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ 6. ∏ ÕÓÓ· ∫ÔÌÓËÓ‹ √ ∞ϤÍÈÔ˜ ∞ã ∫ÔÌÓËÓfi˜, fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô‡˜, ‹Ù·Ó ηٿÎÔÔ˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ‰¤¯ÙËΠÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË. ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. √ ∞ϤÍÈÔ˜ ۋΈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ·Ó·ÊÒÓËÛÂ: -∂˘¯·ÚÈÛÙÒ, ∫‡ÚÈÂ. ∞Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ ÍÔ›Ûˆ Ù˘ ÁÈÔ˜, ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÌÔ˘, ·˘Ù‹ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÌÔ˘. ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ· Ù‹˜ ÊfiÚÂÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ‰È¿‰ËÌ· Î·È ÙËÓ ·ÚÚ·‚ÒÓÈ·Û·Ó Ì ÙÔ ‰Âο¯ÚÔ- ÓÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¢Ô‡Î·, ÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÎıÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ª. ¢Ô‡Î·. ™ÔÊ›· ¶··‰¿ÎË, πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ90
 • 134. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 30·. ∏ ٤ٷÚÙË ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· Î·È Ë ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ √È ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶fi- ÏË. ¶ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· ȉڇÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ÎÚ¿ÙË Ì ÛÎÔfi Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.∞ Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔÈ ‹Ù·Ó Î·È Ù· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, Ë ÈÂÚ‹ fiÏË Ô˘ ¤˙ËÛÂ Î·È ‰›‰·ÍÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ‰ÂÓÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ·Î›Ó‰˘Ó· ÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È fiÛÔÈ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÓÛ˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÏËÛÙ‡ÙËÎ·Ó Î·È ‚·Û·Ó›ÛÙËηÓ. √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi. °È’ ·˘ÙfiÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∞ϤÍÈÔ˜ ∞′, Ô ∫ÔÌÓËÓfi˜, ·Ú¿ ÙÔ Û¯›ÛÌ· Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı›1, ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹-ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¶¿· Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ ¢‡Û˘. √ ¶¿·˜ ‰¤¯ÙËΠ̠ÚÔ-ı˘Ì›· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·Î›ÓËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È ÙˆÓfiÏÂˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∆fi-ˆÓ. ∞˘ÙÔ› fï˜, ·ÓÙ› Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Ô˘ ÙȘ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÓÙÔ˘˜ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎÔ˘˜ Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ fiÛ· ̤ÚË ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›·, ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ2 Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙË µÂÓÂÙ›·. ∞fiÊ·Û‹ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÏÔ›· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶fiÏË,Ù· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·. √È µÂÓÂÙÔ› ‰È¤ıÂÛ·Ó Ù· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ٷ ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ø˜ ·ÓÙ¿Ï-Ï·ÁÌ· ı· ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ‰¿ÊË Î·È Ù· Ï¿Ê˘Ú· Ô˘ ı· ηٷÎÙÔ‡Û·Ó. 1. ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ 2. ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘, ªÔ˘ÛÂ›Ô Conté) (ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘, ¶·Ú›ÛÈ, µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞ÚÛÂÓ¿Ï, 15Ô˜ ·È.)1 √È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ 1054 Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓÛ¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠۯ›ÛÌ·.2 ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔÈ: √ÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ô˘ fiÏÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¯ÈÙÒÓ· ÙÔ˘˜. 91
 • 135. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜ Ô ÂÎıÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˜·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ∞ϤÍÈÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Í·Ó·¿-ÚÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ, Ù¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰ÒÚ·. √È µÂÓÂÙÔ› ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ÙÔ˘ Î·È Ô Ó·‡·Ú¯fi˜ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó. ∏ ·fiÚıËÙË ˆ˜ ÙfiÙ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ. ÿıËÎ·Ó ÔÏϤ˜·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ∂› ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó, η٤ÛÙÚÂÊ·Ó Î·È ¤Î·ÈÁ·ÓÙËÓ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË ¶fiÏË. ¢Â Û‚¿ÛÙËÎ·Ó Ô‡Ù ٷ ÈÂÚ¿ ÌÓËÌ›·, Ô‡Ù ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜, Ô‡Ù ٷÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∆Ô ÈÔ ÊÚÈÎÙfi ¤ÁÎÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ fï˜ ‹Ù·Ó Ë ÏÂËÏ·Û›· Î·È Ë ·ÔÁ‡ÌÓˆÛË Ù˘∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ·fi Ù· ÈÂÚ¿ Ù˘ Û·Ë. ■ ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚˆÓ Ù˘ 4˘ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÁÈ·Ù› ¿ÏÏ·Í ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ■ ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙ·˘ÚÔÊfiÚÔÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË; 3. ∏ µ·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· √ °¿ÏÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ µÂÏÏ·ډԢ›ÓÔ˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙË ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›· ÁÚ¿ÊÂÈ: «ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈ· fiÏË ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹. ∆· „ËÏ¿ Ù›¯Ë, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ‡ÚÁÔÈ, Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÎÏËۛ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÒÛÙ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ˆ˜ ÙȘ ›‰Â fiϘ. ∫·Ó¤Ó·˜ ·fi Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚfi˜ , ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÈÛı·Óı› ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚȯȿ˙ÂÈ. °È·Ù› ÔÙ¤ ¿ÏÏÔ˜ Ï·fi˜, ·fi ÙËÓ ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÂÓ ·Ó¤Ï·‚ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚËÛË fiÛÔ ÂΛÓË Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ Â›ıÂÛ˘». Will Durant, ¶·ÁÎfiÛÌÈ· πÛÙÔÚ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ 4. £Ú‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯·Ì¤ÓË ¶fiÏË «ø fiÏË, ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙˆÓ fiψÓ, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ·›ÚÓÂÈ ·fi Û¤Ó·, fiˆ˜ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÌËÙ¤Ú·; ∆È ı· Á›ÓÔ˘ÌÂ; ¶Ô‡ ı· ¿ÌÂ; ¶ÔÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ, Á˘ÌÓÔ› ηıÒ˜ ›̷ÛÙÂ, fiˆ˜ ‹Úı·Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Î·È ¿ÛÙÂÁÔÈ Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿;». ¡È΋ٷ˜ ÈÓÈ¿Ù˘ (‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜) 5. ∂ΉÈÎËÙ‹˜ «∆ËÓ ¿·ÚÙË fiÏË Ì·˜ ͤÓÔ˘ fi‰È ÙËÓ ¿ÙËÛÂ. ∂ÓÓÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¤Ó‰Ô- ÍË ˙ˆ‹ ¤Û‚ËÛÂ. ºÚ¿ÁÎÔÈ, µÂÓÂÙÛÈ¿ÓÔÈ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ› ¯‡ÓÔÓÙ·È ·¿Óˆ Ù˘ ·¯fiÚÙ·Á·. ªÂ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ì·˜, Ì ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜ ÂÏÂÎÔ‡Ó ÙË ıÚËÛΛ· Ì·˜. °·Ï¤Ú˜ ʇÁÔ˘Ó Î·È Á·Ï¤Ú˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¶·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÏÔ‡ÙË Ì·˜, ÙË ‰fiÍ· Ì·˜, Ù· ÈÂ- Ú¿ Ì·˜. ∞ÏÏÔ‡ Ù· ¿Ó ÛÙË ¢‡ÛË, Ó· ËÌÂÚ¤„Ô˘Ó Î·È Î›Ó˘ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, Ó· ‰ÔÍ¿ÛÔ˘Ó Î·È Î›Ó˘ Ù· ¯ÒÌ·Ù·. ∏ µÂÓÂÙÈ¿ Ù· ‰¤¯ÂÙ·È ÂÚ›¯·ÚË, ÛÙÔÏ›˙ÂÙ·È Î·È Î·Ì·ÚÒÓÂÈ. ™Ù‹- ÓÂÈ ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ Ù’ ¿ÏÔÁ· Ù’ ·ÓÂÌÔfi‰·Ú·, ÙÔ˘ ·ÎÚ¿ÙËÙÔ˘ Ï·Ô‡ Û˘Ì‚Ô- ÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË».3 ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Úη‚›ÙÛ·˜, §fiÁÈ· Ù˘ ÏÒÚ˘ (1899). 6. ¶ÔχÙÈÌÔ ‰ÈÛÎÔfi- ÙËÚÔ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ™Ô-3 Ê›·. ªÂٷʤÚıËΠÎÈ MÈÏ¿ ÁÈ· Ù· ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ §˘Û›Ô˘, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 10, ÛÂÏ. 35. ·˘Ùfi ÛÙË µÂÓÂÙ›·.92
 • 136. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 30‚. ∆· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¿ÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ (1204) ‰Ë- ÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÈÎÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¿ÙË, Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙË ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·: 1. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ¡›Î·È·˜ √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ §¿ÛηÚ˘ Î·È Ô¶·ÙÚȿگ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË ¡›-ηȷ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜1 Î·È ·Ó·Û‡ÓÙ·Í·Ó ÂΛ ÙËÓ ÂÍfiÚÈÛÙË ‚˘-˙·ÓÙÈÓ‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ∞˘Ù‹ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙÒÚ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ·-ÙÔÚÈÎfi ·ÂÙfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÈΤʷÏÔ, Ì ÙÔ ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ Ó· ÎÔÈÙ¿-˙ÂÈ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙË ¯·Ì¤ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∫¿-ÓÔÓÙ·˜ ‰ÈÏfi ·ÁÒÓ·, ηٿ ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ºÚ¿ÁΈÓ, Ô§¿ÛηÚ˘ Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·-ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· «·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·» Â› 57 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·fi ÂΛ Ó··ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶fiÏË (1261). ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¡›Î·È·˜ Â›Ó·È «Ë ÈÛÙÔÚ›· 1. √ ‰ÈΤʷÏÔ˜ ·ÂÙfi˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ Û‡Ì- ‚ÔÏÔ Ù˘ ÂÍfiÚÈÛÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.Ù˘ ¶fiÏ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¶fiÏË». 2. ∏ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·˜ π‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫ÔÌÓËÓÔ›. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Ù˘›¯Â ÙËÓ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∏ ı¤-ÛË Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·Û‹ Ù˘ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÂÏÏË-ÓÈο ÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ ÙË ‚Ô‹ıËÛ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙›ÙÔ˘˜. √È È‰Ú˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘˜, ·ÁˆÓ›ÛÙË-Î·Ó ÌfiÓÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏÔ‡˜ ¯ıÚÈÎÔ‡˜ Ï·Ô‡˜,ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Î·È Î·-Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚË 257 ¯ÚfiÓÈ·. 2. ¶fiÓÙÈÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È Ï˘Ú¿Ú˘ ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Ë ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∂‡-ÍÂÈÓÔ ¶fiÓÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ™’ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›-˙˜ ÙÔ˘ Ô ÔÓÙÈ·Îfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÌÈÏÔ‡Ó·ÎfiÌË ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÔÈ ¯ÔÚÔ› Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ.1 ¡›Î·È·: ¶fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›- 3. √ Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙËÓ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙ·. ‰·˜, Ô˘ ·¤¯ÂÈ 160 ¯ÈÏ. ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Ô- √È È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÚ·Ùȉ›Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Â‰Ò ÙȘ ÏË. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‰ËÏ·‰‹ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈ- ÌӋ̘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ÓfiÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. 93
 • 137. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 3. ∆Ô ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ2 Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ∆Ô ›‰Ú˘Û ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ô ‰ÂÛfiÙ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞′ÕÁÁÂÏÔ˜ Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÕÚÙ·. ªÂ ÙÔÓηÈÚfi ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ Û fiÏË ÙË ‰˘ÙÈ-΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ∏ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ fï˜ ‹Ù·Ó Ë ·ÂÏ¢ı¤-ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ-΋˜ fiÏ˘ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ·fi ÙÔ˘˜ §·Ù›-ÓÔ˘˜, ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛ‹ Ù˘ (1224). 4. ™ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙËÓ ¶·ÚËÁÔÚ›ÙÈÛÛ· ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙË ªËÙÚfiÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÕÚÙ·, ÔÈ È‰Ú˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢Â- ÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘. 4. ∆Ô ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ ÙÔ˘ ªÈÛÙÚ¿ ∆Ô ›‰Ú˘Û·Ó Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔÈ Û ԯ˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ ı¤ÛË, ÎÔ-ÓÙ¿ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∆Ô ÌÈÎÚfi, ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘, ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ ·ÏÒıËΠÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ηÈ, ·Ê·ÈÚÒ-ÓÙ·˜ ‰¿ÊË ·fi ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜, ¤ÊÙ·Û ˆ˜ ÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ∆Ô ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ ÁÓÒ-ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜. ∂‰Ò ¤˙ËÛÂ Î·È ‰›‰·ÍÂ Ô ÛÔÊfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜¶Ï‹ıˆÓ-°ÂÌÈÛÙfi˜. ∂‰Ò ÛÙ¤ÊıËÎÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›-ÓÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜. ∆· οÛÙÚ·, Ù· ·Ï¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘ÊËÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÔÏÈÙ›·˜. 5. √ ªÈÛÙÚ¿˜ fiˆ˜ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·2 ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ: ¶ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ, ‰ÂÛfiÙ˘: ËÁÂÌfiÓ·˜.94
 • 138. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 31. ∏ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ ·fi ÙÔ ªÈ¯·‹Ï ∏′, ÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Î·È Í·Ó·Á›ÓÂÙ·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∆ÒÚ· fï˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹- Ì·Ù· Î·È ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜.√ È ºÚ¿ÁÎÔÈ Ô˘ Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Ô- ÏË, ·ÊÔ‡ ÙË ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Î·È ‹-Ú·Ó ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ϤÔÓ Ó· ÌËÓ ÂӉȷ-ʤÚÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù‹. √ ªÈ¯·‹Ï ∏′, Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔ-Ú·˜ Ù˘ ¡›Î·È·˜, ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤-ÓË. ªÂ Ì˘ÛÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘-ıÔ‡Û·Ó Ì¤Ú·-Ó‡¯Ù· ÙËÓ fiÏË ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ Ó·ÌÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÎÚ˘Ê¿ Î·È Ó· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ‰›¯ˆ˜ fiÏÂÌÔ.¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ °ÂÓÔ˘¿-Ù˜1, Ô˘ ›¯·Ó ÈÛ¯˘Úfi Ó·˘ÙÈÎfi, Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂÂÌÔÚÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·Ó ÙÔÓ ‚ÔË-ıÔ‡Û·Ó Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙËÓ ¶fiÏË. ∏ Ù‡¯Ë fï˜ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ìfi-ÓÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1261 Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘∞ϤÍÈÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË·fi ·Ê‡Ï·¯ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Î·È Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂȯˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ºÚ¿ÁΈÓ. ŒÙÛÈ, Ô ªÈ¯·‹Ï ∏′, Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÛÙ¤ÊÙËΠ·˘ÙÔ- 1. √ ªÈ¯·‹Ï ∏ã,ÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú- Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ÛÙ¤ÊıËÎÂ¯Ë ∞ÚÛ¤ÓÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÎfiÌË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Í·Ó·¿ÚÂÈ ·Ú- ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›·.ÎÂÙ¿ ·fi Ù· ηٷÎÙË̤ӷ ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÓ· ÌÂ-Á¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ fï˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜. ™Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‹Ù·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ,ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜-ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓfiËÛ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂Ï-Ï‹ÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. ∆· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·Û·Ó, Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÂÚÂÈÒıËÎ·Ó Î·ÈÙ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÏÂËÏ·Ù‹ıËÎ·Ó ‹ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ¢‡ÛË. ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË ÎÏÔÓ›-ÛÙËÎÂ Î·È ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ, Ô˘ ‚‚‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Ù˘ ¶fiÏ˘, ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈÛËÙÔ›ÎÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜. ∏ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ¶fiÏ˘ fï˜ ‰ÂÓ ¤Ï˘Û ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ô‡Ù ٷ Ó¤· Ԣ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Î·È ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÒÚ· ‹Ù·ÓÔÏÏÔ›. ™ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·Ú·ÌfiÓ¢·Ó Ó¤· Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÙÔ˘ÚÎÈο ʇϷ, ÛÙÔ µÔÚÚ¿ ·ÂÈ-ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ Î·È ÔÈ µÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÛÙË ¢‡ÛË ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ Î·È ÔÈ µÂÓÂÙÔ›. ŸÏ· Ê·Ó¤ÚˆÓ·Ó fiÙÈË ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÂͤÂÌ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·Ï·Ì¤˜ Ù˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÙÒÛË.1 ∏ °¤ÓÔ˘· ‹Ù·Ó Ó·˘ÙÈ΋ fiÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÙË µÂÓÂÙ›· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. 95
 • 139. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜■ ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ Í·Ó·- ‹Ú·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÙËÓ ¶fiÏË;■ ™Â ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú‹- Î·Ó ÔÈ µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË; 2. ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡- ÔÏ˘ ηٿ ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ·. ¢È·- ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ù›¯Ë, Ô ∫ÂÚ¿- ÙÈÔ˜ ÎfiÏÔ˜ Î·È Ô °·Ï·Ù¿˜, fiÔ˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› µÂÓÂÙÔ› Î·È °Â- ÓÔ˘¿Ù˜. (ºÏˆÚÂÓÙ›·, §·˘ÚÂÓÙÈ·Ó‹ µÈ- ‚ÏÈÔı‹ÎË). 3. ™ÙËÓ ¶fiÏË ·fi ÙÔ ÎÚ˘Êfi ¤Ú·ÛÌ· «√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞ϤÍÈÔ˜ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÚfi Ôχ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÈ ÛÙË ‚·ÛÈχ- Ô˘Û·. µÏ¤ÔÓÙ·˜ fï˜ Ù· ·fiÚıËÙ· Ù›¯Ë Ô˘ ÔÚıÒÓÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ·ÔÁÔËÙ¢Ù›. ŒÓ· Úˆ- ÈÓfi ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¤Ó· Á¤ÚÔÓÙ·, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠͷÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë. ∆fiÙÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔÓ ‹Ú ·Ú¿ÌÂÚ· Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ: - ¶ÔÈÔ˜ ›۷È; ∞fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛ·È Î·È Ô‡ ·˜; - ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È, ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÌÔ˘, Î·È ¿ˆ Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÂÚÈ‚fiÏÈ· ÌÔ˘. - ¢Â Ϙ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ó‡¯Ù·, Ò˜ Û ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ Ó· ‚ÁÂȘ ·fi Ù· Ù›¯Ë; - ∂›Ó·È ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ÙÚ‡· οو ·fi Ù· Ù›¯Ë, ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÌÔ˘, Ô˘ ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ. ∂ÁÒ ÙËÓ Í¤Úˆ ·fi ·ÏÈ¿. ∫·È, fiÙ·Ó ı¤Ïˆ, Ì·›Óˆ-‚Á·›Óˆ ·’ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ¶fiÏË ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ‰ÂÈ Î·Ó›˜. √ ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¯¿ÚËΠÔχ. ∆Ô˘ ¤Ù·Í ‰ÒÚ· Î·È ÙÈ̤˜ ·Ó ÙÔ˘ ¤‰ÂȯÓ ÙÔ ÎÚ˘Êfi ¤Ú·ÛÌ· Î·È Î·Ù¿ÊÂÚÓ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË. √ Á¤ÚÔÓÙ·˜, Ô˘ ηٿϷ‚ Ì ÔÈÔÓ Â›¯Â Ó· οÌÂÈ, ‰¤¯ÙË- Π̠¯·Ú¿ Ó· ÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÒÚ·. √‰‹ÁËÛ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ù›¯Ë Î·È ÙÔ˘ ¤‰ÂÈ- Í ÙÔ ÎÚ˘Êfi ¤Ú·ÛÌ·. ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ë ¶fiÏË ‹Ù·Ó Í·Ó¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ». °. ºÚ·ÓÙ˙‹˜ (µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜)96
 • 140. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ 4. √ ÂÏ¢ıÂÚˆÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ¶fiÏ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ë ∞ÎÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ1, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ, ‹ÚıÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘- Û›· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. ∆Ô‡ÙÔ ‹Ù·Ó ı¤ÏËÌ· £ÂÔ‡ Ó· Û˘Ì‚Â› ·fi Â̤ӷ». ∞. ∞. µ·Û›ÏÈÂÊ, πÛÙÔÚ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ 5. ∏ ¢ηÈÚ›· ¯¿ıËΠ∆· ¤ıÓË Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÈÁÎÈ¿Ù· Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· η- Ù·Ï¿‚Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ªÈ¯·‹Ï ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘- ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÂÈ- ÏÂ›Ù·È Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡ÓË. ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi Î·È Âӈ̤ÓÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ÛÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜. ∞.∞. µ·Û›ÏÈÂÊ, πÛÙÔÚ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ 6. ∏ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ªÂ ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· Ï·ÙÈÓÈο ÎÚ¿ÙË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ¢ã ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·.1 √È µ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜. 97
 • 141. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 32. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·fi Ù· ÚÒÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fiÏË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÔ˘‰·›· ÂÌÔÚÈ΋, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ΛÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜.∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ-Îfi Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ¶ËÁ¤˜Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ«Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ›¯Â ÛÎÂÊÙ› Ó· οÓÂÈ ·˘Ù‹ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·-ÙÔÚ›·˜»1. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÏÔÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Â‡-ÊÔÚË ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡ÔÙ·ÌÔ‡ ÙËÓ ¤Î·Ó ÛÙ·˘ÚÔ-‰ÚfiÌÈ ÙˆÓ ÛÙÂÚÈ·ÓÒÓ Î·ÈÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ ʋ- 1. ÿÚÙ˘ Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ›¯Â ‰È·Ï¤ÍÂÈÌË Î·È ÏÔ‡ÙË. «∏ ÁË Î·È Ë ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.ı¿Ï·ÛÛ· ¤¯Ô˘Ó Ù·¯Ù› Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ¯¿ÚË Ì·˜Î·È Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜·‰·¿Óˆ˜», ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÌÂ-ÓÈ¿Ù˘2. ∆· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ fï˜ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó ηÈÛÙfi¯Ô ÔÏÏÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› οو ·fi Ù· Ù›¯ËÙ˘. ∆Ô 904 ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ› Î·È ÙÔ 1185 ÔÈ ¡ÔÚÌ·Ó-‰Ô› ÙËÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Î·È ÙË ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·˘Ù¤˜ fï˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔ-Ó›ÎË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Ù˘ΛÓËÛË ·fi Ù· ÚÒÙ· ˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿¯ÚfiÓÈ·. ∂›¯Â ·ÎfiÌË ·ÍÈfiÏÔÁË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘-ÍË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ÌÓË-Ì›· ·Ï·È¿˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ fiÏË. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ›¯Â Ô Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, 2. √ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ Ù˘. ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË1 ™ˆ˙ÔÌÂÓfi˜ (πÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ Ì.Ã. ·ÈÒÓ·). ¢Â˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ-ËÁ‹ 3.2 πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÌÂÓÈ¿Ù˘: ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.98
 • 142. ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ ™∆ ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÌ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (13Ô˜-14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜), Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù˘ ›¯Â ‰Ôı› ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂ-ÓË. ∂‰Ò ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Î·ÙÒÙÂÚ· Î·È Ì¤Û· Û¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÒٷ٘ Û¯ÔϤ˜ ª·-ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ¡ÔÌÈ΋˜, ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ƒËÙÔÚÈ΋˜. ∆Ô˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜Ì¿ÏÈÛÙ· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Â‰Ò ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ∑ËψÙÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÚˆÙfiÁÓˆ-ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹. √È ∑Ëψ٤˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·-ÙÔ˜, Ô˘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÙ·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ (ÌÈÎÚÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ, ÌÈ-ÎÚÔÙ¯ÓÈÙÒÓ, ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È Ó·˘ÙÈÎÒÓ) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¤¯ÔÓÙ˜ ηÈÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ù· ÚÔ-ÓfiÌÈ· Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ¿ÙÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô‰‹ÁËÛ Û ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È Â·-Ó¿ÛÙ·ÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÓÈÎËÙ¤˜ ‚Á‹Î·Ó ÔÈ ∑Ëψ٤˜. √È ∑Ëψ٤˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ì ÙË ‚›· ÙÔ˘˜ ¢ÁÂÓ›˜ ·fi ÙËÓ fiÏË, ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Î·È‰‹ÌÂ˘Û·Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚·Ó ·˘ÙÔ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘. ∏ «‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋΢‚¤ÚÓËÛ‹» ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó, ‰ÈÔ›ÎËÛ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· (1342-1349). ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi fï˜ ÔÈ Û˘Ó·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Â˘ÁÂÓ›˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ·˘-ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ¶fiÏ˘, ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· Í·Ó·¿ÚÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘fiÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∑Ëψ٤˜. ∆· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ fï˜, ·Ú¿ ÙȘ οÔȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Ô˘Ù· Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÁÒÓ· ·ÂÏ¢ı¤-ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ˙˘Áfi Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ.■ ¶ÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¤Î·Ó·Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰Â‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·- ÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË;■ ™‹ÌÂÚ· ·ÔηÏԇ̠ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË «Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·», «Ó‡ÌÊË ÙÔ˘ £ÂÚ- Ì·˚ÎÔ‡» Î·È «fiÏË ÙÔ˘ ÕË-¢ËÌ‹ÙÚË». ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛˆÓ‡ÌÈ·. 3. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË «ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·» Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ «ŸÙ·Ó Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ οÓÂÈ ÙË Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ‰Â ‰È¿ÏÂÍ ·Ì¤- Ûˆ˜ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. °È· Ï›ÁÔ ÛΤÊÙËΠÙË ¡·˚Û- Ûfi (¡›ÛÛ· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Û‹ÌÂÚ·), fiÔ˘ ÁÂÓÓ‹- ıËÎÂ, ÙË ™·Ú‰È΋ (™fiÊÈ·) Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- ÎË. ∏ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∞ÈÓ›·, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË, ‹Úı ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÌÂ- Ù¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙË ƒÒÌË». 4. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· ™ˆ˙ÔÌÂÓfi˜, ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ πÛÙÔÚ›· ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ª. ∫·Ì¿ÓË 99
 • 143. ™∆ ∆Ô µ˘˙¿ÓÙÈÔ ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘Ô·ÙÂÈ Û ηٷÎÙËÙ¤˜ 5. ∆· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· «¢ËÌ‹ÙÚÈ·» 5.‚. ∆Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙˆÓ «¢ËÌËÙÚ›ˆÓ» «∆Ș ̤Ú˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (26 √ÎÙˆ‚Ú›- Ô˘), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘, Ë fiÏË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÌÔÚÈÎfi ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ù· ¢ËÌ‹ÙÚÈ·, Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÂΛ, ·fi ÙȘ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ™Ï¿‚ÔÈ, πÙ·ÏÔ›, πÛ·ÓÔ›, ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ, °¿ÏÏÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›, ÁÈ· Ó· ÂÌÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜». 5.·. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙȘ ̤Ú˜ ∞.∞. Vasiliev, πÛÙÔÚ›· Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ 6. ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜: ∏ ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ÔÏÏÔ› ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ η- Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ fiÚÔ˜ Õıˆ˜ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó·, ÂÈÎfiÓ˜, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È ÛÎÂ‡Ë ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, ÁÈ· Ó· Ù· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó. ∂Λ, ·Ú¯Èο, ˙Ô‡Û·Ó Û ÛËÏȤ˜ Î·È Û Û΋Ù˜3 «ÌÂÏÂ- ÙÒÓÙ·˜ Î·È ‰È·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ». ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ËÚ¤- ÌËÛ·Ó, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂΛ ÔÏÏ¿ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. √È ÌÔÓ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. 6.·. ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜, °È· ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌfi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂ÛÊÈÁ̤ÓÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ. √È ÌÔÓ·¯Ô›, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ηÏÏȤÚÁËÛ·Ó ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È¤ÛˆÛ·Ó ÔχÙÈÌ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·- ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. √ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È, ¤ˆ˜ Û‹ÌÂ- Ú·, ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ. ™‹ÌÂÚ· Ë «ªÔÓ·ÛÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜» Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓË. ¢ÈÔÈÎÂ›Ù·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ- ο ·fi ÙËÓ ÈÂÚ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙȘ ∫·Ú˘¤˜. ∆ËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘Ëı› ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛٷه- ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›·.3 ™Î‹ÙË: ÌÈÎÚfi ÌÔÓ·¯ÈÎfi ÎÂÏ›.100