Organization design

5,842 views
5,625 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organization design

 1. 1. การออกแบบองค์การ รศ.วันชัย มีชาติ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. 2. การออกแบบองค์การ 23 2 8 24 1 18 4 6 25 7 20 5 17 22 3 15 21 9 12 14 19 16 11 13 10
 3. 3. การออกแบบองค์การ(ต่อ)
 4. 4. แนวความคิดในการศึกษาองค์ประกอบขององค์การ  แนวความคิดแบบ Line & Staff  แนวความคิดการแบ่งตามระดับสมาชิก  แนวความคิดการแบ่งตามระบบย่อย  แนวความคิดการแบ่งองค์ประกอบของ Henry Mintzberg
 5. 5. การแบ่งองค์การเป็นแบบสายงานหลักและ สายงานสนับสนุน  สายงานหลัก: Line ทาหน้าที่ตามภารกิจขององค์การ  สายงานสนับสนุน: Staff ทาหน้าที่ช่วยให้สายงานหลักทางานได้ดี
 6. 6. การแบ่งตามระดับสมาชิก  ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับกลาง  พนักงานระดับปฏิบัติ
 7. 7. การแบ่งตามระบบย่อย  7Ss  Sub System ต่างๆ
 8. 8. องค์ประกอบขององค์การ STRATEGIC APEX MIDDLE TECHNOSTRUCTURE SUPPORTING LINE STAFF OPERATING CORE
 9. 9. ผู้บริหารระดับสูง: STRATEGIC APEX ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งรับผิดชอบองค์การ ในภาพรวม ดูแลการดาเนินการขององค์การให้มประสิทธิผล ี หน้าที่ของ STRATEGIC APEX  อานวยการ ดูแลการดาเนินการขององค์การ  จัดการกับสภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ สภาพแวดล้อม  กาหนดนโยบายและทิศทางขององค์การ
 10. 10. ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก: OPERATING CORE ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหลัก หรืองานพื้นฐานขององค์การ เป็น ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การโดยตรง หน้าที่ของ OPERATING CORE  จัดหาปัจจัยนาเข้าเพื่อการผลิต  แปรสภาพปัจจัยนาเข้าเป็นผลผลิต  กระจายหรือจัดจาหน่ายผลผลิต  สนับสนุนโดยตรงต่อปัจจัยนาเข้า กระบวนการ แปรสภาพ ผลผลิต และผลผลิตขององค์การ
 11. 11. นักบริหารระดับกลาง: MIDDLE LINE ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งอยู่ในสายงานหลัก หรือฝ่าย ปฏิบัติงานหลักขององค์การ เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักบริหาร ระดับสูง และฝ่ายปฏิบัติงานหลัก หน้าที่ของนักบริหารระดับกลาง  เป็นตัวกลางระหว่าง STRATEGIC APEX และ OPERATING CORE  บริหารความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของตนกับ สภาพแวดล้อม  กาหนดนโยบายในหน่วยงานของตน
 12. 12. ฝ่ายเสนาธิการ: TECHNOSTRUCTURE ได้แก่ ผู้ทาหน้าที่วิเคราะห์การทางานต่างๆ กาหนด มาตรฐาน ทาหน้าที่เป็นสมองขององค์การ หน้าที่ของ TECHNOSTRUCTURE  สร้างมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สร้างมาตรฐานของผลผลิต  สร้างมาตรฐานด้านความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
 13. 13. ฝ่ายสนับสนุน: SUPPORTING STAFF ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ที่ทาหน้าที่สนับสนุนการทางานต่างๆ ขององค์การ ฝ่ายสนับสนุนเป็นหน่วยงานนอกสายงานหลัก หน้าที่ของ SUPPORTING STAFF  สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบติงานหลัก และ ั ฝ่ายต่างๆ ในองค์การ
 14. 14. ความต้องการของส่วนต่างๆ ในองค์การ รวมอานาจ สร้างปฏิบติตามมาตรฐาน ั อานาจอิสระ ความสามัคคีกลมเกลียว อิสระในการทางานแบบองค์การวิชาชีพ
 15. 15. กลไกการประสานงานในองค์การ  MUTUAL ADJUSTMENT B A C D
 16. 16. กลไกการประสานงานในองค์การ (ต่อ)  DIRECT SUPERVISION
 17. 17. กลไกการประสานงานในองค์การ (ต่อ)  STANDARDIZATION INPUT WORK OUTPUTS SKILLS PROCESSES
 18. 18. องค์ประกอบในองค์การ  องค์ประกอบของฝ่ายบริหาร  ความเป็นทางการ  อานาจของผูบริหาร ้  บูรณาการ  การรวมอานาจ  ความเป็นนักวิชาชีพนิยม  ความสลับซับซ้อน  ความชานาญเฉพาะด้าน  ความแตกต่าง  ขนาดของการควบคุม  การมอบอานาจ  การทาให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน

×